Wupisaja myta

štwórtk, 10. junija 2021 spisane wot:

Budyšin. Maćica Serbska wupisa lětsa wospjet tři dorostowe myta na polu rěče, literatury, stawiznow, kulturneho slědźenja a wuměłstwa Serbow. To zdźěli předsydka Maćicy dr. Anja Pohončowa. Su to Myto Michała Hórnika za šulerjow a šulerki hornjołužiskich gymnazijow, Myto Bogumiła Šwjele za šulerjow a šulerki delnjołužiskich gymnazijow a Myto Arnošta Muki za studentow a studentki kaž tež za absolwentow a absolwentki wysokeje šule abo uniwersity w prěnim lěće po zakónčenju studija. Zajimcy móža so pod nadrobnišo wobhonić.

Čitarjo so wubědźuja

Ćahi w hinašich časach jězdźa

srjeda, 09. junija 2021 spisane wot:

Kamjenc. Twarskich dźěłow dla so jězbny plan ćahow wot zwučenych časow trochu wotchila. Hač do 26. junija su časy wšelakich wot- a přijězdow ćaha z Kamjenca do Drježdźan a wróćo kaž tež na ča­rje Kinspork–Drježdźany změnjene. W nocy płaći wosebity twarski jězbny plan. Zdźěla maja sobujěducy bus wužiwać. Kolesa móža tam jenož we wobmjezowanej ličbje sobu brać. Na linijomaj RB 34 a RB 33 proša wobkedźbować pokiwy we wobchadnych powěsćach a informacije na aktualnych jězbnych planach, pod , pod serwisowym telefonowym čisłom 03 41 / 2 31 89 82 88 abo pod .

Rjadowanje zaso změnjene

Čitarnja zaso wočinjena

wutora, 08. junija 2021 spisane wot:

Budyšin. Z negatiwnym koronatestom a z terminom hodźi so wot dźensnišeho zaso čitarnja Budyskeje měšćanskeje biblioteki wužiwać. Tam maja nimo normalnych dźěłowych městnow tež internetne a multimedijowe městna. Termin skazać móža zajimcy pod telefonowym čisłom 03591/ 534 809.

Rozšěrjeja časy testow

Smochćicy. Testowanski centrum na koronu w Smochćicach swoje dotalne wotewrjenske časy za wopytowarjow sawrijoweho parka rozšěrja. Kubłanišćo swj. Bena nětko wšědnje, wot póndźele hač do njedźele, stajnje hač do 13 hodź. ludźi na test wita. Póndźelu započinaja hižo rano w šesćich, dalše dny w sedmich, sobotu we wosmich a njedźelu w dźewjećich. Zajimcy dyrbja so přizjewić. Terminy po­srědkuja z pomocu internetneho kalendra pod abo telefonisce pod čisłom 035935/220 (wot póndźele do pjatka wot 10 do 12 hodź.). Sobu přinjesć dyrbja zajimcy chorobnu kartku. Za negatiwny test dósta­waja woni digitalny a na papjerje wobkrućeny wuslědk. Ludźo ze symptomami schorjenja pak njeměli přińć, ale maja so hnydom na swojeho lěkarja wobroćić.

Ekskursija na hrodźišćo

Wikowarjo su zbožowni

póndźela, 07. junija 2021 spisane wot:

Budyšin. Pod dodźerženjom wotpowědnych konceptow hygieny móža zajimcy w Budyšinje zaso bjez wobmjezowanjow nakupować a so w hosćencach posłu­žować dać. To wšak su ludźo kónc ty­dźenja ­hižo dosć derje a rady wužiwali, zdźěli Budyske měšćanske zarjadnistwo. Wobchody města kaž tež w Centeru na Žitnych wikach nětko krok po kroku zaso swoje durje wotwěraja.

Serbske blido zaso prezencne

Drježdźany. Towarstwo Stup dale a iniciatiwa Serbow w Drježdźanach přeprošatej zaso na prezencne Serbske blido w sakskej stolicy. Wone budźe srjedu, 9. junija, w 19 hodź. w korčmje The Red Rooster (Čerwjeny honač) na Rähnitzowej 10. Wo tym je so wón z předsydku towarstwa Jadwigu Pjacec dorozumił. Zetkać chcedźa so za wulkim blidom na dworje pod arkadami hosćenca w baroknej štwórći Noweho města blisko galerije Holgera Johna. Předpisy w zwisku z pandemiju maja so wězo wobkedźbować. Zajimcy njech Benediktej Dyrlichej hač do jutřišeho, 8. junija, we 18 hodź. swoje wobdźělenje signalizuja, a to pod tel. čo. 0177/457 66 95.

Informuja we woknje

Wuwzaćne rjadowanje wuběži

pjatk, 04. junija 2021 spisane wot:

Budyšin. Wšitke wotnožki Budyskeje biblioteki – hłowna, dźěćaca a młodźinska kaž tež mobilna – zaso nimale normalnje dźěłaja. Koronatest za wopyt trěbny njeje. Tohodla wužiwarjow na to skedźbnjeja, zo dyrbja wupožčene knihi a časopisy k wotpowědnym terminam wotedać, ­hewak nastanu za nich přidatne kóšty. Minjene měsacy běchu kulancne rjadowanje koronowych přičin dla zawjedli. Nětko wone wuběži.

Lisćiki skazać

Budyšin. Najwuspěšniša kuzłarska comedy-show Němskeje „Die Magier 3.0“ budźe 19. junija w Budyskim Kamjentnym domje z hosćom. Zastup budźe wot 19 hodź., předstajenje započnje so w 20 hodź. Lisćiki skazać móža sej zajimcy w předpředani za 25 eurow pod www.tixforgigs.com. Při wječornej kasy płaći lisćik 30 eurow.

Koncert přepołoženy

Na wodźenje po parku

štwórtk, 03. junija 2021 spisane wot:

Smochćicy. Na štyrjoch terminach poskića kubłanišćo swjateho Bena w Smochćicach kulturnohistoriske a botaniske wodźenje po tamnišim hrodowym parku. Z wopytowarjemi chcedźa so podać na najwšelakoriše slědy zašłosće, zo bychu jim měnjate stawizny hrodu a parka zbližili. Prěni termin je sobotu, 5. junija, w 15 hodź. Zajimcy měli so pod telefonowym čisłom 035935/ 220 přizjewić. Zetkanišćo je při studni před seminarnym domom. Wobdźělenje na wodźenju płaći na wosobu pjeć eurow, kotrež wobdźělnicy na městnje zapłaća.

Bulwar wobchad poćežuje

Archiw zaso přistupny

srjeda, 02. junija 2021 spisane wot:

Budyšin. Jeli incidenca korony dla w Budyskim wokrjesu dale stabilnje pod 100 wostanje, ma archiwny zwjazk wot 7. junija zaso wužiwajomny być. Přistupne pak budu najprjedy jenož akty statneho filialneho archiwa. Akty měšćanskeho archiwa njehodźa so twarskeje naprawy dla wužiwać. Zajimcy měli so na kóždy pad do toho přizjewić (archivverbund @bautzen.de), dokelž maja na čitanskej žurli dale jeno tři městna. Škitne naprawy maja ludźo wobkedźbować, negatiwny koronatest pak trěbny njeje.

Šlagrowa nóc přestorčena

Njeswačidło. Za 10. julij planowanu šlagro­wu nóc w Njeswačidle korony dla na 25. september přestorča. Kaž organizatorojo z Njeswačanskeho sportoweho towarstwa a domizniskeho towarstwa zdźělichu, chcedźa potom tepjeny stan stajić. Loni bě šlagrowa nóc wupadnyła.

W přihotach na wólby

Pytaja wólbnych pomocnikow

wutora, 01. junija 2021 spisane wot:

Pančicy-Kukow. Za wólby zwjazkoweho sejma 26. septembra pytaja w pjeć gmejnach zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe wjetšu ličbu wólbnych pomocnikow, kotřiž bychu w jednym z dźesać wólbnych lokalow sobu skutkowali. Zajimcy njech přizjewja so w zarjadniskim zwjazku pod telefonowym čisłom 03 57 96 / 94 60.

Muzej zaso wočinjeny

Janšojce. Serbsko-němski domizniski muzej w Janšojcach je wot dźensnišeho zaso wočinjeny. Přistupny je wón srjedu, pjatk a sobotu wot 10 do 15 hodź. a štwórtk wot 13 do 18 hodź. Zastup za do­rosćenych płaći 2,50 eurow, za dźěći wot šěsć lět euro. Wopytowarjo maja pak na kóždy pad nahubnik wužiwać.

Scholz na wirtuelnym wopyće

Budyšin. Digitalna tura po Němskej powje­dźe kanclerskeho kandidata SPD Olafa Scholza jutře, srjedu, do Budyšina. Wot 20 do 21 hodź. chce wón na Facebooku a na Youtube na prašenja wo­bydlerjow wotmołwjeć. Pod adresomaj https://fb.me/e/2qRrwSNSH a https://youtu.be/6VEnvweJ3og móža ludźo swoje naležnosće narěčeć.

Dalše twarnišćo na B 96

Wopomnišćo online wopytać

pjatk, 28. meje 2021 spisane wot:

Budyšin. Na digitalnym wopyće Budyskeho wopomnišća móža so zajimcy njedźelu, 30. meje, w 16 hodź. wobdźělić, a to pod . Bastian Hempel a Ulrich Ingenlath rozprawjataj wo wosudźe Dietera Hötgera. Wón je 1962 ze Zapadneho Berlina tunl do wuchoda twarił, bu pak přeradźeny. Dźewjeć lět trajace chłostanje wotsedźa wón w Budyšinje. Tu so jemu 1967 jako jeničkemu poradźi, přez dźěru we wonkownej sćěnje ćeknyć. Dźewjeć dnjow pozdźišo pak jeho lepichu.

Poskića šulerske protyki

Kamjenc. Šulerske protyki Sakskeho krajneho sejma za šulske lěto 2021/2022 poskića zapósłanc Alojs Mikławšk (CDU) w swojim Kamjenskim běrowje na Zapadnej 4 wot póndźele do pjatka stajnje wot 8 do 14 hodź. Nimo praktiskeho tydźenskeho planowarja informuje protyka zajimcow wo parlamentariskim dźěle.

Přijimuja skazanki

Nowoslicy. Za nalětni grilowanski wječor pjatk, 4. junija, wot 18 do 23 hodź. móža so zajimcy hač do 2. junija pola Dinarjec w Nowoslicach přizjewić. Za bifej přihotuja tam najwšelakoriše předjědźe, přiłohi a hłowne jědźe. Wo hudźbne wobrubjenje stara so kapała Brankatschki. Wobdźělenje na wosobu płaći 25 eurow.

Kupja digitalne tafle

štwórtk, 27. meje 2021 spisane wot:

Chrósćicy (SN/MWj). Za 18 000 eurow kupi Chróšćanska gmejna digitalne tafle za štyri rjadowniske rumnosće tamnišeje zakładneje šule. To su gmejnscy radźićeljo na swojim zašłym posedźenju wobzamknyli. Gmejna bě za digitalnu wučbu dohromady 52 000 eurow dóstała a dźěl toho mjez druhim hižo do datoweje syće kubłanišća, do nawušnikow a do laptopoweho woza inwestowała, praji wjesnjanosta Marko Kliman (CDU). Dźakowano zhromadnemu wupisanju zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe docpěchu „za jara dobry produkt jara dobru płaćiznu“, kaž to předsyda Měrko Domaška rozłoži. We wulkich prózdninach nowe tafle připrawja. Dotalne zelene tafle w zakładnej šuli dale wobchowaja. Za wu­pisanje bě so najprjedy 22 firmow za­jimowało, poskitk wotedali pak su na kóncu jeno tři, kaž na posedźenju gmejnskich radźićelow zdźělichu.

Klóšterski swjedźeń přestorča

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND