Budyšin (SN/at). Jako rozjimachu čłonojo předsydstwa Malešanskeje Domowinskeje njedawno namjet, we wsy wotměć Serbski wječork ze zastupjerjemi Domowiny, serbskeje rady a Załožby za serbski lud, běchu woni bórze přeswědčeni wo tym, zo zajim za to je. Tajke zarjadowanje w Malešecach móhło to zwoprawdźić, štož wuchadźa z rezimeja jednaćela Domowiny Marka Kowarja, kotryž re­dakciji předleži, wo tajkich wječorkach w Pančicach-Kukowje, Ra­dworju, Ćisku, Slepom a Dešnje w oktobrje: „Z rozmołwami měli w regionach a w přitomnosći zastupjerjow gremijow pokročować.“

Wjacore serbske knihi přełožił

srjeda, 28. nowembera 2018 spisane wot:

Wón je wulki přećel Serbow a šěri wědu wo našim ludźe w susodnej Čěskej. Rěč je wo Lukášu Novosadu. Studował bě wón sorabistiku w Praze. Wot toho časa je tójšto kulturnych aktiwitow za zbliženje Če­chow­ a Serbow přewjedł. Za tele njese­bične skutkowanje je jeho třěšny zwjazk Łužiskich Serbow lětsa z Čestnym znamješkom Domowiny wuznamjenił.

Zajim za Serbsku kermušu přiběra

póndźela, 26. nowembera 2018 spisane wot:

Předsydstwo župy Delnja Łužica je župnu­ hłownu zhromadźiznu zwołało, projekty za lěto 2019 wobzamknyło a Marion Stenselowu znowa za kuratorij Myta Ćišinskeho namjetowało.

Choćebuz (HA/SN). Domowinska župa Delnja Łužica přewjedźe swoju hłownu zhromadźiznu klětu 1. februara w Bórkowach. W tej wulkej błótowskej gmejnje maja wulku młodźinsku Domowinsku skupinu a dalše mjeńše ze staršimi sobustawami, domizniske a drastowe towarstwo kaž tež centrum Zjednoćenstwa serbskich błótowskich rybarjow. Na tamnišej zakładnej a wyšej šuli wuknje wjele šulerjow we Witaj-wučbje kaž tež w regularnej wučbje serbšćiny.

Pósłanc zboža a strowoty

póndźela, 26. nowembera 2018 spisane wot:

Na mnohich adwentnych zarjadowanjach budźe přichodne tydźenje zaso Slepjanske dźěćetko po puću. W nowej knize su nětko wšitke nadrobnosće wo nim zezběrane.

Slepo (AK/SN). Prěni raz su dźěćetka z wosom wsow Slepjanskeje wosady w knižnej formje za přichodne generacije wopisane a dokumentowane. Towarstwo Kólesko je knihu pod titulom „Gładźarnica – Dźěćetka Slěpjańskeje wósady“ wudało. Za nju běchu wjelelětne rešerše trěbne. „Slědźenja wjedźechu do Budyskeho Serbskeho muzeja, do měšćanskeho muzeja, do Serbskeho instituta, do Berlinskeho Muzeja za europsku ludowu kulturu a do priwatnych archiwow“, rjekny Hartmut Hančo, předsyda towarstwa Kólesko, minjeny pjatk na knižnej premjerje w Slepjanskej cyrkwi.

Z Wósporkana južnu połkulu

pjatk, 23. nowembera 2018 spisane wot:

Budyšin (SN/bn). Pod hesłom „Žiwnosćerjo ze Žarkow – Wuchačec swójbje w Awstralskej a Němskej“ je sekcija stawizny Maćicy Serbskeje wčera w Budyskim „Wjelbiku“ Maćičnu akademiju zarjadowała. Trudla Malinkowa witaše něhdźe 60 zajimcow a rozłoži, kak bě so kónc 1980tych lět z historiju serbskich wupućowarjow w 19. lětstotku zaběrać započała.

W srjedźišću wječora steješe knižna premjera. Awstralčan Robert Wuchač bě stawizny swojeje swójby přeslědźił a wuslědki lětsa w jendźelskorěčnej, wjace hač 500 stron wopřijacej publikaciji „Ze Žarkow­ do Westgarthtowna – Swójba Wuchač w Němskej a Awstralskej“ wozjewił. Wuznamny Hamburgski genealoga Dirk Weißenbach ju wčera publikumej prezentowaše. Awtor sam rjekny, zo je dźěło na knize nimale 50 lět trało. Eleonor Müller, přiwuzna Roberta Wuchača, rozprawješe wo swojich dožiwjenjach w Awstralskej. W lěću bě wona kraj we wobłuku šulerskeje wuměny wopytała. Tohorunja přiwuzny Budyski prawiznik Tomas­ Dils předstaji na přikładźe Wuchačec swójby zasady genealogije.

Najwjetša lubosć słuša Přezpólnym

štwórtk, 22. nowembera 2018 spisane wot:

Horliwje prócuje so wón za wšo serbske a angažuje so tuž w najwšelakorišich wobłukach serbskeho žiwjenja. A to nic jenož w Budyšinje, ale tež na wokolnych wsach. Serbska rěč a kultura stej jemu naležnosć wutroby a tak je w Budyšinje lětsa najwjace podpismow za akciju skrućenja mjeńšinowych prawow na europskej runinje Minority SafePack nazběrał. Rěč je wo Lucianu Kaulfürsće. Za wobšěrne skutkowanje počesći jeho Domowina lětsa­ z Čestnym znamješkom.

Lucian Kaulfürst kroči njekonwencionelne puće, zo by serbskorěčne rumy tworił a zachował. Tak je „we wobłuku praktikuma pola Carity w sprjewinym měsće, kotryž wukonješe za čas swojeho dalokostudija, zwiski k staršim serbskim ludźom nawjazał, z nimi serbsce rěčał a spěwał, štož jich widźomnje zwjeseli“, wuzběhny předsydka Mytowanskeho wuběrka Domowiny Leńka Thomasowa w lawdaciji na počesćenju w Budyskim Serbskim domje. Podpěrał je mjez druhim jedne cyłe šulske lěto Slepjanskich šulerjow, kotřiž wuknjechu na Serbskim gymnaziju w Budyšinje, přiswojić sej hornjoserbšćinu.

Nowy princ w poslednim wokomiku

póndźela, 19. nowembera 2018 spisane wot:

Po tym zo je Serbskopazličanske karnewalowe towarstwo wčera tydźenja do noweje póstniskeje sezony startowało, dožiwi wone sobotu z wólbu noweho princa swój prěni wjeršk. A tón bě we wjacorym­ nastupanju chětro tur­bulentny.

Njebjelčicy (AKr/SN). Kaž kóžde lěto so tež sobotu w Njebjelčanskej „Bjesadźe“ prašachu, štó drje budźe lětsa nowy princ. Wšitko je dźě jara tajne. Kaž bě wot zamołwiteho za pytanje princa Chrystofa Cyža zhonić, bě lětsa jara ćežko zwólniweho za zastojnstwo namakać. Takrjec na posledni wokomik je wón tola kan­didata našoł. Na derje pjelnjenej žurli „Bjesady“ dožiwichu wopytowarjo najprjedy rjany a wotměnjawy program. Dźak wupraji prezident towarstwa Daniel Wätzig dotalnemu princowskemu porej Jensej I. a Sylviji I. kaž tež dźěćacemu princej Richardej za rjane lěto regentstwa. Kóžda bywša princesna dósta šerpu z lětoličbu a bywši princ dósta norsku kapu.

Hłownu zwołali

pjatk, 16. nowembera 2018 spisane wot:

Budyšin (kl/SN). Hłowna zhromadźizna župy „Jan Arnošt Smoler“ budźe 19. januara 2019 w Budyskim Serbskim domje. Župne předsydstwo je ju na swojim posedźenju srjedu w Budyšinje zwołało. Budźe to zdobom wólbna zhromadźizna. Štyri lěta po minjenych wólbach maja wobdźělnicy znowa županku abo župana wuwzolić a wo zestawje župneho předsydstwa rozsudźić.

Přihoty na zarjadowanje za staršich, dźědow, wowki a wšitkich zajimcow klětu w měrcu sej nětko hižo kedźbnosć žadaja. Župa planuje informaciski wječor wo dwurěčnym kubłanju dźěći wot pěstowarnje hač k šuli. Kak móhli za to wabić a staršich najlěpje zdobyć? W Malešanskej kónčinje su loni mysličku zrodźili, k tomu na wosebity staršiski wječor přeprosyć, wšako přećehnje w přichodnych lětach zakładna šula z Barta do Malešec. W susodstwje tamnišeje šule maja Witaj-pěstowarnju „K wódnemu mužej“. W přichodźe móhł to być bliski puć, dźěći w serbšćinje dale kubłać.

Informaciski wječork njebudźe jónkrótna naležnosć, dalše zarjadowanja maja w běhu lěta slědować.

Dnja 6. decembra wotměja tradicionalne kónclětne župne zetkanje.

Lubina Hajduk-Veljkovićowa je dźensa tydźenja šulerjam 12. lětnika Serbskeho gymnazija Budyšin swój kriminalny roman „Módre buny“ předstajiła. Hižo dźeń do toho prezentowaše spisowaćelka knihu, wušłu w Ludowym nakładnistwje Domowina, čłonam towarstwa Domizna w Chrósćicach (na wobrazu). Čitani bě Zwjazk serbskich wuměłcow organizował. Foto: Feliks Haza

Serbskich zastupjerjow wobdźěleć

štwórtk, 15. nowembera 2018 spisane wot:

Wojerecy (SN). Domowina wočakuje, „zo krajej Sakska a Braniborska struktury za cyłotnu Łužicu wuwiwatej, kotrež so na­ dobro žiwjenja našich wnučkow wuskut­kuja“. To podšmórny předsyda Dawid Statnik po posedźenju prezidija Domowiny wčera we Wojerecach.

Prezidij bě so z mjezyrozprawu ko­mi­sije za rozrost, strukturnu změnu, dźěło z 25. oktobra zaběrał. Tam mjez druhim zwěsća, zo su aktiwity wudobywanja brunicy we łužiskim rewěrje serbski lud wosebje poćežowali, wone su so jara na serbske prócowanja nastupajo zacho­wanje swojeje kultury a identity wuskutkowali. Serbska rěč słuša k tomu, měni prezidij. Tohodla je wosebita kedźbnosć trěbna, dźe-li wo přichodne wuwiće w regionje. „To zapřijima spěchowanje kultury a identity serbskeje mjeńšiny we łužiskim rewěrje.“

nawěšk

nowostki LND