Kino při Klóšterskej wodźe

štwórtk, 13. awgusta 2020 spisane wot:
Sernjany. Kaž druhe kluby a towarstwa je tež Sernjanski wjesny klub za lětsa wjacore terminy připowědźił, kotrež dyr­bjachu koronpandemije dla wupadnyć. Nětko pak chcedźa na lońšu wuspěšnu kinowu premjeru nawjazać a přeprošeja wšitkich zajimcow sobotu, 15. awgusta, wječor na swjedźensku łuku při Klóšterskej wodźe. Tam pokazaja po ćmičkanju wokoło 21 hodź. film „Der Junge muss an die frische Luft“. Při špatnym wjedrje kinowy wječor krótkodobnje na 22. awgust přepołoža.

Wiki lětsa wupadnu

srjeda, 12. awgusta 2020 spisane wot:

Łaz. 16. Łazowske nazymske wiki w septembru wupadnu, kaž předsydstwo tamnišeho domizniskeho a kulturneho towarstwa informuje. Wiki a dźěćacy swjedźeń běštej 19. a 20. septembra planowanej. „Stajnje spytamy wiki tak organizo- wać, zo su wone kóždemu wopytowarjej rjane dožiwjenje. To pak aktualnych wobmjezowanjow dla lětsa móžno njeje“, pisa předsydstwo towarstwa.

Wotnožku přetwarja

Budyšin. Hdźež hewak ludźi wo pjenježnych posłužbach poradźuja, knježi wot přichodneje póndźele twarska hara. Wotnožku Budyskeje wokrjesneje lutowarnje w Strowotnej studni přichodne tydźenje přetwarja. „Mobilar a technika stej zestarjenej, a dyrbimy jej wuměnić“, zdźěli nawoda předsydstwa lutowarnje Dirk Albers. Kónc oktobra maja twarske dźěła wotzamknjene być. Nimo wjacorych dalšich firmow je tež předewzaće Rječka & Čornak z Kamjeneje wobdźělene.

Serbske blido so zetka

wutora, 11. awgusta 2020 spisane wot:

Drježdźany. Trochu wodychnjenja a wokřewjenja wot drača přehorceho a přesucheho lěća lubi přichodna serbska bjesada w sakskej stolicy. Wona wotměje so srjedu, 19. awgusta, w 19 hodź. w hosćencu „The Red Rooster“, Rähnitzgasse 10. Organizator Benedikt Dyrlich naležnje prosy, jemu hač do 17. awgusta signalizować, hač so zajimcy na bjesadźe wobdźěla. Móžno je to telefonisce, z SMS abo přez Whatsapp pod čisłom 0177-4576695.

Kino pod hołym njebjom

Budyšin. Tragikomediju „The Farewell“ pokazaja jutře, srjedu, pod hołym njebjom na terenje bywšeho Budyskeho woclotwarskeho zawoda na Sprjewinej hasy 10. W pasku dźe wo poćahi w swójbje a kak wone při wšěch rozdźělach ludźi skrućeja. Film započnje so w 21 hodź. Zastup płaći 7,50 eurow.

Rukowaćelnja we wustajeńcy

Pytaja čestnohamtskich

póndźela, 10. awgusta 2020 spisane wot:

Budyšin. We wobłuku Zhorjelskeje policajskeje direkcije pytaja tuchwilu zaso čestnohamtskich zajimcow, kiž chcyli so we wobłuku sakskeje wěstotneje straže angažować. Woni dóstanu wotpowědne wukubłanje a wuhotowanje a podpěraja dźěło policije w komunach, hdźež maja tež swoje bydlenje a hdźež maja wotpowědne zwiski k wobydlerjam. Za swoje skutkowanje dóstanu woni pjenježne zarunanje. Dalše informacije, na přikład kotre wuměnjenja dyrbja zajimcy spjelnić, nadeńdu zajimcy internetnje pod www.polizei.sachsen.de. Požadanja přijimuje Zhorjelska policajska direkcija hač do 20. awgusta.

Zańdźeny přichod

Zwěrjenc raz hinak dožiwić

pjatk, 07. awgusta 2020 spisane wot:

Wojerecy. Wjacore prózdninske poskitki ma Wojerowski zwěrjenc přichodne dny za šulerjow a jich swójbnych přihoto­wany. Tak móža zajimcy 12. awgusta ze­znać, kak zwěrjenc poprawom funguje. Štó čini­ što a kelko ludźi w zwěrjencu popra­wom dźěła? Na tejle prašeni a dalše Silke Kühn wobšěrnje wotmołwja. Program budźe na mjenowanym dnju w 9 a w 14 hodź. a traje stajnje dwě ho­dźi­nje. Wobdźělenje płaći 39 eurow na swójbu. Dalši prózdninski poskitk wě­nuje so zaběrje zwěrjatow. 19. awgusta móža swójby hromadźe ze Silku Kühn picu do kašćikow schować a sej wšelake hry wumyslić, z kotrymiž su zwěrjata wě­sty čas zaběrane. Program započnje so w 14 hodź. a płaći na swójbu 39 eurow.

Wustajeńcu sej wobhladać

Nowy zakładny kurs serbšćiny

srjeda, 05. awgusta 2020 spisane wot:

Pančicy-Kukow. W nowym šulskim lěće poskići Rěčny centrum WITAJ znowa zakładny kurs serbšćiny za staršich serb­šćinu wuknjacych dźěći a dalšich zajimowanych dorosćenych. Kurs wotměje so wot 9. septembra hač do 20. januara, stajnje srjedu wot 19 do 20.30 hodź. w Pan­čičansko-Kukowskej wikariji. Přizjewjenja přijimuje RCW e-mailnje pod abo pod telefonowym čisłom 03591/ 550 400.

Dać so poradźować

Budyšin. Wutoru, 11. awgusta, přeprosy wokrjesny radźićel Lěwicy, prawiznik Hajko Kozel, na darmotne socialne po­radźowanje do Budyšina. Zhromadnje z prawiznikom Gregorom Janikom, kiž je w socialnym prawje wosebje wobhonjeny, móže wón pomoc skićić při rozrisanju problemow, kotrež so husto w socialnych prašenjach jewja. Poradźowanje budźe wot 14 do 16 hodź. we woby­dlerskim běrowje, Šulerska 10. Zajimcy njech sej pod telefonowym čisłom 0 35 91 / 530 838 termin dorěča.

Za přednošk so přizjewić

póndźela, 03. awgusta 2020 spisane wot:
Stróža. Zachować genetiske resursy najwšelakorišich družin sadu w Němskej je te­ma přednoška srjedu, 5. awgusta, w 19 hodź. w Stróžanskim Domje tysac hatow. Přednošować budźe dr. Monika Höfer z Drježdźanskeho Juliusa Kühnoweho ins­tituta. Wona porěči wo němskej genowej bance za sad, kotrejež nadawk je zadźěwać, zo so družiny sadu zhubja. Zajimcy měli škitny nahubnik sobu měć, a njech so pod telefonowym čisłom 03 59 32 / 36 50 přizjewja.

Porěča wo drogach

pjatk, 31. julija 2020 spisane wot:
Budyšin. Přichodne zjawne poradźowanje Dźěłaćerskeho dobroćelstwa (AWO) na Lubijskej dróze 48 w Budyšinje budźe wutoru, 4. awgusta, wot 17 hodź. Tón­raz porěča wo tym, kak móža starši spó­znać, hdyž jich dźěći crystal a podobne drogi bjeru. Dale wobdźělnicy zhonja, što crystal poprawom je, kak so wón w ćěle młodostneho wuskutkuje a kotre pomocne poskitki móža starši wužiwać. Wobdźělenje płaći pjeć eurow­. Wobmjezowanjow korony dla proša wo to, so pod telefonowym čisłom 0 35 91 / 3 26 11 40 abo mailnje pod přizjewić.

Kandidataj nastupitaj

srjeda, 29. julija 2020 spisane wot:

Wóslink. Přichodnu njedźelu, 2. awgusta, woli něhdźe 1 800 wólbokmanych we Wóslinčanskej gmejnje noweho wjesnjanostu. Dokelž maja jenož dweju kandi­datow, drje njebudźe 30. awgusta druhi wólbny přechod trěbny. Z nowym wjesnjanostu stać chcetaj so Johannes Nitzsche z wolerskeho zjednoćenstwa „Zwjazk přichod tworić“, kiž za AfD w Budy­skim wokrjesnym sejmiku sedźi, a gmejnski radźićel Thomas Perjak z wolerskeho zjednoćenstwa „Elstergrund“. Samsnemu zjednoćenstwu přisłuša tuchwilny wjesnjanosta Siegfried Gersdorf, kiž so po sydom lětach w zastojnstwje na wuměnk poda.

Maja nowe ryzwa

Smochćicy. Dom biskopa Bena ma nětko dwanaće nowych ryzwow za Bože mšě. Wšitcy měšnicy, kotřiž tam kemše swjeća, móža zelenu, fijałkojtu, čerwjenu a běłu drastu wužiwać, rěka w nowinskej zdźělence. Nakup ryzwow je Bonifacijowy skutk z 2 500 eurami podpěrał, štož wotpowěduje něhdźe dwěmaj třećinomaj cyłkownych kóštow.

Radźićeljo so zetkaja

wutora, 28. julija 2020 spisane wot:

Njebjelčicy. Přichodne posedźenje gmejnskeje rady Njebjelčic wotměje so zajutřišim, štwórtk, w 19.30 hodź. w sydarni tamnišeho gmejnskeho zarjada. Wot zastupowaceho wjesnjanosty To­maša Klara podpisany dnjowy porjad předwidźi, zo dyrbja sydom wobzamknjenjow ze 16. apryla cofnyć a znowa wobzamknyć. Při tym jedna so wo najwšelakoriše twarske naležnosće, kotrež chcedźa wobydlerjo na swojich ležownosćach zwoprawdźić. Nimo toho chcedźa architektowe zrěčenje za twarski plan noweje bydlenskeje štwórće w Serbskich Pazlicach wotzamknyć.

Z busom do Krupki

Radwor. Hišće hač do pjatka tohole tydźe­nja móža so zajimcy přizjewić, kotřiž chcedźa srjedu, 12. awgusta, z busom na putnisku Božu mšu do Krupki sobu jěć. Přizjewjenja přijimuje Šmitec wozy­dłownistwo w Radworju pod telefonowym čisłom 03 59 35 / 28 60.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND