Rozprawja wo putnikowanju

pjatk, 15. decembera 2017 spisane wot:

Chrósćicy. Hač ke kóncej swěta móžeš sej samo pěši dóńć. To wě Max Jörg Pfauder ze Schkeuditza, po powołanju grafikar, cyle dokładnje – dokelž je to sam činił. Španiske město Santiago de Compostela blisko Atlantiskeho oceana je wot swojich chěžinych duri dokładnje 3 009 kilometrow zdalene. Je samo na dwoje wašnje putnikował: jónu w kóždolětnych etapach, kusk po kusku, takrjec k zwučowanju; a potom tež cyły puć zasobu. Wo swojim dźesaćlětnym putnikowanju po Europje rozprawja Max Jörg Pfauder jutře, sobotu, w 19.45 hodź. w Chróšćanskej putniskej hospodźe. Wšitcy zajimcy su lubje witani!

Wiki při gratowni

Hórki. Na adwentne wiki přeprošuje Hórčanske wjesne towarstwo „Při skale“ njedźelu, 17. decembra, w 16 hodź. při gratowni Hórčanskeje dobrowólneje wohnjoweje wobory. Popołdnjo zahaja wjesne dźěći z programom, na to zanjese dujerska kapała „Horjany“ adwentnu hudźbu. Dźěći změja móžnosć k paslenju a tež rumpodich je swój wopyt připowědźił. Wopytowarjam poskićuja horce wino wot winicarja, kurjenu rybu, pražene kołbaski a dalše překwapjenki.

Natwarjacy kurs serbšćiny

Šulerjo koncertuja

štwórtk, 14. decembera 2017 spisane wot:

Budyšin. Pod hesłom „Hodowne hwězdy“ přeprosy Budyska wokrjesna hudźbna šula jutře, pjatk, w 17 a 19.30 hodź. na dohodownej koncertaj do Němsko-Serbskeho ludoweho dźiwadła. Najwšelakoriše ansamble a jednotliwcy zahudźa a zaspěwaja adwentnu a hodownu hudźbu, pochadźacu z rozdźělnych hudźbnych tradicijow. Interpreća na jewišću budu młódši a starši šulerjo hudźbneje šule. Zastupne lisćiki dóstanu zajimcy při dźiwadłowej kasy.

Bajka w „Jednoće“

Chrósćicy. Balet Serbskeho ludoweho ­ansambla předstaji njedźelu, 17. decembra, w 17 hodź. rejwanu bajku „Hodowne potajnstwo“ w Chróšćanskej wjacezaměrowej hali „Jednota“. Wopytowarjo dožiwja mjez druhim skepsane kuzłarske hrónčko, bajowe postawy, kiž so žiwe na jewišću zjewja, a šibału błudničku (Hanka Rjelcyna). To su wosebite přidawki w tutej njewšědnej hodownej bajce. Zastupne lisćiki dóstanu zajimcy w SLA abo pola Chróšćanskeho časnikarja Jürgena Njeka.

Lětsa derje hospodarili

wutora, 12. decembera 2017 spisane wot:

Dźěwin (AK/SN). Gmejna Dźěwin móže lěto 2017 financielnje stabilnje zakónčić. „Etat je so pozitiwnišo wuwił, hač smy sej to myslili“, komornica Carmen Perick na njedawnym posedźenju gmejnskeje rady podšmórny. „Gmejna ma dosć pjenjez, tak zo móžemy kredity wotpłaćić a njetrjebachmy přizwoleny kasowy kredit wužiwać.“

We wokrjesu 101 000 štomow

Budyšin (SN). Kaž je industrijne drustwo twarjenje-agrar-wobswět wuličiło, drje budźe w Budyskim wokrjesu na hodownych swjatych dnjach něhdźe 101 000 hodownych štomow w bydlenskich stwach a druhdźe stać. Lěsniske dźěłarnistwo z toho wuchadźa, zo sej něhdźe 70 procentow domjacnosćow k hodam štomik kupi. „Jědla pak njeje kaž jědla. Kupcy měli nimo napohlada na to dźiwać, hdźe a kak je štom narostł“, radźi Peter Schubert z lěsnistwa, a kupić sej domjacy produkt z ekopječatom.

Jenička póstowa filiala

Čorny Hodler (SN). W Čornohodlerskej kupnicy zaměstnjena póstowa filiala je we wobłuku partnerskeho zrěčenja z Němskim póstom jenička w Radworskej gmejnje. Prowizorisku filialu w Minakale su hižo w oktobru zawrěli.

Wo měšćanskim wohenju

póndźela, 11. decembera 2017 spisane wot:

Budyšin. Zahubna katastrofa w stawi­znach Budyšina, měšćanski woheń lěta 1634, budźe tema přednoška jutře, wutoru, w 19 hodź. w Budyskim archiwnym zwjazku na Hrodowskej 12. Stawiznar Richard Fürtig porěči wo tym, kak so wulki woheń w měšćanskich chronikach wotbłyšćuje a kak wo nim rozprawjeja. Zastup je darmotny.

Na koncert a bjesadu

Berlin. 175. serbske blido w Berlinje wotměje­ so srjedu, 13. decembra. Zarjadowanje započnje so w 15 hodź. z wo­pytom koncerta w katedrali swj. Jadwigi. Z Hornjeje Łužicy pochadźacy tachantski organist Tomaš Žur hudźi na Klai­sowych pišćelach kompozicije Bacha a Regera. Po koncerće podadźa so wšitcy na serbsku adwentnu bjesadu do hosćenca EINSTEIN­ KAFFEE na Friedri­chowej 206.

Wustaja swoje wobrazy

Přednošuje wo reformaciji

pjatk, 08. decembera 2017 spisane wot:

Chrósćicy. Lěto reformacije k wopomnjeću jeje 500. róčnicy w Němskej drje je oficialnje nimo. Wostawaja pak zajimawe historiske slědźenja, dopóznaća a publikacije. K tym je mjez druhim přinošował za biskopstwo Drježdźany-Mišno z wosebitej knihu a za dwurěčnu Łužicu z kapitlom w knize „Pjeć lětstotkow – Serbja a reformacija“ dr. Jens Buliš. W Chróšćanskej putniskej hospodźe přednošuje wón jutře, 9. hodownika, w 19.45 hodź. wo poměrje Serbow k reformaciji a wo łužiskich historiskich wosebitosćach. Wšitcy zajimcy su přeprošeni.

Wustaja rasowu pjeriznu

Delnja Hórka. Towarstwo plahowarjow rasoweje pjerizny 1878 Budyšin a wokolina přewjedźe jutře a njedźelu wulku přehladku rasoweje pjerizny w Delnjohórčanskej sportowni. Sobotu wot 9 do 17 a njedźelu wot 9 do 16 hodź. budźe ně­hdźe 400 pjeritych skoćatow w najwše­lakorišich rasach a barbach widźeć.

Na adwentne wiki

Rakecy. Na terenje bywšeho Rakečanskeho kubła wotměja so jutře, sobotu, wot 14 hodź. adwentne wiki. Wo kulturne wobrubjenje staraja so mjez druhim zakładna šula, pěstowarnja a žónski chór.

Šulerjo koncertuja

štwórtk, 07. decembera 2017 spisane wot:

Worklecy. Serbska zakładna šula „Michał Hórnik“ přeprošuje wšitkich staršich, dźědow, wowki a dalšich zajimcow na tradicionalny adwentny koncert jutře, pjatk, we 18 hodź. do Worklečanskeje ćěłozwučowarnje. Z wjele lubosću a wosobinskim zasadźenjom su so šulerjo a wučerjo na tónle wjeršk w běhu šulskeho lěta přihotowali. Tuž so organizatorojo bohateho wopyta nadźijeja.

Za adwentničku so přizjewić

Chrósćicy. Lětuša adwentnička wuměnkarkow a wuměnkarjow Chróšćanskeje gmejny wotměje so štwórtk, 14. decembra w 15 hodź. w Chróšćanskej wjacezaměrowej hali. Při kofeju, wosušku a kulturnym programje wjesela so wjesnja­nosta a jeho sobudźěłaćerjo na rjane zhromadne popołdnjo z rentnarjemi. Orga­nizatoriskich přičin dla njech so zajimcy­ hač do 11. decembra na gmejnje (tel. 035796/96 210, email: ) přizjewja.

Planuja jězbu seniorow

„Hłowna“ Bratrowstwa

srjeda, 06. decembera 2017 spisane wot:

Kulow. Wšitcy čłonojo a dalši zajimcy su přeprošeni na hłownu zhromadźiznu Kulowskeho Bratrowstwa, kotraž wotměje so pjatk, 8. decembra, w 19 hodź. na Kulowskej Bosćanowej žurli. Po spominanju na zemrětych čłonow, zbožopřećach wšitkim jubilaram towarstwa a po krótkich rozprawach předsydki, dźiwa­dłoweje skupiny a chóra přizamknje so přednošk superintendenta Jana Malinka „Reformacija a Serbja“.

Wo pohrjebniskej kulturje

Janšojce. Serbsko-němski domizniski muzej w Janšojcach přeprošuje jutře, štwórtk, we 18 hodź. na přednošk. Sobudźěłaćerjo Choćebuskeje wotnožki Serbskeho instituta porěča wo kultiskim, drohotnym a kurioznym w serbskej Delnjej Łužicy w Picnjanskim hamće. Jedyn z ćežišćow přednoška budźe serbska po­hrjebniska kultura. Wo njej swědči mjez druhim historiska pohrjebna kuča, kotraž je w muzejowej bróžni widźeć.

Hodowna wustajeńca

Adwentnička skupinarjow

wutora, 05. decembera 2017 spisane wot:

Pančicy-Kukow. Čłonojo Domowinskeje skupiny Pančicy-Kukow njech njezabudu na swoju adwentničku jutře, srjedu, we 18 hodź. w Starej hospodźe. Tam zaklinči dujerska hudźba a budźe składnosć, zhromadnje spěwać a pobjesadować. Na předań budu zaso serbske knihi z Ludoweho nakładnistwa Domowina. Tón wječor budźe tohorunja móžno podpisać wobydlersku akciju Minority SafePack za prawa narodnych mjeńšin w Europje.

Twarja busowej čakarni

Serbske Pazlicy. Nowej busowej čakarni smě Njebjelčanska gmejna w Serbskich Pazlicach twarić dać. Wužiwać budu za to spěchowanske srědki, kotrež bě gmejna spočatk nowembra připrajene dóstała. Dokelž pak so lěto nachila, njehodźi so naprawa lětsa hižo zwoprawdźić. Toho­dla su čłonojo gmejnskeje rady na swojim zašłym posedźenju wjesnjanostu społnomócnili, jednać z firmami a přijomny poskitk za twar namakać. Klětu nalěto chcedźa čakarni z pomocu při- zwolenych 21 500 eurow a z gmejnskim podźělom natwarić dać.

PoŠtyrjoch koncertuja

Na adwentničku župy

póndźela, 04. decembera 2017 spisane wot:
Budyšin. Župa „Jan Arnošt Smoler“ přewjedźe štwórtk, 7. decembra, w 16 hodź. swoju adwentničku w Budyskim Serbskim domje. K tomu su wšitcy čłonojo Domowinskich skupin, čłonojo serbskich towarstwow teritorija Budyskeje župy a dalši wutrobnje prošeni. Zajimcy njech so hač do jutřišeje wutory w Budyskim regionalnym běrowje pod telefonowym čisłom 03591/ 550 211 abo emailnje pod přizjewja.

Hudźba k 1. adwentej

pjatk, 01. decembera 2017 spisane wot:

Budyšin. Hudźbne chłóšćenki zaklinča njedźelu, 3. decembra, we 18 hodź. w Budyskej cyrkwi Našeje lubeje knjenje. Sopranistka Magdalena Kircheis a tenor Christian Lutz zahajitaj hudźbny zazběh do adwentneho časa z twórbami Scheina, Bacha, Distlera a dalšich komponistow. Magdalena Römhild a Friedemann Böhme hrajetaj tři sonaty za husle a pišćele tak mjenowaneho „Drježdźanskeho Mozarta“, Johanna Gottlieba Naumanna (1741–1801). Tele hudźbne chłóšćenki buchu­ hakle lětsa w Drježdźanskim archiwje wuhrjebane, do notow zestajane a zaklinča tuž nětko prěni raz. Wšitcy su wutrobnje­ přeprošeni. Zastup je dar­motny.

Zaswěća adwentnu pychu

Chrósćicy. Serbske wjesne towarstwo Domizna Chrósćicy přeproša jutře nawječor na Chróšćansku nawjes. Tam zaswěća w 17 hodź. adwentnu pychu. K tomu zanjesu dujerjo adwentnu hudźbu. Wo mały přikusk budźe postarane. Wšitcy su wutrobnje přeprošeni.

Koncertuja w klóštrje

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

fueorg misain karten sorbisch

  • Hižo sedmy króć prošeštej Jasčan Florian Rynč a spěwna skupina PoŠtyrjoch sobotu, 9. decembra, na beneficny koncert do Jaseńcy a zajimcy běchu mnoholičbnje přišli. Program skićeše dobru měšeńcu mjez znatymi a nowymi pěsnjemi skupiny, w kotrejž skutku

nowostki LND