Škotowarjo sej wulećeli

Donnerstag, 23. September 2021 geschrieben von:
Přećeljo škota, „serbscy seniorojo-škotowarjo“ su sej njedawno ze swojimi mandźelskimi, partnerami a přećelemi po tradiciji wulećeli, a to z Budyskim předewzaćom Lassak. Při najrjeńšim słónčnym wjedrje wotkrychu sej woni Błóta a Kraj šokolody Felicitas w Lěšćach (Hornow). Tójšto wědy nasrěbachu so na třihodźinskim čołmikowanju po błótowskich groblach. Na to su jim praliny a kofej w manufakturje Felicitas zesłodźeli. Zdobom zhonichu tam wo produkciji šokolody a pralinow. Při tym so jim wuswětli, zo chłóšćenje začuće zboža posrědkuje. W historiskim hosćencu „Oppott“, pomjenowanym po něhdyšej grobli, w błótowskej idylce Lědy, zesłodźa sobujěducym wobjed. Wječerjeli su wšitcy zhromadnje na dompuću w serbskim hosćencu „Dubrjenske bahno“. W małej wsy njedaloko Kulowa spodobny dźeń škotowarjow wuklinča. Měrćin Nowak

Bajowe figury z čołma dožiwili

Mittwoch, 08. September 2021 geschrieben von:

Jězbu do raja bajow stej minjenu sobotu župa „Handrij Zejler“ a Kulowske towarstwo Bratrowstwo organizowałoj. Nimale 40 wobdźělnikow je so z busom na puć do błótowskich Bórkowow podało. Tam měješe towarstwo Studnja pisany program spřihotowany. Za čas, jako wopytowarjo z Hornjeje Łužicy čołmikowachu, předstajichu čłonojo Studnje na kromje groblow bajowe figury, kaž wódneho muža, připołdnicu a błudničku. Tež dudak hudźeše.

Po čołmikowanju porjedźeše Spornec swójba wulětnikarjam w swojej hospodźe „K zelenemu róžkej“ słódnu wječer. Nasyćenych prošeše jich na to skupina Kula Bula do rejki. Tež Domowinjenjo z Janšojc běchu sej samsny dźeń do Błótow wulećeli. Wšitcy hromadźe sej zarejwachu a bjesadowachu. Dokelž mějachu Wojerowscy a Kulowscy hosćo daloki dompuć, dyrbjachu hižo trochu zašo wot­jěć. Janšojčenjo so hišće hač do połnocy dale zabawjachu. Sonja Hrjehorjowa

Na serbskich slědach w Lessingowym měsće byli

Donnerstag, 26. August 2021 geschrieben von:

Po dołhim času móžeše Domowinska skupina Pančicy-Kukow wčera zaso raz zhromadne zarjadowanje přewjesć. Kóžde lěto zaplanuja sej mjeńši wulět, na kotryž móža so zajimcy tež z kolesom po­dać. Wčera bě město Kamjenc cil, a pjeć skupinarjow je sej tam z kołom dojěło. Hromadźe z dalšimi zetkachu so woni při měšćanskej informaciji. Wottam po­dachu so dohromady nimale dwacećo na wodźenje po Lessingowym měsće na slědach Serbow.

Přewodźer Bernd Moschke je skupinarjam wjele wědźenjahódneho ze stawi­znow města rozłožił a jich k zajimawym městnam wjedł. Serbske srjódki zašłosće a přitomnosće pak dyrbješe tež wón móhłrjec zeškrabać. Tak wón mjez druhim naspomni, zo bě dźensniši sakralny muzej, cyrkej swjateje Hany, něhdy serbski Boži dom. Hač do lěta 1926 tam hišće prawidłownje serbske kemše swjećachu.

Lejno wo starožitnosć chudše

Mittwoch, 25. August 2021 geschrieben von:

W nocy wot 28. na 29. junij stej sylny wichor­ a dešć dopomhałoj, zo so Henčlec dodźeržana pólna bróžnja w Lejnje doskónčnje sypny. Nětko je wjes wo markantny a historiski twar chudša.

