Serbscy předewzaćeljo pola TDDK

štwórtk, 16. nowembera 2023 spisane wot:
Delegacija 20 sobustawow Zwjazka serbskich rjemjeslnikow a předewzaćelow je so njedawno pod nawodom předsydki Moniki Cyžoweje (prědku naprawo) do wulkozawoda TDDK w Nadróznej Hrabowce podała. Tam je ju Carola Měršowa (nalěwo), zamołwita TDDK za serbske naležnosće, wo serbskich aktiwitach předewzaća kaž swjedźeń za swójby, sympozij „serbšćina w hospodarstwje“, wopyt šulerjow a dwurěčne wudaće časopisa sobudźěłaćerjow informowała. Nimo toho je Ralbičan sobudźěłaćer Dominik Knop hosći po zawodźe wodźił. TDDK je lětsa zwjazkej přistupił, tohodla su nětko dalšu kooperaciju dorěčeli. Foto: Ronald Juhnke

Ze zapalom wědu wo Šěrachu šěri

srjeda, 15. nowembera 2023 spisane wot:

Günter Sodan je dalši lawreat, kotremuž je Domowina lětsa swoje čestne znamješko spožčiła. Hižo w swojim dołholětnym skutkowanju jako wjesnjanosta Malešanskeje gmejny je so pospochi za to „serbske“ w swojej gmejnje zasadźował. Z wulkim angažementom je tehdy zarjadowanje a wuhotowanje WITAJ-pěstowarnje „Wódny muž“ w Malešecach.

Serbske myto za hospodarstwo

štwórtk, 09. nowembera 2023 spisane wot:

Budyšin (SN/mb). Prezidij Domowiny je so na swojim wčerawšim wuradźowanju w Budyskim Serbskim domje mjez druhim z přihotom přichodneho schadźowanja zwjazkoweho předsydstwa (ZP) zaběrał, kotrež so pjatk, 17. nazymnika, we 18 hodź. w Kulturnej fabrice we Wojerecach wotměje. Na dnjowym porjedźe poslednjeho lětušeho posedźenja ZP steji diskusija wo nowym myće za hospodarstwo, kotrež chce Domowina za přikładne spěchowanje serbšćiny we wobłuku hospodarstwa wot klětušeho spožčić. Za to je wuběrk za naležnosće změny strukturow, hospodarstwo a infrastrukturu namjety nadźěłał, kotrež maja čłonojo ZP w dźěłarničkach diskutować.

Kožupanka župy „Handrij Zejler“ Wojerecy, Gabriela Linakowa, budźe jako hósć wo aktualnym połoženju Serbstwa w regionje rozprawjeć.

Nimo toho chcedźa wo klětušich terminach gremijow třěšneho zwjazka wothłosować. Po naćisku dźěłoweho plana je za lěto 2024 jědnaće posedźenjow prezidija a šěsć zwjazkoweho předsydstwa planowanych. ZP ma namjet přichodny tydźeń schwalić.

Nastork do serbowanja

štwórtk, 09. nowembera 2023 spisane wot:
Młodostni, wšojedne hač w Bukecach abo Łazu, w Přiwćicach abo Slepom, trjebaja rumy k zetkawanju. Domowina je to rozumiła. To mje jara wjeseli. Iniciatiwu nětko maja – nadawk budźe wotnětka, to, štož su započeli, tež derje dokónčić. Młodźinski klub drje je perfektny spočatk za zabawne wječory a wobohaća wjesne žiwjenje na cyle wosebite wašnje. Zo pak njeby młodźinski klub jeno zarjadnišćo wjesołeho wožlokanja był, je trjeba runje w spočatnej fazy młodostnych inten­siwnje podpěrać a spěchować. Za to móže na jednym boku wjesna zhromadnosć ­rukować, ale snano tež Domowina. Tajke zetkanišćo mjenujcy skići móžnosć, cyle nowy rěčny rum wutworić. Tež hdyž je serbšćina snano někak hišće w regionje a na wsy prezentna, móhli sej zamołwići nadawk na chorhoje napisać, kotryž rěka: Dajmy młodostnym, přichodej našeho ­luda, móžnosć so na cyle nowe wašnje ­ze swojim pochadom a swojej rěču ro­zestajeć. Maximilian Gruber

Aktiwny a angažowany Trjebinjan

srjeda, 08. nowembera 2023 spisane wot:

Do lětušeho rjadu z Čestnym znamješkom Domowiny počesćenych Serbow słuša tež Holger Mäkelburg. Za myto namjetowałoj běštej jeho župa Jakub Lorenc-Zalěski a předsydstwo Domowinskeje skupiny Trjebin, kotrejež čłon wón wot lěta 2007 je. Na mytowanskim zarjadowanju wuzběhny lawdatorka a čłonka mytowanskeho wuběrka Uta Henšelowa „jeho wulki angažement při hajenju serbskich wašnjow, tradicijow a nałožkow.“

Po jeje słowach najlěpši přikład za to su jeho prócowanja w zwisku z wozrodźenjom Šusterojc dwora w Trjebinje. Tu stara so z wulkim zapalom wo hladanje a zdźerženje wustajenskich eksponatow, wosebje ratarskich gratow. Nimo toho je wón iniciator wožiwjenja tradicionalnych ratarskich dźěłow na Šusterojc dworje. Jara woblubowany je Holger Mäkelburg mjez šulerjemi a pěstowarskimi dźěćimi wokoliny. Na projektnych dnjach předstaja jim rady na lóštne kaž tež wobrazliwe wašnje serbske burske žiwjenje abo wšědny šulski dźeń w prjedawšich časach.

Nowa łužiska normalita

srjeda, 08. nowembera 2023 spisane wot:
Zo by swětło wizije lěpje skutkowało, trjebaš sćin reality. Tón je Cordula Ratajczakowa tak na prezentaciji ZARI wopisała: Sobudźěłaćerjo serbskich institucijow drje na dźěle serbuja, ale potom chodźa w přestawce do susodneje kofejownje a strowja „Guten Tag“. Cil ZARI je, kaž w zdźělence rěka, „zo awtomatisce wšudźe serbsce strowiš“, wšako „budźe po cyłej Łužicy zaso normalne serbować.“ Hač chcu w přichodźe woprawdźe wšě němske předawarki w pjekarnjach abo we wobchodach a wšěch pinčnikow hosćencow po cyłej Łužicy serbsce strowić, drje hišće njewěm, wšako mi misionarska žiłka pobrachuje. Ale sej wo tym – tež z přewodom socio­linguistiskich dopóznaćow – přemyslować, kak móhli šěrše nałožowanje serbšćiny w zjawnosći jako nowu normalitu etablěrować, je perfektny projekt za změnu strukturow. Wšako tči stary strach před złej wotmołwu „Hier wird deutsch gesprochen!“ hišće přehusto w našej kolektiwnej serbskej duši. Marcel Brauman

Nowej direktorce so předstajili

srjeda, 08. nowembera 2023 spisane wot:
W Drježdźanach zetkachu so wčera přistajeni Serbskeho kulturneho turizma Šarlota Schüllerojc-Reksowa a Franc Golchert kaž tež referent Domowiny Pětr Brězan ze zastupjerjemi krajneho turistiskeho zwjazka Sakskeje. Woni předstajichu so nowej ­direktorce Andreji Kisowej (prědku 2. wotprawa), kotraž instituciju wot apryla wjedźe, a rozłožichu w zhromadnej rozmołwje mjez druhim dźěławosć towarstwa a poskitki Serbow. Nawjazujo na kulturny forum a wuwiće Łužicy ke kulturnemu regionej, wuměnjachu so wobdźělnicy wo móžnych šansach dwurěčnosće. Chcedźa tež w přichodźe wusko kooperować a so wo wuwiće Łužicy prócować. Foto: Pětr Brězan

Pjeć rěčow jako wizitka Łužicy

póndźela, 06. nowembera 2023 spisane wot:

Dobrjoług-Góstkow/Doberlug-Kirchhain (SN/mb). Kulturny referent Domowiny Clemens Škoda je z wuslědkami prěnjeho Łužiskeho kulturneho foruma zašły pjatk spokojom: „Pokazuje so nětko, zo so serbska tematika jako priorita při zwoprawdźenju naprawow na kulturnym polu jewi.“ Na přeprošenje wotrjadnicy za kulturu braniborskeho ministerstwa za wědomosć, slědźenje a kulturu Brigitty Faber-Schmidt je so 120 wosobow ze wšelakich kulturnych institucijow, iniciatiwow a organizacijow z cyłeje Łužicy zešło. W přichodnych lětach steji 6,6 milionow eurow za kulturne projekty w ramiku změny strukturow k dispoziciji. Na forumje zaběrachu so w dźěłarničkach ze spěchowanjom a „kulturnej marku Łužica“. Clemens Škoda wabješe w skupinje „Łužica jako europski kulturny region“ za wobkedźbowanje wšěch rěčow Łužicy: delnjo- a hornjoserbšćiny, němčiny, pólšćiny a čěšćiny.

Klětuši forum so w Sakskej wotměje. Tež Łužiski kulturny forum je wupłód zakonja za zesylnjenje strukturow w dotalnych brunicowych rewěrach, kotryž je zwjazkowy sejm 2020 wobzamknył.

Wo poskitkach dyrbiš tež zhonić

pjatk, 03. nowembera 2023 spisane wot:

Předsydstwo župy „Jan Arnošt Smoler“ Budyšin chce so dale z temu digitalizacije zaběrać. Najprjedy pak su wčera poskitki medijo-pedagogiskeho projekta Lucija SŠT zeznali.

Budyšin (kl/SN). Serbske digitalne poskitki studija Lucija je Michał Cyž čłonam předsydstwa župy „Jan Arnošt Smoler“ předstajił. Woni zeznachu na swojim wuradźowanju wčera w Budyšinje šěroke portfolio projekta Serbskeho šulskeho towarstwa z prezentacije. Při tym je Michał Cyž rěčno-pedagogiske poskitki na zakładnych šulach runje tak wopisował kaž produkciju hromadźe ze zajimcami a synchronizaciju. Čłonka župneho předsydstwa Mathilda Skatulina zajimowaše so za to, hdźe w syći přehlad aplikacijow za nawuknjenje serbšćiny steji. Poskitk serbskich digitalnych produktow je wulki, jenož zo maja adresaća tež wo nich zhonić. Dale so wona prašeše, štó serbske krótke wideja za socialny medij instagram produkuje, dokelž su widejoklipy powabne za młódšich. Z temu digitalizacije chce so župne předsydstwo dale zaběrać.

Budyšin (SN/mb). „Łužiska kultura – wobchowana jenož w formje open-air-muzeja, abo je hišće žiwa?“ Wotmołwu za swój slědźerski projekt pod tutym hesłom je wčera pjeć studentow a studentkow z kruha wědomostnikow slawistiki „Koło Naukowe Slawistów“ Waršawskeje uniwersity pod nawodom swojeje prezidentki Kingi Stanaszek w Serbach pytało. Na staciji w Budyskim Serbskim domje stej jim mjez druhim zastupjerka Załožby za serbski lud Maria Untchowa a referentka Domowiny Madlenka di Sarnowa serbske produkty w Serbskej kulturnej informaciji předstajiłoj. Zdobom stej wo systemje spěchowanja a wo žiwjenju serbskich towarstwow informowałoj. Wosebje so hosćo za to zajimowachu, kak so Serbstwo tuchwilu zachowuje a so přichodnym generacijam dale dawa. Tež za koeksistencu mjez Serbami a Němcami a móžnosćemi nawuknjenja serbšćiny su so wobhonili. Jako studenća slawistiki chcedźa łužisku kulturu druhim ludźom předstajić. Dalša stacija pólskeje skupiny běše Serbski muzej.

nowostki LND