Póndźelu započnu twarić

pjatk, 09. apryla 2021 spisane wot:
Boranecy. Zhromadnu twarsku naprawu wopłóčkoweho zaměroweho zwjazka Mała Sprjewja, Budyskeho wokrjesa, wo­krjesnych zawodow Budyšin a Radworskeje gmejny wot póndźele, 12. apryla, w Boranecach zwoprawdźa. Tam hłowny puć přez wjes wobšěrnje ponowja a při tym trěbne medije znowa składu. Twarske dźěła maja hač do spočatka decembra trać. W tym času puć dospołnje za­wru. Tež zastaranske a wotwožowanske jězdźidła kaž tež wuchowanska słužba njebudu přez wjes jěć móc. Hač k nawsy přijědu wone pak z Radworskeho směra pak ze směra Nowych Boranec. Kaž krajnoradny zarjad zdźěli, dyrbja wuchowanske mocy po zawrjenym dźělu dróhi nóžkować. Wotpadkowe sudobja wobydlerjow dowjezu sobudźěłaćerjo twarskich firmow k wotpowědnym městnam. Wokołopuć powjedźe po statnymaj dróhomaj S 106 a S 107 do wobeju směrow.

Nowa metoda za móst

štwórtk, 08. apryla 2021 spisane wot:

Worcyn. W Budyskim wokrjesu su dalši dróhotwarski projekt z karbonowym betonom zahajili. Poćežujomnu a za klimu dobru twaršćiznu zasadźuja při nowo­twarje mosta nad Koporčanskej wodu we Worcynju (Wurschen) pola Wósporka. Dźěle betonoweje konstrukcije wobsteja z karbonowych žerdźow a matow. Wone njejsu jenož lóše, ale maja tež lěpšinu, zo njezerzawjeja. Tamne dźěle nastanu na zwučene wašnje z woclobetona. Stary móst z lěta 1934 wottorhaja. Hižo loni běchu při ponowjenju mosta w Zuborničce karbonowy beton wužiwali.

Najprjedy na hinašim městnje

Rakecy. Hinak hač planowane je koro­nowy testowy centrum w Rakecach wot předwčerawšim nachwilnje w młodźinskim a towarstwowym domje při by­wšim kuble zaměstnjeny. Rumnosć je pod třěchu a z liftom docpějomna. Poprawom měješe so za testowy centrum bywša kupnica Diska wužiwać. Za to pak dyrbja jeje wužiwanje najprjedy wot­hło­sować, rěka z gmejnskeho zarjadnistwa. Ručež budźe to zrjadowane, testowy centrum hišće raz přećehnje.

Adresu njezabyć!

srjeda, 07. apryla 2021 spisane wot:

Budyšin. Hnydom po jutrach su wčera prěnje wuhódanja jutrowneje křižowki Serbskich Nowin do redakcije dóšli. Při tym bě zwěsćić, zo wulki dźěl wotpósłarjow swoju adresu připisał njeje. Tohodla prosy redakcija wo to, zo njech potrjecheni čitarjo swoje wuhódanje hišće raz a z adresu do redakcije pósćelu. Hewak jich dopisy při wulosowanju bohužel wobkedźbować njemóžemy.

30 ławkow k jubilejej

Wojerecy. Na swoje 30lětne wobstaće zhladuje lětsa Wojerowska bydlenjo­twarska towaršnosć. Při tej składnosći chcedźa na terenje města dohromady 30 nowych ławkow nastajić. Wobydlerjo su nětko namołwjeni, swoje najlubše městna zapodać, hdźež móhli ławki poz­dźi­šo raz stać. Móžno je to mjez druhim na internetnej stronje www.wh-hy.de. Tam nadeńdu zajimcy kartu města, na ko­trejž móža wotpowědnu městnosć nakřižować.

Online do muzeja

štwórtk, 01. apryla 2021 spisane wot:

Kamjenc. Muzej zapadneje Łužicy w Kamjencu drje wostanje dale zawrjeny, onli­ne pak poskića tam srjedu, 7. apryla, w 19 hodź. archeologiski přednošk. Archeologowka Jasmin Kaiser porěči wo ritualach chowanjow a wopominanja wot kamjentneje doby hač dodźensa. Wuchadźišćo jeje přednoška je prehistoriske pohrjebne polo pola Delnjeje Kiny, hdźež móžachu dźěle pochowanskich ritualow rekonstruować. Zajimcy njech přizjewja so za přednošk z mejlku pod a dóstanu potom trěbne daty.

Poskića kubłanski tydźeń

Spominaja na wopory

srjeda, 31. měrca 2021 spisane wot:
Smochćicy. Na online-poskitk „Žałosćenje ćichu sobotu“ přeproša za 3. apryl wot 10 do 12 hodź. Smochčanske kubłanišćo swjateho Bena. Tamniši dušepastyrjo chcedźa w bróžnjowej cyrkwi na wopory koronapandemije w Budyskim wokrjesu spominać. Za kóždeho zemrěteho wokrjesa korony dla, dotal je jich něhdźe 800, chcedźa swěčku zaswěćić. Spominanje hodźi so jako live-stream přez Youtube-kanal Smochčanskeho kubłanišća sćěhować. Wotpowědny link dóstanu zajimcy přez internetnu stronu kubłanišća. Přihladowarjo móža wot doma přez chatowu funkciju abo přez SMS swójske mysle a modlitwy wozjewić. Dušepastyrjo je při symbolisce natwarjenej muri žałosćenja přičinja.

Poskićeja darmotne testy

póndźela, 29. měrca 2021 spisane wot:

Smochćicy. Caritas je wot dźensnišeho z mobilnym testowanskim teamom w Hornjej Łužicy po puću. Mjez druhim su za testowanje slědowace městna předwidźane: Chrósćicy, Halštrow, Njebjelčicy, Pančicy-Kukow, Worklecy a Róžant. Dalše kruće zaměstnjene testowanske centrumy su w Smochčanskim kubłanišću swj. Bena, w Kamjenskim běrowje Carity (Zapadna 22), w sportowni w Słónkecach (Schlungwitz) w gmejnje Dobruša-Huska a we Wjelećanskej nowej sportowni. Zajimcy móža termin za testowanje online přizjewić, a to pod www.lkbz.de/testmobilkamenz. Kóždy wobydler ma prawo, so jónu wob tydźeń darmotnje testować dać. K terminej dyrbi kóždy swoju chipowu kartku cho­robneje kasy sobu přinjesć. Za kóždy ­negatiwny wuslědk wupisaja certifikat, kiž přewostaja digitalnje abo na papjerje. Ludźo ze symptomami chorosće njesmědźa na test přińć, ale dyrbja so swojemu domjacemu lěkarjej předstajić.

Město přewozmje kupjel

Nowy termin za koncert

pjatk, 26. měrca 2021 spisane wot:

Budyšin. Slěd Budyskich komornych koncertow dale planuja. Dotal drje je kaž planowane wotměć njemóžachu, za to pak su za kóždy jednotliwy koncert narunanski termin našli, mjez druhim za Lipšćanski načolny ansambl acappella-sceny. Folkowe spěwy ansambla Calmus njebudźe tuž kaž najprjedy předwidźane jutře, 27. měrca, ale 28. meje w Budyskej cyrkwi swjateju Marje a Marty.

Porěča wo brunicy

Budyšin. Wuskutki wužiwanja brunicy w Sakskej steja w srjedźišću wirtuelneho zarjadowanja, na kotrež přeprosy Budyski Zeleny wobchod póndźelu, 29. měrca, wot 19 hodź. Zakład diskusije budźe wuhlowy atlas, wudaty wot organizacije BUND a Heinricha Bölloweje załožby. Wo atlasu porěča Jutta Wieding ze sakskeho předsydstwa BUND, statny sekretar w sakskim ministerstwje za energiju, wobswět a ratarstwo dr. Gerd Lippold a zapósłanča Zelenych w krajnym sejmje Lucie Hammecke. Daty za přistup k zarjadowanju dóstanu zajimcy e-mailnje pod .

Knihi dale wupožčeja

štwórtk, 25. měrca 2021 spisane wot:

Budyšin. Hinak hač hišće minjene dny planowane, njemóže Budyska měšćanska biblioteka stupaceje ličby natyknjenjow z koronawirusom dla wočinić. Přiwšěm je tam dale móžno sej knihi wupožčić. Móžno je to mjez druhim přez hornjołužiski wupožčowanski zwjazk Onleihe. Ze streamingowej słužbu Filmfriend poskićeja nětko tež wulki ličbu ­filmow a dokumentacijow. Štóž chce dale prawu knihu w rukomaj dźeržeć a ju čitać, móže swoje přeća bibliotece spo­srědkować a sej skazane knihi po terminje wotewzać. Wotběžane bibliotekowe wupokazy hodźa so za čas zawrjenja telefonisce podlěšić, nowe hodźa so po samsnym puću skazać.

Wirtuelnje do muzeja

Kamjenc. Hišće hač do 11. apryla pokazuje Kamjenski Muzej zapadneje Łužicy wosebitu wustajeńcu wo kóncu lodoweje doby we Łužicy. Njedźelu, 28. měrca, w 14 hodź. poskića tam wirtuelne wodźenje po přehladce z archeologowku Hannah Knittel. Zajimcy njech přizjewja so najpozdźišo hodźinu do spočatka wodźenja pod .

Nowy błyskać nastajili

Radźićeljo so schadźuja

srjeda, 24. měrca 2021 spisane wot:

Njebjelčicy. Přichodne zjawne posedźenje gmejnskeje rady Njebjelčic wotměje so jutře, štwórtk, w 19.30 hodź. w tamnišim gmejnskim zarjadnistwje. Jedna z temow budźe studija, kotruž chcedźa energijowemu konceptej gmejny wotpowědnje zdźěłać. We wobłuku twarskich naležnosćow póńdźe wo twar hale za kompostěrowanje na Miłočanskim přemysłownišću. Zajimcy su wutrobnje přeprošeni.

Poradźuje po telefonje

Budyšin. Prawiznik a zapósłanc Budyskeho wokrjesneho sejmika Lěwicy Hajko Kozel poskići pjatk, 26. měrca, wot 15 do 17 hodź. darmotne socialne poradźowanje po telefonje. Předewšěm póńdźe wo aktualne dźěło- a socialnoprawniske wuskutki koronoweje pandemije. Kozel pak tohorunja na wšitke dalše prašenja wotmołwi, a to samozrozumliwje tež serbsce. Zajimcy njech zazwonja pod telefonowym čisłom 035932/ 363 727.

Wobjed skazać

Dróha zawrjena

póndźela, 22. měrca 2021 spisane wot:

Bolborcy. Dróhotwarskich dźěłow dla je wot dźensnišeho hač do 12. meje wo­krjesna dróha wot Tellerec zawoda w Bolborcach hač ke křižowanišću statneje dróhi S 106 w Słonej Boršći dospołnje zawrjena. Tak kaž tamny dźěl dróhi do směra na Haslow ma tež jězdnja do směra na Słonu Boršć nowu asfaltowu worštu dóstać. Wjacore wokołopuće su wupisane a wjedu po wokrjesnych a statnych dróhach.

Zahroda w přewodniku

Pančicy-Kukow. W nalětnim wudaću po cyłej Němskej wuchadźaceho magacina „Der Pilger“ je nětko zelowy a zežiwjenski centrum klóštra Marijineje hwězdy w Pančicach-Kukowje sobu zapřijaty. Sobudźěłaćerka Křesćansko-socialneho kubłanskeho skutka Lisa Wuttig je so za magacin na kołopuć po klóšterskej zahrodźe z jeje 500 rostlinami podała. Na­drobnje rozłožuje wona zwisk mjez ­wědu rjadniskich sotrow a modernej ­zahrodniskej techniku. Na te wašnje chcedźa putnikow a dalšich zajimcow pohnuć, zo sej zahrodu wobhladaja.

Kćenjowy běh wirtuelnje

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

  • Pnačičanski procesion - Die Panschwitzer Prozession.
  • Kulowscy křižerjo - Die Witticheunauer Kreuzreiter.
  • Njebjelčanscy křižerjo – Die Nebelschützer Verkündigungsprozession.
  • Chróšćanski křižerski procesion - Die Crostwitzer Osterreiter.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha
  • Ralbičanscy křižerjo - Die Ralbitzer Osterprozession.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha

nowostki LND