Knihi dale wupožčeja

štwórtk, 25. měrca 2021 spisane wot:

Budyšin. Hinak hač hišće minjene dny planowane, njemóže Budyska měšćanska biblioteka stupaceje ličby natyknjenjow z koronawirusom dla wočinić. Přiwšěm je tam dale móžno sej knihi wupožčić. Móžno je to mjez druhim přez hornjołužiski wupožčowanski zwjazk Onleihe. Ze streamingowej słužbu Filmfriend poskićeja nětko tež wulki ličbu ­filmow a dokumentacijow. Štóž chce dale prawu knihu w rukomaj dźeržeć a ju čitać, móže swoje přeća bibliotece spo­srědkować a sej skazane knihi po terminje wotewzać. Wotběžane bibliotekowe wupokazy hodźa so za čas zawrjenja telefonisce podlěšić, nowe hodźa so po samsnym puću skazać.

Wirtuelnje do muzeja

Kamjenc. Hišće hač do 11. apryla pokazuje Kamjenski Muzej zapadneje Łužicy wosebitu wustajeńcu wo kóncu lodoweje doby we Łužicy. Njedźelu, 28. měrca, w 14 hodź. poskića tam wirtuelne wodźenje po přehladce z archeologowku Hannah Knittel. Zajimcy njech přizjewja so najpozdźišo hodźinu do spočatka wodźenja pod .

Nowy błyskać nastajili

Radźićeljo so schadźuja

srjeda, 24. měrca 2021 spisane wot:

Njebjelčicy. Přichodne zjawne posedźenje gmejnskeje rady Njebjelčic wotměje so jutře, štwórtk, w 19.30 hodź. w tamnišim gmejnskim zarjadnistwje. Jedna z temow budźe studija, kotruž chcedźa energijowemu konceptej gmejny wotpowědnje zdźěłać. We wobłuku twarskich naležnosćow póńdźe wo twar hale za kompostěrowanje na Miłočanskim přemysłownišću. Zajimcy su wutrobnje přeprošeni.

Poradźuje po telefonje

Budyšin. Prawiznik a zapósłanc Budyskeho wokrjesneho sejmika Lěwicy Hajko Kozel poskići pjatk, 26. měrca, wot 15 do 17 hodź. darmotne socialne poradźowanje po telefonje. Předewšěm póńdźe wo aktualne dźěło- a socialnoprawniske wuskutki koronoweje pandemije. Kozel pak tohorunja na wšitke dalše prašenja wotmołwi, a to samozrozumliwje tež serbsce. Zajimcy njech zazwonja pod telefonowym čisłom 035932/ 363 727.

Wobjed skazać

Dróha zawrjena

póndźela, 22. měrca 2021 spisane wot:

Bolborcy. Dróhotwarskich dźěłow dla je wot dźensnišeho hač do 12. meje wo­krjesna dróha wot Tellerec zawoda w Bolborcach hač ke křižowanišću statneje dróhi S 106 w Słonej Boršći dospołnje zawrjena. Tak kaž tamny dźěl dróhi do směra na Haslow ma tež jězdnja do směra na Słonu Boršć nowu asfaltowu worštu dóstać. Wjacore wokołopuće su wupisane a wjedu po wokrjesnych a statnych dróhach.

Zahroda w přewodniku

Pančicy-Kukow. W nalětnim wudaću po cyłej Němskej wuchadźaceho magacina „Der Pilger“ je nětko zelowy a zežiwjenski centrum klóštra Marijineje hwězdy w Pančicach-Kukowje sobu zapřijaty. Sobudźěłaćerka Křesćansko-socialneho kubłanskeho skutka Lisa Wuttig je so za magacin na kołopuć po klóšterskej zahrodźe z jeje 500 rostlinami podała. Na­drobnje rozłožuje wona zwisk mjez ­wědu rjadniskich sotrow a modernej ­zahrodniskej techniku. Na te wašnje chcedźa putnikow a dalšich zajimcow pohnuć, zo sej zahrodu wobhladaja.

Kćenjowy běh wirtuelnje

Film wo misionje

pjatk, 19. měrca 2021 spisane wot:

Chrósćicy. Film wo zakónčacym nyšporje Chróšćanskeho wosadneho misiona w lěće 2001 je w interneće přistupny. Lětsa je tomu dwaceći lět, zo su misionarojo z rjadu oblatow bjezhrěšneje knježny Marije prěni raz mision we Łužicy přewjedli. Franc Šołta bě něhdźe poł hodźiny trajacy film zestajał. Link na njón je pod www.posol.de wozjewjeny.

Za lěpšu a spěšnišu pomoc

Kamjenc. Nowu techniku je Kamjenska skupina Techniskeho pomocneho skutka dóstała. Jeje čłonojo přewzachu nakładne awto kaž tež transportne jězdźidło za wosom wosobow. Tak móža nětko přidatne nadawki spjelnić, za čož wutworichu skupinu nuzoweho zastaranja. Mjez druhim móža w katastrofowym padźe nuzowe kwartěry za wjetšu ličbu ludźi natwarić.

Lisćiki nětko na předań

Pytaja hišće rěčnikow

štwórtk, 18. měrca 2021 spisane wot:

Budyšin. Cyłkownje 250 wulkich a małych lubowarjow serbskeho filma wopyta po zašłych pjatkach wirtuelnu kinowu žurlu a wobhlada sej synchronizowane swójbne filmy. Nastali běchu wone w kooperaciji Rěčneho centruma WITAJ, SAEK Budyšin a Załožby za serbski lud. Za aktualnu synchronizaciju pytaja hišće někotrych rěčnikow. Zajimcy njech so prošu w RCW přizjewja.

Na awtodróze zaso twarja

Porchow. Wot póndźele hač do pjatka přichodneho tydźenja saněruja na awtodróze A 4 mjez wotbóčkomaj Porchow a Ohorn do směra na Drježdźany prawu jězdnju, zo bychu tam zymske škody wotstronili. Čara je dohromady 2,5 kilometrow dołha. Za čas twarskich dźěłow wostanu prawej jězdni kaž tež Porchowska wotbóčka zawrjene. Awtodróhowa tzwr šoferow prosy, wotpowědnje kedźbliwje jězdźić.

Spominaja na zběžk

Radźićeljo so schadźuja

wutora, 16. měrca 2021 spisane wot:

Ralbicy. We wobłuku zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe změja zajutřišim, štwórtk, hnydom tři gmejnske rady swoje posedźenje. We 18.30 hodź. schadźuja so radźićeljo Ralbic-Róžanta w Ralbičanskej sportowej hali. Na jich dnjowym porjedźe steji mjez druhim wobhospodarjenje wodźiznow druheho rjadu přez firmu Stowasser. Nimo toho chcedźa wutworić poradźowanski gremij za nakup komunalneje techniki.

Pančicy-Kukow. Poł hodźiny pozdźišo, w 19 hodź., započnje so posedźenje gmejnskeje rady Pančic-Kukowa, a to znowa na Wotrowskej starej šuli. Jedna z hłownych temow budźe dalše saně­rowanje Pančičanskeje Šule Ćišinskeho. Za to chcedźa twarske nadawki w do­hro­mady šěsć wšelakich losach rozdawać, mjez druhim za sanitarnu instalaciju, milinu a woclotwar.

Poskićeja spěšnotesty

póndźela, 15. měrca 2021 spisane wot:

Kamjenc/Wojerecy. Strowotniski zarjad Budyskeho wokrjesa poskića nětko tež w Kamjencu (Garnizonowe naměsto 9) a we Wojerecach (Vis-à-vis, Hrodowske naměsto 2) darmotne spěšnotesty na koronu. W Kamjencu móža sej zajimcy ter­mi­ny za jutře popołdnju a štwórtk dopołdnja skazać, we Wojerecach za srjedu cyły dźeń. Terminy rezerwować je na slědo­wacych stronach móžno: https://lkbz.de/testcenterbautzen (za terminy w Budyšinje, Tuchorska 23), https://lkbz.de/testcenterhoyerswerda (za terminy we Wojerecach) a https://lkbz.de/testcenterkamenz (za terminy w Kamjencu).

Wirtuelnje do muzeja

Kamjenc. Hišće hač do 11. apryla po­kazuje Kamjenski Muzej zapadneje Łužicy wosebitu wustajeńcu wo kóncu lodoweje doby we Łužicy. Štwórtk, 18. měrca, w 19 hodź. poskića tam wirtuelne wodźenje po přehladce z kuratorku a archeologowku Jasmin Kaiser. Zajimcy ­njech přizjewja so najpozdźišo hodźinu do spočatka wodźenja pod .

Serbsce po japanskim wašnju

pjatk, 12. měrca 2021 spisane wot:

Wojerecy. Župa „Handrij Zejler“ Wojerecy wabi dale za swoje kamishibai-wubědźowanje za dźěći, šulerjow a doro­sćenych. Wurisanje je dźěl projekta „Žiwa kuzłarska křinja serbskich bajkow“ we wobłuku fondsa „Čiń sobu!“ a běži hač do 14. apryla. Tematiski zakład přinoškow měli serbske bajki a powěsće być. Wobšěrnje wobhonić móža so zajimcy internetnje pod www.domowina.de. ­Kamishibai je wosebita, z Japanskeje ­pochadźaca forma dźiwadła z papje­rjanymi figurami na jewišću, kotrež ma formu kašćika.

Pytaja aktiwneju młodostneju

Budyšin. Domowina pyta politisce zajimowaneju młodostneju jako posołow serbskeho ludu w zwjazkowej politice. Wonaj mataj w poradźowacym wuběrku za prašenja serbskeho ludu při zwjazkowym ministerstwje nutřkowneho na přikład wo serbskim młodźinskim dźěle rozprawjeć. Namołwa měri so na zajimcow w starobje 16 do 27 lět. Prezidij Domowiny chce na swojim přichodnym posedźenju 24. měrca wo młodymaj wotpósłancomaj serbskeho ludu rozsudźić.

Molowanska akcija

Jejka lětsa njedebja

štwórtk, 11. měrca 2021 spisane wot:

Njebjelčicy. Tak kaž so lětsa žane ju­­trow­ne wiki njewotměja, dyrbja tež debjenje jutrownych jejkow wotprajić, kotrež su hewak na mnohich městnach pře­wjedowali. K tomu słuša tež wóskowanje jejkow z Marju Šefrichowej w Njebjelčicach. Kaž tamniše gmejnske zarjadnistwo zdźěli, stanje so tele zet­kanje z woporom koronoweje pandemije. Wšitkim, kotřiž chcedźa so přiwšěm sami w de­bjenju jutrownych jejkow pospytać, po­ručeja sej w Njebjelčanskim wjesnym wobchodźe za to trěbne utensilije wobstarać.

Wupožčowanje dale móžne

Budyšin. Lockdowna dla je Budyska měšćanska biblioteka drje dale zawrjena, přiwšěm móža sej tam zajimcy dale knihi,­ filmy, CDje, časopisy a dalše me­dije wupožčować. Na internetnej stronje biblioteki, hdźež je wšón bohaty poskitk­ widźeć, hodźi so kniha, zynkonošak atd. telefonisce abo e-mailnje skazać a k dojednanemu terminej wotewzać. Kak to wšo funguje, zhonja zajimcy pod www.stadtbibliothek-bautzen.de.

Serbski sejm so zetka

srjeda, 10. měrca 2021 spisane wot:

Budyšin. 22. posedźenje Serbskeho sejma budźe sobotu, 13. měrca w 11 hodź. Na zakładźe situacije poruča prezidij wobdźělenje přez livestream. Za to zarjaduja dwě rumnosći. Štóž ma techniske problemy, so njech prošu hodźinu do posedźenja pod telefonowym čisłom 01 78 / 1 40 16 94 (Hagen Domaška) přizjewi. Za zawolenje z telefonom budźe PIN na posedźenskim dnju wot 10 hodź. k dispoziciji a hodźi so pola Hagena Domaški naprašować. Posedźenje je zjawne. