Pilna pčołka na polu slědźenja a medijow

Freitag, 21. Februar 2020 geschrieben von:

Wjacore knihi je wona wo swojich slědźenjach wudała a slědźi dale za historiskimi nowosćemi a tym, štož je w Serbach skerje mjenje znate. Rěč je wo Trudli Malin­kowej, kotraž swjeći dźensa w Budyšinje pjećašěsćdźesaćiny.

21. februara 1955 narodźi so wona Grofic swójbje w Chasowje. Po šulskim wukubłanju – 1973 bě wona na Serbskej rozšěrjenej wyšej šuli maturu złožiła – da so najprjedy na nakładnisku knihikupču wukubłać. Hakle po tym nastupi na Lipšćanskej uniwersiće studij zubneje mediciny a skutkowaše po jeho wuspěšnym zakónčenju jako zubna lěkarka w sprjewinym měsće.

Za hłowaki a poslešća pjerjo drěli

Donnerstag, 20. Februar 2020 geschrieben von:
Wjace hač 25 žonow z Rownoho je so minjene dny na lětušim pjerjodrěću na Njepilic statoku wobdźěliło. Na blidźe před sobu mějachu wone pjerjo 15 husow, kotrež běchu loni předewšěm wokoło hód zarězali. Z wodrětym móškom napjelnichu ­wjacore hłowaki a poslešća, kotrež na předań poskićeja. Z lońšich zawkow samo ­hišće někotre maja. Po swinjorězanju w januaru je pjerjodrěće stajnje prěnje ­zarjadowanje w běhu lěta, kotrež spěchowanske towarstwo za swojich čłonow ­a dalšich zajimcow na Njepilic statoku přihotuje. Foto: Jost Schmidtchen

Dźěći sej błudnički paslili

Donnerstag, 20. Februar 2020 geschrieben von:
Popołdnjo za swójby wotměchu wčera w Domje tysac hatow w Stróži. Mjez něhdźe 40 wopytowarjemi běchu zwjetša dźěći ze staršimi abo z dźědom a wowku. Čitajo, paslo a molujo wotkrychu sej wone swět bajowych postawow. Na staciji domizniskeho ­towarstwa Radiška a Domowiny słyšachu powěsć wo wódnym mužu a bitwje z Drabom w Malešecach. Zdobom paslachu sej błudnički z přirodneho materiala. Prózdninski poskitk běchu Radiška, Domowina a zarjadnistwo biosferoweho ­rezerwata Hornjołužiska hola a haty zhromadnje wuhotowali. „Wjeselimy so, zo bio­sferowy rezerwat dale a časćišo tež serbske temy do swojich poskitkow za­přijima“, wuzběhny Jana Pětrowa z domizniskeho towarstwa. Foto: Katja Liznarjec

Bórze koparski kader nominuja

Mittwoch, 19. Februar 2020 geschrieben von:

Dešno (SN/at). Přihoty na koparsku europeadu wot 20. hač do 28. junija w Korutanskej su we Łužicy horcu fazu doc­pěli. Rozšěrjeny přihotowanski wuběrk zetka so wčera w Dešnje pola Choćebuza, informuje Clemens Škoda, referent Domowiny za kulturne naležnosće a wukraj. Jako nawoda delegacije je wón ze serbskeje strony za organizaciju zamołwity. Dźěle mustwa z Delnjeje a Hornjeje Łužicy su zawodnje wo dotalnych přihotach rozprawjeli. To běchu na přikład wulosowanje w Korutanskej, treningowe lěhwo a přihotowanski turněr žónskeho mustwa, treningowe lěhwo muži a wobdźělenje zhromadneho cyłka na turněrje wo brunicowy cup w Choćebuzu.

Zaměrnje zaběrachu so wčera z konkretnymi přihotami na tydźeń euro­peady kaž tež ze zestawu delegacije. Jako wokomiknje poćežowace za planowanje dyrbjachu zwěsćić, zo ze stron zarjadowarja – Federalistiskeje unije europskich narodnych mjeńšin – dotal žadyn konkretny hrajny plan njepředleži.

Wustup Saxonierow bě sobotu wjeršk lětušeho jubilejneho programa Serbskopazličanskeho karnewaloweho towarstwa na prěnim kapičkowym wječoru w Njebjelčanskej „Bjesadźe“. Pošwikali su rozdźělenje spěchowanskich srědkow w gmejnje, kotrež ­často w Njebjelčicach wostawaja a hač do jednotliwych wsow njedochadźeja. Wjace wo póstniskim programje w 50. sezonje ­towarstwa čitajće přichodny pjatk w Předźenaku. Foto: Feliks Haza

Aktiwne a solidne dźěło bilancowali

Montag, 17. Februar 2020 geschrieben von:

Wotrow (SN/MkWj). Towarstwo Cyrila a Metoda hotuje so hižo nětko na klětušej wjerškaj, kotrejž budźetej katolskim Serbam wosebje wažnej: na 100. róčnicu załoženja Drježdźansko-Mišnjanskeho bi­skopstwa a na 10. róčnicu zbóžnopra­jenja kapłana Alojsa Andrickeho. K tej składnosći chcedźa při Smochčanskim Domje biskopa Bena wopomnjensku taflu připrawić, kaž je předsyda towarstwa Jurij Špitank minjeny pjatk na hłownej zhromadźiznje TCM we Wotrowje při­powědźił. Wokomiknje dyrbja hišće wšela­ke prawniske naležnosće zrjadować. Wo móžnym pomniku za zbóžneho Alojsa Andrickeho chcedźa tohorunja dale wuradźować.

Hewak móžeše Jurij Špitank dosć wobšěrne dźěło towarstwa bilancować. Tak su loni wjacorych wótčincow wopomi­nali a so jako hosćo na Serbskim ewangelskim cyrkwinskim dnju w Budyšinje wobdźělili. Jedyn z wjerškow bě bjezdwěla wopyt čěskeho kardinala Dominika Duki w měrcu we Łužicy.

Kelko smy hódni?

Freitag, 14. Februar 2020 geschrieben von:
Chwalu sej angažement energijoweho koncerna LEAG, podpěrać projekty na dobro serbskeje rěče a kultury. Hladajo na to pak, zo nichtó njepraji – wjacori zamoł­wići wšak to wědźa, ale maja w tym nastupanju pranc přikazany – kelko koncern kóžde lěto Serbam za tónle zaměr přewostaja, so stajnje znowa prašam, kelko je naš lud tajkemu zawodej scyła hódny. Nastawa zaćišć, zo sej mócni w nawjedowacych etažach skerje ze Serbami hrajkaja, dyžli jim pomhaja. Měnju – a to cyle wěsće njesteju sam –, zo měła LEAG poprawom wo wjele hłubšo do móšnje sahać a wjac na dobro našeho ludu wudawać hač dotal. Wšako su Serbja z wudobywanja brunicy a z wotbagrowanja swojich wsow najbóle potrjecheni. Dołhož pak zjawnosć njezhoni, kelko LEAG Serbam za spušćenje swojeje domizny a wsow kóžde lěto přewostaja, wostanje stajnje zaćišć, zo nas zjebaja. Tuž prajće nam, kelko smy wam kóžde lěto hódni. Janek Wowčer

Dale podpěru přilubili

Freitag, 14. Februar 2020 geschrieben von:

Serbsku identitu Miłoraza tež na nowym stejnišću zachować

Rowno (SN/JaW). Łužiska energija hórnistwo AG a Łužiska energija milinarnje AG (LEAG) budźetej dale serbsku rěč a kulturu podpěrować. To je hłowny wuslědk wčerawšeje dźěłoweje rozmołwy zastupnikow energijoweju koncernow a Domowiny w Rownom, informowaše nowinski rěčnik třěšneho zwjazka Marcel Brauman wčera w medijowej zdźělence. Wo wysokosći lětneho spěchowanja pak wobě stronje kaž hižo cyłe minjene lěta tež nětkole dale mjelčitej.

Kamjenjakma noweho předsydu

Donnerstag, 13. Februar 2020 geschrieben von:

Miłoćicy (SN/MiR). Sydom zajimcow su byli zwólniwe, přichodnej lěće w předsydstwje towarstwa za wuměłstwo a kubłanje Kamjenjak sobu skutkować. Mjez nimi běštaj tež dwaj Serbaj. Nowowólby běchu trěbne, dokelž bě dotalny předsyda Wieland Schild loni zastojnstwo złožił. Wjelelětny pokładnik Lukaš Delenk njeje hižo k wólbam nastupił. Nowy předsyda Kamjenjaka je Chróšćan Ignac Wjesela, jeho zastupjer je Hubert Lange a Maritta Mielhardt-Lange pokładnica. Thomas Nowak a Milenka Rječcyna skutkujetaj jako přisydnikaj. Ignac­ Wjesela rjekny: „Zajimuju so předewšěm za wobłuk permakultury. Kulturu mam za wažny wobstatk dźěła towarstwa. Na wutrobje leži mi tež, měć dobry poměr k ludźom w regionje a k tomu słuša tež nałožowanje serbšćiny w našim towarstwje Kamjenjak.“

44 lět předsydari Wochožanskej Domowinskej skupinje

Donnerstag, 13. Februar 2020 geschrieben von:

Dźensa swjeći w ródnych Wochozach bywša županka Běłowodźanskeje župy a wučerka na wuměnku Inga Nowakowa swoje wosomdźesaćiny. Wona bě so 13. februara 1940 Domelec ratarskej swójbje narodźiła. Hižo jako dźěćo bě pěknje serbowała. Wopyta Delnjoserbsku wyšu šulu w Choćebuzu, hdźež maturowaše. Na Serbskim pedagogiskim instituće w Budyšinje bě na wučerku wyšeho schodźenka za serbšćinu a rušćinu studowała a w Brězowce, Trjebinje a 27 lět na Hamorskej šuli wuwučowała.

Jako aktiwna Domowinjanka bě mnohe lěta čłonka župneho předsydstwa, bu 1995 za županku wuzwolena a wosta to hač do 2010. Wosebje je so w tutym času wo serbsku wučbu a zdobywanje dźěći za Witaj-pěstowarnje starała. Wot lěta 2001 do 2013 bě Inga Nowakowa tež čłonka Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny. Wona je tohorunja do Serbskeje protyki a Serbskich Nowin dopisowała a přisłušeše čitarskej přiradźe SN.

Anzeige