„Přećiwo namjetej ničo nimam“

srjeda, 20. septembera 2017 spisane wot:

W šěsć fachowych wuběrkach chce Zwjazkowe předsydstwo Domowiny wobsahowe dźěło po 18. hłownej zhromadźiznje třěšneho zwjazka serbskich župow a towarstwow zmištrować. Dospołnje wobsadźene pak wone hišće njejsu, w jednym padźe je samo městno nawody dotal njewobsadźene.

Hospodarski přichod Łužicy tež tema Serbow

póndźela, 18. septembera 2017 spisane wot:

Domowina budźe so dokładnišo ze strukturnym wuwićom we Łužicy zaběrać. K tomu zarjaduje klětu konferencu, kaž je jeje zwjazkowe předsydstwo nětko jednohłósnje wobzamknyło.

Konferenca wo strukturnym wuwiću

srjeda, 13. septembera 2017 spisane wot:

Budyšin/Chrósćicy (SN/at). W tuchwilnych dźěłowych směrnicach je sej Domowina předewzała, znowa so zaběrać z prašenjom „Serbja a brunica – Kak dale?“ a k tomu brunicowu konferencu zwjazkoweho předsydstwa wotměć. Wotpohlad wostanje samsny, tematiku pak chcedźa aktualneho wuwića dla přiměrić. Tohodla wuradźuje Zwjazkowe předsydstwo Domowiny na swojim posedźenju pjatk w Chrósćicach wo nadawku nastupajo přihot konferency k strukturnemu wuwiću we Łužicy. Kaž předsyda Domowiny Dawid Statnik našemu wječornikej rjekny, měł wuběrk zwjazkoweho předsydstwa za hospodarstwo a infrastrukturu konferencu za lěto 2018 přihotować. Domowina so prócuje, zdobyć za nju přisłušneju statneju sekretarow braniborskeho a sakskeho hospodarskeho ministerstwa Hendrika Fischera a dr. Hartmuta Mangolda. Trěbnej konsultaciji stej hižo terminowanej, wšako je serbski sydlenski rum wot přichodneho strukturneho wuwića w Hornjej a Delnjej Łužicy najwšelakorišo potrjecheny.

Młodźinska přirada so zesylnja

wutora, 12. septembera 2017 spisane wot:
Serbska młodźinska přirada ma dalšeju noweju čłonow. Katka Pöpelec (srjedźa) je zastupjerkomaj Radworskeho a Njebjelčanskeho młodźinskeho kluba Antoniji Wjeselic (nalěwo) a Leji Šefrichec minjeny štwórtk wopismo jako symbol přiwzaća přepodała. Nowej zastupjerce podpisaštej statut, w kotrymž su dźěłowe směrnicy přirady defi­nowane. Gremijej přisłuša mjeztym jědnaće serbskich młodźinskich cyłkow, kaž kubłanska referentka za młodźinu Rejzka Krügerowa zdźěli. Foto: Clemens Škoda

Maja konkretne předstawy

wutora, 12. septembera 2017 spisane wot:
Choćebuz (SN/at). Na wólbnym forumje Domowiny wčera wječor w Choćebuskim Serbskim domje su so direktni kandidaća za wólbny wokrjes 64 (Choćebuz/Sprjewja-Nysa) Birgit Kaufhold (Lěwica), Ulrich Freese (SPD), dr. Klaus-Peter Schulze (CDU), Jeff Staudacher (FDP), Wolfgang Renner (Zeleni), Helene Spring-Räumschüssel (AfD) a kandidat-jednotliwc Helmut Fleisch­hauer zwólniwi wuprajili, europsku wobydlersku iniciatiwu Minority SafePack podpěrać, mjenujo za to konkretne předstawy. Nimale­ 40 zajimcow słyšeše poziciju požadarjow nastupajo wot mjeńšinoweje rady poručeny plan naprawow za škit a spěchowanje awtochtonych ludowych skupin zwjazkoweho knježerstwa kaž tež k nowelěrowanju zakonja wo změnje mjeńšinowych mjenow, štož měło Serbowkam zmóžnić swoje mjeno serbsce do personalnych dokumentow zapisać dać. Hłownje zwěsćena přezjednosć nastupajo serbske temy w kompleksu k strukturnej změnje we Łužicy hižo njebě, tu jewjachu so bóle stronske pozicije.

Podpěruja Minority SafePack

póndźela, 11. septembera 2017 spisane wot:

Chrósćicy (KJu/SN). Domowinska župa „Michał Hórnik“ podpismowu akciju europskeje wobydlerskeje iniciatiwy Minority SafePack podpěruje a budźe k tomu přinošować, zo třěšny zwjazk Domowina bohatu ličbu podpismow nazběra. Najlěpšu składnosć za to skića hłowne zhromadźizny kaž tež kónclětne zarjadowanja Domowinskich skupin a towarstwow, měnjachu čłonojo župneho předsydstwa na swojim posedźenju minjeny štwórtk w Chrósćicach.

Gremij bilancowaše lětuše župne kaž tež dotalne zarjadowanja župje přisłušnych towarstwow a skupin. Předewšěm spontane předewzaće, projektny dźeń składnostnje 100. posmjertnych narodnin basnika Jurja Chěžki zhromadnje z Chróšćanskej zakładnej šulu, hódnoćachu jako jara pozitiwne.

Wo wokrjesnej reformje rěčeli

pjatk, 08. septembera 2017 spisane wot:

Choćebuz (HA/SN). Dwě za dalše wuwiće serbstwa w Delnjej Łužicy wažnej prašeni steještej w srjedźišću schadźowanja předsydstwa Domowinskeje župy Delnja Łužica w Choćebuzu. Na zeńdźenju wobdźěleni běchu srjedu předsyda Domowiny Dawid Statnik kaž tež dalši čłonojo zwjazkoweho předsydstwa.

Witaja podpěru Maćicy Serbskeje

štwórtk, 07. septembera 2017 spisane wot:

Slepo (SN/at). Předsydstwo Maćicy Serbskeje je wutoru w Slepjanskim kulturnym centrumje wuradźowało, zo by so z prěnjeje ruki wo kónčinje wobhoniło. Kaž čłonka předsydstwa Janka Pěčkec de Lévano zdźěli, rozmołwjachu so Maćicarjo z fararku Slepjanskeje wosady Jadwigu Malinkowej a županom župy „Jakub Lorenc-Zalěski“ Manfredom Hermašom.

Hotuja so na diskusiju

štwórtk, 31. awgusta 2017 spisane wot:

Wojerecy (SN/JaW). Wo přihotach na podijowu diskusiju z kandidatami za wólby zwjazkoweho sejma w Budyšinje a Choćebuzu zhonichu wčera čłonojo prezidija Domowiny we Wojerecach. „Za wobě zarjadowani smy přeprošenja rozesłali“, zdźěli předsyda Dawid Statnik na naprašowanje. Diskusiju w Budyšinje, 7. septembra we 18.30 hodź. w Serbskim domje, přewjedu zhromadnje ze Serb­skimi Nowinami. Dalšu, 11. septembra w 19 hodź. w Choćebuskim Serbskim domje, wotměja w swójskej režiji. Kaž Statnik dale zdźěli, je kandidat strony Die Partei Delnjoserb Torsten Mak, kiž je zdobom předsyda Rady za serbske nalěžnosće Braniborskeje, wobdźělenje terminowych prěkowanjow dla wotprajił.

Zaběrali su gremij wčera tohorunja naslědne wólby Rady za serbske naležnosće Sakskeje. Prezidij Domowiny namjetuje Chróšćanskeho wjesnjanostu Marka Klimana (CDU), čłona Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny. Hižo do toho bě Sakski zwjazk městow a wsow Klimana namjetował, štož třěšny zwjazk wita.

Wo swójbnym popołdnju rěčeli

štwórtk, 31. awgusta 2017 spisane wot:

Budyšin (SN/CoR). Nimo přihotow na kubłansku jězbu 23. septembra do Čěskeje bě tež nowemberske swójbne popołdnjo w Hodźiju tema wčerawšeho posedźenja předsydstwa Budyskeje župy „Jan Arnošt Smoler“. „Organizujemy hižo něšto lět swójbne zarjadowanje na wšelakorych městnach. Lětsa orientujemy so na Hodźij, dokelž chcemy tam jara angažowanych ludźi podpěrać“, rozłoži županka Jana Pětrowa. Hižo dlěši čas prócuja so wo to, na tamnišej zakładnej šuli ze serbskorěčnym poskitkom projekt 2plus zawjesć. „Gmejna a Hodźijski farar runje tak kaž Haslowska Domowinska skupina chcedźa nas pod­pěrać.“ NSLDź předstaji dwurěčny kruch a tamniša pěstowarnja přihotuje program. „Ze zakładnej šulu smy hišće w rozmołwje“, rjekny Pětrowa.

Dalša tema wčera běchu přirodowe wi­ki w Stróži 9. septembra. Tam chcetej so Smjerdźečanska rejwanska skupina a Sprjewjan wo serbsku naladu starać. Wječor do toho přeprosy towarstwo Radiška zhromadnje z biosferowym rezerwatom na serenadu w zelenym „W změnje časow“.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

fueorg misain karten sorbisch

nowostki LND