Awtorka čita

póndźela, 29. julija 2019 spisane wot:

Budyšin. Přichodne zarjadowanje Budyskeho kluba wuchowarjow rěče wotměje so jutře, wutoru, we 18 hodź. w Budyskim hosćencu „Sprjewina pensija“. Tam budźe awtorka Annelies Schulz z hosćom. Wona čita z manuskripta swojeho romana „Holunderzeit“. Hosćo su kaž stajnje lubje witani. Zastup je darmotny.

Na wopyće w měsće

Budyšin. We wobłuku swojeho wólbneho boja chce kandidat SPD za wólby Sakskeho krajneho sejma Harald Baumann-Hasske jutře, wutoru, hromadźe ze zapósłanču Europskeho parlamenta Mariju Noichl Budyšin wopytać. Wot 9.30 do 12.30 hodź. budźetaj wobaj w žónskim centrumje na Karla Marxowej 7. Maria Noichl poda swój wid na aktualne połoženje Europy a wotmołwja tohorunja na prašenja wopytowarjow. Zajimcy su tuž wutrobnje witani. Mjez druhim chcedźa wo tym rěčeć, hač je čłonstwo w EU za ludźi w Hornjej Łužicy scyła wažne abo nic.

Wosebity poskitk zwěrjenca

Za tydźeń wulki jubilej

pjatk, 26. julija 2019 spisane wot:

Sernjany. Hižo wjele měsacow přihotuja w Sernjanach 600. róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy. Za tydźeń wotměje so nětko wulki jubilejny wjesny swjedźeń. Po dźaknej Božej mši wutoru we 18.30 hodź. w Ralbicach započnje so hołk a tołk pjatk z natočenjom piwa a z wu­bědźowanjom wohnjowych woborow. W 21.30 hodź. přeprošuja na swjedźenišću při Klóšterskej wodźe na kinowe předstajenje. Sobotu wot 14 hodź. přewjedu soccerowy turněr a tak mjenowane meli-zetkanje Tři Hwězdy. Wječor budu reje z kapału „nAund“. Po njedźelnym rańšim piwku móža wopytowarjo dožiwić, kak Serbski rozhłós live ze Sernjan wusyła. Mjez druhim zaklinči nowa serbska pop-hudźba. Dalši wjeršk budu wot 14 hodź. historiske wustajeńcy na wjacorych statokach wsy. Wječor wuklinči z diskoteku. Sernjanski wjesny klub wšitkich na wulki jubilej přeprošuje a skedźbnja tohorunja na to, zo budźe wo ćělne derjeměće ze wšěm trěbnym postarane.

Nowa wustajeńca

Swobodne dźěłowe městno

wutora, 23. julija 2019 spisane wot:

Smječkecy. Za hladanje a spěchowanje ludźi ze zbrašenjemi pytaja w Smječkečanskim Domje swjateho Jana fachowu móc w hladanskej słužbje. Městno z dźěłowym časom 30 hodźin wob tydźeń ma so 1. septembra 2019 wobsadźić. Na­drobniše informacije k žadanjam na městno, k dźěłowemu wobłukej a tarifowym postajenjam namakaja zajimcy internetnje na stronje www.christliches-sozialwerk-ggmbh.de.

Poradźuja tež w prózdninach

Budyšin. Powołanski informaciski centrum Budyskeje agentury za dźěło skedźbnja na to, zo tam tež za čas prózdnin wo wukubłanskich a studijnych móžnosćach poradźuja. Wšelake informaciske poskitki móža zajimcy bjez přizjewjenja wužiwać. Najwšelakoriše podłožki, informaciske mapy a filmy posrědkuja dohlad do wukubłanskich a studijnych móžnosćow. Sobudźěłaćerjo rady dale pomhaja. Informaciski centrum na Nowosólskej je přistupny wot póndźele do srjedy stajnje wot 8 do 16 hodź., štwórtk wot 8 do 18 hodź. a pjatk wot 8 do 12 hodź.

Z dypkami molować

póndźela, 22. julija 2019 spisane wot:
Kamjenc. Wosebity prózdninski poskitk maja štwórtk, 25. julija, wot 14 do 15.30 hodź. w Kamjenskim Muzeju zapadneje Łužicy. Tam maja zajimcy móžnosć, ze­znać wuměłsku techniku dot-painting, dypkowe molowanje. Je to stara wuměłska tradicija, pochadźaca z Awstralskeje. Z wjele jednotliwych dypkow nastanje cyłkowny wobraz. Wobdźělenje płaći tři eura. Dokelž su městna wobmjezowane, njech so zajimcy přizjewja pod telefonowym čisłom 03578/ 788 310.

Połoža zakładny kamjeń

pjatk, 19. julija 2019 spisane wot:

Kulow. Na sportnišću Kulowskeho sportoweho towarstwa DJK połoža přichodnu wutoru, 23. julija, zakładny kamjeń za nowe socialne twarjenje, kotrež ma dotalne narunać. W starym běchu nuzniki skóncowane, tepjenje často wupadny a cyły dom bě dodźeržany. Nětko stworja porjadne poměry za hrajerjow kaž tež za přihladowarjow, rjekny twarski nawoda Udo Popjela.

Na folklorny festiwal

Hórki. Jánošíkove dny w Terchovje přićahuja kóždolětnje zajimcow słowakskeje a mjezynarodneje folklory. Tež bus ze Serbow pojědźe wot 2. do 4. awgusta na mjezynarodny folklorny festiwal do Słowakskeje. W nocy na pjatk bus wotjědźe. Po puću sej historisku drohoćinku Słowakskeje wobhladaja. Po krótkim přebytku w hotelu w Žilinje pojědu na festiwalnišćo. A tež sobotu chcedźa tam přebywać. Někotre městna w busu su hišće swobodne. Štóž chce sobu jěć, njech přizjewi so pola Šołćicow w Hórkach pod telefonowym čisłom 035796 /95012.

Z kajakom po Sprjewi

Do wowčernje pohladnyć

póndźela, 15. julija 2019 spisane wot:

Kobjelń. Na wosebity prózdninski poskitk přeproša zarjadnistwo biosferoweho rezerwata Hornjołužiska hola a haty přichodnu wutoru do Kobjelnja (Göbeln) pola Klukša. Na tamnišim Sprjewinym dworje Iny Schmidt dóstanu zajimcy wot 10 do 12 hodź. dohlad do dźěła wowčernje, do plahowanja wowcow a jich strowoty a móža ratarstwo cyle zbliska dožiwić. Wobdźělenje płaći dwaj euraj na wosobu. Zajimcy njech zazwonja pod čisłom 0172/352 76 42.

Swjedźenska brošurka wušła

Wojerecy. Składnostnje 60lětneho wobstaća Wojerowskeho zwěrjenca je minjene dny swjedźenska brošurka wušła, kotraž je mjez druhim w zwěrjencu, w hrodźe a w turistiskej informaciji na předań. Na 60 stronach skićeja dohlad do časa započatkow, sposrědkuja zajimawe stawiznički, předstaja sobudźěłaćerjow a jich wšědny dźěłowy dźeń a powědaja najrjeńše zwěrječe podawizny.

Za wubědźowanje molować

pjatk, 12. julija 2019 spisane wot:
Budyšin. „Mólba – mój pisany pomnik“ (DenkMal KUNST) rěka wuměłske wubědźowanje, kotrež přewjedźe Budyski Serbski muzej składnostnje lětušeho dnja wotewrjeneho pomnika. Wot přichodneje póndźele hač do 6. septembra móža dźěći wot šěsć lět a młodostni zapodać ćišna (Stillleben) w formaće A 4 abo A 3. Při tym móhli mólby Jana Buka z přikładom być, kiž je z ekspresionistiskim stilom, sylnymi barbami, jasnymi formami a wjele začućom molował. Přikłady tajkeho ćišna móža sej zajimcy w Serbskim muzeju wobhladać. Na dnju wotewrjeneho pomnika 8. septembra chcedźa zapodate twórby pokazać. Dalše informacije dóstanu zajimcy pod telefonowym čisłom 03591/ 270 870 28.

Kandidatow namjetować

štwórtk, 11. julija 2019 spisane wot:

Wojerecy. Město Wojerecy spožča kóžde druhe lěto Čestnu jehłu Güntera Petersa za wosebity čestnohamtski angažement. Wobydlerjo města kaž tež towarstwa a zwjazki­ móža hač do 12. septembra namjetować, štó měł lětuše myto dóstać. Namjetować móža jednotliwcow abo orga­nizacije. Myto přepodadźa 5. decembra na Mjezynarodnym dnju čestnohamtskeho dźěła. Zapodać maja so namjety z krótkim wopodstatnjenjom w běrowje wyšeho měšćanosty na Frentzelowej 1.

Pytaja dobrowólnych

Smochćicy. Dobrowólne socialne lěto móža zajimcy tež w Smochčanskim Domje­ biskopa Bena wukonjeć. Na to skedźbnja kubłanišćo Drježdźansko­Mišnjanskeho biskopstwa w nowinskej zdźělen­ce. W pastoralnym dobrowólnym lěće dóstanu zajimcy dohlad za kulisy cyrkwinskeho domu, zeznaja mnohich ludźi a móža swójske projekty zwoprawdźić. Dalše informacije podawa refe­rent Ansgar Hoffmann pod telefonowym čisłom 03 59 35 / 2 23 17.

Přihotuja festiwal

srjeda, 10. julija 2019 spisane wot:
Kulow. Zjednoćene Kulowske kluby přihotuja tuchwilu festiwal při tamnišim měšćanskim haće. Zarjadowanje přewjeduja stajnje prěni kónc tydźenja w awgusće. Lětsa budźe wone wot 2. do 4. awgusta a je sedme tajkeho razu. Tónraz su znowa regionalne a nadregionalne kapały přizjewjene, mjez druhim Antilopengang a Part of the Crowd. Dalše informacije pod www.stadtteichfestival.de

Sami ručnu klanku twarić

wutora, 09. julija 2019 spisane wot:

Budyšin. „Kašpor Pětr Nohajca a Marta Lute Wóčko“ rěka prózdninski program Budyskeho Serbskeho muzeja, kotryž po­ski­ća prěni raz zajutřišim, štwórtk, wot 13 do 14.30 hodź. Wobdźělnicy móža z dźěrateje nohajcy abo rukajcy sami mału ručnu klanku spaslić a sej tak kaž w starym času sami swoje hrajki zhotowić. K tomu sej tež hrajki zašłeho časa w muzeju wobhladaja. Štóž ma, njech sej stare nohajcy a podobne sobu přinjese. Dalše terminy su 18. a 25. julij kaž tež 15. awgust. Zajimcy njech přizjewja so pod telefonowym čisłom 0 35 91 / 2 70 87 00.

Tajny code namakać

Kamjenc. W lětnich prózdninach móža dźěći w Kamjenskim Muzeju zapadneje Łužicy wosebity tajny code pytać. Jich nadawk je wosebity fosil wuslědźić, štož scyła tak jednore njeje. Tak mjenowany miraculum traje něhdźe hodźinu a je w zastupje inkluziwny.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND