Witaj-skupinya swójby podpěrać

pjatk, 01. decembera 2023 spisane wot:

Budyšin (kl/SN). Na prěnim městnje projektow župy „Jan Arnošt Smoler“ Budyšin w lěće 2024 steja rěč spěchowace přede­wzaća ze swójbami a Witaj-skupinami. Je chce župne předsydstwo wosebje podpěrować. Na swojim wuradźowanju wčera w Budyšinje su čłonki a čłonojo gremija wobkrućili, zo maja při tym zetkanja swójbow a spěchowanje serbskich ludowych nałožkow za faworizowanej formje.

Župa podpěruje planowany třidnjowski sympozij wo serbskich bajach. Dr. Christian Kessner z Towaršnosće Carla Gustava Junga chce jón hromadźe z partnerami w juniju 2024 w Domje tysac hatow w Stróži wuhotować. Klětušu kubłansku jězbu planujetej župje „Jan Arnošt Smoler“ a „Michał Hórnik“ hromadźe. Chcedźa přehladku „Wo pčołkach a čłowjekach“ w Berlinskim Muzeju europskich kulturow wopytać a so na slědy wuznamneju pčołarjow, Serba Hadama Šěracha a Słowjenca Antona Janše, podać.

Beno Sćapan, zastupjer župy w Zwjazkowym předsydstwje Domowiny, rozprawješe wo wuznamjenjenju za hospodarske zawody, kajkež chce Domowina za widźomnu serbšćinu mytować.

„Wupraju wulku chwalbu wšěm kursistam“

wutora, 28. nowembera 2023 spisane wot:

Dešno (SN/MG). Projekt „Zorja“, kotryž je sebi rewitalizaciju delnjoserbskeje rěče přez dospołnu imersiju do njeje jako cil stajił, traje hižo nimale 60 dnjow. Wučba rěče je kóždy dźeń znowa jara intensiwna. Wupłody jich dźěła su hižo derje­ widźeć­, kaž piše Domowina w nowinskej zdźělence. Zajimawe na projekće su drje wosebje tež najwšelakoriše motiwacije, kotrež pohnuja wobdźělnicy a wobdźělnikow delnjoserbšćinu nawuknyć: Hač rěč wšědnje na dźěle abo priwatnje na­łožować; ju zaso w swojej domiznje zakótwić;­ ju dźěćom dale dać abo samo serbske filmy produkować. „Widźomnje su wšitcy horliwi“, rěka w zdźělence dale.

Studenća šulerjow poradźowali

póndźela, 27. nowembera 2023 spisane wot:
Na 60 šulerjow 11. lětnika na Serbskim gymnaziju informowachu zašły tydźeń wo temach wokoło studija a wukubłanja. Najprjedy su so šulerjo w dźěłarničkach z temami kaž financowanje, požadanje abo „hač je studij scyła to prawe“ zaběrali. Po tym je jědnaće studentow a wukubłacych wo swojim studiju kaž medicinje, dźi­wadłownistwje abo wučerstwje w małych rozmołwnych kołach informowało. Lětuši dźeń „Studenća pomhaja šulerjam“ stej wospjet Serbske młodźinske towarstwo Pawk zhromadnje ze Serbskim gymnazijom zarjadowałoj. Foto: Jakub Wowčer

Nic jenož hač, ale kak

štwórtk, 23. nowembera 2023 spisane wot:
Župa „Michał Hórnik“ je sej wědoma, zo ma jako tuchwilne jadro našeho ludu, hdźež so wšědnje zjawnje serbuje, wosebitu zamołwitosć, zo by so wone zachowało a wuwiwało. W programje župy čitaš: „Njesměmy pokročowacej asimilaciji přihladować.“ A dale: „Rěč je špihel ludu, wuwiwa so w ludźe a zwuraznja myslenje ludu.“ Tohodla „wusměrjamy swoje župne dźěło na hajenje serbskeje rěče na najwšelakoriše wašnje.“ Njedawno na prezentaciji wulkoprojekta Domowiny ZARI za wozrodźenje serbšćiny w kónčinje, hdźež je so rěč pozhubiła, je so městopředsyda Domowiny Marko Hančik wospjet za podpěru tym prašał, kotřiž skutkuja w „katolskim třiróžku“, hdźež ludźo swoju maćeršćinu wšědny dźeń pěstuja. Tule njeńdźe wo to, hač serbuja, ale kak. Rěčespytny wotrjad Serbskeho instituta (22 přistajenych) móhł wulke polo worać. Hdy přewozmje serbska wědomosć swoju zamołwitosć za praksu dobreje serbšćiny? Marcel Brauman

Přeco a wšudźe so wuznawacy Serb

wutora, 21. nowembera 2023 spisane wot:

W swojej lawdaciji na Dytara Freihoffa na lětušim spožčenju Čestnych znamješkow Domowiny wuzběhny Uta Henšelowa, čłonka mytowanskeho wuběrka: „Přeco a wšudźe wuznawa so jako Serb a zasadźuje so za zajimy Serbow.“ Dytar Freihoff je so we Welikich Linjach (Groß Leine) narodźił a tu tež wotrostł. Hižo jako dźěćo a młodostny je zwěsćił, zo su swjedźenje a nałožki w jeho wokolinje jasnje ze stawiznami Serbow zwjazane. W swojim času wojerskeje słužby pola NVA zezna Budyskich Serbow, kotřiž su jeho zajim „za to serbske“ doskónčnje zbudźili.

Namjety za logo hižo předleželi

póndźela, 20. nowembera 2023 spisane wot:

Domowina chce prócowanja předewzaćow wo serbsku rěč w jich wobłuku z „Mytom za serbske hospodarstwo“ wu­znamjenjeć. Jeje zwjazkowe předsydstwo je maćiznu z wuměnu za blidami minjeny pjatk we Wojerecach tworićelsce wobjednało.

Wojerecy (SN/at). W komunalnym wob­łuku wobsteji z titlom „Rěči přichilena komuna“ forma, z kotrejž Sakska a Braniborska prócowanja na dobro serbskeje rěče w městach a gmejnach připóznawatej. Aktiwity w hospodarstwje na tutym polu dotal podobne připóznaće ­njedóstawja. W zawodźe do pjatkowneje wuměny čłonow zwjazkoweho předsydstwa je Pětr Brězan, referent Domowiny za hospodarstwo a infrastrukturelne naležnosće, prajił, wo čo z tajkim wuznamjenjenjom dźe: Skedźbnjeć na serbske poskitki a wudźěłki, tworić nowe rěčne rumy we wobłuku hospodarstwa, zo by wulka hospodarska syć ze serbskim pozadkom nastała. Brězan wuzběhny, zo „njeměła z tym žana konkurenca k Zwjazkej serbskich rjemjeslnikow a předewzaćelow nastać.“

Zhromadnje sylniši

póndźela, 20. nowembera 2023 spisane wot:
Wšitcy w Serbach, wšojedne hač Domowina, Serbski sejm abo druzy, wuzběhuja naš „princip pytanja za konsensom“ jako wutrobu serbskeje duše. Nam so nochce tak polarizować, kaž je na přikład w němskej zjawnosći z wašnjom. Najwjetši čas, tutu bytostnu mysličku do skutka přewjesć. To by konkretnje woznamjenjało: Najebać wšě prawniske wobmyslenja zastupi nošerske towarstwo sejma „Smy z.t.“ do Domowiny a třěšny zwjazk podpěruje přichodne wólby Serbskeho sejma. Z tym móhli sejmarjo snadź zwjazkowemu předsydstwu wjac zjawneho politiskeho profila sposrědkować a načolni zastu­pjerjo Domowiny – hdyž budu ludźo jich w listowych wólbach wolić – sejmej wjac praktiskeho rozuma. Hesło „zhromadnje budźemy sylniši“ njeběše ženje aktualnišo hač dźensa. Pokročowanje dołholětneje debaty, kotry model zastupnistwa Serbow je skutkowniši, ma lud syte. Nichtó z nas Bóh tón knjez njeje, dowěrmy ludowej mudrosći! Marcel Brauman

Serbscy předewzaćeljo pola TDDK

štwórtk, 16. nowembera 2023 spisane wot:
Delegacija 20 sobustawow Zwjazka serbskich rjemjeslnikow a předewzaćelow je so njedawno pod nawodom předsydki Moniki Cyžoweje (prědku naprawo) do wulkozawoda TDDK w Nadróznej Hrabowce podała. Tam je ju Carola Měršowa (nalěwo), zamołwita TDDK za serbske naležnosće, wo serbskich aktiwitach předewzaća kaž swjedźeń za swójby, sympozij „serbšćina w hospodarstwje“, wopyt šulerjow a dwurěčne wudaće časopisa sobudźěłaćerjow informowała. Nimo toho je Ralbičan sobudźěłaćer Dominik Knop hosći po zawodźe wodźił. TDDK je lětsa zwjazkej přistupił, tohodla su nětko dalšu kooperaciju dorěčeli. Foto: Ronald Juhnke

Ze zapalom wědu wo Šěrachu šěri

srjeda, 15. nowembera 2023 spisane wot:

Günter Sodan je dalši lawreat, kotremuž je Domowina lětsa swoje čestne znamješko spožčiła. Hižo w swojim dołholětnym skutkowanju jako wjesnjanosta Malešanskeje gmejny je so pospochi za to „serbske“ w swojej gmejnje zasadźował. Z wulkim angažementom je tehdy zarjadowanje a wuhotowanje WITAJ-pěstowarnje „Wódny muž“ w Malešecach.

Serbske myto za hospodarstwo

štwórtk, 09. nowembera 2023 spisane wot:

Budyšin (SN/mb). Prezidij Domowiny je so na swojim wčerawšim wuradźowanju w Budyskim Serbskim domje mjez druhim z přihotom přichodneho schadźowanja zwjazkoweho předsydstwa (ZP) zaběrał, kotrež so pjatk, 17. nazymnika, we 18 hodź. w Kulturnej fabrice we Wojerecach wotměje. Na dnjowym porjedźe poslednjeho lětušeho posedźenja ZP steji diskusija wo nowym myće za hospodarstwo, kotrež chce Domowina za přikładne spěchowanje serbšćiny we wobłuku hospodarstwa wot klětušeho spožčić. Za to je wuběrk za naležnosće změny strukturow, hospodarstwo a infrastrukturu namjety nadźěłał, kotrež maja čłonojo ZP w dźěłarničkach diskutować.

Kožupanka župy „Handrij Zejler“ Wojerecy, Gabriela Linakowa, budźe jako hósć wo aktualnym połoženju Serbstwa w regionje rozprawjeć.

Nimo toho chcedźa wo klětušich terminach gremijow třěšneho zwjazka wothłosować. Po naćisku dźěłoweho plana je za lěto 2024 jědnaće posedźenjow prezidija a šěsć zwjazkoweho předsydstwa planowanych. ZP ma namjet přichodny tydźeń schwalić.

HSSL23

nowostki LND