Přeprošeja na reje

štwórtk, 22. nowembera 2018 spisane wot:

Budyšin. Na rejwanski wječor přeprošatej rozmołwne koło Budyski kraj a Lipšćanska skupina Serbska reja jutře, 23. nowembra, we 18 hodź. do Budyskeje Röhrscheidtoweje bašty. Poriki su runje tak witane kaž samostejacy. Lipšćenjo předstaja serbske reje a so wjesela, hdyž zajimcy sobu rejuja. Dale budźe składnosć rozmołwy a bjesady. W barje Röhrscheidtoweje bašty poskićeja napoje a přikuski. Zastup je darmotny.

Přesadźuja namakanki

Budyšin. Přichodne zjawne přesadźowanje namakankow wotměje so wutoru, 27. nowembra, wot 16.30 hodź. w delnim foyeru Budyskeje radnicy. Hižo hodźinu do toho móža sej zajimcy poskićene wěcy wobhladać. Přesadźować chcedźa mjez druhim kolesa za žony a muži kaž tež hórske kolesa. Dale w poskitku budu laserowy měrjenski nastroj, časniki, drasta a wjele dalšeho. Štóž chce sej z toho něšto zdobyć, ma to na městnje zapłaćić a dyrbi nimo toho personalny wupokaz sobu měć.

Wuzwola noweho princa

pjatk, 16. nowembera 2018 spisane wot:

Njebjelčicy. Serbskopazličanske karnewalowe towarstwo je minjenu njedźelu do swojeje 49. sezony startowało. Prěni wjeršk budźe jutře, sobotu, w 19.30 hodź, hdyž w Njebjelčanskej „Bjesadźe“ no­weho princa wuzwola. Zbywace zastupne lis­ćiki předawaja při wječornej kasy.

Kretschmer w rozmołwje

Trjebin. Za wobydlerjow Slepjanskeje, Trjebinskeje a Dźěwinskeje gmejny wotměje so póndźelu, 19. septembra, w 19 hodź. wobydlerska rozmołwa w Trjebinskim Domje towarstwow. Na njej wobdźěli so sakski ministerski prezident Michael Kretschmer (CDU). Mjez druhim póńdźe wo prašenje, kak móhli so wotstorkowane inwesticije nachwatać a kotre spěchowanje móža wobydlerjo za swoje předewzaća wužiwać.

Zběraja podpisma

Budyšin. Za ludowy namjet za zhromadnu šulu w Sakskej zběra Budyski zwjazk Zelenych wutoru, 20. nowembra, wot 10 do 12 hodź. na Budyskej Bohatej hasy blisko Bohateje wěže podpisma. Tute su trěbne, zo móhli zapodać do Sakskeho krajneho sejma zakoń, po kotrymž móhli šulerjo dlěje hač jenož hač do 4. lětnika zhromadnje wuknyć.

Rěčne hodźiny

Wo wjesnym žiwjenju

wutora, 13. nowembera 2018 spisane wot:
Ketlicy. Na žurli Ketličanskeje fary wotměje so pjatk, 16. nowembra, w 16 hodź. čitanske popołdnjo. Tam čita Friedhard Krawc z dopomnjenkow swojeho prawuja Richarda Zahrodnika (1884–1962). Nadrobnje a lubosćiwje wopisuje Zahrodnik wjesne žiwjenje we wot ewangelskeho serbstwa wobwliwowaneje krajiny wokoło Ketlic kónc 19. lětstotka.

Čita z listow wojaka

póndźela, 12. nowembera 2018 spisane wot:

Budyšin. Cyle w znamjenju kónca Prěnjeje swětoweje wójny steji přednošk Luisy Ertel jutře, wutoru, w 19 hodź. w awli Budyskeho Schilleroweho gymnazija. Tam čita wona z listow Maxa Alfreda Neubauera. 1885 w Budyšinje narodźeny wučer ćehnješe 1914 zahorjeny do wójny. Jako wojak bě zwjetša w Francoskej. W mnohich listach je wón swójbnym wo žiwjenju we wójnje a wo swojich dožiwjenjach rozprawjał.

Ekologisce twarić

Stróža. Architektka Kornelia Barth přednošuje zajutřišim, 14. nowembra, w 17 hodź. w Stróžanskim Domje tysac hatow wo móžnosćach ekologiskeho twarjenja z drjewom. Mjez druhim předstaji wona masiwne twarske wašnja z drjewom bjez lěpka a chemije. Zajimcy su wutrobnje přeprošeni.

Wustajeja drobny skót

pjatk, 09. nowembera 2018 spisane wot:

Křiwa Boršć. Małowjelkowske towarstwo plahowarjow rasoweje pjerizny a nukli přeproša jutře a njedźelu na wustajeńcu drobneho skotu w Křiwoboršćanskej jěchanskej hali. Wopytowarjo móža sej tam sobotu wot 9 do 17 hodź. a njedźelu wot 9 do 16 hodź. najrjeńše skoćata wobhladać. Na dobyćerjow tombole čakaja rjane myta. Wo ćělne derjeměće budźe postarane.

Přednošuje wo Aziji

Njeswačidło. „Stawiznički kołowokoło lěhwoweho wohenja w Aziji“ rěka reportaža, kotruž předstaji Michi Münzberg wutoru, 13. nowembra, w 19 hodź. na žurli Njeswačanskeho hosćenca. Wjace hač 15 króć je wona hižo Aziju wopytała. Najwažniše jej při tym je, so z ludźimi zetkawać a sej přirodu wotkryć. Njeswačanske towarstwo Přećeljo kultury a domizny jako organizator wjeseli so na za­jimawy wječor a wjele wopytowarjow.

Kedźbu, Serbja w Drježdźanach!

Na wosadne popołdnjo

štwórtk, 08. nowembera 2018 spisane wot:

Bukecy. Na serbske wosadne popołdnjo ze superintendentom Janom Malinkom přeprošuje Bukečanska wosada sobotu, 10. nowembra, w 14.30 hodź. na Bukečansku wosadnu žurlu. Mjez druhim čita tam Marko Grojlich. K tomu poskića kofej a tykanc.

Wopominaja pogromowu nóc

Budyšin. Składnostnje 80. róčnicy pogromoweje nocy přeprošujetej Budyski zwjazk antifašistow a tudyši zwjazk Lěwicy na wopomnjenske zarjadowanje, kotrež wotměje so jutře, 9. nowembra, w 15 hodź. na Budyskim židowskim pohrjebnišću za parkowanišćom Röhrscheidtoweje kupjele w Strowotnej studni. Tam porěči Marja Michałkowa. Mužojo njech sej čapku sobu přinjesu. Na pogromowu nóc dopominaja tohorunja jutře w 19 hodź. w Budyskim klóštrje klarisow z wopomnjenskej nutrnosću.

Pokaza kolekciju debjenkow

Budyšin. Wustajeńca twórbow wuměłče Reginy Schmidt z Lawaldy je tuchwilu w Budyskej měšćanskej bibliotece widźeć. Tam předstaji wona jutře, pjatk, wot 15 do 18 hodź. swoju kolekciju debjenkow. Na to su zajimcy wutrobnje přeprošeni. Wustajeńca wostanje hač do 11. januara 2019 přistupna.

„Sergej“ na jewišću

Wo wjesnych mjenach

srjeda, 07. nowembera 2018 spisane wot:

Hodźij. Na zjawne zarjadowanje wo wo­znamje wjesnych mjenow přeprosy Domizniske towarstwo Hodźij sobotu, 10. nowembra, w 14 hodź. do tamnišeho towarstwoweho­ domu na Debrikečanskej dróze 8. Přeprosyli su sej prof. dr. Bernda Könitza z Lipšćanskeje uniwer­sity. Referent je so hižo za čas studija w Praze z wjesnymi mjenami zaběrał a wotwodźuje wuwiće najwjetšeho dźěla wjesnych mjenow z jich słowjanskeho wuchadźišća. Tuž lubi to jara zajimawe zarjadowanje być, zdźěli předsyda domizniskeho towarstwa Peter Beer.

Awtor předstaji knihu

Budyšin. „Schlesische Metamorpohosen – Ethnografie Görlitzer Identitätserzäh­lungen nach 1990“ rěka kniha Roberta Lorenza, kotruž předstaji wón štwórtk, 8. nowembra, w 19.30 hodź. w Budyskej Smolerjec kniharni. Po lěće 1990 je wu­znaće k šleskej identiće w Zhorjelcu a wokolinje wulki rozmach dožiwiło. W swojej knize podawa so awtor na slědy tuteje identity w zašłosći a přitomnosći. Zajimcy su wutrobnje přeprošeni.

Čita wo wjesnych stawiznach

póndźela, 05. nowembera 2018 spisane wot:

Stróža. Stawizny Stróže a Lemišowa steja w srjedźišću čitanskeho wječora srjedu, 7. nowembra, w 19 hodź. w Stróžanskim Domje tysac hatow. Tam čita publicist a awtor Sieghard Kozel ze swojeje němskorěčneje knihi, kotraž zaběra so z časom wot prěnjeho wobsydlenja a prě­njeho pisomneho naspomnjenja wobeju wsow hač k přitomnosći. Čitanje zwjaza Sieghard Kozel ze swójskimi dopomnjenkami na wjesne žiwjenje w zašłych sydom lětdźesatkach a kak je so serbska rěčna substanca w tym času změniła. Zastup­ płaći dwaj euraj, potuńšene euro. Zajimcy su wutrobnje přeprošeni.

Wuzwola noweho princa

Njebjelčicy. Serbskopazličanske karnewalowe towarstwo hotuje so na swoju 49. sezonu. Prěni wjeršk budźe 17. nowembra w 19.30 hodź, hdyž w Njebjelčanskej „Bjesadźe“ noweho princa wu­zwola. Zastupne lisćiki za to móža sej zajimcy pola Hübenthalec pod telefonowym čisłom 03578/ 303 505 (wot 17 hodź.) w Serbskich Pazlicach skazać. Zbywace zastupne lisćiki předawaja při wječornej kasy.

Serbski poskitk na Romantice

pjatk, 02. nowembera 2018 spisane wot:

Budyšin. Na dožiwjenski a předawanski wječor Romantica sće jutře, sobotu, wot 16 hodź. do Budyšina přeprošeni. Mjez najwšelakorišimi poskitkami na naměstach, hasach a před wobchodami budu tohorunja serbske. Tak prezentuje na jewišću před Serbskim domom Radijo Satkula młodu serbsku hudźbu, mjez druhim z Gabrielom Mommerom a Christophom Cyžom. Dale budźe widźeć módro-běła modowa přehladka Dilians-tobołow. Přistupna budźe tohorunja Serbska kulturna informacija.

Informuja wo spěšnej syći

Radwor. Informaciske zarjadowanje wo wutwarje šěrokopasmoweje syće přewjedźe Telekom póndźelu, 5. nowembra, w Radworskim hosćencu „Meja“. W 17 hodź. su wobydlerjo Radworskeje gmejny přeprošeni, we 18 hodź. zajimcy z Njeswačanskeje gmejny.

W stolicy serbować

Čita wo Krabaće

štwórtk, 01. nowembera 2018 spisane wot:
Łaz. Kulowski swójbny, stawizniski a namrěwstwowy slědźer Hans-Jürgen Schröter předstaji jutře, pjatk, we 18 hodź. we Łazowskim Domje Zejlerja a Smolerja manuskript swojeje němskorěčneje knihi­ „Jan Šadowic, Krabat Hornjeje Łužicy – zběrka faktow“. Kniha je wuslědk wjelelětnych slědźenjow awtora wo pozadkach powěsće wo Krabaće a ma klětu wuńć. Zajimcy su na čitanje wutrobnje přeprošeni.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND