Najstarša delegatka lětušeje hłowneje zhromadźizny bě Liza Meškowa z Janšojc. 88lětna je hižo njeličene kongresy Domowiny za čas NDR a hłowne zhromadźizny třěšneho zwjazka dožiwiła. Wospjet bě so w Choćebuskim zarjedźe Domowiny přizjewiła, hač móže sobu do Chrósćic jěć, kaž zastupowacy jednaćel Marcus Końcaŕ po „hłownej“ powědaše. Předsyda Dawid Statnik ju wosebje witaše. Naprawo župan župy Delnja Łužica Wylem Janhoefer Foto: SN/Maćij Bulank

Infrastruktura dyrbi trjechić

srjeda, 03. apryla 2019 spisane wot:

Choćebuz (SN/at). Namjety za strukturne wuwiće w dwurěčnej Łužicy a ideja kulturneho a rěčneho foruma při Liškowskim jězoru (Ostsee) na kromje Choćebuza stejachu w srjedźišću wčerawšeho informaciskeho zarjadowanja Zwjazka serbskich rjemjeslnikow a předewzaćelow (ZSRP) w Choćebuzu. Próca wo serbsku kulturu, kubłanje a rěč drje je wažna, kaž bě wot wobdźělnikow słyšeć. Wuměnjenje za kóždežkuli hospodarske wuwiće pak je fungowaca infrastruktura. Wsy, kotrež spěšnemu internetej přizamknjene njejsu, abo dźěry w zastaranju z mobilnej telefoniju mjenowachu woni wulke haći­dło předewšěm hospodarjam. Mjez naročnymi předstawami wědomostnikow a woprawdźitej praksu zwěsćichu čłonojo ZSRP wulki rozdźěl.

Dr. Fabian Jacobs ze Serbskeho instituta, kiž je zdźěłane namjety předstajił, ma wčerawšu diskusiju kaž tež wuměnu wo nich za wažnu. Wšako trjebaja wědomostnicy wothłós. Sobu wzał je wón mysl šwalče Delije Münchoweje ze Žylowa: Chcemy-li kulturne herbstwo hospodarsce a ideelnje wužiwać, hrozy strach, zo třeći to znjewužiwaja.

Wjerški planowali

wutora, 02. apryla 2019 spisane wot:

Drježdźany (SN/BŠe). Towarstwo Stup dale zhladuje na mjeztym dźesaćlětne wobstaće, štož chce w druhim połlěće wo-swjećić. Na to dorozumichu so jeho čłonojo na swojej zhromadźiznje minjeny pjatk. W nalěću a lěću su wjacore wjerški, na kotrychž chcedźa so woni wobdźělić. W sakskej stolicy je to swjedźeń na połobskej skłoninje, hdźež maja wotpohlad, na stejnišću wo Serbach informować a kulinarisku chłóšćenku plincy poskićeć. W přijomnej atmosferje nadźijeja so zajimawych rozmołwow. Dalši poskitk, w Drježdźanach něšto wo Serbach zhonić, je na tak mjenowanym Jane’s-walk-festiwalu 5. meje. To planuje towarstwo Stup dale pućowanje, hdźež chcedźa pod hesłom „serbski raz w Drježdźanach něhdy a dźen­sa“ powědać. Runje tak předwidźane ma towarstwo wobdźělić so na Mjezynarodnym folklornym festiwalu „Łužica“. Mjeńše dźěći chcedźa reju nazwučować a ju na wulkim jewišću publikumej předstajić.

Tema njelubozna?

póndźela, 01. apryla 2019 spisane wot:
Sakski serbski zakoń bu wčera před 20 lětami podpisany. Dwaj lětdźesatkaj stej šwarny čas. Sakska ministerka za wědomosć a wuměłstwo dr. Eva-Maria Stange w tym zwisku na to skedźbni, zo je prawo na narodnu a etnisku identitu dźěl uniwerselnych čłowjeskich prawow na swobodu. Ministerka nam tak wony 31. měrc 1999 do pomjatka woła. Porno tomu njejsu na 19. hłownej zhromadźiznje Domowiny na předwječoru małeho jubileja w Chrósćicach snano njeluboznu temu načeli. Zo docpě Załožba za serbski lud prawokmanosć před 21 lětami, to su delegaća z wuwjedźenjow předsydy Domowiny wusłyšeli. Nastupajo serbski zakoń pak knježeše wulke mjelčenje. To wšak zadźiwa, dokelž rjaduje zakoń tež status Domowiny jako připóznateje rěčnicy serbskeho ludu. Ministerka njeje na to zabyła. Njereakcija Domowiny k naležnosći pak zda so k jeje zadźerženju w minjenych pjeć lětach hodźeć. Čehodla so wona dale z dawno docpětym spokoja? Axel Arlt

Debatowanski klub planowany

štwórtk, 28. měrca 2019 spisane wot:

Wojerecy (SN). Předsydstwo Wojerowskeje župy „Handrij Zejler“ chce zhromadne dźěło z tamnišej Kulturnej fabriku (Kufa) skrućić. Na wčerawšim wuradźowanju, kotrež wotmě so na historiskim městnje we wobydlerskim domje na Piwarskej 1 – 1912 běchu tam Domowinu dozałožili –, su z jednaćelom nošerskeho towarstwa Kufa Uwe Prokschom dalše dźěło rozjimali. Wo tym informuje župan Marcel Brauman w nowinskej zdźělence. Tak chcedźa mjez druhim nazymu stajne serbske blido zahajić. Dale planuja zetkanje žu­pana ze zajimowanymi serbskimi młodostnymi, hdźež chcedźa so wo załoženju debatowanskeho „kluba swobodnych myslerjow“ dorozumić, kaž w zdźělence rěka. Jako termin su 16. apryl dojednali.

Kaž Brauman dale zdźěla, wobdźěli so župa tohorunja na lětušim třiměsačnym „Bulwarje stare město“. „Po dojednanju ze cityjowej mana­gerku chcemy za ławki hrónčka we Wojerowskej narěči přidźěłać, ze zarjadowanjom wo serbskich stawiznach k projektej přinošować a młodym serbskim hudźbnikam zmóžnić jako nadróžni hercy wustupić.“

Wowčer jako předsyda wobkrućeny

srjeda, 27. měrca 2019 spisane wot:

Čłonojo Serbskeho muskeho chóra Dela­ny su wčera w Konjecach skutkowanje lońšeho lěta bilancowali. Zdo­bom­ wuzwolichu sej předsydu a předsydstwo. Najwažniši nadawk nowo­wuzwoleneho nawodnistwa je dale wuměł­stwoweho nawodu namakać.

„Serbja sami maja akterojo być“

póndźela, 25. měrca 2019 spisane wot:

Pod hesłom „Po puću pola Łužiskich Serbow“ chce towarstwo Serbski kultur­ny turizm (SKT) z Drježdźanskej agenturu sfałdujomnej karće za Hornju a Delnju Łužicu zdźěłać.

Łaz (AK/SN). Něhdźe 10 000 pućowanskich kartow předwidźi SKT za kolesowarjow, busowych turistow a dalšich wotkrywarjow Łužicy. „Nanajpozdźišo w lěću chcemy sfałdujomnej karće wudać. Wosebitosć je, zo chcemy wšitke wsy dwurěčnje pomjenować“, rozłoži předsyda towarstwa Pětr Brězan pjatk na hłownej lětnej zhromadźiznje towarstwa we Łazowskim Domje Zejlerja a Smolerja.

Karće chcedźa zajimcam w turistiskich informacijach, pensijach, hotelach, hosćencach a na wikach darmotnje přewostajić. Wo spěchowanske srědki požada so towarstwo SKT Sakskeje kaž tež Bra­niborskeje. Zapřijeć chcedźa do karty kolesowansku šćežku „Serbske impresije“ a nadregionalne čary. Pućowacych chcedźa při tym na muzeje a domizniske stwy, cyrkwje, kapałki a kěrchowy, na tradicionalne rjemjesła kaž tež na jónkrótne nałožki we Łužicy skedźbnić. Do přewodnika zapisane budu tohorunja móžnosće přenocowanja a terminy zarjadowanjow.

Jednotnje wustupować

póndźela, 25. měrca 2019 spisane wot:
Nimale kaž w pěstowarni skutkuje na zwonkastejaceho ćahańca mjez Zwjazkowym předsydstwom Domowiny a Serbskim sejmom. Tak tež na minjenym wuradźowanju w Chrósćicach. Jednorje prajene, měnja mnozy čłonojo gremija, zo ze sejmarjemi rěčeć njetrjebaja, dołhož tući Domowinu­ prawje njepřipóznaja. Prašam so, što je z přilubjenja hłowy třěšneho zwjazka, rěčeć ze wšitkimi, kotřiž so sprawnje na dobro serbskeho ludu zasadźeja? Njeskutkuje sejm na dobro Serbow? Jednotliwcy w Domowinje wšak hižo ze sejmom dźěłaja, kaž Wojerowska župa. Dalši diskutuja, hač rěčeć abo nic, wjednistwo Domowiny pak mjelči a zwjazkowe předsydstwo wšitke rozmołwy wotpokazuje. Što je z dewizy, zo měli za jedyn postronk ćahnyć a jednotnje wustupować? Rěka to potom tež, zo dyrbju měnjenje našeho „serbskeho knježerstwa-zwjazkoweho předsydstwa“ zastupować, abo směm tež swoje měnjenje měć? Janek Wowčer

Přećiwo wulkim wukubłanišćam

pjatk, 22. měrca 2019 spisane wot:

Serbscy studenća chcyli schadźowanku zaso w Budyskej „Krónje“ swjećić. Nje­je-­li to móžno, měła Załožba za serbski lud nimo NSLDź tež Chróšćansku „Jednotu“ jako swjedźenišćo pruwować.

Chrósćicy (SN/JaW). Serbscy studenća wupra­jeja so přećiwo tomu, zo wutworja w Budyšinje wulke kubłanske zarjadnišća. Wo tym informowaše zastupnik Zwjazka serbskich studowacych (ZSS) župy „Jan Skala“ Damian Dyrlich čłonow Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny na jich posedźenju dźens tydźenja w Chrósćicach. „Studenća měnja, zo měło wšitko tak wostać, kaž je. Tež přeměstnjenje sorabistiki z Lipska do Drježdźan my studenća wotpokazujemy“, zwurazni Dyrlich. Po jeho a měnjenju studentow dyrbja młodźi Serbja Łužicu a tak serbski sydlenski rum tež raz wopušćić a swój horicont rozšěrić. „Tež němčina jako wuwučowanska rěč njeměła problem być. Serbski duch wšak dyrbjał skrućeny dosć być, zo serbscy młodostni na swoje korjenje a swoju maćeršćinu njezabudu“, argumentowaše Dyrlich.

W hotowanju narodneje drasty so pospytali

štwórtk, 21. měrca 2019 spisane wot:

Wojerecy (aha/SN). W minjenymaj lětomaj je so jědnaće ludźi pjeć króć zetkało a wo zachowanju a prawym hotowanju narodneje drasty ewangelskich Serbowkow wokoło Wojerec wuradźowało. Skupina da sej mjeno Forum serbskeje narodneje drasty. Na jeho iniciatiwu stej społnomócnjena za serbske naležnosće Budyskeho krajnoradneho zarjada Regina Krawcowa a projektowa managerka Domowiny Sonja Hrjehorjowa na dźěłarničku hotowanja narodneje drasty wčera do Wojerowskeho Domowinskeho domu přeprosyłoj.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND