„Hłowna“budźe w Slepom

štwórtk, 25. februara 2021 spisane wot:

Budyšin (SN). Lětuša hłowna zhromadźizna Domowiny wotměje so 12. junija w ćěłozwučowarni Němsko-serbskeho šulskeho kompleksa w Slepom. To je prezidij zwjazkowemu předsydstwu na swojim wčerawšim online-wuradźowanju poručił. Zdobom schwalichu čłonojo prezidija naćisk 59 dźěłowych směrnicow w 13 wobłukach w hornjo- a delnjoserbskej wersiji za dobu 2021–2023, wo kotrychž ma zwjazkowe předsydstwo 12. měrca wothłosować. Doskónčnje rozsudźi potom hłowna zhromadźizna, kaž w nowinskej informaciji třěšneho zwjazka rěka. Župy, towarstwa a zajimcy móža hišće pokiwy za diskusiju zapodać.

Předsyda Domowiny Dawid Statnik informowaše wo swojim lisće krajnemu biskopej Ewangelsko-lutherskeje cyrkwje Sakskeje Tobiasej Bilzej. Tam skedźbnja Statnik na serbske zajimy w zwisku ze sotrowskim cyrkwinskim poměrom wjacorych wosadow tež zwonka serbskeho sydlenskeho ruma, do kotrehož je wot spočatka lěta Hodźijska wosada zapřijata. Domowina serbskim wěriwym dale poskića, jim při problematice změny struktury wosadow poboku być.

Žanu hłownu zhromadźiznu a žadyn superkokot njepřewjedli, byrnjež to wjerškaj w lětnym skutkowanju byłoj. Zhladujmy na dźěławosć Domowinskeje župy Delnja Łužica w minjenym lěće.

Choćebuz (SN/at). Koronalěto 2020 bě Domowinskej župje Delnja Łužica wulke wužadanje. „Ale po mojim zdaću smy je zmištrowali a najlěpše z połoženja sčinili“, zwěsća župan Wylem Janhoefer. Zapusty běchu Domowinske skupiny hišće swjećili, mnohe zarjadowanja na bazy Domowiny pak su prosće wupadnyli. Runje tak běchu zdźěla posedźenja župneho předsydstwa potrjechene. Župan pak wuzběhnje Domowinski zarjad w Choćebuzu, kotryž je „najebać to dźěłał a kruty zwisk z našimi skupinami a towarstwami wudźeržował“. Z podpěru technisce wobdarjenych ludźi w zarjedźe wuwiwachu puće, zo móhło so předsydstwo w běhu lěta digitalnje zetkawać.

Poskitk župy

pjatk, 19. februara 2021 spisane wot:

Budyšin (kl/SN). Wo lěće župow 2021/ 2022 je předsydstwo župy „Jan Arnošt Smoler“ Budyšin wčera znowa telefonisce wuradźowało. Narokej lěta župow wotpowědujo chcedźa jeho čłonojo Domowinske župy a skupiny do Domu Měrćina Nowaka w Njechornju přeprosyć. Na te wašnje ma so dom zdobom jako zetkawanišćo župow a towarstwow wužiwać. Přez cyłe lěto móža sej Domowinjenjo dom a ateljej serbskeho ludoweho wuměłca wobhladać a so tam po wustajeńcy wodźić dać. Tajke wodźenja poskića Róža Pinkawina w serbskej a němskej rěči. W tym zwisku nastorčichu čłonojo župneho předsydstwa wčera nowonakład brošurki resp. flajera wo Měrćinje Nowaku. Material je trěbny za šulerjow, kotrychž chcedźa za skutkowanje wuměłca zajimować. Šulske rjadownje měli dom Njechorńskeho tež zaso časćišo wopytać. Čłonojo budu poskitk dale přewodźeć.

Mikławš Wićaz bě wuznamny matematikar a informatikar w NDR a pochadźeše z Kamjeneje pola Radworja. W měrcu su jeho 100. posmjertne narodniny. Tafla z němskorěčnym napisom na kamjenju blisko wsy na njeho dopomina. Nětko ma so pruwować, hač hodźi so serbski wotpowědnik dodać.

Chcedźa dobyć

póndźela, 15. februara 2021 spisane wot:

Drježdźany (SN/MiR). Drježdźanske towarstwo Stup dale je so za „Towarstwo lěta­ 2020“ přizjewiło. Z tym zo je Wuchodosakska lutowarnja Drježdźany towarstwo registrowała, maja Stupdalnicy šansu,­ stać so z „lubuškom publikuma“ a dobyć pjenježne myto hač do 3 000 eu­row­.

W cyłku je so 310 zjednoćenstwow na wu­bědźowanju wobdźěliło. Mjez hižo wuzwolenymi dwanaće dobyćerjemi je tež 1. wodosportowe towarstwo Łužiska jězorina. Mjez tymi, kotrež so nětko wo myto publikuma prócuja, su nimo towarstwa Stup dale hišće dalše regionalne cyłki.

Wot dźensnišeho hač do 7. měrca móža wšitcy čłonojo, přećeljo, sympatizanća a podpěraćeljo za swoje zjednoćenstwa hłosować. Tak wabja Stupdalnicy nětko z pomocu medijow, socialnych syćow a wosobinskich kontaktow wo wulku ličbu­ hłosow.

Postupowanje při wotedaću hłosa je poměrnje lochke. W internetnym browseru www.vereindesjahres.de/neuigkeiten/aktuell-teilnehmende-vereine je trjeba wuzwolić towarstwo, podać mejlowu adresu a ju wobkrućić. W meji budu dobyćerjo wšitkich mytow wozjewjeni.

Wšědny njewšědny Serb a dobra duša był

póndźela, 15. februara 2021 spisane wot:

Hdyž před lětami serbske dźěći w pro­jekće Budyskeho SAEK w Malešanskich kónčinach hibajo so na slědach poslednich Serbow w mjeztym přeněmčenych kónčinach filmy nawjerćachu, bu Alfred Worjech w Brězynje jedyn z portretowanych. Nastał bě film, kotryž zwěčni najbóle serbskeho Serba a najbóle burskeho z ratarjow kołowokoło Hućiny.

Mjeztym je za Domowinu w zastupnistwje hižo njeeksistowaceje Hućinjanskeje skupiny Stróžanske towarstwo Radiška Alfredej Worjechej při jeho rowje poslednju česć wopokazało. Zwěrju sej rjec: Alfred Worjech bě hotowy original, a wašnje, kak běše žiwy, kak dźěłaše a kak serbowaše. Wšo originalnje po Hućinjanskim.

1. decembra 1925 do žiwnosćerskeje swójby w Brězynje narodźeny Alfred Worjech­ bě loni prěni dźeń hód zemrěł. Ludźo, kotřiž su jeho znali, praja wo nim lutu jemu přećelnje a sprawnje wěnowanu wěrnosć.

Wuradźowanja zjawnosći přistupne

srjeda, 03. februara 2021 spisane wot:

Budyšin (SN/JaW). Zwjazkowe předsydstwo Domowiny so dale hybridnje zetkawa. To rěka, zo su čłonojo gremija pak na městnje na žurli Budyskeho Serbskeho domu, abo z pomocu interneta zwjazane. To je gremij minjeny pjatk rozsudźił. Dojednali su so tohorunja na dołhosć płaćiwosće rjadowanja a na dalše modality.

Kaž rozłoži předsyda Domowiny Dawid Statnik, pokazuja posedźenja zdobom w livestreamje na Youtube a je tuž nahrawaja. „Tak maja zajimcy móžnosć, wuradźowanje sćěhować, štož je zašły króć wjac hač 30 ludźi činiło.“ Tohodla je Statnik za to, livestream dale wjesć. Zdobom wón namjetowaše, nahrawanja maksimalnje tři měsacy w syći spřistupnić a je po tym hasnyć. Debata a wobzamknjenje wo naležnosći stej z prawniskich přičin trěbnej, wšako dótka so to wosobinskich prawow kóždeho jednotliwca.

Serbska rada měła wujednać

wutora, 02. februara 2021 spisane wot:

Budyšin (SN/JaW). Napjatosće mjez Domowinu a Serbskim sejmom prawdźepo­dobnje zaso přiběraja. Tónle zaćišć nasta na posedźenju Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny minjeny pjatk w Budyšinje.

Zadźiwany bě čłon gremija Bjarnat Cyž z toho, što bě minjeny čas z medijow wo aktiwitach Serbskeho sejma zhonił. Tak je serbska rada Sakskeje nadawk wot Serbskeho sejma dóstała, koordinować dialog mjez Domowinu a sejmom. Naprašowanja SN wunjesechu, zo sejm njeje nadawk k tomu dał, ale mysl su serbscy čłonojo třoch demokratiskich stron zrodźili. Cyža zajimowaše, hač bě naležnosć w radźe tema, hač přewo­zmje jeje šef koordinaciju a za čo je wona scyła trěbna? Wšako je zwjazkowe předsydstwo ze sejmarjemi rěčało a „smy jim přistup k Domowinje kaž tež dalše móžne aktiwity poskićili“, wón argumentowaše.

Ptački wčera w sakskej stolicy kwasowali

póndźela, 01. februara 2021 spisane wot:

Drježdźany (SN/bn). Tež w sakskej stolicy su lětsa wospjet serbski dźěćacy ptači kwas swjećili – wobstejnosćam wotpowědnje we wirtuelnym swěće. Něhdźe sto wobdźělnikow je swjedźeń wuhotowace Drježdźanske towarstwo Stup dale na wčerawšej digitalnej premjerje zličiło.

Program běchu Zuzi Budarjec, Gabriela Ničcyna a Silwija Streicherowa zestajeli. Na spočatku předstaji so kwasna kapała, w kotrejž mjez druhim baćon na bijadle, kós na keyboardźe a zyba na saksofonje hraja. Karaokeowu animaciju bě Chróšćanski widejowy kružk hižo před dźesać lětami produkował. Runja tamnym pěsnjam, kotrež su we wobłuku třištwórćhodźinskeho programa spěwali, hodźi so filmčk na Youtube-kanalu Sakskeho wukubłanskeho a wupruwowanskeho kanala naposkać resp. wobhladać.

Wirtualitu wučerpać

póndźela, 01. februara 2021 spisane wot:
Towarstwo Stup dale je hižo tójšto lět z paradowym přikładom serbskeho zjednoćenstwa, kotrež pokazuje, što hodźi so zwoprawdźić, njespokojimy-li so z wěčnej lamentaciju, što čehodla móžno njeje. Z ptačokwasnym programom zwažichu so dalši raz do njeznateho kraja, po kotrymž so drje hižo dawno hibamy, tak prawje doma pak so w nim přiwšěm hišće nječujemy: do interneta. Tele wopřijeće chowa w sebi złóžku, kotraž rozdźěl mjez ryzy pasiwnym konsumom na přikład telewizije a wirtuelnej realitu podšmórnje. Syć nam zmóžnja aktiwnje, haj interaktiwnje postupować. Wot doma sobu spěwać, rejwać a najskerje najwoblubowaniši serbski nałožk pěstować – žadyn problem! Jasne, zo wobrazowka nihdy nanihdy ani jewišćo ani wosobinske dožiwjenje zhromadnosće njenaruna. Dołhož pak nam wirus tajke wjeselo zapowědźi, zawěsće nješkodźi sej z modernej technologiju wupomhać. Lajkojo su kročel hižo šli, hdźe pak wostanu profijojo? Bosćan Nawka

Wjetša awtonomija trěbna

štwórtk, 28. januara 2021 spisane wot:

Nowe předsydstwo SŠT móže na wysokim niwowje dale dźěłać

Za bywšu předsydku Serbskeho šulskeho towarstwa Ludmilu Budarjowu njeje lochko, wotličić skutkowanje SŠT w lěće 2020. Wšako je wona na zašłej wólbnej zhromadźiznje w nowembru lěta 2018 a wospjet loni na čłonskej zhromadźiznje připowědźiła, zo pyta naslědnika abo naslědnicu za čestnohamtske zastojnstwo. Wšako bě je hač donětka 30 lět wukonjała. Tež předsydstwo je hač na jednoho čłona swoje zamołwite dźěło zakónčiło.

Minjenu sobotu bu Katharina Jurkowa za nowu předsydku SŠT wuzwolena. W předsydstwje skutkuja nětko Jenifer Dünnbierowa, Roman Grzyb, Alena Hiccyna, Kathleen Komolcyna, Jan Rjeda, Diana Wowčerjowa jako nowačcy a Beno Hojer, kiž je ze stron předsydstwa SŠT hižo w zašłymaj lětomaj wo młodych a nowych zajimcow za zamołwite zastojnstwo wabił.

słowo lěta 2020

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND