Wša česć pomocnikam

Freitag, 27. November 2020 geschrieben von:
Druhim na swěće pomhać je wšo druhe hač samozrozumliwe. Kóždy dźě ma swoje mjeńše a wjetše starosće. Ale přiwšěm so tež wo susoda starać je prosće čłowjeske a čłowjeka tež wuznamjenja. Naš tuchwilny čas zawěrno runje lochki njeje a štóž pomoc trjeba, je wjesoły, hdyž ju dóstanje. Zo pak je so telko ludźi na lětušej akciji Towarstwa swjateje Filomeny wobdźěliło, swědči wo tym, zo při wšitkich starosćach njejsmy na to zabyli, zo so druhim hišće hubjeńšo dźe hač nam. Tohodla je to w tychle dnjach rjane poselstwo, zo je tež we Łužicy dosć zwólniwych, kiž jenož na sebje njemysla, ale spytaja druhim pomhać. To wšo pak njeby fungowało, njeby-li to něchtó organizował, nic z wulkimi rěčemi, ale z praktiskim dźěłom; kotryž njeboji so zadźěwkow, ale je přewinyć spyta. Ludźi měć kaž Gerata Róbla, kiž je lětušu pakćikowu akciju hižo dwacety raz organizował, njemóžemy wysoko dosć hódnoćić a směmy za to tež dźakowni być. Marian Wjeńka

700 pakćikow za potrěbnych

Freitag, 27. November 2020 geschrieben von:

Towarstwo swjateje Filomeny lětsa dwacety raz pomha

Smjerdźaca (aha/SN). 20. raz je Towarstwo swj. Filomeny z předsydu Geratom Róblom na čole lětsa w dohodownym času za nuzu ćerpjacych pakćikowu akciju přewjedło. Wčera je sej wulke nakładne awto z Bołharskeje do Smjerdźaceje dojěło. Wjele pomocnikow su dźensa dopoł­dnja něhdźe 700 darjenych pakćikow kaž tež wot Kamjenskeje wotnožki Carity přewostajene wjetše mnóstwo hygieniskich srědkow za wobydlerjow starownjow a samo nimale nowe koleso za zbrašene dźěćo kaž tež pjeć wulkich měchow muki ze Sulšečanskeho Brězanec młyna nakładowali. Dźensa je so Lkw na daloki puć do Bołharskeje nastajił. Pakćiki do maćerno-dźěćaceju domow w čěskim Jiřetínje a Dolním Podluží dowjeze Gerat Róbl jutře z transporterom. W domje w Dolním Podluží bydli tuchwilu dźesać maćerjow z dohromady 14 dźěćimi. W Jiřetínje je jich wjace hač dwójce telko. Kóžda mać dóstanje pakćik, kotryž su darićeljo za swójbu postajili a kóžde dźěćo, hač hólc abo holca, starobje wotpowědny pakćik.

Adwentnička za cyłu Łužicu

Donnerstag, 26. November 2020 geschrieben von:

Hody pola nas doma. Kak je swjećimy? Prašenje to, z kotrymž chce so Drježdźanske towarstwo Stup dale zaběrać. Aktualny zakaz wosobinskeho zetkawanja mjezsobne zwiski serbskich swójbow w sakskej stolicy poćežuje. Tuž nětko po digitalnym puću styki pěstuja.

QuizSerb nětko z duelowym modusom

Montag, 23. November 2020 geschrieben von:

Budyšin (pdź/SN). Dokładnje dwě lěće po prezentaciji prěnjeje wersije předstaji towarstwo Serbska murja na lětušej schadźowance dospołnje předźěłanu wersiju swojeje hry QuizSerb. Wona je prěnja zjawnje přistupna digitalna kwisowa hra w hornjoserbskej rěči. Wona hodźi so pak přez browser w syći pak jako aplikacija na mobilnych nastrojach wužiwać. „Smy wot wšeho spočatka wjele pozitiwneho wothłosa žnjeli“, zdźěli Syman Sćapan, nawoda projekta, spěchowaneho přez Załožbu za serbski lud. „To bě nam pohon, aplikaciju wobstajnje dale wuwić. Nowa wersija z duelowym modusom, kotryž su sej mnozy wužiwarjo přeli, je wupłód našich prócowanjow.“

Angažuje so w Lubijskej kónčinje

Freitag, 20. November 2020 geschrieben von:

Wón je po podaću Domowiny prěni mytowany z ewangelskeje narańšeje kónčiny Łužicy. A tam „je so w zašłych lětach wjele stało“, rěkaše minjeny měsac na žurli Budyskeho Serbskeho domu w lawdaciji k spožčenju Čestneho znamješka Domowiny myta Friedhardej Krawcej.

Rodźeny Lubijčan a nětko w Swóńcy (Großschweidnitz) bydlacy je sej hakle zašłe dźesać lět swoje a serbske korjenje swojeje swójby wotkrył. Mjeztym so jako Serb wuznawa a, kaž našemu wječornikej wobkrući, so tež jako tajki čuje. Serbšćinu je nawuknył na rěčnym kursu za němskich staršich kaž tež na ferialnym kursu Budyskeho Serbskeho instituta a ze swójskeje iniciatiwy.

Internetnjedale zwjazani

Freitag, 20. November 2020 geschrieben von:

Budyšin (SN/at). Nimo informacijow generalneje sekretarki FUEN Évy Adél Pénzes steješe na wčerawšim online-seminaru dźěłoweje skupiny słowjanskich mjeńšin FUEN skutkowanje tohole gremija w srjedźišću. Kaž wobdźěleny referent Domowiny za kulturu a wukraj Clemens Škoda rozprawja, předstaji koordinator FUEN-skupiny Matic Germovšek rozprawu, nowu brošurku a webstronu, kotraž ma wotnětka informacije zběrać a słowjanske mjeńšiny hišće sylnišo ze sobu splesć. Najebać koronapandemiju hódnoći wón dźěławosć skupiny jako pozitiwnu.

We wobłuku wobšěrneho rozprawnistwa ze słowjanskich mjeńšin je so za Serbow Bjarnat Cyž słowa jimał, dalši serbski wobdźělnik bě Frank Kosyk.

Skutkowanje dźěłoweje skupiny w lětomaj 2021 a 2022 nastupajo FUEN planuje, so situaciji pandemije přiměrić a spočatnje na region wobmjezowane zetkanja słowjanskich narodnych mjeńšin wotměć. Budźe-li kónc lěta 2021 hižo móžno, chcedźa přichodny FUEN-se­minar w Italskej přewjesć. Za přichodne zetkanja pak dyrbi najprjedy internet ­dale słužić.

Dźiwadłowe wubědźowanje za kóždeho

Donnerstag, 19. November 2020 geschrieben von:

Wojerowska župa „Handrij Zejler“ ­namołwja k tomu, wubědźować so w předstajenju bajkow a powěsćow. ­Zwoprawdźić měli to z pomocu ­kamishibai, ­wosebiteho wašnja dźi­wadźelenja.

Budyšin (SN/MiR). W Čornochołmčanskim Krabatowym młynje hižo dlěje po tymle wašnju dźiwadło na blidźe hraja, a to baju wo Krabaće. Tež Weronika Butendeichowa z Rěčneho centruma WITAJ kamishibai rady wužiwa. „Mam tele wašnje dźiwadźelenja za jara wunošne, wosebje za dźěło z Witaj-dźěćimi. Jara dobra wopokaza so stajnje zaso kombinacija mjez hrajacym powědarjom a wobrazami, kotrež so do drjewjaneho ramika staja a tak powědane ilustruja“, sobudźěłaćerka RCW rozłožuje.

Zhromadne dźěło skupin sylniła

Dienstag, 17. November 2020 geschrieben von:

Nałožki hajić a narodnu drastu Slepjanskeho regiona zachować stej Heidemari Rychtarjowej wěc wutroby. Hižo wjele lět wona w Slepom a wokolinje w towarstwach aktiwnje sobuskutkuje a je wot 2014 zdobom předsydka tamnišeje Domowinskeje skupiny. Minjeny měsac počesćichu Slepjanku za čestnohamtske skutkowanje w Budyšinje z Čestnym znamješkom Domowiny.

1952 w Mužakowje rodźena maturowaše na Choćebuskej Serbskej rozšěrjenej wyšej šuli. Tam bě sej zdobom delnjoserbšćinu přiswojiła. Po maturje studowaše wona aziske wědomosće na Berlinskej Humboldtowej uniwersiće, zwotkelž so 1977 z mandźelskim do Slepoho nawróći.

Słuša k rjapej koparskeho hibanja

Freitag, 13. November 2020 geschrieben von:

Wón njehori so jeno přewšo za sport, ale je­ tež prawa nora, a spěwać wón tohorunja zamóže. Rěč je wo Bjarnaće Deleńku, kiž bu na namjet Serbskeho Sokoła a Sportoweje jednotki Njebjelčicy minjeny měsac w Budyšinje z Čestnym znamješkom Domowiny počesćeny.

Wot lěta 1999 Bjarnat Deleńk Nje­bjelčanskej SJ předsyduje. „W njej zaruča žiwu dwurěčnosć. Wšako so zdobom wo zjawnostne dźěło kaž tež wo spušćomne přidźěło serbskim medijam stara“, rěka w hódnoćenju za počesćenje. Ale nic jenož to, tež wo komentowanje domjacych hrow a za to trěbnu techniku so Nje­bjelčan stara. Sportowe pak njeje jeničke towarstwo, w kotrymž wón sobu dźěła. ­Jako „serbska nora“ je w Serbskopazličanskim karnewalowym towarstwje aktiwny a runje tak na polu chóroweho spěwanja. Mjeztym wšak je nimale poł lětstotka (!) ze spěwarjom Njebjelčanskeho cyrkwinskeho chóra, a kaž wón Serbskim No­winam na kromje počesćenja přeradźi, wostanje to, dołhož jemu strowota to dowola. Wšako „so mi spěwanje a towaršliwosć w chórje jara spodobatej“.

„Skutki za serbstwo kaž mozaik“

Montag, 09. November 2020 geschrieben von:

Wona je stajnje zwólniwa a dowěrjene nadawki spušćomnje spjelnja. Rěč je wo Mari Ošikowej z Pančic-Kukowa. Minjeny měsac su ju z Čestnym znamješkom Domowiny wuznamjenili.

Wot lěta 2007 dźěła Marja Ošikowa w předsydstwje Domowinskeje skupiny Pančicy-Kukow. „Předewšěm wot 2012 do 2016, jako běše skupina bjez předsydy abo předsydki, bě wona jedna z najaktiwnišich a zdobom sylny stołp skupiny“, rěka w hódnoćenju za počesćenje. Nimale lětdźesatk zamołwješe a organizowaše wona dźiwadłowe wopyty. Hišće dźensa jězdźa Pančičansko-Kukowscy Domowinjenjo na předstajenja do Němsko-Serbskeho ludoweho dźiwadła do Budyšina, štož je předewšěm jeje zasłužba.

Anzeige