Zhromadne popołdnjo dožiwili

wutora, 15. nowembera 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Zhromadnje paslić bě jedna ze zaběrow, kotrež organizowaštej Wojerowska župa „Handrij Zejler“ a Kulowske towarstwo Bratrowstwo předwčerawšim w Kulowskim Jakubecowym wustawje. Foto: Diana Fryčec-Grimmigowa Zhromadnje paslić bě jedna ze zaběrow, kotrež organizowaštej Wojerowska župa „Handrij Zejler“ a Kulowske towarstwo Bratrowstwo předwčerawšim w Kulowskim Jakubecowym wustawje. Foto: Diana Fryčec-Grimmigowa

Župa a Kulowske towarstwo zarjadowanje za swójby zmóžniłoj

Kulow (DFG/SN). Wojerowska župa ­„Handrij Zejler“ a towarstwo Kulowskeje wosady Bratrowstwo běštej předwčera­wšim na swójbne popołdnjo přeprosyłoj. Hač na posledni stólc běše žurla Jakubecoweho wustawa wobsadźena a wšitcy hosćo sćěhowachu pisanemu programej, kotryž dźěći pěstowarnjow Křesćansko-socialneho kubłanskeho skutka ze Sulšec a z Kulowa kaž tež šulerjo a šulerki ­Krabatoweje zakładneje šule z městačka wuhotowachu. Jako palčiki předrasćene abo z instrumentami w rukach zaspě­wachu sep dźěćacych spěwow. Tež znatu pěseń „Pod Kulowom we holi“ zanjesechu, wabjo hosći do sobuspěwanja a přikleskowanja.

Ideja zhromadneho swjedźenja je wušła ze zhromadneho dźěła župy a towarstwa. „Hdyž kóždy za sebje dźěła, to tež mocy płaći“, rjekny předsydka Bratrowstwa Sonja Hrjehorjowa, kotraž je zdobom regionalna rěčnica Domowiny za Wojerowski region. Po jeje słowach maja dźěći, wosebje serbsce wuknjace, składnosć swoje nawuknjene tež raz šěršej zjawnosći předstajić.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND