Wo wjesnym žiwjenju

wutora, 13. nowembera 2018 spisane wot:
Ketlicy. Na žurli Ketličanskeje fary wotměje so pjatk, 16. nowembra, w 16 hodź. čitanske popołdnjo. Tam čita Friedhard Krawc z dopomnjenkow swojeho prawuja Richarda Zahrodnika (1884–1962). Nadrobnje a lubosćiwje wopisuje Zahrodnik wjesne žiwjenje we wot ewangelskeho serbstwa wobwliwowaneje krajiny wokoło Ketlic kónc 19. lětstotka.

Čita z listow wojaka

póndźela, 12. nowembera 2018 spisane wot:

Budyšin. Cyle w znamjenju kónca Prěnjeje swětoweje wójny steji přednošk Luisy Ertel jutře, wutoru, w 19 hodź. w awli Budyskeho Schilleroweho gymnazija. Tam čita wona z listow Maxa Alfreda Neubauera. 1885 w Budyšinje narodźeny wučer ćehnješe 1914 zahorjeny do wójny. Jako wojak bě zwjetša w Francoskej. W mnohich listach je wón swójbnym wo žiwjenju we wójnje a wo swojich dožiwjenjach rozprawjał.

Ekologisce twarić

Stróža. Architektka Kornelia Barth přednošuje zajutřišim, 14. nowembra, w 17 hodź. w Stróžanskim Domje tysac hatow wo móžnosćach ekologiskeho twarjenja z drjewom. Mjez druhim předstaji wona masiwne twarske wašnja z drjewom bjez lěpka a chemije. Zajimcy su wutrobnje přeprošeni.

Wustajeja drobny skót

pjatk, 09. nowembera 2018 spisane wot:

Křiwa Boršć. Małowjelkowske towarstwo plahowarjow rasoweje pjerizny a nukli přeproša jutře a njedźelu na wustajeńcu drobneho skotu w Křiwoboršćanskej jěchanskej hali. Wopytowarjo móža sej tam sobotu wot 9 do 17 hodź. a njedźelu wot 9 do 16 hodź. najrjeńše skoćata wobhladać. Na dobyćerjow tombole čakaja rjane myta. Wo ćělne derjeměće budźe postarane.

Přednošuje wo Aziji

Njeswačidło. „Stawiznički kołowokoło lěhwoweho wohenja w Aziji“ rěka reportaža, kotruž předstaji Michi Münzberg wutoru, 13. nowembra, w 19 hodź. na žurli Njeswačanskeho hosćenca. Wjace hač 15 króć je wona hižo Aziju wopytała. Najwažniše jej při tym je, so z ludźimi zetkawać a sej přirodu wotkryć. Njeswačanske towarstwo Přećeljo kultury a domizny jako organizator wjeseli so na za­jimawy wječor a wjele wopytowarjow.

Kedźbu, Serbja w Drježdźanach!

Na wosadne popołdnjo

štwórtk, 08. nowembera 2018 spisane wot:

Bukecy. Na serbske wosadne popołdnjo ze superintendentom Janom Malinkom přeprošuje Bukečanska wosada sobotu, 10. nowembra, w 14.30 hodź. na Bukečansku wosadnu žurlu. Mjez druhim čita tam Marko Grojlich. K tomu poskića kofej a tykanc.

Wopominaja pogromowu nóc

Budyšin. Składnostnje 80. róčnicy pogromoweje nocy přeprošujetej Budyski zwjazk antifašistow a tudyši zwjazk Lěwicy na wopomnjenske zarjadowanje, kotrež wotměje so jutře, 9. nowembra, w 15 hodź. na Budyskim židowskim pohrjebnišću za parkowanišćom Röhrscheidtoweje kupjele w Strowotnej studni. Tam porěči Marja Michałkowa. Mužojo njech sej čapku sobu přinjesu. Na pogromowu nóc dopominaja tohorunja jutře w 19 hodź. w Budyskim klóštrje klarisow z wopomnjenskej nutrnosću.

Pokaza kolekciju debjenkow

Budyšin. Wustajeńca twórbow wuměłče Reginy Schmidt z Lawaldy je tuchwilu w Budyskej měšćanskej bibliotece widźeć. Tam předstaji wona jutře, pjatk, wot 15 do 18 hodź. swoju kolekciju debjenkow. Na to su zajimcy wutrobnje přeprošeni. Wustajeńca wostanje hač do 11. januara 2019 přistupna.

„Sergej“ na jewišću

Wo wjesnych mjenach

srjeda, 07. nowembera 2018 spisane wot:

Hodźij. Na zjawne zarjadowanje wo wo­znamje wjesnych mjenow přeprosy Domizniske towarstwo Hodźij sobotu, 10. nowembra, w 14 hodź. do tamnišeho towarstwoweho­ domu na Debrikečanskej dróze 8. Přeprosyli su sej prof. dr. Bernda Könitza z Lipšćanskeje uniwer­sity. Referent je so hižo za čas studija w Praze z wjesnymi mjenami zaběrał a wotwodźuje wuwiće najwjetšeho dźěla wjesnych mjenow z jich słowjanskeho wuchadźišća. Tuž lubi to jara zajimawe zarjadowanje być, zdźěli předsyda domizniskeho towarstwa Peter Beer.

Awtor předstaji knihu

Budyšin. „Schlesische Metamorpohosen – Ethnografie Görlitzer Identitätserzäh­lungen nach 1990“ rěka kniha Roberta Lorenza, kotruž předstaji wón štwórtk, 8. nowembra, w 19.30 hodź. w Budyskej Smolerjec kniharni. Po lěće 1990 je wu­znaće k šleskej identiće w Zhorjelcu a wokolinje wulki rozmach dožiwiło. W swojej knize podawa so awtor na slědy tuteje identity w zašłosći a přitomnosći. Zajimcy su wutrobnje přeprošeni.

Čita wo wjesnych stawiznach

póndźela, 05. nowembera 2018 spisane wot:

Stróža. Stawizny Stróže a Lemišowa steja w srjedźišću čitanskeho wječora srjedu, 7. nowembra, w 19 hodź. w Stróžanskim Domje tysac hatow. Tam čita publicist a awtor Sieghard Kozel ze swojeje němskorěčneje knihi, kotraž zaběra so z časom wot prěnjeho wobsydlenja a prě­njeho pisomneho naspomnjenja wobeju wsow hač k přitomnosći. Čitanje zwjaza Sieghard Kozel ze swójskimi dopomnjenkami na wjesne žiwjenje w zašłych sydom lětdźesatkach a kak je so serbska rěčna substanca w tym času změniła. Zastup­ płaći dwaj euraj, potuńšene euro. Zajimcy su wutrobnje přeprošeni.

Wuzwola noweho princa

Njebjelčicy. Serbskopazličanske karnewalowe towarstwo hotuje so na swoju 49. sezonu. Prěni wjeršk budźe 17. nowembra w 19.30 hodź, hdyž w Njebjelčanskej „Bjesadźe“ noweho princa wu­zwola. Zastupne lisćiki za to móža sej zajimcy pola Hübenthalec pod telefonowym čisłom 03578/ 303 505 (wot 17 hodź.) w Serbskich Pazlicach skazać. Zbywace zastupne lisćiki předawaja při wječornej kasy.

Serbski poskitk na Romantice

pjatk, 02. nowembera 2018 spisane wot:

Budyšin. Na dožiwjenski a předawanski wječor Romantica sće jutře, sobotu, wot 16 hodź. do Budyšina přeprošeni. Mjez najwšelakorišimi poskitkami na naměstach, hasach a před wobchodami budu tohorunja serbske. Tak prezentuje na jewišću před Serbskim domom Radijo Satkula młodu serbsku hudźbu, mjez druhim z Gabrielom Mommerom a Christophom Cyžom. Dale budźe widźeć módro-běła modowa přehladka Dilians-tobołow. Přistupna budźe tohorunja Serbska kulturna informacija.

Informuja wo spěšnej syći

Radwor. Informaciske zarjadowanje wo wutwarje šěrokopasmoweje syće přewjedźe Telekom póndźelu, 5. nowembra, w Radworskim hosćencu „Meja“. W 17 hodź. su wobydlerjo Radworskeje gmejny přeprošeni, we 18 hodź. zajimcy z Njeswačanskeje gmejny.

W stolicy serbować

Čita wo Krabaće

štwórtk, 01. nowembera 2018 spisane wot:
Łaz. Kulowski swójbny, stawizniski a namrěwstwowy slědźer Hans-Jürgen Schröter předstaji jutře, pjatk, we 18 hodź. we Łazowskim Domje Zejlerja a Smolerja manuskript swojeje němskorěčneje knihi­ „Jan Šadowic, Krabat Hornjeje Łužicy – zběrka faktow“. Kniha je wuslědk wjelelětnych slědźenjow awtora wo pozadkach powěsće wo Krabaće a ma klětu wuńć. Zajimcy su na čitanje wutrobnje přeprošeni.

Předstajenje SLA wupředate

wutora, 30. oktobera 2018 spisane wot:

Budyšin. Přidatne předstajenje Serbskeho ludoweho ansambla „Naša Hanka w’ wěncu steji“ jutře, srjedu, w 17 hodź. na žurli SLA je wupředate. Wšitkim přećelam baleta poskića z dwudźělnym baletnym kruchom „Wobliča lubosće – Le sacre du printemps“ štwórtk, 8. nowembra, w 19.30 hodź. dalšu móžnosć, balet SLA dožiwić.

Poswjeća Hronowske pomniki

Kamjenej. Swjatočne poswjećenje pomnikow blisko Kamjeneje, kotrež na zhubjenu wjes Hronow dopominaja, budźe jutře, srjedu, w 14 hodź. Nyšpor zahaji so pola Haja při wopomnjenskimaj kamjenjomaj při pućowanskej šćežce z Kamjeneje do Chrósta. Přizamknje so procesion k třećemu a štwórtemu pomnikej, kotrejž stejitej při hłownej dróze z Kamjeneje do Wulkeje Dubrawy kaž tež w bliskim lěsku. Chór Meja nyšpor wob­rubi. Wšitcy su wutrobnje přeprošeni.

Wo alternatiwnych faktach

póndźela, 29. oktobera 2018 spisane wot:

Budyšin. Z rěču w politice a z jeje wuskutkami zaběra so Budyski klub wuchowarjow rěče jutře, wutoru, w 19 hodź. w Budyskim hosćencu „Sprjewina pen- sija“. Tam porěči Sieghard Kozel na temu „Rěčny płašć alternatiwnych faktow“. Hosćo­ su wutrobnje přeprošeni, zastup je darmotny.

Ponowjeja dróhu

Němcy. Wot dźensnišeho hač do soboty ponowjeja statnu dróhu S 95 mjez Němcami a Kulowcom. Po wotrězkach wotškrabaja tam staru asfaltowu worštu a po­kryja potom puć z nowej. Za čas twarskich dźěłow je dróha dospołnje zawrjena, kaž Budyski krajnoradny zarjad zdźěla. Wobjězdka je hižo wutwara hłowneho puća w Němcach dla wupisana a wjedźe we woběmaj směromaj přez Mučow.

Na čaporowe wiki

Chrósćicy. Štóž so za stare knihi, wučb­ny material a šulsku techniku zajimuje, njech dóńdźe sej srjedu, 31. oktobra, wot 9 do 11 hodź. na čaporowe wiki do Chróšćanskeje šule. Tam změja wjele zajimaweho ze šulskeje łubje w poskitku.

nawěšk

nowostki LND