W hajnkowni zhromadnje spěwali

štwórtk, 04. julija 2019 spisane wot:
Spěwny a čitanski wječor je tele dny Bukečanska Bjesada pola Lorencec we Wuježčanskej hajnkowni přewjedła. Wjace hač 20 ludźi je ze spěwarskich a z towaršneho spěwnika pěsnje zanošowało. Wopytowarjo słyšachu basnje Kita Lorenca, kotrež přednjeseštaj Měrana Cušcyna a syn Kita Lorenca Robert. Foto: Lucian Kaulfürst

Rozmołwa ze Sieghardom Kozelom, kiž swjeći 80. narodniny

Dźensa swjeći serbski žurnalist a pu­blicist, bywši šefredaktor Noweje doby a zapósłanc Sakskeho krajneho sejma, Sieghard Kozel, w Stróži pola Hućiny w kruhu swójby wosomdźesaćiny. Alfons­ Wićaz je so z nim rozmołwjał.

Kak čujeće so jako wosomdźesatnik?

S. Kozel: Kak so čłowjek čuje, hdyž ma za sobu wulku čaru žiwjenja, hdźež je tójšto dožiwił, wjele nazhonjenjow zběrał, bitwy bił a hdyž tomu napřećo steji přewidźomne mnóstwo dalšich žiwjenskich lět? Čuju so derje, dokelž njejsym čas žiwjenja lěnjeho pasł.

Jako hólčec sće w Stróži do šule chodźił, hdźež bě wot lěta 1842 do 1852 Korla Awgust­ Kocor wučerił. Serbskosć we Wašej ródnej wsy je pak so dźeń a bóle pozhubjała. Kak sće to doma, w šuli a we wsy dožiwił a kotry wuskutk měješe to na Wašu wosobinu?

Stup dale na Łobjowym swjedźenju

srjeda, 03. julija 2019 spisane wot:

Drježdźany (MDo/SN). Sobustawojo Drježdźanskeho towarstwa Stup dale sposrědkowachu mnohim zajimowanym wopytowarjam 29. łobjoweho swjedźenja minjeny kónc tydźenja Serbow a jich kulturu jako samozrozumliwy dźěl Drježdźanskeje kultury. Mnozy zajimcy wostachu před plakatom stejo, na kotrymž běchu wšitke měšćanske dźěle po prěnjotnym słowjanskim zmysle do němčiny wróćo přełožene, na přikład Sumpfstadt za Drježdźany abo Sandstätten za Pieschen. Nimo toho poskićachu Stupdalnicy serbske butřankowe plincy, samopječeny tykanc a měd z Łužicy.

Čitanje wobstatk dweju projektow

pjatk, 28. junija 2019 spisane wot:
Spisowaćel Křesćan Krawc čitaše wčera w Malešanskim „Wódnym mužu“ ze swojeho roma­na „Das Ende vom Paradies“. 35 wobdźělnikow, hłownje z Domowinskeje skupiny a towarstwa seniorow, je wujimki z wulkim zajimom sćěhowało. Wšako jedna roman w kónčinje gmejny a rysuje žiwjenje serbskeje swójby přez wjacore generacije, zwjazane ze stawizniskimi časowymi podawkami. Regionalna rěčnica Domowiny Katja Liznarjec předstaji wčera tež projekt motiwatora k wožiwjenju serbšćiny w Malešecach. Zarjadowanje je wobstatk toho runje tak kaž dalšeho předewzaća, z kotrymž chcedźa „Wódneho muža“ jako zetkawanišćo wožiwić. Foto: SN/Maćij Bulank

Podpěruja wopominanje

wutora, 25. junija 2019 spisane wot:

Budyšin (MaCy/SN). Maćica Serbska podpěra wopominanje składnostnje 75. po­smjertnin dr. Marje Grólmusec, kotrež wotměje so na róčnicy jeje smjerće w kaceće Ravensbrück, a to 6. awgusta w Ra­dworju. To je předsydstwo serbskeho wě­do­mostneho towarstwa na swojim wu­radźowanju do lětnjeje přestawki wčera w Budyšinje wobzamknyło. Antifašistka Marja Grólmusec bě wot lěta 1922 čłonka Maćicy Serbskeje.

Předsydstwo je wčera tež 4. kongres Maćicow a institucijow słowjanskich na­ro­dow spočatk junija w słowakskim měsće Martinje wuhódnoćiło. Tam staj so ze stron Maćicy Serbskeje jeje předsyda Jurij Łušćanski a čłonka předsydstwa Marka Cyžowa wobdźěliłoj.

Nimo toho rozjimachu grafiske naćiski za nowe, našočasne logo Maćicy, kotrež­ je Dagmar Hentschel naćisnyła.

Dale předsydstwo Maćicy rozsudźi, zo zetka so po lětnjej přestawce w septembru zaso zwonka Budyšina k wuradźowanju, lětsa w Choćebuzu, zo by na městnje zhoniło wo skutkowanju hišće młodeho, lěta 2017 załoženeho delnjoserbskeho kulturneho towarstwa Studnja.

Na slědach Měrćina Nowaka

póndźela, 24. junija 2019 spisane wot:
Ducha Domu Měrćina Nowaka-Njechorńskeho nasrěbać a na městnje žiwjenja a skutkowanja wjelestronskeho serbskeho wuměłca (1900–1990) wo nim a jeho mandźelskej Marće zhonić – składnosć za to su tež Domowinjenjo z města (na foće) wužiwali, kotřiž su sej sobotu na dźeń wotewrjenych duri do Njechornja wulećeli. Ze stron přeprošaceje župy „Jan Arnošt Smoler“ běchu přewšo spokojom: Serbja a tež Němcy su z wulkim zajimom poskitki sćěhowali. Woni so po domskim rozhlado­wachu, poskachu w dźěłarni Měrćina Nowaka na wšelake teksty a wuměnjachu sej někotružkuli dopomnjenku. Dźěći su tež molowali a wušiwali. Foto: Jurij Helgest

Pytaja zajimcow

srjeda, 19. junija 2019 spisane wot:

Budyšin (SN). Domowina namołwja zajimcow, wo městno za medijowu radu Sakskeho wustawa za priwatny rozhłós a nowe medije (SLM) so požadać. Třěšny zwjazk podpěruje namołwu SLM, zapodać namjety za wobsadźenje wakantneho městna medijoweje rady. Wšako bě jedna wosoba gremija funkciju złožiła.

Domowina deleguje w mjenje serbskeho ludu zastupjerja do zhromadźizny SLM. Tohodla móže nětko tež namjety za medijowu radu dawać. Njejedna so tuž wo wobsadźenje regularneho „serbskeho“ městna, ale wo přidatnu móžnosć.

Zajimcy njech přizjewja so hač do póndźele, 24. junija, w Budyskim zarjedźe Domowiny emailnje pod s.

Wo přichodnym wužiwanju rumnosćow noweho Lawskeho areala a Serbskeho domu rěčeli a namjety zběrali

Serbske institucije w Budyšinje koncentrować abo tola na wsy přeměstnić? To bě jenož jedne z prašenjow, kotrež na­čachu wobdźělnicy njedawneje 1. idejoweje dźěłarnički Załožby za serbski lud na žurli Budyskeho Serbskeho domu. Nača­chu, dokelž bě direktor załožby Jan Budar na hinašu temu přeprosył, mjenujcy rozjimać, što měli do noweho serbskeho centruma na Budyskich Lawskich hrjebjach, tak mjenowaneho Lawskeho areala, přewzać. „Přeju sej wobšěrnu disku­siju, wšitko je móžne a ničo njeje wuzamknjene“, namołwješe direktor Budar do diskusije.

Wjeršk „Počasow“ w Budyšinje

štwórtk, 13. junija 2019 spisane wot:
Spěwarki a spěwarjo chóra 1. serbskeje kulturneje brigady hotuja so na přichodny wjeršk we wobłuku lětušeho 70. jubileja ćělesa. Na lětušim 73. serbskim ewangelskim dnju předstaja gymnaziasća njedźelu popołdnju zhromadnje z orchestrom Serbskeho ludoweho ansambla kaž tež ze štyrjomi solistami pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhmy oratorij Korle Awgusta Kocora a Handrija Zejlerja „Podlěćo“ w Budyskej Michałskej cyrkwi. Byrnjež třidźělna twórba sławny cyklus „Počasy“ krónowała a k najznaćišim serbskeju klasikarjow słušała, bě wona dotal skerje zrědka dospołnje słyšeć. Foto: SN/Maćij Bulank

Rěč podpěrać

štwórtk, 13. junija 2019 spisane wot:

Budyšin (kl/SN). Namjety za Domowinske wuznamjenjenja je předsydstwo župy „Jan Arnošt Smoler“ Budyšin na swojim wčerawšim posedźenju rozjimało. Namołwja tuž wšitke skupiny a towarstwa župy, swoje namjety za wosoby, kotrež so nadměru za serbske narodne žiwjenje angažuja, hač do 30. junija zapodać. Rěčeli su wčera tež wo kandidatach, kotrychž měli za wólby serbskeje rady Sakskeje namjetować.

Po dobyću dweju mytow w Sakskim fondsu Čiń sobu dorozumi so župne předsydstwo wo prěnich krokach a předewzaćach za zwoprawdźenje. Jedyn projekt rěka „motiwator k wožiwjenju rěče w nakromnych kónčinach sydlenskeho ruma Serbow“. Tak budźe wosoba w kónčinje Budyskeje župy po puću, hdźež je so serbšćina ze wšědneho dnja nimale pozhubiła, kaž na wsach wokoło Malešec. Najwažniše tam je serbskorěčne poskitki wožiwić a zachować. Přinošować maja k tomu wšelakore zarjadowanja w regionje hromadźe z wobydlerjemi. Malešanski „Wódny muž“ chcedźa jako zarjadowanišćo wužiwać.

Předsydstwo je dale dźeń wotewrjenych duri 22. junija w domje Měrćina Nowaka w Njechornju dopřihotowało.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND