Swj. Měrćina cyle hinak swjećić

wutora, 10. nowembera 2020 spisane wot:

Pančicy-Kukow. Hinak hač hišće mi­njeny pjatk w SN wozjewjene, w klóštrje Marijinej hwězdźe w Pančicach-Kukowje jutře na swj. Měrćina žanu hru wo swj. Měrćinje njepředstaja. Tež lampionowy ćah njebudźe. Město toho móža so tam a wšudźe druhdźe tež dźěći a jich starši na wosebitym online-nyšporje wobdźělić. Wón započnje so w 17 hodź. Přizjewić móža so zajimcy na internetnej stronje Katolskeho Posoła abo pod www.schadźowanka.de. W Budyšinje so jutře tra­dicionalny ekumeniski Měrćinowy swjedźeń Budyskich wosadow njewotměje. Tež wulki lampionowy ćah po starym měsće dyrbja wotprajić.

Při młynje podźěłali

Radźićeljo so schadźuja

póndźela, 09. nowembera 2020 spisane wot:

Łaz. K swojemu přichodnemu wuradźowanju zetkaja so Łazowscy gmejnscy radźićeljo jutře, wutoru, we 18 hodź. na Łazowskim gmejnskim zarjedźe. Mjez druhim chcedźa so tam z koncepcionelnym zdźěłanjom analyzy za inwesticije w jednotliwych pěstowarnjach gmejny roze­stajeć. Dale póńdźe wo wopłóčkowy koncept za kónčinu wokoło Hórnikečanskeho jězora.

Předawaja zwonka domu

Čorny Chołmc. Koronoweje pandemije dla wostanje Čornochołmčanski Kra­batowy młyn hač do kónca nowembra zawrjeny. Zdobom pak na to skedźbnjeja, zo wot wutory hač do njedźele stajnje wot 11 do 16 hodź. najwšelakoriše jědźe a předewšěm swoje słódne plincy zwonka domu předawaja. Nadrobnišo wobhonić móža so zajimcy internetnje pod www.krabat-muehle.de.

Nowe postajenja płaća

pjatk, 06. nowembera 2020 spisane wot:
Chrósćicy. Za wopyty w Chróšćanskim Domje swj. Ludmile płaća wot přichodneje póndźele, 9. nowembra, nowe ­postajenja. Wopyty maja so zaso telefonisce přizjewić (035796/ 947 379) a budu jenož w času wot 15 do 17 hodź. móžne. Kóždy wobydler smě wob dźeń jenož ­jednoho wopytowarja přijeć. Wopyty měli so na minimum redukować, po móžnosći nic wjace hač dwójce wob ­tydźeń. Dale připowědźeja, zo chcedźa wotsrjedź nowembra antigenowe testy přewjesć.

Žane płuwanje za šule

štwórtk, 05. nowembera 2020 spisane wot:

Wojerecy. Runja mnohim dalšim zarjadnišćam dyrbješe spočatk tydźenja tež Wojerowska Łužiska kupjel zawrěć. Kaž jednaćel Matthias Brauer zdźěli, potrjechi to zjawne kupanje a sawnu kaž tež wšitke dalekubłanja, kursy a towarstwowe płuwanje. Byrnjež so intensiwnje wo to prócowali, njemóža tež žane šulske płuwanje a płuwanske kursy za pěstowarnje přewjesć. Po słowach Brauera je kupjel w tak mjenowanym standby-modusu. Ručež budu wotpowědne zakonske móžnosće wutworjene, chcedźa Łužisku kupjel krótkodobnje zaso wočinić.

Dźěći móža darik dobyć

Radźićeljo so zetkaja

srjeda, 04. nowembera 2020 spisane wot:

Chrósćicy. Přichodne posedźenje Chróšćanskeje gmejnskeje rady wotměje so jutře, štwórtk, w 19 hodź. we wjaceza­měrowym rumje „Jednoty“. Na dnjowym porjedźe steji nimo wjacorych priwatnych twarskich naležnosćow wobzamknjenje wo njeplanowanych wudawkach za wottorhanje bywšeje Chróšćanskeje pěstowarnje. Nimo toho informuje wjesnjanosta wo nakupje mobilnych kónčnych nastrojow za Chróšćansku zakładnu šulu.

Njebjelčicy. Tohorunja jutře, štwórtk, ale w 19.30 hodź. zetkaja so čłonjojo Nje­bjelčanskeje gmejnskeje rady w posedźenskej rumnosći gmejny. Mjez druhim porěča woni wo tym, kak chcedźa srědki za skrućenje wjesneje kónčiny 2020 wužiwać. Wopytowarjo maja pła­ćiwe postajenja hygieny wobkedźbować a škitny nahubnik wužiwać.

Wotnožku zaso wotewru

Ralbicy. Přichodna serbska premjera NSLDź noweho wukaza k wobmjezo­wanju koronoweje pandemije a zakaza wšeje wólnočasneje zaběry dla wupadnje. „Čmjeła Hana chce do dowola lećeć“, z pjera a pod režiju Měrka Brankačka by ju­tře, srjedu, swoju premjeru w Ral­bičanskej pěstowarni měła. Je to inter­aktiwna hra a mjeztym štwórte čisło woblu­bowaneho rjadu, kiž maćernorěčne a serbšćinu wuknjace dźěći w kubłanišćach zawjesela. Ručež zakazy zběhnu, chce tež čmjeła Hana skónčnje zaso do pěstowarnjow a zakładnych šulow lećeć.

Biblioteka tola wočinjena

Wšitko wotprajili

póndźela, 02. nowembera 2020 spisane wot:

Smochćicy. Smochčanske kubłanišćo swj. Bena a Katolska akademija Drježdźansko-Mišnjanskeho biskopstwa stej aktualneho wuwića koronoweje pan­demije dla wšitke tak mjenowane prezencne zarjadowanja najprjedy raz hač do 30. nowembra wotprajiłoj. „Rozsud njebě lochki, dokelž su runje nětko zetka­nja a rozmołwy wažne. Kóždy pak móže pomhać, zo so wirus dale nje­rozpřestrěwa“, zdźěli rektor kubłanišća swj. Bena Sebastian Kieslich.

Na wiki jeno z masku

Budyšin. W zwisku ze sakskimi koro­nowymi postajenjemi skedźbni město Budyšin na to, zo ma so na tudyšich tydźen­skich wikach na kóždy pad škitny nahubnik wužiwać. Zelene wiki wotměja so wutoru wot 8 do 13 hodź. a sobotu wot 7 do 12 hodź, měšane wiki štwórtk wot 8 do 17 hodź., a to jeničce na Žitnych wikach. Tu móža so wotstawki lěpje dodźer­žeć hač na Hłownym torhošću.

Rejuja „W stwičce“

pjatk, 30. oktobera 2020 spisane wot:
Budyšin. Baletny wječor „W stwičce“ po­ka­zaja rejwarki a rejwarjo Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom baletneje mišterki Mije Facchinelli jutře w 19.30 hodź. w Budyskim Dźi­wa­dle na hrodźe. Kruch jedna wo wu­wědomjenju zrani­to­sće a wo njesměrnej mocy rejwanja, wo moralce, rozumje a začuću, čas zhubić. Wosom choreografijow a wosom hlada­nišćow su kreatiwny wuslědk njedobrowólneje jewišćoweje přestawki. Choreografije nastachu w swójskich rjadach SLA k hudźbje Detlefa Kobjele, Jana Rawpa, Hynca Roja, Berlinskeje drohi a dalšich.

Elektroawto nabić

štwórtk, 29. oktobera 2020 spisane wot:

Łaz (AK/SN). Dalšu staciju, hdźež móžeš elektroawto nabić, maja nětko we Łazu. Hižo wot lońšeho decembra steji tajka při Łazowskim železniskim zastanišću. Tele dny přepodachu dalšu na dróze Při při­brjohu při Třižonjanskim jězoru. Tam hodźitej so nětko dwě elektro­jězdźidle naraz nabić. Wužiwać hodźi so stacija z kartami wšelakich poskićowarjow zwjazka Hubject.

Pytaja dale kmótow

Budyšin. Žónska iniciatiwa pyta dalšich čestnohamtskich swójbnych kmótow abo kmótry. Projekt je před lětom zaběžał, tehdy su dźewjeć tajkich zajimcow dale kubłali a potrěbnym swój­bam spo­srědkowali. Korony dla pak bě iniciatiwa sposrědkowanje w nalěću přetorhny­ła a hakle w septembrje zaso z tym zapo­čała. Nětko pytaja znowa zajimowanych, kiž chcedźa čestnohamtsce swójby abo samokubłacych we wšědnym žiwjenju podpěrować.

Radźićeljo so zetkaja

srjeda, 28. oktobera 2020 spisane wot:

Ralbicy. Z namjetom financowanja nowotwara pěstowarnje w Ralbicach zaběraja so čłonojo gmejnskeje rady Ralbicy-Róžant na swojim zjawnym posedźenju jutře, štwórtk, we 18.30 hodź. w Ralbičanskej sportowni. Dale póńdźe wo njeplanowane wudawki za planowanje noweje pěstowarnje. Na dnjowym porjedźe steji nimo toho wobzamknjenje k wozjewjenskim taflam gmejny. Wopytowarjo maja na posedźenju nahubnik wužiwać.

Nowa nadróžna mištrownja

Kinspork. Wot přichodneho tydźenja so struktura nadróžnych mištrownjow w Budyskim wokrjesu změni. Po přepruwowanju dotalnych šěsć mištrownjow na hospodarskosć a potrjebu inwesticijow zwěsćichu, zo měli mištrowni Kamjenc a Wachau hromadźe połožić a na nowym městnje w Kinsporku koncentrować. Tam budu wšitke trěbne rum­nosće w jednym twarjenju. Přichodny tydźeń­ srjedu nowu nadróžnu mištrownju w Kinsporku přepodadźa.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND