Muzej dale we wóčku wobchować

štwórtk, 07. junija 2018 spisane wot:

Chrósćicy (SN/mwe). Kamjenska Domowinska župa „Michał Hórnik“ chce gmejnu Pančicy-Kukow dale zaměrnje při znowawuhotowanju Muzeja Ćišinskeho podpěrać. To je jednohłósne měnjenje čłonow župneho předsydstwa, kotrež schadźowaše so wječor w sydarni Chróšćanskeje gmejny. Nimo noweho zaměstnjenja muzeja dyrbitej wobhospodarjenje městnosće kaž tež personalne wobsadźenje rjadowanej być. Planowane je k tomu bórzomne zetkanje předsydy Domowiny Dawida Statnika z wjesnjanostu Markusom Kreuzom (CDU). „W nošerstwje Pančičanskeje komuny je muzej w dobrych rukach“, kaž rěkaše. Z roz­risanjemi pak njeměli předołho čakać, wšako steji dowolowy čas před durjemi.“

1. meje započa Iniciatiwa za demokratisce legitimowane zastupnistwo Serbski sejm swój sydomdypkowy plan wo narodnym wozrodźenju zeskutkownjeć. Prěni dypk su prawólby serbskeho parlamenta. Na Krabatowym swjedźenju w Čornym Chołmcu je nawoda wólbneho wuběrka dr. Hagen Domaška wólbnu namołwu wozjewił. Wólbny porjad zepěra so hłownje na tón wólbow braniborskeje Rady za naležnosće Serbow z lěta 2014. Serbske Nowiny dadźa tu přehlad, na čo měli wolerjo a kandidatow namjetowace cyłki dźiwać.

u Kajke budu to wólby?

Serbski sejm ma so w listowych wólbach wolić, druha forma wotuma njeje předwidźana.

u Maja wone zakonski zakład?

Ně, iniciatiwa za legitimowane ludowe zastupnistwo Serbow wobhladuje je jako wuraz samopostajowanja. Kaž piše, su jej statoprawnicy wobkrućili, zo so wólby zakonjam a wustawje njespřećiwjeja.

u Hdy so wólby wotměja?

Wólbna doba kónči so sobotu, 3. nowembra 2018, w 10 hodź. Hač do toho termina maja wólbne podłožki registrowanych wolerjow – wólbny lisćik a hłosowanski lisćik – w jednaćelni być.

Za 22lětnu Chróšćanku Hańžku Wjeselic bě srjedź apryla w klubje Nukničanskeje baraki přewjedźeny literarno-hudźbny wječork wulkotna wěc. Sama dósta składnosć, na nim swoje hišće njewo­zjewjene literarne płody přednjesć. „Je derje, zo je sej naš klub předewzał, tajke zetkanja přichodnje dale přewjesć“, ­zwurazni swětłowłosata přećelna młoda žona.

Jeje literarnej prozowej tekstaj „Twoja doba“ a „Dźiwy“ z filozofiskim wobsahom, z lyriskim wopisanjom přirody a žiwjenja stej mjez přitomnymi młodostnymi zajim a wobdźiwanje zbudźiłoj. „Sym so jara radowała. Zetkanje je mje pohonjało so dale z tworjenjom prozowych a lyriskich tekstow zaběrać, swoje dopóznaća a začuća zwuraznjeć a je dale posrědkować.“ Serbowce je wažne, zo so młodźi ludźo z literarnym žiwjenjom rozestajeja, so tak wupruwuja. Tak chce wona tež k wužiwanju swobodneho časa na wysokim niwowje přinošować a serbsku rěč, jeje rjanosć a bohaty słowoskład přećelkam a přećelam wuwědomić a spřistupnić.

Hodźij (SN/MkWj). Mjeztym 72. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń bě kónc tydźenja w Hodźiju. Wjace hač sto wěriwych z Hornjeje a Delnjeje Łužicy je so na nim wobdźěliło.

Wčerawšu njedźelu zahajichu ze swjedźenskimi kemšemi z Božim wotkazanjom w Hodźijskej cyrkwi swj. Pětra a Pawoła z wosadnym fararjom Christophom Rummelom a ze serbskim superintendentom Janom Malinkom. Tón w swojim prědowanjom wobžarowaše, zo wuznam Božeho słowa w dźensnišej towaršnosći woteběra. Zdobom pokaza na skutkowanje serbskeho fararja Jaroměra Hendricha Imiša w Hodźiju, kiž so njeboješe njedostatki w towaršnosći pomjenować.

Po kemšach počesćichu wobdźělnicy Wjacława Warichiusa, zemrěteho runje před 400 lětami. Wón bě 1595 Lutherski katechizm do serbšćiny přełožił a jako knihu wudał. Warichiusowy pomnik při pódlanskim zachodźe cyrkwje běchu na iniciatiwu Trudle Malinkoweje ponowili a na ewangelskim cyrkwinskim dnju 2006 poswjećili.

Seniorojo Serbskeho šulskeho towarstwa na kubłanskej jězbje

Při najrjeńšim nalětnim wjedrje nimo kćějatych zahonow podachmy so my seniorojo Serbskeho šulskeho towarstwa njedźelu, 6. meje, z busom Poldrackec wozydłownistwa z Łužicy přez Saksku, Durinsku, Hessensku a Porynsko-Pfalcu k Moseli. Ducy pozastachmy w Limburgu nad rěku Lahn, hdźež mějachmy wodźe­nje po starym měsće. Widźachmy jara­ wjele starych, ale tež ponowjenych chěžow ze stołom. Hasy, abo lěpje prajene haski, su jara wuske a zdźěla chětro nahłe. Wysoko nad městom trónuje biskopska cyrkej swjateho Pětra. W njepo- srědnjej bliskosći steji „palast“, kotryž je sej biskop van der Elst twarić dał. Město, kotrež leži mjez Westerwaldom a Taunusom, ma něhdźe 35 000 wobydlerjow.

Internetne strony offline

srjeda, 30. meje 2018 spisane wot:

Budyšin (SN/MiR). Tuchwilu je internetna strona třěšneho zwjazka Serbow Domowiny offline, tak tež wšitke dalše z njej zwjazane strony jeje partnerow. Mjez druhim­ nimaja zajimcy nětko přistup k internetnemu poskitkej Rěčneho centruma WITAJ a mnohich serbskich towarstwow. Pyta-li je něchtó w interneće, pokazuja strony na tuchwilu přewjedowany update, to rěka na aktualizaciju wobsahow. Dale tam tež čitaš, zo ma homepage za krótki čas zaso přistupna być.

Zarjad Domowiny je přistup na internetne strony zawrěł. Přičina toho je nowe zakładne postajenje wo škiće datow. „Jeli je dosć njewobkedźbujemy, móža nam prawniske skóržby hrozyć“, wuswětla předsyda Domowiny Dawid Statnik. Hač do 25. meje mějachu so po wšej Němskej wotpowědne datoškitne naprawy na internetnych stronach zapodać. „To pak nje­mó­žachmy garantować. Předewzaća, ko­trež­ tónle škit instaluja, maja tuchwilu wjele dźěła. Tuž smy strony na wěsty čas, doniž njejsu wšitke nowe zakonske rja­do­wanja wobkedźbowane, zawrěli. No­chce­my nikomu někajku přičinu wobskóržby skićić“, Statnik wuzběhnje.

Mjenje pjenjez

wutora, 29. meje 2018 spisane wot:

Choćebuz (SN). Župa Delnja Łužica chce lětsa něhdźe 35 projektow serbskich towarstwow, Domowinskich skupin a serbskich institucijow w Delnjej Łužicy z pjenjezami energijoweho koncerna LEAG spěchować. To je předsydstwo župy njedawno wobzamknyło.

Mjez druhim chcedźa Domowinskej skupinje Cazow pomhać we wsy wuhotować wopomnišćo za delnjoserbsku basnicu a publicistku Marjanu Domaškojc, Bórkowska šula „Mina Witkojc“ ma přiražku za swoju dźiwadłowu skupinu dó­stać­. Podpěrać chcedźa z pjenjezami tohorunja towarstwo w Skjarbošcu. Wone chce delnjoserbskemu spisowaćelej a publicistej Kitej Šwjeli, kiž bě zdobom wudawaćel Bramborskeho Serbskeho Casnika, pomnik stajić. Delnjoserbski sekstet dóstanje za wudaće CDje z delnjoserbskej pop-hudźbu přiražku.

Wobraz přichoda Serbam wužitny

póndźela, 28. meje 2018 spisane wot:

Budyska župa a jeje towarstwa kaž tež dalši serbscy zajimcy přihotuja so zaměrnje na forum, kotryž budźe 4. junija w Serbskim domje. Tema je zjawny proces zdźěłanja „dalšeho wusměrjenja Budyšina“.

Budyšin (SN/mwe). Temowy forum dźens za tydźeń na žurli Budyskeho Serbskeho domu rěka „Mnohostronske město“ (kultura a Serbja).

Regionalna rěčnica Budyskeje župy „Jan Arnošt Smoler“ Katja Liznarjec Serbskim Nowinam praji, zo ma wona zjawny proces zdźěłanja „wobraza přichoda Budyšina“ hač do lěta 2030 za trěbny. Wšako je to zdobom zakład dalšeho wuwića serbstwa. Tež ­Domowina ma swój program znajmjeńša hač do lěta 2025. „Budyska župa a jeje towarstwa proces sobu přewodźeja a so na jeho wuwiću wobdźěleja“, Katja Liznarjec podšmórnje.

Pospyt wujednanja zwrěšćił

póndźela, 28. meje 2018 spisane wot:

Ličba delnjoserbskich starostow dale woteběra. Po zetkanju swojeje rady mi­nje­ny pjatk w Choćebuzu, na kotrymž wobdźělichu so tež čłonojo iniciatiwy za Serbski sejm, je zastupowacy delnjoserbski rěčnik rady Měto Cerna swoje dalše sobudźěło złožił, Fryco Libo z Mosta da je wotpočować.

Choćebuz (SN/at). Zajimowani Delnjo­serbja, kotřiž běchu pjatk do Choćebuskeho Serbskeho domu přišli, nadźijachu so wujednanja mjez hornjoserbskimi a delnjoserbskimi starostami. Nowinska zdźě­lenka rěčnika rady starostow dr. Hartmuta Leipnera po Rownjanskim zetkanju gremija w měrcu bě krizu wuskutkowała. Wona měješe swój wjeršk w tym, zo iniciatiwa za Serbski sejm Leipnera z rady starostow wuzamkny. To nochcychu sej delnjoserbscy starosća lubić dać. Tak bě minjeny pjatk rěč wo rehabilitaciji wuzamknjeneho na jednej stronje a wot trěbneho zawołwjenja na tamnej.

Zhromadnje rejwali a spěwali

póndźela, 28. meje 2018 spisane wot:

Na drastowym balu so na młodźinske lěta dopominali

Ćisk (JT/SN). Mjeztym hižo sedmy Ćišćanski drastowy bal zahajichu sobotu na žurli tamnišeho hosćenca „Zeleny wěnc“ tradicionelnje ze zaćahom porow a z polonezu, za kotruž je lětsa znowa Helga Hansch choreografiju zestajiła. Do toho bě Waltraud Hartmannowa w mjenje předsydstwa Serbskeje rejwanskeje skupiny Ćisk wopytowarjow serbsce a němsce witała. „Ze zhromadnymi rejemi chcemy swoju zwjazanosć z domiznu zwuraznić“, rjekny wona něhdźe sto hosćom. Nimo mnohich Ćišćanow běchu tohorunja zastupjerjo Židźinskeje drastoweje skupiny, Nowoměšćanskeho drastoweho towarstwa kaž tež domizniskeho a drastoweho towarstwa z błótowskich Bórkowow přijěli. Woni postarachu so wo pisanu měšeńcu regionalneje narodneje drasty.

Prjedy hač Łužiscy dujerscy muzikanća z Wjelceje k rejam zahudźichu, pokazachu Ćišćenjo nowej reji po choreografiji Helgi Hansch. Mjez nimaj zakantori Měrćin Herrman „Hanka, budź wjesoła“, a wšitcy lóštnje sobu spěwachu.

nawěšk

nowostki LND