W Čěskej dalše wolóženja

Mittwoch, 02. Dezember 2020 geschrieben von:

Marek Krawc rozprawja za Serbske Nowiny z Prahi

Po minjenym, skerje napjatym tydźenju – ličby nowonatyknjenych z koronawirusom drje dale spadowachu, srjedź tydźenja pak stagněrowachu – wozjewi čěske knježerstwo njedźelu připołdnju dalše wolóženja. Wot jutřišeho so Češa do normalneho žiwjenja nawróćeja. Knježerstwo je rozsudźiło, zo smědźa wot štwórtka wšitke wobchody a hosćency zaso wotewrjene być, tež posłužby budu k dispoziciji. Za wobchody drje dale płaći, zo dyrbja ludźo škitny nahubnik wužiwać a wokoło sebje 15 kwadratnych metrow městna měć. Wšitcy wobchodnicy, a to nic jeno ći ze žiwidłami, smědźa tuž swojich kupcow znowa posłužować. Dalša zwjeselaca powěsć za přetrjebarjow wězo je, zo móža nětko w adwentnym času zaso njedźelu nakupować hić. Hosćencarjam je so tohorunja hoberski kamjeń z wutroby walił. Tež woni móža wot jutřišeho swojich hosći wšědnje hač do 22 hodź. witać. Dyrbja pak z mjenje hosćimi ličić, tež w jich lokalach płaća mjenujcy dale postajenja hygieny a wěstotny wotstawk.

Bydlenja dla so mnozy starosća

Mittwoch, 02. Dezember 2020 geschrieben von:
Praha (ČŽ/K/SN). W Čěskej so kóždy wosmy dorosćeny boji, zo budźe w přichodnych dwanaće měsacach swojeho bydlenja so dyrbjeć wzdać. Tele zwěsćenje ­wujewja přepytowanje wo přistupnosći (erschwinglich) bydlenjow, kotrehož wuslědki su zastupnicy Čěskeje Caritas a katolskeje cyrkwje tele dny wozjewili. Přepytowanje je za wobě instituciji w septembru přewjedła agentura MEDIAN, při čimž je so mjez 1 019 wobydlerjemi staršich hač 18 lět wobhonjała. „Wo bydlenje so bojeć je jedyn z najhóršich strachow. Čłowjek dźě liči z tym, zo zhubi swoje doma. W ludźoch zbudźa to začuće wohroženja“, zwuraznja direktor Čěskeje Caritas Lukaš Curylo. Jeno štyri procenty ludźi su přeswědčeni, zo maja swoje bydlenje wěste. Dwanaće procentow wšak so boji, zo budźeja z pjenježneje nuzy w sćěhu koronawirusoweje pandemije w přichodnych dwanaće měsacach dyrbjeć přećahnyć a za někajkim tuńšim bydlenjom hladać. Třo z dźesać woprašanych maja strach, zo budźe jim na stare dny ćežko, namakać přihódne bydlenje. Samo cyła połojca so boji, zo njebudźe swojim dźěćom móc kmane bydlenje wobstarać.

Činy za potrěbnych – a za dźěći

Montag, 30. November 2020 geschrieben von:

POTRĚBNYM je čěska ludnosć tež lětsa we wobchodach zaso cyrobizny darować móhła. Tónkróć je kónctydźenska zběrka 440 tonow tworow wunjesła, štož je dotal najwjace. Darili su wobydlerjo 396 tonow žiwidłow a 44 tonow hygieniskich artiklow. To publikuje powěsćernja čtk. Njedźiwajcy nimoměry naročnych hygieniskich wuměnjenjow koronapandemije dla su zběrku we wšěch 603 wobchodach bjez problemow přewjedli, zdźěleja jeje organizatorojo. Po jich měnjenju bywa zběrka w přitomnosći hišće wažniša hač w minjenych lětach, dokelž je koronawirusoweje pandemije dla mnóstwo wosobow w ćežkej žiwjenskej situaciji chětro přibyło. Jeno w septembru a oktobru je jich ličba wo 40 procentow zrostła. Mjez nowymi cyrobiznoweje pomocy potrěbnymi su předewšěm ludźo, kiž su pandemije dla wo dźěło přišli a tajcy z niskej zasłužbu. Praksa darowanja je tohorunja na postajene naprawy přećiwo koronawirusej dźiwać dyrbjała.

Prezident w Tatrach njewitany

Freitag, 27. November 2020 geschrieben von:

Hosćency a hotele w Pólskej přez hody dale zawrjene – sněhakowanje móžne

Waršawa. Pólska debatuje dale wo zadźerženju ministerskeho prezidenta Mateusza Morawieckeho při wothłosowanju wo etaće Europskeje unije 16. nowembra. Morawiecki bě zhromadnje z madźarskim ministerskim prezidentom Viktorom Orbanom weto zapołožił, dokelž chce EU wupłaćenje srědkow jednotliwym statam na dodźerženje prawostatnosće wjazać. Z wetom je wšón etat EU blokowany, kotryž wobsahuje tež 750 miliardow eurow za přewinjenje koronapandemije po wšej Europje.

Morawiecki je tři dny po blokadźe w pólskim sejmje swoje argumenty přednjesł. „To njeje Europska unija, do kotrejež smy lěta 2004 zastupili“, wón rjekny. Europskej uniji wón w tym zwisku wobswědči, zo „nima přichod“.

Rentnarjow zboha wobdarja

Donnerstag, 26. November 2020 geschrieben von:
Praha (ČŽ/K/SN). W susodnej Čěskej dóstanu wšitcy rentnarjo bjez wuwzaća spočatk decembra – a tak přihódnje k hodam – jónkrótnu přiražku we wysokosći 5 000 krónow (dobrych 185 eurow). Wotpowědny zakoń, wot knježerstwa zapodaty a wot parlamenta z wjetšinu schwaleny, je prezident Miloš Zeman tele dny podpisał. Šćedriwy „hodowny dar“ wupłaća starobnym a inwalidnym rentnarjam a rentnarkam, wšo hromadźe ně­hdźe 2,89 milionam wosobam. Ze statneho budgeta přewostaja za to na wšěch 15 miliardow krónow. Dokelž bě Andrea Babišowe knježerstwo z ANO a ČSSD tutu wurjadnu naprawu do oktoberskich wobwodnych a senatnych wólbow namjetowało, bě opozicija wo „pokupowanju wolerjow“ rěčała. Knježerstwo je ju porno tomu z tym wusprawnjało, zo su płaćizny tworow minjene měsacy wobstajnje nahladnje stupali a zo maja tež domjacnosće rentnarjow konorowirusoweje krizy dla přidatne wudawki, na přikład za nahubniki abo desinfekciske srědki. Ministerstwo za strowotnistwo argumentuje, zo su w zašłosći přerězne mzdy a přerězne renty spadowali.

Lódzymna zaběra Čechow

Mittwoch, 25. November 2020 geschrieben von:

Marek Krawc rozprawja za Serbske Nowiny z čěskeje stolicy

Přeni dźeń poslednjeho tydźenja nazymnika wobradźi Čecham horco požadane wolóženja. Strowotniske zarjady registrowachu zańdźenej tydźenjej dale a mjenje nowych infekcijow korony, reprodukciska ličba dale spadowaše a napjate połoženje pandemije dla so dźeń a bóle změrowaše. Nuzowy staw drje hišće płaći – knježerstwo je so minjeny tydźeń z parlamentom dojednało, jón hač do 12. hodownika podlěšić – minjenu póndźelu pak móžachu wučerjo šulerjow 1. a 2. lětnikow skónčnje zaso w šulach witać. Dźěći dyrbja pak tež w Čěskej za čas wučby a přestawkow nahubniki wužiwać. A tež naprawy wokoło nakupowanja a zakaza domjacnosć w nocy wopušćić su změnjene. Nětko steja wobchody kupcam zaso hač do 23 hodź. k dispoziciji a tež bjez psa smědźa Češa do 23 hodź. wonka po puću być.

