Bursa dźěćaceje drasty

pjatk, 21. septembera 2018 spisane wot:

Budyšin (SN). W Budyskej Montessoriskej zakładnej šuli wotměwaja so w běhu lěta wjacore bursy dźěćaceje drasty. Tak tež jutře, 22. septembra, wot 14 do 16 hodź. Na něhdźe 40 stejnišćach poskića tam wikowarjo a druzy trjebanu, derje zdźeržanu dźěćacu kaž tež babyjowu ­drastu, hrajki a dalše artikle.

Hladarjam cyle bliscy być

Wojerecy (SN). Wojerowski zwěrjenc drje mnozy hižo znaja, ale jónu wob lěto, na dnju němskeho zwěrjenca, móža tam wosebje dźěći něšto wosebite dožiwić. To hladarjo rewěra kopytačow, rubježnych zwěrjatow a ptakow kaž tež picowanskeje kuchnje holcy a hólcow za ruku bjeru. Tak móža dźěći picowanje zwěrjatow raz cyle blisko dožiwić. Tež w tropiskim domje njeje přeco móžno, hady a druhe reptilije zbliska wobkedźbować. Zajutřišim, njedźelu, wot 14 hodź. su swójby lubje do zwěrjenca witane.

Hišće městna za projekt

štwórtk, 20. septembera 2018 spisane wot:

Budyšin (SN). Kaž Alexander Noack ze zarjadniskeho managementa Budyskeho Kamjentneho domu zdźěli, maja w zarjadnišću hišće swobodne městna za bigbandowy projekt „Swingin ,Santa‘“. W druhim tydźenju nazymskich prózdnin, wot 13. do 19. oktobra, chcedźa tam z třiceći młodostnymi swój lětuši hodowny program na jewišćo přinjesć. Zajimcy 10 do 18 lět móža so přizjewić.

Prěni hosćo w zetkanišću

Hamor (SN). Wot spočatka septembra zajimcy Hamorski zetkawanski centrum wužiwaja. Na druhim poschodźe šulskeho domu maja nimo čłonow seniorskeho kluba tež wupožčowarjo medijow w Hamorskej bibliotece swój domicil.

Přidatne prěkuše za Židow

Budyšin (SN). Kaž připowědźene, wukonja Budyske měšćanske zarjadnistwo dalši krok, „zo bychu wobchad w Židowje spomalili“. Na Słonoboršćanskej, Wjel­ko- wskej kaž tež Ćichońskej dróze kładu specielne prěkuše, zo bychu šoferojo spěšnosć jězdźidłow pomjeńšili. Dźěła chcychu dźensa zakónčić.

Nowonarodźene witali

Pomhać žiwjenje wuchować

srjeda, 19. septembera 2018 spisane wot:

Kamjenc (SN). Kamjenska chorownja maltezow swj. Jana přeprosy jutře, 20. septembra, wot 9.30 do 11.30 hodź. na wosebitu akciju na torhošću Lessingoweho města. Tam, hdźež su kóždy štwórtk wiki, chce medicinski personal we wobłuku „tydźenja znowawožiwjenja“ pokazać, kak móžeš druhemu žiwjenje wuchować. „Njejapki infarkt wutroby móže kóždeho trjechić“, lěkarski direktor Kamjenskeje chorownje dr. med. Franc Eiselt wuswětla. Kóždy měł tuž kmany być, druhemu w tajkim padźe pomhać.

Dorost w coowje

Wojerecy (SN). Njemało dźiwali su so njedawno hladarjo Wojerowskeho zwěrjenca, jako w tropowym domje štyri małe kralowske pytony wuhladachu. Dorost je wšitkim woprawdźita překwapjenka. Wšako bě mać jejka tak derje schowała, zo je hač do kónca nichtó widźał njeje. Mjeztym su małe hady do swójskeho terarija přećahnyli. Tropowy dom coowa pak je tuchwilu tež domicil štyrjom małym a prěnim pisanym wužam družiny sinaloa.

Za mudre wuši dźěći

Wulki wothłós za schorjeneho

wutora, 18. septembera 2018 spisane wot:

Halštrow (SN). Na typizěrowanskej akciji za 13lětneho na leukemiju schorjeneho Bena z Halštrowa je so minjeny kónc tydźenja wjace hač 2 000 ludźi wobdźěliło. Na akciji, kotruž je jeho ćeta Heike Müller organizowała, wobdźělichu so w Halštrowje tež wobydlerjo ze zdalenišich kónčin. Sobotu móžachu tam nimale tysac darićelow registrować.

Nowy šeflěkar ortopedije

Wojerecy (SN). Dr. Marc K. Schuler je nowy šeflěkar za ortopediju a njezbožowu chirurgiju we Wojerowskej chorowni. Kaž nowinski rěčnik klinikuma Gernot Schweitzer zdźěli, dr. Schuler naslěduje dr. Dietricha Lorenza.

Wustajeńca k jubilejej

póndźela, 17. septembera 2018 spisane wot:

Budyšin. Składnostnje 90. narodnin Wórše Lanzyneje wotewru zajutřišim, srjedu, 19. septembra, we 18 hodź. w Budyskej Serbskej kulturnej informaciji wustajeńcu wo jeje žiwjenju a skutkowanju. Zajimcy su wutrobnje přeprošeni.

Jatba pod hokatym křižom

Budyšin. Nowu trajnu wustajeńcu ­wotewru tohorunja srjedu, a to w 17 hodź. w Budyskim wopomnišću na Weigangowej 8a. Přehladka „Jatba pod hokatym křižom“ dokumentuje stawizny ­Budyskeju jastwow jako městnosće represijow přez nacionalsocialistiski režim. Wustajeńca wobswětla dotal lědma wobkedźbowanu temu, mjenujcy hitlerske jastwa jako dźěl teroroweho režima ­nacionalsocialistow. W srjedźišću přehladki steja wosudy ludźi, kotřiž su so nacionalsocializmej spřećiwjeli a kotrychž su za to do jastwa tyknyli. Nimo komunistow a socialdemokratow běchu to tež Židźa a Serbja.

Pokazuja mopedy a motorske

Wjacore chóry spěwaja

pjatk, 14. septembera 2018 spisane wot:
Budyšin. Mjeztym hižo 24. raz wotměje so jutře, sobotu, w Budyšinje nazymske chórowe spěwanje. Wot 15 hodź. předstaja so wjacore chóry w awli Schilleroweho gymnazija. Mjez nimi budźe chór Budyšin pod nawodom Michała Jancy.

Bus prjedy wotjědźe

štwórtk, 13. septembera 2018 spisane wot:

Pančicy-Kukow. Kedźbu, čłonojo Domowinskeje skupiny Pančicy-Kukow, kotřiž sće so za skupinski wulět sobotu, 15. septembra do Berlina přizjewili! Bus wotjědźe zajutřišim hižo w 7 hodź., a nic kaž na přeprošenju připowědźene w 7.30 hodź. Wulětnicy njech su w prawym ­času při busowym zastanišću při šuli, zwotkelž bus wotjědźe.

Strowy z poprjancami

Budyšin. Z telewizije znaty lěkar dr. Carsten Lekutat budźe jutře, pjatk, z hosćom w Budyskim Kamjentnym domje. Na zabawne wašnje porěči wón w swojim programje wo tym, kak móža poprjancy žiwjenje wuchować. Sam je wón z poprjancami 20 kilogramow wotbył a zasadźa ­je nimo toho při lěkowanju swojich pacientow. Nimo pokiwow k strowoće poda dr. Carsten Lekutat tohorunja dohlad ­za kulisy swojeje praksy, štož lubi runje tak zabawny kaž žortny wječor, dokelž su wšitke předstajene stawiznički wěrne. Zarjadowanje započnje so w 20 hodź. ­Zastupny lisćik při wječornej kasy płaći 22 eurow.

Twarja nowy móst

Literarna rozmołwa

wutora, 11. septembera 2018 spisane wot:

Budyšin. Z diskusiju wo knize „Łójerjo sonow“ z pjera Jěwy-Marje Čornakec pokročuje Zwjazk serbskich wuměłcow z rjadom wuměłskich rozmołwow pod titulom „tracTare“ štwórtk, 13. septembra, we 18 hodź. w hosćencu „Tiroler ­Stuben“ na Lessingowej 1 w Budyšinje. Na zarjadowanje njejsu jenož čłonojo ZSW přeprošeni, ale wšitcy zajimcy.

Informuja wo hladanju

Kulow. Informaciske zarjadowanje wo hladanju dźěći w swójbje wotměje so zajutřišim, štwórtk, w 19.30 hodź. w Kulowskim Forellowym centrumje na Kolpingowym naměsće 8. Tam móža so zajimcy wobhonić, kotre wuměnjenja su trěbne, zo móže swójba dźěćo nachwilnje abo dlěšodobnje hladać. W Budyskim wokrjesu tajke swójby nuznje pytaja. Dalše informacije dóstanu zajimcy pod telefonowym čisłom 03591/ 5251 - 513 75.

Terminy přizjewić

póndźela, 10. septembera 2018 spisane wot:

Budyšin. Rěčny centrum WITAJ namołwja młodźinske kluby, towarstwa a skupiny, swoje terminy za lěto 2019 při­zjewić, zo móhli je do přichodneje ­młodźinskeje protyki zapřijeć. Terminy hodźa so e-mailnje pod protyka2019@ gmx.de abo na Facebooku pod protyka 2019 zapodać.

W stolicy serbować

Berlin. Přichodne Serbske blido w Berlinje budźe štwórtk, 13. septembra, w 16 hodź. w hosćencu „Einstein Kaffee“ na Friedrichowej 206. Štóž ma lóšt a chwile so na měsačnych zetkanjach wobdźěleć, zo by w cuzbje maćeršćinu hajił, je stajnje lubje witany. Za Serbskim blidom w Berlinje maja zajimcy dobru składnosć, swoje rěčne kmanosće nałožować a skrućeć.

Kamjenje postajić dać

Kamjenc. Štóž chce wědźeć, kotre wo­sebite kamjenje wón doma ma, zhoni to jutře, wutoru, wot 17 hodź. w Kamjenskim Muzeju zapadneje Łužicy. Muzejowy geologa Jens Czoßek přewjedźe tam kamjenjowu rěčnu hodźinu.

Informuja wo wólbach sejma

pjatk, 07. septembera 2018 spisane wot:

Chrósćicy. Iniciatiwa za demokratiske ­ludowe zastupnistwo přeproša wšitkich zajimcow na informaciski a temowy ­wječor k wólbam Serbskeho sejma póndźelu, 10. septembra. w 19 hodź. do Chróšćanskeho Krawčikec hosćenca. Ini­ciatiw­nicy chcedźa ideju a perspektiwy sejma kaž tež wobstejnosće wólbow předstajić. Přizamknje so diskusija wo prašenjach kulturneje a kubłanskeje ­awtonomije Serbow.

Literarna rozmołwa

Budyšin. Z diskusijiu wo knize „Łójerjo sonow“ z pjera Jěwy-Marja Čornakec pokročuje Zwjazka serbskich wuměłcow rjad wuměłskich rozmołwow pod titulom „tracTare“ štwórtk, 13. septembra, we 18 hodź. w hosćencu „Tiroler Stuben“ na Lessingowej 1 w Budyšinje. Na zarjadowanje njejsu jenož čłonojo ZSW přeprošeni, ale wšitcy zajimcy.

Wobchod zaso wotewru

Budyšin. We wobłuku dnja wotewrjeneho pomnika chcedźa zajutřišim, njedźelu, w 14 hodź. Budyski tachantski wobchod na Mjasowych jětkach zaso wočinić. Zajimcy su přeprošeni sej wobhladać, što je so tam změniło, a so wo nowych poskitkach wobhonić, mjez druhim wo literarnej kofejowni.

Dwory šěroko wočinjene

nawěšk

nowostki LND