Dołhu hrjebju nětko rjedźa

srjeda, 05. januara 2022 spisane wot:
Šćeńca (AK/SN). Něhdźe pjeć kilometrow dołhu hrjebju wot Šćeńcy (Steinitz) hač k wuliwej do Slěborneho jězora da gmejna Łaz tuchwi­lu rjedźić. Nadawk we wob­jimje 38 000 eurow wukonja hłuboko­twarska firma z Wulkich Ždźarow. Gmejna je na swojim teritoriju za wudźer­žo­wanje wodźiznow druheje rjadownje zamołwita. W konkretnym padźe dźe wo to, njerjad z hrjebje zrumować kaž tež štomy a kerki podłu njeje wurězać, zdźěli wjesnjanosta Thomas Leberecht (CDU). Wužadanje při tym je, zo leži najwjetši dźěl hrjebje w biosferowym rezerwaće Hornjołužiska hola a haty. Wšitke trěbne prašenja pak su ze zarjadnistwom bio­sferoweho rezerwata dorěčane, rěka z gmejnskeho zarjadnistwa.

Dalše twarnišćo připowědźene

wutora, 04. januara 2022 spisane wot:

Wulke Ždźary. Nalěto započnu we Wulkich Ždźarach wopłóčkowy kanal kłasć, kaž Łazowski wjesnjanosta Thomas Leberecht (CDU) připowědźi. Za twarske dźěła zwjazkowu dróhu B 96 po wotrězkach dospołnje zawru. Bus mjez Budy­šinom a Wojerecami pojědźe potom po Stróžanskim puću. Tamny wobchad powjedu po hinašej wobjězdce.

Kuchnja skónčnje hotowa

Hórnikecy. Wobydlerski centrum w Hórnikecach je nětko skónčnje z nowej kuch­nju­ wuhotowany. Hižo wot lěta 2019 su so we wobłuku wobydlerskeho etata města Wojerec wo kuchnju prócowali. Dokelž pak budget jednoho lěta njedosahaše, su tež pjenjezy z 2020 a 2021 zapřijeli. Tak móžachu tohorunja wšelake twarske ćeže přewinyć. Mjeztym je wšitko zatwarjene a kuchnja funguje, kaž město Wo­jerecy zdźěli. Ze zbywacymi pjenjezami chcedźa hišće grat a sudobja kupić.

Nowe městno šćěpjenja

póndźela, 03. januara 2022 spisane wot:

Budyšin. Strowotniski zarjad Budyskeho wokrjesa ma nětko přidatne zjawne šćěpjenske městno přećiwo koronawi­rusej, a to na Tzschirnerowej 14a pódla kupnicy Penny w bywšej přizjewjerni jězdźi­dłow. Wotpowědne terminy móža wo­bydlerjo online skazać. Šćěpiwo wobstara Budyski krajnoradny zarjad. Kaž wottam w nowinskej informaciji pišu, šćěpja tuchwilu předewšěm serum Moderna. Přizjewjenja su jeničce přez for­mular w syći móžne. Zajimcy nadeńdu formular z linkom .

14 škodowanych

Wulke Ždźary. Při zesunjenju pobrjoha Hórnikečanskeho jězora a naslědnej žołmje na Wulkoždźarowskim přibrjohu před něhdźe dźewjeć měsacami je 14 škodowanych materielnu škodu poćerpjeło. Kaž Łužiska a srjedźoněmska towaršnosć hórnistwoweho zarjadnistwa (LMBV) zdźěli, wobličichu cyłkownu škodu na 200 000 eurow. Wo wobjimje jednotliwych wotrunanjow móžachu so ze wšitkimi potrjechenymi dojednać, jeno z jednym nic. W tymle padźe jednaja ze Sakskim wyšim hórniskim zarjadom w Freibergu. Mjez škodowanymi stej płachtakowanski klub a wobsedźer kónctydźenskeho bungalowa.

W socialnej słužbje dźěłać

štwórtk, 30. decembera 2021 spisane wot:

Chrósćicy. W Domje swjateje Ludmile w Chrósćicach poskićuja dźěłowe městno při dohladowanju wobydlerjow, kotrež chcedźa wot 1. februara přichodneho lěta z 20 hodźinami wob tydźeń wobsadźić. Wosebite wukubłanje za to trěbne njeje. K nadawkam na tymle dźěłowym městnje mjez druhim słuša, z wobydlerjemi so zaběrać, z nimo so rozmołwjeć a so wuchodźować. Nadrobniše informacije poda wjednistwo domu pod telefonowym čisłom 035796/ 947 330.

Boža mša w rozhłosu

Smochćicy. Rozhłosowy sćelak MDR-Kultur wusyła njedźelu, 2. januara, Božu mšu originalnje z cyrkwje swjateho Bena w Smochćicach. Kemše započnu so w 10 hodź.

Domyswjećenje lětsa hinak

srjeda, 29. decembera 2021 spisane wot:
Chrósćicy. Lětuše domyswjećenje w katolskich wosadach wotměje so na hinaše wašnje hač zwučene. Duchowni póńdu po zwučenych čarach po wsy. Wobydlerjo domow su přeprošeni so stupić před swój dom. Domam a wobydlerjam domow spožča so žohnowanje wot puća sem. Duchowny praji žohnowansku formulu a krjepi swjećenu wodu. Pisać so njebudźe. Domyswjećensku modlitwu spěwa potom kóžda swójba sama za sebje w swojim domje. Domyswjećenja zahaja so 6. januara. Slěd so přichodne dny we wosadach wozjewi.

Tójšto turistow přijěło

wutora, 28. decembera 2021 spisane wot:

Budyšin. Statistika turistow za město Budyšin pokazuje, zo su w oktobrje plus jědnaće procentow při skazanju přenocowanjow zwěsćili. Lěta do toho njebě tón měsac wosebje atraktiwny był. Lětsa je sej dohromady 8 072 turistow a turistkow do sprjewineho města dojěło, mjez kotrymž běchu mnozy, kotřiž wužiwachu tež móžnosće campinga. W cyłku bu 20 486 přenocowanjow zličene. Přerěznje přebywachu ludźo dwaj a poł dnja w Budyšinje. Loni bě tu 6 381 turistow přerěznje 2,6 dnjow přebywało, štož wučinješe 16 619 přenocowanjow.

Smě ludźi wěrować

Budyšin. Budyski wyši měšćanosta Alexander Ahrens (SPD) je so ze swojim znapřećiwjenjom přesadźił. Dohladowanski zarjad je tudyšej měšćanskej radźe wumjetował, zo bě přećiwo prawu postu­powała. Radźićeljo běchu wotpokazali, zo smě Ahrens přichodnje pory stawnisce wěrować. Po rozsudźe zarjada, zo bě postupowanje rady njeprawy zasah do organizaciskeje suwerenity a swobody při wukonjenju powołanja, to měšćanosta Ahrens nětko smě. Kaž wón zdźěli, dźěše jemu jeničce wo móžnosć, hdys a hdys wěrowanja přewjesć a stawnistwo w jeho dźěle wolóžić.

Karsten Vogt kandiduje

štwórtk, 23. decembera 2021 spisane wot:

Budyšin. Čłonojo Budyskeho měšćan­skeho zwjazka CDU su zašłe měsacy namjety za kandidatow wyšeho měšćanosty zběrali. Wjackróć mjenowany bu Karsten Vogt, kiž bě hižo zwólniwosć zwuraznił, kandidować. Předsydstwo zwjazka je tomu wčera jednohłósnje přihłosowało.

Boži narodk wobdźiwać

Smochćicy. Boži narodk z figurami, wulkimi kaž čłowjek, wabja wot patoržicy hač do 2. februara do Smochčanskeho kubłanišća swj. Bena. Po wuchodźowanju po ležownosći z Božim narodkom kaž tež po parku móža sej zajimcy Betlehemske měrowe swětło w cyrkwi wšědnje wot 8 do 17 hodź. sobu wzać. Boži narodk běchu sobudźěłaćerki a sobudźěłaćerjo zarjadnišća loni twarili. Boža mša patoržicu w 17 hodź. w cyrkwi je wuknihowana, ta 26. decembra w 10.30 hodź. hišće nic. Přistup je jenož po prawidle 3G móžny. Je trjeba so do lisćiny zapisać. Přizjewjenje trěbne njeje.

Dźak krajneho rady

Prěni dźeń hód so testować dać

srjeda, 22. decembera 2021 spisane wot:

Pančicy-Kukow. W Pančicach-Kukowje móža so zajimcy prěni hodowny swjaty dźeń na koronu testować dać, a to wot 9.30 do 12 hodź. w lěkarskim domje nad praksu knjenje dipl.-med. Schöbel na Halštrowskej 3. Sobu přinjesć maja woni personalny wupokaz a kartku chorob­neje kasy. Testowanski centrum na ­tym městnje je hewak stajnje póndźelu wot 14 do 17 hodź. a srjedu wot 7 do 11 hodź., nimo swjatych dnjow, wote­wrjeny.

Skrótšene wotewrjenske časy

Budyšin. Budyski krajnoradny zarjad informuje, zo změje 23. a 30. decembra skrótšene wotewrjenske časy. Hižo wot 16 hodź. budźe zarjad zawrjeny, a to na wšitkich stejnišćach. 24. a 31. decembra njebudźe scyła přistupny. Tuchwilu njeje tam regularny wopyt móžny. Jenož wu­wzaćnje je wosobinski termin po dojednanju móžny. Wobkedźbować ma so prawidło 3G. Sobu přinjesć maja ludźo tuž dopokaz šćěpjenja, wustrowjenja abo spěšnotest, nic starši hač 24 hodźin. Tež PCR-test, nic starši hač 48 hodźin, je móžny. Samotesty njejsu płaćiwe.

Dróze bórze markěruja

wutora, 21. decembera 2021 spisane wot:
Chrósćicy (SN/MWj). Komunalnej dróze z Chrósćic do Hórkow a z Nuknicy do Lejna da Chróšćanska gmejna w přichodnym času markěrować. Tam kromu jězdnje z běłej barbu woznamjenja, kaž gmejnscy radźićeljo na swojim zašłym posedźenju wobzamknychu. Wotpowědny nadawk we wobjimje 6 300 eurow přepodachu předewzaću za wobchadnu techniku Hager. Za to wužiwaja zbywace srědki z dróhotwarskeju projektow. W tym zwisku radźićel Dawid Robel namjetowaše, tež wo markěrowanju na Chróšćanskim křižowanišću Při Satkuli, Měrowa/Hórnikowa rozmyslować. Tam po jeho słowach časćišo k strašnym wobchadnym situacijam dochadźa. Dokelž pak je wot třoch pućow jenož jedyn komunalny a tamnej statny resp. wokrjesny, gmejna sama žane markěrowanje přewjesć njesmě, wjesnjanosta Marko Kliman (CDU) rozłoži.

Wutworja testowanski centrum

póndźela, 20. decembera 2021 spisane wot:

Pančicy-Kukow. Wot dźensnišeho móža so wobydlerjo w Pančicach-Kukowje na koronawirus testować dać. Kaž gmejnske zarjadnistwo zdźěli, wutworja testowy centrum w tak mjenowanym lěkarskim domje nad praksu dźěćaceje lěkarki. Wo­te­wrjeny budźe wón póndźelu wot 14 do 17 hodź. a srjedu wot 7 do 11 hodź. Hač do hód poskićeja na wjacorych městnach přidatne móžnosće šćěpjenja. W Kamjenskej wotnožce ludoweje uniwersity móžeš so jutře wot 11 do 17 hodź. šćěpić dać. We Wojerowskej zarjadowanskej rum­nosći „Vis-à-Vis“ budźe šćěpjenski centrum zajutřišim a štwórtk wot 11 do 17 hodź. wočinjeny. W Budyskej sportowni na Třělnišću poskićeja šćěpjenje hač do štwórtka wšědnje wot 9 do 17 hodź. Termin dojednać móžeće sej internetnje pod https://sachsen.impfterminvergabe.de. Patoržicu, hodowne swjate dny kaž tež wot 31. decembra hač do 2. januara žane šćěpjenja móžne njebudu.

Předawaja namakane kolesa

nawěšk

nowostki LND