Informuja před hrodom

pjatk, 08. januara 2021 spisane wot:

Wojerecy. Wosrjedź časa pandemije, hdyž sej poprawom nichtó nihdźe wulećeć njemóže, je turistiski zwjazk łužiskeje jězoriny blisko Wojerowskeho hrodu nowy informaciski kašćik nastajił. Tam móžeš so wo přenocowanskich móžnosćach, wo gastronomiskich poskitkach a wo zajimawostkach regiona wobhonić. Za infokašćik su něhdźe 15 000 eurow wudali. Spočatnje technika hišće prawje dźěłała njeje. Tak bě pokazka na Čornochołmčanski Krabatowy młyn z wobrazom Wojerowskeho centralneho parka garněrowana. Na wobsahach pak turistiski zwjazk wobstajnje dźěła.

Za transport koronapacientow

Změny w protyce

štwórtk, 07. januara 2021 spisane wot:

Budyšin. W poslednje dny stareho lěta připósłanej wotpadkowej protyce Budyskeho wokrjesa su so zmylki zadobyli. Kaž krajnoradny zarjad zdźěli, potrjechi to nimo Biskopic tež gmejny Halštrowska Hola, Bukecy, Rakecy a Wóspork. Tak změnja so na přikład za Halštrowsku Holu terminy wotwožowanja čorneho wotpadkoweho sudobja, w Bukecach žołteho sudobja a w Rakecach módreho sudobja za staru papjeru. Aktualizowanu protyku w potrjechenych komunach žanu njedóstanu. Změny zdźěla přez hamtsku nowinu wokrjesa. Terminy we wotpadkowej app su prawe.

Pytaja wobrazy za kalender

Wojerecy. „Moje najlubše městno we łužiskej jězorinje“ rěka hesło fotoweho wubědźowanja tamnišeho Leaderoweho regiona, kotrež su tele dny zahjili. Wubědźowanje traje hač do awgusta. Zaměr je, zestajeć wobrazowu protyku wo łužiskej jězorinje za přichodne lěto. 13 najrjeńšich wobrazow mytuja. Zajimcy njech sćelu swój foto na adresu .

Zarjadowanja wotprajene

srjeda, 06. januara 2021 spisane wot:
Stróža. Zo bychu dalšemu rozpřestrěću koronapandemije sobu zadźěwali, su wšitke zjawne zarjadowanja w biosferowym rezerwaće Hornjołužiska hola a haty hač do 28. februara 2021 wotprajene. Kaž zarjadnistwo biosferoweho rezerwata zdźěli, je posrědkowanje zwiskow mjez čłowjekom a přirodu wažny nadawk sobudźěłaćerjow a partnerow, tuchwilu pak steji strowota ludźi w srjedźišću. Tohodla su so rozsudźili, riziko natyknjenja dalokož móžno pomjeńšić a žane zarjadowanja njepřewjesć. Jeli połoženje to dowoli, chcedźa je wot 1. měrca zaso poskićeć, a wotpowědny plan sčasom wozjewja.

W lěsu znjezbožiłoj

wutora, 05. januara 2021 spisane wot:

Wulka Chójnica. Ćežke lěsne njezbožo je so minjenu sobotu we Wulkej Chójnicy (Großkunitz) w Kubšiskej gmejnje stało. Při štomypušćenju bu tam 56lětny muž wot štoma zatłusnjeny. Wohnjowi wobornicy a wuchowanscy pomocnicy jeho wuswobodźichu. Z helikopterom dowjezechu jeho do chorownje, hdźež pozdźišo zemrě. Dalšu zranjenu wosobu móžachu na městnje lěkarsce zastarać.

Biblioteka zawrjena

Wojerecy. Aktualneho strowotniskeho połoženja dla wostanje Wojerowska biblioteka Brigitty Reimann po wšěm zdaću hač do 16. januara zawrjena. Swojich wužiwarjow skedźbnjeja na to, zo so tuchwilne wupožčenje medijow tak dołho podlěši, doniž biblioteka zaso njewočini. Přidatne wudawki z toho žane njenastanu. Štóž chce knihi a dalše medije wróćić, móže je do přihotowanych boksow połožić, kotrež su wot póndźele do pjatka stajnje wot 8 do 15 hodź. přistupne.

Městno za nowe domy

Kurt so jako prěni narodźił

póndźela, 04. januara 2021 spisane wot:

Kamjenc. Prěnje dźěćo lěta 2021 w Kamjenskej chorowni maltezow swjateho Jana bě Kurt. Wón narodźi so 1. januara w 23.05 hodź. a je třeće dźěćo swójby. ­Ze swojim wulkim bratrom móže wón přichodnje zhromadnje narodniny swjećić. Tež wón bě so Nowe lěto narodźił. Dohromady je loni w Kamjenskej chorowni 459 dźěći na swět přišło, mjez 237 hólcami a 222 holcami dwójce dwójnikaj. Najwoblubowanišej mjenje běštej Theo a Hannah.

Praskotak strašny był

Halštrow. Njeznateho praskotaka dla su w prěnich hodźinach noweho lěta w Halštrowje wosebitu jednotku krajneho kriminalneho zarjada (LKA) wołali. Po informacijach policije jednaše so wo wohnjostrojnu bombu typa F4 z wuchodneje Europy. Tale družina rozbuchadłow smě so jeno z wotpowědnej ­dowolnosću zapalić. Dokelž praskotak rozbuchnył njebě, dyrbjachu městno namakanki zaraćić, prjedy hač ju LKA wotwjeze.

Zetkaja so online

Prěni štom hižo podrězany

srjeda, 30. decembera 2020 spisane wot:

Wojerecy. Lědma zo su hody nimo, su wčera na Wojerowskim Łužiskim naměsće tam stejacy hodowny štom podrězali. Sobudźěłaćerjo Wojerowskeho komunalneho twarskeho zawoda a kameradojo powołanskeje wohnjoweje wobory přijědźechu z wjacorymi jězdźidłami a šmrěk zrumowachu. Štom na staroměšćanskim torhošću porno tomu wostanje hač do 6. januara stejo.

Jeničke zarjadowanje přewjedli

Pančicy-Kukow. Zelowa njedźela w awgusće bě jeničke zarjadowanje, kotrež móžachu lětsa w zežiwjenskim a zelowym centrumje w Pančicach-Kukowje přewjesć. Za to mějachu w běhu lěta wjace wopytowarjow hač w zašłosći.

Rěka ćeče měrnišo

wutora, 29. decembera 2020 spisane wot:

Wuježk. Krajny zarjad za rěčne zawěry je spušćadło při Wuježčanskim młynje pola Wósporka wottwarić dał. Z tym Lubata (Löbauer Wasser) w tymle wotrězku zaso po normalnej skłoninje ćeče a móže so tak přirodnje wuwić. Twarske dźěła su so loni zahajili a płaćachu 350 000 eurow, kotrež zapłaćištej Zwjazk a Sakska.

Poskićeja znowa pomoc

Budyšin. Za čas lockdowna Budyske wosady kaž tež dobroćelskej zwjazkaj Caritas a diakonija potrěbnym pomoc poskićeja. Štóž staroby abo strowotnych přičin dla bydlenje wopušćić njemóže, dóstanje wot pomocnikow podpěru při nakupowanju, wobstaranju lěkow a dalšich wažnych naležnosćach. Docpějomni su pomocnicy wot póndźele do štwórtka stajnje wot 13 do 15 hodź. pod telefonowym čisłom 0 35 91 / 5 97 95 37, zwonka toho časa přez wotmołwjak.

Bjesada po nowym puću

srjeda, 23. decembera 2020 spisane wot:

Drježdźany (BD/SN). Korony dla njemóžachu Drježdźanscy Serbja swoje decemberske zetkanje wot wobliča k wobliču přewjesć. Tuž so předwčerawšim digitalnje zhromadźichu, kóždy doma za kompjuterom abo smartfonom. Dźesać stajnych wobdźělnikow a dwaj hosćej z Choćebuza su so na bjesadźe towarstwa Stup dale wobdźělili, rozjimujo swoje naležnosće w maćernej hornjo- a delnjoserbšćinje. Přezjedni sej běchu, zo dyrbjeli serbske institucije, medije a towarstwa hladajo na infekciske połoženje wjace digitalnych poskitkow wuwiwać a je wšitkim Serbam, wosebje dźěćom a młodostnym, z hudźbu a filmom runje tak kaž z literaturu a dźiwadłom poskićić. Drježdźanska bjesada w maćernej rěči chce dale po nowym digitalnym puću ­kročić. Přichodnu 11. januara tuž znowa online přewjedu.

Zarjadnišća dale začinjene

Spěšnje so testować dać

wutora, 22. decembera 2020 spisane wot:
Budyšin. Móžnosć spěšneho koronatesta poskići Budyski wokrjes jutře, srjedu, w Budyšinje a Wojerecach. Zajimcy dyrbja sej za to online termin wučinić, a to přez link na internetnej stronje wokrjesa. Wobkrućeny termin dyrbja wobdźělnicy wućišćeć a sobu přinjesć abo na smart-fonje pokazać. Bjez termina žadyn test móžny njeje. Na wuslědk móža testowani hnydom na městnje čakać. Test přewjedu wot 10 do 14 hodź. w Budyšinje w sportowni na Třělnišću a we Woje­recach we VISAVIS na Hrodowej hasy 2. Při pozitiwnym wuslědku dyrbja potrjecheni hnydom do karanteny a dyrbja ­potom PCR-test přewjesć.

Kupjel 169 dnjow zawrjena

póndźela, 21. decembera 2020 spisane wot:
Wojerecy. Koronapandemije dla měješe a ma Wojerowska Łužiska kupjel lětsa do­hromady 169 dnjow zawrjene, 109 w měrcu, aprylu, meji a juniju a dalšich 60 wot spočatka nowembra hač do silwestra. Na tamnych dnjach je samo trochu wjace ludźi do kupjele přišło hač samsnym času loni, zwěsća jednaćel Matthias Brauer. Porno lětu 2019 mějachu we Łužiskej kupjeli 55 procentow wotewrjenskeho časa, ale na tych dnjach samo 65 procentow wopytowarjow, byrnjež w lěću ličba kupacych pandemije dla wobmjezowana była.

nawěšk