Seniorojo škotuja

póndźela, 27. nowembera 2023 spisane wot:

Kozarcy. Přichodny škotowy turněr serbskich seniorow wotměje so jutře, 28. nowembra, w Kozarčanskim hosćencu „Při kupjeli“. Započatk budźe kaž stajnje w 14 hodź. Nowačkojo su wutrobnje witani. Posledni lětuši turněr přewjedu 12. decembra w Budyšinje.

Wotewru wustajeńcu

Budyšin. Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu přeprošuje wšitkich zajimcow na wotewrjenje wustajeńcy „Dwórnišćo pisanosće“ jutře, wutoru, w 17 hodź. do Budyskeho Serbskeho domu. Wustajeńca pokazuje wuslědki molerskeje dźěłarnički lětsa w Radworju.

Na knižnu premjeru

pjatk, 24. nowembera 2023 spisane wot:

Budyšin. Smolerjec kniharnja w Budyšinje přeprosy na knižnu premjeru. Štwórtk, 30. nowembra, w 19 hodź. prezentujetaj přełožowarka Dorotheja Šołćina kaž tež přełožowar a wudawaćel Benedikt Dyrlich knihu „Posledni sněh/Der letzte Schnee“. Awtor knihi, kotraž je w nakładnistwje Pop w Ludwigsburgu wušła, je nakładnik a basnik Traian Pop Traian.

Wustajeja rasowe nukle

Wulke Ždźary. Kaž kóžde lěto přewjedźe Wulkoždźarowske towarstwo plahowarjow rasowych nuklow w nazymje wustajeńcu najwšelakorišich družin rasowych nuklow. Zajimcy dožiwja ju jutře, sobotu, wot 9 do 17 hodź. a njedźelu wot 9 do 16 hodź. we Wulkoždźarowskim hosćencu „K winowej kići“. K tomu su sej tež plahowarjow z blišeje wokoliny přeprosyli, tak zo móža wopytowarjam šěroku paletu nuklacych družin prezentować. Zajimcy su wutrobnje witani.

Wopominaja wopory wójnow

Na dźiwadło do Nowoslic

štwórtk, 23. nowembera 2023 spisane wot:

Nowoslicy. Lajska dźiwadłowa skupina Chrósćicy předstaji swoju nowu inscenaciju a přeprosy wšitkich zajimcow na slědowace předstajenje swojeje komedije „Alojs MOBILizuje!“: 26. nowembra, w 16 hodź. w Nowoslicach, pola Dinarjec. Kartki hodźa so jenož při zastupje kupić. Předpředań kartkow njeje.

Pućowaca wustajeńca PRISMA

Budyšin. Pućowaca wustajeńca PRISMA budźe wot póndźele w Budyskim Serbskim gymnaziju widźeć. Šulerki 7. lětnika su při tym pomhali ju natwarić. Zdobom su woni fota tematisce wubrali a zestajili. Medijowa stela, jako dźěl wustajeńcy „Čej´da sy?“ Serbskeho muzeja, informuje wo klóšterskej kónčinje a skići zabawne hry. Tak móža młodostni wo identiće, maćeršćinje a serbskej kulturje rozmyslować a diskutować.

Wosebity Public viewing

Pozběh je žónski

wutora, 21. nowembera 2023 spisane wot:
Budyšin. „Pozběh je žónski – Aufbruch ist weiblich“ rěka antologija z poetiskimi twórbami serbskich poetkow. W nich so młode žony sprawnje a z wulkej emocionalitu z realitu rozestajeja. Kniha ma ­lětsa 22. decembra wuńć. 2. decembra w 19 hodź. chcedźa swoje teksty we wob­łuku ekskluziwneho čitanja w projektowej dźěłarni „Dźěłań dźeń“ w Budyšinje na Sukelnskej předstajić. Nimo tekstow a performancow pokazaja swoje jewišćowe outfity, kotrež je Jules Belkotec a jeje Label TYPUS zhotowiła.

Pytaja kupca za čołm

póndźela, 20. nowembera 2023 spisane wot:

Budyšin. Přichodne zjawne přesadźowanje wotměje so jutře, wutoru, 21. nowembra w Budyšinje wot 16.30 hodź. w delnim foyeru Budyskeje radnicy. Wot 15.30 hodź. maja zajimcy składnosć, sej namakanki wobhladać. To su mjez druhim kolesa za žony, muže a dźěći, mountainbiki, e-rolery abo rolery za dźěći a samo mały čołm. Ludźo dyrbja w awkciji zdobyte wěcy hnydom zapłaćić a móža je po předpołoženju personalneho wupokaza sobu wzać.

Nazymski koncert

Slepo. 40 lět Serbski dźěćacy ansambl Slepo a 50 lět Serbski folklorny ansambl Slepo stej přičinje za wosebite zarjadowanje. 25. nowembra, w 16 hodź. wustupitej skupinje na lětsa poslednim serbskim nazymskim koncerće w Serbskim kulturnym centrumje w Slepom. Załožba za serbski lud a Domowina rjad koncertow podpěrujetej.

Z Radworja inspirěrowane

pjatk, 17. nowembera 2023 spisane wot:
Budyšin. Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu z. t. přeprošuje wutoru, 28 . nowembra 2023, w 17 hodź. do Serbskeho domu w Budyšinje na wotewrjenje wustajeńcy „Dwórnišćo pisanosće“. Wustajeńca pokazuje wuslědki molerskeje dźěłarnički, kotrež nastachu lětsa pod nawodom Maje Nageloweje w Radworju a wokolinje. Wobdźělnicy dźěłarnički wěnowachu so wšelakorym wuměłskim technikam. Jedne ćežišćo běše, zwobraznić młodej žonje w serbskej drasće. ­Widźeć budu tohorunja ćišna a pohlady na krajinu kaž tež markantne twarjenja w Radworju.

W galeriji sej mólby zbližić

štwórtk, 16. nowembera 2023 spisane wot:

Radebeul. Měšćanska galerija w Radebeulu wotewrje jutře, pjatk, w 19.30 hodź. wustajeńcu z twórbami Anity Rempe a Maje Nageloweje. Midissaga z hudźbu budźe 8. decembra a wjedźenje po wustajeńcy 15. decembra w 16 hodź. Wustajeńca je hač do 17. decembra a dalši króć w tamnišej galeriji wot 8. do 21. januara 2024 widźeć. Wotewrjena je stajnje wutoru, srjedu a štwórtk wot 14 do 18 hodź. a njedźelu wot 13 do 17 hodź.

Pušća a staja hodowny štom

Hornja Kina. Na Nowosólskej 124 w Budyskim měšćanskim dźělu Hornja Kina maja lětsa hodowny štom, kiž ma so na Hłownym torhošću nastajić. Jutře rano we 8 hodź. chcedźa štom pušćić a potom do centruma sprjewineho města dowjezć. Dopołdnja w 11 hodź. so adwentna pycha za 640. Budyske Wencelowe wiki na Hłownym torhošću nastaji.

Předčitanski dźeń

Na mały jubilej

srjeda, 15. nowembera 2023 spisane wot:

Njebjelčicy. Před pjeć lětami bu w Slepom Serbski sejm jako prěni demokra­tisce woleny parlament Serbow skonstituowany. Tónle jubilej woswjeća zaju­třišim, pjatk, wot 17 hodź. w Njebjel­čanskim farskim centrumje „Bjesada“. Wšitcy zapósłancy, podpěraćeljo, přećel­jo, partnerojo a zajimowani hosćo su na tutón wjeršk přeprošeni. Za planowanja proša zajimcow wo to, so z mejlku na přizjewić a zdźělić, hač chcedźa přitomnym postrowne słowa posrědkować.

Druhi raz „Kino fever“

Nuknica. Towarstwo Barakka wuhotuje zajutřišim, pjatk, pod hesłom „Ničo nimo – Kino fever“ druhi filmowy wječor w Nukničanskim młodźinskim klubje, tónraz z ćežišćomaj aktiwizm a škit klimy. W 19.30 hodź startowacy program wopřijima paskaj „Rise up“ a „Bestie ze złego“ kaž tež krótkofilm „Libawka – Winterlieb“.

Pójće bubnować

Tema filma: šicofrenija

wutora, 14. nowembera 2023 spisane wot:

Budyšin. Budyski Kamjentny dom pokaza jutře, 15. nowembra, w 20 hodź. dansku tragikowu komediju „Rose – Njezapomnita jězba do Parisa“. Hnujacy film Nielsa Ardena Opleva je w Danskej njewočakowany wuspěch měł. Šicofrena žona jědźe z busom do Parisa, w kotrymž ze swojej wotewrjenosću tójšto wuskutkuje. We hłownej róli brilěruje Sofie Gråbøl, znata jako komisarka Lund. Zastup płaći šěsć eurow.

Premjera w kniharni

Budyšin. W swojej prěnjej, njedawno w Ludowym nakładnistwje Domowina wušłej basniskej zběrce, dawa Sylwija Šěnowa „putacy dohlad do čłowjeskeje duše. Wona znaje hłubiny w žiwjenju runje tak kaž začuće swobody a rytmus žadosćow. Wona rozestaja so z ciwilizaciju a jeje kritiskimi stronami.“ Knižna premjera wotměje so na zwučene wašnje w Smolerjec kniharni, a to štwórtk, 16. nowembra, w 19 hodź.

Přeprošuje do Berlina

Dalekubłanje za młodych

póndźela, 13. nowembera 2023 spisane wot:

Worklecy. Worklečanske dušepastyrstwo młodźiny přeprošuje serbskich młodych dorosćenych w starobje mjez 18 a 30 lět na zhromadny kubłanski dźeń. Tón wotměje so sobotu, 6. januara 2024 w Budyšinje. Přizjewjenja přijimuja jeničce online hač do wutory, 12. decembra, pod: .

Wědomostnik Leo na wopyće

Kamjenc. „Wot laboroweje kuriozity k inowatiwnemu displayjej“ – z tutej temu zaběra so srjedu, 15. nowembra, w Kamjenskej měšćanskej bibliotece profesor za optoelektriku na Drježdźanskej Techniskej uniwersiće Karl Leo. W zarjadowanju w rjedźe „Słowa a běłe wino“ poda so ze zajimcami wot 19 hodź. na ekskursiju do fascinowaceho swěta swojeho slědźenja. Wón rozłožuje načasne techniske slědźenje a staw wuwića fleksibelnych solarnych paneelow.

Přednošk w muzeju

nowostki LND