Wobydlerjo wothłosuja

štwórtk, 14. apryla 2022 spisane wot:

Wojerecy. W měsće a měšćanskich dźělach Wojerec móža wobydlerki a woby­dlerjo wot minjeneje wutory wo lětušim wobydlerskim etaće wothłosować. Kóždy ma tři hłosy, kiž móže swobodnje na ­zapodate namjety rozdźělić. Dohromady je 137 namjetow dóšło. Ludźo přeja sej na přikład ponowjenje hrajkanišćow a chódnikow, nastajenje ławkow a sadźenje štomow. W Němcach je jedyn z namjetow, zo měli statoki srjedź wsy tafle z mjenami něhdyšich wobsedźerjow ­dóstać.

Ze swójbu do parka

Wochozy. Na swój tradicionalny swójbny dźeń přeprošuje jutrownu póndźelu Wochožanski park błudźenkow. Na wopytowarjow čaka wot 11 hodź. hudźbny program. Wot 13.30 hodź. zahraje Orchester łužiska brunica. Swójby budu cyły dźeń z konjacym zapřahom po parku jězdźić móc. Jutrowny zajac chce rano zahe swoje překwapjenki schować, za kotrymiž móža dźěći w běhu dnja pytać.

Kupjel zaso wotewrjena

srjeda, 13. apryla 2022 spisane wot:
Kamjenc. Kamjenska kupjel je po dlěšim zawrjenju nětko zaso za wšitkich zajimcow wotewrjena. Tež w jutrownych prózdninach móža so tam zajimcy zabawjeć a płuwać. Za to su wosebite časy wotewrjenja předwidźane a to wutoru, štwórtk a pjatk stajnje wot 6.15 do 7.30 hodź. a wot 9 do 22 hodź., srjedu wot 9 do 20 hodź., sobotu a njedźelu wot 9 do 18 hodź. Jutrownu njedźelu je kupjel zawrjena runje tak kaž sawna. Na swjatych dnjach pak móža so zajimcy w njej poćić a to w zwučenych wotewrjenskich časach.

Wulki zajim žurnalistow

wutora, 12. apryla 2022 spisane wot:

Budyšin. Narodne zetkanje pućowanskich žurnalistow je wunjesło, zo běše we wo­błuku jězby po Sakskej, jězba do Budyšina najpožadaniša. Poskitk bě 8. apryla pjeć žurnalistow a žurnalistkow do sprjewineho města přiwabiło, zdźěli Budyske měšćanske zarjadnistwo. Tura po Hornjej Łužicy a z tym tež po Budyšinje steješe pod hesłom „Hwězdy a spirituelne městnosće podłu Via Sacry“. Nastork za tule temu­ su podawki składnostnje 300lětneho wobstaća Ochranowa a 125 lět Ochranowskeje hwězdy. Wyši měšćanosta Alexander Ahrens (SPD) je hosći postrowił.

Wobnowja dróhu

Chrósćicy. Šoferojo, kotřiž časćišo tak mjenowany „serbski highway“ z Chrósćic do Nowoslic wužiwaja, maja so přichodny tydźeń na poćeženja nastajić. Kaž krajnoradny zarjad zdźěli ponowja na S 101 mjez Chrósćicami a Hrańcu wot 19. do 22. apryla asfalt. Wot wotbóčki do Noweje Wjeski hač do Chrósćic budźe puć dospołnje zawrjeny. Wobjězdka powjedźe přez Nowu Wjesku, Worklecy, Wu­dwor a Kozarcy do Chrósćic.

Hałzy wotedać

štwórtk, 07. apryla 2022 spisane wot:

Njebjelčicy. Zo njebychu hromady chodojtypalenja lětsa přewulke byli, poskićuje Njebjelčanska gmejna zaso wosebity serwis. Wobydlerjo móža swoje wurězane hałzy z přeměrom hač do dźesać centimetrow sobotu, 9. apryla, wot 9 do 15 hodź. na dwór komunalneho twarskeho zawoda přiwjezć. Tam je roztřěskaja a za komunalne zaměry dale wužiwaja.

Poradźuje darmotnje

Budyšin. Prawiznik Hajko Kozel poskići póndźelu, 11. apryla, wot 15 do 16.30 hodź. dalši raz darmotne socialne poradźowanje. Tematiskej ćežišći budźetej aktualne dźěło- a socialnoprawniske wuskutki koronapandemije. Tola tež dalšim wobłukam chce so Kozel wěnować, maja-li zajimcy hinaše prašenja. Poradźowanje hodźi so tohorunja w ruskej a ukrainskej rěči přewjesć a wotměje so we wobydlerskim běrowje Lěwicy na Šulerskej w Budyšinje. Zajimcy njech přizjewja ­so pod telefonowym čisłom 035932/ 363727.

Serbske nałožki zbližiła

srjeda, 06. apryla 2022 spisane wot:

Altenhain. Serbska ludowa wuměłča Sigrun­ Nazdalina z Wojerec je njedawno wo serbskich jutrownych nałožkach w Altenhainje pola Grimma na přepro­šenje tamnišeje wosady porěčała. W domizniskim domje rozłoži wona 30 za­jimcam serbsku rěč a drastu wšelakich regionow kaž tež chodźenje po jutrownu wodu, jutrowne spěwanje a debjenje jejkow. W debjenju móžachu so wobdźěl­nicy dojutrowneho popołdnja tohorunja sami pospytać. Wjacori wopytowarjo zwuraznichu přeće, tajke popołdnjo klětu wospjetować.

Porěči wo přełožowanju

Budyšin. Wšelake móžnosće přełožo­wanja ze serbšćiny a do njeje z pomocu digi­talnych srědkow a pomocnikow steja w srjedźišću interaktiwneho zarjado­wanja z Julianom Nyču jutře, štwórtk, wot 19 hodź. na internetnym portalu . Přednošowar mjez druhim rozkładźe, kak móža zajimcy program „Sotra“ a dalše programy w Microsoft za swoje přełožki wužiwać. Nimo toho­ poskići Julian Nyča dohlad do technologije awtomatiskeho přełožowanja a na čim so aktualnje dźěła. Wón tež wě, kak je scyła k tomu dóšło, zo móže Micro­soft nětko tež serbsce.

Z ministrom diskutować

wutora, 05. apryla 2022 spisane wot:

Kamjenc. Zapósłanc Sakskeho krajneho sejma Alojs Mikławšk přeprošuje zajutřišim, 7. apryla, w 19 hodź. na zjawny diskusijny forum ze sakskim financnym ministrom Hartmutom Vorjohannom (wobaj CDU) do hosćenca na Kamjenskej Pastwinej horje. Pod hesłom „Zazběh po pandemiji“ poda minister wuhlad na wuwiće w Swobodnym staće Sakskej ­a w regionje w přichodnych tydźenjach a měsacach. Nimo ministra porěči k tutej temje tohorunja zastupjer statisti­skeho zarjada Sakskeje. Zajimcy su wutrobnje witani a móža so e-mailnje pod za zarjadowanje přizjewić.

Počesća basnika a komponista

Distancuja so wumjetowanjow

póndźela, 04. apryla 2022 spisane wot:

Njebjelčicy. Njebjelčanski gmejnski zwjazk CDU distancuje so wot wašnja wozjewjenja wumjetowanjow přećiwo zastupjerjam a podpěraćelam gmejny. Tole zdźěli předsyda gmejnskeho zwjazka CDU Křesćan Žur w nowinskim wo­zjewjenju. Dale w stejišću rěka: „Wozjewjenja buchu přez lětaki a w interneće rozšěrjene. Čłonojo zwjazka kritizuja tohorunja anonymnu formu wobwinowanjow. Wone škodźa gmejnje a wothódnoćeja čestnohamtski angažement mnohich krajanow.“

Namołwjeja k darowanju

Budyšin. Němsko-Serbske ludowe dźiwadło podpěruje „Namołwu za Ukrainu“ Budyskeho ekumeniskeho tachantskeho wobchoda a zarjaduje městno, hdźež móža so dary wotedać. Jutře, 5. apryla, kaž tež srjedu, štwórtk a pjatk stajnje wot 11 do 19 hodź. je móžno dary při jewišćowym zachodźe na Seminarskej wotedać. Trěbne su spanske měchi a isomaty, mjasowe a kołbasowe konserwy, suche płody, słódčizny, konserwěrowane žiwi­dła, zawobalenski material, tež začinjene kašćiki za prěnju pomoc, pjelški a hygieniske artikle. Dary dowjezu z nakładnym awtom do Lwiwa, zwotkelž je z awtami a transporterami rozdźěla.

Wuhotuja 11. schadźowanku

pjatk, 01. apryla 2022 spisane wot:

Chrósćicy. Rěčny centrum WITAJ a župa „Michał Hórnik“ přeprošatej na 11. swójbnu schadźowanku njedźelu, 3. apryla, w 15 hodź. do Chróšćanskeje „Jednoty“. Pisany program zahaja mali rejwarjo skupiny Łužičanka a šulerska hudźbna skupina Šwintuchi. Přizamknu so dźěłarnički a zaběry za najmłódšich, mjez druhim z paslenjom a kamishibai-dźiwa­dłom. Za trochu staršich budźetej krosnowanje a dźěćaca wohnjowa wobora přihotowanej. Dale předstajitej so Serbski muzej z poskitkom a Ludowe nakładnistwo Domowina z najnowšimi wudaćemi za dźěći. Starši móža so z fachow­cami wo rěčnych kursach a rěčnym kubłanju rozmołwjeć kaž tež při kofeju a tykancu bjesadować.

Na jutrowne wiki

Wo naslědnosći rěčeć

štwórtk, 31. měrca 2022 spisane wot:

Chrósćicy. Towarstwo za wuwiće Hornjołužiskeje hole a hatow (OHTL) přeproša jutře, pjatk, w 16 hodź. na zjawne zarjadowanje w Chróšćanskej wjacezaměrowej hali Jednota. We wobłuku zdźěłanja Leaderoweje wuwićoweje strategije za spěchowansku dobu 2023 do 2027 chcedźa wo prašenjach naslědnosće zjawnje diskutować. Pod hesłom „Je naslědnosć tema za nas?“ chcedźa wo na region so wusměrjace temy turizm, bliskowočer­stwjenje, přiroda, ratarstwo a rybarstwo rěčeć. Zaměr je zwěsćić aspekty naslědnosće, kotrež budu w regionje OHTL w spěchowanskej dobje 2023 do 2027 wažne. Wobydlerjo kaž tež zastupjerjo komunow, předewzaćow, towarstwow a cyrkwjow su přeprošeni sobu debatować.

Karty placali a spěwali

Casting za lětnje dźiwało

srjeda, 30. měrca 2022 spisane wot:
Budyšin. Za lětuše Budyske lětnje dźiwadło wot 23. junija hač do 31. julija pyta­ Němsko-Serbske ludowe dźiwadło młodych sobuskutkowacych (znajmjeńša 18 lět), kotřiž su rejwansce nadarjeni a kotřiž maja wjeselo při spěwanju a dźiwa­dźelenju. Za lětsa předwidźana hra „Sherlock Holmes a Budyska bestija“ hraje w lěće 1973 w sprjewinym mě­sće­. Předstajenja budu wšědnje nimo póndźele a wutory. Proby započnu so spočatk junija. Sobotu, 2. apryla, wot 11 hodź. wotměje so casting na pro­bowym jewišću NSLDź na Seminarskej (jewišćowy zachod). Na njón su wšitcy zajimcy wutrobnje witani. Štóž chcył so ze swojimi dźiwadźelniskimi a rejwanskimi kmanosćemi předstajić, njech přizjewi so do toho e-mailnje pod .

nawěšk

nowostki LND