Wo dóńće Jurja Rjenča

pjatk, 28. januara 2022 spisane wot:

Chrósćicy. Serbski filmowy wječor wo dóńće Jurja Rjenča za čas stalinizma do­žiwja zajimcy jutře, sobotu, w 19.45 hodź. w Chróšćanskej putniskej hospodźe. Filmowy pask „Stalin, Tito a mój nan“ spyta wujasnić, čehodla bu serbski prawiznik Jurij Rjenč 1950 wot němskeje krimi­nalneje policije zajaty a za čo bu wot sowjetskeho wójnskeho tribunala w Drježdźanach k 25 lětam jastwa zasudźeny. ­Cyły čas swojeho zajeća a po tym je spytał wotmołwu na prašenje namakać: „Štó je mje přeradźił a za čo sym ­dyrbjał do jastwa?“ Hakle po politiskim přewróće w NDR dósta wón wotmołwu, po tym zo bě Benedikt Cyž w Moskowskim archiwje tajneje ruskeje słužby „Ljubljance“ slědźił. Benedikt Cyž při­njese film sobu a rady tež wo pozadkach diskutuje. Wšitcy su wutrobnje witani. Prawidła 2G a zapisanja kontaktnych datow dla njech trochu ­prjedy přińdu.

Rejwanje za dźěći

Radźićeljo so schadźuja

srjeda, 26. januara 2022 spisane wot:

Njebjelčicy. Předstajenje koncepta kolesowanskeje šćežki podłu statneje dróhi S 100 wot Miłoćic do Kamjenca budźe jedna z temow zhromadźizny Njebjelčanskeje gmejnskeje rady jutře, štwórtk, w 19.30 hodź. w posedźenskej rumnosći Njebjelčanskeje gmejny. Dale zaběraja so z twarskim planom přemysłownišća Při Krabatowym kamjenju a z wobstaranjom drasty za młodźinsku wohnjowu woboru.

Chrósćicy. Tež radźićeljo gmejny Chrósćicy jutře wuradźuja, a to wot 19 hodź. w kulturnym a gmejnskim centrumje. Woni maja so rozestajeć z čestno- abo hłownohamtskej dźěławosću wjesnjanosty. Dalši dypk na jich dnjowym porjedźe budźe, rozjimać wustawki wosebiteho wužiwanja w Chróšćanskej gmejnje. ­Wobě posedźeni radźićelow stej zjawnej. Zajimcy su witani.

Lětsa zaso wopominaja

wutora, 25. januara 2022 spisane wot:

Kamjenc. Wot lěta 1996 je 27. januar oficialny wopomnjenski dźeń za wopory nacionalsocializma. Tež w Kamjenskim wopomnišću Knježi doł je kóžde lěto wopom­njenska swjatočnosć. W zašłymaj lětomaj wšak dyrbješe wona korony dla wupadnyć. Zajutřišim, štwórtk, pak so tajke wopomnjenje zaso wotměje. Započatk budźe w 13.30 hodź.

Za swjedźeń so přizjewić

Pančicy-Kukow. Lětuši klóšterski a swójbny swjedźeń Budyskeho wokrjesa wotměje so 19. junija w klóštrje Marijinej hwězdźe w Pančicach-Kukowje. Za njón móža so towarstwa za kulturny program kaž tež wikowarjo za regionalne a při­rodowe wiki přizjewić. Trěbne podłožki nadeńdu zajimcy na internetnych stronach klóštra (), wo­krjesa (), gmejny Pančicy-Kukow (), Křesćansko-socialneho kubłanskeho skutka () a Sakskeho krajneho kuratorija za wjesny rum (). Najpozdźišo hač do 28. februara ma požadanje wo­tedate być. Na nadrobne prašenja wotmołwja mjez druhim sobudźěłaćerka kuratorija Sonja Hejdušcyna pod telefonowym čisłom 035796/ 971 30, e-mail .

Spěšnosć za wšěch wobmjezuja

Spominaja na wopory

póndźela, 24. januara 2022 spisane wot:

Wojerecy. Składnostnje wopominanskeho dnja za wopory nacionalsocializma namołwjeja město Wojerecy, měšćanski zwjazk antifašistow kaž tež regionalny běrow za demokratiju k wobdźělenju na swjatočnosći 27. januara w 13 hodź. při Wojerowskim wopomnišću.

Jutře na škot

Lejno. Přichodny škotowy turněr serbskich seniorow je jutře, wutoru, w 14 hodź. w Lejnjanskim hosćencu. Nowačcy su tam rady witani. Na spočatku kartyplacanja mytuja dobyćerjow škotoweje sezony 2020/2021.

Pytaja dobrowólnych za census

Budyšin. Za lětuši census (ludličenje) ­pyta město Budyšin něhdźe 100 dobrowólnych interviewowarjow. Woni maja wot 15. meje w měsće kaž tež we wokolnych gmejnach wubrane swójby wopytać a z nimi krótke rozmołwy wo domjacnosći, wo mjenje a swójbnym stawje wjesć. Zajimcy ­njech přizjewja so pod telefonowym čisłom 0 35 91 / 27 06 50.

Rozprawja wo emiratach

pjatk, 21. januara 2022 spisane wot:
Chrósćicy. W septembrje 2018 je Sa­watz­kec swójba z Kopšina jedyn tydźeń Arabske emiraty wopytała a při tym horcotu nad 40 stopnjemi wutrała. Werner a Walburga Sawatzkec staj modernej milio­no­wej wulkoměsće Dubai a Abu Dhabi ze­znałoj, w klimatizowanym busu po kraju jězdźiłoj a widźałoj, kak su so ludźo wot beduinow na wolijowych šajchow wu­wiwali. Jutře, sobotu, w 19.45 hodź. předno­šujetaj Sawatzkec mandźelskaj wo swojich dožiwjenjach w Arabskich emiratach a wo zajimawostkach jězby w Chróšćanskej putniskej hospodźe (w němskej rěči). Zastup je jenož móžny po prawi­dle 2G. Tohodla je poručomne trochu prjedy přińć, dokelž maja tam daty­ wopytowarjow zapisać.

Ferialny rěčny kurs za dźěći

štwórtk, 20. januara 2022 spisane wot:

Budyšin. W jutrownych prózdninach 2022 přewjedźe Rěčny centrum WITAJ za šulerjow 2. do 5. lětnika, kotrež zwonka Łužicy wotrostuja, kurs serbšćiny w Budyšinje. Won traje wot 19. do 22. apryla 2022 wšědnje wot 9 do 15 hodź. Přizjewjenja su móžne hač do 28. februara, ličba městnow je wobmjezowana. Přizjewjenja přijimuje Michaela Hrjehorjowa pod telefonowym čisłom 03591/550 414 abo e-mailnje pod .

Darowanje wuspěšne było

Z 2G do muzeja

wutora, 18. januara 2022 spisane wot:
Budyšin. Wot dźensnišeho hodźi so Serbski muzej pod prawidłom 2G wo­pytać. Přistup maja wosoby z płaćiwym a dospołnym dopokazom wustrowjenja abo šćěpjenja. Wosoby, kotrež strowotnych přičin dla poručenje za šćěpjenje nimaja, smědźa test předpołožić. Tež dźěći a młodostni pod 16 lětami su přez prawidłowne testowanje w šulach z prawidła 2G wuswobodźeni.

Wubědźowanje za wučomnikow

póndźela, 17. januara 2022 spisane wot:

Budyšin. „Moje wukubłanske městno w sto sekundach“ rěka wubědźowanje, ke kotremuž Budyski wokrjesny wuwi­ćo­wy zarjad wučomnikow namołwja. Woni měli we widejoklipje swoje wukubłanske powołanje předstajić. Prašane su awtentiske dohlady do powołanskeho wšěd­neho dnja kaž tež předstajenje typiskich mašinow, gratu a dźěłowych wotběhow. Zapodate widejofilmy maja šulerkam a šulerjam Budyskeho wokrjesa pomhać za sebje prawe powołanje namakać.

Za wobdźělenje maja zajimcy formular na internetnej stronje wupjelnić. Hromadźe z dowolnosću zawoda měli přizjewjenje hač do 16. februara 2022 wotpósłać na adresu . Prjedy hač wobdźělnicy potom filmować za­poč­nu, chcedźa jim cyłodnjowski nawod k tomu podać. Wo najlěpšich přinoškach budźe potom zjawnje wothłosowane. Runočasnje fachowa jury wšitke přinoški posudźuje. Na zjawnym mytowanju budu dobyćerjo swoje přinoški prezentować móc. Jim kiwaja myta w hódnoće 500, 300 a 200 eurow.

Pytaja namjety za počesćenje

pjatk, 14. januara 2022 spisane wot:

Wojerecy. Kóždej dwě lěće počesća město Wojerecy žonu z města za wosebite skutkowanje z „Martu“. Tak ma so skutkowanje wosobiny w čestnohamtskim dźěle, při pomocy susodam, za dźěło w towarstwach a zwjazkach a na dalšich polach na wosebite wašnje wuzběhnyć. Za to pyta Wojerowske měšćanske zarjadnistwo nětko namjety. Wšitcy wobydlerjo města su namołwjeni, móžne kandidatki pomjenować. Jeničke wu­mě­njenje je, zo ma kandidatka w měsće Wojerecy bydlić. Namjety přijimuja hač do 21. januara w měšćanskim zarjadni­stwje. Radźićeljo města potom wo namjetach rozsudźa. Počesćenje wotměje so na Mjezynarodnym dnju žonow 8. měrca.

Prěni wječor kulturneje zymy

Prěni wječor kulturneje zymy

srjeda, 12. januara 2022 spisane wot:
Chrósćicy. „Na slědach wjelka – łužiska přiroda a wjelk“ rěka hesło prěnjeho ­wječora noweje kulturneje zymy w Chróšćanskej putniskej hospodźe sobotu, 15. januara w 19.45 hodź. (zastup wot 19 hodź. zapisanja kontaktnych datow dla). Za tónle wječor je sej hosćićelka ­Monika Gerdesowa přeprosyła fachowca na tym polu. Přednošować budźe ­młody serbski wědomostnik Paul Lipič, pochadźacy z Jawory, kiž w Zhorjelskim Sen­ckenbergskim muzeju za přirodowědu na wjelčim projekće slědźi. Wězo budźe referent tež na prašenja publikuma ­wotmołwjeć. Koronowych postajenjow dla dyrbjachu dotal planowane prěnje štyri ­zarjadowanja bohužel wupadnyć. Nětko smě je putniska mać přewjesć, ale pod prawidłom 2G. Přistup maja wotchorjeni a šćěpjeni.

nawěšk

  • „Njewěsta njewjesta“ rěkaše ptačkowasny program Serbskeho ludoweho ansambla 2022. Pokazali su jón ansamblowcy a ansamblowče jeničce tři razy w Chróšćanskej "Jednoće" – korony dla. Tule namakaće hišće někotre fotowe impresije lětušeho ptačokwasneho pr