Bołharska haći

Montag, 23. November 2020 geschrieben von:
Sofija (ČŽ/K/SN). Jednanja wo přistupje Sewjerneje Makedonskeje k Europskej uniji je Bołharska blokowała. Wonkowna ministerka Jekaterina Gečewa-Zacharjewa po zeńdźenju ministrow za europske naležnosće poziciju Bołharskeje rjekny, zo wobsteja ze susodnym krajom diferency nastupajo rěč a stawizny. Sofija bě kónc oktobra připowědźiła, zo jednanja wo přistupje zahaći, jeli Sewjerna Makedonska njepřipóznaje, zo matej jeje narodna identita kaž tež jeje rěč bołharske korjenje. Bołharska tohorunja twjerdźi, zo so w makedonskich medijach wobstajnje antibołharska kampanja wjedźe. Nic naposledk je etniska mjeńšina na bołharskim teritoriju žórło zwady. Sewjerna Makedonska deklaruje ju za makedonsku, štož Bołharska raznje wotpokazuje. Sofija měni, zo buštej makedonska narodnosć a rěč w 20. lětstotku za čas wobstaća Juhosłowjanskeje federacije wu­tworjenej a zo bě so hač do lěta 1920 wjetšina wobydlerjow tamnišeho regiona za Bołharow měła.

Pomnikaj cyrkwje so sypnyłoj

Freitag, 20. November 2020 geschrieben von:

Vatikan reaguje na wumjetowanja pedofilnosće dla w pólskej cyrkwi

Waršawa. Hotowe zemjerženje je tele dny pólsku katolsku cyrkej střasło, kajkež drje tam hišće dožiwili njejsu. W tym zwisku stej so „pomnikaj“ sypnyłoj, kotrejž běchu sej Polacy přewšo česćili.

Pandemija ma na ludźi wuskutki

Freitag, 20. November 2020 geschrieben von:
Praha (ČŽ/K/SN). W Čěskej so koronapandemija póčnje negatiwnje tež na fyzisku a dušinu strowotu ludnosće wuskutkować. Ludźo bóle tołstnu, wjace kurja a su wjele husćišo depresiwni. To wuchadźa z woprašowanja agentury EMA Data. Z nim so wujewi, zo so ludźo w času cyłostatneje karanteny mjenje hibaja, při­wšěm wjace jědźa, často njestrowje so zežiwjejo, štož polěkuje tołstnjenju. Češa su w minjenych sydom měsacach přerěznje 6,5 kilogramow přibyli. W karantenje je 36 procentow dorosćenych přestało ćěłozwučować a sportować. Nimo młodych ludźi do 25 lět su so tež starše wosoby nad 55 nimale dospołnje do přidatneho pohibowanja wohladali. K njepohibowanju so kurjenje jako dalši rizikowy faktor přidawa. Nimale połojca kurjakow (dokładnje 44 proc.) z nich wuznawa, zo su w minjenych měsacach wjele časćišo hač do toho pachali, pjeć procentow je z kurjenjom scyła zaso započało. „Dobra powěsć wšak je, zo je tamna połojca kurjakow swój konsum cigaretow wobmjezowała“, hódnoći jednaćel mjenowaneje agentury Jiří Paták. „Mjenje kuri přede­wšěm generacija nad 55lětnych.“

Piwo a słódkosće nadal lubuja

Donnerstag, 19. November 2020 geschrieben von:

Marek Krawc rozprawja z čěskeje stolicy za Serbske Nowiny

Swjedźeń Boja wo swobodu a demokra­tiju předwčerawšim, wutoru, swjećachu Češa koronoweje pandemije dla skerje doma, hačrunjež je połoženje nastupajo nowonatyknjenja hižo poměrnje přehladne. Minjenu póndźelu zwěsćichu ­lěkarjo 5 406 dalšich inficěrowanych, 642 mjenje hač tydźeń do toho. 6 592 pacientow lěkuja w chorownjach susodneho kraja, pólnu chorownju z 500 łožemi a intensiwnej staciju donětka ani njetrjebachu.

słowo lěta 2020

Anzeige