Kritika na stejišću z Vatikana

Montag, 08. August 2022 geschrieben von:

Vatikan (B/SN). Bamž Franciskus je na zmylk w komunikaciji při wozjewjenju Vatikanskeho stejišća k synodalnemu pućej bjez podpisma a datuma pokazał. Wotpósłar je Vatikanski statny sekretariat. W stejišću mjez druhim pisaja, zo nimaja biskopja a wěriwi prawo „k při­wzaću nowych reformow we wjednistwje a nowych wusměrjenjow wučby a moralki“. Přičina kritiki je, zo byštej so móhłoj cyrkwinska zhromadnosć na hrački stajić a jednotu cyrkwje wohrozyć. Na prašenje žurnalistow, hač tute stejišćo žadanemu dialogej nješkodźi, pokaza bamž na swój wosobinski list k „synodalnemu pućej“ z lěta 2019, kotryž dźensa hišće płaći.

Dokumenty dyrbja pruwować

„Pokutna jězba“ do Kanady

Montag, 01. August 2022 geschrieben von:

Edmonton (B/SN). Bamž Franciskus je so na prěnjej wot šěsć stacijow wopyta w Kanadźe ze zastupjerjemi indigeneje ludnosće z First Nations, Inuitow a Metis kaž tež z premierministrom Justinom Trudeauwom zetkał. Swjaty wótc je na hnujace wašnje prawobydlerjow Kanady za přeńdźenja zastupjerjow katolskeje cyr­kwje na indigenych dźěćoch wo wodaće prosył. Přisłušnicy katolskeje cyrkwje a rjadniske zhromadźenstwa wobdźělichu so na projektach kulturneho ničenja a wunuzowaneje asimilacije prawobydlerjow. To měješe swój wjeršk w systemje internatnych šulow. Wot lěta 1880 běchu přez lětdźesatki něhdźe 150 000 indigenych dźěći swójbam wutorhnyli a do katolskich internatow zawlekli. W tutych šulach dožiwichu namóc, seksualne ­znjewužiwanje, tradachu hłód a bědźachu so z chorosćemi. Sta dźěći zemrěchu. Posledni tajki internat bu w lěće 1996 zawrjeny.

Rozestajenja wo sakramentach

Swjaty Wótc wopyta Kanadu

Montag, 25. Juli 2022 geschrieben von:

Vatikan (B/SN). Wot 24. do 30. julija wopyta bamž Franciskus kanadske města Edmonton, Quebec a Iqaluit při Sewjernym polarnym morju. Nimo toho wopyta wón wosadu Maskwacis a chce so na putniskej jězbje k swjatej Hanje pola Lac Sainte Anne wobdźělić. W srjedźišću jězby steja rozmołwy ze zastupjerjemi indigenych ludow First Nations, Metis ­a Inuits, zo by swjaty Wótc dokładnišo zhonił wo wosudach dźěći w tamnišich šulach Residential Schools a so za wobdźělenje katolskeje cyrkwje, wosebje w katolskich internatach, na nastatej škodźe zamołwił. W tutych šulach su dźěćom w 19. a 20. lětstotku swójsku rěč a kulturu rubili.

Teologija w dalokostudiju

Bamž wotehnaće wotpokazuje

Montag, 18. Juli 2022 geschrieben von:

Vatikan (B/SN). Bamž Franciskus je rozsud wyšeho sudnistwa USA kónc junija k zakónčenju samodruhosće z wotehnaćom zasudźił a so w interviewje z agenturu Reuters praša: „Je to legitimne, ­čłowječe žiwjenje wotstronić, zo by problem rozrisany był?“ Wón přirunowaše wotehnaće ze „skazanym mordarstwom“. Tele přirunanje je w medijach wulke rozhorjenje zbu­dźiło. Hižo w zašłosći bě hłowa katol­skeje cyrkwje zjawnje prajiła: „Štóž ­wotehnawa, tón mori.“ Amerika je w tutym prašenju pačena.

30 lět ministrantki

Nowa nowina z Vatikana

Montag, 11. Juli 2022 geschrieben von:

Vatikan (B/SN) „L’Osservatore di strada“ („wobkedźbowar dróhi“) rěka nowa dróhowa nowina, na kotrejž skutkuja potrěbni sobu a ju tež rozšěrjeja. „Wulkotne dźěło“, kaž je bamž nowinu mjenował, su před tydźenjom na Pětrowym naměsće prěni raz rozdawali. Hižo na titulnym wobrazu zwuraznjeja wudawaćeljo wo čo jim dźe. Chcedźa awtentisce rozprawjeć wo žiwjenju tych, kotřiž su na kromje eksistency na dróhach Roma žiwi. Koncept nowiny předwidźi zetkanja bjezdomnych z wosobinami kultury. „Wobě stronje na samsnej ru­ninje, kóždy abo kóžda ma samsnu dostojnosć a samsny respekt“, wujasnja koordinator Piero Di Domenicantonio. Zhromadnje zdźěłuja woni potom přinoški. Bamž chwaleše 12stronski měsačnik, kotryž přińdźe z bazy, wot chudych, wot tych, kotřiž su na kromu towaršnosće stłó­čeni.

Zrěčenje ze Chinu wuběži

Wědomostnicy warnuja

Montag, 04. Juli 2022 geschrieben von:

Bon (B/SN). Najnowše statistiki katolskich wěriwych w Němskej podšmórnu dale trajacy proces wustupow z cyrkwje. Straty dowěry su wosebje znjewužiwanskich skandalow dla we wobłuku cyr­kwje hoberske. W lěće 2021 wopušći 359 338 katolikow swoju cyrkej, to je dotal najwyša ličba. Prěni raz přisłuša mjenje hač połojca zwjazkowych woby­dlerjow jednej z wulkich cyrkwjow. Kriza je so hižo wjele zašo započała. W dobje do 1. swětoweje wójny něhdźe 50 procentow katolikow njedźelne Bože mšě wopytowaše, dźensa je jich jenož hišće 4,3 procentow. Wědomostnicy warnuja před wotcuzbnjenjom młodych ludźi wot cyr­kwje. Za fachowcow je jasne, zo ma cyrkej swoje struktury změnić. Sylnišo ma wona nazhonjenja a mysle młodych ludźi zapřijeć.

Medijowa kritika

Na wopyće pola bamža

Montag, 27. Juni 2022 geschrieben von:

Vatikan/Drježdźany (B/SN). Njedawno je bamž Franciskus ministerskeho prezidenta Sakskeje Michaela Kretschmera na awdiencu přijał. Staj mjez druhim rěčałoj wo wójnje w Ukrainje a wo synodalnym puću w Němskej. Přewodźała je ministerskeho prezidenta předsydka Rady katolikow w biskopstwje Drježdźany-Mišno Martina Breyer. Čłonojo delegacije zetkachu so tež z ekspertom za škit dźěći Jezuitom Hansom Zollnerom. Drježdźanski biskop Heinrich Timmerevers słušeše tohorunja k delegaciji. Biskop Timmerevers připowědźi medijam po rozmołwje z Zollnerom, zo so hišće w tutym lěće zhromadna komisija za znowawobdźěłanje padow znjewužiwanja za biskopstwa Drježdźany-Mišno, Zhorjelc a arcybiskopstwo Berlin skonstituuje.

Wumjetowanje katolikam

Zrěčenje z Vatikanom

Montag, 20. Juni 2022 geschrieben von:

Drježdźany/Erfurt (B/SN). Jako prěni wuchodoněmski kraj je Sakska w lěće 1996 wosebite zrěčenje z Vatikanom wotzamknyła. Po lětdźesatkach jara wobmjezowanych móžnosćow katolskeho žiwjenja w NDR bě to wulki přełam ze symboliskej hódnotu. Artikl 10 dojednanja wobsahuje pěstowanje serbskich naležnosćow. W zrěčenju, podpisanym wot japoštołskeho nunciusa arcybiskopa dr. Giovannowa Lajolija a tehdyšeho ministerskeho prezidenta Sakskeje prof. dr. Kurta Biedenkopfa, zawjazujetej so wobě stronje katolske serbske kulturne bohatstwo wobchować a škitać. Swobodny stat Sakska ma je po swojich móžnosćach podpěrać. Lětsa swjeći Durinska 25lětne wobstaće zrěčenja z Vatikanom.

Kak dale z kardinalom?

Swjatkowna próstwa wo měr

Montag, 13. Juni 2022 geschrieben von:

Bonn/Vatikan (B/SN). Bamž Franciskus je sej na swjatkownej njedźeli z jasnymi słowami přiměr w Ukrainje a měrliwe skónčenje wójny žadał. Hižo sobotu wječor je so wón próstwu přez widejoprezentaciju „wo inwaziji Ukrainy“ zwura­znił. Wón tematizowaše „wójnu mjez bratrami a wójnu mjez křesćanami“. Při tym wón zwurazni, zo chce z ukrainskimi zastojnikami wo móžnosći wopyta Ukrainy rěčeć. Tež katolscy biskopja žadachu sej w swjatkownych prědowanjach skónčenje wójny w Ukrainje.

Žiwjenje profetki hódnoćił

Kardinalow powołał

Dienstag, 07. Juni 2022 geschrieben von:

Vatikan (B/SN). Hłowa katolskeje cyrkwje je před tydźenjom 21 nowych kardinalow powołał, zo by jich kónc awgusta oficialnje na wosebitej zhromadźiznje, kotraž so konsistorium mjenuje, pomjenował. Nominowani pochadźeja ze wšěch kontinentow swěta. Tale šěroka zestawa je bamžej wosebje wažna, dokelž woli nětko 131 město dotalnych 116 kardinalow noweho bamža, naslědnika Franciskusa. Z rozsudom chce bamž decentralizaciji cyrkwje přinošować. Mjez nominowanymi njeje žana wosoba z Němskeje. Prěni raz je z Anthonyjom Poolom jedyn k najnišej socialnej woršće přisłušacy Indičan nominowany.

Wot Moskwy so dźělili

Anzeige