Chudym krajam dołh spušćić

Montag, 03. Mai 2021 geschrieben von:

Rom (B/SN). Bamž Franciskus žada sej wulkomyslne spušćenje dołha za chude kraje, kotrež wosebje pod koronakrizu ćerpja. „Wšitke kraje měli kmane być, so pan­demiji wobarać. Tuchwilny čas ­žane egoizmy njedowola. Chude kraje trjebaja lěpši přistup k šćěpiwam kaž tež kmaniše strowotniske a kubłanske systemy. Za čas pandemije je so žiwjenje milionow ludźi njejapcy změniło. Njech je nam­ Zrowastanjeny znamjo nadźije“, wuzběhny bamž na swojej srjedownej generalnej awdiency we Vatikanje.

Fundamentalizm so šěri

Köln (B/SN). Něhdyšeho zwjazkoweho prezidenta Norberta Lammerta starosći aktualna bliskosć mnohich Němcow k fundamentalizmej. Runje w rozesta­jenju wo prawe naprawy korony dla husto­ mjezsobna toleranca pobrachuje, rjekny 72lětny politikar CDU. Hromadźe z wiceprezidentom zarjada Ewangelskeje cyr­kwje w Němskej (EKD) Thiesom Gund­lachom dopomni wón w digitalnej Erfurtskej „rozmołwje awgustinow“ wo wustupje Martina Luthera we Wormsu 18. apryla 1521. Bohužel su sej jón někotři zapřisaharjo za přikład wzali, spře­ći­wjejo so stracham korony.

Starodawne relikwije našli

Montag, 26. April 2021 geschrieben von:

Christchurch (B/SN). Relikwije z časa japoštołow su njedawno w diecezy Christchurch w Nowoseelandskej pod betonowej worštu podłohi cyrkwje namakali, a to w škleńčanymaj kofejowymaj sudobjomaj marki Greggs. Poprawom chowaja relikwije w drohotnych sudobjach. ­Čehodla běchu to 1970 w Christchurchu w tej formje pod katedralu činili, njeje znate. Wšelake kosće a papjerki ze škleńčaneju sudobjow chcedźa w přichodnym času wuhódnoćić. Namakanki „zmóžnjeja nam direktny přistup k japoštołam, wočiswědkam Jězusa“, praji archiwarka Triona Doocey powěsćowemu magacinej stuff.

Prastare dokumenty namakane

Qumran (B/SN). Wědomostna sensacija, kotraž bě so w lěće 1947 z 1. dźělom slědźenja bibliskich tekstow w hebrejskej a aramejskej rěči na rólach pisma w jamach wokoło Qumrana sewjerozapadnje Mortweho morja započała, dale dźe. Po cyłym swěće wobkedźbowana namakanka 2 000 lět starych tak mjenowanych Qumranskich tekstow wot Mortweho morja w Israelu dósta po nimale 75 lětach nowe impulsy.

Jenakosplažnych nježohnuja

Montag, 19. April 2021 geschrieben von:

Vatikan (B/SN). Kongregacija za wučbu wěry je wotpohlad, jenakosplažne partnerstwa žohnować chcyć, jasnje wot­pokazała. Podpisał bě spis „Responsum ad dubium“ prefekt kongregacije, kardinal Luis Ladaria. Kaž z Vatikana rěkaše, cyrkej­ homoseksualne partnerstwa nježohnuje, dokelž „njemóže Bóh hrěch žohno­wać“. Georg Bätzing, předsyda Němskeje biskopskeje konferency, k tomu zwurazni, „zo dyrbi so Synodalny puć wobšěrnje z tymle prašenjom roze-stajeć, tež trěbnosć dalewuwića cyrkwinskeje wučby wěry nastupajo“.

