Wopytaja plahowarnju rybow

wutora, 23. oktobera 2018 spisane wot:

Korzym. Přichodne zarjadowanje Křesćansko-socialneho kubłanskeho skutka wo strowym zežiwjenju zaběra so jutře, srjedu, w 19 hodź. z wosebitymi rybami kaž pangasius a tilapa, kotrež w Hornjej Lužicy plahuja. Wosebitosć je, zo wotměje so wječor direktnje w Korzymskich akwakul­turach tzwr. Tam budu sej wobdźělnicy produkcisku městnosć wobhladać móc a tójšto wo plahowanych rybach zhonja. Nimo toho jim kuchinski šef Ramnowskeho hrodu Axel Göber někotre recepty přeradźi. Zajimcy njech přizjewja so pod telefonowym čisłom 035796/ 97 115.

Na zjawny přednošk

Budyšin. Serbski institut přeprošuje na zjawny přednošk dr. Fabiana Kaulfürsta jutře, srjedu, w 19 hodź. do bašty Serbskeho ludoweho ansambla. Wón po­rě­či němsce wo temje „Zwukowe dataje k němsko-delnjoserbskemu słownikej jako zakład za rozestajenje z delnjoserbskej ortoepiju“.

Kniha a jubilej

Koncert a wustajeńca

pjatk, 19. oktobera 2018 spisane wot:

Smochćicy. Na koncert z duwom „acuerdo“ pod hesłom „Tango – Musette – Klezmer“­ přeprošuje Smochčanski Dom ­biskopa Bena jutře w 19.30 hodź. Berlinskej hudźbnikaj Anja Dolak (akordeon) a Bernhard Hariolf Suhm (wioloncello) zanjesetaj mjez druhim tra­di­cionelny ar­gen­­­tinski tango, francoski ludowy walčik a klezmerowe kruchi. Při tej składnosći móža sej wopytowarjo foto­wu wustajeńcu Andreasa Varnhorna „Heimat/Domi­zna“ wobhladać. Po Bu­dyskim Serbskim domje je wona nětko w Smochćicach widźeć, a to we hłownym domje, w bróžni kaž tež w cyrkwi swja­teho Bena.

Zmije a swinjorězanje

Čorny Chołmc. Zmijowy swjedźeń ze swi­­njorězanjom wotměje so njedźelu w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje. Wot 11 hodź. móža sej zajimcy tam ku­linariske słódnosće swinjorězanja k wobjedu popřeć. Hromadźe z dźěćimi chce Čorny młynk potom zmije pušćeć. A hdyž wětřik raz tak prawje njeduje, chcedźa na łuce na dworje młyna 2 000 krokusowych cyblow tykać, kotrež klětu nalěto nadźijomnje pisany wobraz tworja.

Kniha a jubilej

Radźićeljo so zetkaja

srjeda, 17. oktobera 2018 spisane wot:

Róžant. Wutworić přidatne žłobikowe městna w Smjerdźacej budźe jedna z temow přichodneho posedźenja gmejnskeje rady Ralbicy-Róžant jutře, štwórtk, we 18.30 hodź. w Róžeńčanskej sydarni. Nimo toho budźe rěč wo nowym hašenskim jězdźidle za Konječansko-Šunowsku wohnjowu woboru a wo kreditowym zrěčenju.

Wotrow. Tohorunja jutře, ale w 19 hodź. zetkaja so čłonojo gmejnskeje rady Pančicy-Kukow, tónraz na Wotrowskej starej šuli. Na jich dnjowym porjedźe steji mjez druhim třeći wotrězk ponowjenja Šule Ćišinskeho. Dale chcedźa wobzam­knyć, postawu swj. Bosćana w Swinjarni restawrować dać. Wobě posedźeni stej zjawnej, a wobydlerjo su přeprošeni.

Na slědach ptačkow

Rakecy. Přirodowědnu ekskursiju na slědach ćahatych ptačkow podłu hatow pola­ Kačeje Korčmy blisko Rakec přewjedźe Kamjenski Muzej zapadneje Łužicy njedźelu, 21. oktobra, wot 8 do 11 hodź. Wobdźělnicy wobkedźbuja tam sta kačkow a husow, kotrež na swojim nazymskim ćahanju přestawku zapołoža. Wobdźělenje płaći pjeć eurow. Při přizjewjenju pod telefonowym čisłom 0 35 78/ 7 88 30 zajimcy zhonja, hdźe so ekskur­sija započnje.

W prózdninach paslić

wutora, 16. oktobera 2018 spisane wot:

Łaz. We Łazowskim Domje Zejlerja a Smo­lerja móža prózdninske dźěći jutře­, srjedu, paslić. Wot 9.30 do 11.30 hodź. nastanu tam z pomocu sobudźěłaćerjow biosferoweho rezerwata Hornjołužiska hola a haty kaž tež Łazowskeje gmejnskeje biblioteki nazymske deko­racije z přirodnych maćiznow. Nožicy, pisak­ a lěpk měł sej kóždy sam sobu přinjesć­, nimo toho tři eura za material.

Neurobiologa přednošuje

Lipsk. Serbske blido Lipsk přeprosy pjatk, 19. oktobra, we 18 hodź. wšitkich zajimcow na přednošk neurobiologa dr. Jurja Brankačka do rumnosće 4.216 filologiskeje fakulty Lipšćanskeje uniwersity na Beethovenowej 15. Pod hesłom „Wědomosć je mjezynarodna – zaćišće z Japanskeje“ rozprawja dr. Brankačk wo swojim žiwjenju jako slědźer. Přizam­knje so bjesada w kofejowni „Kowalski“ na Ferdinanda Rhodowej 12.

Zajimawostki ze studija

póndźela, 15. oktobera 2018 spisane wot:

Kulow. Za kulisy filmowanja a telewizije pohladnyć móža zajimcy srjedu, 17. oktobra, w 14.30 hodź. na Kulowskim Sta­rym­ dwórnišću we wobłuku popoł­dnja seniorow Křesćansko-socialneho ku­błan­skeho skutka. Martina Janus rozprawja tam wo Lipšćanskim studiju MDR.

Na serbsku rozmołwu

Drježdźany. Na wólnu bjesadu w maćernej rěči přeprošeja někotři Serbja, bydlacy w sakskej stolicy. Wona wotměje so štwórtk, 18. oktobra, wot 19 hodź. w hospodźe „Altes Wettbüro“ na Antonowej 8 (blisko dwórnišća Drježdźany-Nowe město). Wšitcy zajimcy, hornjo- abo delnjoserbšćinu rěčacy a wuknjacy, su na rozmołwu wutrobnje witani.

Porěči wo domjacych pawkach

Łaz. Kak su pawki žiwe, kak so zežiwjeja a kak wažne su, z tajkimi a dalšimi pra­šenjemi zaběra so přednošk zajutřišim, srjedu, 17. oktobra, we 18 hodź. we Łazowskim Domje Zejlerja a Smolerja. Re­ferent budźe Wolfgang Kotisek, hobby­jowy fotograf a wjelelětny nawoda Serbskeho folklorneho ansambla Slepo.

Posledni raz po wustajeńcy

pjatk, 12. oktobera 2018 spisane wot:

Budyšin. Zakónčace wodźenje po wosebitej wustajeńcy Reginy Herrmann „Dźěl wote mnje“ budźe njedźelu, 14. oktobra, w 15 hodź. w Budyskim Serbskim muzeju. Přehladka pokazuje mnohostronskosć wuměłče, kotraž so nimo serbskeje tematiki tež z kulturami a nabožinami swěta zaběra. Jeje wušiknosć spóznawaš w kóždej jednotliwej tekstilnej plastice. Na wodźenju porěči wuměłča tež wo swojim žiwjenju a tworjenju. Wězo móža wopytowarjo twórby kupić.

Pytaja požčonki za wustajeńcu

Łaz. Spěchowanske towarstwo zetkanišća Dom Zejlerja a Smolerja organizuje lětušu adwentnu wustajeńcu wo modelach wohnjowobornych jězdźidłow. Za to pyta stare a nowe, wulke a małe modele hašenskich a dalšich awtow z wotpowědnym přisłuškom. Podpěraćeljo njech přizjewja so wot 22. oktobra hač do 15. nowembra we Łazowskim Domje Zejlerja a Smolerja pod telefonowym čisłom 035724/ 502 56. Wotewrěć chcedźa přehladku 2. decembra. Wona budźe přistupna póndźelu a štwórtk wot 10 do 12 hodź. a wot 13 do 17 hodź. kaž tež we wobłuku Łazowskich adwentnych wikow 15. decembra. Dalše informacije zhonja zajimcy pod www.zejler-smoler-haus-lohsa.de

Za zetkanje so přizjewić

štwórtk, 11. oktobera 2018 spisane wot:

Worklecy. Dekanatne dušepastyrstwo dźěći přeprosy šulerki a šulerjow 3. a 4. lětnika wutoru, 16. oktobra, wot 9 do 15 hodź. do Worklečanskeho Don Boskoweho domu. Tam chcedźa so ze swjedźenjom domchowanki zaběrać, sej zhromadnje a z wjeselom słódny nazymski meni zwarić a sej jón wězo słodźeć dać. Zajimcy njech přizjewja so hač do jutři­šeho pjatka pod tel. čo. 035796/88 707 abo e-mailnje pod worklecy-kise@gmx. de. Za wudawki dnja zběraja wobdźě­lenski přinošk pjeć eurow.

Programěrować wuknyć

Wojerecy. Prózdninski poskitk za dźěći a młodostnych w starobje dźesać do 15 lět ma Wojerowski kompjuterowy muzej ZCOM jutře, pjatk, wot 15.30 do 18 hodź. Tam rozłoža, kak mikrokontrolery, kotrež su w nimale kóždym elektroniskim nastroju zatwarjene, funguja. Wobdźělnicy budu tajke kontrolery sami programěrować móc. Wobdźělenje je darmotne.

Wotewru durje muzeja

wutora, 09. oktobera 2018 spisane wot:

Choćebuz. W minjenymaj lětomaj su Choćebuski Serbski muzej na Młynskej 12 wobšěrnje saněrowali a přetwarili. To je nětko zakónčene. Tohodla přeproša tam jutře, 10. oktobra, wot 17 do 19 hodź. na dźeń wotewrjenych duri. W 17, w 17.45 a we 18.30 hodź. poskića połhodźinske wodźenje po domje. Wopytowarjo njebudu sej jenož wobhladać móc, što wšo je so w Serbskim muzeju twarsce změniło. Woni tam tohorunja zhonja, kak budźe nowa trajna wustajeńca rozrjadowana.

Chcedźa wjesnjanku počesćić

Čorny Chołmc. W Čornochołmčanskim Krabatowym młynje chcedźa jeho iniciatorku Gertrud Wincarjowu za jeje wurjadny žiwjenski skutk na wosebite wašnje počesćić. Na kromje noweje studnje před Domom Jurja Brězana ma w serbskej drasće žona z wobličom Gertrud Wincarjoweje sedźeć. Kaž jednaćel Krabatoweho młyna Tobias ­Čižik zdźěli, namołwjeja k darowanskej akciji, zo móhli bronzowu plastiku financować. Tohodla je nětko internetna strona www.99funken.de/brunnen-krabat-muehle přistupna, na kotrejž móža zajimcy swój pjenježny přinošk darić.

Z knihi dźěda čitał

póndźela, 08. oktobera 2018 spisane wot:

Zarěč (Łu/SN). Wustajeńcu „Molowana swěca – formowana pjeršć“ z mólbami Petera Ehrlicha a z keramiku Drježdźanskeje wuměłče Rity Goldschmid su tele dny w Zarěčanskej „Konsumowej galeriji“ zakónčili. Na to je sej wobsedźer bywšeho knježeho dwora Stefan Triebs přeprosył archeologu a spisowaćela Thomasa Gerlacha, zo by z knihi wo Krabaće čitał. Dźěd Gerlacha, Drježdźanski wučer a spisowaćel Kurt Gerlach bě 1925 prěni roman wo Krabaće „Krabat – abo mała kuzłarska šula“ napisał. Po čitanju z knihi powědaše Thomas Gerlach wo swojej swójbje. Tak přitomni zhonichu, zo bě mjez jeho prjedownikami tež serbski wučer a spisowaćel Jan Bohuwěr Mučink, kotrehož dźowka bě so na Gerlacha do Drježdźan wudała. Nowy nakład knihi wo „Krabaće“ Kurta Gerlacha je lětsa wušoł. Dokelž pak je hižo rozebrany, budźe spočatk přichodneho lěta dalši nakład, Thomas Gerlach připowědźi.

Nazyma w měsće

pjatk, 05. oktobera 2018 spisane wot:

Budyšin. Na Hłownym torhošću a na Bohatej hasy swjeća zajutřišim, njedźelu, Budyski nazymski swjedźeń. Wot 13 do 18 hodź. su wobchody wočinjene. Nimo toho budźe mała přehladka domjaceho skotu Helmec ratarskeho zawoda z Jitka widźeć. Na Hłownym torhošću móža so dźěći na słomjanych walčkach wucychnować. Tež live-hudźba zaklinči. A na Bohatej budźe 190 metrow dołha kofejowa tafla spřihotowana.

Nowy termin dźěłarnički

Žuricy. Swoju rězbarsku dźěłarničku ­wo serbskich bajach planuje Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu 26. a 27. oktobra pola rězbarja Alojsa ­Šołty w Žuricach. Wobdźělenje płaći pjeć eurow za dźěći a młodostnych, 20 eurow za dorosćenych. Drjewo přewostaji rězbar, trěbny grat njech sej kóždy wobdźělnik sam sobu přinjese. Zajimcy maja so hač do 19. oktobra pod telefonowymaj či­słomaj 03591/ 550 108 (wotmołwjak) abo 0172/ 916 94 55 (Alojs Šołta) abo ­e-mailnje pod přizjewić.

Nazymski koncert z kofejom

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND