Wobchod wotewrjeny

srjeda, 28. apryla 2021 spisane wot:

Pančicy-Kukow. Wobchod w klóštrje ­Marijna hwězda w Pančicach-Kukowje je najebać wobmjezowanja korony dla wotewrjeny. Přičina, zo smědźa kupcam swoje poskitki poručić, je, zo maja tam mjez druhim wulki wuběr knihow. Zajimcy móža sej kupić tež wudaća Lu­doweho nakładnistwa Domowina. Časy wotewrjenja su po zwučenym wašnju wot póndźele do pjatka wot 10 do 16.30 a sobotu wot 12.30 do 16 hodź. Naku­pować móža zajimcy tež po principje click & collect a skazane produkty sej w dorěčanym času we wobchodźe wotewzać.

Předewzaća online zeznać

Budyšin. Přewšo wuspěšny tydźeń wotewrjenych předewzaćow Sakskeje pod hesłom „SCHAU REIN!“, ma so lětsa digitalnje přewjesć. Tež w Budyskim wokrjesu so na to přihotuja. Zajimowani šulerjo móža so pod z kom­petentnymi partnerami rozmołwjeć. W planowanym tydźenju zarjadowanjow wot 21. do 26. junija móža so młodostni z digitalnymi poskitkami wo powołanjach zaběrać a informacije wo móžnych powołanskich polach zběrać. W lěću maja so wotměć praktiki. Organizatorojo chcedźa zawody, kotrež tajke poskića, na platformje wozjewić.

Rostliny měnjeć

Přijimuja hałzy

pjatk, 23. apryla 2021 spisane wot:

Njebjelčicy. Dokelž so lětsa žane chodojtypalenje njewotměje, skići Njebjelčanska gmejna swojim wobydlerjam wosebity serwis. Zajimcy móža suche hałzy hač do přeměra dźesać centimetrow w Njebjelčanskim twarskim zawodźe wotbyć. Prěnja składnosć je jutře, sobotu, wot 8 do 15 hodź. Dalšu tajku předwidźa pjatk, 30. apryla, wot 12 do 18 hodź.

Ideje bórze zapodać

Kamjenc. Za hospodarskej lěće 2021 a 2022 přewostaji město Kamjenc stajnje po 9 000 eurach jako wobydlerski etat. Z nim spěchuja wobydlerski angažement a socialnu zhromadnosć w měsće samym a w jeho dźělach. Hišće hač do 30. apryla móža wobydlerjo, towarstwa a iniciatiwy swoje namjety a ideje zapodać, a to najlěpje z mejlku pod . Maksimalnje hodźi so 2 000 eurow spěchować.

Na serbsko-němsku namšu

Kórjeń. Přichodna serbsko-němska namša wotměje so njedźelu, 25. apryla, w 10 hodź. w Kórjenju (Kahren) pola Choćebuza. Liturgiski nawod změjetej wosadna fararka Reinhild Magirius a serbska dušepastyrka Katharina Huglarjowa. Po kemšach budźe mały zhromadny kofej pod hołym njebjom.

Poradźuje po telefonje

štwórtk, 22. apryla 2021 spisane wot:
Budyšin. Jutře, pjatk, wot 15 do 17 hodź. kaž tež štwórtk, 29. apryla, wot 15 do 17 hodź. poskića wokrjesny radźićel Lěwicy a prawiznik Hajko Kozel darmotne socialne poradźowanje po telefonje. Te­matiske ćežišća budu aktualne dźěłowe a socialnoprawniske wuskutki pandemije kaž tež domjace hladanje w času korony. Zajimcy docpěja Hajka Kozela pod telefonowym čisłom 035932/ 363 727. Wón wotmołwja tohorunja na prašenja wo dalšich temach, na přikład nastupajo najwšelakorišu pomoc w zwisku z tuchwilnej pandemiju.

Wopominaja M. Rostoka

wutora, 20. apryla 2021 spisane wot:

Huska. Hušćanska wosada wopomina jutře, srjedu, wučerja Michała Rostoka składnostnje jeho 200. narodnin. W 17 hodź. zahaji so nyšpor w cyrkwi. Přizamknje so postrowna hodźina z krótkimi přinoškami wo Rostoku. Swjatočnosć zakónči so na kěrchowje při wobnowjenym rowje Rostoka. Michał Rostok narodźi so w lěće 1821 w Bělšecach. Wot 1837 do 1841 wopyta Krajnostawski wučerski seminar w Budyšinje. Skutkowaše štyri lětdźesatki jako wučer w Drječinje. Wón wuwiwaše serbsku přirodowědomostnu terminologiju a běše insektowy slědźer europskeho wuznama. Rostok wumrě 1893 w Husce. 1997 postaji jemu Maćica Serbska nowy narowny pomnik na Hušćanskim kěrchowje.

Diskutuja online

Radźićeljo so schadźuja

póndźela, 19. apryla 2021 spisane wot:

Lejno. Přichodna zjawna zhromadźizna zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe je jutře, 20. apryla, w 19 hodź. w Lejnjanskim hosćencu. Mjez druhim póńdźe tam wo lětuši hospodarski plan a wo analyzu trěbneje płoniny za twar bydlenskich domow.

Přeja sej kontejnery

Łaz (AK/SN). Wjace wotpadkowych kontejnerow za škleńcu a papjeru přeja sej wobydlerjo we Łazowskej gmejnje. Kaž na posedźenju gmejnskeje rady rěkaše, je so gmejna tohodla pola wokrjesa naprašowała, njeje pak dotal žanu wotmołwu dóstała.

Za test so přizjewić trjeba njeje

Budyšin. Hdźež w Budyskim wokrjesu mobilne teamy testowanje na koronu přewjedu, njeje hižo trjeba so do toho online přizjewić. Kaž wokrjes zdźěli, njeje so to w praksy jako kmane wopokazało. Test je nětko potajkim bjez přizjewjenja móžny.

Na awtodróze twarja

pjatk, 16. apryla 2021 spisane wot:

Horni Wujězd. Saněrowanskich dźěłow dla budźe wotjězd z awtodróhi A 4 w Hornim Wujězdźe přichodny tydźeń dwójce zawrjeny. Wutoru, 20. apryla, dźěłaja na wotbóčce do směra na Zhorjelc, nazajtra do směra na Drježdźany. Wob­jězdka budźe wupisana, wona powjedźe do Zhorjelca přez Słonu Boršć a do Drježdźan přez Porchow.

Poskića kubłanski tydźeń

Smochćicy. Pod hesłom „Mjenje stresa – wjace wjesela“ přeproša Smochčanske kubłanišćo swj. Bena za tydźeń wot 28. awgusta do 4. septembra na swójbny kubłanski tydźeń. Nimo zetkanjow a hrow dóstanu starši pokiwy k wšědnemu dnjej w swójbje z dźěćimi wot třoch lět. Při tym póńdźe hłownje wo kubłanski stil a wo potrjeby dźěći. Tydźeń wobrubja z pisanym programom wšelakich akcijow, kotrež su temje wobsahowje přiměrjene. Za čas ­seminarow za staršich poskića dźěćom wosebity program. Přizjewjenja přijimuja internetnje pod www.bildungsgut-schmochtitz.de abo pod telefonowym čisłom 03 59 35 / 2 23 17.

Radźićeljo so schadźuja

srjeda, 14. apryla 2021 spisane wot:

Chrósćicy. Nakup mustwoweho transportera za Chróšćansku wohnjowu woboru budźe jedna z temow přichodneho posedźenja tamnišeje gmejnskeje rady jutře, štwórtk, w 19 hodź. w sydarni gmejnskeho a kulturneho centruma. Dale chcedźa radźićeljo přepodać nadawk wutworić w Serbskej zakładnej šuli Chrósćicy WLAN-syć z controllerom a firewall. Nimo toho zaběraja so z dalšim wu­twarom dróhi wot Nuknicy do Lejna, za čož ma so zrěčenje za inženjerske wukony wotzamknyć. Wobydlerjo su wutrobnje přeprošeni.

Zwukowu instalaciju zakónča

Rakecy. Z dołhej nocu z psalmom 23 zahaji so zakónčenje spirituelneje zwukoweje instalacije w Rakečanskej ewangelsko-lutherskej cyrkwi. Dźakny nyšpor pjatk, 16. apryla, započnje so w 19 hodź. Hač do 23.06 hodź. budźe Boži dom přistupny. Pozadk njewšědneho časa je, zo wopřijima psalm 23 šěsć štučkow. Projekt wostanje hač do 18. apryla słyšeć.

Wěnuja so serbskim temam

wutora, 13. apryla 2021 spisane wot:

Budyšin. Pod hesłom „Serbja we Łužicy. Drěmacy pokład w Sakskej?“ přeproša Politiski ku błanski forum Sakska Konrada Adenaueroweje załožby hišće na dwě onlinowej zarjadowani z diskusiju. Jutře, srjedu, wěnujetaj so něhdyša zapósłanča zwjazkoweho sejma a bywša předsydka Rady za serbske naležnosće Sakskeje ­Marja Michałkowa kaž tež Slepjanski wjesnjanosta Jörg Funda (CDU) temje ­„Jedyn lud, jedyn hłós!? – Politiska participacija Serbow w Sakskej“. Hosćo poslednjeho zarjadowanja 21. apryla pod hesłom „Młodźi a dynamiscy – Perspektiwy do přichoda za Serbow“ budu ­Dawid Statnik, předsyda Domowiny, kaž tež Helena Hejduškec a Jakub Wowčer ­ze Serbskeho młodźinskeho towarstwa Pawk. Za wobě zarjadowani je přizjewjenje trěbne. Z wobkrućenjom dóstanu zajimcy přistup připósłany. Link na stronu k přizjewjenju je mjez druhim pod www.posol.de wozjewjeny.

Premjera knihi wirtuelnje

Póndźelu započnu twarić

pjatk, 09. apryla 2021 spisane wot:
Boranecy. Zhromadnu twarsku naprawu wopłóčkoweho zaměroweho zwjazka Mała Sprjewja, Budyskeho wokrjesa, wo­krjesnych zawodow Budyšin a Radworskeje gmejny wot póndźele, 12. apryla, w Boranecach zwoprawdźa. Tam hłowny puć přez wjes wobšěrnje ponowja a při tym trěbne medije znowa składu. Twarske dźěła maja hač do spočatka decembra trać. W tym času puć dospołnje za­wru. Tež zastaranske a wotwožowanske jězdźidła kaž tež wuchowanska słužba njebudu přez wjes jěć móc. Hač k nawsy přijědu wone pak z Radworskeho směra pak ze směra Nowych Boranec. Kaž krajnoradny zarjad zdźěli, dyrbja wuchowanske mocy po zawrjenym dźělu dróhi nóžkować. Wotpadkowe sudobja wobydlerjow dowjezu sobudźěłaćerjo twarskich firmow k wotpowědnym městnam. Wokołopuć powjedźe po statnymaj dróhomaj S 106 a S 107 do wobeju směrow.

Nowa metoda za móst

štwórtk, 08. apryla 2021 spisane wot:

Worcyn. W Budyskim wokrjesu su dalši dróhotwarski projekt z karbonowym betonom zahajili. Poćežujomnu a za klimu dobru twaršćiznu zasadźuja při nowo­twarje mosta nad Koporčanskej wodu we Worcynju (Wurschen) pola Wósporka. Dźěle betonoweje konstrukcije wobsteja z karbonowych žerdźow a matow. Wone njejsu jenož lóše, ale maja tež lěpšinu, zo njezerzawjeja. Tamne dźěle nastanu na zwučene wašnje z woclobetona. Stary móst z lěta 1934 wottorhaja. Hižo loni běchu při ponowjenju mosta w Zuborničce karbonowy beton wužiwali.

Najprjedy na hinašim městnje

Rakecy. Hinak hač planowane je koro­nowy testowy centrum w Rakecach wot předwčerawšim nachwilnje w młodźinskim a towarstwowym domje při by­wšim kuble zaměstnjeny. Rumnosć je pod třěchu a z liftom docpějomna. Poprawom měješe so za testowy centrum bywša kupnica Diska wužiwać. Za to pak dyrbja jeje wužiwanje najprjedy wot­hło­sować, rěka z gmejnskeho zarjadnistwa. Ručež budźe to zrjadowane, testowy centrum hišće raz přećehnje.

nawěšk