Na awtodróze twarja

pjatk, 16. apryla 2021 spisane wot:

Horni Wujězd. Saněrowanskich dźěłow dla budźe wotjězd z awtodróhi A 4 w Hornim Wujězdźe přichodny tydźeń dwójce zawrjeny. Wutoru, 20. apryla, dźěłaja na wotbóčce do směra na Zhorjelc, nazajtra do směra na Drježdźany. Wob­jězdka budźe wupisana, wona powjedźe do Zhorjelca přez Słonu Boršć a do Drježdźan přez Porchow.

Poskića kubłanski tydźeń

Smochćicy. Pod hesłom „Mjenje stresa – wjace wjesela“ přeproša Smochčanske kubłanišćo swj. Bena za tydźeń wot 28. awgusta do 4. septembra na swójbny kubłanski tydźeń. Nimo zetkanjow a hrow dóstanu starši pokiwy k wšědnemu dnjej w swójbje z dźěćimi wot třoch lět. Při tym póńdźe hłownje wo kubłanski stil a wo potrjeby dźěći. Tydźeń wobrubja z pisanym programom wšelakich akcijow, kotrež su temje wobsahowje přiměrjene. Za čas ­seminarow za staršich poskića dźěćom wosebity program. Přizjewjenja přijimuja internetnje pod www.bildungsgut-schmochtitz.de abo pod telefonowym čisłom 03 59 35 / 2 23 17.

Radźićeljo so schadźuja

srjeda, 14. apryla 2021 spisane wot:

Chrósćicy. Nakup mustwoweho transportera za Chróšćansku wohnjowu woboru budźe jedna z temow přichodneho posedźenja tamnišeje gmejnskeje rady jutře, štwórtk, w 19 hodź. w sydarni gmejnskeho a kulturneho centruma. Dale chcedźa radźićeljo přepodać nadawk wutworić w Serbskej zakładnej šuli Chrósćicy WLAN-syć z controllerom a firewall. Nimo toho zaběraja so z dalšim wu­twarom dróhi wot Nuknicy do Lejna, za čož ma so zrěčenje za inženjerske wukony wotzamknyć. Wobydlerjo su wutrobnje přeprošeni.

Zwukowu instalaciju zakónča

Rakecy. Z dołhej nocu z psalmom 23 zahaji so zakónčenje spirituelneje zwukoweje instalacije w Rakečanskej ewangelsko-lutherskej cyrkwi. Dźakny nyšpor pjatk, 16. apryla, započnje so w 19 hodź. Hač do 23.06 hodź. budźe Boži dom přistupny. Pozadk njewšědneho časa je, zo wopřijima psalm 23 šěsć štučkow. Projekt wostanje hač do 18. apryla słyšeć.

Wěnuja so serbskim temam

wutora, 13. apryla 2021 spisane wot:

Budyšin. Pod hesłom „Serbja we Łužicy. Drěmacy pokład w Sakskej?“ přeproša Politiski ku błanski forum Sakska Konrada Adenaueroweje załožby hišće na dwě onlinowej zarjadowani z diskusiju. Jutře, srjedu, wěnujetaj so něhdyša zapósłanča zwjazkoweho sejma a bywša předsydka Rady za serbske naležnosće Sakskeje ­Marja Michałkowa kaž tež Slepjanski wjesnjanosta Jörg Funda (CDU) temje ­„Jedyn lud, jedyn hłós!? – Politiska participacija Serbow w Sakskej“. Hosćo poslednjeho zarjadowanja 21. apryla pod hesłom „Młodźi a dynamiscy – Perspektiwy do přichoda za Serbow“ budu ­Dawid Statnik, předsyda Domowiny, kaž tež Helena Hejduškec a Jakub Wowčer ­ze Serbskeho młodźinskeho towarstwa Pawk. Za wobě zarjadowani je přizjewjenje trěbne. Z wobkrućenjom dóstanu zajimcy přistup připósłany. Link na stronu k přizjewjenju je mjez druhim pod www.posol.de wozjewjeny.

Premjera knihi wirtuelnje

Póndźelu započnu twarić

pjatk, 09. apryla 2021 spisane wot:
Boranecy. Zhromadnu twarsku naprawu wopłóčkoweho zaměroweho zwjazka Mała Sprjewja, Budyskeho wokrjesa, wo­krjesnych zawodow Budyšin a Radworskeje gmejny wot póndźele, 12. apryla, w Boranecach zwoprawdźa. Tam hłowny puć přez wjes wobšěrnje ponowja a při tym trěbne medije znowa składu. Twarske dźěła maja hač do spočatka decembra trać. W tym času puć dospołnje za­wru. Tež zastaranske a wotwožowanske jězdźidła kaž tež wuchowanska słužba njebudu přez wjes jěć móc. Hač k nawsy přijědu wone pak z Radworskeho směra pak ze směra Nowych Boranec. Kaž krajnoradny zarjad zdźěli, dyrbja wuchowanske mocy po zawrjenym dźělu dróhi nóžkować. Wotpadkowe sudobja wobydlerjow dowjezu sobudźěłaćerjo twarskich firmow k wotpowědnym městnam. Wokołopuć powjedźe po statnymaj dróhomaj S 106 a S 107 do wobeju směrow.

Nowa metoda za móst

štwórtk, 08. apryla 2021 spisane wot:

Worcyn. W Budyskim wokrjesu su dalši dróhotwarski projekt z karbonowym betonom zahajili. Poćežujomnu a za klimu dobru twaršćiznu zasadźuja při nowo­twarje mosta nad Koporčanskej wodu we Worcynju (Wurschen) pola Wósporka. Dźěle betonoweje konstrukcije wobsteja z karbonowych žerdźow a matow. Wone njejsu jenož lóše, ale maja tež lěpšinu, zo njezerzawjeja. Tamne dźěle nastanu na zwučene wašnje z woclobetona. Stary móst z lěta 1934 wottorhaja. Hižo loni běchu při ponowjenju mosta w Zuborničce karbonowy beton wužiwali.

Najprjedy na hinašim městnje

Rakecy. Hinak hač planowane je koro­nowy testowy centrum w Rakecach wot předwčerawšim nachwilnje w młodźinskim a towarstwowym domje při by­wšim kuble zaměstnjeny. Rumnosć je pod třěchu a z liftom docpějomna. Poprawom měješe so za testowy centrum bywša kupnica Diska wužiwać. Za to pak dyrbja jeje wužiwanje najprjedy wot­hło­sować, rěka z gmejnskeho zarjadnistwa. Ručež budźe to zrjadowane, testowy centrum hišće raz přećehnje.

Adresu njezabyć!

srjeda, 07. apryla 2021 spisane wot:

Budyšin. Hnydom po jutrach su wčera prěnje wuhódanja jutrowneje křižowki Serbskich Nowin do redakcije dóšli. Při tym bě zwěsćić, zo wulki dźěl wotpósłarjow swoju adresu připisał njeje. Tohodla prosy redakcija wo to, zo njech potrjecheni čitarjo swoje wuhódanje hišće raz a z adresu do redakcije pósćelu. Hewak jich dopisy při wulosowanju bohužel wobkedźbować njemóžemy.

30 ławkow k jubilejej

Wojerecy. Na swoje 30lětne wobstaće zhladuje lětsa Wojerowska bydlenjo­twarska towaršnosć. Při tej składnosći chcedźa na terenje města dohromady 30 nowych ławkow nastajić. Wobydlerjo su nětko namołwjeni, swoje najlubše městna zapodać, hdźež móhli ławki poz­dźi­šo raz stać. Móžno je to mjez druhim na internetnej stronje www.wh-hy.de. Tam nadeńdu zajimcy kartu města, na ko­trejž móža wotpowědnu městnosć nakřižować.

Online do muzeja

štwórtk, 01. apryla 2021 spisane wot:

Kamjenc. Muzej zapadneje Łužicy w Kamjencu drje wostanje dale zawrjeny, onli­ne pak poskića tam srjedu, 7. apryla, w 19 hodź. archeologiski přednošk. Archeologowka Jasmin Kaiser porěči wo ritualach chowanjow a wopominanja wot kamjentneje doby hač dodźensa. Wuchadźišćo jeje přednoška je prehistoriske pohrjebne polo pola Delnjeje Kiny, hdźež móžachu dźěle pochowanskich ritualow rekonstruować. Zajimcy njech přizjewja so za přednošk z mejlku pod a dóstanu potom trěbne daty.

Poskića kubłanski tydźeń

Spominaja na wopory

srjeda, 31. měrca 2021 spisane wot:
Smochćicy. Na online-poskitk „Žałosćenje ćichu sobotu“ přeproša za 3. apryl wot 10 do 12 hodź. Smochčanske kubłanišćo swjateho Bena. Tamniši dušepastyrjo chcedźa w bróžnjowej cyrkwi na wopory koronapandemije w Budyskim wokrjesu spominać. Za kóždeho zemrěteho wokrjesa korony dla, dotal je jich něhdźe 800, chcedźa swěčku zaswěćić. Spominanje hodźi so jako live-stream přez Youtube-kanal Smochčanskeho kubłanišća sćěhować. Wotpowědny link dóstanu zajimcy přez internetnu stronu kubłanišća. Přihladowarjo móža wot doma přez chatowu funkciju abo přez SMS swójske mysle a modlitwy wozjewić. Dušepastyrjo je při symbolisce natwarjenej muri žałosćenja přičinja.

Poskićeja darmotne testy

póndźela, 29. měrca 2021 spisane wot:

Smochćicy. Caritas je wot dźensnišeho z mobilnym testowanskim teamom w Hornjej Łužicy po puću. Mjez druhim su za testowanje slědowace městna předwidźane: Chrósćicy, Halštrow, Njebjelčicy, Pančicy-Kukow, Worklecy a Róžant. Dalše kruće zaměstnjene testowanske centrumy su w Smochčanskim kubłanišću swj. Bena, w Kamjenskim běrowje Carity (Zapadna 22), w sportowni w Słónkecach (Schlungwitz) w gmejnje Dobruša-Huska a we Wjelećanskej nowej sportowni. Zajimcy móža termin za testowanje online přizjewić, a to pod www.lkbz.de/testmobilkamenz. Kóždy wobydler ma prawo, so jónu wob tydźeń darmotnje testować dać. K terminej dyrbi kóždy swoju chipowu kartku cho­robneje kasy sobu přinjesć. Za kóždy ­negatiwny wuslědk wupisaja certifikat, kiž přewostaja digitalnje abo na papjerje. Ludźo ze symptomami chorosće njesmědźa na test přińć, ale dyrbja so swojemu domjacemu lěkarjej předstajić.

Město přewozmje kupjel

Nowy termin za koncert

pjatk, 26. měrca 2021 spisane wot:

Budyšin. Slěd Budyskich komornych koncertow dale planuja. Dotal drje je kaž planowane wotměć njemóžachu, za to pak su za kóždy jednotliwy koncert narunanski termin našli, mjez druhim za Lipšćanski načolny ansambl acappella-sceny. Folkowe spěwy ansambla Calmus njebudźe tuž kaž najprjedy předwidźane jutře, 27. měrca, ale 28. meje w Budyskej cyrkwi swjateju Marje a Marty.

Porěča wo brunicy

Budyšin. Wuskutki wužiwanja brunicy w Sakskej steja w srjedźišću wirtuelneho zarjadowanja, na kotrež přeprosy Budyski Zeleny wobchod póndźelu, 29. měrca, wot 19 hodź. Zakład diskusije budźe wuhlowy atlas, wudaty wot organizacije BUND a Heinricha Bölloweje załožby. Wo atlasu porěča Jutta Wieding ze sakskeho předsydstwa BUND, statny sekretar w sakskim ministerstwje za energiju, wobswět a ratarstwo dr. Gerd Lippold a zapósłanča Zelenych w krajnym sejmje Lucie Hammecke. Daty za přistup k zarjadowanju dóstanu zajimcy e-mailnje pod .

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND