Na jězbu do Drježdźan a Mišna

pjatk, 17. septembera 2021 spisane wot:

Budyšin. Serbske šulske towarstwo z. t. přeproša seniorow na dnjowu wuprawu do Drježdźan. Srjedu, 29. septembra, pojědu zajimcy z busom do sakskeje stolicy. Wottam podadźa so z łódźu na Łobju podłu Sakskeho winoweho puća do Mišna, hdźež wopytaja po zhromadnym wobjedźe Albrechtowy hród. Wuprawa płaći na wosobu 55 eurow. Zajimcy njech přizjewja so hač do 20. septembra pod telefonowym čisłom 03591 /550 223 abo z mejlku na .

Koncert w Michałskej cyrkwi

Budyšin. Spěwytwórc Clemens Bittlinger a perkusionist David Kandert wuhotujetej jutře, sobotu, pod hesłom „Daj mi swojej křidle“ koncert w Budyskej Michałskej cyrkwi. Zarjadowanje započnje so w 19 hodź., zastup při wječornej kasy płaći dźesać eurow.

Lěto po wotkryću

Koslow. Z krótkej swjatočnosću dopominaja w Koslowje na lońše wotkryće pomnika „Nawrót do Koslowa“, jutře, sobotu we 18 hodź. Swjatočnosći přizamknje so zabawa z prezentaciju CDje „Hory módre, ja was znaju“ woblubowanych serbskich spěwow.

Přepodadźa nowe jězdźidło

štwórtk, 16. septembera 2021 spisane wot:
Smječkecy. Čłonojo Smječkečanskeje dobrowólneje wohnjoweje wobory „Elsa Brändström“ přeprošeja wšitkich woby­dlerjow Worklečanskeje gmejny a přećelow wohnjoweje wobory na swjatočne přepodaće noweho jězdźidła MLF jutře, pjatk, w 17.30 hodź. do Smječkec. Před gratownju chcedźa wosebity podawk w dostojnej formje woswjećić, cyle pod hesłom „Přińdźće k nam na poswjećenje, a my přijědźemy k wam, hdyž je pomoc trěbna.“

Dwójce „Zynki a linki“

srjeda, 15. septembera 2021 spisane wot:
Budyšin/Lejno. We wobłuku rjadu Serbskeho ludoweho ansambla „Zynki a linki“ čita studentka dźiwadźelnistwa Božena Bjaršec dźensa w 19.30 hodź. w Budyskej Röhrscheidtowej bašće a jutře, štwórtk, w 19 hodź. w Lejnjanskim hosćencu twórby w Lejnje rodźeneho Jana Larasa (1845–1921). Wo hudźbu postara so njewšědny muzikaliski duet. Marie-Luisa Fryčec na fleće a Benedikt Sauber na bijadłach dopokazataj, zo zamóže­tej instrumentaj harmonować. Lisćiki dóstanjeće při tiketowej kasy SLA abo online pod .

B 96 znowa zawrjena

póndźela, 13. septembera 2021 spisane wot:

Rakecy. Wot dźensnišeho hač do pjatka, 17. septembra, na zwjazkowej dróze B 96 wot wotbóčki do Šešowa hač do Rakec hornju asfaltowu worštu ponowjeja. Po něhdźe połdra kilometra dołhim twarskim wotrězku je dróha dospołnje za­wrjena. Wokołopuć wjedźe wot Njeswačidła přez Šešow a Nižu Wjes do Rakec.

Prawniske poradźowanje

Budyšin. Prawiznica Ursula Mrosk-Fröde rozjimuje wutoru, 14. septembra w 17 hodź. w Budyskim žónskim centrumje na Marxowej „prěnje kroki w zwisku z dźělenjom mandźelstwa“. Poskitk žónskeje iniciatiwy sprjewineho města je darmotnyo. Tež hladanje dźěći je móžne. Zajimcy njech přizjewja so pak z mejlku na pak telefonisce pod 03591/4 23 53.

Dwórnišćo sej wobhladać

pjatk, 10. septembera 2021 spisane wot:

Radwor. Poněčim so Radworske dwórnišćo na integraciske zetkanišćo a přebywanišćo přeměnja. Kohož zajimuje, što je hižo nastało, njech pozastanje tam njedźelu na dnju wotewrjeneho pomnika. Towarstwo dwórnišćo inkluzije Radwor přeproša wšitkich zajimcow cyle wutrobnje na wodźenje po wobnowjenych rumnosćach. Wosebje rady chcedźa nowu kuchnju za projektowe dźěło prezentować. Wo ćělne derjeměće so wězo tež ­postaraja, poskićejo hrochowu poliwku, gulaš z kotoła a samopječeny tykanc.

Darmotnje do muzeja

Budyšin. We wobłuku dnja wotewrjeneho pomnika zajutřišim, njedźelu, budźe tež Budyski Serbski muzej přistupny, a to darmotnje. Na tamnišej žurli kaž toho­runja na dalšich stacijach pokazaja stawizny domu. Nimo toho móža zajimcy wosebitu wustajeńcu „machot časa – wot běłeho k čornemu“ wopytać.

Literatura w radiju

Koncertuja w cyrkwi

štwórtk, 09. septembera 2021 spisane wot:

Budyšin. Twórbje „Missa D-dur“ a „Te Deum“ čěskeho komponista romantiki Antonína Dvořáka zaklinčitej jutře, pjatk, w 19.30 hodź. w Budyskej tachantskej cyrkwi swj. Pětra. Juhoněmski lěkarski chór a jeho orchester spěwatej a hudźitej pod nawodom cyrkwinskohudźbneho direktora Mariusa Poppa. Zastup je darmotny. Po beneficnym koncerće budźe kolekta za młodźinske dźěło wobeju tachantskeju cyrkwinskeju wosadow.

Serenada w zelenym

Stróža. Wječor do lětušich nazymskich přirodowych wikow w Stróži pola Hućiny wotměje so tam tež jutře, pjatk, serenada w zelenym. Cyle po tradiciji serbsko-němskeje kulturneje kónčiny předstaji tam w 19 hodź. Trio con moto swój dialog z knihu Jurja Brězana „Moja archa Horni Hajnk“. Hraja Hanka Tiedemann, Bettina Witke a Helfried Knopsmeier, čita Lisa Čornakowa. Koncert zarjadujetej biosferowy rezerwat Hornjołužiska hola a haty kaž tež Stróžanske domizniske towarstwo Radiška.

Kockert nowy komornik

Maja hišće lisćiki

srjeda, 08. septembera 2021 spisane wot:

Chrósćicy. Za premjerne předstajenje serbskeje popoweje opery „Carpe Noctem – Njeskónčna nóc“ zajutřišim, pjatk, w Chróšćanskej „Jednoće“ su wšitke zastupne lisćiki wupředate. Za wšěch, kotřiž chcedźa jenož na wječorne reje z kapału Praskot přińć, maja při wječornej kasy kartki za pjeć eurow. Tež za sobotu a njedźelu hišće někotre zastupne lisćiki maja. Njedźelu poskića k předstajenju kofej a tykanc. Na wšěch předstajenjach maja wopytowarjo nahubnik nosyć, doniž njejsu na městnje.

Do akademije pohladać

Budyšin. Dźeń wotewrjenych duri změja sobotu, 11. septembra, wot 9 do 13 hodź. w Budyskej studijnej akademiji. Zajimcy móža so tam wo dohromady šěsć studijnych směrach na polu hospodarstwa a techniki wobhonić a sej nowe laborowe twarjenje wobhladać. Tež tym, kotřiž su so hižo za dualny studij rozsudźili, ale hišće žanoho partnera za praksu nimaja, móža na dnju wotewrjenych duri pomhać.

Stupdalnicy so zetkaja

wutora, 07. septembera 2021 spisane wot:
Drježdźany. Přichodne aktiwity dorěčeć chcedźa sej čłonojo towarstwa Stup dale pjatk, 10. septembra, w 19.30 hodź. w swojim zetkanišću na Čěskej hasy 27 w Drježdźanach. Konkretnje póńdźe wo zarjadowanja hač do kónca lěta 2021, wo ptači kwas w januaru 2022 a wo organizatoriske informacije. Wšitcy su wutrobnje přeprošeni.

Nowa wustajeńca widźeć

póndźela, 06. septembera 2021 spisane wot:

Wojerecy. Wot minjeneho pjatka pokazuja we Wojerowskim měšćanskim muzeju nowu wosebitu wustajeńcu wuměłca Michaela Krusche. Moler a fotograf je so­ 1961 we Wojerecach narodźił a by­dli dźensa jako swobodnje skutkowacy w Berlinje. Ze swojimi mólbami zapo­paduje wón zaćišće na swojich jězbach do wšelakich kónčin swěta. Wot lěta 1990 poby wón mjez druhim w Maliju, Andaluziskej, New Mexiku a Jemenje.

Stajne blido nachwataja

Rakecy. Tradicionalne wobydlerske stajne blida w jednotliwych wsach Rake­čanskeje gmejny dyrbjachu minjeny čas korony dla wupadnyć. Nětko je tamniši wjesnjanosta Swen Nowotny (CDU) nachwata. Mjeztym zo je wón tajke móžnosće rozmołwy w Stróži a Komorowje hižo po­skićił, wotměje so přichodne stajne blido jutře, wutoru, w 19 hodź. we wjesnym towar­stwowym domje Psowje (Oppitz). Tam móža zajimowani wobydlerjo aktualne problemy wsy kaž tež gmejny narě­čeć, pokiwy dawać a so wo wuwiću komuny informować.

Wo serbskich naležnosćach

pjatk, 03. septembera 2021 spisane wot:

Čorny Chołmc. Serbskopolitiske krajne kruhi Zwjazka 90/Zelenych, Lěwicy a SPD w Sakskej přeprošeja na forum ze zastupjerjemi swojich a dalšich stron kaž FDP a CDU składnostnje wólbow přichodneho Němskeho zwjazkoweho sejma. Zjawny dialog wotměje so wutoru, 7. septembra, we 18 hodź. w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje. Kandidatki a kandidaća za zwjazkowy sejm přednjesu swoje předstawy a ćežišća k naležnosći zastupnistwa Serbow w přichodnym zwjazkowym sejmje a přijmu zdobom nastorki, přeća a ideje wolerkow a wolerjow. Tež prěčne linije, profile a diferency jednotliwych stron k temje hodźa so rozji­mać. Planowane su krótke předsta­jenje kandidatow a jich politiske ćežišća za Serbow w zwjazkowym sejmje, prašenja a nastorki přitomnych hosći kaž tež wotmołwy kandidatow na přinoški hosći a ewentualnje diskusija. Předewšěm měło hić wo kubłanje, strukturnu změnu, medije, financowanje a dalše. Zarjadowanje, kotrež Cosima Stracke-Nawka z Budyšina moderěruje, budźe dwurěčne.

Žony w srjedźišću

nawěšk

nowostki LND