Wušparanja w Tokiju

Mittwoch, 28. Juli 2021 geschrieben von:

Marek Krawc rozprawja wo aktualnje rozjimanych temach w Čěskej

Praha. Ryby móža so wot drogow, kaž je to crystal meth, wotwisne stać, to zwěsćichu čěscy wědomostnicy. Tele w susodnym kraju jako pervitín znate wopojadło produkuja a konsumuja tam we wulkich mnóstwach. Zbytki wopojnych jědow, lěkow a dalšich chemikalijow namakaja swój puć přez wopłokowanske připrawy do připrawjernjow wody a wottam do čěskich rěkow a rěčkow. Ryby a dalše wódne žiwochi su tajkim jědojtym maći­znam wustajene a wot nich počasu samo wotwisne, kaž studija Čěskeje agrarneje uniwersity wujewja. Wosebje pola pstruhow su biologojo mylenja w zadźerženju wobkedźbowali. Ryby njemóža ani porjadnje žrać ani so na njepřihódne wuměnjenja w swojim žiwjenskim rumje nastajić.

Brüssel Pólskej ultimatum staja

Freitag, 23. Juli 2021 geschrieben von:

Zwada z Europskej uniju disciplinarneje komory dla

Waršawa. Komisija Europskeje unije je Pólskej w zwadźe wo zwoprawdźenje wusuda Europskeho sudnistwa ultimatum stajiła. Kraj ma rozsud Europskeho sudnistwa nastupajo dwělomnu disciplinarnu komoru hač do 16. awgusta dospołnje přesadźić a gremij rozpušćić, připowědźi wiceprezidentka komi­sije EU Věra Jourová w Brüsselu. Hewak hroža krajej pjenježne sankcije. Te móhli po prawi­dłach EU wšědnu pjenježnu pokutu wo­znamjenjeć, wo kotrejž rozsudźi Europske sudnistwo na zakładźe namjeta komisije EU. Dyrbjała-li so Pólska spjećować, móhła Europska unija pjenjezy z fondsa wzać, kotryž je za kraj předwidźany.

Pólscy płuwarjo hižo zaso doma

Donnerstag, 22. Juli 2021 geschrieben von:

Waršawa (dpa/SN). Po tym zo dyrbješe šěsć płuwarjow pólskeho olympiskeho mustwa pobrachowacych startowych dowolnosćow dla Tokio zaso wopušćić, žada sej pólski sportowy minister Piotr Gliński wujasnjenje ze stron zwjazka płuwarjow. „Tajke něšto njesmě so profesionelnje nawjedowanemu sportowemu zwjazkej stać“, rěka w zdźělence ministerstwa. Za přihot a akreditaciju wobdźělnikow olympiskich hrow su narodne zwjazki zamołwite, ministerstwo piše.

Płuwarjo přisłušachu 23 wosobow wopřijacemu płuwanskemu mustwu a běchu hižo w Tokiju, hdźež zhonichu, zo bě pólski płuwarski zwjazk přewjele płuwarjow za start nominował a zo nimaja scyła žanu dowolnosć startować. Minjenu njedźelu su wšitcy šesćo zaso we Waršawje přizemili. Štóž chce na olympiskich hrach startować, dyrbi tak mjenowanu normu A spjelnić. Sportowcy z normu B trjebaja dowolnosć swětoweho zwjazka, tajke wobkrućenje pak njepředležeše. Nětko žadaja sej pólscy płuwarjo wotstup nawody zwjazka płuwarjow Paweła Słomińskeho. Tón drje je so za chaos zamołwił, wostanje pak dale w zastojnstwje.

Prawo na bróń zakótwjene

Donnerstag, 22. Juli 2021 geschrieben von:

Praha (dpa/SN). Čěska zakótwja prawo na wobsydstwo bróni w swojej wustawje. Po domje zapósłancow je wčera tež senat, druha komora parlamenta, z jasnej wjetšinu změnu wobzamknyła. W deklaraciji zakładnych prawow čłonskeho stata Europskeje unije přichodnje rěka: „Prawo, swoje a žiwjenje druheho čłowjeka z brónju zakitować, je pod zakonskimi wuměnjenjemi zaručene.“ Prezident Miloš Zeman dyrbi wobzamknjenje hišće podpisać, z čimž poprawom liča.

Iniciatiwa bě reakcija na prócowanja komisije EU, móžnosće wobsydstwa bróni wobmjezować. Europska unija bě po terorowych nadpadach w Brüsselu 2015 přiwótřene brónjenske prawo wobzamknyła. Peticiju přećiwo tomu podpisa wjace hač 100 000 ludźi, mjez druhim ministerski prezident Andrej Babiš, załožer knježaceje strony ANO.

W kraju z 10,7 milionami wobydlerjow je wjace hač 900 000 legalnych bróni registrowanych. Ličba je minjene lěta spochi přiběrała. Psychologiski posudk za nakup brónje je jenož w jednotliwych padach trěbny. Nimo toho je Čěska sama wuznamny wuwožowar małych bróni.

130 lět tramwajka w Praze

Mittwoch, 21. Juli 2021 geschrieben von:

Marek Krawc rozprawja wo aktualnje rozjimanych temach w Čěskej

Praha. 18. julij njeje jeno za Praske wobchadne předewzaće cyle wosebity datum, tónle dźeń ma za cyłu republiku wuznam. 18. julija 1891 w 9.20 hodź. bě prěnja z milinu ćěrjena tramwajka wot zastanišća Letenský zámeček do woblubowaneho parka Stromovka jěła. W parku, kiž leži hnydom pódla tež Serbam znateho wustajenišća, wotměwaše so runje Praska jubilejna wustajeńca, na kotrejž prezentowachu wuspěchi a wudobyća čěskeje industrije. Wunamakar František Křižík (1847–1941), wot kotrehož ma mjez druhim jedna metrowa ­stacija w čěskej stolicy swoje mjeno, je wusko zwjazany z Letenskej tramwajku. Po jeje wuspěšnym zahajenju dósta Křižík hnydom dalše nadawki, tak da na přikład čaru mjez Prahu a předměstomaj ­Líbeň a Vysočany wutwarić. Tež w zapadočěskim Plzenju a w chorwatskim Dubrovniku bě tyftlowak Křižík zakłady za měšćanski železniski wobchad połožił a samo we Wienje k elektrifikaciji měšćanskeje železnicy přinošował.

Pozitiwny pad w čěskim mustwje

Mittwoch, 21. Juli 2021 geschrieben von:

Praha/Tokio (dpa/SN). W čěskim olympiskim mustwje su po přizemjenju w Japanskej dalši pad koronawirusa zwěsćili. Po bičwolejbulisće Ondřeju Perušiču su nětko tež Simona Nauscha, trenarja čěskich bičwolejbulistkow, pozitiwnje testowali. Awstričan je so do karanteny podał, kaž narodny olympiski komitej w Praze zdźěli. Nausch trenuje Markétu Slukovu a Barbaru Hermannovu, kotrejž nastupitej sobotu přećiwo japanskemu mustwu. Wšitcy su „nadměru kedźbliwi“ byli, štož pak njeje dosahało, rjekny 43lětny Nausch.

„To je nam jara njepřijomne, dyrbimy pak z tym wobchadźeć“, praji nawoda čěskeje delegacije Martin Doktor. Do toho běchu organizatorojo hrow štyri dalše pady koronawirusa w přebywanišću atletow zwěsćili. Ličba wot 1. julija registrowanych pozitiwnych testow we wokolinje olympiskich hrow je na 67 rozrostła.

Mjeztym dźeń a wjace wažnych sponsorow připowědźa, zo žanych zastupnikow na wotewrjensku ceremoniju pjatk wječor njepósćelu. Mjez nimi su koncernaj Panasonic a Toyota kaž tež mócne hospodarske zwjazki kraja.

Brüssel planam Čěskeje přizwolił

Dienstag, 20. Juli 2021 geschrieben von:
Praha (dpa/SN). Čěska ma zelenu swěcu komisije EU za swój plan natwara po koronakrizy. Kraj dóstanje něhdźe sydom miliardow eurow ze zhromadneho fondsa EU. Nawrót k normaliće wostanje pak hišće dołhi puć, rjekny čěski ministerski prezident Andrej Babiš wčera na zhromadnej nowinarskej konferency z prezidentku komisije EU Ursulu von der Leyen w Praze. Najwjetši dźěl srědkow chcedźa za wutwar infrastruktury, tak mjenowany zeleny přewrót, nałožić. Swój wužitk z toho móhli tež němske firmy měć, kotrež dadźa w Čěskej produkować. Kraj bě sylnje wot pandemije potrjecheny. Wjace hač 30 300 ludźi je w zwisku ze schorjenjom na koronawirus ze­mrěło. Von der Leyen připowědźi w tym zwisku zesylnjene kontrole, zo njeby ke konfliktam zajimow dóšło. Andrejej Babišej wumjetuja, zo je jako politikar a předewzaćel wot pomocy EU profitował.

Pólska Europske sudnistwo prosy rozsud cofnyć

Montag, 19. Juli 2021 geschrieben von:

Waršawa (ČŽ/K/SN). Pólska je Europske sudnistwo wo to prosyła wróćo wzać swoje postajenje, zo maja hnydom přestać z Turówskeje jamy brunicu wudo­bywać. To publikuja čěske medije, powołace so na wozjewjenje nadregionalneho dźenika Gazeta Prawna. Tam tež pišu, zo wupraja so Waršawa zdobom wo žadanju Čěskeje, Pólsku z 50 milionami eurow pochłostać za kóždy dźeń, kotryž wona postajenje Europskeho sudnistwa nje­spjelnja. W februaru bě Čěska Pólsku rozšěrjenja Turówskeje jamy a negatiwnych sćěhow z toho za nju dla na Europskim sudnistwje wobskoržiła, na čož najwyša justicna instanca Europskeje unije Waršawje přikaza, wokomiknje wšitke dźěła w jamje skónčić.

Pólska chce njewotwisny ameriski telewizijny sćelak w kraju wotstronić

Waršawa. Pólske knježerstwo přihotuje změnu medijoweho zakonja. Wotpowědny namjet knježaceje strony Prawo a sprawnosć (PiS) su tydźenja w sejmje zapodali, bjez toho zo bychu to z druhimi stronami koalicije wothłosowali. Hłowny dypk změny zakonja: Přichodnje smědźa w Pólskej jenož hišće sćelaki wusyłać, kotrež dóstawaja pjenježne srědki jeničce z krajow Europskeje unije.

Najbóle potrjecheny wot noworjadowanja by njewotwisny ameriski telewizijny sćelak TVN ze swojim informaciskim kanalom TVN24 był. Sćelak słuša medijowemu koncernej Discovery a je Waršawskemu knježerstwu napřećo kritisce nastajeny. Koncesija ameriskeje telewizije – dowolnosć wusyłanja – w septembru wuběži. Předsydstwo sćelaka je bjezradne. Zamołwići TVN wšak na to skedźbnjeja, zo ma Discovery w Nižozemskej swoju europsku centralu.

Studij – a potom kraj wopušćić

Freitag, 16. Juli 2021 geschrieben von:
Bratislava (SŽ/K/SN). Něhdźe 50 procentow zdźěłanych młodych ludźi ma wotpohlad, ze Słowakskeje woteńć: 14 proc. z nich na přeco, 36 proc. nachwilnje. To wěšći přepytowanje, kotrež je agentura Focus za Institut za zjawne prašenja (IVO) mjez 512 wobydlerjemi w starobje 18 do 29 lět přewjedła. „Najwažnišej přičinje, kotrejž zdźěłanych młodych Słowakow z kraja ,wuhnawatej‘, stej přede­wšěm niski žiwjenski niwow a njedosahacy poskitk dźěłowych móžnosćow. Mnohich tež mnohokrótne zaprajenje statnych a dalšich zjawnych institucijow k migraciji pohnuwa“, analytikar IVO Patrik Velšic zwěsća. Do wukraja wabja młodych Słowakow mjez druhim lěpše žiwjenske wobstejnosće, móžnosć w cuzych rěčach so wudospołnić, z druhimi krajemi so zeznajomić a nic naposledk dalša fachowa kwalifikacija. Na přeco do wukraja woteńć chcedźa hłownje studenća duchownych a techniskich wědomosćow kaž tež matematiki a informatiki. Z kraja woteńć chcyła tež šesćina studentow strowotniskich předmjetow. Dobra pjećina a tak wjetšina woprašanych mysli na wotchad do susodneje Čěskeje.

Anzeige