Předstaja operu „Wodźan“

štwórtk, 20. oktobera 2022 spisane wot:

Praha. Koncertne předstajenje serbskeje opery „Wodźan“ basnika Handrija Dučmana a komponista Korle Awgusta Kocora wotměje so jutře, pjatk, w 19 hodź. w koncertnej žurli Hlahola (Masarykovo nábřeží 248/16) w Praze. Koncert wotměje so we wobłuku Lěta Zejlerja a Kocora. Opera „Wodźan“ hižo jara dołho před publikumom předstajena njebu. Tohodla je to jónkrótna přiležnosć, ju nětko ­dožiwić. Na zarjadowanje přeprošuje Praske towarstwa přećelow Serbow a wjeseli so na prawje wjele wopytowarjow tež z Łužicy.

Přednošujetaj wo kolesowanju

Njeswačidło. Domizniske a kulturne towarstwo wsy přeprošuje jutře, pjatk, w 19 hodź, na multimedialny přednošk na žurli Njeswačanskeho hosćenca. Kolesowarjej ze Šwicy rozprawjataj wo swojej połlětnej jězbje po tak mjenowanej židźanej dróze hač do Irana. Jeju jězba wjedźeše mjez druhim podłu Ryna a Dunaja k Čornemu morju, dale přez Azerbajdźan, ke Kaspiskemu morju, do horin Pamira a přez pusćinu Uzbekistana hač do Irana. Organizatorojo wjesela so na bohaty wopyt.

Seniorojo škotuja

Basnje w šěsć rěčach

srjeda, 19. oktobera 2022 spisane wot:

Budyšin. Basnje Milana Hrabala w šěsć rěčach steja w srjedźišću knižneho předstajenja z awtorom a přełožerku Róžu Domašcynej jutře, štwórtk, w 19 hodź. w Budyskej Smolerjec kniharni. ­Cyklus Milana Hrabala „Cestou bolesti a víry“ bu do delnjoserbšćiny, hornjoserbšćiny, němčiny, jendźelšćiny a do pólšćiny přełoženy. Knižne wudaće je Spěchowanske towarstwo za serbsku rěč w cyrkwi přewzało. Zarjadowanje je ­zhromadny projekt Smolerjec kniharnje a Zwjazka serbskich wuměłcow. Wšitcy zajimcy su wutrobnje witani

Křižowanišćo zawrjene

Budyšin. Wot dźensnišeho je Budyske křižowanišćo Lubijska/Pawlijowa/Fichtowa dospołnje zawrjene. Za čas dotalneho přetwara tam zwěsćichu, zo wjacore ­kable a roły hinak leža hač wočakowane. Zo móhli wšitko trěbne přepołožić a na wjacorych městnach runočasnje dźěłać, je dospołnjene zawrjenje trěbne, měšćanske zarjadnistwo zdźěli. Po wšěm zdaću w decembru budźe křižowanišćo zaso wočinjene.

Radźićeljo wuradźuja

wutora, 18. oktobera 2022 spisane wot:

Pančicy-Kukow. Asfaltowe dźěła na hłownej dróze w Kanecach budu jedna z temow přichodneho zjawneho posedźenja gmejnskeje rady Pančicy-Kukow štwórtk, 20. oktobra, w 19 hodź. w awli Šule Ćišinskeho. Dale zaběraja so radźićeljo z wohnjowobornym planom gmejny, kiž chcedźa wo lěto podlěšić. Nimo toho steja twarske naležnosće na dnjowym porjedźe posedźenja.

Dobyćerjo koncertuja

Budyšin. Němsko-Serbske ludowe dźiwadło zarjaduje njedźelu, 23. oktobra, w 11 hodź. w Muzeju Budyšin koncert dobyćerjow pólskeho hudźbneho festiwala „Silesia Sonans“. Tam wustupi skupina Tansman Trio, kotraž je wubě­dźowanje młodych hudźbnych talentow w Jeleniej Górje dobyła. Koncert wotměje so we wobłuku pólsko-němskeho kooperaciskeho projekta „Zhromadnje do přichoda“.

Wopominaja Zejlerja

pjatk, 14. oktobera 2022 spisane wot:

Łaz. Solisća, chór a orchester Serbskeho ludoweho ansambla pod hudźbnym nawodom Georgiosa Balatsinosa wuhotuja jutře, sobotu, w 14.30 hodź. koncert składnostnje 150. posmjertnin Handrija Zejlerja. Hudźbne zarjadowanje je zdobom wěnowane 200. posmjertnym narodninam jeho towarša Korle Awgusta Kocora. Wobaj staj z njezapomnitymi oratorijemi hłuboke slědy swojeho wuměłskeho přećelstwa a njesprócniweho skutkowanja za zdźerženje serbskeje rěče a kultury zawostajiłoj. Oratorijowy cyklus „Počasy“, z kotrehož někotre sadźby zaklinča, liči k najwuznamnišim twórbam serbskeje hudźbneje kultury. Nimo toho słyša wopytowarjo w koncerće instrumentalne twórby załožerja serbskeje wuměłskeje hudźby a twórby načasnych serbskich komponistow, kotřiž su so z tworjenjom Kocora rozestajeli.

Wotewrjeny proces

Jewišćo wotewrjene

štwórtk, 13. oktobera 2022 spisane wot:

Budyšin. Po dlěšej přestawce je jutře, pjatk, wot 20 hodź. jewišćo Budyskeho Kamjentneho domu zaso wšitkim hudźbnicam a hudźbnikam wotewrjene. Tradicionalna „jamsession“ je zetkanišćo za hudźbnych zajimcow kaž tež za při­posłucharjow. Hudźbnu připrawu, piano a bijadła w Kamjentnym domje změja, instrumenty dyrbi sej kóždy sam sobu přinjesć. Na prašenja wotmołwja Andre Toth pod .

So prawje požadać

Budyšin. Hač su swójske požadanske podłožki dospołne a prawje zestajene, wo tym móža so zajimcy póndźelu, 17. oktobra, wot 8 do 12 hodź. w Budyskej agenturje za dźěło poradźować dać. Wobdźělnicy njech přinjesu swoje podłožki na papjerje abo digitalnje sobu. Přizjewjenja přijimuja pod telefonowym čisłom 03591 661410.

Za kurs čěšćiny so přizjewić

srjeda, 12. oktobera 2022 spisane wot:
Chrósćicy. Nowy kurs čěšćiny zahaji so 7. nowembra w Chrósćicach. Kurs nawjeduje wučer Jiři Jonak, kiž naslěduje Jana Breindla. Wučba wotměwa so w zakładnej šuli „Jurij Chěžka“ stajnje póndźelu wot 18 do 19.30 hodź. Zajimcy su wutrobnje witani. Přizjewjenja přijimuje Marija Beuttenmüllerowa pod telefo­nowym čisłom 03591 550408 abo e-mailnje pod .

Přewjedu projekt

wutora, 11. oktobera 2022 spisane wot:

Rakecy. „Moja serbska domizna“ je hesło projektoweho tydźenja 5. lětnika Rakečanskeje Pawołskeje šule, z kotrymž so šulerki a šulerjo tutón tydźeń zaběraja. Mjez druhim wopytaja studijo Serbskeho rozhłosa, rejuja ze SLA, wobhladaja sej staru cyrkwinsku biblioteku a nawjerća krótke filmy wo serbskich temach. Sobotu wot 14 do 17 hodź. wuslědki w šuli prezentuja. Předwidźane su dale kwis, hudźba a reje. K tomu su zajimcy witani.

DZA so předstaji

Wojerecy. Z Němskim centrumom za astrofyziku (DZA) ma we Łužicy wulki slědźenski centrum z mjezynarodnym wuprudźenjom nastać, kiž stwori perspektiwy za cyły region. Što pak DZA dokładnje čini a što wón za region wunjese? Na tutej prašeni a dalše wotmołwjeja dr. Christian Stegmann, dr. Maria Krause a Katharina Henjes-Kunst jutře, srjedu, wot 19 hodź. we Wojerowskej kulturnej fabrice na Piwarskej hasce 1. Wšitcy ­zajimcy su na informaciske zarjadowanje přeprošeni.

W radiju wo Zejlerju

Radźićeljo wuradźuja

póndźela, 10. oktobera 2022 spisane wot:

Chrósćicy. Změna porjada wo wužiwanju wjacezaměroweje hale „Jednota“ wot 1. januara 2023 budźe jedna z temow přichodneho zjawneho posedźenja Chróšćanskeje gmejnskeje rady. Wone wotměje so štwórtk, 13. oktobra, wot 19 hodź. w gmejnskim a kulturnym centrumje „Łužica“. Dale póńdźe wo popłatki za přewostajenje stejnišćow k mjezyna­rodnemu folklornemu festiwalej a wo popłatki za wupožčowanje wuhotowanskich předmjetow gmejny.

W prózdninach do młyna

Čorny Chołmc. Za čas nazymskich prózdnin wot 17. do 28. oktobra ma Čornochołmčanski Krabatowy młyn wšelake swójbne poskitki přihotowane. Tak planuja swójbne wodźenja z kreatiwnym poskitkom wot póndźele do pjatka stajnje wot 10 do 12 hodź., póndźelu, srjedu a pjatk tež wot 13 do 15 hodź. Nimo toho móža swójby zhromadnje pjec, a to wutoru, štwórtk a sobotu wot 13 do 16 hodź. Zajimcy njech přizjewja so pod telefonowym čisłom 035722 951133.

Wodźenja wjacorěčne

pjatk, 07. oktobera 2022 spisane wot:

Budyšin. We wobłuku interkulturelneho tydźenja poskićuje Budyski Serbski muzej njedźelu, 9. oktobra, wodźenja we wjacorych rěčach. Po zawodźe k zeznaću serbskich stawiznow a kultury slěduje wopyt wosebiteje wustajeńcy „Wšitko je krajina. Serbski moler Jan Buk“. Wodźenje wotměje so w 13 hodź. pólsce, w 15 hodź. ukrainsce a w 16 hodź. rusce.

„Stwórbu“ dožiwić

Dźěłarnička Bjesadow

štwórtk, 06. oktobera 2022 spisane wot:

Hodźij. Hižo tójšto lět organizuje Serbske ewangelske towarstwo hromadźe ze serbskimi Bjesadami jako lětne zetkanišćo za wuměnu a dalekubłanje dźěłarničku. Lětsa so wona třeći króć w Ho­dźiju wotměje, a to sobotu, 8. oktobra, w kantoraće při nawsy. Dźěłarničku zahaja w 14 hodź. z nutrnosću. Na to předstajitej so přełožowanski program „Sotra“ a serbski kwis. Po kofejowej přestawce dožiwja wobdźělnicy w 16 hodź. dwurěčne dźiwadło za dźěći a dorosćenych „Čmjeła Hana“. Wšitkich sobustawow Bjesadow, maćernorěčnych kaž tež serbsce wuknjacych a wšitkich dalšich zajimcow Serbske ewangelske towarstwo a Hodźijska Bjesada wutrobnje přeprošatej.

K sadowcam kolesować

nawěšk

nowostki LND