Wona derje wě, hdźe klaca

Mittwoch, 06. November 2019 geschrieben von:

W twarjenju Domowiny na Wojerowskej Drježdźanskej maja serbske towarstwa a Domowinske skupiny nowu partnerku. Sonja Hrjehorjowa je 1. nowembra nowe wužadanje jako rěčnica třěšneho zwjazka za teritorij Wojerowskeje župy „Handrij Zejler“ přewzała, wšako bě so předchadnica Christina Šołćina na wuměnk po­dała. Nachwilnje pak tam nowu rěčnicu cyły čas njezetkawamy, dokelž ma najprjedy swoje skutkowanje jako projektowa managerka Domowiny dokónčić.

Naslědnistwo zaručene

Mittwoch, 06. November 2019 geschrieben von:

Budyšin (SN). Marcel Brauman budźe nowy nowinski rěčnik a referent za zjawnostne dźěło Domowiny a naslěduje 1. januara 2020 Borboru Felberowu, kotraž­ póńdźe kónc lěta na wuměnk. Wo tym je třěšny zwjazk serbskich župow a towarstwow wčera informował.

Marcel Brauman, kiž dźěła w samsnej funkciji wot lěta 2000 za frakciju Lěwicy w Sakskim krajnym sejmje, narodźi so 1963 w Hamburgu a přisłušeše tři lěta katolskemu rjadej „misionarow z Mariannhilla“. Wobšěrne powołanske nazhonjenja přiswoji sej mjez druhim jako swobodny žurnalist, reporter a nawoda redakcijow we Würzburgu a Berlinje, jako­ awtor dalšich publikacijow a jako w dwurěčnej Łužicy znaty blogowar Piwarc. Brauman je jako čłon Zwjazko­weho předsydstwa a prezidija Domowiny, před­syda kubłanskeho wuběrka a wot lěta­ 2018 župan Wojerowskeje župy w serbskim žiwjenju hłuboko zakótwjeny.

W Domowinje česća sej jeho kompetencu, kreatiwnosć a angažement přede­wšěm na polu nowych medijow.

Nowowobsadźenje městna bě Domowina w lěću wupisała.

Wojerecy maja so z „Lipskom Łužicy“ stać

Mittwoch, 06. November 2019 geschrieben von:

26. oktobra před dokładnje lětom bu Marcel Brauman za župana Wojerowskeje župy „Handrij Zejler“ wuzwoleny. Regionalny zwjazk třěšneho zwjazka serbskich towarstwow ma tuchwilu něhdźe 800 čłonow a 20 sobustawskich towarstwow a dalšich skupin.

Po lěće w načolnym čestnohamtskim zastojn­stwje je 56lětny we Łuze (Luga) pola Njeswačidła bydlacy Brauman na prašenja žurnalistki Silki Richter wotmołwił a z njej zhromadnje do zańdźenosće kaž tež do přichoda hladał.

Mnozy ludźo maja zaćišć, zo wot časa Wašeho wuzwolenja za župana Wojerowskeje župy hinaši, čerstwiši wětřik duje ...

Na wólby princowskeho pora

Dienstag, 05. November 2019 geschrieben von:
Serbske Pazlicy (SN). 11. nazymnika je zaso tak daloko! Dypkownje w 11.11 hodź. přewozmu Serbskopazličanscy karnewalisća znowa ceptar w Njebjel­čanskej gmejnje. Kaž z karnewaloweho běrowa rěka, swjeća lětsa 50. sezonu. Princowski por Michał III. a Christina I. ze „Šmigetoniskeje“ a Serbskopazličanske karnewalowe towarstwo přeprošatej tuž sobotu, 16. nowembra w 19.30 hodź. na wólby noweho princowskeho pora do Njebjelčanskeje „Bjesady“. Zastupne lisćiki dóstanjeće wšědnje wot 17 hodź. pola Hü­ben­thalec w Serbskich Pazlicach pod te­lefonowym čisłom 0 35 78 / 30 35 05. Zbywace kartki předawaja při wječornej kasy.

Towarstwo Stup dale ma nowu předsydku

Montag, 04. November 2019 geschrieben von:

Drježdźanske serbske towarstwo Stup da­le ma nowu předsydku. Jadwiga Pjacec­ je zastojnstwo dr. Andreasa Klugi­ přewzała. Wón budźe ju přichodnje jako naměstnik podpěrać.

Drježdźany (SN/BŠe). Lětdźesatk towarstwo Stup dale mjeztym wobsteji. Přez lěta bě Andreas Kluge předsyda towarstwa, je pak zastojnstwo nětko złožił. Mi­nje­nu srjedu wuzwolichu sej čłonojo towarstwa na swojej hłownej zhromadźi­znje Jadwigu Pjacec za nowu předsydku. Mać dweju dźěsći bě minjeny čas hižo wjacore zamołwitosće přewzała a chce so z nowymi idejemi dale za serbskosć w sakskej stolicy angažować. Wšako widźi towarstwo „jako cyłk, kotryž móže wjele docpěć“. Tuchwilu ma Stup dale něhdźe 45 čłonow, byrnjež wjacore sta Serbow w Drježdźanach bydlili.

Konkurenca wožiwja

Montag, 04. November 2019 geschrieben von:
Derje, zo je so před 25 lětami horstka dujerjow rozsudźiła, w swójskej kapale hudźić. To sym wčera na swjedźenju składnostnje 25lětneho wobstaća Horjanow časćišo słyšał a tomu přihłosuju. Tak nimamy jenož jeničku dujersku kapału, štož wjedźe k wěstej konkurency, měnju pak, k pozitiwnej. Tajka konkurenca dźě dujersku scenu wožiwja, a kapały móža wja­corym słodam wotpowědować. Derje a wulkotne běše wčera w Nowosličanskej Dinarjec bróžni tohorunja dožiwić, zo dale a wjac młodostnych k fanam Horjanow słuša. Mje to sprawnje prajene njezadźiwa. Wšako móža Horjenjo publikumej tak prawje zapyrić. A to sym sam na jubilejnych zarjadowanjach muskeho chóra Dela­ny dožiwił, jako nam gratulowachu. To běchu sobu najrjeńše fety muskeho chóra. Přeju kapale Horjany do přichoda wšo dobre, kreatiwne mysle, dosć publi­kuma, přiwisnikow a wězo dujerjow. Janek Wowčer

Horjany 25 lět wobstaća swjećili

Montag, 04. November 2019 geschrieben von:

Nowoslicy (SN/JaW). Kapała Horjany je wčera z wjac hač 200 fanami, podpěraćelemi a wězo swójbnymi a lubowarjemi dujerskeje hudźby w Nowosličanskej kulturnej bróžni swoje 25lětne wobstaće swjećiła. Napadnyło je, zo bě tež tójšto młodostnych přišło.

Z dwuapołhodźinskim programom, w kotrymž předstajichu nimo dujerskich štučkow tež šlagry, dźakowachu so Horjenjo swojim fanam za krutu swěru. Tež swojim mandźelskim a partneram so dźakowachu, wšako su hudźbnicy často we Łužicy kaž tohorunja we wukraju po puću. Wosebity dźak pak wuprajichu swojim staršim. „Woni su zakład za to połožili, zo smy dźensa tak wuspěšni. Sće nas wobstajnje pohonjeli, předewšěm k zwučowanju. Za to wam wutrobny dźak!“, rjekny trubkar, spěwar a moderator kapały Uwe Macka.

Cyrkwinski chór Njebjelčanskeje wosady swj. Měrćina je wčera pod nawodom swojeho dirigenta Chrystofa Mikławška probowy dźeń w Smochčanskim Domje biskopa Bena přewjedł. Kaž wuměłstwowy nawoda zdźěli, su tam swój adwentny repertoire předźěłali a sej tež někotre nowe twórby nazwučowali. Předstajić chcedźa spěwy mjez druhim na swojim dohodownym koncerće, kotryž budźe prěnju adwentnu­ njedźelu, 1. decembra, w Njebjelčanskej cyrkwi. Foto: Carmen Schumann

Tež klětu planuja dalše wjerški w towarstwje

Freitag, 01. November 2019 geschrieben von:

Na dosć wobšěrne lětuše skutkowanje móže Serbske ewangelske towarstwo zhladować. Nimo toho hotuja so na 200. narodniny fararja dr. Jaroměra Hendricha Imiša.

Hodźij (SN/MkWj). Serbske ewangelske towarstwo bě swojich čłonow na lětušu hłownu zhromadźiznu wčera do Hodźija zwołało. Tam je jedyn z přewšo zasłužbnych ewangelskich duchownych pochowany, kotrehož 200. narodniny lětsa swjećimy. Wotpowědnje tomu su so do zhromadźizny na kěrchowje při Hodźijskej cyrkwi zhromadźili a Imiša z nutrnosću, dujerskej hudźbu a kwěćelom počesćili. Imiš bě wot 1859 nimale 40 lět spomóžnje w Hodźiju skutkował a mjez druhim Maćicu Serbsku sobu załožił.

Nowa rada wužadana

Freitag, 01. November 2019 geschrieben von:
Wot Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny nominowane štyri wosoby za nowu Radu za serbske naležnosće Sakskeje wědźachu z myslemi přeswědčić, kotrež w padźe wuzwolenja přez Sakski krajny sejm skutkowanje parlament a statne knježerstwo poradźowaceho gremija wopłodźeja. Mudrje je zwjazkowe předsydstwo woprawdźe jenož telko wosobow pomjenowało, kelkož ma so na poručenje Domowiny wuzwolić. Wěm so derje dopomnić na prjedawše wólby serbskeje rady: Zapósłancy zwjetša njejsu wone štyri wosoby z najwjetšej serbskej legitimaciju do rady wolili, ale su po swójskim stronskopolitiskim dobrozdaću postupowali. Domowina je přiwuknyła, a zawěsće bě nastork ze Serbskeho sejma, w serbskim zajimje tak jednać, k tomu přinošował. Přiwšěm wobžaruju, zo njeje so poradźiło z nominowanymi wosobami zdobom wšitke serbske regiony w sakskim dźělu Łužicy zapřijeć. Tónle njedostatk wurunać budźe nowu radu wužadować. Axel Arlt

Anzeige

  • Pnačičanski procesion - Die Panschwitzer Prozession.
  • Kulowscy křižerjo - Die Witticheunauer Kreuzreiter.
  • Njebjelčanscy křižerjo – Die Nebelschützer Verkündigungsprozession.
  • Chróšćanski křižerski procesion - Die Crostwitzer Osterreiter.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha
  • Ralbičanscy křižerjo - Die Ralbitzer Osterprozession.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha