Wot jutřišeho do kupjele

štwórtk, 25. meje 2023 spisane wot:

Kulow. W Kulowskej lěsnej kupjeli zahaja jutře w 13 hodź. lětušu kupansku sezonu. Na wopytowarjow čaka nowe 93 metrow dołhe suwadło. Natwarili su je za dohromady 200 000 eurow dźakowano spěchowanju z programa za witalne wjesne srjedźišća. Nowe su tohorunja wobě hrajkanišći, startowe bloki a wobhrodźenja. Kupjel je wot póndźele do pjatka wot 13 do 20 hodź. wotewrjena, kónc tydźenja a swjate dny wot 11 do 20 hodź. Zastup su snadnje zwyšili. Dźěći płaća 1,50 a dorosćeni 2,50 eurow.

Spěwaja we wopomnišću

Psowje. Na swjatkowne spěwanje přeprošuje Rakečanski žónski chór sobotu, 27. meje, w 14.30 hodź. k wopomnišću w Psowjach (Oppitz). Po zabawnej hodźince před kćějacymi rododendronowymi kerkami poskićuja wopytowarjam kofej a tykanc. Wjesny klub Psowje čłonki chóra při pohosćenju wopytowarjow podpěruje. Tež we wobłuku kolesowanskeje jězby móžeš tam derje pozastać. Při dešćiku zarjadowanje wupadnje.

Wustajeja w ateljeju

Radźićeljo wuradźuja

srjeda, 24. meje 2023 spisane wot:

Róžant. Hnydom tři parlamenty gmejnow zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe so jutře, štwórtk, k wuradźowanju zetkaja. Wot 18.30 hodź. zaběra so gmejnska rada Ralbic-Róžanta w Róžeńčanskej gmejnskej sydarni z dalšimi nadawkami za nowotwar Ralbičanskeje pěstowarnje, mjenujcy za třěchikryjerske dźěła, lift a za meblěrowanje. Dale póńdźe wo twarske wustawki za Róžant.

Chrósćicy. Skerje skromny je porno tomu dnjowy porjad zjawneho wuradźowanja Chróšćanskich radźićelow, kotřiž zetkaja so w 19 hodź. w swojim gmejnskim a kulturnym centrumje. Tam póńdźe wo stejišćo k twarskej próstwje a wo lisćinu namjetow přisydnikow za hamtsku dobu 2024 do 2028.

Worklecy. Worklečanskej gmejnskej radźe předstaja wot 19.30 hodź. w tamnišej šuli projekt kupy, hdźež ma nowe kulturne a towarstwowe srjedźišćo wsy nastać. Dale wobzamknu radźićeljo lětne wotličenje 2016 Worklečanskeje gmejny. Na wšitke posedźenja su wobydlerjo wutrobnje přeprošeni.

Na Smochčanski forum

wutora, 23. meje 2023 spisane wot:

Smochćicy. „Je to hižo ekstremizm?“ rěka dalše zarjadowanje w rjedźe Smochčanskeho foruma jutře, srjedu, w 19 hodź. w Smochčanskim kubłanišću swjateho Bena. Politologaj Tom Thieme a Christoph Meißelbach porěčitaj mjez druhim wo prašenju, hač móžeš prawicarski a lěwicarski ekstremizm přirunować a hač je AfD prawicarsko-ekstremistiska strona. Wšitcy su přeprošeni.

Protyki zaso w poskitku

Kamjenc. Zapósłanc Sakskeho krajneho sejma Alojs Mikławšk (CDU) ma w swojim Kamjenskim wólbnym běrowje na Zapadnej 4 zaso šulerske protyki za šulske lěto 2023/24 w poskitku. Tydźenski planowar je přewodnik po šulskim lěće a skića dosć městna za wosobinske zapiski. Nimo toho informuje wón wo krajnej politisce a wo dźěle krajneho parlamenta. Protyka hodźi so za šulerjow wot 7. lětnika. Běrow je přistupny wot póndźele do pjatka stajnje wot 8 do 14 hodź.

Wolgang Berghofer přijědźe

póndźela, 22. meje 2023 spisane wot:
Kamjenc. Rjad zarjadowanjow „W dialogu“ w Kamjenskim měšćanskim dźiwa­dle pokročuja štwórtk, 25. meje, w 19 hodź. z čitanjom a diskusiju z Wolfgangom Berghoferom. Wón předstaji swoju knihu „Zwischen Wut und Verzweiflung“. W njej zhladuje składnostnje swojich 80. narodnin na swoje žiwjenje. Moderaciju wječora změje Kamjenski wyši měšćanosta Roland Dantz (njestronjan).

Za dyrdomdej so přizjewić

pjatk, 19. meje 2023 spisane wot:

Budyšin. Rěčny centrum WITAJ přewjedźe w kooperaciji z Němsko-Serbskim ludowym dźiwadłom za šulerjow 3. a 4. lětnika serbskich zakładnych šulow pjatk, 9. junija, čitanski dyrdomdej na Budyskich wěžach. Nóžkujo po starym měsće wopytaja šulerjo tři wšelake wěže, zhonja stawizniske zajimawostki a předčitaja sej na wěžach mjez sobu ze swojich serbskich knihow. Mały piknik, zabawne hry a kónčny kwis zhromadny wječor skulojća.

Městna su wobmjezowane, přizjewjenja přijimuje RCW wot 22. do 26. meje.

Darmotnje do muzeja

Budyšin. Na Mjezynarodnym dnju muzejow, 21. meje, je njedźelu tež w Serbskim muzeju zastup darmotny. Je to dobra składnosć sej wustajeńcu „Čej’ da sy?“ wobhladać. W 15 hodź. poskići so wodźenje w němskej rěči a w 16 hodź. w serbskej rěči.

Poskića prózdninskej lěhwje

Premjerne popołdnjo

srjeda, 17. meje 2023 spisane wot:
Ptačecy. W Ptačecach (Tätzschwitz) wotměje so njedźelu, 21. meje, prěni raz serbsko-němske popołdnjo. W 15 hodź. přeprošuja na dwurěčny nyšpor z fararjom dr. Stefanom Reicheltom do Ptačečanskeje cyrkwje. Po tym přizamknje so zabawna bjesada před wjesnej domizniskej stwu. Při tym njeposkića jenož ­słódny kofej a tykanc, ale tež kulturne překwapjenki a folklornu hudźbu ze „Złokomorowskej přazu“. Přećeljo šul­skeje a domizniskeje stwy Ptačecy so na bohaty wopyt wjesela.

Nalětni koncert w klóštrje

pjatk, 12. meje 2023 spisane wot:

Pančicy-Kukow. Chór Lipa přeproša hromadźe z Křesćansko-socialnym kubłanskim skutkom na nalětni koncert njedźelu, 14. meje, w 15.30 hodź. na zahrodźe klóštra Marijineje hwězdy w Pančicach-Kukowje. Hižo wot 15 hodź. poskića tam swačinu z kofejom a tykancom. Publikumej zanjesu spěwarki a spěwarjo wěnc znatych a mjenje znatych pěsnjow, w kotrychž powěda so wo lubosći a rejach na korčmarjec žurli. Dale wustupi Lipjanska ­dźěćina „Lipki“ a dźěćaca band „Šwin­tuchi“, kotraž chce připosłucharstwu ­porjadnje zapyrić. Organizatorojo wjesela so na bohaty wopyt.

Na mejemjetanje

Serbske Pazlicy. Kóždolětne mejemjetanje swjeća w Serbskich Pazlicach njedźelu, 14. meje. Započatk budźe w 16 hodź. Kaž wjesna młodźina zdźěli, poskića wot 15 hodź. kofej a tykanc.

Radwor. Tež Radworska młodźina prosy na mejemjetanje. Wone wotměje so tohorunja zajutřišim, njedźelu, a to wot 15 hodź. na nawsy. Wo program postara so po zwučenym wašnju pěstowarnja. Sobotu wot 20 hodź. su wobydlerjo na nawjes k natočenju piwa witani.

Přeprošuja na swjedźeń

štwórtk, 11. meje 2023 spisane wot:

Konjecy/Šunow. Z nadróžnej kopańcu a dźěćacym swjedźenjom zahaja sobotu, 13. meje, popołdnju lětuši wjesny swjedźeń Konjec/Šunowa. Z hudźbnej zabawu a wječornym programom wjesneje młodźiny jón wječor w swjedźenskim stanje pokročuja. Po njedźelnym rańšim piwku wubědźuja so wohnjowe wobory wokolnych wsow. W 10.30 hodź. před­staji so wojerske towarstwo 1885 Ko­njecy. Po zhromadnym wobjedźe budźe w 14.30 hodź. mejemjetanje w Šunowje, po tym w Konjecach. W 16.30 hodź. slěduja wjesne mišterstwa w ćahanju powjaza. Wječor skónči so ze zabawu a diskoteku. Wo jědźe a napoje na woběmaj dnjomaj staraja so wohnjowa wobora, Domowinska skupina, blidotenisowe ­towarstwo a młodźina.

Za pózdnju změnu so přizjewić

Budyšin. We wobłuku pózdnjeje změny móža zajimcy 9. junija w Budyšinje ze­znać 21 hospodarskich předewzaćow. Za to organizuje město wosom wšelakich busowych jězbow, kotrež stajnje k dwěmaj předewzaćomaj abo k třom powjedu. Jězby su darmotne, zajimcy pak ­dyrbja so přizjewić. Na stronje informuja wo firmach a wo móžnosćach přizjewjenja.

Na dworje swjeća

srjeda, 10. meje 2023 spisane wot:

Worklecy. Serbska zakładna a wyša šula „Michał Hórnik“ Worklecy přeprošujetej wšitkich šulerjow, wučerjow, staršich a dalšich wobydlerjow na dworowy swjedźeń z mejemjetanjom. Wón wotměje so pjatk, 12. meje, wot 18 hodź. Wo ćělne derjeměće budźe z jědźemi a napojemi postarane. Tradicionalne zarjadowanje wobeju kubłanišćow wobohaća lětsa prěni raz čaporowe wiki, na čož smědźa wopytowarjo wosebje wćipni być.

Nalětni koncert w klóštrje

Pančicy-Kukow. Chór Lipa přeproša hromadźe z Křesćansko-socialnym kubłanskim skutkom na nalětni koncert njedźelu, 14. meje, w 15.30 hodź. do zahrody klóštra Marijineje hwězdy w Pančicach-Kukowje. Hižo wot 15 hodź. poskića tam swačinu z kofejom a tykancom. Publikumej zanjesu spěwarjo wěnc znatych a mjenje znatych pěsnjow, w kotrychž powěda so wo lubosći a rejach na korčmarjec žurli. Dale wustupi Lipjanska ­dźěćina „Lipki“ a dźěćaca band „Šwintuchi“, kotraž chce připosłucharstwu ­porjadnje zapyrić. Organizatorojo so na bohaty wopyt wjesela.

Přednošuje wo jubilejnej wsy

wutora, 09. meje 2023 spisane wot:

Lejno. W lěće 1423, potajkim před 600 lětami, bu wjes Lejno prěni raz pisomnje naspomnjena. Tutomu jubilejej wěnuje Benedikt Cyž swój přednošk, kotryž změje wón srjedu, 10. meje, w 19 hodź. w Lejnjanskim hosćencu „K lipje“. Na njón su wšitcy wobydlerjo cyle wutrobnje přeprošeni.

Darmotnje do stolicy

Budyšin. Wot 1. do 2. junija wobsteji móžnosć z busom wot Budyšina do Berlina jěć. Wobdźělnicy wopytaja mjez druhim Němski zwjazkowy sejm, zwjazkowe ministerstwo za dźěło a socialne kaž tež Humboldtowy forum. Nimo toho je ­planowana kołojězba po měsće. Na jězbu přeprošuje zapósłanča zwjazkoweho sejma Kathrin Michel (SPD), kotraž so z wobdźělnikami jězby k rozmołwje zetka. Wudawki za jězbu, přenocowanje, snědań a dwójce za wobjed kaž tež wšitke zastupy žane njenastanu. Přizjewjenja přijimuja hač do 11. meje pod telefonowym čisłom 03591 2744690.

nowostki LND