Industrijne stawizny wotkryć

srjeda, 17. februara 2021 spisane wot:
Budyšin. Serbski institut a Sakska krajna a uniwersitna biblioteka wuhotujetej jutře a zajutřišim 24hodźinske wubědźowanje „Sakska at Work – Digitalna industrijna kultura“. Wobdźělnicy maja historiske rukopisy na wašnje transkribować, zo su mašiny kmane je čitać. Krótkodobne přizjewjenje je na stronje slubdd.de/sachsenatwork móžne.

Biblioteka zmóžnja kino

póndźela, 15. februara 2021 spisane wot:

Budyšin. Hdyž su kina začinjene, móža lubowarjo filmow alternatiwu wužiwać, mjenujcy nowy poskitk Budyskeje měšćanskeje biblioteki. Přez portal „Filmfriend“ poskića wona wjace hač 2 500 hrajnych a dokumentarnych filmow, serijow­ a krótkofilmow. Na internetnej stronje biblioteki móža so zajimcy ze swojim wužiwanskim čisłom a tajnym hesłom přizjewić.

Pomhaja wikowarjam

Wojerecy. Z wot dźensnišeho w Swobodnym staće Sakskej móžnym nakupowanskim systemom „Click & collect“ měli tež wobydlerjo Wojerec swojich domoródnych wikowarjow podpěrać a pola nich nakupować. K tomu namołwja tamniše měšćanske zarjadnistwo, kotrež chce wikowarjam w měsće tohorunja pomhać. Tohodla wozjewja na internetnej stronje města přehlad wo wobchodach, kotrež „Click & collect“ poskićeja, a trěbne daty, zo móžeš pola nich twory skazać. Lisćina njeje dospołna. Wona złožuje so na přidźěło přemysłownikow a so wobstajnje aktualizuje. Pod www.hoyerswerda.de zajimcy lisćinu nadeńdu.

Wo aktualnych prašenjach

pjatk, 12. februara 2021 spisane wot:

Budyšin. Wo aktualnej situaciji, wo kritikach na šćěpjenskej akciji a wo móžnych wupućach diskutuje póndźelu, 15. februara, wot 18 hodź. zapósłanča Zwjazkoweho sejma Caren Lay (Lěwica) online ze sakskim krajnym předsydu strony ­Stefanom Hartmannom, nowinskim rěčnikom sakskeho DRK dr. Kaijom Kra­nichom a z Budyskim měšćanskim radźićelom Lěwicy Steffenom Grundmannom. Zarjadowanje wusyłaja na faceboo­kowej stronje zapósłanče pod adresu www.facebook.com/caren.lay. Prašenja a pokiwy móža zajimcy přez komen­tarnu funkciju mjenowanym wosobam posrědkować.

Kofej w blidarni

Budyšin. Serbski ludowy ansambl přeprosy zajutřišim, 14. februara, w 16 hodź. na digitalny kofej w blidarni ansambla. Alena Farkašowa a Rüdiger Žur, spěwarjej chóra Serbskeho ludoweho ansambla, prezentujetaj hižo wot 80tych lět ptačokwasne programy na jewišću. Lětsa staj wonaj archiwy překramosćiłoj a mataj tu abo tamnu stawiznu k powědanju, kiž staj samaj dožiwiłoj. Wobhladać móža sej zajimcy tónle poskitk na youtube-kanalu Serbskeho ludoweho ansambla.

Nominuja kandidata

Nowe puće w kniharni

štwórtk, 11. februara 2021 spisane wot:

Budyšin. Smolerjec kniharnja w Domje Ludoweho nakładnistwa Domowina na Budyskej Sukelnskej drje je koronoweje pandemije dla dale zawrjena. Wot póndźele, 15. februara, pak poskića tam service „Click & collect“. Skazanki zajimcow přijimuja pod telefonowym čisłom 03591/577 288, e-mailnje pod abo w online-wobchodźe pod www.domowina-verlag.de. Wotewzać hodźa so skazane twory ze zličbowanku wot póndźele do pjatka wot 9 do 16.30 hodź w Smolerjec kniharni. Kupcy měli klinkačk při zachodźe do kniharnje wužiwać.

Šulerjow přizjewić

Ralbicy. Podobnje kaž na druhich wyšich šulach maja tež na Ralbičanskej starši šulerjow lětsa dwě móžnosći, swoje dźěći do přichodneho 5. lětnika přizjewić. Z póštu je to hač do 17. februara móžno. Wosobinsce móža starši swoje dźěći hišće hač do 16. februara přizjewić, a to jutře, pjatk, wot 10 do 13 hodź., póndźelu wot 8 do 14 hodź. a wutoru wot 10 do 17 hodź. We woběmaj padomaj trěbne su přizjewjenski formular, kubłanske doporučenje, ­porodne wopismo, połlětna informacija a dopokaz šćěpjenja pře wosypicy.

Mosty skóncowane

Nowačkow přizjewić

srjeda, 10. februara 2021 spisane wot:
Budyšin. Nowačkow na Serbskim gymnaziju Budyšin za šulske lěto 2021/2022 do 5., 6., 7. a 10. lětnika přizjewić je wot 11. hač do 26. februara w sćěhowacych časach móžno: wot póndźele do štwórtka stajnje wot 8 do 15.30 hodź., pjatk wot 8 do 12 hodź. a wutoru, 23. februara, wot 8 do 18 hodź. abo z póštu. Trěbne za zapisanje su wupjelnjeny přizjewjenski formular, kubłanske poručenje zakładneje šule, wopismo narodźenja a połlětne wuswědčenje. Dokładniše informacije nańdu starši na internetnych stronach gymna­zija pod www.sorbisches-gymnasium.de.

Serbske blido zaso wirtuelnje

wutora, 09. februara 2021 spisane wot:
Drježdźany. Přichodne serbske blido w sakskej stolicy wotměje so znowa wir­tuel­nje, a to dźeń do popjelneje srjedy, 16. februara, we 18 hodź. Štóž so do njedźele, 14. februara, přizjewi, dóstanje na wotpósłanu adresu link, z kotrymž móže so do bjesady zakliknyć – a to jeničce z podaćom swojeho mjena, prjedy hač zastupi do wirtuelneho ruma. Štóž by hižo­ do toho wupruwować chcył, hač a kak tajka wirtuelna komunikacija fun­gu­je, njech so do pjatka přizjewi. Z njej abo z nim bychu sobotu abo njedźelu małe zwučowanje přewjedli. Na spěšne wotmołwy wjeseli so Benedikt Dyrlich e-mailnje pod abo pod telefonowym čisłom 0177-4 57 66 95, telefonisce, z SMS abo přez Whatsapp. Přizjewjenje je tohorunja pod móžne.

Wirtuelnje do muzeja

póndźela, 08. februara 2021 spisane wot:
Kamjenc. K wirtuelnemu wopytej wo­sebiteje wustajeńcy „Kónc kamjentneje doby – prěni burja w Hornjej Łužicy“ pře­pro­ša Kamjenski Muzej zapadneje Łužicy jutře, wutoru, wot 19 hodź. Po přehladce powjedźe kuratorka a archeologowka Jasmin Kaiser. Pod měli so zajimcy za to e-mailnje přizjewić, štož je jutře hač do 18 hodź. móžno. Za wobdźělenje stej jeno­ přistup k internetej a e-mailowa adresa trěbnej. Po přizjewjenju dóstanu zajimcy link za skype-konferencu, w kotrejež wobłuku so darmotne wodźenje wotměje. Wosebita wustajeńca traje hišće hač do 11. apryla. Dalši termin za digitalny wopyt budźe njedźelu, 21. februara, w 14 hodź. Potom powjedźe archeo­logowka Hannah Knittel po přehladce. Zajimcy njech přizjewja so za tónle termin pod .

Swěčku stajić

pjatk, 05. februara 2021 spisane wot:

Budyšin. „Stajimy swětło na wokno, swětło žarowanja, swětło sobuželnosće, swětło sobučuća.“ Z tutymi słowami němski zwjazkowy prezident Frank­Walter Steinmeier pozbudźa, wječor zaswě­ćenu swěčku na wokno stajić a tak na zemrětych koronapandemije kaž tež na jich žarowacych přiwuznych spominać. Towarstwo Cyrila a Metoda so namołwje přizamkuje.

Budyske nalěćo hakle nazymu

Budyšin. Zo njebychu so wobydlerjo sprjewineho města a jich hosćo woblubowaneho nalětnjeho swjedźenja wzdać trjebali, budźe lětuše 1 019. Budyske nalěćo wot 3. do 5. septembra. Tole zdźěli měšćanske zarjadnistwo. Přičina stej aktualne połoženje korony dla a njewěsty přichod. Hłowne torhošćo, Bohata hasa a Žitne wiki maja so zaso z wulkim je­wišćom stać. Hižo nětko je jasne, zo za­klinča jazz z Heidelberga, elektrohudźba kaž tež kubaske rytmy.

Nowačkow přizjewić

Šulerjow přizjewić

štwórtk, 04. februara 2021 spisane wot:
Budyšin. Starši, kotřiž chcedźa swoje dźěćo do noweho 5. lětnika na Serbskej wyšej šuli Budyšin za šulske lěto 2021/2022 přizjewić, maja za to dwě móžnosći. Přizjewjenje z póštu ma so hač do 17. februara stać. Wosobinsce přizjewić móža starši swoje dźěćo w času wot 11. hač do 17. februara, a to štwórtk wot 14 do 16 hodź., pjatk wot 8 do 12 hodź., póndźelu wot 14 do 16 hodź., wuto­ru wot 14 do 18 hodź. a srjedu wot 14 do 16 hodź. Hinaši termin hodźi so dorěčeć pod telefonowym čisłom 0 35 91 / 52 73 50 abo e-mailnje pod . Za přizjewjenje trěbne su wupjelnjeny přizjewjenski formular, kubłanske poručenje, wopismo narodźenja, połlětna informacija z 10. februara 2021 a dopokaz, zo je dźěćo pře wosypicy šćěpjene.

Postaja termin wólbow

srjeda, 03. februara 2021 spisane wot:
Wotrow. Přichodne posedźenje gmejnskeje rady Pančicy-Kukow wotměje so jutře, štwórtk, w 19 hodź. na Wotrowskej starej šuli. Dokelž běchu w decembru Stefana Rjedu z parlamenta rozžohno­wali, spřisahaja jutře noweho radźićela. Tohodla dyrbja tež zastupnistwo wjesnjanosty znowa rjadować, hłowny a techniski wuběrk znowa wutworić kaž tež zastupjerjow gmejny w zarjadniskim a wopłóčkowym zwjazku znowa powołać. Nimo toho jutře wobzamknu, hdy lětsa wólby wjesnjanosty přewjedu.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND