Nowy poradźowar bamža

Montag, 09. März 2020 geschrieben von:

Frankfurt n. M. (B/SN). Bamž Franciskus je jednaćela křesćansko-islamskeho zetkawanskeho a dokumentaciskeho centruma dr. Tima Güzelmansura za poradźowarja Bamžowskeje komisije za nabožinske poćahi k muslimam powołał. Komisija ma dialog mjez cyrkwju a muslimami po cyłym swěće spěchować. Gü­zel­mansur narodźi so 1977 w Antiochiji, dźensa Antakya w Turkowskej. W lěće 1999 so wón do Němskeje přesydli, wot lěta 2000 do 2005 studowaše w Augsburgu filozofiju a katolsku teologiju.

Póstna akcija Misereor

Beirut (B/SN). Syriska ćerpi po słowach hłowneho jednaćela biskopskeho pomocneho skutka Misereor Pirmina Spiegela pod mjelčenjom mjezynarodneho zhromadźenstwa. Mjelčenje je „poslednja wulka bomba, kotraž tuchwilu pada“, rjekny monsignore Spiegel w telewiziji ARD. „Libanon a Syriska stejitej w fokusu lětušeje póstneje akcije Misereor. Syriska njemóže k měrej přińć, hdyž so wojer­ske mocy – Ruska, USA, Turkowska, Iran a Israel – wadźa a kóždy swoju lěpšinu pyta“, zwurazni Spiegel jako koncelebrant na Božej mši k zahajenju póstneje akcije w Erfurće.

Warnuje před AfD

Klětu ekumenisce swjećić

Montag, 02. März 2020 geschrieben von:

Leinefelde (B/SN). Mjeztym jědnaty króć su Eichsfeldske nory w Leinefeldskej cyrkwi swj. Bonifacija póstnisku Božu mšu swjećili. Farar Markus Könen witaše hosći z wosom karnewalskich wotrjadow, kiž běchu w swojich kostimach přišli. Nora­ móže tež raz přez postronki bić a činić, štož so jemu lubi, a njetrjeba so měć po etikeće, měnješe farar Könen. Klětu chcył wón ekumeniske póstniske kemše swjećić.

Ordiněruja dalšich rabinerow

Podstupim (B/SN). Na Abrahama Geigerowym kolegu rabinerow w Podstupimje změja bórze šěsć absolwentow. W juniju chcedźa jich w jednej z Berlinskich sy­nagogow ordiněrować. Jedyn z rabinerow stanje so ze židowskim kantorom a budźe oficialnje do zastojnstwa za­poka­zany. Nowi rabinerojo pochadźeja z Israela, Madźarskeje, Norwegskeje, USA a Čěskeje.

Swoju identitu zhubili

Čehodla róžowa póndźela?

Montag, 24. Februar 2020 geschrieben von:

Köln/Mainz/Kulow (B/SN). Lědma štó drje so hišće praša, čehodla rěka dźensniša póndźela runje róžowa. Wot 11. do 19. lětstotka bě to w romsko-katolskej cyrkwi róžowa njedźela, hdyž je bamž zasłužbnym wosobinam za wosebite wukony złotu róžu přepodał. Hakle 10. februara 1823 přewjedźechu prěni karnewalowy ćah po Kölnje róžowu póndźelu. Wot toho časa dowola cyrkej stajnje pón­dźe­lu do popjelneje srjedy, šwikać zjawne wosobiny. Póstniske nory smědźa přez postronki bić a rozwólnje swjećić. W Němskej tón dźeń kóždolětnje wjace hač 150 tonow słódkosćow z póstniskich wozow přihladowarjam mjetaja. We wjer­chowstwje Andorrje a w Grjekskej je róžowa póndźela samo swjaty dźeń.

Wo mocy ewangelija

Kardinal strachuje so wo Irak

Montag, 17. Februar 2020 geschrieben von:

Bagdad (B/SN). Kardinal Louis Raphael I. Sako, patriarch chaldejskeje cyrkwje, kotraž je z Romom uněrowana, žada sej z dorazom kulowate blido za měr w Iraku. Loni je wón wšě oficialne zarjadowanja k woswjećenju hodownych wobrjadow w cyrkwi wotprajił. „Ludźo w kraju so strachuja, zo so Irak stajnje bóle k bitwišću wuwije hač k suwerenej domiznje, kotraž je w stawje, swojich wobydlerjow a swoje bohatstwa škitać“, wón wujasni. Irak a region dokoławokoło njeho stej „wulkan krótko do wubucha“, praji wón w sćelaku Domradio.

Myto za zwjazk pohrjebnišćow

Křćeńca ma ćěkancow škitać

Montag, 10. Februar 2020 geschrieben von:

Magdeburg (B/SN). Z jasnymi słowami kritizuje krajny biskop Ewangelskeje cyrkwje w srjedźnej Němskej Friedrich Kramer počinanje mnohich sudnistwow w azylowych jednanjach. „Wěrywuznaće ćěkancow pruwować sudnistwam njepřisteji. My jako cyrkej pruwujemy, hač je něchtó křćeny abo nic, a hdyž je křćeny, da to je. Ale rjec, zo je so jenož wukřćić dał, zo by tu wostać směł, je lózyskosć a wjedźe do časa inkwizicije.“ Biskop Kramer žada sej lěpše wukubłanje a dalekubłanje prawiznikow na temu nabožinska swoboda. Nimamy akceptować, zo „našich bratrow a sotry do smjerće sćelemy – křćeńca ma wotsunjenju požadarjow azyla zadźěwać, wšojedne, wo kotry kraj so jedna“, Kramer podšmórnje.

K njewěriwym styki nawjazać

Ćěkancam miłosć wopokazać

Montag, 03. Februar 2020 geschrieben von:

Vatikan (B/SN). Bamž Franciskus nježada sej jenož podpěru ćěkancow w cyrkwi, ale tež zwonka njeje. Hospodliwosć słuša k swědčenju wěry, rjekny wón njedawno lutherskej delegaciji z Finskeje. Chrystus zetkawa nas „w čłowjekach, kotřiž su pod strašnymi wobstejnosćemi wójnje a bědźe wućeknyli. Čłowjeskosć, kotruž druhim wopokazaš, wučinja podźěl na miłosći Božej“, swjaty wótc wuzběhny.

Skutk podpěruje kubłanje

Drježdźany/Paderborn (B/SN). Z 500 000 eurami podpěruje lětsa Bonifacijowy skutk projekty katolikow w biskopstwje Drježdźany-Mišno. Z toho nałoža 125 000 eurow za nabožinske kubłanske dźěło w pěstowarnjach, 120 000 eurow planuja za nabožne tydźenje dźěći. Twarske ponowjenske dźěła podpěruja ze 193 500 eurami, na přikład přetwar a rozšěrjenje Winfriedoweho domu w Schmiedebergu (76 000 eurow).

Zahaja Misereor-akciju

Dale po synodalnym puću

Montag, 27. Januar 2020 geschrieben von:

Drježdźany-Mišno (B/SN). Wot 30. januara do 1. februara schadźuje so prěnja wulka zhromadźizna z 200 delegatami w Frankfurće nad Mohanom, zo bychu wo tak mjenowanym synodalnym puću wuradźowali. Mjez nimi budźe tež pjeć synodalow z biskopstwa Drježdźany-Miš­no. Biskop Heinrich Timmerevers je so z listom na katolikow wobroćił, w kotrymž zaměr, po synodalnym puću kro­čić­, wuraznje podpěruje. Zdobom wón wěriwych namołwja, zapodać swoje měnjenja a namjety pod www.synodalerweg.de.

Chórowy swjedźeń

Lipsk (B/SN). Na němski chórowy swjedźeń w Lipsku wočakuja wot 30. apryla do 3. meje wjace hač 450 swětnych a cyrkwinskich chórow z něhdźe 15 000 spěwarjemi. Woni budu na stach kon­certach, Božich mšach a w socialnych domach­ wustupować a chórowe wubě­dźowanje prezentować, kaž zarjadowar připowědźi. Chórowy swjedźeń wotměwa so wot 2008 kóžde štyri lěta, a Němski chórowy zwjazk jón wuhotuje. Nimo wulkotnych koncertow budźe tež zaso tójšto zarjadowanjow za sobuspěwanje. Prezident Němskeho chóroweho zwjazka je Christian Wulff, něhdyši zwjazkowy prezident.

Zalětnjenje je problem

Swjeća hody w januaru

Montag, 20. Januar 2020 geschrieben von:

Moskwa/Kijew (B/SN). W Ruskej a na Ukrainje swjećachu hody hakle 7. januara. Kaž ruska powěsćernja rozprawja, běchu­ po cyłym kraju swjatočne nócne hodowne wobrjady. Patriarch Kyril jako najwyši zastupjer ruskeje ortodoksneje cyrkwje je w Moskowskej katedrali Chrysta Wumóžnika Božu mšu swjećił, na kotrejž bě nimo stow wěriwych tež ministerski prezident Dmitrij Mjedwjedew. Ličba wěriwych w Ruskej dale přiběra.

Kniha jenož hišće internetnje

Drježdźany (B/SN). We wědomostnej publi­kaciji wo Mišnjanskej diecezanskej synodźe (1969–1971) wudawaćelej, prelat Dieter Grande a bywši nawoda Domu bisko­pa Bena w Smochćicach dr. Peter-Paul Straube, wobswětlatej, kajke běchu puć a nadawki cyrkwje pod ćežkimi wuměnjenjemi socializma w NDR. W Benno-nakładnistwje wušła kniha je wupředata. Dokelž pak je 30 lět po powalenju murje zajim dale wulki, nakładnistwo na swojej platformje wozjewja, zo je cyły tekst knihi nětko internetnje přistupny, a to pod Grande, Dieter / Straube, Peter-Paul, Die Synode des Bistums Meißen 1969–1971. Die Antwort einer Ortskirche auf das Zweite Vatikanische Konzil. Leipzig 2005.

Zjawne hody wupadnyli

Montag, 13. Januar 2020 geschrieben von:

Bagdad (B/SN). Chaldejsko-katolska cyrkej w Iraku, jedna z najwjetšich kře­sćanskich zhromadźenstwow kraja, njeje žane zjawne hody swjećiła. Kaž bě jeje patriarch kardinal Louis Raphael I. Sako w hodownym poselstwje pisomnje wozjewił, respektowachu tak ludźi, kotřiž běchu při protestach přećiwo irakskemu knježerstwu žiwjenje přisadźili abo so zranili. „Njezmějemy wupyšene hodowne štomy w cyrkwjach a na dróhach žane swjedźenje a žane přijeće w patriarchaće“, zdźěli Sako krótko do hód. Chaldejsko-katolska cyrkej w Iraku je z Romom zwjazana cyrkej wuchodosyriskeho ritusa a skutkuje w cyrkwinskim zhromadźenstwje z bamžom w Romje.

Wliw křesćanstwa woteběra

Pakćiki z darami dóšli

Montag, 06. Januar 2020 geschrieben von:

Erfurt (B/SN). 70. pomocny transport durinskich kolpingowych swójbow je w Rumunskej, 1 900 pakćikow a dalše dary, su partnerojo dźakownje přijimali. Rozdźělenje je so derje radźiło, tak zo móža so mnohe dźěći w nuzy, swójby a socialne zarjadnišća w regionje Timişoara, Mocrea a Ineu nad darom z Němskeje wjeselić.

Swěčka za synodalny puć

Zhorjelc (B/SN). W Zhorjelskej Jakubowej katedrali swěći so nětko dwě lěće wose­bita swěčka za synodalny puć. Po słowach biskopa Wolfganga Ipolta pokazuje wona na „ryzy znamjenja časa“ a roze­znawa mjez „časowym duchom a mainstreamom“. Němscy biskopja so na to dojednachu, zo ma so w kóždej katedrali tajka swěčka swěćić, kotraž dopomina na zhromadny puć wosadow.

70 lět w słužbje bamžow

Anzeige