Wjetša awtonomija trěbna

Donnerstag, 28. Januar 2021 geschrieben von:

Nowe předsydstwo SŠT móže na wysokim niwowje dale dźěłać

Za bywšu předsydku Serbskeho šulskeho towarstwa Ludmilu Budarjowu njeje lochko, wotličić skutkowanje SŠT w lěće 2020. Wšako je wona na zašłej wólbnej zhromadźiznje w nowembru lěta 2018 a wospjet loni na čłonskej zhromadźiznje připowědźiła, zo pyta naslědnika abo naslědnicu za čestnohamtske zastojnstwo. Wšako bě je hač donětka 30 lět wukonjała. Tež předsydstwo je hač na jednoho čłona swoje zamołwite dźěło zakónčiło.

Minjenu sobotu bu Katharina Jurkowa za nowu předsydku SŠT wuzwolena. W předsydstwje skutkuja nětko Jenifer Dünnbierowa, Roman Grzyb, Alena Hiccyna, Kathleen Komolcyna, Jan Rjeda, Diana Wowčerjowa jako nowačcy a Beno Hojer, kiž je ze stron předsydstwa SŠT hižo w zašłymaj lětomaj wo młodych a nowych zajimcow za zamołwite zastojnstwo wabił.

Dohlad do skutkowanja SŠT

Donnerstag, 28. Januar 2021 geschrieben von:

We wobłuku towaršnostneho přewróta w lětomaj 1989/1990, jako skutkowaše Serbska narodna zhromadźizna, zrodźichu w njej skutkowacy mysl, załožić Serbske šulske towarstwo. Zhladujo ­na hišće wuwiwace so sakske šulstwo wšak běchu mnozy skeptiscy.

Tak měješe wutworjena dźěłowa skupina „serbske šulstwo“ pod nawodom Rejzy Šěnoweje a Ludmile Budarjoweje wosebity nadawk, slědźić a so wobhonić, kak wutworić dobre wuměnjenja za wuwučowanje serbšćiny na šuli a posrědkowanje rěče w dźěćacych zarjadnišćach. Ze skutkowanja dźěłoweje skupiny wuńdźe Serbske šulske towarstwo, załožene 5. januara 1991. Za přikład brali běchu sej Danske šulske towarstwo za južny Schles­wig z.t. Mjeztym 22 lět dźěła SŠT po zasadach modela Witaj, hižo 19 lět po koncepciji 2plus, kotruž běchu čłonojo fachoweho towarstwa sobu wuwili a přewodźeli a w kotrejž bu žadanje SŠT za­kótwjene, wutworić tři rěčne skupiny; w Delnjej Łužicy sej wutworjenje aktualnje žadaja. Nětko ma SŠT nimo dalšich institucijow a zarjadnišćow za trěbne, zo so koncepcija, kiž je tuchwilu bjez alternatiwy, wobnowi-nowelěruje.

Wosebita era so kónči

Montag, 25. Januar 2021 geschrieben von:
Ludmila Budarjowa je najdlěje z tych, kotřiž běchu za čas měrliweje rewolucije wotežki přetworjenja towaršnostneho žiwjenja w Serbach do rukow wzali, w oficialnym zastojnstwje skutkowała. Tak kónči so nětko wosebita era. Kóždy, kiž wuwiće serbskeje Łužicy sćěhuje, je njeposrědnje na jeje mjeno storčił. Hač jako jednaćelka LND, jako wědomostnica, jako předsydka serbskeje rady a wosebje Serbskeho šulskeho towarstwa kaž tež załožboweje rady (1991–1995) – na jeje słowo njejsu jeno Serbja, ale tež němscy politikarjo a na Serbach za­jimowani z mnohich krajow słuchali. Jeje hesło běše: Nimamy so jako Serbja nikomu podwolić. Za to jej wulki dźak! Jej poboku běchu mnozy, tež hdyž nic stajnje jeje měnjenja. Nětko wjedźe nowa generacija zjawnje připóznate Serbske šulske towarstwo. Katharina Jurkowa a jeje mustwo ­zahajatej nowu dobu z wulkim elanom – a tak so nadźijam, dalšeje ery skutkowanja SŠT na dobro serbskich a serbšćinu wuknjacych. Milenka Rječcyna

Serbske młodźinske towarstwo Pawk je minjeny pjatk swoje nasćěnowe protyki rozdźěliło. Čłonaj předsydstwa towarstwa přepodaštaj kalendry zastupjerjam serbskich młodźinskich cyłkow. Helena Hejduškec a Jakub Wowčer dojědźeštaj sej na dwanaće městnow w Horjanach a Delanach, mjez druhim do Róžanta, Kulowa a Wotrowa. Wosebitosć lětsa je, zo móža młodostni z pomocu QR-coda na kalendrje wšitke terminy do swojich protykow na šmóratkach zaplesć. Na našim wobrazu přepodawa předsyda Pawka Jakub Wowčer protyku Francej Matješkej w Hórkach (wotlěwa). Foto: Helena Hejduškec

Swětleško w ćmowym času

Dienstag, 19. Januar 2021 geschrieben von:

Dokelž so w časach koronapandemije nihdźe žane zarjadowanje kaž planowane wotměć njehodźi, bě tež za minjenu sobotu předwidźane swinjorězanje na Rownjanskim Njepilic statoku wot toho potrjechene. Přiwšěm su tam za móžnym wupućom pytali.

Namjety zapodać

Montag, 18. Januar 2021 geschrieben von:

Budyšin (SN/at). Zwjazkowe předsydstwo Domowiny ma na swojim posedźenju 29. januara přestorčenje planowaneje hłowneje a wólbneje zhromadźizny třěšneho zwjazka do lěća 2021 hišće wobkrućić. Kaž Domowinski zarjad informuje, podlěša tuž termin, hač do kotrehož měli župy, čłonske towarstwa a zwjazki swoje kandidatury za nowowólby zapodać, hač do lětušeho 31. měrca. Namjety kandidatow za wólbnu dobu 2021–2025 njech zapodadźa pisomnje z mejlku () abo z póštu na sekretariat Domowiny w Budyšinje (Póstowe naměsto 2, 02625 Budyšin).

Přisłušny referent Werner Sroka na to skedźbnja, zo samopožadanja móžne njejsu, dokelž trjeba kóždy kandidat/kóžda kandidatka po płaćiwym wólbnym porjedźe Domowiny podpěru znajmjeńša jednoho sobustawskeho cyłka. Namjetej ma wot kandidata/kandidatki ­wu­pjelnjeny a podpisany formular při­daty być, kotryž zwólniwosć ke kandi­daturje pisomnje potwjerdźa. Trěbny ­formular je pod https://www.domo­wina.de/hsb/domowina/hlowna-zhromadzizna/20-hlowna-wolbna-zhromadzizna/kandidatury-2021/ k dispoziciji. Předsyda namołwja k tomu kandidować.

Kandidata witali

Freitag, 15. Januar 2021 geschrieben von:

Budyšin (kl/SN). Prěnje wuradźowanje lěta 2021 je předsydstwo Budyskeje župy „Jan Arnošt Smoler“ wčera telefonisce přewjedło. Koronapandemije dla běchu čłonojo rozsudźili tuchwilu so wosobinsce njezetkać.

Wobdźělnikam předstaji so Beno Sćapan z Radworja. Župne předsydstwo bě jeho jako kandidata za Zwjazkowe předsydstwo Domowiny za dobu 2021–2025 namjetowało. Hdy nowy gremij wuzwola, ma Zwjazkowe předsydstwo Domowiny kónc januara rozsudźić. Beno Sćapan je čłon Radworskeho młodźinskeho kluba, čłonskeho towarstwa župy Budyšin. Wón je dźakowny za dowěru a chce po wuspěšnych wólbach wažny zwisk mjez župnym předsydstwom a najwyšim gremijom Domowiny zaručić.

Dalše ćežišćo běchu přichodne terminy a projekty. Lětsa chce župa znowa na dźeń wotewrjenych duri w Njechornju přeprosyć. Nadrobniše přihoty wšak dotal móžne njejsu. Maja tuž wočaknyć, kak so połoženje korony dla wuwije.

Předsydstwu župy je dale wažne, zo by skutkowanje motiwatora za wozrodźenje serbskeje rěče w kónčinach, hdźež serbšćinu wšědnje wjace njerěča, wobstajnje rozšěrjało a wobsahowje podpěrało.

Podpěru přilubił

Donnerstag, 14. Januar 2021 geschrieben von:

Budyšin (SN/JaW). Prezidij Domowiny namjetuje, přewjesć hłownu a wólbnu zhromadźiznu třěšneho zwjazka 12. junija. Na to su so čłonojo gremija na wčerawšim online wuradźowanju dojednali, kaž nowinski rěčnik Domowiny Marcel Brauman w medijowej zdźělence pisa. Wo přestorčenju „hłowneje“ chce Zwjazkowe předsydstwo Domowiny 29. januara doskónčnje rozsudźić.

Wobzamknył je prezidij zwjazkoweho předsydstwa wčera naćisk dźěłowych směrnicow za lěta 2021 do 2023, kotrež wobsahuja nimale sto naprawow w 13 tematiskich wobłukach. Hač do hłowneje zhromadźizny, kotraž ma naćisk dźěłowych směrnicow schwalić, móža jón župy a čłonske towarstwa třěšneho zwjazka dorozjimać. Na wědomje brali su wčera tohorunja rozprawje zarjada Domowiny a Rěčneho centruma WITAJ wo lońšej dźěławosći a wo ćežišćach lětušeho skutkowanja.

Podpěru přilubił je prezidij Domizniskemu muzejej Dešno. Zarjadnišću bě Bórkowski hamt hakle njedawno dotalne přiražki šmórnył. Wjacore serbske institucije a towarstwa su so ze zjawnym listom na zamołwitych wobroćili, mjez nimi tež Domowina a Maćica Serbska.

Samo chwalbu žnjeli

Mittwoch, 06. Januar 2021 geschrieben von:
Špatne wonkowne wuměnjenja z wobmjezowanjemi koronapandemije dla njewoznamjenjeja prosty kónc kóždehožkuli Domowinskeho skutkowanja. Župa „Jakub Lorenc-Zalěski“ je so w lěće 2020 z wobstejnosćam přiměrjenymi nadawkami zaběrała a po tym puću wuspěch žnjała. Žro župje přisłušacych skupin a towarstwow skutkuje w Slepjanskej kónčinje. Tam bě hač do nazymy jara mało natyknjenjow z koronawirusom, štož pak njerěka, zo njetrjebachu so na předpisy hygieny dźeržeć. Wěstotny wotstawk a škitny nahubnik staštej so takrjec z přewodnikom posedźenjow župneho předsydstwa. Angažowanym Domowinjanam holanskeje župy je so ­samo pod hubjenymi wobstejnosćemi na dosć wulkej žurli poradźiło, z dalšej dźěłarničku přichoda na tamniše wjesne towarstwa wuprudźeć, je zapřijeć a za to hišće chwalbu žnjeć. Komuž so tajke něšto radźi, tón ze swójskim dźěłom pokazuje, zo njebě lěto 2020 za Domowinske dźěło žane zhubjene. Axel Arlt

SŠT maja dale słyšeć

Dienstag, 05. Januar 2021 geschrieben von:
Jenož něšto dlěje hač lěto po měrliwej rewoluciji bu Serbske šulske towarstwo załožene. Za serbske a serbšćinu podawace kubłanišća a jich sobudźěłaćerjow bě to pohon, wo perspektiwach serbskeho kubłanja rozmyslować. Zdobom bě to namołwa, jednać na dobro serbšćinu wuknjacych dźěći, młodostnych a dorosćenych. Wšitke předstawy, přeća a sony jednotliwcow so spjelnili njejsu. Kubłanje w serbskej rěči ­na šulach, tež hdyž budźe trjeba wo tym rozmyslować, hač dyrbi so dotalny koncept z nowym narunać, je dale w zamołwitosći stata. Nošerjo dźěćacych dnjowych přebywanišćow su rozdźělni a tak tež postupowanje při posrědkowanju serbšćiny. Tak je na jednym boku wěstosć data, na tamnym wšelakorosć kubłanja. SŠT wojuje wobstajnje za wobstaće serbskorěčneho kubłanja. Na runinje knježerstwow Zwjazka, Sakskeje a Braniborskeje bě spěšnje ­jasne, zo njemóža rozsudźić, bjez toho zo SŠT słyša. A tomu zawěsće tež dale tak ­budźe. Milenka Rječcyna

Anzeige