Wobrjady lětsa bjez kemšerjow

Montag, 30. März 2020 geschrieben von:

Vatikan (B/SN). Martrowny tydźeń płaći w běhu cyrkwinskeho lěta we wšěch kře­sćan­skich konfesijach jako najwažniši. Wosebje su to zeleny štwórtk, ćichi pjatk a ćicha sobota, hdyž wěriwi na wosebite wašnje na ćerpjenje, wumrěće a zrowastanjenje Chrystusa spominaja. Hišće ženje­ njejsu tute wobrjady we Vatikanje bjez kemšerjow přewjedli. Lětsa pak budźe bamž Franciskus prěni raz najwažniše liturgije za zawrjenymi durjemi swjećić. „Njejsym dotal wo žanej přirunajomnej situaciji słyšał, tež nic, jako w Romje cholera zachadźeše, abo we wójnskich časach“, praji Vatikanski fachowc Ulrich Nersinger Kölnskemu rozhłosowemu sćelakej Domradio.

Duchownje so zwjazać

Rasizm raznišo wotpokazować

Montag, 23. März 2020 geschrieben von:

Drježdźany (B/SN). Drježdźansko-Mišnjanski biskop Heinrich Timmerevers žada sej po po­dawkach w Hanauwje a Halle wjace ciwilneje kuraže přećiwo rasizmej. „Njetrjebamy žane wohnjowe čerćiki, kotrež na torhošćach hidu wusywaja, ju w interneće šěrja a puć do parlamentow pytaja, zo bychu ju tam šěrili. Přeju sej kruty rjap ludźi w našim kraju, kóždužkuli namóc, kajkuž dźensa dožiwjamy, zahnać“, pisa Heinrich Timmerevers na Facebooku. W Hanauwje bě prawicar dźewjeć ludźi, kotřiž mějachu wukrajne korjenje, zatřělił. W Halle bě prawicarski ekstremist spytał, synagogu nadpadnyć. Při tym je dwě wosobje morił.

Křesćenjo a muslimojo

Wočakuje jasnu wotmołwu

Montag, 16. März 2020 geschrieben von:

Vatikan (B/SN). Bamž Franciskus war­nuje, zo stanje so zasadźenje přećiwo změnje klimy z ideologiskim rozestajenjom. Bohužel njeje nuznosć ekologiskeho přewróta ze stron politiki přeco hišće zrjadowana. „Dotalne wotmołwy su hišće­ jara słabe a mje starosća“, rjekny bamž. Klimowa konferenca w Madridźe bě alarmowaca. Trjebamy kolektiwnu wot­mołwu, kotraž derjeměće wšěch nad zajimy jednotliwcow staja.

Přichod njewěsty

Nowy poradźowar bamža

Montag, 09. März 2020 geschrieben von:

Frankfurt n. M. (B/SN). Bamž Franciskus je jednaćela křesćansko-islamskeho zetkawanskeho a dokumentaciskeho centruma dr. Tima Güzelmansura za poradźowarja Bamžowskeje komisije za nabožinske poćahi k muslimam powołał. Komisija ma dialog mjez cyrkwju a muslimami po cyłym swěće spěchować. Gü­zel­mansur narodźi so 1977 w Antiochiji, dźensa Antakya w Turkowskej. W lěće 1999 so wón do Němskeje přesydli, wot lěta 2000 do 2005 studowaše w Augsburgu filozofiju a katolsku teologiju.

Póstna akcija Misereor

Beirut (B/SN). Syriska ćerpi po słowach hłowneho jednaćela biskopskeho pomocneho skutka Misereor Pirmina Spiegela pod mjelčenjom mjezynarodneho zhromadźenstwa. Mjelčenje je „poslednja wulka bomba, kotraž tuchwilu pada“, rjekny monsignore Spiegel w telewiziji ARD. „Libanon a Syriska stejitej w fokusu lětušeje póstneje akcije Misereor. Syriska njemóže k měrej přińć, hdyž so wojer­ske mocy – Ruska, USA, Turkowska, Iran a Israel – wadźa a kóždy swoju lěpšinu pyta“, zwurazni Spiegel jako koncelebrant na Božej mši k zahajenju póstneje akcije w Erfurće.

Warnuje před AfD

Klětu ekumenisce swjećić

Montag, 02. März 2020 geschrieben von:

Leinefelde (B/SN). Mjeztym jědnaty króć su Eichsfeldske nory w Leinefeldskej cyrkwi swj. Bonifacija póstnisku Božu mšu swjećili. Farar Markus Könen witaše hosći z wosom karnewalskich wotrjadow, kiž běchu w swojich kostimach přišli. Nora­ móže tež raz přez postronki bić a činić, štož so jemu lubi, a njetrjeba so měć po etikeće, měnješe farar Könen. Klětu chcył wón ekumeniske póstniske kemše swjećić.

Ordiněruja dalšich rabinerow

Podstupim (B/SN). Na Abrahama Geigerowym kolegu rabinerow w Podstupimje změja bórze šěsć absolwentow. W juniju chcedźa jich w jednej z Berlinskich sy­nagogow ordiněrować. Jedyn z rabinerow stanje so ze židowskim kantorom a budźe oficialnje do zastojnstwa za­poka­zany. Nowi rabinerojo pochadźeja z Israela, Madźarskeje, Norwegskeje, USA a Čěskeje.

Swoju identitu zhubili

Čehodla róžowa póndźela?

Montag, 24. Februar 2020 geschrieben von:

Köln/Mainz/Kulow (B/SN). Lědma štó drje so hišće praša, čehodla rěka dźensniša póndźela runje róžowa. Wot 11. do 19. lětstotka bě to w romsko-katolskej cyrkwi róžowa njedźela, hdyž je bamž zasłužbnym wosobinam za wosebite wukony złotu róžu přepodał. Hakle 10. februara 1823 přewjedźechu prěni karnewalowy ćah po Kölnje róžowu póndźelu. Wot toho časa dowola cyrkej stajnje pón­dźe­lu do popjelneje srjedy, šwikać zjawne wosobiny. Póstniske nory smědźa přez postronki bić a rozwólnje swjećić. W Němskej tón dźeń kóždolětnje wjace hač 150 tonow słódkosćow z póstniskich wozow přihladowarjam mjetaja. We wjer­chowstwje Andorrje a w Grjekskej je róžowa póndźela samo swjaty dźeń.

Wo mocy ewangelija

Kardinal strachuje so wo Irak

Montag, 17. Februar 2020 geschrieben von:

Bagdad (B/SN). Kardinal Louis Raphael I. Sako, patriarch chaldejskeje cyrkwje, kotraž je z Romom uněrowana, žada sej z dorazom kulowate blido za měr w Iraku. Loni je wón wšě oficialne zarjadowanja k woswjećenju hodownych wobrjadow w cyrkwi wotprajił. „Ludźo w kraju so strachuja, zo so Irak stajnje bóle k bitwišću wuwije hač k suwerenej domiznje, kotraž je w stawje, swojich wobydlerjow a swoje bohatstwa škitać“, wón wujasni. Irak a region dokoławokoło njeho stej „wulkan krótko do wubucha“, praji wón w sćelaku Domradio.

Myto za zwjazk pohrjebnišćow

Křćeńca ma ćěkancow škitać

Montag, 10. Februar 2020 geschrieben von:

Magdeburg (B/SN). Z jasnymi słowami kritizuje krajny biskop Ewangelskeje cyrkwje w srjedźnej Němskej Friedrich Kramer počinanje mnohich sudnistwow w azylowych jednanjach. „Wěrywuznaće ćěkancow pruwować sudnistwam njepřisteji. My jako cyrkej pruwujemy, hač je něchtó křćeny abo nic, a hdyž je křćeny, da to je. Ale rjec, zo je so jenož wukřćić dał, zo by tu wostać směł, je lózyskosć a wjedźe do časa inkwizicije.“ Biskop Kramer žada sej lěpše wukubłanje a dalekubłanje prawiznikow na temu nabožinska swoboda. Nimamy akceptować, zo „našich bratrow a sotry do smjerće sćelemy – křćeńca ma wotsunjenju požadarjow azyla zadźěwać, wšojedne, wo kotry kraj so jedna“, Kramer podšmórnje.

K njewěriwym styki nawjazać

Ćěkancam miłosć wopokazać

Montag, 03. Februar 2020 geschrieben von:

Vatikan (B/SN). Bamž Franciskus nježada sej jenož podpěru ćěkancow w cyrkwi, ale tež zwonka njeje. Hospodliwosć słuša k swědčenju wěry, rjekny wón njedawno lutherskej delegaciji z Finskeje. Chrystus zetkawa nas „w čłowjekach, kotřiž su pod strašnymi wobstejnosćemi wójnje a bědźe wućeknyli. Čłowjeskosć, kotruž druhim wopokazaš, wučinja podźěl na miłosći Božej“, swjaty wótc wuzběhny.

Skutk podpěruje kubłanje

Drježdźany/Paderborn (B/SN). Z 500 000 eurami podpěruje lětsa Bonifacijowy skutk projekty katolikow w biskopstwje Drježdźany-Mišno. Z toho nałoža 125 000 eurow za nabožinske kubłanske dźěło w pěstowarnjach, 120 000 eurow planuja za nabožne tydźenje dźěći. Twarske ponowjenske dźěła podpěruja ze 193 500 eurami, na přikład přetwar a rozšěrjenje Winfriedoweho domu w Schmiedebergu (76 000 eurow).

Zahaja Misereor-akciju

Dale po synodalnym puću

Montag, 27. Januar 2020 geschrieben von:

Drježdźany-Mišno (B/SN). Wot 30. januara do 1. februara schadźuje so prěnja wulka zhromadźizna z 200 delegatami w Frankfurće nad Mohanom, zo bychu wo tak mjenowanym synodalnym puću wuradźowali. Mjez nimi budźe tež pjeć synodalow z biskopstwa Drježdźany-Miš­no. Biskop Heinrich Timmerevers je so z listom na katolikow wobroćił, w kotrymž zaměr, po synodalnym puću kro­čić­, wuraznje podpěruje. Zdobom wón wěriwych namołwja, zapodać swoje měnjenja a namjety pod www.synodalerweg.de.

Chórowy swjedźeń

Lipsk (B/SN). Na němski chórowy swjedźeń w Lipsku wočakuja wot 30. apryla do 3. meje wjace hač 450 swětnych a cyrkwinskich chórow z něhdźe 15 000 spěwarjemi. Woni budu na stach kon­certach, Božich mšach a w socialnych domach­ wustupować a chórowe wubě­dźowanje prezentować, kaž zarjadowar připowědźi. Chórowy swjedźeń wotměwa so wot 2008 kóžde štyri lěta, a Němski chórowy zwjazk jón wuhotuje. Nimo wulkotnych koncertow budźe tež zaso tójšto zarjadowanjow za sobuspěwanje. Prezident Němskeho chóroweho zwjazka je Christian Wulff, něhdyši zwjazkowy prezident.

Zalětnjenje je problem

Anzeige

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte