W hospodźe wo pčołkach

pjatk, 08. decembera 2023 spisane wot:

Chrósćicy. We wobłuku 12. kulturneje zymy w Chróšćanskej putniskej hospodźe steja tam jutře, sobotu, pčołki w srjedźišću. W 19.45 hodź. porěči Günter Sodan z Dobrošec pola Malešec na temu „Pčołka a Boža stwórba – z wida serbskeho pčołarja a fararja Hadama Bohuchwała Šěracha“. Zarjadowanje budźe w němskej rěči. Samsny dźeń hižo w 16 hodź, su dźěći přeprošene na serbske dźěćace kino. Hač do klětušeho februara poskićuje Monika Gerdesowa w swojej hospodźe wšelake zarjadowanja za dźěći a dorosćenych w serbskej a němskej rěči.

Zetkaja so w sakskej stolicy

Drježdźany. Přichodne serbske blido w Drježdźanach wotměje so srjedu, 13. ­decembra, we 18 hodź. w korčmje Am Thor na Hłownej dróze 35. Je to blisko cyrkwje Třoch kralow a Albertoweho ­naměsta. Na Hłownej dróze su tež po­wabliwe dohodowne Awgustusowe wiki. Kaž ­organizator Benedikt Dyrlich zdźěli, chcedźa wotputane serbske bjesady w sakskej stolicy dale wjesć, byrnjež jenož mała horstka byli. Při tym móhli sej tež hłójčku łamać, kak móhli pomhać tomu zadźěwać, zo towarstwo Stup dale cyle wusnje.

Přewjedu zaso kurs

Přednošuje wo J. Leisentriće

štwórtk, 07. decembera 2023 spisane wot:

Budyšin. Superintendent na wuměnku Jan Malink přednošuje jutře, pjatk, w 19.30 hodź. w Budyskej Röhrscheidtowej bašće Serbskeho ludoweho ansambla wo Janje Leisentriće (1527–1586). Wšitcy zajimcy su wutrobnje přeprošeni.

Pittkunings koncertuje

Zły Komorow. „Nic jenož folklora“ je ­hesło adwentneho koncerta Bernda ­Pittkuningsa, kotryž dožiwja zajimcy jutře, pjatk, w 16 hodź. w Złokomorowskej radnicy. W swojim repertoiru změje serbski spěwytwórc nimo swojeje hudźby zabawne informacije ze stawiznow a přitomnosće Serbow. K witanju porěči měšćanosta Andreas Pfeiffer.

Literarno-hudźbny wječor

Budyšin. Na literarno-hudźbny wječor přeprošuje Jürgen Maćij zhromadnje ze Serbskim muzejom pjatk, 8. decembra. We 18 hodź. powjedźe kurator Alexander Pólk po wustajeńcy „Jürgen Matschie. Ducy domoj. Unterwegs nach Hause. Fotografije 1972–2022“ w serbskej rěči. Přizamknje so w 19 hodź. literarno-hudźbny wječor na žurli. Měrana Cušcyna, Měrka Mětowa a Róža Domašcyna čitaja teksty z knihow Jürgena Maćija. Hudźbnje wobrubi program Jakub Čornak alias Jacke Schwarz.

TDDK wopytać

Literarno-hudźbny wječor

srjeda, 06. decembera 2023 spisane wot:

Budyšin. Na literarno-hudźbny wječor přeprošuje Jürgen Maćij zhromadnje ze Serbskim muzejom pjatk, 8. decembra. We 18 hodź. powjedźe kurator Alexander Pólk po wustajeńcy „Jürgen Matschie. Ducy domoj. Unterwegs nach Hause. Fotografije 1972–2022“ w serbskej rěči. Přizamknje so w 19 hodź. literarno-hudźbny wječor na žurli. Měrana Cušcyna, Měrka Mětowa a Róža Domašcyna čitaja teksty z knihow Jürgena Maćija. Hudźbnje wobrubi program Milan Grojlich alias Rokotak. Zarjadowanje je w serbskej rěči. Nadrobniše informacije dóstanu zajimcy pod telefonowym čisłom 03591 2708700 abo e-mailnje pod .

„Serbska biblioteka“ rozšěrjena

Budyšin. Ludowe nakładnistwo Domowina přeproša štwórtk, 7. decembra, na přichodnu knižnu premjeru. W 19 hodź. chce wudawaćelka Marka Maćijowa w Smolerjec kniharni najnowši zwjazk rjadu „Die sorbische Bibliothek“ předstajić. Nowostka rěka „Wie ein Mittelpunkt entsteht“ a wopřijima prozu dohromady 14 awtorkow a awtorow, nastatu po lěće 1990. Mjez přinoškami su tež dotal w němčinje njewozjewjene teksty Jurja Brězana, Bena Budarja a Měrki Mětoweje.

Přezpólni z orchestrom

wutora, 05. decembera 2023 spisane wot:
Drježdźany. Spěwna skupina Přezpólni wustupi pjatk, 8. decembra, w 19 hodź. w Drježdźanskej Cyrkwi třoch kralow. Wona koncertuja tam hromadźe z dorostowym orchestrom konserwatorija Heinricha Schütza. Spěwarjo kaž tež organizatorojo ze stron konserwatorija bychu so wjeselili, jeli by mjez přihladowarjemi tež wjele Serbow było.

„Serbska biblioteka“ rozšěrjena

póndźela, 04. decembera 2023 spisane wot:
Budyšin. Ludowe nakładnistwo Domowina přeproša štwórtk, 7. decembra, na přichodnu knižnu premjeru. W 19 hodź. chce wudawaćelka Marka Maćijowa w Smolerjec kniharni najnowši zwjazk rjadu „Die sorbische Bibliothek“ předstajić. Nowostka rěka „Wie ein Mittelpunkt entsteht“ a wopřijima prozu dohromady 14 awtorkow a awtorow, nastatu po lěće 1990. Mjez přinoškami su tež dotal w němčinje njewozjewjene teksty Jurja Brězana, Bena Budarja a Měrki Mětoweje.

SKI poskićuje dźěłarnički

pjatk, 01. decembera 2023 spisane wot:

Budyšin. Serbska kulturna informacija je na adwentnych sobotach přidatnje wot 10 do 15 hodź. wočinjena a skići kóždu sobotu móžnosć, sej rjane hodowne dariki zhotowić. Tak přewjedu jutře dźěłarničku zhotowjenja debjenkow ze Sofiju Hejduškec. 9. decembra slěduje dźěłarnička paslenja słomjanych hwězdow z Mariju Šefrichowej a 16. decembra budu zajimcy z Annelie Rjelkec hodowne kule debić móc.

Přeprošuja na adwentne wiki

Njebjelčicy. Po adwentnym nyšporje njedźelu w 14 hodź. přeprošuja Njebjelčanske domizniske a kulturne towarstwo, młodźinske towarstwo a młodźinska wohnjowa wobora na małe wiki na parkowanišćo při „Bjesadźe“. Wopytowarjo smědźa so na tradicionelny adwentny kofej ze samopječenym tykancom wjeselić. W 15.30 hodź. předstaja pěstowarske dźěći swój program. Tež rumpodich je swój wopyt připowědźił.

Młynk nakraje wosušk

Čorny Chołmc. Adwentne wiki přewjedu njedźelu na Čornochołmčanskej nawsy. W 14 hodź. chce Dieter Klimek jako Čorny młynk wulki wosušk nakrać. Po programje pěstowarskich dźěći předstaja w 15.15 hodź. bajku wo złotej husycy

Kühn dobył a dale nawjeduje

štwórtk, 30. nowembera 2023 spisane wot:

Kozarcy. Škotowarka a 26 škotowarjow je so wutoru na lětušim předposlednim turněrje serbskich seniorow w Kozarcach wobdźěliło. Dobył je Wolfgang Kühn z 2 725 dypkami před Pětrom Młynkom (2 595) a Pětrom Čornakom (2 475). Cyłkownje nawjeduje dale Wolfgang Kühn před Eberhardom Kroschkom a Herbertom Krječmarjom. Posledni lětuši turněr wotměje so 12. decembra w Budyskej residency seniorow.

Wšědnje woknješko wočinić

Budyšin. Čitarjam Serbskich Nowin a wosebje wšitkim dźěćom poskića redakcija wot jutřišeho wšědnje na 4. stronje dźenika adwentne woknješko. Z pomocu šmóratka móža zajimcy pohladać, što ­so za QR-kodom chowa. Přejemy při tym wjele wjesela! Srjedu, 6. decembra, a pjatk, 22. decembra, kiwa dźěćom po wuspěšnym wuhódanju hódančka mała překwapjenka!

Radźićeljo wuradźuja

srjeda, 29. nowembera 2023 spisane wot:

Worklecy. Twarski plan za „Přemysłowy park při jězoru“ budźe jedna z temow přichodneho posedźenja Worklečanskeje gmejnskeje rady jutře, štwórtk, we 18 hodź. we Worklečanskej šuli. Dale přepodadźa radźićeljo prěnje nadawki za twar pawiljona na Worklečanskej kupje. Nimo toho zaběraja so z próstwu wo twar noweje hale při produkciskim twarjenju w Smječkecach.

Njebjelčicy. Tohorunja jutře, ale we 18.30 hodź. zetka so Njebjelčanska gmejnska rada k wuradźowanju w posedźenskej rumnosći w Njebjelčicach. Jedna z temow budźe saněrowanje a wutwar bywšeje předawarnje w Miłoćicach na wjesne zetkawanišćo. Nimo toho póńdźe wo zasadny rozsud gmejny k fotowoltaikowej připrawje. Na wobě posedźeni su zajimcy wutrobnje witani.

Moler a kowar wustaja

Kniha změje premjeru

wutora, 28. nowembera 2023 spisane wot:

Budyšin. Smolerjec kniharnja w Budyšinje přeprosy na knižnu premjeru. Štwórtk, 30. nowembra, w 19 hodź. prezentujetaj přełožowarka Dorotheja Šołćina kaž tež přełožowar a wudawaćel Benedikt Dyrlich knihu „Posledni sněh/Der letzte Schnee“. Awtor knihi, kotraž je w nakładnistwje Pop w Ludwigsburgu wušła, je nakładnik a basnik Traian Pop Traian.

Na institutny dźeń

Budyšin. Serbski institut přewjedźe jutře, srjedu, wot 14 do 17 hodź. swój institutny dźeń w Budyskim Serbskim domje. Po powitanju přez Hauke Bartelsa porěči Edmund Pjech na temu „Mjez kooperaciju a konfrontaciju. Jan Skala (1889–1945) a jeho skutkowanje w Zwjazku narodnych mjeńšin Němskeje“. W 14.40 hodź. pledujetaj Lutz Laschewski a Julija Běrinkowa pod hesłom „100 000 serbsce powědacych hač do 2100“ za daloko sahace rěčne planowanje. Wo wužadanjach a namakankach při zawěsćenju awdiowizuelneho kulturneho herbstwa porěčitaj w 14.55 hodź. Wito Bejmak a Měrćin Brycka. Dale předstajeja Jana Šołćina, Leńka Šołćic a Jan Bogusz w 16 hodź. ­wuslědki ewaluaciju koncepta 2plus.

Přednošuje wo Wendlandźe

Seniorojo škotuja

póndźela, 27. nowembera 2023 spisane wot:

Kozarcy. Přichodny škotowy turněr serbskich seniorow wotměje so jutře, 28. nowembra, w Kozarčanskim hosćencu „Při kupjeli“. Započatk budźe kaž stajnje w 14 hodź. Nowačkojo su wutrobnje witani. Posledni lětuši turněr přewjedu 12. decembra w Budyšinje.

Wotewru wustajeńcu

Budyšin. Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu přeprošuje wšitkich zajimcow na wotewrjenje wustajeńcy „Dwórnišćo pisanosće“ jutře, wutoru, w 17 hodź. do Budyskeho Serbskeho domu. Wustajeńca pokazuje wuslědki molerskeje dźěłarnički lětsa w Radworju.

HSSL23

nowostki LND