Poćah ke Chrystusej rozsudny

Montag, 05. Oktober 2020 geschrieben von:

Saratow (B/SN). Clemens Pickel je wot lěta­ 1990 romsko-katolski měšnik w sowjetskim, dźensa ruskim Saratowje. „Mo­je městno je tu w Ruskej, tu mje trjebaja“, wón měni. A dźěła ma tam nadosć. Bamž Jan Pawoł II. pomjenowa jeho 1998 na biskopa, wot lěta 2002 nawjeduje wón biskopstwo swj. Clemensa w južnej Ruskej, kotrež je tak wulke kaž Portugalska, Španiska, Francoska a Němska hromadźe. Na 25 městnach bydli a skutkuje 44 duchownych, a woni staraja so wo 20 000 wěriwych. „Rozsudny je poćah ke Chry­stusej“, 59lětny wuswětla, „dołhož móžu, chcu ludźi wučić so modlić, bychu-li zaso jónu bjez měšnika žiwi być dyrbjeli.“ Wot lěta 2017 je Pickel tež před­syda Ruskeje biskopskeje konferency.

Prašeja so za Bohom

Žada sej wjace zasadźenja

Montag, 28. September 2020 geschrieben von:

Vatikan (B/SN). Bamž Franciskus namołwi knježerstwa a nawodow hospodarstwa k wjetšemu zasadźenju za škit wobswěta a sprawnosće. „To drje je wino­wa­tosć za kóždeho čłowjeka, tola ći, kiž maja wjetši wliw na to, su bóle wužadani“, wón rjekny. Trěbna je woprawdźita zwólniwosć, přičiny změny klimy radikalnje wotstronić. „Powšitkowne winowa­tosće njedosahaja, a njemóžeš so jeničce na přihłosowanje swojich wolerjow a pjenjezydawarjow spušćeć“, warnowaše bamž Franciskus. „Młodźi a chudźi budu nas zawěsće hišće konsekwentnišo nuzować, swojej zamołwitosći wotpowědować.“

Bätzing za zhromadny swjatk

Berlin (B/SN). Předsyda Němskeje biskopskeje konferency biskop Georg Bätzing je so za mjezynabožinski swjaty dźeń w Němskej wuprajił. Dźeń za začuće zhromadnosće by Němskej tył, pisa wón w přiłoze nowiny Zeit, Christ und Welt hladajo na pandemiju. Zastupjerjo muslimskich a židowskich wosadow reaguja skeptisce. Po jich měnjenju měli so ćežišća kaž měr, towaršnostna mjezsobnosć a runoprawosć sobu zapřijeć.

Wo nowym pytanju za Bohom

Rom poskića rozmołwu

Montag, 21. September 2020 geschrieben von:

Vatikan (B/SN). Po wótrej kritice němskich biskopow na dokumenće z Roma wo wosadnych reformach poskića Vatikan wujasnjowacu rozmołwu. Klerusowa kongregacija biskopow rady přijmje, zo bychu dwěle a rozhorjenosć wotstronili. To rjekny nawoda kongregacije, kardinal Beniamino Stella. Wón nochcyše so k tomu wuprajić, čehodla bu instrukcija bjez připowědźenja biskopam posrědkowana, kotřiž runje na tam wopisanych přerjadowanjach dźěłaja.

Spěchuje cyrkwinske twary

Hannover (B/SN). Załožba k zachowanju cyrkwinskich twarskich pomnikow w Němskej (KiBa) je loni sto projektow k saněrowanju cyrkwinskich twarow z 1,5 milionami eurow podpěrała. Mjez nimi běchu cyrkwje w 19 wosadach Braniborskeje, 20 w Mecklenburgsko-Předpomorskej, 17 w Durinskej a 14 w Saksko-Anhaltskej. Wot časa załoženja 1997 je załožba nimale tysac cyrkwjow spěchowała. Nawoda jeje předsydstwa Eck­hart von Vietinghoff wujasni, zo je za čas koronapandemije wuznam cyrkwinskich twarow jasnje spóznajomny. „Tež cyrkwje su runje w krizach za nas wšitkich nuznje trěbne.“

Misereor žada sej škit klimy

Lukašenko cyrkwi hrozył

Montag, 14. September 2020 geschrieben von:

Minsk (B/SN). Běłoruski prezident Aleksander Lukašenko je podpěru cyrkwje demokratiskemu hibanju w swojim kraju wospjet raznje kritizował a jej ze sankcijemi hrozył. „Stat njebudźe tomu přihladować“, rjekny Lukašenko. Wosebje katolska cyrkej bě so na stronu wobydlerjow Běłoruskeje stupiła, kiž demonstrowachu přećiwo sfalšowanju prezidentskich wólbow na dobro Lukašenka. Arcybiskop Minska Tadeusz Kondrusiewicz kritizowaše brutalne wobchadźenje wěstotnych mocow z demonstranta­mi.

Chcedźa z Romom rěčeć

Bonn (B/SN). Němska biskopska konferenca chce dwělomne instrukcije přichod katolskich wosadow nastupajo z Vatikanom rozjimać. Předsyda konferency biskop Georg Bätzing chce přiwzać poskitk rozmołwy z klerusowej kongregaciju. Wón chce namjetować rozmołwu z biskopami a lajkami wobstejaceho prezidija synodalneho puća, dokelž su biskopja, měšnicy a lajkojo w instrukciji na samsnej runinje narěčami. Papjera z Vatikana mjez druhim wotpokazuje, zo lajkojo wosady nawjeduja.

Klóšter dóstanje přirost

Wopačne hołdowanje

Montag, 07. September 2020 geschrieben von:

Rom (B/SN). Bamž Franciskus je Mafiju kritizował, zo česćuja jeje přisłušnicy před swojimi domami na procesionach w južnej Italskej postawy swjateje Marije. Dźěłowa skupina na bamžowskej Marianskej akademiji měła w zhromadnym dźěle ze zastupjerjemi cyrkwje a wobkedźbowarjemi tajke zjawne pobožnosće zaměrnje wobkedźbować. Wosebje w Kalabriskej procesiony bamža starosća, dokelž tam šefam clana z Marijinymi postawami hołduja.

AfD polarizuje

Lukašenko kritizuje cyrkej

Montag, 31. August 2020 geschrieben von:

Minsk (B/SN). Prezident Běłoruskeje Aleksander Lukašenko je so zjawnje hóršił, zo podpěruja cyrkwje demokratiske hibanje w swojim kraju. „Mje zadźiwa stejišćo našich konfesijow“, pisa Lukašenko na swojej internetnej stronje. „Duchowni njeměli opozicionelnych podpěrać. Stat njebudźe tomu přihladować. Cyrkwje měli so hańbować. Politika nima­ w cyrkwi ničo pytać.“ Nimo druhich nabožinow tež EU wólbny wuslědk z 9. awgusta njepřipóznawa. Knježerstwo bě wozjewiło, zo je 80 procentow Běło­rusow za Lukašenka hłosowało, štož prawdźepodobnje njetrjechi. Wosebje katol­ska cyrkej žada sej narodny dialog. Wjetšina wobydlerstwa Běłoruskeje su prawosławni křesćenjo, něhdźe 15 procentow su katolskeje wěry.

Ličba hłód tradacych stupa

Wobydlerjam Beiruta pomhać

Montag, 24. August 2020 geschrieben von:

Rom (B/SN). Bamž Franciskus je biskopow, měšnikow a rjadnikow w Libanonje namołwjał, potrjechenym wobydlerjam wosebje bliscy być. Katastrofa eksplozije w Beiruće žada sej wot wšitkich „za de­rjeměće tutoho woblubowaneho kraja hromadu dźeržeć a dźěłać“, rjekny bamž. W tutym času njesměła cyrkej ćerpjacych ludźi samych wostajić. Po njedawnej sylnej detonaciji, při kotrejž je znajmjeńša 150 ludźi zahinyło, hroža krajej hłód a problemy ze zastaranjom.

Nowy farar

Posrědkuje na Bliskim wuchodźe

Montag, 17. August 2020 geschrieben von:

Vatikan (B/SN). Pietro Parolin, 65lětny kardinalny sekretar Vatikana, je so aktiwnje do konflikta na Bliskim wuchodźe zašaltował, schadźujo so z posołami Israela a USA. Kardinalny sekretar zwurazni starosć bamžowskeho zarjada hladajo na „ćežku situaciju“. Israelske knježerstwo planuje dźěle palestinskeho regiona wobsadźić. Parolin je přećiwo tajkemu „jednostronskemu postupowanju, štož jednanja wo měr na Bliskim wuchodźe nimoměry poćežuje. Israel kaž Palestina matej prawo na swoju eksistencu.“

Što rěkatej amen a haleluja

Bonn (B/SN). Wjele słowow ze Swjateho pisma pochadźa z hebrejšćiny abo grjekšćiny. Słowo „amen“, pola ewangelskich Serbow „hamjeń“, wužiwaja, dźensa tež w zjawnym žiwjenju po cyłym swěće, bjez toho zo jeho woznam znaja. Słowo je wotmołwa na Chrystowy paćer a je ze židowskeje tradicije přewzate. Wone woznamjenja telko kaž „tak njech je“. Wopřijeće pochadźa ze židowsko-křesćanskeje tradicije a rěka: „Chwalće Boha“. Słowo steji často na spočatku abo na kóncu psalmow. Z wopřijećom „haleluja“ křesćenjo ze słowom w ewangeliju přitomneho Chrystusa česća.

Přećiwo alkoholizmej

Montag, 10. August 2020 geschrieben von:

Waršawa (B/SN). Biskopska konferenca Pólskeje wěriwych namołwja tónle měsac so alkohola wzdać. „Alkoholizm po­trjechi wjetšinu pólskeje ludnosće, ale w towaršnosći so problem lědma zjawnje jewi“, praji rěčnik biskopskeje kon­ferency. Cyrkej přeje sej měsac strózbosće a wočakuje, zo biskopja to podpěraja. Alkoholikarjo sami sej zwjetša wjace pomhać njemóža, tež přiwuzni trjebaja pomoc. „Fachowcy definuja alkoholizm jako kompleksnu a lesćiwu chorosć z rozdźělnymi formami a symptomami“, wurěčnik wujasnja. W lěće 2011 wozjewi swětowa strowotniska organizacija WHO rozprawu wo wužiwanju alkohola na swě­će. W Pólskej pije jednotliwc 12,5 litrow čisteho alkohola wob lěto. Přerězk na swěće leži pola šěsć litrow. Němcy lětnje­ 11,8 litrow čisteho alkohola pija.

Kemše wšědnje w interneće

Namołwja swět k přewrótej

Montag, 03. August 2020 geschrieben von:

Vatikan (B/SN). K towaršnostnemu přewró­tej namołwja kardinal Gualtiero Basset­ti, předsyda italskeje biskopskeje konferency, hladajo na koronakrizu. Na Božej mši w Romje wón rjekny: „Pak docpěje­my nětko sprawniši swět, abo dožiwi­my jako njewuznamni statisća mrěće našeje ciwilizacije.“ Katolskich wěriwych napomina Bassetti „k wjetšemu angažementej. W krizy trjebamy ludźi, kiž stanu so z posołom Chrysta.“

Biografiju Scheipersa wudał

Essen (B/SN). Joachim Seeger, teologa a historikar z Poruhrskeje, je na Bratislavskej Universiće swj. Hilžbjety spisał doktorske dźěło wo biografiji fararja Herrmanna Scheipersa (1913–2016). Wědomostnik rysuje žiwjenje a skutk ně­hdyšeho měšnika w biskopstwje Drježdźany-Mišno jako přisłušnika „mjeńšiny tych Němcow, kotřiž nacionalsociali­stiski a po tym komunistiski režim cyle jednorje njewotpokazachu, ale so jemu aktiwnje wobarachu“. Hromadźe ze zbóžnym Alojsom Andrickim tradaše Scheipers wot lěta 1941 w koncentraciskim lěhwje Dachau.

Za swobodu měnjenja

Anzeige