Ludźo jara šćedriwje darowali

Donnerstag, 29. Juli 2021 geschrieben von:

Na Morawje so za serbsku pomocnu akciju dźakuja

Pisany serbsko-słowjanski podawk ze so­cialnym pozadkom dožiwi nimale 300 wopytowarjow minjenu njedźelu na dworje Chróšćanskeje fary. Wjacore serbske kulturne cyłki su jich ze swojimi poskićenjemi zawjeselili. Bě to beneficny koncert, na kotrymž zběrachu pjenjezy we wobłuku pomocneje akcije Towarstwa Cyrila a Metoda (TCM) „Łuži­ca pomha“.

W LIPJE zaso ze zapalom sportuja

Mittwoch, 28. Juli 2021 geschrieben von:

Nětko zaso, stajnje srjedu dopołdnja, chwataja žony we wuměnkarskej starobje po dołhej, korony dla napołoženej přestawce zaso do Smjerdźečanskeje LIPY­ na sportowu zaběru. Tam nańdźechu wšitko tak kaž do pandemije. Jeničce mjezwočo nazwučowarki běše nowe. Před nimi steješe z wjesołym posměwkom młoda nazwučowarka a jich přećelnje serbsce postrowi.

Kaž Bože wjedźenje

Mittwoch, 28. Juli 2021 geschrieben von:
Wulkotna to powěsć: Gmejna Pančicy-Kukow a Domowina chcetej Muzej Ćišinskeho zhromadnje ponowić a tež wudźeržować. Skónčnje mamy w serbskim swěće twarnišćo mjenje. Što wšitko njebu rěčane a namjetowane, muzej znowa wuhotować. Rozmyslowali tež su, jón přeměstnić. Muzej direktnje w klóštrje zarjadować zbudźi chětro kontrowersne měnjenja, kaž wěm so dopomnić. Namjet Zwjazka serbskich wuměłcow bě, jón na bywšej Wotrowskej šuli zaměstnić. Stajnje pak wosta prašenje nošerstwa njerozrisane. Tež to je nětko na zbožo jasne, a tak wostanje Muzej Ćišinskeho na swojim městnje w šuli ze samsnym mjenom w ródnej wsy Jakuba Barta-Ćišinskeho, hdźež tež słuša. A je kaž Bože wjedźenje, zo dóstanu za wuhotowanje spěchowanje za modernu multimedialnu techniku. Bjez tajkeje dźě dźensa nimale žanu dušu wjac do muzeja njewabiš. Přeju tuž dobre poradźenje a prawje bórze a wobstajnje dosć wopytowarjow. Janek Wowčer

Dohromady 6. króć lětsa, ale prěni raz wosobinsce su so wčera čłonojo dźěłoweho kruha „Serbski kulturny turizm Złokomorowsko-Grodkowskeje kónčiny“ w Prožymskim kulturnym domje zetkali. Dźěłowa skupina je dźěl wědomostneho předewzaća „Hódnoćenje imaterielneho kulturneho namrěstwa Delnjeje Łužicy w němsko-serbskim konteksće“(IKN) Serbskeho instituta.

Prožym (SN/CoR). Nimale dwaceći ludźi wobdźěli so na programje, w kotrymž njesteješe jenož wosobinske mjezsobne zeznaće w srjedźišću, ale tež wodźenje po Prožymskim Starym młynje a po Archeotechniskim centrumje Wjelcej. Wobě stejnišći słušatej k dźěłowemu kruhej. „Bě to jara intensiwne zetkanje, snano tróšku přezmužite předewzaće“, rjekny sobudźěłaćer projekta IKN Gregor Schneider.

Wosebite dožiwjenje w bróžni

Freitag, 23. Juli 2021 geschrieben von:
W nachilacym so šulskim lěće na wosebitu wučbu serbšćiny do bróžnje domu Domo­winy we Wojerecach so podać, to běše šulerjam 3. lětnika tamnišeje zakładneje šule „Handrij Zejler“ předwčerawšim rjane dožiwjenje. Regionalna rěčnica Sonja Hrje­horjowa powědaše jim wo „Dyrdomdejach Pumpota – šibałca ze Spal“ z pomocu kami­shibai-wobrazow. Běše to proba, kak šulerjo wobrazy a teksty přijimuja, prjedy hač wšitko do ćišća daja. Wčera je 5. lětnik Lessingoweho gymnazija ze swojej wučer­ku Lubinu Kühnowej přichwatał a samsny program dožiwił. Sonja Hrjeho­rjowa šulerjow namołwi w prózdninach serbske bajki čitać. Foto: Werner Sroka

Pjećwosobowu jury wuzwolili

Dienstag, 20. Juli 2021 geschrieben von:

Budyšin (sk/SN). Jubilej w lěće 1952 za­łoženeho Serbskeho ludoweho ansambla a wopominanje Korle Awgusta Kocora składnostnje jeho 200. narodnin stejitej mjez druhimi podawkami a předewza­ćemi na programje dźěła Towaršnosće k spěchowanju Serbskeho ludoweho ansambla. Předsydstwo je wot pandemije nanuzowanu přestawku w dźěle zakón­čiło a so z aktualnymi a klětušimi nadawkami towarstwa zaběrało.

Předsydstwo towarstwa wuzwoli jury za kompozitoriske wubědźowanje młodych hudźbnikow. Gremijej přisłušeja Liane Bertók, Jan Cyž, Lubina Žurowa, Leńka Thomasowa a předsyda towarstwa Sieghard Kozel. Předsydstwo ma za trěb­ne, prašenje wuměłskeho dorosta na dobro Serbow konsekwentnišo roz­risać a namakanju talentow w serbskej zjawnosći wjetšu kedźbnosć wěnować.

70. róčnicu załoženja Serbskeho lu­­doweho ansambla ma jeho spěchowanske towarstwo za dobru přiležnosć, so z młódšimi serbskimi kulturnymi stawi­znami wobšěrnišo rozestajeć. Jurij Łušćanski a předsyda towarstwa staj nadawk přewzałoj, to sobu do horšće wzać.

Žortne spěwy a zabawa w stolicy

Dienstag, 20. Juli 2021 geschrieben von:
Runje tak lóštne kaž zabawne popołdnjo dožiwi předwčerawšim něhdźe 40 Drježdźanskich Serbow wšěch generacijow. Hdźež so w sakskej stolicy hewak serbske kemše wotměwaja, zanjese młodym swójbam z dźěćimi a staršim wopytowarjam Spěwny consorcium seniorow na swoje njezaměnliwe wašnje sep serbskich ludowych a dalšich pěsnjow. Hižo před połdra lětom běchu spěwarjo Drježdźanskim Serbam koncert namjetowali, korony dla móžachu jón hakle nětko zwoprawdźić. Za spěwne poskićenja so Carla Šołćic w serbskej narodnej drasće mužam dźakowaše, publikum pak zanjese jim trójnu „Sławu“. Při zhromadnym kofeju knježeše na to lóštna bjesada. Foto: Jadwiga Pjacec

Prawa konsekwenca

Montag, 19. Juli 2021 geschrieben von:
Kolebka regionalizacije Domowiny steješe potajkim hižo před sto lětami we Wojerecach. Tele dopóznaće sym sej na sobotnej swjatočnosći we Wojerecach znowa wuwědomił. Tele město je kaž žane druhe městnosć wažnych rozsudow w stawiznach serbskeho třěšneho zwjazka. Wobraz kolebki hodźi so tohodla z widom na Wo­jerecy runje tak za spomóžne zhromadne dźěło tamnišeje regionalneje rěčnicy Domowiny, přirady za serbske naležnosće města a społnomócnjeneje za tónle wobłuk w měšćanskim zarjadnistwje nałožować. Wojerowski wyši měšćanosta Torsten Ruban-Zeh je z tejele wuskeje zhromadnosće – wuraz to derje fungowaceje regionalizacije – konsekwencu připowědźił, a ta njeje za měšćanske zarjadnistwo žana samozrozumliwosć: Serbska społnomócnjena ma so hłownohamtska stać, wočaknyć měli jenož nowy personalny koncept. Što to druhdy wučinja, hdyž sej zamołwići wu­znam swojeje komuny za serbske stawizny wuwědomjeja ... Axel Arlt

Župa žadanje iniciatiwy podpěruje

Freitag, 16. Juli 2021 geschrieben von:

Župje přisłušacej cyłkaj na městnje jeju skutkowanja wopytać a tam jeju dźěławosć rozjimać, to bě wotpohlad julijskeho posedźenja Budyskeho župneho předsydstwa.

Radwor (SN). Wuměna ze staršiskej iniciatiwu a z młodźinskim klubom steje­štej w srjedźišću schadźowanja předsydstwa Domowinskeje župy „Jan Arnošt Smoler“ Budyšin wčera w Radworju, informuje Katja Liznarjec, regionalna rěčnica na teritoriju župy. Katrin Suchec-Dźisławkowa a Wito Bejmak staj wo dźěławosći iniciatiwy rozprawjałoj. Cyłk so wo to prócuje, zo na tamnišej serbskej zakładnej šuli kóžde lěto maćernorěčnu rjadownju w 1. lětniku wutworja a ju dale wjedu. Starši a župa paruja w dotalnym kubłanskim systemje 2plus transparencu a jasnu strategiju, dźěćom wšěch rěčnych skupin krok po kroku serbšćinu tak sposrědkować, zo wone rěč wšědnje mjez sobu nałožuja. Tohodla sej žadaja wučbu ryzy serbsce podawać, zo by imersija woprawdźe fungowała.

Nowa rozprawa nětko přistupna

Mittwoch, 14. Juli 2021 geschrieben von:

Budyšin (SN/at). Předwersija wjace hač 320 stron wopřijaceje Sedmeje rozprawy zwjazkoweho knježerstwa wo zwoprawdźenju Europskeje charty regionalnych a mjeńšinowych rěčow a informacija wo njej stej wot spočatka tydźenja w interneće pod přistupnej. K bytostnym wuwićam w rozprawniskej dobje mjenuja tam lětuše nowe­ financowanske zrěčenje za Załožbu za serbski lud, na kotrež su so Zwjazk, Sakska a Braniborska dojednali, spožčenje noweho Myta Miny Witkojc za serbsku rěč w Braniborskej kaž tež loni w januarje wutworjenu Załožbu za frizisku ludowu skupinu přez krajne knježerstwo Schleswigsko-Holsteinskeje. Dale wopisuje tónle sewjerny kraj po předležacych infor­macijach přidatne zawjazki za danšćinu, frizišćinu a delnjoněmčinu po rěčnej charće nastupajo zarjadniske dokumenty, wjesne mjena a kulturne aktiwity.

Anzeige