Předpředań zahajena

póndźela, 16. septembera 2019 spisane wot:

Chrósćicy (SN). Serbska kapała CON-TAKT swjeći 5. oktobra w Chróšćanskej „Jednoće“ swoje dźesaćlětne wobstaće. Přez wječor nazymskich rejow za wšitke generacije powjedźe braška Handrij Krječmar z Dubrjenka. Připowědźili su so spěwarjo, kotřiž chcedźa wot 19 hodź. superhity serbskeho rozhłosa zanjesć. Dźensa so předpředań zastupnych lisćikow za sydom eurow pola Chróšćanskeho časnikarja Jürgena Njeka a w Budyskej Serbskej kulturnej informaciji zahaji.

Gmejna pyta rjedźerku

Wotrow (SN). We Wotrowskej starej šuli maja wjetšu rumnosć, w kotrejž so najwšelakoriše zjawne kaž tež swójbne zarjadowanja wotměwaja. Zamołwita za wobłuk domu ze sanitarnymi připrawami je gmejna Pančicy-Kukow. Komuna pyta někoho, kotryž by so wo rjedźenje starał a ludźom, kotřiž chcedźa tam swjećić, kluč přepodał. Za to je małe pjenježne narunanje předwidźane. Zajimcy móža so na gmejnskim zarjedźe w Pančicach-Kukowje přizjewić.

Wobchadne wobmjezowanja

Škoda nětko wjesny předstejićel

pjatk, 13. septembera 2019 spisane wot:

Wotrow (SN). Na swojim konstituowacym posedźenju wutworichu we Wotrowje srjedu nowu wjesnu radu. Wjesny předstejićel je nětko Tobias Škoda, jeho naměstnik Marcel Rjeda. Kaž wjesnjanosta gmejny Pančicy-Kukow Markus Kreuz (CDU) zdźěli, dotalny Wotrowski wjesny předstejićel Měrko Pohonč a jeho naměstnik Stefan Weclich gremijej hižo njepřisłušataj. Dojednali běchu so na to we wzajomnej přezjednosći.

Šulerska wustajeńca na hrodźe

Wojerecy (SN). „Kuzło zelow“ rěka wustajeńca šulerskich dźěłow, kotraž je hač do 22. septembra w foyeru Wojerowskeho hrodu přistupna. We wobłuku projektoweho tydźenja bě so 13 holcow a hólcow w starobje sydom do jědnaće lět hromadźe z Wojerowskim młodźinskim domom „Ossi“ a Wojerowskim měšćanskim muzejom zelam wěnowało. Kotre zela na łužiskich łukach rostu, to a tójšto wjace zajimcy we wustajeńcy zhonja.

Centrum seniorow wita hosći

Spěchuja małe projekty

srjeda, 11. septembera 2019 spisane wot:

Budyšin (SN). We wobłuku spěchowanja małych projektow dóstanje Wulki Wojerowski chór za předstajenje twórby Karla Jenkinsa „The armed man – a mass for peace“ pjenježnu podpěru sakskeho wuměłstwoweho ministerstwa a kulturneje załožby. Tež měšćanske towarstwo kaž tohorunja stacija za techniku, přirodowědu a wuměłstwo w Běłej Wodźe so nad podpěru wjeselitej.

Cerfitikat za dobre dźěło

Budyšin (SN). W zachodźe starownje maltezow swj. Jadwigi w Budyšinje wisa wotnětka wopismo Zelena hoka. Tele zapisane­ znamjo wobswědča žiwjensku kwalitu w starobje a přećelnosć w domje. Spožčiła bě je Towaršnosć k spěchowanju žiwjenskeje kwality w starobje a při zbrašenju. Cerfitikat wotbłyšćuje wobstajne dobre dźěło maltezow při hladanju starych. „Spožčeny certifikat je znamjo česćenja wšědneho skutkowanja našich sobudźěłaćerjow“, wuzběhny nawoda domu Matthias Wollmann.

Gregorianske hłosy putali

Rada gmejny so skonstituuje

wutora, 10. septembera 2019 spisane wot:

Róžant (SN). Prěni raz po wólbach zetka so štwórtk, 12. septembra, rada gmejny Ralbicy-Róžant. Nimo spřisahanja čłonow wola w Róžeńčanskej gmejnskej sydarni tež zastupjerjow wjesnjanosty a zastupjerjow wjacorych wažnych gremijow. Wuradźowanje je zjawne, započatk je we 18.30 hodź.

Na knižnu premjeru

Budyšin (SN). „Kaskady-kaskaden“ rěka nowa kniha serbskeje tworjaceje wuměłče Maje Nageloweje a jeje němskeho kolegi Jörga Sperlinga. Nowu publikaciju, kotraž je njedawno w Ludowym nakładnistwje Domowina wušła, předstaja zajutřišim štwórtk, w 19.30 hodź. w Budyskej Smolerjec kniharni.

Přewjedu dworowy swjedźeń

Serbske blido w stolicy

póndźela, 09. septembera 2019 spisane wot:

Berlin. Přichodne Serbske blido w Berlinje budźe štwórtk, 12. septembra, w 16 hodź. w hosćencu EINSTEIN KAFFEE na Friedrichowej 206. Hosćenc je direktnje pódla bywšeho namjezneho přechoda Checkpoint Charlie. Zajimcy su wutrobnje witani.

Statny rěčnik porěči

Kulow. Křesćansko-socialny kubłanski skutk přeprošuje na dalše popoł­dnjo seniorow.­ Wone wotměje so srjedu, 11. septembra, w 14.30 hodź. na Kulowskim Starym dwórnišću. W srjedźišću zarjadowanja steji prašenje, što je poprawom prawniski stat? Statny rěčnik na Budyskim hamtskim sudnistwje dr. Ludger Altenkamp wo temje porěči a wjeseli so na prašenja wopytowarjow.

Na jězbu njezabyć

pjatk, 06. septembera 2019 spisane wot:

Pančicy-Kukow. Čłonojo Domowinskeje skupiny Pančicy-Kukow a dalši přizjewjeni njech njezabudu na skupinsku jězbu jutře, sobotu, do Prahi. Bus wotjědźe w 7 hodź. wot busoweho zastanišća při šuli.

Běhaja po měsće

Budyšin. 26. Budyskeho měšćanskeho běha dla dóńdźe jutře, sobotu, w sprjewinym měsće k wobchadnym poćežowanjam. Start a cil budźetej před Serbskim domom na Póstowym naměsće, kotrež je wot 7 do 18 hodź. zawrjene. Tam tež žane parkowanske městna njejsu. Za­wrjene budu w mjenowanym času tohorunja Mukowa a Walska kaž tež zdźěla Sukelnska, Róžowa a Weigangowa.

Pokazaja zajimawostki

Kak za sebje lěpje wabić?

srjeda, 04. septembera 2019 spisane wot:

Chrjebja (SK/SN). Partnerska iniciatiwa biosferoweho rezerwata Hornjołužiska hola a haty, kotraž stara so wo lěpše zwičnjenje prózdninskich domow a dowolowych bydlenjow, zetka so njedawno na Ladušec ratarskim statoku w Chrjebi. Iniciatiwa je jedna z 23 tajkich po wšej Němskej a jej přisłuša wjace hač 20 prózdninskich přebywanišćow. Hłownje zaběrachu so wobdźělnicy z prašenjom, kak móža małe předewzaća na polu turizma lěpje zwičnjeć a kak hodźi so za nje lěpje wabić. Ladušec ratarski statok – tam kombinuja aktiwne ratarstwo z hóstnymi stwami a předawanjom domjacych wudźěłkow – bě jedyn z prěnich, kotrež su we wobłuku biosferoweho rezerwata dowolowe přebytki poskićeli.

Serenada w zelenym

Benedikt Dyrlich čita

wutora, 03. septembera 2019 spisane wot:
Kamjenc. Ze swojeje knihi „Leben im Zwiespalt 1“ čita Benedikt Dyrlich jutře, srjedu, w 19 hodź. w Kamjenskim Röhrmeisterowym domje na Lessingowym naměsće. Na zarjadowanje přeprošujetej Ludowe nakładnistwo Domowina a Kamjenski Lessingowy muzej. Z wurězkami z dźenikow, listow a přinoškow, kotrež je Dyrlich wot spočatka 1970tych lět zběrał, rysuje wón wróćo zhladujo wotrězki swojeje biografije a poměry w NDR hač k politiskemu přewrótej. Zastup płaći tři eura, potuńšene 1,50 eurow.

Hrajkanišća dóstanu adresu

póndźela, 02. septembera 2019 spisane wot:

Wojerecy. Hrajkanišća na terenje města Wojerec dóstachu nětko nowe tafle, na kotrychž z piktogramami na porjadne wužiwanje skedźbnjeja. W tym zwisku wuhotowachu wšitke hrajkanišća z adresu, kotraž je na taflach tohorunja napisana. Kaž měšćanske zarjadnistwo zdźěli, njesłuži adresa tomu, zo móhli sej hrajkace dźěći mjez sobu pohladnicu pósłać, ale zo by wuchowanska słužba w nuznym padźe nawigacisku adresu měła a tak spěšnišo pomhać móhła.

Ponowjeja kružny wobchad

Tři Hwězdy. Kružny wobchad w Třoch Hwězdach nětko ponowjeja. Tohodla dyrbja so šoferojo na přidatne poćežowanja nastajić. Asfaltowa woršta kruha je chětro roztorhana. Twarske dźěła maja hač do spočatka oktobra trać. Tak dołho wostanje puć do směra na Wjazońcu dospołnje zawrjeny, wobchad do Chelna, Budyšina a Hodźija porno tomu powjedu z amplemi nimo kružneho wobchada. Natwarili běchu jón w lěće 2005, jako nasta prěni wotrězk Budyskeje južneje wobjězdki mjez Třomi Hwězdami a Wjazońčanskej dróhu.

Zaswěća swěčki a smólnicy

pjatk, 30. awgusta 2019 spisane wot:

Njeswačidło. Woblubowany swjedźeń swětła wotměje so jutře, sobotu, w Njeswačanskim hrodowym parku. Je to mjeztym hižo­ 24. wječor tajkeho razu. Z něhdźe 3 000 swěčkami a smólnicami wobswětla po ćmičkanju cyły park. We 18.30 hodź. koncertuje Drježdźanska skupina Swing Bell. Po koncerće stej wohnjowa show kaž tež mjeńši wohnjostroj předwidźanej. W hrodowej pincy budu hač do ranja reje a zabawa. Čłonojo kulturneho a domizniskeho towarstwa so na mnohich hosći wjesela.

Modla so kadiš

Budyšin. Lětuša modlitwa kadiš za zamordowanych Budyskeje židowskeje wosady­ je njedźelu, 1. septembra, w 17 hodź. na ži­dowskim pohrjebnišću na Mužakowskej dróze. Mužojo njech nje­zabudu na čapku.­

Swjeća jubilej wsy

Zubornička. Składnostnje 600lětneho wobstaća Zubornički přewjedu tam jutře wjesny swjedźeń. Wot 10 hodź. změja pisany­ program za młódšich a staršich. Jedyn z wjerškow budźe w 15 hodź. zetkanje mopedow typa Simson.

nawěšk

nowostki LND