Greenpeace a mandala

pjatk, 29. apryla 2022 spisane wot:

Miłoćicy. Před lětomaj nastaty mandala mjez Miłoćicami a Njebjelčicami ma so wobnowić. Zdokonjeć chcedźa to jutře, sobotu, čłonojo hornjołužiskeje skupiny Greenpeace. Njebjelčanski wjesnjanosta Tomaš Čornak (CDU) chce jim na pućowanju gmejnu předstajić. Zdobom wobdźěla so na mejestajenju popołdnju na nawsy w Njebjelčicach. Njedźelu potom wotměje so w Miłočanskej skale měnjenska bursa rostlinow. Wot připołdnja w 13 hodź. hač do 17 hodź. móža zajimcy swoje młode rostliny sobu přinjesć a je z tymi druhich poskićerjow měnjeć. Tež ­nakup za mały pjenjez je móžny.

Požohnuja motorske

Ralbicy. Wodźerjo motorskich su njedźelu, 1. meje, do Ralbic přeprošeni. Tam so w 14 hodź. nyšpor z požohnowanjom mašinow a wodźerjow započnje. Přizamknje so zhromadny wulět.

Swójbny dźeń na statoku

Wotpočnišćo nětko dospołne

štwórtk, 28. apryla 2022 spisane wot:

Lejno. Nowe wotpočnišćo za pućowacych po wodźe maja wotnětka při Lejnjanskim jězoru. Do njeho je zaměrowy zwjazk Łužiskeje jězoriny tři miliony eurow inwestował. Hižo loni bě do twarjenja wodoškitna policija zaćahnyła. Nětko móža pućowacy tež sanitarne připrawy a kuchnju wužiwać. Přistawny mišter ma swój běrow tohorunja w domje. W susodstwje nastachu městna za bydlenske mobile a stany.

Sport a zabawa na hrajkanišću

Budyšin. Na nowym Budyskim hrajkanišću Sprjewnik w Strowotnej studni wotměje so sobotu, 30. apryla, wot 10 do 17 hodź. sportowy a zabawny swjedźeń. ­Na wopytowarjow čakaja najwšelakoriše sportowe aktiwity a zabawny program na jewišću. Wo ćělne derjeměće budźe postarane.

Seniorojo škotowali

Kozarcy. Štwórty lětuši škotowy turněr serbskich seniorow je předwčerawšim w Kozarcach dobył Gerat Šmeling z 2 739 dypkami před Eberhardom Kroschkom (2 453) a Manfredom Höraufom (2 276). Cyłkowne hódnoćenje nawjeduje dale Herbert Krječmar. Přichodny turněr wotměje so 31. meje w Radworskim hosćencu „Zelena hałžka“.

Přewjedu mejski swjedźeń

Radźićeljo wuradźuja

srjeda, 27. apryla 2022 spisane wot:

Róžant. Přichodne posedźenje gmejnskeje rady Ralbicy-Róžant wotměje so jutře, štwórtk, we 18.30 hodź. w Róžeńčanskim gmejnskim zarjadnistwje. Mjez druhim zaběraja so radźićeljo z hospodarskim planom za lěto 2022. Nimo toho steja dodatne wustawki „Konjecy – zapadny dźěl“ na dnjowym porjedźe posedźenja.

Njebjelčicy. Tohorunja jutře, ale hakle w 19.30 hodź. zetkaja so čłonojo Njebjelčanskeje gmejnskeje rady k swojemu wuradźowanju w gmejnskim zarjadnistwje. Woni rozjimaja mjez druhim Leaderowu wuwićowu strategiju za dobu wot 2023 do 2027 a wotzamknu wotnajenske zrěčenje za solarnu připrawu. Nimo toho wobjednaja Njebjelčanscy radźićeljo tež swój hospodarski plan za 2022. Na wobě posedźeni su zajimcy witani.

Fit w starobje

Piwo w srjedźišću

wutora, 26. apryla 2022 spisane wot:

Wojerecy. Składnostnje dnja němskeho piwa přeprošuje Wojerowska dźěćaca a młodźinska farma jutře, srjedu, w 19 hodź. na dalše zarjadowanje w rjedźe „Zetkanišćo strowe zežiwjenje“. W srjedźišću maja regionalne piwowe speciality stać. Tobias Frenzel z Budyskeje piwoweje manufaktury poda dohlad do produkcije wšelakich družin piwa. Kuchar Ramnowskeho barokneho hrodu Axel Göber rozłoži pokiwy, kak móžež piwo w kuchni sobu wužiwać. Wobdźělenje płaći dźewjeć eurow na wosobu. Zajimcy ­njech přizjewja so pod telefonowym čisłom 03571/ 979 164.

B 96 nětko zawrjena

Wulke Ždźary. Znajmjeńša hač do 16. julija wostanje zwjazkowa dróha B 96 we Wulkich Ždźarach dospołnje zawrjena. Tam zwoprawdźeja prěnjej twarskej wot­rězkaj wopłóčkoweje syće. Nimo toho kładźe Kamjenska EWAG nowe wodowody. Łazowska gmejna wutwari w tym zwisku busowej čakarni.

Sport za žony

Zahaja předpředań

pjatk, 22. apryla 2022 spisane wot:

Budyšin. Za lětuše 26. Budyske lětnje dźiwadło započnje so jutře, sobotu, w 11 hodź. předpředań zastupnych lisćikow při dźiwadłowej kasy na Seminarskej. Hižo krótko do toho pokazaja prěnje sceniske a hudźbne zaćišće z hry „Sherlock Holmes a Budyska bestija“. Předstajenja pokazaja wot 23. junija hač do 31. julija stajnje wot srjedy hač do njedźele. Přeco wutoru wječor wotměja so w tym času Budyske filmowe nocy.

Dialogowe pućowanje

Njebjelčicy. Drježdźanske towarstwo Kultur aktiv, towarstwo Kamjenjak kaž tež akterojo z regiona a Njebjelčanskeje gmejny přeprošuja jutře, sobotu, na dialogowe pućowanje pod hesłom „Łamki a mosty“ do Njebjelčic. Započatk budźe w 15 hodź. na parkowanišću při gmejnskim centrumje. Čara powjedźe k Miłočanskej žabje, k Miłočanskej skale a skónči so w Miłoćicach pola Neumannec. Tam poskićuja zakuski, film a móžnosće k rozmołwje.

Na adresu njezabyć!

Zaběraja so ze zelemi

štwórtk, 21. apryla 2022 spisane wot:

Smjerdźaca. Pod nawodom pedagogowki za hojenske rostliny a zela Reginy Krawcoweje poskićitej Serbske šulske towarstwo a Kubłanske srjedźišćo LIPA zelowe wuchodźowanja kołowokoło Smjerdźaceje, Łazka, Róžanta a Smječkec. Při tym sposrědkuja přehlad wo domizniskich hojenskich rostlinach a zelach, jich skutkowanju a móžnosćach wužiwanja. Prěnje terminy su 28. apryla w Smjerdźacej, 19. meje we Łazku a 23. junija w Smječkecach. Poskitk wotměje so stajnje wot 17 do 19 hodź. Dalše terminy sćěhuja. Přizjewjenja přijimuja hač do 27. apryla e-mailnje pod abo pod telefonowym čisłom 0172 7811959. Wobdźělenje na wuchodźowanju płaći wosom eurow.

Startuja do sezony

Dźensa a jutře „Zynki a linki“

srjeda, 20. apryla 2022 spisane wot:

Njebjelčicy. Hudźbno-literarny wječor z Madlenku Šołćic wotměje so dźensa w 19 hodź. w Njebjelčanskej „Bjesadźe“. Dramaturgowka a zastupjerka intendanta za serbske dźiwadło při Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle Madlenka Šołćic čita ze spisowaćelskeho tworjenja ­patera Romualda Domaški (1869-1945) štyri humoristiske powědančka. Wone satiriske skicy słušeja do jeho najza­jimawšich wuměłskich wupłodow. Dujerski kwintet SLA wobrubi literarne čitanje z wubranymi hudźbnymi kruchami z pjera Kurta Mederacke. Publikum smě so tuž na zabawjacy wječork wjeselić. Zarjadowanje wospjetuje so jutře, štwórtk, w 19.30 hodź. na Ralbičanskim Radlubinje.

Přewjedu „rěčnu swětłownju“

Ze swójbu do zahrody

wutora, 19. apryla 2022 spisane wot:
Pančicy-Kukow. Na swójbny dožiwjenski dźeń přeprošuja jutře, srjedu, do klóštra Marijineje hwězdy w Pančicach-Kukowje. Wot 14 do 18 hodź. změja tam poskitki k sobučinjenju a přihladowanju. Tak powjedu sotry zajimcow po klóštrje, dźěći budu ponyje, wowcy a wowčerske psy pomajkać a schowane překwapjenki jutrowneho zajaca pytać móc. Wo hudźbne wobrubjenje postarataj so „Leichtfuß und Liederliesel“. Zastup płaći za dorosćenych tři eura, za dźěći hač do 16 lět ­jedyn euro.

Wobydlerjo wothłosuja

štwórtk, 14. apryla 2022 spisane wot:

Wojerecy. W měsće a měšćanskich dźělach Wojerec móža wobydlerki a woby­dlerjo wot minjeneje wutory wo lětušim wobydlerskim etaće wothłosować. Kóždy ma tři hłosy, kiž móže swobodnje na ­zapodate namjety rozdźělić. Dohromady je 137 namjetow dóšło. Ludźo přeja sej na přikład ponowjenje hrajkanišćow a chódnikow, nastajenje ławkow a sadźenje štomow. W Němcach je jedyn z namjetow, zo měli statoki srjedź wsy tafle z mjenami něhdyšich wobsedźerjow ­dóstać.

Ze swójbu do parka

Wochozy. Na swój tradicionalny swójbny dźeń přeprošuje jutrownu póndźelu Wochožanski park błudźenkow. Na wopytowarjow čaka wot 11 hodź. hudźbny program. Wot 13.30 hodź. zahraje Orchester łužiska brunica. Swójby budu cyły dźeń z konjacym zapřahom po parku jězdźić móc. Jutrowny zajac chce rano zahe swoje překwapjenki schować, za kotrymiž móža dźěći w běhu dnja pytać.

Kupjel zaso wotewrjena

srjeda, 13. apryla 2022 spisane wot:
Kamjenc. Kamjenska kupjel je po dlěšim zawrjenju nětko zaso za wšitkich zajimcow wotewrjena. Tež w jutrownych prózdninach móža so tam zajimcy zabawjeć a płuwać. Za to su wosebite časy wotewrjenja předwidźane a to wutoru, štwórtk a pjatk stajnje wot 6.15 do 7.30 hodź. a wot 9 do 22 hodź., srjedu wot 9 do 20 hodź., sobotu a njedźelu wot 9 do 18 hodź. Jutrownu njedźelu je kupjel zawrjena runje tak kaž sawna. Na swjatych dnjach pak móža so zajimcy w njej poćić a to w zwučenych wotewrjenskich časach.

nawěšk

nowostki LND