Swój hłós pozběhnyć

Dienstag, 24. September 2019 geschrieben von:
Jědnaće žadanjow pósła Serbski sejm stronam, kotrež w Braniborskej kaž tež w Sakskej wo tym jednaja nowe krajne knježerstwo wutworić. Podate su dypki, wurostowace z najnowšeho wuwića, ale tež tajke, z kotrymiž so hižo dlěje bědźimy. Skóržbne prawo Domowinje jako zwjazkej słuša na adresu přichodnych sakskich koaliciskich partnerow runje tak k tomu kaž ewaluacija hornjoserbskeho rěčneho wukubłanja abo wutworjenje zastojnstwa knježerstwoweho społnomócnjeneho za serbske naležnosće. Sejmarjo zasadźeja so za polěpšeny juristiski status Domowiny, zo móhła wona jako třěšny zwjazk zwoprawdźenja w zakonjach zakótwjenych serbskich prawow dla tež skoržić. To je jasny wuraz akceptancy. Hač stej to strukturna abo klimowa změna, we Łužicy je serbski sydlenski rum – a tak wjetšinowa a mjeńšinowa ludnosć – wot wobeju po­trjecheny. Tohodla dyrbja Serbja swój hłós pozběhnyć. Domowina je to ze swojimi wólbnymi kopolakami činiła. Axel Arlt

Serbske wušiwarki jónkrótnje dokumentowała

Donnerstag, 19. September 2019 geschrieben von:

Za serbstwo a swoju maćeršćinu Marka Cyžowa jako čłonka Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny a předsydka jeho wuběrka za zjawnostne a lobbyjowe dźěło zaměrnje skutkuje. Jej leži wonkowny wobraz serbskeho třěšneho zwjazka jara na wutrobje. Tu widźi wona, kotraž zastupuje Maćicu Serbsku w tymle gremiju, swoje tuchwilne městno aktiwneho narodneho dźěła. Staraše so wo wobsah lońšeho online-naprašowanja Domowiny mjez sobustawami serbskich cyłkow. Tam zwěsćene „deficity w informacijach wo dźěle organizacije“ ju starosća. Toho­dla wona nětko wjele mocy nałožuje, předležace konkluzije na dobro nahladnosće Domowiny zeskutkownić.

Kapała Kula Bula a Złokomorowska Přěza stej minjenu njedźelu 20 zajimcam na prěnim kermušnym kofeju w Blunju spodobne spěwno-hudźbne popołdnjo wobradźili. Mnohe serbske a pěsnje ze słowjanskeho wukraja su přitomni ze sylnym hłosom a zahoriće sobu spěwali. Dobra nalada pohnu samo wjacorych k tomu sej spontanje zarejwać. Kermušny kofej je iniciatiwa lěta 2014 załoženeje Złokomorowskeje Domowinskeje skupiny wokoło jeje předsydy Güntera Paulischa. Loni su w Lejnom (Geierswalde) scyła prěnje tajke popołdnjo přewjedli, dalše maja slědować. Foto: Janek Wowčer

Młodźinske towarstwo Pawk z nowym předsydstwom

Dienstag, 17. September 2019 geschrieben von:

Budyšin (ap/SN). Młodźinskeho towarstwo Pawk je sobotu w Budyšinje nowe předsydstwo woliło. Nowy předsyda je Radworčan Jakub Wowčer. Wón naslěduje Francisku Grajcarekec z Chasowa, kotraž je cyłk tři lěta nawjedowała. Ju wuzwoli něhdźe dźesać přitomnych čłonow za městopředsydku. Radworčan Fabian Šěrak je dale pokładnik. Wobsadku wudospołnitej nowej čłonaj předsydstwa Helena Hejduškec z Hory a Marta Hantušec z Radworja.

Třoch Serbow powołali

Dienstag, 17. September 2019 geschrieben von:

Choćebuz (SN/JaW). Třo čłonojo Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny budu přichodnje naležnosće našeho ludu w poradźowanskim wuběrku za prašenja serbskeho ludu při Zwjazkowym nutřkownym ministerstwje zastupować. To je zwjazkowe předsydstwo na swojim minjenym posedźenju w Choćebuzu wobzamknyło.

Čłonojo gremija přepodachu nadawk po krótkim dorozumjenju předsydźe a městopředsydomaj Domowiny Dawidej Statnikej, Wylemej Janhoeferej a Markej Hančikej. Jich zastupować maja jednaćel Domowiny Marko Kowar, zastupowacy jednaćel třěšneho zwjazka Marcus Końcaŕ a referent Domowiny za nutřkowne naležnosće Werner Sroka. Wšitcy su za přichodnej dwě lěće powołani a maja Zwjazk we wšitkich naležnosćach, kotrež Serbow potrjechja, poradźować.

Choćebuz (SN/at). Jako jedyn z prěnich načolnych łužiskich komunalnych politikarjow bě Choćebuski wyši měšćanosta Holger Kelch (CDU) Serbski sejm přeprosył, so w tamnišim měšćanskim domje schadźować. Na žurli měšćanskich zapósłancow wotmě so sobotu wone posedźenje. A to, štož je wyši měšćanosta swojim hosćom prajił, kwitowachu tući wospjet z přikleskom.

Samo popcorn njepobrachował

Freitag, 13. September 2019 geschrieben von:

Kino za wjesne dźěći. Kajke to dožiwjenje za najmłódšich a jich staršich wčera w Malešanskim „Wódnym mužu“. Samo popcorn su za prawu kinowu atmosferu předawali.

Malešecy (SN/at). Z błyšćatymi wočemi su dźěći a starši wčera do žurle Malešanskeho „Wódneho muža“ zastupili. Kino na wsy za swójby je njewšědne. Wotpowědnje wulke bě wjeselo ně­hdźe třicećoch, kotřiž so – z titu popcorna kaž we wulkim kinje – na to tam zesydachu. Domowinska župa „Jan Arnošt Smoler“ bě we wobłuku swojeho projekta ze sakskeho wubědźowanja „Čiń sobu!“ k wožiwjenju tradiciskeho hosćenca jako zetkawanišćo Serbow a Němcow přeprosyła.

Folklora so na swjedźeń njehodźi

Donnerstag, 12. September 2019 geschrieben von:

Wojerecy (pi/SN). Předsydstwo Wojerowskeje župy „Handrij Zejler“ je na swojim wčerawšim posedźenju wjacore terminy wothłosowało. Tak přewjedu popołdnjo za swójby 2. nowembra na žurli Ćišćanskeho hosćenca „Zeleny wěnc“, kaž župan Marcel Brauman zdźěli.

Swoju kubłansku jězbu planuja Wojerowscy Domowinjenjo lětsa zhromadnje z Budyskej župu 4. oktobra na zahajenje serbskeho lěta w Liberecu. „Mamy hišće městno. Štóž chce so wobdźělić, njech so pola Sonje Hrjehorjoweje přizjewi“, Brauman rjekny. Dalši župje wažny termin je serbski wječork ze zastupjerjemi Domowiny, Załožby za serbski lud, Rady za serbske naležnosće Sakskeje a dalšich institucijow 7. nowembra na Židźinskej starej šuli. Tam budźe składnosć za wuměnu a naprašowanja zastupjerjam Serbow wšelakich gremijow.

Bjarnat Cyž: Smy rěčny rum

Donnerstag, 12. September 2019 geschrieben von:

Namjet, simultane přełožki poskićeć, horcu diskusiju zbudźił

Choćebuz (SN/JaW). Chětro wótru diskusiju wo trěbnosći nałožowanja serbšćiny na wuradźowanjach Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny je minjeny pjatk w Choćebuzu předstajenje konkluzijow z wuslědkow lońšeho naprašowanja třěšneho zwjazka mjez čłonami wšěch serbskich towarstwow zawiniło.

Trochu kołwrótne tam a sem

Mittwoch, 11. September 2019 geschrieben von:

Choćebuz (SN/JaW). Čłonojo Zwjazko­weho předsydstwa Domowiny njewola zastupnikow Serbow za wólby Rady za serbske naležnosće Sakskeje kaž pla­nowane hakle 29. nowembra, ale hižo 30. oktobra w Budyskim Serbskim domje. To je zwjazkowe předsydstwo minjeny pjatk w Choćebuzu po turbulentnym rozjimanju naležnosće wobzamknyło.

Anzeige

  • Pnačičanski procesion - Die Panschwitzer Prozession.
  • Kulowscy křižerjo - Die Witticheunauer Kreuzreiter.
  • Njebjelčanscy křižerjo – Die Nebelschützer Verkündigungsprozession.
  • Chróšćanski křižerski procesion - Die Crostwitzer Osterreiter.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha
  • Ralbičanscy křižerjo - Die Ralbitzer Osterprozession.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha