Biskopja w rozmołwje z kuriju

Montag, 28. November 2022 geschrieben von:

Vatikan (B/SN). Prěni raz mějachu němscy biskopja składnosć wšitke centralne žadanja synodalneho puća bamžej a romskej kuriji přednjesć. Woni dóstachu wotmołwy kardinalow, kotřiž njemóžachu so wjace za anonymnymi tekstami schować. Biskop Bätzig rěčeše po wótrej debaće wo „njesćerpnosći ludu Božeho“ w Němskej. Stajnje wjace ludźi njezrozumi hižo poziciju Roma nastupajo prawa žonow a seksualnu moralku.

Dokument k genderej

Rom (B/SN). Tema gender (splah) wuwabi tež w cyrkwi horce debaty. Předsyda němskeje biskopskeje konferency Georg Bätzig je zhonił, zo we Vatikanje na nowym dokumenće k tomu dźěłaja. Wón prošeše wo jasne stejišćo Romskeho cyrkwinskeho zastojnstwa. Tuchwilu zastupuje cyrkej, zo je po bibliskej wučbje Bóh „muža a žonu stworił“. Genderowa teorija pak tute stejišćo wotpokaza.

Bamž na narodninach kuziny

Lubosć k blišemu

Montag, 21. November 2022 geschrieben von:

Köln (B/SN). Na swjatočnosći k 125lětnemu wobstaću Carity su wjacori rěčnicy wuzběhnyli, zo je so katolski dobroćelski zwjazk wot spočatka swojeho skutkowanja sprawnosći, solidariće a lubosći k blišemu wěnował. Dźensa ma wón 700 000 sobudźěłaćerjow a statysacy čestnohamtnikow w 24 000 pěstowarnjach, hortach, starownjach, ambulantnych hladanišćach a poradźowarnjach.

Nowa zwjazkowa jednaćelka

Bonn (B/SN). Něhdyša wotrjadnica ZdK Julia Seeberg je nawodnica poradźowanskeho towarstwa za samodruhich Donum Vitae (Dar žiwjenja). Wone bu 1999 załožene, jako bě so katolska cyrkej ze statneho systema poradźowanja samodruhich rozžohnowała. Donum Vitae wustaja po přeću dale poradźowanske wopismo, kotrež słuži k njechłostajomnemu wotehnaću.

Hida přećiwo křesćanam

Dialog spěchować

Montag, 14. November 2022 geschrieben von:

Awali (B/SN). Bamž Franciskus je sej na wopyće w Bahrainje wujednanje mjez wuchodom a zapadom, připóznaće žónskich prawow, skónčenje wójnow a dialog mjez křesćanami a muslimami žadał. Z 30 000 katolikami woswjeći bamž Božu mšu w narodnym stadionje a wěnowaše so wosebje młodostnym.

Měšniski dorost faluje

Athlone (B/SN). Po cyłym swěće njedosaha měšniski dorost. Samo w Irskej je jenož 2,5 procentow duchownych w starobje pod 40 lětami. W přichodnych 15 lětach poda so štwórćina na wuměnk. Wot 2 100 měšnikow je 547 mjez 61 a 75 lětami, 300 je samo nad 75 lětami. Tuchwilu maja tam jenož 47 seminaristow.

Baerbock wobžaruje

Münster (B/SN). Njeměr je nastał, dokelž bě so na zetkanju wonkownych ministrow G7 w Münsterskej měrowej žurli swjaty křiž wotewzał. To bě so pječa z organizatoriskich a nic z politiskich přičin stało. „By derje było, hdyž njeby so křiž zrumował“, wobžarowaše wonkowna ministerka Annalena Baerbock (Zeleni).

China potłóčuje křesćanow

Měrowy apel

Montag, 07. November 2022 geschrieben von:

Rom (B/SN). Na mjezynarodnym modlerskim zetkanju nawodow nabožinow Sant’Egidio je 3 000 ludźi žadanje wo měr schwaliło. „Měr je swjaty, wójna njesmě so nihdy nanihdy swjata stać.“ Bamž wuzběhny, zo su wukřiki ludźi wuraz bolo­sće wójny a stracha před ato­marnym zakročenjom. Wón njemóže kónc wójnow přikazać, ma pak swjate prawo sej měr žadać a so słyšeć.

Knježny zapřijeć

Köln/Kürten (B/SN). Rjadniske knježny měli do reformowych debatow zapřijate być. Benediktinka Emmanuela Kohlhaas měni: „Smy wobrotniwiše hač wulka cyrkej. W našim konkretnym zhromadnym žiwjenju storčimy zašo na bytostne temy.“ Jako přikład mjenuje wona wustupy z cyrkwje. W aktualnej debaće su knježny njeparujomne.

Swjaty Franciskus

Vatikan (B/SN) „Hdyž sym so za mjeno Franciskus rozsudźił, wědźach, zo poćahuju so na swjateho, kotryž je tak popularny“, zwěsći bamž Franciskus na zetkanju z přisłušnikami klóštrow franciskanow, kotřiž přihotuja 800. posmjertniny swj. Franciskusa w lěće 2026. Franciskus słuša k najznaćišim swjatym w katolskej cyrkwi.

Modlić so za Pelosi

Lajkow sylnišo zapřijeć

Dienstag, 01. November 2022 geschrieben von:

Bonn (B/SN). Bamž Franciskus je swětowy synodalny proces wo lěto podlěšił, zo bychu so lajkojo sylnišo do wuradźowanjow zapřijeli. Žurnalist katolskeje powěsćernje Christoph Paul Hartmann wočakuje, zo bychu so tež tajke temy kaž seksualita, namóc, róla měšnikow a žonow we wobłuku swětoweje cyrkwje wobjednali. Kaž pak wón wobkedźbuje, ma bamž na tajkej diskusiji lědma zajim.

Wólbu njepřipóznał

Rom (B/SN). Hižo w awgusće su mniša w Montecassino Němca Mauritiusa Wilde jako 193. naslědnika Benedikta z Nursije wuzwolili. W tutym klóštrje bě swjaty Benedikt rjadniske prawidła žiwjenja napisał. Dokelž chce bamž sam postajić, štó ma abt być, njeje wón wólbu připó­znał. Wot lěta 2014 njepodsteja wokolne wosady wjace klóštrej a wólba abta maja so wot bamža wopodstatnić.

Bamž na narodninach

Synodalny proces podlěšeny

Montag, 24. Oktober 2022 geschrieben von:

Vatikan (B/SN). Synodalny proces k nowym pućam cyrkwinskeho sobupostajowanja njeskónči so w oktobrje 2023, ale podlěši so wo cyłe lěto, kaž bamž njewočakowano připowědźi, „zo by so wuzrawjene přemyslowanje na dobro cyrkwje“ předpołožić móhło. W oktobrje 2024 měło so potom wo wuslědkach swětoweho konsultaciskeho a poradźowanskeho procesa wuradźować.

Cyrkej zawrjena

Minsk (B/SN). Běłoruski stat je zawrjenje katolskeje cyrkwje w Minsku pječa z wěstotnych přičin přikazał, dokelž bě tam před měsacom woheń wudyrił. Woswjećenje Božich mšow w farskim domje so tohorunja zakaza. Křesćenjo tukaja na to, zo je so woheń z wotpohladom zamiškrił. Po zjawnych protestach přećiwo prezidentej Lukašenko běchu sej wobdźělnicy před policiju do tuteje cyrkwje wućeknyli.

Konflikty rozrisać

Druhi Vatikanski koncil

Montag, 17. Oktober 2022 geschrieben von:

Bonn (B/SN). Wot 11. oktobra 1962 do 8. decembra 1965 wotmě so pod nawodom bamža Jana XXIII. historiski druhi Vatikanski koncil za pastoralne a eku­meniske wobnowjenje katolskeje cyr­kwje z wjace hač 2 500 biskopami. Tehdy započachu proces wobšěrneho wobnowjenja cyrkwje na zakładźe 16 wobzamknjenych tekstow. Jedna ze změnow bě, zo smědźachu křesćenjo w swojej maćeršćinje Božu mšu z měšnikom, k ludej wobroćenym, swjećić.

Muezzin woła k modlitwje

Düsseldorf/Köln (B/SN). Před lětom je město Köln Turkowsko-islamskej uniji Ditib přizwoliło, zo smě w Centralnej mošeji města muezzin kóždy pjatk w času wot 12 do 15 hodź. hač do pjeć minutow přez mikrofon k modlitwje wołać. Wotpowědne zjawnoprawniske zrěčenje mjez městom a Ditib ma so hišće podpisać.

Vatikan zrěčenje podpisał

Naležny apel bamža

Montag, 10. Oktober 2022 geschrieben von:

Vatikan (B/SN). Město njedźelneho wułožowanja ewangelija na Pětrowym naměsće je bamž Franciskus naležnje k skónčenju wójny w Ukrainje namołwjał. Wobroćiwši so direktnje na Wladimira Putina žadaše sej zakónčenje „spirale namocy a smjerće“. Wolodymyra Zelenskeho wón prošeše, zo by „za chutne měrowe namjety“ wotewrjeny był. Bamž raznje před nuklearnej eskalaciju warnowaše.

Pakt z młodymi ekonomami

Assisi (B/SN). Bamž Franciskus je na zetkanju z młodymi ekonomami a přede­wzaćelemi, čłonami iniciatiwy „The Economy of Francesco“, dojednanje za sprawniše, naslědniše a inkluziwniše hospodarstwo přichoda podpisał. Nimo toho namołwi jich k wustupej z fosilnych paliwow: „Ja liču z wami! Njewostajće nas na pokoj a budźće nam z přikładom!“

Sport bjez profita

Putnikowanje do Assisija

Dienstag, 04. Oktober 2022 geschrieben von:

Assisi (B/SN). Něhdźe pjeć milionow hosći wopyta w běhu lěta umbriske město Assisi. Wo naležnosće němskich putnikow a hosći stara so hižo 14 lět rjadnik Thomas Freidel z Pfalcy. Wob lěto poradźuje 54lětny mnich hač do 12 000 ludźi. Ličba putnikow přiběra. „Wšudźe cyrkwje skorža, zo spaduja ličby wopytowarjow. Pola nas je wulki nawal“, praji Thomas Freidel w ródnym měsće swjateho Franciskusa katolskej powěsćerni.

Protest přećiwo instituciji

Bamž Srjedźnu Aziju wopytał

Montag, 26. September 2022 geschrieben von:

Nur-Sultan (B/SN). Prěni raz wobdźěli so bamž Franciskus na kongresu wjednikow swětowych a tradicionelnych nabožinow, zo by wón na mjezy mjez wuchodom a zapadom, mjez Aziskej a Europu posrědkował poselstwo přećiwo hidźe a wójnje, za měr a swobodu nabožinow, za wjace runoprawnosće a za mjezynabožny dialog. Bamž zwurazni, zo „njejsu nabožiny žadyn problem, ale dźěl rozrisanja. Bóh woznamjenja měr a wjedźe stajnje k měrej, ženje k wójnje“. W ludnosći Kazachstana hraje křesćanska nabožina podrjadowanu rólu. 70 procentow wobydlerjow Kazachstana su muslimojo.

Kritika na němskich biskopach

Anzeige