Koncertuja w cyrkwi

štwórtk, 14. oktobera 2021 spisane wot:

Budyšin. Ansambl The School of Night wuhotuje přichodny Budyski komorny koncert zajutřišim sobotu, w 19.30 hodź. w Marje-Marćinej cyrkwi na Bebelowym naměsće. Na wopytowarjow čakaja w atmosferje Božeho domu jendźelske spěwy, zanjesene na lutni (Laute). Cyłk The School of Night bu 2005 załoženy. Zastupne lisćiki poskićeja w Löbnerec hudźbnym domje na Kotołskej a w turistiskej informaciji na Hłownym torhošću. Skazać hodźi so lisćik tohorunja pod telefonowym čisłom 03591/ 534 412. Při wječornej kasy płaća kartki 18 eurow, potuńšene 15 eurow. Koronowe postajenja maja so wobkedźbować.

Wustajeńca přistupna

Kamjenc. Pućowanska wustajeńca wo česćowanju swjateho Bosćana w Chróšćanskej wosadźe je hišće hač do njedźele, 7. nowembra, w Kamjenskim sakralnym muzeju cyrkwje swjateje Hany přistupna. Boži dom je wot póndźele do pjatka stajnje wot 10 do 18 hodź. kaž tež sobotu a njedźelu wot 11 do 16 hodź. ­zajimcam přistupny.

Puć dale zawrjeny

Kulinariska jězba po swěće

srjeda, 13. oktobera 2021 spisane wot:

Wojerecy. Na tak mjenowany street- food-festiwal přeprošeja wot pjatka hač do njedźele na swjedźenišćo při Wojerowskim gondlowym haće při Łužiskej kupjeli. Tam móžeš so na kulinarisku jězbu po mnohich krajach a kontinentach swěta podać a najwšelakoriše jědźe woptać. Mnohotnosć jědźow, kotrež na městnje čerstwe přihotuja, a jich kwalita stej jónkrótnej. Festiwal je přistupny pjatk wot 14 do 22 hodź., sobotu, wot 11 do 22 hodź. a njedźelu wot 11 do 20 hodź.

Doba zapodaća namjetow so kónči

Wojerecy. Župa „Handrij Zejler“ přijimuje hišće hač do pjatka, 15. oktobra, pod www.domowina.de namjety za wubědźowanje „Moja najlubša kamishibai-powědka“. Tematiski zakład přinoška měła serbska bajka abo baja być. Wurisanje je dźěl projekta „Žiwa kuzłarska křinja serbskich bajkow a bajow“. Kamishibai je forma dźiwadła z papjerjanymi figurami na „kašćikojtym jewišću“.

Radźićeljo wuradźuja

wutora, 12. oktobera 2021 spisane wot:

Njebjelčicy. Wobzamknjenje wo přiměrjenju staršiskich přinoškow za žłobik, pěstowarnju a hort w Njebjelčanskej gmejnje budźe jedna z temow přichodneho posedźenja Njebjelčanskich gmejnskich radźićelow. Woni schadźuja so zajutřišim, štwórtk, w 19.30 hodź. na gmejnskim zarjedźe. Dale zaběraja so radźićeljo z próstwu wo twar hale z naprawu za kompostowanje a podstajenje techniki w Miłoćicach.

Informuja wo wubědźowanju

Wojerecy/Lejno. Sakski krajny kuratorij za wjesny rum přewjedźe štwórtk serbskorěčne zarjadowanje, hdźež informuja wo sakskim wubědźowanju simul+. Wone podpěruje projekty, kotrež towaršnostnu zhromadnosć skruća, žiwjenske wuměnjenja polěpšeja a tak k strukturnemu wuwiću w Sakskej přinošuja. Informaciski wječor wotměje so w 17 hodź. w Lejnjanskim hosćencu „K Lipje“. Při­zjewić so trjeba njeje. Škitne postajenja korony dla pak maja zajimcy wobkedźbować.

Přednošuje wo koncertach

póndźela, 11. oktobera 2021 spisane wot:
Budyšin. Na swoje přichodne zarjadowanje přeproša Budyski archiwny zwjazk jutře, wutoru, w 19 hodź. na Hrodowskej čo. 12. Tam přednošuje Měrko Šołta wo wosebitym rjedźe koncertow, kotrež mjenowachu „Bautzener Landhauskonzerte“. Te bě organist Budyskeje tachantskeje cyrkwje, hudźbny pedagoga a komponist August Bergt 1802 do žiwjenja zwołał. Wón je so 17. junija 1771 narodźił. Tohodla zaklinči we wobłuku přednoška Bergtowy „Divertimento“ w C-dur, zanjeseny wot ansambla Consonare pod nawodom Evelyn Fiebiger. Wobmjezowaneho městna dla měli so zajimcy přizjewić, e-mailnje pod ­ abo pod telefonowym čisłom 03591/ 534 878.

Na prózdninske dźěło

pjatk, 08. oktobera 2021 spisane wot:

Chrósćicy. Serbske šulske towarstwo poskići młodostnym wot 15 lět, kotřiž maja zajim na dźěle jako kubłar/ka, prózdninske dźěło w swojich kubłanišćach w Hornjej a Delnjej Łužicy. Zajimcy njech so z krótkim požadanjom pod přizjewja.

Namjety zapodać

Budyšin. Lětuša schadźowanka ma so sobotu, 20. nowembra, w Budyskej „Krónje“ swjećić. Studowacy kaž tež wuknjacy Serbskeho gymnazija su nětko namołwjeni sej hłójčku łamać wo přinoškach, kotrež maja program wobohaćić. Ze strony Załožby za serbski lud zamołwita Jana Pětrowa planuje zhromadnje z Katku Pöpelec a Symanom Hejdušku tuchwilu „normalny“ live-program pod wuměnjenjemi 3G abo 2G. Dokładniše informacije hišće wozjewja. Hač do njedźele, 10. oktobra, přijimuja organizatorojo namjety. Wone měli wopřijeć informacije wo tym, štó so předstaji, po móžnosći hižo z temu. ­Při­- noški za program njech zapodadźa ­zajim­- cy e-mejlnje na abo .

Dźěłarnička Bjesadow

Přihotuja nowu wustajeńcu

štwórtk, 07. oktobera 2021 spisane wot:

Kamjenc. W Kamjenskim Muzeju zapadneje Łužicy přihotuja tuchwilu nowu wosebitu wustajeńcu, kotraž wobswětla dobu před 90 milionami lět w Sakskej. Tele dny dóstachu tam někotre modele pra­zwěrjatow, jednu z hłownych atrakcijow přehladki. W krydowej dobje bě Europa móhłrjec kupowy swět. Na kraju po­čachu so rostliny z kćenjemi wuwiwać, w morjach žiwe běchu rybjace prazwěrjata. Pobrjóh morja bě potajkim snano tež před Kamjenskimi měšćanskimi wrotami. Jako wuslědk tohole časa nasta jedna z najrjeńšich krajinow Němskeje, Połobske pěskowčiny, lěpje znate jako Sakska Šwica. Oficialnje wotewrěć chcedźa přehladku pjatk, 15. oktobra w 19 hodź. w elementariju muzeja. Wot 16. oktobra budźe wona potom wšitkim zajimcam přistupna.

Jutře na kino do kluba

Za adwentne wiki so přizjewić

srjeda, 06. oktobera 2021 spisane wot:

Bart. Malešanska gmejna tuchwilu z toho wuchadźa, zo so lětuše adwentne wiki w Barće zaso wotměja. Tuž móža so wikowarjo a towarstwa nětko za nje při­zjewić a sej stejnišća rezerwować. Móžno je to e-mailnje pod adresu sekretariat @malschwitz.de abo pod telefonowym čisłom 03 59 32 / 37 70. Wikowarjow, kotřiž běchu so do korony stajnje na wikach wobdźělili, chcedźa tohorunja informować, rěka w najnowšim wudaću gmejnskeje nowiny.

Informuja tež serbsce

Wojerecy/Lejno. Sakski krajny kuratorij za wjesny rum přewjedźe přichodny tydźeń informaciskej zarjadowani, na kotrymajž móža so zajimcy wo sakskim wubědźowanju simul+ wobhonić. Wone podpěruje projekty, kotrež towaršnostnu zhromadnosć kruća, žiwjenske wuměnjenja polěpšeja a tak k strukturnemu wuwiću w Sakskej přinošuja. Prěnje zarjadowanje wotměje so póndźelu, 11. oktobra, w 17 hodź. na Wojerowskej dźěćacej ­a młodźinskej farmje. Dalše budźe w serbskej rěči, a to 14. oktobra w 17 hodź. w Lejnjanskim hosćencu „K Lipje“. Při­zjewić so trjeba njeje. Škitne postajenja korony dla pak maja zajimcy wobkedźbować.

Lisćiki za jewišćowy bal

Přidatne terminy šćěpjenja

wutora, 05. oktobera 2021 spisane wot:

Budyšin. Zo móhło so hišće wjace wobydlerjow Budyskeho wokrjesa přećiwo koronawirusej šćěpić dać, zarjaduje krajnoradny zarjad přichodne dny wjacore přidatne šćěpjenske terminy. Tak móžeš so w Budyskim Centeru na Žitnych wikach štwórtk a sobotu, 7. a 9. oktobra, stajnje wot 10 do 17 hodź. šćěpić dać. We Wojerowskim Łužiskim centeru budźe to zajutřišim, štwórtk, wot 11 do 17 hodź. móžno. Za oktober su hišće dalše terminy planowane.

Město tójšto wopytowarjow měło

Budyšin. Ličba wopytowarjow Budyšina je w juliju 2021 niwow do časa korony docpěła, kaž měšćanske zarjadnistwo zdźěli. W tym měsacu zličichu dohromady 7 950 turistow w sprjewinym měsće. Woni wobradźichu hotelam, pensijam a stanowanišćam cyłkownje 24 055 přenocowanjow. Wopytowarjo přebywachu přerěznje tři dny w Budyšinje.

Namjety zapodać

Za 147. schadźowanku

póndźela, 04. oktobera 2021 spisane wot:

Budyšin. Lětuša schadźowanka ma so sobotu, 20. nowembra, w Budyskej ­„Krónje“ swjećić. Studenća a studentki kaž tež šulerjo a šulerki Serbskeho gymnazija su nětko namołwjeni sej hłójčku łamać wo přinoškach, kotrež maja program wobo­haćić. Ze strony Załožby za serbski lud zamołwita Jana Pětrowa pla­nuje zhromadnje z Katku Pöpelec a Symanom Hejdušku tuchwilu „normalny“ live-program pod wuměnjenjemi 3G abo 2G. Dokładniše informacije hišće wozjewja. Hač do njedźele, 10. oktobra, přijimuja organizatorojo zajimawe ideje.

Namjety měli wopřijeć informacije wo tym, štó so předstaji, po móžnosći hižo­ z temu. Přinoški za program njech zapodadźa zajimcy e-mejlnje na katha­ abo .

Tomaš Žur koncertuje

pjatk, 01. oktobera 2021 spisane wot:

Budyšin. Na dnju němskeje jednoty, potajkim zajutřišim, 3. oktobra, wuhotujetaj wuznamny organist Tomaš Žur a saksofonist Gerold Gnausch, pochadźacaj z Baćonja resp. Lubija a skutkowacaj tuchwilu předewšěm w Berlinje, zhromadny koncert w Budyskej tachantskej cyrkwi. Zarjadowanje pod hesłom „Duchowna hudźba w měsacu róžowca“ započnje so we 18 hodź., zastup je darmotny. Při zachodźe pak wjeseli so zarjadowaca katolska wosada swj. Pětra nad šćedriwymi pjenježnymi darami.

Na prózdninske dźěło

Chrósćicy. Serbske šulske towarstwo poskići młodostnym wot 15 lět, kotřiž maja zajim na dźěle jako kubłarka/kubłar, prózdninske dźěło w swojich kubłanišćach w Hornjej a Delnjej Łužicy. Zajimcy njech so z krótkim požadanjom pod přizjewja.

Kubłanske dny za młodźinu

Worklecy. Wot 15. do 17. oktobra přewjedźe dekanatne dušepastyrstwo zhromadne kubłanske dny serbskich młodostnych we Winfriedowym domje w Schmiedebergu. Přizjewić móža so zajimcy hišće hač do wutory, 5. oktobra, ale jeničce online. Wotpowědny link po­dawaja pod .

nawěšk