Kriza znowa jako šansa

srjeda, 25. awgusta 2021 spisane wot:
Mjeńše skupinki – předewšěm na polu kubła­nja sej to poprawom wšitcy přeja. Štož so w šulach hižo lětdźesatki dołho nješlachći, chce Młodźina europskich na­rod­nych mjeńšin­ lětsa we wobłuku „regionalnych projektow“ zwoprawdźić. Přičina toho wšak njeje zasadne dopóznaće, zo je hdys a hdys efektiwnišo, schadźuja-li so maksimalnje dwacećo, zo bychu so z palacymi temami rozestajeli, ale – koho to tele dny hišće dźiwa – kriza pandemije dla. Snano pak wukopa so „nuzowa warianta“ jako model za přichod. Hdyž młodźi zastu­pjerjo w Němskej připóznatych mjeńšin přichodnje w Budyšinje wšědny rasizm a diskriminaciju rozjimaja, nje­změja wo­ni­ jeno składnosć, ćežišća intensiwnje a wosebje wosobinsce wobswětlić, ale tež wo rozrisanjach rozmyslować. Wuslědki móhli potom takrjec sobu domoj wzać a so na městnje wo lěpše połoženje starać. Najlěpši wupuć z kóždeježkuli ka­lamity je a wostanje – rady tež razny – dialog. Bosćan Nawka

Sej serbski swět wotkryli

štwórtk, 19. awgusta 2021 spisane wot:

W Čornym Chołmcu je była składnosć pokazać, što wšitko wědźa a móža

Čorny Chołmc (SN/MiR). Drježdźanske towarstwo Stup dale bě minjenu njedźelu na wosebitym wulěće. Sydom swójbow je so podało do Čorneho Chołmca. „Nam je wažne wotewrěć našim dźěćom šěroki wid na serbsku rěč a kulturu“, zwurazni předsydka towarstwa Jadwiga Pjacec, „a za to skićeja nam městnosće a zarjadowanja we Łužicy dobru móžnosć.“ Zabawny dźeń wotmě so w ramiku zarjadowanja Budyskeho wokrjesa „Kuturny bus“, kiž bě tónkróć wosebje we Wojerowskich kónčinach po puću. Jedna stacija bě Krabatowy młyn w Čornym Chołmcu. Dźěći, jich starši kaž tež wowki a dźědojo pak njejsu sej tam jeničce do­jěli, zo bychu so po zarjadnišću rozhla­dowali, woni su přebytk aktiwnje sobu wuhotowali.

Prócuja so wo wjace serbskosće

srjeda, 18. awgusta 2021 spisane wot:

Stróža (SN/JaW). Biosferowy rezerwat Hornjołužiska hola a haty ze swojim sy­dłom w Stróži (Wartha) a třěšny zwjazk serbskich towarstwow Domowina chcetej so zhromadnje wo wjace serbskosće w rezerwaće postarać. To je wuslědk njedawneho zetkanja zastupnikow wobeju stronow w Stróžanskim Domje tysac hatow.

Serbskosć widźomniša

srjeda, 18. awgusta 2021 spisane wot:
Biosferowy rezerwat Hornjołužiska hola a haty, Budyska Domowinska župa a Stróžanske towarstwo Radiška chcedźa swoje zhromadne dźěło hišće bóle intensiwizować a serbskosć skrućić. To je dobry signal, předewšěm za Malešanski region. Wšitcy třo partnerojo drje hižo dlěje hromadźe na dalewuwiwanju serbskosće w regionje dźěłaja, ale dotal bě to skerje w zakrytym. Přiwšěm pak je skutkowanje wuspěšne, to njeměł nichtó prěč. Dobre přikłady za tajke dobre zhromadne dźěło su mjez druhim serbske swójbne popoł­dnja w Stróžanskim Domje tysac hatow a tež, zo su w tamnišej stajnej wustajeńcy napisy přewažnje dwurěčne němsko-serbske. Hladajo do přichoda je spomóžne, zo su so nětko na konkretne nadawki dojednali, z kotrymiž bywa serbskosć dale a widźomniša a snano tež „zaso“ samozrozumliwa. Zawěsće su w naležnosći tež nowe dźěłowe městna rěčnych motiwatorow wulka pomoc a podpěra, předewšěm při zrodźenju nowych idejow. Janek Wowčer

Tež w dowolowym času so Spalowscy Domowinjenjo zetkawaja. Po tym zo su w juliju hłownu zhromadźiznu Domowiny wuhód­noćili, podachu so předwčerawšim na wulět z konjacym zapřahom do Dubrjenskeho bahna. Tři hodźiny dołho jich tam Pětr Wrobl z Kulowca (naprawo) ze swojej kuču po bahnu wjezeše a jim přirodne wosebitosće rozłoži. Foto: Lubina Dučmanowa

W Kamjenskim sakralnym muzeju, Haninej cyrkwi, su wčera wječor pućowansku wustajeńcu wo česćowanju swj. Bosćana w Chróšćanskej wosadźe wotewrěli. Nawodnica Lessingoweho muzej dr. Sylke Kaufmann wodźeše zajimcow po přehladce. Nasta­ła bě wustajeńca składnostnje 600. róčnicy bratstwa swjateho Bosćana. Foto: Feliks Haza

Před 30 lětami wutworichu we Łazu ­Załožbu za serbski lud. Tamniše spěchowanske towarstwo Dom Zejlerja a Smo­lerja dopomina nětko z wosebitej taflu na wusahowacy dypk w serbskich stawiznach.

Łaz (AK/SN). Połnje wobsadźena bě Łazowska ewangelska cyrkej, jako tam 19. oktobra 1991 zastupjerjo Zwjazkoweje republiki Němskeje, Sakskeje a Braniborskeje wukaz ­a zhromadne wozjewjenje wo nastaću Załožby za serbski lud podpisachu. „To bě wažny a zdobom jara hnujacy dźeń“, dopomina so předsyda Łazowskeho ­spěchowanskeho towarstwa Reinhardt Schneider. Angela Merkel (CDU), tehdy zwjazkowa ministerka za žony a młodźinu, tehdyši sakski minis­terski prezident Kurt Biedenkopf (CDU) a te­hdyši braniborski ministerski pre­zident Manfred Stolpe (SPD) so słowa ­jimachu a pod­šmórnychu, Serbow při zachowanju a wuwiwanju rěče, kultury a tradicijow podpěrać.

Rěčnik ma nowy běrow

štwórtk, 05. awgusta 2021 spisane wot:
Nowinski rěčnik Domowiny Marcel Brauman ma wot spočatka awgusta swoje dźěłowe městno we Wojerecach. W zwisku z aktualnymi personelnymi změnami su so w Domowinskim zarjedźe za tule rumnostnu změnu rozsudźili. Na ličbje w Budyšinje zaměstnjenych dźěłowych městnow zarjada so ničo njezměni, dokelž je so tam nowa referentka za naležnosće kubłanja a spěchowanja dorosta přidružiła. Běžne wothłosowanje nadawkow po digitalnym puću po słowach Braumana derje funguje. Tuchwilu přewjeduja stajnje póndźelu „zazběh do tydźenja“ z widejowej konferencu přistajenych z cyłeje Łužicy. K tomu přińdu nětko zaso wuradźowanja na zwučene wašnje. Foto: Franciska Grajcarekec

Wuda knihu k wuwiću sportoweho towarstwa

srjeda, 04. awgusta 2021 spisane wot:

Na wopyće pola Bronjana Achima Buše

Z woknom swojeho dźěłoweho běrowa doma w Bronju hlada sydomdźesaćlětny Achim Buša na łuki a lěsk Radworskeje dźiwinoweje zahrody. „Tiergarten“, bě něhdyši baron swój čas tutón blečk w swojim wulkim parku mjenował. Tam wutworichu sej Radworčenjo po Druhej swětowej wójnje swoje sportnišćo, kotrež słužeše potom sławnemu, po cyłej Hornjej Łužicy znatemu koparskemu mustwu Slawija Radwor, a hač do dźensnišeho nětčišemu Sportowemu towarstwu 1922 Radwor z.t.

Francoska Serbowka akty digitalizuje

srjeda, 04. awgusta 2021 spisane wot:
21lětna Felicia Touvenot tuchwilu w zarjedźe Domowiny akty digitalizuje. W Francoskej blisko města Nancy bydlaca Serbowka nětko wšědnje na prěnim poschodźe Budyskeho Serbskeho domu papjerjane podłožki třěšneho zwjazka do digitalneje doby wjedźe. Rěčnje njeje to za absolwentku studija komunikacije a mjezynarodneho marketinga žadyn problem, wšako wona běžnje serbuje. Tež Felicia je dwurěčna, ale serbsko-francoska. Pochad jeje maćerje – rodźeneje Šołćic z Konjec – ju z Łužicu zwjazuje, serbšćina je jeje maćeršćina. A připódla móže wona nětko tež swoje znajomosće němčiny dale polěpšeć, wosebje pak so na kóždu składnosć serbskeje rozmołwy wjeseli. Foto: Marcel Brauman

nawěšk

nowostki LND