Lisćiki sej zawěsćić

póndźela, 08. januara 2024 spisane wot:
Njebjelčicy. Serbskopazličanske karnewalowe towarstwo přeprošuje wšitkich seniorow zbliska a zdaloka njedźelu, 4. februara, w 15 hodź. na póstnicy seniorow do Njebjelčanskeje „Bjesady“. Kartki předawaja lětsa prěni króć w předpředani po blidach, tak zo njebudźe móžno sebi městno wolić. Lisćiki móža zajimcy skazać pola Hübenthalec pod ­telefonowym čisłom 03578 303505 (wot 17 hodź). Zbywace kartki budu při popołdnišej kasy na předań.

Mejenjo koncertuja

pjatk, 05. januara 2024 spisane wot:

Radwor. Chór Meja přeprošuje na swój tradicionalny hodowny koncert sobotu, 6. januara, w 17 hodź do Radworskeho hosćenca „Meja“. Nimo chóra hudźace Radworske dźěći sobu skutkuja. A Hanka Rjelcyna recituje hodowno-zymske teksty a basnje. Přizamknje so spěwny wječor. Tež wječer budźe poskićena.

Z Čilakami spěwać

Hórki. Lubowarjo serbskeho ludoweho spěwa a cymbaloweje hudźby njech njeskomdźa spěwny wječor jutře, sobotu, wot 19 hodź. na Hórčanskim Smolic statoku. Na njón přeprošuje skupina Čilak. Z hosćom budźe skupina Cymbálová muzika Stupava z Dolnich Bojanovic na Morawje. Wottam přijědźe tohorunja pinčnik Franka, kiž poskićuje swójske ­wino. Zastup płaći sydom eurow. Wšitcy zajimcy su na zabawny spěwny wječor wutrobnje witani.

Wědomosć live dožiwić

Čita ze swojeje prěnjeje knihi

štwórtk, 04. januara 2024 spisane wot:
Wotrow. Z Wotrowa pochadźaca spisowaćelka Stephanie Domašcyna čita jutře, pjatk, w 19 hodź. we Wotrowskej Starej šuli ze swojeje prěnjeje knihi. „Króna hadźaceho krala“. Kniha jedna hłownje w jeje ródnym Wotrowje. Mali a wulcy lubowarjo dyrdomdeja su wutrobnje na čitanje a předstajenje knihi witani.

Wobornicy z připowěšakom

srjeda, 03. januara 2024 spisane wot:
Manjow (AK/SN). Dobrowólna wohnjowa wobora Manjow-Rudej (Mönau-Rauden) dóstanje nowy připowěšak z klumpu (TSA). Tole su Hamorscy gmejnscy radźićeljo na swojim zašłym posedźenju wobzamknyli. Firma z Bayerskeje ma připowěšak dodawać. Wón płaći něhdźe 36 000 eurow. Kaž nawoda hłowneho zarjada gmejny Arian Leffs zdźěli, je při­powěšak tak přihotowany, zo móža utensilije stareho připowěšaka do noweho přewzać. Mjez druhim změja potom ­milinowy agregat, z kotrymž móža na přikład městno njezboža wuswětlić.

Wuradźowanja dale live

wutora, 02. januara 2024 spisane wot:
Wojerecy (AK/SN). Zhromadźizny Wojerowskeje měšćanskeje rady budu sej ­zajimcy tež w lěće 2024 w livestreamje abo tež po wuradźowanju pod youtube wobhladać móc. To je měšćanska rada na swojim posedźenju w decembru ­wobzamknyła. Wot lěta 2022 město na te wašnje spyta, zajim wobydlerjow za ­komunalnu politiku zbudźić. W prěnim lěće je dohromady nimale 500 ludźi ­live-wusyłanje widźało. Hišće wjace sej po tym natočene widejo na youtube wobhlada. W lěće 2022 bě to nimale 6 800 zajimcow.

Inwentura w kniharni

pjatk, 29. decembera 2023 spisane wot:

Budyšin. Smolerjec kniharnja wostanje inwentury dla wot 2. hač do 12. januara 2024 zawrjena. Wot póndźele, 15. januara 2024 je kniharnja zaso wšědnje wot póndźele hač do pjatka w času wot 10 do 17 hodź. wotewrjena. Sobudźěłaćerjo so na wopyt kupcow wjesela.

Pytaja kandidatki za Martu

Wojerecy. Kóždej dwě lěće počesći město Wojerecy žonu z města za wosebite zasłužby z plastiku Marty. Tak hódnoća čestnohamtske dźěło abo skutkowanje w towarstwje abo susodstwje. Klětu 8. měrca chcedźa dalšu žonu počesćić. Za to pytaja kandidatki. Hač do 26. januara móža wobydlerjo namjetować, kotra žona z města měła wuznamjenjenje přijimać.

Koncertuja z dźěćimi

Radwor. Swój kóždolětny hodowny koncert wuhotuje chór Meja sobotu, 6. januara, w 17 hodź. w Radworskim hosćencu „Meja“. Nimo chóra tež Radworske dźěći sobu skutkuja. Hanka Rjelcyna budźe hodowno-zymske teksty.

Koncert w cyrkwi

Chrósćicy. Hodowny koncert Chróšćanskeho cyrkwinskeho chóra wotměje so njedźelu, 7. januara, w 14 hodź. w farskej cyrkwi. Šoli a dujerjo jón sobu wuhotuja.

Boža mša w radiju

štwórtk, 28. decembera 2023 spisane wot:

Smochćicy. Radijowy sćelak MDR Kultur wusyła Nowe lěto, 1. januara 2024, w 10 hodź. Božu mšu live z cyrkwje Smochčanskeho kubłanišća swjateho Bena. Celebrantaj staj farar Michael Kleinert a tachantski kapitular Bernhard Dittrich, kiž zdobom prěduje. Hudźbne wobrubjenje na starosći změje chór muži Drježdźanskich kapałnikow. Na pišćelach zahraje ­Felix Wunderle.

Tež klětu budu zhromadnje spěwać

Budyšin. Wjednistwo Zwjazka serbskich spěwarskich towarstwow (ZSST) tež w lěće 2024 zhromadne spěwanje planuje. Přichodne terminy su 9. januara, 6. februara, 5. měrca, 9. apryla, 7. meje a 4. junija. Zajimcy zetkaja so wot 18 do 20 hodź. w chórowej rumnosći Serbskeho ludoweho ansambla. Organizatorojo wokoło Lubiny Žurec-Pukačoweje nadźijeja so mnohich wopytowarjow.

Koncertuja za dobry skutk

pjatk, 22. decembera 2023 spisane wot:
Róžant. Chór Lipa přeprošuje štwórtk, 28. decembra, w 17.30 hodź., na kóždolětny swjatočny hodowny koncert do putniskeje cyrkwje w Róžeńće. Wopytowarjo smědźa so wjeselić na tradicionalne kěrluše, přewodźane wot smyčkoweho kwarteta, pišćelow a klawěra kaž tež na prapremjeru noweje kompozicije Jana Cyža. Wosebje wjesela so čłonojo chóra na zhromadny přinošk spěwarkow ­hromadźe ze sotrami klóštra ­Marijineje hwězdy z twórbu Felixa Brojera. Kolekta po koncerće budźe za socialny skutk. Wšitcy lubowarjo chóroweho spěwa su na koncert do Róžanta wutrobnje witani.

Nowe widejo widźeć

štwórtk, 21. decembera 2023 spisane wot:

Chrósćicy. Nowe serbske hudźbne widejo kapały Horjany je wot dźensnišeho na YouTube-kanalu „Serbska hudźba – Sorbian music“ widźeć. Kaž Sonja Hejdušcyma z kapały zdźěli, zwjazuje hudźbne widejo „Hindraško“ tradiciju z modernu. Za swój projekt su starej serbskej ludowej spěwaj za wobsadku dujerskeje kapały aranžować dali a z tym spěwaj w modernym stilu dźensnišemu časej wotpowědujo wožiwili. Nastał je medley „Hin­draško“ zdźěla w rytmje Balkana. Nimo nahrawanja noweho medleyja přez kapału Horjany w studiju w Bretnigu su k tomu widejo natočili. Awdijoprodukt so přez znate streamingowe słužby (na přikład spotify) šěrokej zjawnosći spřistupnja, wosebje tež młódšej generaciji. Kapała Horjany je tutón projekt za hajenje serbskeje rěče a serbskeho spěwa z podpěru wubědźowanja „simul+ čiń sobu“ zwoprawdźiła. Zakład medleyja stej skerje njeznatej ludowej spěwaj „Hindraško, ty synko mój“, po ludowym teksće a melodiji wobdźěłany wot Bjarnata Krawca, a „Šěrik, měrik bałdrijan“ na tekst Jana Lajnerta a melodiju Bjarnata Krawca.

Wustajeńcu podlěša

Chcedźa zhromadnje spěwać

srjeda, 20. decembera 2023 spisane wot:
Worklecy. Worklečanske towarstwo „Wjesny cyłk“ přeprošuje wšitkich wjesnjanow na zhromadne adwentne spěwanje a rjany zhromadny wječor pjatk, 22. hodownika, w 17 hodź. při dnjowej hladarni. Dźěćom poskića tam bajkacu hodźinku. Wo jědźe a napoje so posta­raja. Prošu swójsku šalku sobu přinjesć, potom punš a horce wino hišće lěpje ­słodźitej.

Serbska debata

nowostki LND