Duchowny nawod njedosaha

Dienstag, 25. April 2017 geschrieben von:

Berlin (B/SN). Po słowach politikarja CDU dr. Heinera Geißlera měli so cyr­kwje mócnarjam zemje spjećować. To rjekny něhdyši zwjazkowy minister w přiłoze nowiny Zeit „Christ & Welt“. Město toho „chwala cyrkwje Boha z pozawnami z wěžow swojich dale a prózdnišich Božich domow.“ W swěće kapitalizma, gigantiskeje financneje industrije ze swojimi towaršnostnymi „idealemi“ egoizmom, nahrabnosću, skuposću, konsumom a karjeru je „Jězus dospołne­ sćělesnjenje čłowjeskosće a miłosće“.

Schulz zasudźa namołwu AfD

Biskop Pickel prosy wo pomoc

Mittwoch, 19. April 2017 geschrieben von:

Saratow (B/SN). Katolska cyrkej w Ruskej je po słowach noweho předsydy tamnišeje biskopskeje konferency dale na podpěru wukrajnych měšnikow pokazana. „Trjebamy duchownych a rjadnikow z krajow, hdźež njeje tajki wulki njedostatk měšnikow kaž pola nas“, prosy ze Sakskeje pochadźacy biskop Clemens Pickel. W jeho Saratowskim biskopstwje „Sankt Clemens“ na juhozapadźe Ruskeje je 90 procentow duchownych z wukraja, Pickel rozłožuje. Wón přewozmje 2. meje nawod episkopata a naslěduje dotalneho předsydu, Moskowskeho arcybiskopa, italskeho rjadniskeho duchowneho Paola Pezzija.

Kontakty do Pólskeje zesylnić

Zhorjelc (B/SN). Zhorjelske biskopstwo chce swoje zwiski do Pólskeje zesylnić. „Chcemy wšitko činić, zo bychmy wotpowědowali zawjazkej bamža Jana Pawoła II., być z mostytwarcom, rozjasni Zhorjelski biskop Wolfgang Ipolt. Biskop rjekny tole po wopyće susodneho pólskeho biskopstwa w Legnicy.

Biskop Feige k metodistam

Franciskus wo wodaće prosył

Dienstag, 11. April 2017 geschrieben von:

Kigali (B/SN). Bamž Franciskus přiznawa winu katolskeje cyrkwje hladajo na morjenja w Ruandźe. Na wopyće ruandaskeho prezidenta Paula Kagamy we Vatikanje prošeše jeho Franciskus wo wodaće „za hrěchi a zmylki cyrkwje a jeje sobustawow“ za čas genocida na přisłušnikach ludu Tutsi. Lěta 1994 je radikalna Hutu-milica něhdźe 800 000 Tutsi- a Hutu-ludźi zamordowała.

Uni-cyrkej nimale hotowa

Zhromadnje eucharistiju přijeć

Dienstag, 04. April 2017 geschrieben von:

Bensberg (B/SN). Biskopske konferency budu so přichodnje sylnišo z temu zaběrać, pod kotrymi wuměnjenjemi móža so mandźelscy wšelakeje konfesije zhromadnje na katolskej Božej mši wobdźělić a zhromadnje swjate woprawjenje přijeć. Tole připowědźi předsyda Němskeje biskopskeje­ konferency, kardinal Reinhard Marx, na kóncu nalětnjeje hłow­neje zhromadźizny 62 katolskich biskopow a swjećacych biskopow Němskeje w Bensbergu pola Kölna. Pod wěstymi wuměnjenjemi móže biskopska konferenca prawidła wo eucharistiji za njekatolskich křesćanow postajić, rěka w rozprawje hłowneje zhromadźizny.

Tafle tež ćěkancow zastaruja

Berlin (B/SN). Zwjazkowe zjednoćenstwo Němska tafla je po swójskich podaćach minjene lěta něhdźe 280 000 ćěkancow ze žiwidłami zastarało. Cyłkownje mamy w Němskej 1,5 milionow ludźi, kotřiž wobstajnje darmotne tafle wužiwaja, zdźěli zjednoćenstwo składnostnje „mjezynarodnych tydźenjow přećiwo rasizmej“ w měrcu w Berlinje. Tafle pomhaja ludźom, kiž pomoc trjebaja, njewotwisnje wot socialneho abo etniskeho pochada, splaha, narodnosće a nabožiny.

Wjace kedźbnosće katedrali

Dienstag, 28. März 2017 geschrieben von:

Berlin (B/SN). Zwjazkowa ministerka za twarstwo Barbara Hendricks (SPD) chce wjace kedźbnosće za Berlinsku katedralu swj. Jadwigi. Hačrunjež katolska biskopska cyrkej we wutrobje stolicy steji, „je wona tuchwilu kusk schowana. Myslu sej, zo katedralu po přetwarje jeje nutřkowneho ruma wjace ludźi zaznaje.“ Hendricks, čłonka Centralneho komiteja němskich katolikow, wuzběhny, zo jej njepřisteji naćisk renowacije architektonisce hódnoćić. Arcybiskopstwo je proces wothłosowanja přewjedło, a wjetšina je so za přetwar rozsudźiła.

Swět so z reformaciju změnił

Bad Blankenburg (B/SN). Reformacija před 500 lětami je Němsku a swět trajnje změniła, potwjerdźi generalny sekretar Swětoweje ewangelskeje aliancy (WEA) Efraim Tendero na přijeću składnostnje zetkanja nawodow WEA spočatk měsaca w Blankenburgu. Po słowach předsydy WEA Ndaby Mazabany z Južneje Afriki so swět tuchwilu dramatisce přeměnja. Mazabane dźakowaše so Němskej za to, zo je telko ćěkancow přijała, jednajo po bibliskej namoł­wje, „cuzeho“ přećelnje hospodować.

Cyrkej pyta fararjow

Wopyt bamža njewěsty

Dienstag, 21. März 2017 geschrieben von:

Schöntal (B/SN). Njewěsty je wopyt bamža Franciskusa do Němskeje. Kaž předsyda biskopskeje konferency, kardinal Reinhard Marx, žurnalistam w badensko-württembergskim Schöntalu rjekny, njeje wopyt bamža hižo žana tema. Franciskus planuje k róčnicy reformacije 2017 pućowanje do Šwedskeje. Kaž pak Marx wuzběhny, to njerěka, zo je projekt wopyt bamža zasadnje z blida.

223 namócnych konfliktow

Heidelberg (B/SN) „Konfliktowy barometer 2015“ registruje 223 namócnych konfliktow na swěće. Institut w Heidelbergu za mjezynarodne slědźenje konfliktow zapisa tu 19 rozestajenjow jako wójny, najwyši schodźenk to eskalacije. Najčasćiše přičiny konfliktow su ideologiske a nabožinske přećiwki, bój wo resursy a wo móc kaž tež etniske přećiwki.

Cyrkwi zasudźatej hidu

Bamž anglikanow wopytał

Dienstag, 14. März 2017 geschrieben von:

Vatikan (B/SN). Jako prěni biskop Roma je bamž Franciskus anglikansku wosadu města wopytał. Gratulujo k 200lětnemu wobstaću zwurazni wón swoju nadźiju na ekumenu. „Druhdy móže puć k jednoće pomały a njewěsty być, tola z našeho zetkanja móžemy zmužitosć čerpać.“ Runočasnje swjaty wótc wobkrući, zo pruwuje móžnu jězbu z primasom anglikanow Justinom Welbyjom do Južneho Sudana.

Ćěkancow přiwzać

Waršawa (B/SN). Waršawski arcybiskop Kazimierz Nycz sej žada, zo ma Pólska ćěkancow ze Syriskeje přiwzać. Po terorowym nadpadźe w Brüsselu w měrcu 2016 je knježerstwo we Waršawje wozjewiło, zo hižo dalšich ćěkancow njepřiwozmje. Katolska cyrkej w Pólskej, kotrejž wjace hač 90 procentow ludnosće přisłuša, njeje dotal jeničku knježacu stronu Prawo a sprawnosć wotewrjenje kritizowała. Žadanje arcybiskopa Nycza je prěnje eksplicitne wuprajenje na temu migraciska politika w Pólskej.

Marshallowy plan podpěrać

Zběrka za Syričanow

Dienstag, 07. März 2017 geschrieben von:

Drježdźany (B/SN). Wosada Drježdźany-Klotzsche je dobyła Drježdźanske myto za młodźinski dźakny wopor 2016. Nazběrali běchu 1 204 eura, kaž krajny farar za młodźinu zdźěli. Jako myto syda „dobra jědź“, kotruž warja sobudźěłaćerjo młodźinskeje wosady. Na 2. a 3. městnje slědujetej wosadźe Drježdźany-Blasewitz a Drježdźany Gruna-Seidenitz. Młodźinski dźakny wopor ewangelskeje młodźiny Sakskeje słuži z jednej třećinu młodźinskemu dźěłu w cyrkwinskich wobwodach a lětsa projektej „Šulske kubłanje za syriske dźěći ćěkancow – podpěra za popołdniše šule w libanonskej kónčinje Bekeaa“. Drježdźanjenjo su za to 6 142 eurow składowali.

Zastupjerstwo wolóžene

Katastrofalne połoženje

Dienstag, 28. Februar 2017 geschrieben von:

Juba/Frankfurt n. M./Genf (B/SN). Hladajo na dźeń a katastrofalniše połoženje wójny a suchoty dlatrjeba Južny Sudan 1,5 miliardow eurow za žiwidła, zdźěli běrow za nuzowu pomoc UNO w stolicy Juba. Na mnohich městnach kraja knježi wulka nuza. Něhdźe 7,5 milionow ludźi, wjace hač 60 procentow wobydlerstwa, je pomocy potrěbnych. Wobydlerska wójna je tam po informacijach UNO najwjetšu krizu ćěkancow w Africe wuskutkowała. Wjace hač 1,5 milionow ludźi je wot spočatka konflikta před lětomaj z kraja ćeknyło, to je dźesać procentow wobydlerstwa. 60 procentow ćěkancow su dźěći. Južny Sudan je jedyn z najchudšich krajow swěta, ma pak bohate składy wolija.

Přepytuje potrjebu putnikow

Křesćenjo maja z přikładom być

Dienstag, 21. Februar 2017 geschrieben von:

Rom (B/SN). Němska posołka při Swjatym stole w Romje Annette Schavan je wuzběhnyła wosebity wuznam katolskeje a ewangelskeje cyrkwje w „rozłamliwym swěće“. Křesćenjo su namołwjeni, we „wujednawacej wšelakorosći“ so stać z přikładom za přijeće woporow wójny a namocy, rjekny politikarka CDU a ně­hdyša ministerka za kubłanje na 15. Marburgskej ekumeniskej rozmołwje. „Bychu-li so wšitcy křesćenjo Europy dojednali ćěkancow přiwzać, bychu woni najsylniša politiska móc byli, a cynikarjo njebychu ani šansy měli.“

„Cuzy“ w NDR

Lipsk (B/SN). „Postajena solidarita“ rěka wustajeńca w Lipšćanskim archiwje wobydlerskeho hibanja. W njej dźe wo wobchad z „cuzymi“ w NDR. We wonkownej staciji stasi-podłóžkow Lipsk-Dittrich­ring pokazuja, zo mějachu rasistiske tendency a hida na cuzych, kotrež móžeš hišće dźensa wobkedźbować, swój zakład we wukrajnej politice NDR. Hač do 1. meje je wustajeńca přistupna.

Du zaso do Somalije

Anzeige