Starosći so wo katolsku cyrkej

Žada sej kónc wójnow

Montag, 12. April 2021 geschrieben von:

Vatikan (B/SN). W swojim tradicionalnym jutrownym poselstwje žadaše sej bamž Franciskus energisce bórzomne zakón­čenje wójnow na swěće a sprawne rozdźělenje šćěpiwow. Wosebje apelowaše wón, njezabyć na chudych a bědnych. Korony dla njepřednjese wón jutrowne poselstwo po zwučenym wašnju z wokna k Pětrowemu naměstu, ale přečita je po kemšach we Vatikanskej bazilice, hdźež wobdźěli so jenož něhdźe 200 ke­mše­rjow. „Zrowastanjenje Jězusa by móhło wosrjedź tutych napjatosćow budźić nowu nadźiju,“ rjekny bamž. 170 telewizijnych sćelakow wusyłaše bamžowske žohnowanje „Urbi et orbi“. Hižo w jutrownej nocy bě pontifeks pozbudźował: „Z Božej pomocu móže so z črjopjenca čłowječich stawiznow stać wuměłstwo.“

Lětsa do Francoskeje

Poselstwo budźi nadźiju

Dienstag, 06. April 2021 geschrieben von:

Münster (B/SN). „Hdyž je Chrystus smjerć předobył, budźe tež nam móžno bój přećiwo koronawirusej dobyć.“ Takle Münsterski biskop Felix Genn z pomocu jutrowneho widejoweho poselstwa wjetšu nadźiju budźi. „We wobłuku cyrkwje so wjele ludźi čestnohamtsce angažuje. Dźakuju so wšěm, kotřiž staraće so wo chorych, starych a wosamoćenych a pokojeće mrějacych“, praji Genn, kiž zdobom kubłarki a kubłarjow kaž tež wučerki a wučerjow do swojeho poselstwa zapřijima. Wosebity dźak wupraja wón swójbam kaž tež samostejacym za starosć wo swoje dźěći a hladanje potrěbnych swójbnych. Biskop wěriwych namołwja „njespušćić nadźiju, zo koronu přewinjemy“.

Rozprawja wšědnje wo bamžu

Kardinal so zastojnstwa wzdał

Montag, 29. März 2021 geschrieben von:

Vatikan (B/SN). Bamž Franciskus přetworjenje romskeje kurije dale pospěša. Próstwu kardinala Roberta Saryh wo wotstup je wón při­wzał. Konserwatiwny Sarah je 75 lět a tak w starobje, w kotrejž ma bamža pisomnje prosyć, chce-li so zastojnstwa wzdać. Z Gineje pochadźacy bě kardinalny prefekt kongregacije za Bože mšě a porjad sakramentow. Přeco zaso je sej jako nawoda zarjadnistwa reformy liturgije žadał. Na konferency 2016 w Londonje na přikład wón měšnikow namołwješe zaso z chribjetom k wěriwym Božu mšu kaž do II. Vatikanskeho koncila swjećić. Wjackróć je tež reformowy kurs bamža Franciskusa zjawnje kritizował.

Katolikojo w sakskej diasporje

Mjez sobu so podpěrać a sylnić

Montag, 22. März 2021 geschrieben von:

Drježdźany (B/SN). Z modlitwu a mjezsobnym sylnjenjom hodźi so zmotanosć w tychle ćežkich časach přewinyć. Naša zhromadnosć je nětko wosebje wažna, namołwi krajny biskop ewangelsko-lutherskeje cyrkwje Sakskeje Tobias Bilz hłownohamtskich a čestnohamtskich cyrkwinskich sobudźěłaćerjow, za čas koro­napandemije njespušćić zmužitosć. „Z Božej pomocu dobywamy nowe perspektiwy. Koronapandemija nas k tomu namołwja, so dopominać na žórła našeho duchowneho žiwjenja a je wužiwać“, piše biskop Bilz w lisće sobudźěłaćerjam w cyrkwi. „K tomu słušeja modlitwa, krutosć, čitanje biblije, wšelake wosobinske formy nyšpora a małe formaty Božich słužbow. Wone su wažna kótwica, hdyž so wšitko do prašenja staja.“

Za azyl Pakistanjana

Wopory namocy wopominał

Montag, 15. März 2021 geschrieben von:

Mossul (B/SN). Bamž Franciskus bě na wopyće w Iraku tež w awtonomnej kónčinje Kurdistanje. W Mossulu, něhdyšim hłownym sydle teroristiskeje milicy Islamski stat, wopominaše wón wopory wójny a namocy. K woporam njeskutkow słušeja muslimojo, křesćenjo a jezidojo. Na kóncu modleše so bamž z přitomnymi wosebity wopomnjenski paćer. Chaldejsko-katolski arcybiskop Najib Mikhael Moussa je so swjatemu wótcej za wopyt wutrobnje dźakował. „Naš kraj trjeba profetiski hłós, zo by tu ćerpjacym ludźom pomhał“, wón podšmórny.

Móža synagogu twarić

Podstupim (B/SN). Jako poslednja němska krajna stolica dóstanje Podstupim zaso synagogu. Po lětadołhim tam-a-sem chcedźa ju lětsa nazymu twarić zapo­čeć, kaž to kultusowa ministerka Braniborskeje Manja Schüle (SPD) zhromadnje z prezidentom Centralneje rady židow w Němskej Josefom Schusterom připowědźi. Kraj natwari za 13,7 milionow eurow na Hrodowej synagogu a wosadny centrum. Fachowje přewodźa pro­jekt­ Centralna městnosć dobroćelstwa židow­ w Němskej. Twarske dźěła maja po planje w lěće 2024 zakónčene być.

Katedrala znowa wotewrjena

1 700 lět swjećimy njedźelu

Montag, 08. März 2021 geschrieben von:

Rom (B/SN). Kejžor Konstantin Wulki je 3. měrca 321 přikazał, zo maja sudnicy, zawody a měšćanske wobydlerstwo njedźelu wotpočnyć. Jenož wjesni woby­dlerjo smědźachu wusywać, žnjeć a skót ­zastarać. Tón pisomny dokument je hač do dźensnišeho zachowany. Wědomostnicy tukaja, zo bě so kejžorej židowske rjadowanje tydźenja ze sedmym dnjom jako sabat zalubiło. Sedmy dźeń bu po přikazu kejžora Konstantina Bohu słónca wěnowany.

Wustupy z cyrkwje hroža

Berlin (B/SN). „Dokelž so reformy w katolskej cyrkwi dlija, hrozy strach, zo so cyrkej šćěpi.“ Tole zwěsća historikarka a profesorka na Berlinskej Humboldtowej uniwersiće Birgit Aschmann. Jako čłonka Centralneho komiteja katolikow a synodalneho puća wona tež hibanje „Maria 2.0“ stajnje zaso pozbudźa, dale wo runoprawosć žonow wojować. „To wožiwja debaty mjez doprědkarskimi a konserwatiwnymi kruhami, mjez biskopami a lajkami.“ Přećiwnicy měšniskeje swjećizny za žónske dźě skedźb­njeja zas a zaso na pastyrski list „Ordinatio Sacerdotalis“ z lěta 1994, kotryž bě tehdy­ši bamž Jan Pawoł II spisał.

Ludnosć surowy hłód trada

Polacy za wotstup biskopow

Montag, 01. März 2021 geschrieben von:

Waršawa (B/SN). Po tym zo je studija tydźe­nsce wuchadźaceho powěsćoweho magacina Wprost dalše skandale pe­do­filnosće wotkryła, so 58,7 procentow Po­la­kow za wotstup wšěch biskopow wu­pra­ja, 33,9 proc. ludźi je přećiwo tomu. Naprašowanje přewjedł bě Institut United Surveys. 87 procentow 30- do 39lětnych mjez naprašowanymi bě sej žadało, zo měli wšicy biskopja kraja wotstu­pić. Prote­sty přećiwo zamjelčenju seksual­neho znjewužiwanja w pólskej cyrkwi přiběraja.

Pomoc k wumrěću njeposkićić

Anzeige