„Hłowna wólbna“ w srjedźišću

pjatk, 19. měrca 2021 spisane wot:

Budyšin (SN). Hłowna a wólbna zhromadźizna Domowiny kaž tež Lěto župow steještej w srjedźišću wčera přewjedźe­neho lětušeho wuradźowanja předsydy Do­mowiny Dawida Statnika z předsy­dami třěšnemu zwjazkej přisłušacych towarstwow a župow. Wot 23 wobdźělenych běše 21 přez widejowu konferencu přitomnych.

Kaž Domowina informuje, je so Statnik wšěm towarstwam za jasny signal dźakował, zo chcedźa lětušu hłownu zhromadźiznu najebać koronapandemiju jako prezencne zarjadowanje přewjesć. Tak móhli so ludźo wosobinsce zetkać. Tohodla wotměja „hłownu“ 12. junija w ćěłozwučowarni šulskeho kompleksa w Slepom, zo bychu trěbny wěstotny wotstawk dodźeržeć móhli.

Pančičansko-Kukowska młodźina chce Kamjenskej župje „Michał Hórnik“ na jeje hłownej zhromadźiznje 23. apryla přistupić, informowaše županka Zala ­Cyžowa. Towarstwo Serbski kulturny turizm je wo sydom čłonow rozrostło, rjekny předsyda Pětr Brězan.

Póndźelu we wječorniku nadrobnišo wo zarjadowanju rozprawjamy.

Župa staršisku iniciatiwu přiwzała

štwórtk, 18. měrca 2021 spisane wot:

Budyšin (SN). Staršiska iniciatiwa Ra­dwor z. t. přisłuša nětko Domowinskej župje „Jan Arnošt Smoler“ Budyšin. Župne předsydstwo je cyłk jako nowe sobustawske towarstwo přiwzało. Wo tym informowaše tudyša regionalna rěčnica třěšneho zwjazka Katja Liznarjec wčera po wuradźowanju gremija w formje telefoniskeje konferency: „Wjeselimy so, zo mamy angažowanych a kompetentnych zwjazkarjow za skrućenje a rozšěrjenje serbskich rěčnych rumow na zakładnej a wyšej šuli.“ Radworske towarstwo organizuje tuchwilu tež kóždy tydźeń serbskorěčne poskitki za swójby na internetnej stronje www.schadźowanka.de. Doskónčny rozsud wo přiwzaću maja wobdźělnicy župneje hłowneje zhro­madźizny kónc lěta tworić.

Dale dorozumi so gremij wčera wo delegatach za hłownu zhromadźiznu Domowiny 12. junija, hdźež budźe župa z pjeć wosobami zastupjena. Dawida Statnika podpěruja za wospjetnu kandidaturu jako předsyda Domowiny.

Spóznajomny postup njezwěsćili

póndźela, 15. měrca 2021 spisane wot:

Wobnowjenje statneho rozhłosoweho zrěčenja MDR předwidźi, Serbam stajne městno w rozhłosowej radźe přewostajić. Serbski sejm prosy zjawnosć, za to kmane wosoby namjetować. Rozsudźić měli w konsensu z Domowinu.

Drježdźany/Njebjelčicy (SN/at). Dlěje hač tři měsacy předleži Załožbje za serbski lud próstwa Serbskeho sejma, tři plano­we městna institucionelnje financować. Na swojim sobotu znowa digi­talnje přewjedźenym posedźenju nje­móžachu sejmarjo „žadyn spóznajomny postup“ w naležnosći zwěsćić. Tohodla su po­kładnicy towarstwa Smy z.t. nadawk dali, fi­nancny plan za lěto 2021 zestajeć a móžnosće financowanja za běžne wudaw­ki sejma zdźěłać, wo čimž tón w nowinskej zdźělence informuje.

„Zahrodka“ župje přistupiła

štwórtk, 11. měrca 2021 spisane wot:

Wojerecy (SN/at). W Delnim Wujězdźe su wobydlerjo serbske towarstwowe žiwjenje wozrodźili a „Zahrodku 1921 z.t.“ załožili. Předsydstwo Wojerowskeje župy „Handrij Zejler“ je towarstwo na swojim wčerawšim posedźenju do Domowiny přiwzało. Wotpowědnu próstwu bě dopołdnja w Delnjowujězdźanskej radnicy předsyda towarstwa a wjesny předstejićer Frank Knobloch regionalnej rěčnicy Domowiny Soni Hrjehorjowej přepodał.

K projektam iniciatorow „Zahrodki“ słuša (dotal digitalny) kurs serbšćiny za započatkarjow. Mjeno towarstwa poćahuje so na 1921 załožene towarstwo ze samsnym mjenom. Zdobom nawjazuje cyłk na bywšu Domowinsku skupinu, kotraž bě w 1990tych lětach dźěłać přestała.

Čłonojo župneho předsydstwa pomjenowachu Lubinu Dučmanowu a Milu Libšowu jako kandidatce za wólby zwjazkoweho předsydstwa na lětušej hłownej zhromadźiznje Domowiny. Jednohłósnje podpěruje Wojerowske župne předsydstwo kandidaturu Dawida Statnika za dalšu dobu jako předsyda Domowiny, kaž župa po posedźenju informowaše.

Zapusty njejsu dowolene, ale ...

srjeda, 10. měrca 2021 spisane wot:

W Delnjej Łužicy njedadźa sej rjany serbski nałožk skazyć

Z kóždym dnjom jasnišo wěmy, kajke wulke škody je korona we wšěch swojich formach do­tal­ naparała a to dale čini. Kóžda a kóždy to na někajke wašnje dožiwja, wšojedne hač na strowotniskim, hospodarskim, financnym, psychologiskim abo socialnym polu. Serbam korona hišće­ přidatnje škodźi. Wosebje, hdyž dlěši čas w šulach serbska wučba abo projekt Witaj w pěstowarnjach wotpočnjetej, hdyž serbski chór wjace njezwu­čuje a njewustupuje, abo hdyž wšo to wupadnje, hdźež móža ludźo swoju serbsku maćeršćinu nałožować. Mnohe serbske rěčne rumy nětko pobrachuja. Přez digitalizaciju drje je so to a tamne wurunało, ale dawno nic wšitko.

Wopominaja informatikarja

wutora, 09. měrca 2021 spisane wot:

Budyšin (SN). Serbski informatikar prof. dr. Mikławš Joachim Wićaz by 15. měrca sto lět stary był. Datum je za Budysku župu „Jan Arnošt Smoler“ wuznamny, wšako je so Wićaz w Kamjenej pola Radworja narodźił. Župa so tuž nad online-poskitkomaj wjeseli. Renoměrowany hobbyjowy historikar a awtor wjacorych knihow wo Drježdźanskich stawi­znach Christoph Pötzsch serbskeho IT-pioněra we wusyłanju MDR 1 Radijo Sakska póndźelu, 15. měrca, wot 15 hodź. w rozmołwje šěršej zjawnosći předstaji.

Župne předsydstwo same wotpohladuje, hdyž to połoženje koronapandemije dla dowoli, na wuznamneho krajana při jeho rowje w Drježdźanach-Strěžinje spominać. Mjez tymi, kotřiž tam słowa wopominanja přednjesu, budźe bywša nawodnica Serbskeho gymnazija Rejza Šěnowa. Přeprošeni su zajimcy a česćowarjo z Łužicy kaž tež Drježdźanscy Serbja.

Wojerowski Konrada Zusowy kompjuterowy muzej wěnuje informatikarjej 14. měrca pod titlom „M. J. Wićaz 100 – anekdoty & wobrazy k stoćinam wuchodoněmskeho pioněra kompjuterow“ darmotne online-zarjadowanje.

Njezhromadnje

póndźela, 08. měrca 2021 spisane wot:

Budyšin (SN). Domowina nastupajo podpěru serbskim wosadnym w Hodźijskej wosadźe strukturneje změny w ewangelskej krajnej cyrkwi Sakskeje dla zhromad­ne wustupowanje ze Serbskim sejmom wotpokazuje. Městopředsyda Domowiny Marko Hančik rjekny to předwčerawšim we wusyłanju MDR Wu­hladko: „Tu móžu z wěstosću prajić, zo Serbski sejm, tele priwatne zjednoćenstwo, za nas žadyn jednanski partner njeje.“

Zhromadnje z něhdźe 70 wobdźělnikami za 24 ličakami staj čłonaj Radworskeje staršiskeje iniciatiwy z.t., Katrin Suchec­Dźisławkowa a Michał Eiselt, w Budyskim studiju SAEK jutrowne jejka wóskowałoj. Jimaj poboku bě šěsćlětna Alena Dźisławkec. K zazběhej podaštaj čłonaj pokiwy a informacije k trěbnym dźěłowym srědkam a přihotam. Wobdźělnicy móžachu z pomocu chat-funkcije prašenja stajeć a w přidatnym wirtuelnym rumje swoje wudźěłki pokazać. Foto: Katrin Suchec-Dźisławkowa

Jasny namjet měšćanosty

štwórtk, 04. měrca 2021 spisane wot:

Wojerecy (SN/at). Serbšćinu měli bóle w zjawnym žiwjenju města Wojerec zakótwjeć, předewšěm tak, zo wuknu dźěći a młodostni rěč w pěstowarnjach a dale wjeducych šulach. To wuzběhnychu tamniši měšćanosta za komunalne posłužby Mirko Pink, předsyda Domowiny Dawid Statnik a za teritorij Wojerowskeje župy přisłušna regionalna rěčnica Sonja Hrjehorjowa po wčerawšim zetkanju we Wojerecach. Kaž wobě stronje informujetej, njewidźi měšćanosta Pink nimo pobrachowaceho personala žane zadźěwki, prjedy abo pozdźišo wučbu serbšćiny w měsće rozšěrić. Tež wjace rěčnych kursow za dorosćenych by wón witał. „Wožiwjenje serbšćiny trjeba rěčne rumy, při tym widźu Domowinu jako dołhodobnu spušćomnu partnerku při praktiskich kročelach.“ Pink namjetowaše, na přikład ze seriju zarjadowanjow pod hesłom „Kak tworimy nowe rěčne rumy?“ za konkretnymi wotmołwami pytać.

Zastupjerjej Domowiny přilubištaj podpěru, so w towarstwach a skupinach wo móžnosćach nowych rěčnych rumow dorozumić. Tam mnozy angažowani rady sobu pomhaja, rjekny Sonja Hrjehorjowa.

Wólby ZSW hakle nazymu

póndźela, 01. měrca 2021 spisane wot:

Budyšin (SN). Zwjazk serbskich wuměłcow (ZSW) wólby noweho towarstwoweho předsydstwa kaž planowane w aprylu dale njewěstych wobstejnosćow a postajenjow w zwisku z koronawirusom dla njepřewjedźe. Na to dojednachu so čłonojo aktualneho načolnistwa minjeny štwórtk we wobłuku swojeho rjadneho posedźenja. Dokładny termin za wólbnu zhromadźiznu, kotruž chcedźa nazymu wuhotować, kaž tež lisćinu kandidatow sobustawam pisomnje sposrědkuja.

Dalše ćežišćo posedźenja bě lětuša hłowna a wólbna zhromadźizna Domowiny, na kotrejž budźe ZSW z delegatomaj zastupjene. Nimo toho sonděrowachu kandidatow za jednotliwe wuběrki kaž tež za předsydstwo třěšneho zwjazka.

Wuhódnoćenje zazběha projekta ZSW a Ludoweho nakładnistwa Domowina „serbskiTV“ wujewja dotal dosć pozitiwny wothłós. Wirtuelne čitanja serbskich awtorkow a awtorow na Youtube je sej w běhu měsaca dohromady něhdźe 2 000 zajimcow wobhladało. Předsydstwo ZSW bě sej přezjedne tónle poskitk wobstajnje rozšěrjeć, při čimž njeměli wobsahi na čłonstwo wobmjezowane być.

nawěšk

nowostki LND