Poskićeja socialne lěto

srjeda, 28. julija 2021 spisane wot:

Budyšin. Za čas wot 1. septembra 2021 hač do 31. awgusta 2022 poskića Muzej Budyšin młodym zajimcam, přewjesć dobrowólne socialne lěto we wobłuku měšćanskich a kulturnych stawiznow. Do jich nadawkow słuša inwentarizować a digitalizować objekty, hladać a rozšěrić datowu banku, rešeršować za wustajeńcy a pomhać wosebite přehladki sobu natwarić a wottwarić. Nadrobniše informacije dóstanu zajimcy pod telefonowym čisłom 03591/ 534 931.

Radźićeljo wuradźuja

Wotrow. Dalše twarske dźěła we wobłuku saněrowanja šulskeho twarjenja w Pančicach-Kukowje budu jedna z temow přichodneho posedźenja tamnišeje gmejnskeje rady jutře w 19 hodź. na Wotrowskej starej šuli. Dale zaběraja so radźićeljo z ponowjenjom wjesneje dróhi w Kanecach, za čož dyrbi gmejna nětko roły, wobhrodźenja a zornowcowe plesternaki kupić. Nimo toho póńdźe wo nowu bydlensku štwórć při Srjedźnym puću w Pančicach-Kukowje.

Wot wčerawšeho twarja

wutora, 27. julija 2021 spisane wot:

Žuricy (SN). Dróhotwarskej projektaj w Budyskim wokrjesu staratej so wot wčerawšeho wo poćeženje wobchada. Hač do 20. awgusta ponowjeja wokrjesnu dróhu K 7266 wot křižowanišća při Porchowskim přemysłownišću hač na kromu Žuric. Dróha wostanje cyły čas dospołnje zawrjena. Šoferojo měli B 98 a S 94 wužiwać. Hač do spočatka septembra ponowjeja tež Salowski puć w Kulowje, štož stanje so w dwěmaj twarskimaj wotrězkomaj. Tež ta dróha je w času twarskich dźěłow dospołnje zawrjena. Wokołopuć wjedźe wot Hózka přez Ko­ćinu a Salow.

Za wulět so přizjewić

Čorny Chołmc. Drježdźanske towarstwo Stup dale planuje 15. awgusta přewjesć wulět do Čornochołmčanskeho Krabatoweho młyna. Nimo wodźenja a wobjeda je předwidźane, Drježdźanske dźěći serbsku narodnu drastu woblec a z nimi program nazwučować. Za to móža so zajimcy hač do kónca julija pola Jadwigi Pjacec pod telefonowym čisłom 0176/ 429 86 468 přizjewić. Wot 14.30 hodź. chcedźa publikumej swój program předstajić. ­Na to su potom wšitcy přeprošeni.

Popołdnjo za swójby

pjatk, 23. julija 2021 spisane wot:

Budyšin. Pisane popołdnjo za serbske swójby wotměje so zajutřišim, njedźelu, w Sundowner-barje na zahrodźe Serbskeho ludoweho ansambla w Budyšinje. Započatk je w 15 hodź. Wšelakore serbskorěčne poskitki za dźěći su přihotowane, mjez druhim hry pod hołym njebjom, paslenje a překwapjenki. Zarjadowarjo, župa „Jan Arnošt Smoler“, zamołwity za Sundowner-baru Beno Brězan a partnerojo so nadźijeja, zo přińdźe prawje wjele swójbow z Budyšina a wokoliny.

Seniorojo škotuja

Chrósćicy. Přichodny škotowy turněr serbskich seniorow wotměje so wutoru, 27. julija, w 14 hodź. w Chróšćanskim Krawčikec hosćencu. Kaž organizator Měrćin Nowak zdźěli, planuja 14. septembra tradicionalny wulět škotowarjow, kiž powjedźe tónraz do Błótow. ­Zajimcy njech přizjewja so pola Alojsa Langi (tel. čo. 035792/ 50 126) abo pola Měrćina Nowaka (tel. čo. 03585/ 402 420.

Z busom do Krupki

Radwor. Na putnisku Božu mšu srjedu, 25. awgusta, w 10 hodź. w Krupce pojědźe zaso bus. Štóž chce sobu jěć, njech so w Šmitec wozydłownistwje w Radworju přizjewi (tel. čo. 035935/ 28 60).

Radźićeljo so schadźuja

srjeda, 21. julija 2021 spisane wot:
Ralbicy. Nadawk za nakup noweho komunalneho traktora budźe jedna z temow posedźenja gmejnskeje rady Ralbicy-Róžant jutře, štwórtk, we 18.30 hodź. w sportowym domje při Ralbičanskim sportnišću. Dale porěča radźićeljo wo nakupje notebookow za wučerki a wučerjow Ralbičanskeje zakładneje ­a srjedźneje šule.

Wustajeńca podlěšena

póndźela, 19. julija 2021 spisane wot:
Budyšin. Přehladka w Muzeju Budyšin pod hesłom „Kralowsko-sakski dwórski fotograf Emil Römmler“, kotruž pokazuja składnostnje 150. róčnicy załoženja Drježdźanskeho předewzaća Römmler & Jonas, wostanje hišće hač do 29. oktobra 2021 přistupna. W tym času wustaja Lutz Spieler zběrku twórbow swojeho pradźěda ­Emila Römmlera (1842–1941). W njej widźeć su zažne portrety a architekturne fotografije, wuměłske reprodukcije a pohladnicy.

Koncert na dobro pišćelow

pjatk, 16. julija 2021 spisane wot:

Baćoń. Jehmlichowe pišćele w Baćońskej cyrkwi Jězusoweje wutroby, twarjene w lěće 1890, dyrbja ponowić, zo bychu je do přichoda zachowali. Hižo dlěje wosada za to pjenježne dary zběra. Zo móhli projekt prawje bórze zwoprawdźić, wuhotuja pišćelowy koncert, a wutoru, 20. julija, w 19 hodź. Hudźić budźe Klaus-Dieter Untch, Sedmihrodźan z Rumunskeje. Organist, kiž dwaj dnjej do toho w měšćanskej cyrkwi rudnohórskeho Frauensteina koncertuje, chce w Baćonju improwizacije, swójske kompozicije ­a twórby Johanna Sebastiana Bacha přednjesć.

Pokazaja wuměłske rjemjesło

Njeswačidło. Mjeztym šesty raz wotměja so jutře a njedźelu w parku Njeswačanskeho barokneho hrodu wuměłstwowe rjemjeslniske wiki. Tam předstaja so zhotowjerjo debjenkow a drasty, korbarjo, knihiwjazarjo, rězbarjo, florisća, hornčerjo a mnozy dalši. Rjemjeslnicy ­jeno swoje wudźěłki njeposkićeja, ale zdźěla tež pokazaja, kak wone nastawaja. Přistupne su wiki sobotu wot 11 do 18 hodź. a njedźelu wot 10 do 18 hodź. Za wiki a kulturny program zběraja zastup.

Wustajeńca na dobro swójbow

štwórtk, 15. julija 2021 spisane wot:

Budyšin. W Budyskim krajnoradnym zarjedźe, do kotrehož móža sej zajimcy zaso bjez wobmjezowanja dóńć, wabi nětko wosebita wustajeńca. Jeje hesło je „Moja swójba – što sej na njej wažu“. Wustajene su rysowanki, kolaže, fotografije a teksty dźěći a dorosćenych, kotrež a kotriž su počasu jako swójba hromadu zrostli. Wšako běchu namołwjeni w molowanskej a akciji za kreatiwnosć swoje mysle podać jako čłon hladanske swójby. W cyłku je 65 wuměłskich twórbow widźeć. Do rozmyslowanja a tworjenja namołwjeli běchu Budyski młodźinski zarjad a Lions-club Budyšin-Lusatia. Pućowansku wustajeńcu chcedźa po Budyšinje w Kamjencu a Wojerecach pokazać. Předwidźane tež je nasćěnowu protyku zdźěłać.

