Rasizmej znapřećiwić

Montag, 06. Juli 2020 geschrieben von:

Washington (B/SN). Dźewjeć fakultow za afroameriske studije w USA žada sej wot swojich wysokich šulow konsekwentniše postupowanje přećiwo rasizmej. W zjawnym lisće soli­darizowachu so fakulty z tuchwilnymi zjawnymi protestami přećiwo rasizmej a namocy policije. List podpisali su zjawne wosobiny a nawodźa afroameriskich studijow na University of Notre Dame kaž tež Uniwersitow Georgetown, Fordham a Villanova.

Měšniske seminary njezawrěć

Nowa prezidentka synody

Montag, 29. Juni 2020 geschrieben von:

Drježdźany (dpa/SN). Stawiznarka Bettina Westfeld je nowa prezidentka ewangelskeje krajneje synody Sakskeje. 44lětna Drježdźanjanka je na konstituowacym posedźenju 28. synody sobotu w Drježdźanach w třećim wólbnym kole trěbnu wjetšinu dweju třećinow hłosow dóstała. Jenički napřećiwny kandidat Christoph Apitz z Vogtlanda bě swoju kandidaturu po druhim wólbnym pře­běhu cofnył.

Kriza změni cyrkej

Žada sej měr w Libyskej

Montag, 22. Juni 2020 geschrieben von:

Rom (B/SN). Bamž Franciskus je so na Bože ćěło njedźelu připołdnju w krótkim prědowanju a po modlitwje Jan­dźel­knjeza na swětowe zhromadźenstwo ze žadanjom wobroćił, zastajić namóc­ w Libyskej. Po jeho słowach steji sewjero­afriski kraj krótko před eskala­ciju, dokelž skradźu dźeń a wjace bróni a wojowarjow dowožuja. Swjaty wótc wuwiće z wulkej starosću a bolosću sćěhuje.

Chinscy křesćenjo solidarni

Wobrónjenje přiběrało

Montag, 15. Juni 2020 geschrieben von:

Rom (B/SN). Wudawki za wobrónjenje su loni po cyłym swěće tak jara rozrostli kaž minjene dźesać lět nic. Tak inwestowachu USA jeničce loni cyłkownje 732 miliardow dolarow do swojeho wojerstwa, zdźěli slědźerski institut za měr Sipri­ w Stockholmje. Nimo Ameriki mějachu najwjetši wojerski etat China, Indiska, Ruska a Sawdi-Arabska, štož wučinješe 62 procentow wšěch swětowych wojerskich wudawkow. Němska ležeše loni za Francoskej na 7. městnje a suny so tak porno lětu 2018 wo dwě městnje doprědka. Wot časa globalneje financ­neje krizy 2008 je so trend wobrónjenja strašnje pospěšił, informowachu měrowi slědźerjo w powěsćach Vatikana.

Kak dale po synodalnym puću?

Dźak zjawnym medijam

Montag, 08. Juni 2020 geschrieben von:

Magdeburg/Berlin (B/SN). Zastupjerjo diecezanskeje a katolskeje rady wuchodnych biskopstwow su so zjawnym me­dijam za live-wusyłanja Božich słužbow za čas korony dźakowali. Wotpowědne listy­ pósłachu intendantam, programowym direktoram a redakciskim nawodnistwam. Wujednali běchu je 25. apryla we widejokonferency „wuchodneju radow“. Tež předsyda rady katolikow Da­gobert Glanz słuša k podpisarjam. Lětne zetkanje diecezanskeje a katolskeje rady słuži tomu, sej informacije wuměnjeć a zhromadne stejišća sej zdźěłać.

Nowy akcijny program

Kroča po nowych pućach

Dienstag, 02. Juni 2020 geschrieben von:

Lipsk (B/SN). Z Božej słužbu w Lipšćanskej ewangelskej cyrkwi swj. Mikławša su spočatk meje fararja Lüdera Laskowskeho do noweho misionskeho zastojnstwa zapokazali. Słužbu jako farar započa wón 2009 we wosadźe Großschirma. W tym času bě tež zamołwity za stu­dentow Freibergskeje Hórniskeje akademije. Nadawk 46lětneho duchowneho w Lipsku nětko je, wuwiće cyrkwin­skeho skutkowanja w nowych dźělach města nawjedować. Ewangelsko-lutherski cyrkwinski wobłuk w Lipsku tak swoje skutkowanje rozšěri. W přichodnych dźesać lětach ma znajmjeńša 30 000 bydlenjow w nowych měšćan­skich­ ­dźělach, kaž na přikład při ně­hdyšim ­hłownym dwórnišću w Gohlisu, nastać. Z diakoniju ma Laskowski wšelke socialne projekty wuwiwać a wothłosować. Wjace k tomu pod www.kirche-die-weiter-geht.de

Dušepastyrstwo při telefonje

Bamž jako rjedźer woknow

Montag, 25. Mai 2020 geschrieben von:

Rom (B/SN). Znowa je bamž Franciskus na grafiće widźeć, tónkróć na wulkim nasćěnowym wobrazu w Albano. W Laziale blisko Roma je bamž jako rjedźer woknow předstajeny, kiž smog bliskeje fabriki z njebja trěje. Twórba wuměłca Maura Pallotty předstaja tak zasadźenje bamža za wobswětoškit. Nadawkidawar je biskopstwo w Albano, kotrež je bamž Franciskus njedawno wopytał. Pallotta bu znaty přez grafito, kiž pokazuje Franciskusa jako supermana.

Dźěći před namocu škitać

Radebeul (B/SN). Sakski šef Diakonije Dietrich Bauer starosći so přiběraceje namocy w swójbach dla. „Wuskutki izolacije, minimalne socialne kontakty, wulke financne starosće a strachi eksistency, homeoffice, hladanje dźěći a homeschooling poćežuja mnohe swójby a zawinuja stres“, wón rjekny. Trajace přežadanje přez izolaciju spěchuje agresije a namóc. Wosebje dźěći maja so před namocu škitać. Šef Diakonije wupraja so tuž za to, podpěrać ze wšej mocu akciju zwjazkoweho ministerstwa za swójby „Žane dźěćo same njewostajić“!

Lěkuja pacientow z wukraja

Ramadan měsac posćenja

Montag, 18. Mai 2020 geschrieben von:

Hannover (B/SN). Předsyda rady Ewangelskeje cyrkwje w Němskej (EKD) Heinrich Bedford-Strohm je wšěm muslimam w Němskej postrowy přeća žohnowanja k ramadanej po­srědkował. „Zhromadne dźěło z druhimi w modlitwje kaž tež w nabožinskej praksy křesćanki a křesćanow z muslimkami a muslimami wjaza“, Bedford-Strohm wujasni. Ramadan je 9. měsac po islamskej protyce. W tym času maja so muslimki a muslimojo po předpisach ko­rana wot schadźenja słónca hač k jeho chowanju posćić. Tak słuža woni Bohu a sej zdobom ćěło a duch wučisćeja. Za muslimow w Němskej započina so póstny měsac ramadan 24. apryla a kónči so 24. meje.

Pomha w chorowni

Podstupim (B/SN). Krajna předsydka braniborskeje Lěwicy Anja Mayer pomha za čas koronapandemije w Podstupimskej katolskej chorowni swj. Józefa. W ćežkich chwilach korony dla je chorownja wo po­moc prosyła. Wjacori pomocnicy z medicinskim wukubłanjom so při­zjewichu, mjez nimi politikarka Anja Mayer. Wukubłana lěkarska pomocnica je hač do lěta 2006 w tym powołanju dźěłała. Nětko wukonja 41lětna rady słužbu we wotrjedźe za nuzowe přiji­manje.

Zhromadny dom škitać

Montag, 11. Mai 2020 geschrieben von:

Rom/Vatikan (B/SN). „Rozestajachmy so z prašenjemi, kotrež cyrkej po cyłym swěće zaběraja. Tři tydźenje intensiwneho wuradźowanja leža za nami“, hódnoći kardinal Reinhard Marx njedawnu wurjadnu zhromadźiznu w Romje. Bamža Franciskusowa encyklika Laudato si a jeje wizije „zhromadneho domu“ stejachu w srjedźišću. Biskopska synoda je jasnje podšmórnyła, zo je najwjetši čas „Zhromadny dom“ zemje škitać. Synoda je mjezynarodnej zjawnosći pokazała, kak dramatiske połoženje Božeje stwórby je. Zamołwitosć za „zhromadny dom“ ma wšitke generacije starać.

Krajny biskop zapokazany

Za „njebjeski dowol“

Montag, 04. Mai 2020 geschrieben von:

Drježdźany (B/SN). Na kromje lětušich fachowych dnjow „cyrkwje w turizmje“ w Drježdźanach rozjimowachu zastupjerjo Sakskeje ewangelskeje krajneje cyr­kwje, cyrkwje Berlin-Braniborska-šleska Hornja Łužica kaž tež Sewjerneje cyrkwje projekt „Njebjeski dowol w Hornjej Łužicy“. Prózdne farske domy móhli za „njebjeski dowol“ přetwarić. „Hladajo na woteběracu ličbu wosadnych ma so z toho wuchadźeć, zo dźensa prózdne domy tež za 40 lět wobsadźene njebudu,“ rjekny Kerstin Kracht, referentka za cyrkej a turizm a zamołwita za wotewrjenje Božich domow w Sakskej.

Podpěra potrěbnym

Erfurt (B/SN). W dnjowym zetkanišću Carity w Erfurće bjezdomnym a potrěbnym ludźom wšědnje w času wot 10 do 11 hodź. pakćiki z jědźu wudźěleja. „Wosta­njemy wosrjedź ludźi w nuzy. Zo bych­my wudawki za žiwidła, napoje a wěcy wšědneje potrjeby kaž tež za hygienowe srědki financować móhli, pro­symy wo pjenježnu podpěru“, informuje regionalny nawoda srjedźodurinskeje Carity Michael Wenzel.

Dźakuje so cyrkwjam

Anzeige