Zabawne wašnje kubłanja

štwórtk, 03. měrca 2022 spisane wot:

Budyšin. Serbska centralna biblioteka a Serbski kulturny archiw wobdźělitej so na lětušim dnju archiwow. Tón budźe njedźelu, 6. měrca, wot 14 do 17 hodź. Mjez druhim chcedźa internetne pro­jekty, na přikład digitalizowane zawostajenstwo Bogumiła Šwjele pod hesłom „Z magacina do syće a do swěta“ předstajić. Dale poskića wodźenje „Archiw jako kulturny pomjatk“. Jako wosebitosć pokazaja film „Pjeć wobrazow (nje)wšědneho dźiwadła“ wo serbskim dźiwadle, dźiwadźelnikach a přihladowarjach z lěta 1976 pod režiju Olafa Rosenberga.

Pokazaja jejka ze wšeho swěta

Slepo. Jutrownu wosebitu wustajeńcu „Jeja swěta – Swět jejow“ wotewru jutře, pjatk, w 15 hodź. w Slepjanskim Serbskim kulturnym centrumje. Zestajił je ju bywši konserwator Lipšćanskeho Grassi-muzeja Erhard Schwerin. Přehladka dawa dohlad do swěta debjenych jejkow kołowokoło globusa. Tak pokazaja něhdźe 800 jejow z 45 krajow, kotrež su regionalnje a tematisce rjadowane. Wosebje słowjanske ludy wuchodneje, srjedźneje a juhowuchodneje Europy su jara mnohostronske wuměłske debjenje wuwili. Wustajeńca budźe hač do 1. meje přistupna.

Radźićeljo wuradźuja

srjeda, 02. měrca 2022 spisane wot:

Njebjelčicy. Twarski plan „Za Cyrkwinskim pućom“ w Serbskich Pazlicach budźe jedna z temow přichodneho posedźenja Njebjelčanskeje gmejnskeje rady jutře, štwórtk, w 19.30 hodź. na Njebjelčanskim gmejnskim zarjadnistwje. Nimo toho zaběraja so radźićeljo z wujasnjowacymi wustawkami za Serbske Pazlicy a wobkruća nowowuzwolene nawodnistwo Pěskečanskeje dobrowólneje wohnjoweje wobory. Wjacore priwatne twarske naležnosće steja tohorunja na dnjowym porjedźe Njebjelčanskich radźićelow.

Na wikach so wobdźělić

Kamjenc. Po dwěmaj lětomaj přestawki přihotuje Kamjenska měšćanska iniciatiwa 3. Kamjenske kołbaskowe a regionalne wiki. Wone maja so 3. apryla w času wot 12 do 18 hodź. w nutřkownym měsće Lessingoweho města wotměć. Za to přeprošeja zajimowanych wikowarjow, posłužbarjow, towarstwa a akterow, kotřiž móža so ze swojimi poskitkami ­a idejemi wobdźělić. W srjedźišću maja regionalne wudźěłki z Kamjenca a wokoliny stać. Přizjewjenja su móžne hač do 4. měrca z mejlku na .

Nominuja kandidata

wutora, 01. měrca 2022 spisane wot:

Worklecy. Swojeho kandidata za wólby Worklečanskeho wjesnjanosty nominuje tamniši gmejnski zwjazk na zjawnym zarjadowanju štwórtk, 3. měrca w 19 hodź. we Worklečanskej sportowni. Po 48lětnym hamtskim času Franca Bruska wu­zwola lětsa nowu wosobu na čoło gmejny. Do toho wola zajutřišim nowe wjednistwo gmejnskeho zwjazka CDU. Wšitcy zajimcy su wutrobnje přeprošeni.

Kak družiny škitać?

Wojerecy. Nawoda Wojerowskeho zwěrjenca Eugène Bruins porěči zajutřišim, štwórtk, w 17.30 hodź. na Wojerowskim hrodźe wo wažnosći, škitać družiny zwěrjatow a rostlin. Wosebje wěnuje so wón při tym wohroženym chinskim leopardam. Je to prěni dźěl małeho rjadu zarjadowanjow w měrcu. Zajimcy njech přizjewja so pod ­tel. čo. 03571/ 209 375 00.

Lisćiki za kabaret skazać

pjatk, 25. februara 2022 spisane wot:

Budyšin. Drježdźanski kabaret Herkules­keule předstaji swój program „Darmotne piwo budźe dróše“ sobotu, 12. měrca, w 20 hodź. w Budyskim Kamjentnym domje a přeproša na zabawny wječor, na kotrymž ma politika zwjeselić. Zastupne lisćiki za 18 eurow (potuńšene 14 eurow) dóstanu zajimcy w předpředani pod www.tixforgigs.com abo e-mailnje pod adresu . Při wječornej kasy płaći zastup 22 eurow (potuńšene 18 eurow). Wobkedźbować ma so prawidło 2G+.

Zastup do zwěrjenca dróši

Biskopicy. W Biskopičanskim zwěrjencu podróša wot 1. apryla zastupne lisćiki. Kaž tamniše měšćanske zarjadnistwo zdźěli, po dźewjeć lětach ze stabilnymi płaćiznami lisćik za dorosćeneho potom štyri eura płaći. To je euro wjace hač dotal. Płaćizna za lětny lisćik podróši so ­wo pjeć na 25 eurow.

Na farmje zaso warja

štwórtk, 24. februara 2022 spisane wot:

Wojerecy. Wot popjelneje srjedy, 2. měrca, w 19 hodź. pokročuja na Wojerowskej dźěćacej a młodźinskej farmje z rjadom „Klewernje a kreatiwnje warić“. Hesło prěnjeho zarjadowanja rěka „Jahły, hejduš a zelene krupy“. Wobdźělenje na dorosćeneho płaći sydom eurow. Přizjewjenja přijimuje Elžbjeta Hojerjowa pod tele­fonowym čisłom 03571/ 979 164 abo z mejlku pod . Ličba městnow je wobmjezowana. Městna rozdawaja tak, kaž přizjewjenja dochadźeja.

Pytaja statoki za jubilej

Slepo. Za swjedźenski kónc tydźenja wot 17. do 19. junija, hdyž zhladuja na 750. róčnicu Slepoho a wotměja 9. mjezynarodny festiwal dudakow, pytaja tam statoki, na kotrychž móhli so towarstwa a wobdźělene skupiny prezentować. To płaći za Měrowu dróhu wot gmejnskeho zarjadnistwa hač k Serbskemu kulturnemu centrumej. Dale pytaja zwólniwych, kiž chcyli so na swjedźenskim ćahu wobdźělić. W nim maja so serbske tradicije, wšědne žiwjenje kaž tež turistiske poskitki wotbłyšćować. Zajimcy njech přizjewja so hač do 11. měrca pod telefonowym čisłom 035773/ 77 230.

Modla so wo měr

srjeda, 23. februara 2022 spisane wot:

Slepo. Před pozadkom dramatiskeho wuwića konflikta we wuchodnej Ukrainje přeproša Slepjanska ewangelska wosada za jutřiši štwórtk we 18 hodź. na měrowe modlenje do Slepjanskeje cyrkwje. Naležnosć nutrnosće je, zo měli brónje mjelčeć a zo měli so wo měrliwe rozrisanje konflikta dale prócować.

Seniorojo škotowali

Radwor. Škotowarka a 19 škotowarjow je so wčera na turněrje serbskich seniorow w Radworju wobdźěliło. Z Wernerom Richterom z Budyšina a Alfonsom Budarjom z Noweje Wjeski móžachu dweju nowačkow witać. Najwuspěšniši bě Herbert Krječmar z 2 904 dypkami před Manfredom Höraufom (2 486) a Wolfgangom Kühnom (2 480).

Přeprošeja seniorow

wutora, 22. februara 2022 spisane wot:

Wojerecy. Přichodne zetkanje seniorow na Wojerowskej dźěćacej a młodźinskej farmje wotměje so wutoru, 1. měrca, w 14 hodź. Je drje to runje póstniska wutora, wobsahowje pak póńdźe wo póstny čas, kiž so nazajtra započnje. Na temu „Posćić so – zmysł a njezmysł“ posrědkuje diakon Bernhard Matko impulsy, kotrež njezaběraja so jeno z ćělnym, ale předewšěm z dušinym derjeměćom. Přizjewjenja přijimuja e-mailnje pod abo pod telefonowym čisłom 03571/ 979 164.

Poskitk kniharnje w dźiwadle

Putnik čita w hospodźe

pjatk, 18. februara 2022 spisane wot:

Chrósćicy. Klaus Reinhold z Triera čita jutře, sobotu, w 19.45 hodź. w Chróšćanskej putniskej hospodźe wo swojim putnikowanju z Triera do Santiaga de Compostela. 2 450 kilometrow dołhu čaru je wón w 81 dnjach zmištrował a wo tym knihu spisał. W formje dźenika wopisuje swoje dožiwjenja za čas pućowanja. Pisa tež wo tym, čehodla je so scyła na puć nastajił, hačrunjež jemu lěkar wotradźeše. Startowaše, bjez toho zo by wědźał, što na njeho čaka. Je to poslednje za­rjadowanje lětušeje „Kulturneje zymy“ w Chróšćanskej hospodźe, a to ze „zakuzłacym kóncom“, přetož knižny awtor jako hobby tež kuzła. Za zarjadowanje płaći prawidło 2G.

Dalše kursy serbšćiny

Točenje sej wobhladać

štwórtk, 17. februara 2022 spisane wot:

Konjecy. Tele dny su w Delanach pro­bowe točenja za móžny Němski centrum za astrofyziku zahajili. Po wšěm zdaću maja wone pjeć do šěsć tydźenjow trać. Zajimcy budu sej najskerje wot srjedź měrca točenske dźěła wobhladać a na městnje wjace wo móžnym wulkoprojekće a wo dźensnišich móžnosćach astro­fyziki zhonić móc. Předwidźane je to za mjeń­še skupiny a šulske rjadownje, kotrež su rady witane. Zajimcy měli so za to sčasom přizjewić, a to e-mailnje pod .

Pokazaja nowu wustajeńcu

Budyšin. Z tysaclětnymi stawiznami ­Hornjeje Łužicy zaběra so nowa wustajeńca, kotraž budźe wot soboty, 19. februara, w Muzeju Budyšin widźeć. W přehladce prezentuja wuslědki dwulětneho projekta Interreg, zaběraceho so ze slě­dami słowjanskeho wobsydlenja na terenje historiskeje Hornjeje Łužicy. Sakski krajny zarjad za archeologiju a antropo­logiski ­institut Wrócławskeje uniwersity stej na wjacorych městnach wokoło Budyšina a wuchodnje Nysy zemske přepytowanja přewjedłoj. Jich wuslědki budu we wu­stajeńcy do konteksta hižo znatych namakankow zarjadowane.

W prózdninach do fabriki

wutora, 15. februara 2022 spisane wot:

Hórnikecy. Kajke bě dźěło w briketowej fabrice, rozłoža zajimcam we wosebitym prózdninskim poskitku w Hórnikečanskej energijowej fabrice, a to jutře, 16., kaž tež štwórtk, 17. a pjatk, 18. februara, stajnje w 10.30 hodź. We wobłuku wodźenja po fabrice wobdźělnicy zhonja, kak strašne a mazane tam dźěło něhdy bě, kak su wulke mašiny posłužowali a kotre nadawki ludźo na wšelkich městnach mějachu. W kwisu maja dźěći na najwšelakoriše prašenja wo brunicy, briketach a fabrice wotmołwić. Jenož te, kotrež derje připosłucha, změje na kóncu dosć briketow w swojim bowje. Jako myto móža sej mali wobdźělnicy wosebity briket sobu domoj wzać.

Nalětnja pycha za cyrkwje

nawěšk

nowostki LND