Swěčki na zahrodźe

Pančicy-Kukow. Nóc tysac swěčkow wotměje so sobotu, 17. julija, wot 19 hodź. na zahrodźe klóštra Marijineje hwězdy w Pančicach-Kukowje. Na wopytowarjow čaka tam jewišćowy program z akrobatiku, wohnjowej show a hudźbu. Při ćmičkanju zaswěća potom zaso swěčki a zestajeja je do wšelakich pisanych wobrazow. Wopytowarjo smědźa při tym rady pomhać.

Consorcium spěwa

Dźěłarnička za młodostnych

wutora, 13. julija 2021 spisane wot:

Budyšin. Sobotu, 17. julija, wotměje so wot 10 do 16 hodź. wuměłska dźěłarnička „wot běłeho k čornemu“ w Serbskim muzeju. Wona je myslena za młodostnych wot 14 lět. Wuchadźišćo leži we wotwažowanju a wuspytanju grafiskich srědkow a fascinaciji bjezkónčnych móžnosćow mjez běłym a čornym. Kurs nawjeduje wuměłča Maja Nagelowa, přinošk płaći 10 eurow na wosobu. Přizjewjenja su móžne pod telefonowym čisłom 03591/ 270 870 20 abo e-mailnje na , a to hišće hač do štwórtka.

Wobhladaja sej filmy

Drježdźany. We wobłuku Drježdźanskeho filmoweho festiwala pokazaja srjedu, 14. julija, wot 17 hodź. w Drježdźanskim hrodźe Lingner na Budyskej dróze 132 krótkofilmy z Łužicy. Je to zarjadowanje Sakskeho filmoweho zwjazka hromadźe ze serbsko-němskej filmowej syću Łužycafilm. Po tym budźe składnosć k rozmołwje z awtorami a režiserami na hrodowej terasy. Moderaciju změje Cosima Stracke-Nawka. Zajimcy su wutrobnje witani.

Radźićeljo wuradźuja

póndźela, 12. julija 2021 spisane wot:

Radwor. Přichodne zjawne posedźenje Radworskeje gmejnskeje rady wotměje so srjedu, 14. julija, we 18.30 hodź. w jědźerni Radworskeje šule. Mjez druhim porěča tam wo kóštach wobhospodarjenja pěstowarnjow a wo nakupje jězdźidła za komunalny twarski zawod. Zajimcy su wutrobnje witani.

Prěnje stajne blido

Budyšin. Po wjacorych měsacach přestawki přewjedźe Budyski měšćanski zwjazk CDU srjedu, 14. julija, wot 19 hodź. prěnje stajne blido CDU w tymle lěće. Zarjadowanje wotměje so w hosćencu Sprjewina pensija na Rybarskej hasy 6. Tam chcedźa sej mysle wuměnjeć wo najwšelakorišich temach, kotrež su ludźi w minjenym času zaběrali. Přizjewjenje njeje trěbne.

Poskićeja stare tafle

pjatk, 09. julija 2021 spisane wot:

Budyšin. Runja mnohim druhim komunam tež město Budyšin swoje kubłanišća z digitalnej techniku wuhotuje a na te wašnje stare tafle a tak mjenowane whiteboardy naruna. Te móža nětko towarstwa a priwatne wosoby za symbolisku płaćiznu kupić. Štóž so za tajke nastroje zajimuje, njech přizjewi so w měšćanskim zarjadnistwje pod telefonowym čisłom 03591/ 534 501.

Porěča wo medijach

Kamjenc. „Nowinarska swoboda – su medije woprawdźe swobodne?“ rěka hesło zarjadowanja Kamjenskeje měšćanskeje skupiny Lěwicy wutoru, 13. julija, w 19 hodź. w Kamjenskim měšćanskim dźiwadle. Redaktor nowiny Neues Deutsch­land Robert D. Meyer porěči tam wo trěbnej změnje medijow a wo po­brachowacej dowěrje k rozprawnistwu. Zastup je darmotny.

Wotewru wučbnu šćežku

nawěšk

nowostki LND