Jasny namjet měšćanosty

Donnerstag, 04. März 2021 geschrieben von:

Wojerecy (SN/at). Serbšćinu měli bóle w zjawnym žiwjenju města Wojerec zakótwjeć, předewšěm tak, zo wuknu dźěći a młodostni rěč w pěstowarnjach a dale wjeducych šulach. To wuzběhnychu tamniši měšćanosta za komunalne posłužby Mirko Pink, předsyda Domowiny Dawid Statnik a za teritorij Wojerowskeje župy přisłušna regionalna rěčnica Sonja Hrjehorjowa po wčerawšim zetkanju we Wojerecach. Kaž wobě stronje informujetej, njewidźi měšćanosta Pink nimo pobrachowaceho personala žane zadźěwki, prjedy abo pozdźišo wučbu serbšćiny w měsće rozšěrić. Tež wjace rěčnych kursow za dorosćenych by wón witał. „Wožiwjenje serbšćiny trjeba rěčne rumy, při tym widźu Domowinu jako dołhodobnu spušćomnu partnerku při praktiskich kročelach.“ Pink namjetowaše, na přikład ze seriju zarjadowanjow pod hesłom „Kak tworimy nowe rěčne rumy?“ za konkretnymi wotmołwami pytać.

Zastupjerjej Domowiny přilubištaj podpěru, so w towarstwach a skupinach wo móžnosćach nowych rěčnych rumow dorozumić. Tam mnozy angažowani rady sobu pomhaja, rjekny Sonja Hrjehorjowa.

Wólby ZSW hakle nazymu

Montag, 01. März 2021 geschrieben von:

Budyšin (SN). Zwjazk serbskich wuměłcow (ZSW) wólby noweho towarstwoweho předsydstwa kaž planowane w aprylu dale njewěstych wobstejnosćow a postajenjow w zwisku z koronawirusom dla njepřewjedźe. Na to dojednachu so čłonojo aktualneho načolnistwa minjeny štwórtk we wobłuku swojeho rjadneho posedźenja. Dokładny termin za wólbnu zhromadźiznu, kotruž chcedźa nazymu wuhotować, kaž tež lisćinu kandidatow sobustawam pisomnje sposrědkuja.

Dalše ćežišćo posedźenja bě lětuša hłowna a wólbna zhromadźizna Domowiny, na kotrejž budźe ZSW z delegatomaj zastupjene. Nimo toho sonděrowachu kandidatow za jednotliwe wuběrki kaž tež za předsydstwo třěšneho zwjazka.

Wuhódnoćenje zazběha projekta ZSW a Ludoweho nakładnistwa Domowina „serbskiTV“ wujewja dotal dosć pozitiwny wothłós. Wirtuelne čitanja serbskich awtorkow a awtorow na Youtube je sej w běhu měsaca dohromady něhdźe 2 000 zajimcow wobhladało. Předsydstwo ZSW bě sej přezjedne tónle poskitk wobstajnje rozšěrjeć, při čimž njeměli wobsahi na čłonstwo wobmjezowane być.

„Hłowna“budźe w Slepom

Donnerstag, 25. Februar 2021 geschrieben von:

Budyšin (SN). Lětuša hłowna zhromadźizna Domowiny wotměje so 12. junija w ćěłozwučowarni Němsko-serbskeho šulskeho kompleksa w Slepom. To je prezidij zwjazkowemu předsydstwu na swojim wčerawšim online-wuradźowanju poručił. Zdobom schwalichu čłonojo prezidija naćisk 59 dźěłowych směrnicow w 13 wobłukach w hornjo- a delnjoserbskej wersiji za dobu 2021–2023, wo kotrychž ma zwjazkowe předsydstwo 12. měrca wothłosować. Doskónčnje rozsudźi potom hłowna zhromadźizna, kaž w nowinskej informaciji třěšneho zwjazka rěka. Župy, towarstwa a zajimcy móža hišće pokiwy za diskusiju zapodać.

Předsyda Domowiny Dawid Statnik informowaše wo swojim lisće krajnemu biskopej Ewangelsko-lutherskeje cyrkwje Sakskeje Tobiasej Bilzej. Tam skedźbnja Statnik na serbske zajimy w zwisku ze sotrowskim cyrkwinskim poměrom wjacorych wosadow tež zwonka serbskeho sydlenskeho ruma, do kotrehož je wot spočatka lěta Hodźijska wosada zapřijata. Domowina serbskim wěriwym dale poskića, jim při problematice změny struktury wosadow poboku być.

Pandemija nowy medij za serbske žiwjenje wunjesła

Dienstag, 23. Februar 2021 geschrieben von:

Žanu hłownu zhromadźiznu a žadyn superkokot njepřewjedli, byrnjež to wjerškaj w lětnym skutkowanju byłoj. Zhladujmy na dźěławosć Domowinskeje župy Delnja Łužica w minjenym lěće.

Choćebuz (SN/at). Koronalěto 2020 bě Domowinskej župje Delnja Łužica wulke wužadanje. „Ale po mojim zdaću smy je zmištrowali a najlěpše z połoženja sčinili“, zwěsća župan Wylem Janhoefer. Zapusty běchu Domowinske skupiny hišće swjećili, mnohe zarjadowanja na bazy Domowiny pak su prosće wupadnyli. Runje tak běchu zdźěla posedźenja župneho předsydstwa potrjechene. Župan pak wuzběhnje Domowinski zarjad w Choćebuzu, kotryž je „najebać to dźěłał a kruty zwisk z našimi skupinami a towarstwami wudźeržował“. Z podpěru technisce wobdarjenych ludźi w zarjedźe wuwiwachu puće, zo móhło so předsydstwo w běhu lěta digitalnje zetkawać.

Poskitk župy

Freitag, 19. Februar 2021 geschrieben von:

Budyšin (kl/SN). Wo lěće župow 2021/ 2022 je předsydstwo župy „Jan Arnošt Smoler“ Budyšin wčera znowa telefonisce wuradźowało. Narokej lěta župow wotpowědujo chcedźa jeho čłonojo Domowinske župy a skupiny do Domu Měrćina Nowaka w Njechornju přeprosyć. Na te wašnje ma so dom zdobom jako zetkawanišćo župow a towarstwow wužiwać. Přez cyłe lěto móža sej Domowinjenjo dom a ateljej serbskeho ludoweho wuměłca wobhladać a so tam po wustajeńcy wodźić dać. Tajke wodźenja poskića Róža Pinkawina w serbskej a němskej rěči. W tym zwisku nastorčichu čłonojo župneho předsydstwa wčera nowonakład brošurki resp. flajera wo Měrćinje Nowaku. Material je trěbny za šulerjow, kotrychž chcedźa za skutkowanje wuměłca zajimować. Šulske rjadownje měli dom Njechorńskeho tež zaso časćišo wopytać. Čłonojo budu poskitk dale přewodźeć.

Mikławš Wićaz bě wuznamny matematikar a informatikar w NDR a pochadźeše z Kamjeneje pola Radworja. W měrcu su jeho 100. posmjertne narodniny. Tafla z němskorěčnym napisom na kamjenju blisko wsy na njeho dopomina. Nětko ma so pruwować, hač hodźi so serbski wotpowědnik dodać.

Chcedźa dobyć

Montag, 15. Februar 2021 geschrieben von:

Drježdźany (SN/MiR). Drježdźanske towarstwo Stup dale je so za „Towarstwo lěta­ 2020“ přizjewiło. Z tym zo je Wuchodosakska lutowarnja Drježdźany towarstwo registrowała, maja Stupdalnicy šansu,­ stać so z „lubuškom publikuma“ a dobyć pjenježne myto hač do 3 000 eu­row­.

W cyłku je so 310 zjednoćenstwow na wu­bědźowanju wobdźěliło. Mjez hižo wuzwolenymi dwanaće dobyćerjemi je tež 1. wodosportowe towarstwo Łužiska jězorina. Mjez tymi, kotrež so nětko wo myto publikuma prócuja, su nimo towarstwa Stup dale hišće dalše regionalne cyłki.

Wot dźensnišeho hač do 7. měrca móža wšitcy čłonojo, přećeljo, sympatizanća a podpěraćeljo za swoje zjednoćenstwa hłosować. Tak wabja Stupdalnicy nětko z pomocu medijow, socialnych syćow a wosobinskich kontaktow wo wulku ličbu­ hłosow.

Postupowanje při wotedaću hłosa je poměrnje lochke. W internetnym browseru www.vereindesjahres.de/neuigkeiten/aktuell-teilnehmende-vereine je trjeba wuzwolić towarstwo, podać mejlowu adresu a ju wobkrućić. W meji budu dobyćerjo wšitkich mytow wozjewjeni.

Wšědny njewšědny Serb a dobra duša był

Montag, 15. Februar 2021 geschrieben von:

Hdyž před lětami serbske dźěći w pro­jekće Budyskeho SAEK w Malešanskich kónčinach hibajo so na slědach poslednich Serbow w mjeztym přeněmčenych kónčinach filmy nawjerćachu, bu Alfred Worjech w Brězynje jedyn z portretowanych. Nastał bě film, kotryž zwěčni najbóle serbskeho Serba a najbóle burskeho z ratarjow kołowokoło Hućiny.

Mjeztym je za Domowinu w zastupnistwje hižo njeeksistowaceje Hućinjanskeje skupiny Stróžanske towarstwo Radiška Alfredej Worjechej při jeho rowje poslednju česć wopokazało. Zwěrju sej rjec: Alfred Worjech bě hotowy original, a wašnje, kak běše žiwy, kak dźěłaše a kak serbowaše. Wšo originalnje po Hućinjanskim.

1. decembra 1925 do žiwnosćerskeje swójby w Brězynje narodźeny Alfred Worjech­ bě loni prěni dźeń hód zemrěł. Ludźo, kotřiž su jeho znali, praja wo nim lutu jemu přećelnje a sprawnje wěnowanu wěrnosć.

Wuradźowanja zjawnosći přistupne

Mittwoch, 03. Februar 2021 geschrieben von:

Budyšin (SN/JaW). Zwjazkowe předsydstwo Domowiny so dale hybridnje zetkawa. To rěka, zo su čłonojo gremija pak na městnje na žurli Budyskeho Serbskeho domu, abo z pomocu interneta zwjazane. To je gremij minjeny pjatk rozsudźił. Dojednali su so tohorunja na dołhosć płaćiwosće rjadowanja a na dalše modality.

Kaž rozłoži předsyda Domowiny Dawid Statnik, pokazuja posedźenja zdobom w livestreamje na Youtube a je tuž nahrawaja. „Tak maja zajimcy móžnosć, wuradźowanje sćěhować, štož je zašły króć wjac hač 30 ludźi činiło.“ Tohodla je Statnik za to, livestream dale wjesć. Zdobom wón namjetowaše, nahrawanja maksimalnje tři měsacy w syći spřistupnić a je po tym hasnyć. Debata a wobzamknjenje wo naležnosći stej z prawniskich přičin trěbnej, wšako dótka so to wosobinskich prawow kóždeho jednotliwca.

Serbska rada měła wujednać

Dienstag, 02. Februar 2021 geschrieben von:

Budyšin (SN/JaW). Napjatosće mjez Domowinu a Serbskim sejmom prawdźepo­dobnje zaso přiběraja. Tónle zaćišć nasta na posedźenju Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny minjeny pjatk w Budyšinje.

Zadźiwany bě čłon gremija Bjarnat Cyž z toho, što bě minjeny čas z medijow wo aktiwitach Serbskeho sejma zhonił. Tak je serbska rada Sakskeje nadawk wot Serbskeho sejma dóstała, koordinować dialog mjez Domowinu a sejmom. Naprašowanja SN wunjesechu, zo sejm njeje nadawk k tomu dał, ale mysl su serbscy čłonojo třoch demokratiskich stron zrodźili. Cyža zajimowaše, hač bě naležnosć w radźe tema, hač přewo­zmje jeje šef koordinaciju a za čo je wona scyła trěbna? Wšako je zwjazkowe předsydstwo ze sejmarjemi rěčało a „smy jim přistup k Domowinje kaž tež dalše móžne aktiwity poskićili“, wón argumentowaše.

Ptački wčera w sakskej stolicy kwasowali

Montag, 01. Februar 2021 geschrieben von:

Drježdźany (SN/bn). Tež w sakskej stolicy su lětsa wospjet serbski dźěćacy ptači kwas swjećili – wobstejnosćam wotpowědnje we wirtuelnym swěće. Něhdźe sto wobdźělnikow je swjedźeń wuhotowace Drježdźanske towarstwo Stup dale na wčerawšej digitalnej premjerje zličiło.

Program běchu Zuzi Budarjec, Gabriela Ničcyna a Silwija Streicherowa zestajeli. Na spočatku předstaji so kwasna kapała, w kotrejž mjez druhim baćon na bijadle, kós na keyboardźe a zyba na saksofonje hraja. Karaokeowu animaciju bě Chróšćanski widejowy kružk hižo před dźesać lětami produkował. Runja tamnym pěsnjam, kotrež su we wobłuku třištwórćhodźinskeho programa spěwali, hodźi so filmčk na Youtube-kanalu Sakskeho wukubłanskeho a wupruwowanskeho kanala naposkać resp. wobhladać.

słowo lěta 2020

Anzeige