Gmejnska rada wuradźuje

wutora, 07. decembera 2021 spisane wot:

Worklecy. Rozprawa Lubijskeho statneho pruwowanskeho zarjada wo pruwowanju Worklečanskeje gmejny za lěta 2008 do 2019 budźe jedna z temow posedźenja Worklečanskeje gmejnskeje rady zajutřišim, štwórtk, w 19 hodź. w jědźerni tamnišeje wyšeje šule. Nimo toho postaja radźi­ćeljo termin wólbow wjesnjanosty, móžny druhi termin a wola tohorunja gmejnski wólbny wuběrk. Po sydom lětach so wólbna doba wjesnjanosty Franca Bruska (CDU) w lěću 2022 skónči.

Wusyłaja kemše z klóštra

Pančicy-Kukow. Radijowy sćelak Deutsch­landfunk wusyła třeću adwentnu njedźelu Božu mšu z klóštra Marijineje hwězdy w Pančicach-Kukowje. Za to so zwučeny slěd njedźelnych kemšow změni. Rańša serbska Boža mša w 7.30 hodź. wostanje kaž kóždu njedźelu. Konwentne a němske kemše w 9 hodź. a w 10.30 hodź. njebudu. Za to budźe w 10 hodź. Boža mša rozhłosa. Nimo toho wotměje so sobotu, 11. decembra, w 19 hodź. probowy přeběh, kotryž płaći jako přednjedźelne kemše. Na wobě Božej mši su wěriwi wutrobnje přeprošeni.

Pruwuja cyłodnjowski tiket

póndźela, 06. decembera 2021 spisane wot:

Wojerecy. Za zjawny bliskowobchad w měsće chcedźa wot klětušeho apryla jězbny lisćik testować, kiž ma cyły dźeń płaćiwy być. Za 3,50 eurow móža woby­dlerjo potom wob dźeń wšitke měšćanske linije wužiwać, zdźěli šef Wojerowskeje wobchadneje towaršnosće Stefan Löwe. Tuchwilu płaći jednotliwa jězba we Wojerecach 2,50 eurow, dnjowy tiket za cyły teren wobchadneho zwjazka Hornje­ Łobjo pak 6,50 eurow.

Radźićeljo wuradźuja

Pančicy-Kukow. Přichodne zjawne po­sedźenje gmejnskeje rady Pančicy-Kukow wotměje so štwórtk, 9. decembra, w 19 hodź. na Wotrowskej starej šuli. Mjez druhim budu radźićeljo wo tym rěčeć,­ hač přihłosuja přirjadowanju zaměroweho zwjazka za wopłóčki Při Klóšterskej wodźe ke Kamjenskemu zaměrowemu zwjazkej za pitnu wodu.

Za posedźenje test trěbny

Za patoržicu so přizjewić

pjatk, 03. decembera 2021 spisane wot:
Smochćicy. Za Božu mšu patoržicu w 17 hodź. w Smochćicach trjeba kóždy wobdźělnik lisćik. Štóž so za to na internetnej stronje kubłanišća swj. Bena přizjewi, dóstanje lisćik online připósłany. Štóž žadyn lisćik nima, njemóže so na kemšach wobdźělić, kubłanišćo zdźěli. Dyrbjała-li kapacita w cyrkwi wučerpana być, móža zajimcy tež lisćik za městno w bróžni skazać. Tam budźe wótřerěčak stać, tak zo móža kemšerjo Božu mšu sćěhować. Na kóždy pad maja so hygienowe postajenja dodźeržeć.

Chcedźa miniaturu z bronzy

štwórtk, 02. decembera 2021 spisane wot:

Wojerecy. Štož w Budyšinje a druhich městach hižo maja, chce Lionsowy klub Wojerecy tež w swojim měsće nastajić: bronzowu miniaturu měšćanskeho na­pohlada za slepych a špatnje widźacych. Mjeztym su z wuměłcom kontakt na­wjaza­li a z měšćanskim zarjadnistwom móžnu městnosć na kromje torhošća před starej radnicu wujednali. Nětko chcedźa so wo financowanje projekta starać. Za to su njedawno darowansku akciju zahajili.

Přidatny helikopter zasadźeny

Budyšin. Wot wčerawšeho zasadźeja w Sakskej přidatny helikopter, z kotrymž móža koronapacientow po wšej Němskej do druhich chorownjow přepołožić. Na te wašnje zawěsćeja na městnje wažne kapacity za dalše nuzowe pady, kaž na př. infarkt wutroby. Přidatny helikopter steji na Lětońskim lětanišću, zwotkelž na zasadźenja startuje. Hižo před lětom­ su na te wašnje pacientow pře­połožili. Wot kónca decembra 2020 hač do měrca 2021 bě jich dohromady 177.

Štomiki lětsa njepředawaja

srjeda, 01. decembera 2021 spisane wot:

Budyšin. Wobšěrnych žadanjow hygieny dla, kotrež bychu při předawanju hodownych štomikow z Budyskeho měšćanskeho lěsa trěbne byli, so tudyše zarjadnistwo lětsa předanje wzda. Město ma dwě štomowej plantaži, na kotrymajž hodowne štomiki plahuja. Zajimcy móžachu sej tam štomik wupytać a čerstwy podrězać. Dokelž bě nawal minjene lěta stajnje jara wulki, chce zarjadnistwo w času pandemije kóždežkuli riziko wotwobarać. Kaž w nowinskim zdźělenju města dale rěka, ma wotprajenje termina jednu lěpšinu. Wobstatk štomikow móže so po suchich lětach wočerstwić a budźe 2022 hišće rjeńši.

Młodźinsku woboru załožili

Wojerecy. Planowane swjedźenske za­rjadowanje składnostnje załoženja młodźinskeje wohnjoweje wobory Wojerecy-stare město dźensa přewjesć njemó­žachu. Město toho su woboru jenož formal­nje w najmjeńšim kruhu załožili, zdźěli rěčnica měšćanskeho zarjadnistwa. Ručež to połoženje zaso dowoli, chcedźa z dźěćimi, staršimi, sponsorami a nawodami woborow oficialne załoženje nachwatać.

Biblioteka dale wočinjena

wutora, 30. nowembera 2021 spisane wot:

Budyšin. Budyska měšćanska biblioteka ze swojimi třomi stejnišćemi je dale woči­nje­na. Tež jězbna kniharnja dale po regularnym planje jězdźi, a w dźěćacej biblio­­tece so tohorunja na małych čitarjow wjesela. We wšěch wobłukach płaći za wopytowarjow wot 16 lět prawidło 3G. Wotpowědny dopokaz kaž tež dokument k legitimaciji maja woni předpołožić. Wopyt w bibliotece pak měł tak krótki kaž móžny być. Na čitanskej žurli dźěłać je dowolene. Wupožčene knihi, CDje a DVD­je wróćić móžeš we wosebitym kašći­ku před zachodom do biblioteki na Hrodowskej 10. Archiwny zwjazk je pod prawidłom 2G wočinjeny. Zajimcy dyrbja so do toho přizjewić.

W zarjadnistwje płaći 3G

Škotowy turněr njebudźe

póndźela, 29. nowembera 2021 spisane wot:

Budyšin. Za jutřišu wutoru w Budyšinje , planowany škotowy turněr serbskich senio­row znatych přičin dla wupadnje. Kaž hłowny organizator Měrćin Nowak zdźěli, chcedźa jón 14. abo 21. decembra nachwatać, jeli to koronowe połoženje potom dowoli. W tym padźe zajimcow sčasom informuja.

Adwentnička wupadnje

Pančicy-Kukow. Předsydstwo Domowinskeje skupiny Pančicy-Kukow skedźbnja na to, zo skupinska adwentnička, kotraž bě hewak stajnje srjedu po prěnim adwenće, lětsa koronoweje pandemije dla njebudźe. Ručež budu zarja­dowanja zaso móžne, dóstanu skupinarjo přeprošenje.

Za gmejnsku radu płaći 1G

štwórtk, 25. nowembera 2021 spisane wot:

Njebjelčicy. Wuradźowanje Njebjelčanskeje gmejnskeje rady dźensa w 19.30 hodź. přewjedźe so pod prawidłom 1G. Kaž gmejnske zarjadnistwo zdźěli, to woznamjenja, zo smědźa so jenož testowane wosoby na posedźenju wobdźělić. Wo testy na městnje chcedźa so prócować. Hosćo njech sej prošu přiwšěm testy abo testowe dokumenty (nic starše hač 24 hodźin) sobu přinjesu. Dale dyrbja škit za hubu a nós wužiwać a wotstawki dodźeržeć. Gmejnske zarjadnistwo tež informuje, zo seminar „Wjesna rada – šansa za naslědne wuwiće wsy?“ wutoru, 30. nowembra, w 19.30 hodź. w Njebjelčicach korony dla wupadnje.

Wobchody njedźelu zawrjene

Wojerecy. Aktualnje płaćiwych koronowych postajenjow dla město Wojerecy na to skedźbnja, zo 28. nowembra planowana nakupowanska njedźela w měsće njebudźe. Dokelž su adwentne wiki wotprajene, njeje tež wosebita přičina tajkeje nakupowanskeje njedźele data. To samsne płaći za 12. december, hdyž chcychu Teschenske wiki přewjesć.

Wobchod sobotu wočinjeny

srjeda, 24. nowembera 2021 spisane wot:

Pančicy-Kukow. Wobchod klóštra Ma­rijineje hwězdy w Pančicach-Kukowje budźe­ wšitke štyri adwentne soboty stajnje wot 10 do 16 hodź. wotewrjeny, tak zo móža so ludźo za tym abo tamnym darom pod hodownym štomom rozhladować. Zastup do wobchoda maja woni jenož po prawidle 2G.

Zarjadowanja wotprajene

Smochćicy. Aktualneho koronoweho po­łože­nja dla je Smochčanske kubłanišćo swj. Bena rozsudźiło, najprjedy raz hač do kónca januara 2022 wšitke prezencne zarjadowanja wotprajić. Za přenocowanja słužbnych a nuznych priwatnych přičin dla kaž tež za zarjadowanja, kotrež dyrbja so wěstotnych přičin a pandemije dla přewjesć, wostanje kubłanišćo dale wotewrjene. Přistup rjaduja w tym padźe po prawidle 2G+. To rěka, zo maja šćěpjeni a wotchorjeni přidatnje aktualny negatiwny koronatest předpołožić, jeli chcedźa so wobdźělić.

Kupjel zawrjena

Radźićeljo wuradźuja

wutora, 23. nowembera 2021 spisane wot:
Njebjelčicy. Přichodne posedźenje Njebjelčanskeje gmejnskeje rady wotměje so štwórtk, 25. nowembra, w 19.30 hodź. w Njebjelčanskim gmejnskim zarjadni­stwje. Radźićeljo zaběraja so mjez druhim z přiměrjenjom staršiskich přinoškow za žłobik a pěstowarnju. Dalša tema budu njeplanowane wudawki w zwisku z rejwanskej lipu, kotruž su njedaw­no sadźili. Wuradźowanje je zjawne, wobydlerjo su wutrobnje přeprošeni.

nawěšk