Wita zjednoćenu Europu

Montag, 12. August 2019 geschrieben von:

Choćebuz (B/SN). Zhorjelski biskop Wolfgang Ipolt wita zjednoćenu Europu. „Runje my jako cyrkej chcemy europsku mysl spěchować. Nacionalistiske tendency katolska cyrkej wotpokazuje, dokelž je mjezynarodne zhromadźenstwo. Z iracionalneho stracha hranicy zaso zawrěć njeby dobytk za nas był.“

Partnersku wosadu wopytali

Erfurt/Uljanowsk (B/SN). Dwanaćewo­so­bowa skupina z Erfurtskeje katolskeje wosady swj. Měrćina pod nawodom diako­na Matthiasa Burkerta pućowaše w prěnim połleće do ruskeho Uljanowska, zo bychu partnerstwo z tamnišej wosadu pohłubšili. Nimo wšelakich zajimawostkow běchu wosebje mnohostronske a wutrobne zetkanja wažne. Samo biskop Clemens Pickel ze Sa­ratowa je 450 kilometrow přijězda na so wzał, zo by z Erfurćanami dźeń přežiwił a z nimi Božu mšu swjećił.

Nowa biskopka zapokazana

Tempolimit hišće njezwrěšćił

Montag, 05. August 2019 geschrieben von:

Weimar (B/SN). Hačrunjež je peticiski wuběrk zwjazkoweho knježerstwa ža­danje Ewangelskeje cyrkwje w srjedźnej Němskej, zawjesć tempolimit na awtodróhach, wotpokazał, nima iniciator Christian Fuhrmann naležnosć za zwrěšćenu. W cyrkwinskej nowinje Wěra a domizna wyši cyrkwinski rada měni, zo tuchwilu hišće jasne njeje, hač je tež zwjazkowy sejm peticiju wotpokazał. Dyrbimy nětko čakać, móžemy pak ze zapósłancami hišće rěčeć a jich přeswědčić spytać. Ze zjawnej peticiju je ewan­gelska cyrkej prašenja wobswěta a škita žiwjenja tematizowała. Wšako słuša tež to k jeje zakładnym naležnosćam.

Pomnik patronomaj města

Městno njeje hižo wohrožene

Montag, 29. Juli 2019 geschrieben von:

Genf/Baku (B/SN). UNESCO je cyrkej Jězu­soweho naroda w Betlehemje z li­sćiny wohroženeho swětoweho herbstwa wzała. Wopodstatnili su to z wuspěšnymi napinanjemi wokoło renowacije Božeho domu. Wona a putniski puć buštej 2012 na lisćinu swětoweho herbstwa sa­dźe­nej. Runočasnje hižo tehdy na špatny twarski staw cyrkwje pokazachu. Nětko su třěcha, wonkowna fasada, mozaiki a wrota ponowjene. Cyrkej Jězusoweho naroda w Betlehemje bu pod kejžorom Justinianom (527–565) natwarjena. Poprawne narodne městno Jězusa je po křesćanskich podawiznach dźesać kilometrow južnje Jerusalema a słuša dźensa k palestinskim awtonomnym kónčinam.

Poćehnje do Drježdźan

Hida na cuzych přiběra

Montag, 22. Juli 2019 geschrieben von:

Rom (B/SN). Berlinski socialny etikar prof. dr. Andreas Lob-Hüdepohl widźi strach před přichodom po cyłym swěće přiběrać. Na mjezynarodnej zhromadźi­znje w Romje rozprawješe wón na temu wo straše, kiž masiwnje přiběra. „Strach před cuzymi přiběra a z tym schowana a wotewrjena njepřećelskosć w towaršnosći a w cyrkwi napřećo wšemu njeznatemu“, rjekny katolski profesor sćelakej Domradio.

Potajnstwo wostanje

Vatikan (B/SN). W zwisku ze skandalom znjewužiwanja dla je Vatikan wuzběhnył wažnosć, zo njehodźi so spowědne potajnstwo wotstronić. Vatikanske sudnistwo Pönitentiarie je přećiwo wočakowanjam, zo ma cyrkej swój porjad prawa statej připodobnić. Dźeržeć so na spowědne potajnstwo njeje pak toleranca napřećo znjewužiwanju, rjekny nawoda sudnistwa, kardinal Mauro Piacenza.

Benedikt wostawa kruty

Parolin kritizuje mafiju

Montag, 15. Juli 2019 geschrieben von:

Gioia Tauro (B/SN). Kardinal Pietro Parolin, statny sekretar we Vatikanje, je italsku mafiju w Kalabriskej na swjedźenju Božeho ćěła wótrje kritizował. „Krimi­ne­l­ne a mafiozne aktiwity, wusko zwjazane z korupciju, so křesćanskemu poselstwu njesměrnje spřećiwjeja.“ Ludźo w juž­nej Italskej maja z toho hospodarske a socialne problemy. Tež cyrkej ma wulku za­moł­witosć, zo by situaciju polěp­šiła, rje­kny Parolin. Hakle loni bě bamž Franciskus składnostnje zbóžnoprajenja měšnika, kotrehož je koruptna mafija w Si­cil­skej zatřěliła, tajke mafiozne knježace struktury raznje zasudźił.

Přećiwo eksportej bróni

Berlin (B/SN). Wulke cyrkwje znowa kri­tizu­ja dowolnosće eksporta bróni kra­jam­, kotrež su wobdźělene na wójnje z Jemenom. Praksa dowolnosće je w najwjetšej měrje problematiska, praji ewangelski předsyda Zhromadneje konfe­rency cyrkej a wuwiće, prelat Martin Dutzmann. Němska je w prěnim połlěće eksport bróni w rozměrje miliardy eurow dowoliła do krajow, kiž wójnu z Jemenom podpěruja.

Pixi-knižki z bibliskej temu

Iniciatiwa załožena

Montag, 08. Juli 2019 geschrieben von:

Regensburg (B/SN). Pomocnej organi­zaciji Sea Eye a Sea Watch stej iniciatiwu „Cyrkej wuchowuje“ załožiłoj. Wonej chcetej so tak němskej cyrkwi za podpěru při wuchowanju ćěkancow na morju dźakować a angažement widźomny činić. Cyłkownje je Sea Eye lětsa 190 000 eurow wot cyrkwje dóstała. „Bjez njeje njebychu žane wuchowanske akcije móžne byli“, wuzběhny předsyda organizacije Gorden Isler. Bychu-li europske knježerstwa čłowjeske prawa runje tak chutnje brali kaž cyrkej poselstwo biblije, njebychmy trěbni byli.“ Křesćanske cyrkwje w Němskej su wažny partner pomocnymaj organizacijomaj. Ewangelska cyrkej na přikład je pytanske lětadło „Moonbird“ ze 100 000 eurami podpěrała.

Žada sej posłušnosć

Vatikan (B/SN). Bamž žada sej wot swojich diplomatow loyalnosć. Woni nimaja jeho zachribjetnje kritizować, so w blogach zwuraznić abo so do skupin zwjazać, kotrež so cyrkwi spřećiwjeja. To rje­kny swjaty wótc na posedźenju z nawodami pósłanstwow a stajnym wobkedźbowarjam Swjateho stoła.

Křesćenjo Nigera w straše

Kriza ortodoksneje cyrkwje

Montag, 01. Juli 2019 geschrieben von:

Genf (B/SN). Metropolit rusko-ortodoksneje cyrkwje Hilarion widźi swětowu orto­doksnu cyrkej w ćežkej krizy. Šćěpjenja dla winuje Hilarion ekumeniskeho patriarcha Konstantinopela ze sydłom w Istanbulu, Bartholomäusa I. Wón je swoju poziciju jako čestny nawoda swětoweho zhromadźenstwa ortodoksnych wěriwych na hrački stajił, dokelž je w janua­rje samostatnu ortodoksnu cyrkej na Ukrainje oficialnje připóznał. To je za Hilariona „ilegalne“. Rusko-ortodoksna cyrkej pak wobsteji tež na Ukrainje pod Moskowskim patriar­chatom. Z wida Ruskeje móže we wěstym kraju jenož jedna ortodoksna cyrkej eksistować, a na Ukrainje hižo tajka je – pod Moskowskim patriarchatom.

Arcybiskop w Africe był

Schorlemmer za koncil

Montag, 24. Juni 2019 geschrieben von:

Oberursel (B/SN). Ewangelski teologa a wojowar wo staćanske prawa Friedrich Schorlemmer wupraja so za swětowy koncil křesćanskich cyrkwjow. „Třiceći lět po zakónčenju ekumeniskeje zhromadźizny za sprawnosć, měr a zachowanje Božeje stwórby w NDR trjebamy nimo kreatiwneho angažementa njeličomnych młodostnych a dorosćenych, za kotrychž steji Greta Thunberg kaž z přikładom, wulki zawěrno ekumeniski koncil wšitkich mocow dobreje wole.“ To rjekny Schorlemmer w Oberurselu wuchadźacemu časopisej Public Forum. „Koncil měł so w Assisiju wotměć, zo by jasne było, zo njejedna so tu wo někajki duchowny imperializm, ale wo zasa­dźenje za sprawny a dobry swět, nic jeno za čłowjekow“, wón podšmórny.

UNO zastaruje miliony ludźi

Genf (B/SN). Swětowy zežiwjenski program Zjednoćenych narodow WFP je w měrcu nimale jědnaće milionow ludźi w Jemenje ze žiwidłami zastarał. Ženje do toho njebě organizacija UNO telko ludźom­ we wójnskim kraju pomhała.

Biskop w Sedmihródskej był

Montag, 17. Juni 2019 geschrieben von:

Drježdźany (B/SN). Sakski ewangelski krajny biskop Carsten Rentzing je mi­njeny měsac Rumunsku wopytał. W Sedmihródskej (Siebenbürgen) zetka so wón ze zastupjerjemi tamnišeje ewangel­skeje cyrkwje. Přewodźeli su jeho farar Matthias Fischer, ekumeniski referent Friedemann Oehme a Zwickauski superintendent Harald Pepel, pochadźacy ze Sedmihródskeje. Biskop Rentzing přednošowaše w Sibiuskim (Hermannstadt) teologiskim instituće na fachowu temu „Lutherski specifikum a jeho zakótwjenje w dźensnišej ekumenje“, za čož žněješe jara wulke připóznaće.

Zrěčenje ma měr sylnić

Wo jednotu wěry wojować

Dienstag, 11. Juni 2019 geschrieben von:

Würzburg (B/SN). Němski katolski biskop ekumeny Gerhard Feige je po po­hrjebje 91lětneho něhdyšeho Würzburgskeho biskopa Paula Wernera Scheele na to­ pokazał, zo bě njeboćički w swojich poćahach k reformaciskim cyrkwjam a wosebje w dialogu ze starokatolskej cyr­kwju kaž tež k orientalsko-ortodoksnym cyrkwjam do přichoda pokazowace po-srědkowanja zdokonjał. „Jeho ekumeniske skutkowanje njech je nam nadawk, w boju wo jednotu wěry njepopušćić.“

Počesća Angelu Merkel

Anzeige