Dwór njezaparkować

wutora, 28. meje 2019 spisane wot:
Zo je zawčerawšim telko zajimcow lětuši nalětni koncert chóra Lipa w klóšterskej zahrodźe w Pančicach-Kukowje wopytało, organizatorow wězo zwjesela. To dźě je najrjeńši dźak za prócu, kotruž su Lipjenjo a jich hosćo za tele přewšo rjane hudźbne popołdnjo nałožili. Ale telko ludźi chce tež swoje awto něhdźe stajić a nochce po móžnosći předaloko nóžkować. Mnozy rozsudźichu so za wonkowny klóšterski dwór, kiž bě spěšnje połny. A to zaso wohnjowych wobornikow tak jara zwjeseliło njeje. Direktnje před jich gratownju drje žana awta njestejachu, ale někotři běchu swoje jězdźidło tak njezbožownje wotstajili, zo njebychu so kameradojo w nuznym padźe ze swojim wulkim hašenskim awtom z dwora dóstali, dokelž njemóhli nimo tamnych awtow wokoło róžka jěć. Na zbožo so w tym času ničo stało njeje. Přichodnje pak dyrbjeli wšitcy trochu na to dźiwać, zo wobornikam dosć městna wostaja. Marian Wjeńka

Nalětni zapal z přećelemi

wutora, 28. meje 2019 spisane wot:

Tradicionalny koncert chóra Lipa zaso jara wjele ludźi wopytało

Pančicy-Kukow (CRM/SN). Kóždolětny nalětni koncert chóra Lipa w klóšterskej zahrodźe w Pančicach-Kukowje je z hosćimi wosebje powabny. Lětsa přeprosy sej chór zhromadnje z Křesćansko-socialnym kubłanskim skutkom a z podpěru Załožby za serbski lud folklornu skupinu Lidová muzika z Chrastu za zhromadny openair-podawk.

Namjety za serbsku radu zapodać

pjatk, 24. meje 2019 spisane wot:

Budyšin (SN/JaW). Zwjazkowe předsydstwo Domowiny namołwja župy, čłonske towarstwa a zwjazki Domowiny kaž tež dalše serbske towarstwa a zwjazki w Sakskej, zapodać třěšnemu zwjazkej namjety za nominowanje štyrjoch kandidatow za lětuše wólby Rady za serbske naležnosće Swobodneho stata Sakskeje za dobu wot lěta 2019 do 2024. Zwjazkowe předsydstwo je zdobom wobzamknyło, zo maja wšitke namjety a trěbne podłožki za kandidaturu hač do 15. awgusta zarjadej Domowiny předležeć, kaž z nowinskeje zdźělenki třěšneho zwjazka wuchadźa. Dale dósta prezidij nadawk trěbne kroki za nominaciju kandidatow koordinować. Zwjazkowe předsydstwo planuje wo kandidatach za wólby serbskeje rady w septembru rozsudźić. Posrědkować ma namjety Sakskemu krajnemu sejmej, kotryž chce w nowembrje radu štyrjoch zastupnikow na namjet Domowiny a jednoho ze stron komunow w krajnym sejmje wolić­.

Njechorń (SN/MiR). Dom Měrćina Nowaka-Njechorńskeho ze žiwjenjom pjelnić je a wobstajny zaměr Domowiny. Wšako je wuměłc po smjerći wšo swoje namrěwstwo narodnej organizaciji Serbow přewostajił. W jeho domskim přebywaja rady skupiny dźěći a młodostnych, kotřiž dožiwja tam dźeń połny zajimawosćow. Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu chce tam wot 14. do 16. junija molersku dźěłarničku přewjesć, kotruž Maja Nagelowa nawjeduje. Maksimalnje dwanaće zajimcow móže so wobdźělić. Narěčani čuć měli so wšitcy, kiž hižo dlěje moluja, ale tež ći, kotřiž chcedźa so w tym wuměłstwje wuspytać. Kaž projektowa managerka Domowiny Sonja Hrjehorjowa zdźěla, wjeseli so spěchowanski kruh na mnohich zajimcow a so nadźija, „zo duch Měrćina Nowaka wšěch wobkuzła. Zawěsće dožiwja wobdźělnicy zhromadnje kreatiwne dny w duchu Njechorńskeho.“

Na slědach Drjewjanow

štwórtk, 23. meje 2019 spisane wot:

Kubłanska wuprawa SŠT lětsa do Hannoverskeho Wendlanda wjedła

Ze stawizniskeje wučby wěmy, zo su so w 6./7. lětstotku słowjanske kmjeny w krajinje mjez Wódru/Nysu a Łobjom/Solawu zasydlili. W běhu lětstotkow su so tute połobsko-słowjanske kmjeny přez wójny, namóc, zakazy rěče a přirodnu asimilaciju deciměrowali resp. přeněmčili. Zwostali smy my Serbja w Hornjej a Delnjej Łužicy.

W krajinje, kotraž so Wendland mjenuje, bydlachu hač do 17./18. lětstotka Drjewjenjo (Słowjenjo). Zo bychmy so ze stawiznami tohole połobsko-słowjanskeho kmjena, jeho rěču, kulturu, architekturu a žiwjenskim wašnjom bliže zeznajomili, smy so my seniorojo Serbskeho šulskeho towarstwa lětsa w krasnej meji na swoju wjace­dnjowsku kubłansku jězbu do Wendlanda nastajili. Stawiznar Werner Měškank z Choćebuza njeje přihotowanski wuběrk při planowanju a organizowanju wuprawy jenož poradźował a podpěrał, ale je so z nami sobu na jězbu do Wendlanda podał.

1. dźeń

Kruty termin w dźěłowym planje Budyskeje župy „Jan Arnošt Smoler“ je wuprawa ze šulerjemi 4. lětnika , kotřiž na šulach­ w Barće, Bošecach, Bukecach a Rakecach serbšćinu wuknu. Jich lětuši cil bě Budyšin.

Budyšin (SN/at). 40 šulerjow je dźensa do redakcije Serbskich Nowin přišło, zo bychu wo dźěle serbskich nowinarjow zhonili. Wulke wjeselo mějachu Bartske dźěći na staciji fotografija, wšako su so někotre z nich na wobrazach z njedźelneho mejemjetanja we wsy spóznali. Stajachu pak zdobom někotre praktiske prašenja: Čehodla je wulka wobrazowka za wobdźěłanje fotow ze sćinidłom wuhotowana? Fotowy redaktor na to jenož njewotmołwi, ale je runje tak demonstrował, što wšo kompjuterowy program zmóžnja. Bošečanscy šulerjo wobdźiwachu wušiknosć layouterki, hdyž, bjez­toho zo na tastaturu hlada, teksty pisa. A dyrbješe to hnydom hišće raz pokazać. Wšitcy su na tej staciji sćěhować móhli, kak so najprjedy strona, na to cyła nowina z tekstami a fotami pjelni.

Gremij a bazu wědomje zbližić

wutora, 21. meje 2019 spisane wot:

Zwjazkowe předsydstwo Domowiny a čłonojo Domowiny na bazy měli lěpje do rozmołwy přińć. Wo tym a dalšich temach je zwjazkowe předsydstwo minjeny­ pjatk debatowało.

Wochozy (SN/JaW). Zwjazkowe předsydstwo Domowiny je na posedźenju minjeny pjatk we Wochozach na wotbagrowane łužiske wsy spominało. „Kónc wotbagrowanja wsow je wotwidźeć. Tak spjelnjamy žadanje našeho programa ‚Domowina 2025‘ wo dołhodobny a rjadowany wustup z wudobywanja a zmilinjenja brunicy“, rjekny předsyda Domowiny Dawid Statnik, kaž z nowinskeje zdźělenki třěšneho zwjazka wuchadźa. Samsnym słowam kaž loni na wopominanskim dnju na Rownjanskim Njepilic statoku Statnik doda, zo je Miłoraz „poslednja wjes w Sakskej, kotraž ma so brunicy dla přesydlić“. Jasne słowa nańdźe gremij nastupajo Prožym. Hišće njeje jasne, što ze wsy sewjernje Blunja budźe. Pjatk wuprajichu so přitomni tuž „za bórzomne wujasnjenje, kajke su plany předewzaća Łužiska energija a hórnistwo AG, zo njebychu potrjecheni wobydlerjo žiwi dale w njewěstosći wo swójskim přichodźe byli“, rěka w zdźělence.

Nowe mjeno za serbsku wubranku

póndźela, 20. meje 2019 spisane wot:

Nastupajo přibliženje třěšneho zwjazka serbskich towarstwow Domowiny a Serbskeho sejma započina so něšto hibać.

Wochozy (SN/JaW). Čłonojo Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny su na wuradźowanju minjeny pjatk we wopytowarskim centrumje Wochožanskeho parka błudźenkow wobzamknyli, „zastupjerjow na dźěłowu rozmołwu přeprosyć. Rozmołwa ma słužić mjezsobnej wuměnje pozicijow.“ To zdźěli nowinska rěčnica Domowiny Borbora Felberowa po wuradźowanju. Gremij sćěhowaše namjet předsydy Domowiny Dawida Statnika, kiž tak swoje přilubjenje spjelni ze sejmarjemi rěčeć chcyć, kotrež bě na hłownej zhromadźiznje třěšneho zwjazka 30. měrca w Chrósćicach dał.

Z pjenjezami njemóžeš wšitko rjadować

štwórtk, 16. meje 2019 spisane wot:

Choćebuz (SN/JaW). Njerunowaha mjez Hornjej a Delnjej Łužicu běše jedne z ćežišćow wčerawšeho 77. serbskeho blida w Choćebuzu. K zazběhej poda dr. Pětš Šurman w krótkim přednošku stawizniske wuwiće poćahow Hornich a Delnich Serbow. Mjez hosćimi rozmołwy běštaj tohorunja předsyda a jednaćel Domowiny Dawid Statnik a Marko Kowar.

Serbske motiwy zwobraznili

srjeda, 15. meje 2019 spisane wot:
Wotpohlad dźěłarnički za keramiku zańdźenu sobotu běše serbske motiwy zwobraznić. Na přeprošenje Spěchowanskeho kruha za serbsku ludowu kulturu zetka so tuž šěsć ludowych wuměłcow w muzeju něhdyšeje Margarećineje hěty we Wulkej Dubrawje k wuměłskemu tworjenju. Tam nasta pod nawodom Heleny Palmanoweje cyły rjad zajimawych eksponatow. Po zakónčenju poskitka hódnoćachu wobdźěl­nicy dźěłarničku jako jara płódnu a wuspěšnu. Nadźěłane eksponaty nětko pod wobkedźbowanjom fachowcow muzeja schnyja. Potom budu glazěrowane a palene. Pozdźišo chcedźa je wustajić. Foto: Helena Palmanowa

nawěšk

nowostki LND