Afera mazaneje kampanje dla

Freitag, 23. August 2019 geschrieben von:

Zastupowacy justicny minister Pólskeje wotstupić dyrbjał

Waršawa. Pólska debatuje tele dny wo politiskej aferje, kotraž móhła nahladnosći knježerstwa chětro zeškodźeć.

Minjenu wutoru je zastupowacy justicny minister Łukasz Piebiak wotstupił. Wón reagowaše tak na wumjetowanja, zo bě organizował hidypołnu kampanju přećiwo sudnikam, kotřiž dwělomnu justicnu reformu narodnokonserwatiwneho knježerstwa ze stronu Prawo a sprawnosć (PiS) na čole wotpokazuja. Hnydom pak Piebiak připowědźi, zo budźe přećiwo internetnemu portalej onet.pl wočornjenja dla sudnisce postupować.

Knježerstwo PiS bě po nastupje zastojnstwa w lěće 2015 justicnu reformu zahajiło. Pječa je mjez sudnikami hišće wjele zastupnikow socialistiskeho časa. Tak su rentowu starobu sudnikow znižili a čłonow najwyšeho sudnistwa prosće ze zastojnstwa pušćili.

Mortwi w Tatrach njewjedrow dla

Freitag, 23. August 2019 geschrieben von:

Waršawa/Bratislava (dpa/SN). We Wysokich Tatrach je njewjedrow na pólskej a słowakskej stronje dla znajmjeńša pjeć ludźi žiwjenje přisadźiło. Wjace hač sto so zrani, kaž pomocnicy pólskim medijam zdźělichu. Zranjenych su z helikopterami do chorownje dowjezli. Po informacijach powěsćernje bě błysk do rjećaza zrazył, kotryž słužeše pućowarjam jako pomoc při krosnowanju na skały.

Najwjace woporow mějachu na pólskim boku. Słowakska rěčeše wo jednym mortwym. Muž bě ze žonu po puću, jako błysk do njeju zrazy. Wotmach bě tak wulki, zo muž na to wjacore sta metrow do hłubiny padny. Njejapke njewjedra běchu pućowarjow překwapili.

Lětuše žně žita přerězne byli

Mittwoch, 21. August 2019 geschrieben von:
Praha (ČŽ/K/SN). Zakładnych družin žita nažnjachu čěscy ratarjo lětsa wosom procentow wjace hač loni, tak zo je wunošk na 6,988 milionow tonow rozrostł. To wuchadźa z datow Čěskeho statistiskeho zarjada. Po wudawanju Agrarneje komory Čěskeje republiki orientuja so burja suchoty dla přiběrajcy na nazymske družiny. Jenož rěpika su lětsa 15,5 procentow mjenje domchowali hač loni, namłóćiwši 1,194 mio. tonow. Pola maka wočakuja wuslědk něhdźe 24 000 tonow, štož je dwójce telko kaž lěta 2018. Nahladny přibytk wšak ratarjo docpěchu, zo plahowachu mak na wjele wjetšej płoninje hač zašłe lěta, lubjo sej z podróšeneho maka wyše dochody. Lětuše wunoški trejdy hódnoći Agrarna komora ČR cyłkownje jako přerězne. Pola nalětnjeje pšeńcy wučinja pak minus porno zašłym lětam 40 procentow. Nawodny sobudźěłaćer Agrarneje komory ČR Jan Doležal buram tuž poruča přeńć dale bóle k nazymskemu wusywej. Porosty zamóža nazymsku a zymsku włóžnotu lěpje zwužitkować, kotrejež je porno nalětnjej stajnje dosć. Stabilne wunoški ječmjenja su nic naposledk w zajimje piwarnjow a słodarnjow.

Njewšědny „konik“ blidarja

Dienstag, 20. August 2019 geschrieben von:

Z TETOWĚROWANKU ruku, nohu abo někajki druhi dźěl ćěła „wupyšeny“ měć, přećiwo tomu wjetša połojca wobydlerjow Čěskeje ničo nima. Z nich sej jeničce pjećina mysli, zo móhli tetowěrowani problemy na dźěłowym městnje dóstać. Mjeztym wšak dobra třećina z nich wobžaruje, zo je so na tajke wašnje „wozdobić“ dała. Tak praja, zo su to z njezrałosće činili, mjenujcy krótko po docpěću połnolětnosće. Naprašowanje w tej naležnosći je w juliju agentura Behavio mjez 3 500 ludźimi přewjedła. „Časy su nimo, jako je tetowěrowanje towaršnostne stigma woznamjenjało a zadźěwk w karjerje było. Dźensniši dźeń maja to Češa za něšto dospołnje normalne, awtorojo studije zwěsćeja. Tetowěrowanje je w Čěskej w minjenych lětach wulke změny přešło. Předewšěm je so jeho kwalita zwyšiła. Kaž naprašowanje wujewja, sej ludźo najčasćišo na ćěło najwšelakoriše přirodne motiwy, tajke a hinaše ornamenty abo napisy „narysować“ dadźa. Njemało prašanych (50 procentow) při­wšěm měni, zo so k někotrym powołanjam widźomne tetowěrowanki njehodźa, na přikład lěkarjam abo prawiznikam.

Kijew reaguje

Dienstag, 20. August 2019 geschrieben von:

Kijew (ČŽ/K/SN). Ukrainski prezident Wolodimir Zelenskij postaji zjednorić pro­­ceduru, kotraž je trěbna spožčić ukrainske staćanstwo ruskim wobydlerjam, přesćěhanym doma politiskeho přeswědčenja dla. To z ukrainskeje stolicy zdźěla korespondent čěskeho dźenika Mladá fronta dnes. Knježerstwo ma nětko wotpowědny zakoń předpołožić. Postajenje prezidenta zdobom předwidźi, zo maja Rusojo, kotřiž ukrainske staćanstwo přiwozmu, ruskeho staćanstwa so wzdać.

Pólska: Su nas diskriminowali

Dienstag, 20. August 2019 geschrieben von:

Waršawa sadźa debatu wo wójnskim wotškódnjenju na dnjowy porjad

Waršawa (dpa/SN). Krótko do 80. róčnicy wudyrjenja Druheje swětoweje wójny Pólska skorži, zo měješe při wupłaćenju reparacijow jasne njelěpšiny. Pólski wonkowny minister Jacek Czaputowicz rjekny w rozmołwje z powěsćernju dpa, zo je při wotškódnjenju wot Němskeje nadpadnjenych krajow „pobrachowaceje zasadneje fairnosće“ było. Pólska bu w tym procesu diskriminowana.“

Byrnjež Pólska wosebje jara pod nadpadami a okupaciju nacijoweho režima ćerpjeć dyrbjała, bě jeje podźěl na wotškódnjenjach „minimalny“. „Su kraje, kotrež běchu wo wjele mjenje zhubili, su pak wo wjele wjace kompensacije dóstali. Je to w porjadku?“, so Czaputowicz praša. „Centralne prašenje je, hač su z Pólskej přirunujo z druhimi krajemi fairnje wobchadźeli.“ Wuraznje mjenowaše wón Francosku a Nižozemsku.

Wudobywaja dale a mjenje wuhla

Donnerstag, 15. August 2019 geschrieben von:

Praha (ČŽ/K/SN). Wudobywanje wuhla je w Čěskej po zańdźenju socializma chětro woteběrało. Hdyž běchu 1989 w pod­kop­kach přibližnje 35 milionow tonow kamjentneho wuhla a z jamow 89 milionow tonow brunicy wuryli, da wudo­by­chu loni­ jenož hišće dobre štyri miliony tonow­ čorneho wuhla a brunicy něšto wjace­ hač 39 milionow tonow. Hladajo na kamjentne wuhlo je to 88 procentow a nastupajo brunicu 56 procentow mjenje. Zhoniła je to powěsćernja čtk wot towaršnosće Česká geologická služba (ČGS).

Nahladnje słabše wudobywanje kamjentneho wuhla a brunicy ma přede­wšěm hospodarske přičiny, wuswětla nawo­da wotrjada za njerosćace suro­wizny ČGS Jaromír Starý. W Ostravskim rewěrje přestachu hižo 1994 kamjentne wuhlo wudobywać, w Petřvaldskim 1998. W Karvinskim rewěrje bjeru čorne wuhlo tuchwilu z jednoho jeničkeho podkopka. W Čěskej wurywaja bru­nicu předewšěm na sewjeru kraja pola Mosta a Chomutova. Z jamow wudobywaja tam něhdźe 80 procentow trěbneho mnóstwa, w Teplicskim dźělu běchu jamy hižo­ 1997 zawrěli.

Delnja komora sejma ma šefinu

Dienstag, 13. August 2019 geschrieben von:

Waršawa (dpa/SN). Delnja komora pólskeho parlamenta ma nowu předsydku: Zapósłancy su dotalnu nutřkownu ministerku Elżbietu Witek minjeny pjatk za nowu maršalku sejma wuzwolili. Witek je čłonka knježaceje narodnokonserwatiwneje strony Prawo a sprawnosć (PiS). Nowowobsadźenje zastojnstwa bu trěbne, po tym zo je předchadnik knjenje Elżbiety Witek, jeje stronski kolega Marek Kuchciński, pozdatneho znjewužiwanja lětadłow knježerstwa za priwatne zaměry dla raznej kritice wustajeny był a skónčnje wotstupił. Pólski prezident Andrzej Duda bě Elżbietu Witek do toho ze zastojnstwa nutřkowneje ministerki wuwjazał.

Po informacijach medijow bě Kuchciński na oficialnych lětach stajnje zaso swójbnych kaž tež stronskich kolegow PiS sobu brał. Kuchciński sam je minjeny štwórtk na nowinarskej koferency ze stronskim předsydu Jarosławom Kaczyńskim wšitke wumjetowanja wotpokazał. Ze swojim wotstupom reaguje wón na žadanja zjawnosće, kaž rjekny. W Pólskej wola 13. oktobra nowy parlament. Po aktualnych woprašowanjach je PiS najebać aferu dale najsylniša móc w kraju.

Čaputová jara woblubowana

Montag, 12. August 2019 geschrieben von:
Praha (ČŽ/K/SN). Z wuznamnych wu­krajnych wosobinow ma mjez čěskimi ludźi­mi słowak­ska prezidentka Zuzana Ča­putová najwjetšu nahladnosć. Hłowu susodneho stata waži sej 71 procentow ludźi. Na druhim městnje sćěhuje bamž Franciskus, kotrehož 65 proc. respondentow pozitiwnje hódnoći, štož je kedźbyhódne, je dźě ludnosć cyrk­winsce zwjetša njewjazana. Najnjewoblubowanišej staj dotalny šef komisije Europskeje unije Jean-Claude Juncker, kotrehož ma jeničce 25 proc. zańč, a chinski prezident Xi Jinping z 18 procentami přichilnosće. To wuchadźa z wotpowědneho lětušeho naprašowanja, přewjedźeneho wot agentury STEM. Połojca Čechow ma sympatije za madźarskeho premiera Viktora Orbána. Za francoskeho prezidenta Emmanuela Macrona móže so hišće 40 proc. Čechow horić, za hłowu Ruskeje Wladimira Putina 36 procentow. Němsku kanclerku Angelu Merkel – něhdy jara popularnu, z jeje migraciskej politiku 2015 pak „přepadnjenu“ – ma tuchwilu jenož hišće 25 procentow Čechow zańč. Wo knjeza Washingtonskeho Běłeho domu Donalda Trumpa z 22 procentami hišće mjenje ludźi rodźi.

Wjele hašeć měli

Donnerstag, 08. August 2019 geschrieben von:

Praha (ČŽ/K/SN). Powołanskich wohnjowych wobornikow susodneje Čěskeje su w lětušim „horcym“ měsacu juliju wołali, zo bychu dohromady 2 388 wohenjow hašeli. Wšědnje su přerěznje tuž 77 razow zasahnyć dyrbjeli. To je nahladnje wjac, hač wučinja wjelelětny přerězk, wupokazowacy 49 zasadźenjow wob dźeń.

Porno lońšemu julijej z 2 688 wohenjemi su wobornicy lětsa w žnjencu přiwšěm trochu mjenje „za dźěło“ měli. Informacije po­dała je čěskim medijam rěčnica Wohnjowoborneho korpsa Nicole Studená. Ekstremneje suchoty dla su hašerjo předewšěm z wohenjemi w přirodźe činić měli, na přikład na žitnišćach a w lěsach – tajkich bě 1 117. „Nastali su wohenje zwjetša njekedźbliwosće ludźi, hłownje lochkomyslneho wobchadźenja z wotewrjenym wohenjom dla“, Stude­ná k tomu přispomnja. „Ale tež kurjerjo bě­chu­ chcyjo nochcyjo zapalerjo.“ Lětuše julijske wohenje pak su sej bohužel tež dźesać smjertnych woporow žadali. Ćešich a mjeńšich zranjenjow poćerpje 92 ludźi. Měsac žnjenc pak njeje ani tón z najwjace alarmami był. Přetrjechił je jón hišće jutrownik z 3 064 zasadźenjemi wohnjowych woborow, wšědnje přerěznje tuž 103.

Anzeige

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson