W čěskej stolicy Praze je wčera po měrniwej demonstraciji přećiwo naprawam koronapandemije dla k namócnym rozestajenjam mjez hooliganami a policiju dóšło. Zastojnicy zasadźichu retle kaž tež wodomjetaki a sylzopłun. W Čěskej su koronapandemije dla mjeztym nuzowy staw wukazali. Jeno wčera su tam 8 713 nowych infekcijow zličili. Foto: dpa/Ondřej Deml

Ignoranća nětkw chorowni

Freitag, 16. Oktober 2020 geschrieben von:

Waršawa (JBR/SN). W Pólskej ličba natyknjenych z koronawirusom raznje přiběra. Wot 10. oktobra dyrbja ludźo nětko po cyłym kraju škitny nahubnik tež pod hołym njebjom wužiwać. Jeli to nječinja, móže jich policija z 500 złotymi chłostać.

Runočasnje rosće ličba tych, kotřiž do korony njewěrja. Minjenu sobotu su tuž na hasach a naměstach Waršawy, Katowic, Gdańska a druhdźe přećiwo wobmjezowanju swobody – kaž praja – demonstrowali. Wrócławski protest je wyši měšćanosta Jacek Sutryk, sam w karantenje, spěšnje rozpušćił. Lěkar chorownje we Wrócławju Krzysztof Szymon apeluje na rozum wobydlerjow: „Na mojej staciji ležitaj pacientaj, kotrajž běštaj twjerdźiłoj, zo korona njeeksistuje, a staj nahubnik rigoroznje wotpokazowałoj. Nětko wobaj ze smjerću wojujetaj.“

Bywšeho strowotniskeho ministra Pólskeje, Łukasza Szumowskeho, dyrbja we Waršawskej chorowni z kislikom zastarać. Nowy kubłanski minister Przemysław Czarnek je tam, byrnjež zakazane ­było, swoju wowku wopytał. Dwaj dnjej pozdźišo běchu wjetšina personala a wjacori pacienća z wirusom inficěrowani.

Sylne zliwki w Čěskej

Donnerstag, 15. Oktober 2020 geschrieben von:
Praha (dpa/SN). Sylnych zliwkow w Čěskej dla maja rěki jasnje wjace wody. Wosebje na wuchodźe kraja běchu wohnjowe wobory wčera wjac hač 400 króć zasadźene. Namjezny přechod awtodróhi D 1 pola Bohumína do Pólskeje dyrbjachu zawrěć, dokelž bě jězdnja přepławjena. Wjedrarjo připowědźeja dalše zliwki. Wosebje wobkedźbuja staw wody w rěce Mandava pola Šluknova na mjezy k Sakskej. W Kyrkonošach je so samo hižo ­sněžiło.

Połoženje dźeń a chutniše

Mittwoch, 14. Oktober 2020 geschrieben von:

Marek Krawc rozprawja z čěskeje stolicy za Serbske Nowiny

Hdyž registrowaše strowotniske minis­terstwo Čěskeje póndźelu dalšich 4 170 infekcijow z koronawirusom, je drje to mjenje wobkrućenych padow porno rekordnej ličbje 8 618 pjatk tydźenja, ale situacija je dale napjata. Mjeztym ličba nowych infekcijow dale stupa, wčera zwěsćichu 8 325 nowych natyknjenjow.

Po póndźelnych krućišich naprawach, kaž stej to zakaz kulturnych zarjadowanjow abo nimale cyłkowne zastajenje nócneho žiwjenja, płaća wot dźensnišeho dalše njepřijomne postajenja. Tak dyrbja wšitke hosćency znajmjeńša dwě njedźeli zawrjene wostać – dalši to dyr hosćencarjam. Tež šule budu po cyłym kraju zaso šulerjow parować, kotřiž maja najprjedy raz hač do nazymnika doma dale wuknyć. Lěkarske zastaranje a zarjady su wobydlerjam tak a tak jeno z wobmjezowanjemi přistupne. Knježerstwo pak njemóže hospodarstwo dale poćežować, a tak smědźa sej Češa na zbožo wšitko za wšědne žiwjenje trěbne we wobchodach a kupnicach wobstarać.

Chłostanja hroža

Donnerstag, 08. Oktober 2020 geschrieben von:

Waršawa (dpa/SN). Pólska chce hladajo na přeńdźenja přećiwo škitnym naprawam koronawirusa dla konsekwentnišo postupować. Štóž tam, hdźež je předpisany, žadyn nahubnik njewužiwa, ma z pjenježnej pokutu ličić. Wuwzaća su jeničce z lěkarskim atestom móžne, rjekny pólski strowotniski minister Adam Niedzielski we Waršawje. Wotpowědne postajenje je ministerstwo zhromadnje z policiju zdźěłało. Zastupjer policije rjekny, zo su zastojnicy dotal jenož na nahubnik skedźbnjeli a ludźi namołwjeli jón wužiwać. Nětko pak maja potrjecheni z chłostanjom ličić.

Wot přichodneje soboty budu kónčiny z wulkimi ličbami infekcijow jako žołte a čerwjene cony woznamjenjene. Škit za hubu a nós je nětko tež pod hołym njebjom trěbny. Ličbu priwatnych swjedźenjow chcedźa tam hišće bóle wobmjezować.

W Pólskej je strowotniske ministerstwo wčera 3 003 nowe infekcije w běhu 24 hodźin registrowało. Cyłkownje 75 wosobow je w zwisku z koronawirusom zemrěło, štož je najwjetša ličba wot spočatka pandemije.

Roberta Kochowy institut Pólsku tuchwilu hišće za rizikowu kónčinu nima.

Prymula: Respektujće naprawy

Mittwoch, 07. Oktober 2020 geschrieben von:

Marek Krawc rozprawja z čěskeje stolicy za Serbske Nowiny

Jeli 30 do 40 procentow wobydlerjow tuchwilne kročele přećiwo rozpřestrěću koronawirusa njerespektuje, chce čěske knježerstwo taktiku změnić a hišće krućiše prawidła postajić, rjekny minister strowotnistwa Roman Prymula na nowinarskej konferency minjenu póndźelu w Praze. Hačrunjež je samsny dźeń připowědźeny wukaz nuzoweho stawa płaćiwosće nabył, po jeho słowach hišće trjeba njeje mjezy kraja znowa zawrěć a towaršnosć na tajke wašnje wobmjezować, kaž bě so stało w nalětniku a jutrowniku, hdyž knježeše 66 dnjow kruty wuwzaćny staw.

Wirus po cyłym kraju dale cychnuje a žadaše sej hižo prěni dźeń nuzoweho stawa dalšich 3 119 nowonatyknjenych. Tuchwilu registruja strowotniske zarjady wjace 38 000 inficěrowanych, 1242 z nich lě­kuja w chorownjach. ­Na zbožo ma wjetšina potrjechenych ­dale jenož lochki přeběh chorosće. 727 pacientow pak je dotal na wirus zemrěło.

Spřisahanje korony dla přesunjene

Dienstag, 06. Oktober 2020 geschrieben von:

Waršawa (dpa/SN). W Pólskej su po reformje kabineta spřisahanje nowych ministrow wotprajili, dokelž bu přichodny kubłanski minister Przemysław Czarnek pozitiwnje na koronawirus testowany. Šef knježerstwa Mateusz Morawiecki je nětko prezidenta kraja Andrzeja Dudu wo nowy termin prosył.

Kaž Czarnek w socialnej syći rozprawješe, bě so wón hłowybolenja dla za přepytowanje rozsudźił. Dokelž nochce nikoho natyknyć, wón na spřisahanje njepřińdźe. Po zdźělence pokazachu na Twitteru wobrazy Czarneka, kak wobdźěli so na politiskim zarjadowanju pod hołym njebjom w Lublinje. Nichtó z přitomnych njeměješe škitny nahubnik. Hnydom w bliskosći steještaj wicešef knježerstwa Jacek Sasin a sobudźěłaćer šefa PiS Jarosława Kaczyńskeho.

Přećiwo pomjenowanju konserwatiwneho politikarja Przemysława Czarneka za ministra je předwčerawšim wjele ludźi před kubłanskim ministerstwom we Waršawje protestowało. Nětko je spřisahanje najprjedy raz přesunjene.

Sejmy wobwodow a senatorow wolili

Montag, 05. Oktober 2020 geschrieben von:

Praha (ČŽ/K/SN). W Čěskej su pjatk a sobotu wólby do wobwodnych sejmow byli, při čimž je so w třećinje kraja zdobom prěnje koło wólbow senatorow wotměło. Hibanje ANO je w dźesać wobwodach dobyło (2016 w dźewjeć), po jednym wobwodźe su hibanje STAN, koalicija ODS-STAN-Vychodočeši, kaž tež Starostově pro Liberecski kraj wuspěšni byli. Jako předsyda Hibanja njespokojnych woby­dlerjow ma premier Andrej Babiš wuslědk wólbow za přemóžacy wuspěch ANO. Hač změje wone we wšěch dźesać wobwodach tež najsylnišu frakciju z prawom stajić hejtmana, je pak dwělomne. W někotrych z nich su opozicionelne strony njeposrědnje po wólbach mjenujcy započeli hižo koalicije přećiwo dobyćerce tworić, kiž sama lědma partnerow nadeńdźe.

Njedźiwajcy naprawow přećiwo koronapandemiji je wólbne wobdźělenje ze 37,9 procentami wyše było hač před štyrjomi lětami (34,6 proc.). Do wólbneje rumnosće su ludźo dyrbjeli z nahubnikom přińć a w njej sej ruce desinfikować.

Nowy minister zjawnosć šokuje

Freitag, 02. Oktober 2020 geschrieben von:

Diskriminacija splažnych mjeńšin žada sej w Pólskej smjertne wopory

Waršawa. Předsyda knježaceje pólskeje narodno-konserwatiwneje strony Prawo a sprawnosć (PiS) Jarosław Kaczyński je wot předwčerawšeho jedyn ze štyrjoch naměstnikow ministerskeho prezidenta Mateusza Morawieckeho. Tole je premier we Waršawje zdźělił. Kročel běchu wočakowali, wšako bě Kaczyński hižo před měsacami přetwar kabineta připowědźił a přeradźił, zo chcył sam w knježerstwje sobu skutkować.

Znowa wuwzaćny staw w Čěskej

Donnerstag, 01. Oktober 2020 geschrieben von:

Praha (dpa/SN). Raznje přiběraceje ličby koronainfekcijow dla je Čěska znowa wuwzaćny staw wukazała. Tón płaći wot přichodneje póndźele najprjedy raz 30 dnjow, kaž strowotniski mi­nister Roman Prymula wčera w Praze zdźěli. Wón knježerstwu mjez druhim zmóžnja, prawa wobydlerjow kaž swobodu schadźowanja wobmjezować. Nimo toho móža sudnistwa razniše chłostanja wuprajić. Wu­wzaćny staw běchu hižo nalěto na dwaj měsacaj wukazali.

Infekcije z koronawirusom, wuwiwace so „kaž raketa“, měli so zadźeržeć, zo njeby strowotniske zastaranje wohrožene było, rjekny minister Prymula. Opozicija knježerstwu wumjetuje, zo je přepozdźe na warnowanja reagowało. Regionalne a senatne wólby maja so přiwšěm jutře a sobotu kaž planowane wotměć. Mjezy kraja ­wostanu dale wotewrjene. Zarjadowanja a zhromadźizny su w zawrjenych rumnosćach na dźesać a pod hołym njebjom na 20 wosobow wobmjezowane. Zawody, wobchody a hosćency njejsu wot restrikcijow potrjechene.

słowo lěta 2020

Anzeige