Idylisce steješe bróžnja w dolinje Mało­wosyčanskeje rěki, wobdata wot polow­ a łukow mjez Lejnom a Wučke­cami (Ausch­kowitz). Znowa natwarić dał bě ju bur Otto Lein, pochadźacy z Porchowa. Wón je 1927 Lejnjanske ryćer­kubło II kupił a z nim pólnu bróžnju z lěta­ 1912, kotruž bě serbski bur a te­hdomniši wobsedźer Lejnjan­skeho ryćerkubła II Mikławš Ješka natwarić dał. Po tym zo so wona při młóćenju žita wotpali, skaza Lein w Čornym lěsu nowu modernu bróžnju. Drjewo bu tam pu­šćene, wobdźěłane a na měru přirě­za­ne. Cyły twarski material kaž hrjady, łaty­ a deski bu z nakładnym ćahom do Porchowa transportowany, zwotkel jón potom ze zapřahami na twarnišćo do Lejna wjezechu. Tam nastajichu ćěslojo drjewjany kosćowc z rjadow. Na njón při­šrubowachu dokoławokoło deski, a drjewjana třěcha bu z blachom kryta.

Klóšter, přehladku a młyn sej wobhladali

Donnerstag, 29. Juli 2021 geschrieben von:

Hladajo na wokomiknje zaso stupace korona-ličby a tak hrožace wospjetne čujomne wobmjezowanja zhromadneho schadźowanja smy sej jako Domowinska skupina Worcyn krótkodobnje swoju kubłansku jězbu zarjadowali. Jasne hnydom bě, zo pojědźemy k Monice Cyžowej do Noweje Jaseńcy. Ju wšak skoro wšitcy z njedawneho zarjadowanja župy Budyšin znajachu, hdźež wustupištaj Cyžec mandźelskaj z lóštnym hudźbnym programom.

Najprjedy pak wjedźeše nas puć do klóštra Marijineje hwězdy w Pančicach-Kukowje. Tam njewobhladachmy sej jenož jara rjanu wučbnu zahrodu, ale z runje tak wulkim zajimom tež wustajeńcu narodneje drasty, wot Moniki Cyžoweje wuhotowanu. Prjedy hač so k Cyžecom do Noweje Jaseńcy podachmy, dachmy sej hišće w Kozarčanskim Fischerec hosćencu wobjed zesłodźeć.

Pola sebje doma překwapi nas Monika Cyžowa z dalšej nahladnej kopicu eksponatow serbskeje drasty. Wuběrnje rozłoži nam spore dźěło, ke kotremuž njesłušeja jenož lubosć, ale předewšěm wušiknosć a sćerpnosć. Jeno žony so tomu njedźiwachu, ale tež mužojo njemóžachu přehladku dochwalić.

Dobra duša šule rozžohnowana

Mittwoch, 28. Juli 2021 geschrieben von:

Na poslednim dnju šulskeho lěta je so šulska słužba za Martinu Jancynu zakónčiła. Wona bě na Wojerowskej Zakładnej šuli „Handrij Zejler“ při Worjole wot 1985 to, štož so dobra duša šule mjenuje. Jako zastupowaca nawodnica je minjene lěta hodźinski plan tak zestajała, zo bě wšitko za koleginy optimalnje zrjadowane a na wosobinske wobstejnosće přiměrjene.

Kóždy na šuli, hač koleginy, šulerstwo, starši šulerjow, socialna słužba abo techniski přistajeny měješe w Martinje Jancynej stajnje wotewrjene wucho za słužbne abo tež priwatne naležnosće. Sćicha staraše so wona wo wšě małe, ale tež wulke šulske problemy, njehladajo na swjatok. Tež w času najwjetšich wužadanjow je z přećelnym optimizmom měrnje wustupowała. Wona bě na Zejlerjowej šuli najdlěje wuwučowaca a drje poslednja wučerka, kotraž so z tohole šulskeho městna na wuměnk poda, wšako ma kubłanišćo po přichodnym šulskim lěće na nowe městno přećahnyć.

Na dobro pišćelow koncertował

Montag, 26. Juli 2021 geschrieben von:

Wopytowarjo Baćońskeje cyrkwje Jězusoweje wutroby dožiwichu njedawno njewšědny wječor. Na wšěch 80 zajimcow ze wsy a wokoliny kaž tež z Budyšina, Drježdźan a Pirny, je pišćelowy koncert z Klausom-Dieterom Untchom přiwabił. Organist a pedagoga ze Sedmihródskeje w Rumunskej bě na přeprošenje wosadneho fararja Gerata Wornarja přijěł. Na Baćońskich pišćelach hrać bě nazhonitemu cyrkwinskemu hudźbnikej wužadanje, wšako dyrbja je nuznje wobnowić. Hósć hudźeše bjez honorara, koncert měješe beneficny raz. Tak chcedźa wšitke darjene pjenjezy za wobnowjenje pišćelow wužiwać.

Klaus-Dieter Untch bě hižo před dźesać lětami w Baćońskej cyrkwi na swójbnym swjedźenju na pišćelach hudźił. Tak zahaji wón swój nětčiši koncert w spomnjeću na prěnje zetkanje ze Serbami z improwizaciju na serbski kěrluš po słowach a hłosu Michała Wałdy „Knježe, tu smy zhromadźeni“. Druhi barokny kruch „Ciacona“ komponista Josephusa Fazakasa Krisbaciensisa wjedźeše připosłucharjow do sedmihródskeje domizny hudźbnika.

Kubłała, pěstoniła a tróštowała

Donnerstag, 22. Juli 2021 geschrieben von:

Ze swojej wjelelětnej sobudźěłaćerku Lydiju Šołćinej z Hórkow su so njedawno kubłarki a dźěći pěstowarnje „Chróšćan kołć“ rozžohnowali. Wot lěta 1977 dźěłaše wona jako kubłarka, spočatnje we Wětrowje. Jako pak tamnišu pěstowarnju zawrěchu, namaka w Chrósćicach nowe dźěło. W horće skutkowaše 19 lět, wot lěta 2012 w žłobiku. Serbska rěč a nałožki su Lydiji Šołćinej stajnje wutrobna naležnosć. W tym zmysle je generacije dźěći kubłała. Při dźěle bě je stajnje ze swojej wulkej wutrobu hladała, pěstoniła a, bě-li trjeba, tež lubosćiwje tróštowała. Za kolegij bě wona kruty, spušćomny, přećelny a mudry stołp a je tež w ćežkich časach měr wuprudźała.

Na jězbje z čołmom do raja bajow

Mittwoch, 21. Juli 2021 geschrieben von:

Nimale 60 wobdźělnikow Chróšćanskeho wjesneho towarstwa Domizna a Kamjenskeje župy „Michał Hórnik“ poda so minjenu sobotu na wuprawu do Bórkowow. Jako so wobdźělnicy popołdnju při busowym zastanišću w Chrósćicach zetkachu, nochcyše nichtó tak prawje wěrić, zo planowane čołmikowanje woprawdźe budźe, wšako runje sylne zliwki zachadźachu. Před Choćebuzom pak so wulětnikarjam hižo słónco směješe, a w Bórkowach jenož hišće někotre łužički na dešćikojty dźeń dopominachu.

W Bórkowach poskića delnjołužiske zapisane kulturne towarstwo Studnja wosebitu dźiwadłowu jězbu z čołmikom do raja bajow. Na třoch čołmach dožiwi tuž skupina Hornjoserbow na hodźinje tra­jacej jězbje bajowe postawy kaž błudničku, wódneho muža a připołdnicu. Tele postawy a dalši su zdźěla tež delnjoserbsce rěčeli a spěwali. Wosebitosć tamnym turistam zawěsće bě, słyšeć z nimo jěducych čołmow rjane hornjoserbske pěsnje, kotrež sej wulětnikarjo zhromadnje zaspěwachu.

W partnerskim měsće koncertowali

Mittwoch, 14. Juli 2021 geschrieben von:

Po dołhej koronowej nanuzowanej přestawce zwučowanjow a wustupow je chór Budyšin minjenu sobotu w Budyskim partnerskim měsće Jelenjej Górje we wobłuku tamnišeho rjadu koncertnych sobotow spodobny wječor wuhotował. Mjez druhim zaklinčachu serbske štučki kaž „Z wuhladkom“ z pjera Jana Bulanka, „Moluj mi, moluj“ Bjarnata Krawca a „Chwalena budź fijałka“ Korle Awgusta Kocora. Wosebje słyšenjahódne běchu jendźelska twórba „The Gift to be simple“, Baldassary Donatijowe „Wenn wir hinauszieh’n“, ale tež „Aká si mi krásna“ w słowakskej rěči. Dramaturgisce přemysleny stopnjowaše so koncert hač k pólskim pěsnjam k sobuspěwanju, štož publikum dźakownje přiwza. Spěw chóra bu sčasami wot wioliny a bongow přewodźany, štož přewza Reinhard Simmgen. Wulkotnje zanjese Sylwija Jancyna „Tule statok zboža stajić“. Tež znata „Lubka Lilija“ baritona Michała Jancy njeje pobrachowała.

Anzeige