Spottka a drjewo

pjatk, 18. oktobera 2019 spisane wot:

Budyšin. Měšćanska biblioteka Budyšin prezentuje swojim wužiwarjam nowu wustajeńcu. Wot dźensnišeho pjatka, 18. oktobra, 17 hodź., hač do kónca februara steja tam w srjedźišću přehladki wuměłc Jürgen Spottka a jeho wuměłstwowe wudźěłki z drjewa.

Kreatiwnej dnjej

Chrósćicy. Holcy a młode žony su přichodnu srjedu a štwórtk, 23. a 24. oktobra, na kreatiwnej dnjej na Chróšćanski gmejnski zarjad přeprošeni. Srjedu chcedźa nazymsku pychu paslić. Pokiwy k tomu­ dawa floristka Diana Mejnowa. Štwórtk steji paslenje filigranych nawušnicow z parličkow, pjelsće, zbytkow płatu a fimo-hliny na programje. Započatk je na woběmaj dnjomaj w 9 hodź. Popłatk wob dźeń a wobdźělnika wučinja dwaj euraj. Přizjewjenja přijimuje socialna dźě­łaćerka RCW Marija Koklina telefonisce pod 01520/727 3806 kaž tež e-mailnje pod

Na nazymski koncert

Poskitk za prózdniny

srjeda, 16. oktobera 2019 spisane wot:

Budyšin (SN). Za šulerjow ma Budyski Serbski muzej w nazymskich prózdninach wosebitej poskitkaj. Jedyn steji pod hesłom „Złota nazyma – rjana pyšerka“. Z łopješkow a z barbami stworja sej zajimcy nazymski wobraz, kołkuja abo pomoluja karty a twarja mobile. Za to měli prasowane lisćowe łopjena sobu přinjesć. Poskitk budźe 17. a 22. oktobra stajnje wot 10 do 11.30 hodź. Přidatne wudawki wučinjeja­ euro. Při dalšim poskitku 24. oktobra wot 10 do 12 hodź. steji serbski street style w srjedźišću. Tak wobhladaja sej wobdźělnicy tuchwilnu wustajeńcu mody ze serbskimi elementami. Přizamknje so mała dźěłarnička, hdźež naćisnu a pasla sami serbsku modernu drastu a debjenki abo kołkuja łužiske mustry. Wuslědki móža sej sobu domoj wzać. Za přidatne wudawki zběraja dwaj euraj. Muzej prosy wo při­zjewjenje pod telefonowym čisłom 03591/ 270 870 11.

Změnjene wotewrjenske časy

Nowy rjad změje premjeru

wutora, 15. oktobera 2019 spisane wot:
Budyšin. „Zynki a linki“ rěka nowy rjad hudźbno-literarnych wječorow w Röhrscheidtowej bašće Serbskeho ludoweho ansambla. Na premjerje srjedu, 16. oktobra, w 19.30 hodź. je serbski dźiwadźelnik Stanisław Brankačk z hosćom, kiž čita wujimki z knihi Jurja Brězana „Stary nan“. Je to jedna z najlubšich knihow Brankačka a tak přednjese wón wujimki, kiž jeho wosebje narěča a jimaja. Roman Jurja Brězana jedna wo starym nanje Tobiašu Hawku a wo poslednich dnjach jeho žiwjenja. Z twórbami Jana Pawoła Nagela a Alfonsa Jancy hudźbnicy SLA wječor hudźbnje wobrubja. Pod nawodom Judith Kubicec wustupi tradicionalny dujerski kwintet jako nowa hudźbna zestawa ansambla. Přichodny wječor w rjedźe „Zynki a linki“ wotměje so 5. decembra. Potom čita dźiwadźelnica Gabriela Marija Šmajdźina basnje Marje Krawcec.

Chcedźa towarstwo załožić

pjatk, 11. oktobera 2019 spisane wot:
Mały Wjelkow. Zo móhli Małowjelkowsku sotrownju za socialne a kulturne zaměry zachować, chcedźa tam 23. nowembra nowe towarstwo załožić. Wone ma zhromadnje z Bratrowskej wosadu twarski ansambl w małych krokach zawěsćić a saněrować. Štóž chce towarstwo podpěrać abo jemu přistupić, je přeprošeny na přihotowanske zetkanje jutře, sobotu, w 17 hodź. w remisy sotrownje na Zinzendorfskim naměsće 7.

Pytaja hudźbnikow za bigband

štwórtk, 10. oktobera 2019 spisane wot:

Budyšin. Kamjentny dom w Budyšinje přewjedźe w adwenće zaso projekt „Swingin’ Santa“ a pyta hudźbnikow a spěwarjow za hodownu bigband. Wšitcy, kotřiž su dźesać do 18 lět stari a rady spěwaja a hudźa, su namołwjeni so wobdźělić. Proby za koncert budu w nazymskich prózdninach wot 14. do 20. oktobra w Kamjentnym domje. Wo přenocowanje w Budyšinje je tež postarane. Nastać ma něhdźe 90mjeńšinski koncert z němskimi, serbskimi, pólskimi a jendźelskimi spěwami. Prěni kónc tydźenja w decembrje chcedźa program trójce předstajić. Přizjewjenja su móžne w Kamjentnym domje pod telefonowym čisłom 03591/ 531 99 72 abo pod

Přepodadźa kolesowanski puć

Kniha změje premjeru

srjeda, 09. oktobera 2019 spisane wot:

Budyšin. Nowa kniha Róže Domašcyneje „W času zeza časa“ změje štwórtk, 10. oktobra, w 19.30 hodź. premjeru w Budyskej Smolerjec kniharni. Basnica wěnuje so w swojej nowostce bliskim temam­ kaž serbskej rěči, zničenemu krajej­, nahrabnosći, zachodnosći zemje a žiwjenja kaž tež njezwučenym wobkedź­bowanjam a fantastiskim wumyslenkam w přirodźe. Awtorka tón wječor knihu předstaji a na prašenja rady wotmołwi.

Přewjedu serbski wječor

Wulka Dubrawa. Domowina, Rada za serbske naležnosće Swobodneho stata Sakskeje a Załožba za serbski lud přeprošeja za štwórtk, 10. oktobra, w 19 hodź. na serbski wječor do Wulkodubrawskeho Šnajdrec wobchoda za kuchnje. Z wopytowarjemi chcedźa so tam wo aktualnych serbskich prašenjach rozmołwjeć a kak móhli serbske skutkowanje na městnje podpěrać. Přeprošeni njejsu jenož­ aktiwni čłonojo serbskich towarstwow, ale tež jednotliwcy, serbscy młodostni a starši. Diskusiji přizamknjetej so zhromadny serbski spěw a bjesada.

Na prózdninske dny

wutora, 08. oktobera 2019 spisane wot:

Horni Hajnk. Tež lětsa přeprošuja šulscy socialni dźěłaćerjo Rěčneho centruma WITAJ w prěnim tydźenju nazymskich prózdnin na serbskorěčne tematiske dny. Na ležownosći Jurja Brězana w Hornim Hajnku chcedźa sej wot póndźele do pjatka, stajnje wot 8.30 do 13.30 hodź. nazymske wjesela lubić dać a so w přirodźe hibać. Přizjewić móža so šulerki a šulerjo 3. do 6. lětnika hač do 10. oktobra z mjenom a starobu pod telefonowym čisłom 03591/ 550 400 abo z mejlku na .

Dopominaja na přewrót

Přewjedu serbski wječor

póndźela, 07. oktobera 2019 spisane wot:
Wulka Dubrawa. Domowina, Rada za serbske naležnosće Swobodneho stata Sakskeje a Załožba za serbski lud přeprošeja za štwórtk, 10. oktobra, w 19 hodź. na serbski wječor do Wulkodubrawskeho Šnajdrec wobchoda za kuchnje. Z wopytowarjemi chcedźa so tam wo aktualnych serbskich prašenjach rozmołwjeć a kak móhli serbske skutkowanje na městnje podpěrać. Přeprošeni njejsu jenož­ aktiwni serbskich towarstwow, ale tež jednotliwcy, serbscy młodostni a starši. Organizatorojo wjesela so na prawje wjele zajimcow. Nadźijomnje čiłej diskusiji přizamknjetej so zhromadny serbski spěw a bjesada.

Helmec statok přeproša

srjeda, 02. oktobera 2019 spisane wot:

Jitk. Na dworowy swjedźeń přeproša Helmec ratarski statok w Jitku jutře, štwórtk, wot 10 hodź. Předewšěm swójby z dźěćimi móža so tam cyły dźeń zabawjeć. Přihotowane maja jěchansku prezentaciju, burske wiki a tójšto atrakcijow kołowokoło statoka. Z typiskimi ratarskimi wudźěłkami budźe tohorunja wo ćělne derjeměće wopytowarjow postarane. Njedźelu, 6. oktobra, změje tež Ladušec ratarski statok w Chrjebi dźeń wote­- wrjenych duri.

Zwěrjenc wotuća

Wojerecy. Na wosebite wašnje móža zajimcy jutře, štwórtk, wot 8 hodź. za kulisy Wojerowskeho zwěrjenca pohladać. Pod hesłom „Zwěrjenc wotuća“ powjedu hosći po šěsć hektarow wulkim arealu a jim pokazaja, kak so zwěrjata picuja a kotre dźěła maja so rano wobstarać. Wot 10 hodź. demonstruje sokolnik Hans-Peter Schaaf zadźerženje worjołow, sowow a sokołow. Wosebita atrakcija budźe mórski worjoł, kotrehož křidle stej hač do 2,30 metrow rozpjatej. Zastup płaći wosom eurow, potuńšene pjeć.

Zajutřišim do Libereca

Wo rewoluciji před 30 lětami

wutora, 01. oktobera 2019 spisane wot:

Smochćicy. Na rozmołwu z něhdyšim korespondentom telewizijneho sćelaka ZDF Joachimom Jauerom a něhdyšim Budyskim wyšim měšćanostu Christanom Schrammom přeproša Dom biskopa Bena jutře, srjedu, w 19.30 hodź. do Smochćic. Hłownje póńdźe tam wo po­dawki měrliweje rewolucije před 30 lětami, wo změny w Budyšinje, Němskej a Europje kaž tež wo sćěhi rewolucije a što je z nich nastało.

Žida z Hornjeje Łužicy?

Stróža. Botanikar Ronny Goldberg porěči jutře w 19 hodź. w Stróžanskim Domje tysac hatow wo tym, kak běchu něhdy tež w Hornjej Łužicy wjacekróć spytali, židźency (Seidenraupe) plahować a je z marušemi (Maulbeere) picować. Na někotrych městnach hišće dźensa maruše na tele pospyty dopominaja.

Diskutuja wo přewróće

Kulow. Na temu „Napjate časy“ přednošuje jutře, srjedu, we 18 hodź. bywši sakski minister Heinz Eggert w Kulowskim Forellowym centrumje. Wón kaž tež Michael Harig a farar Peter-Paul Gregor wobdźěla so na podijowej diskusiji wo podawkach nazymu 1989.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND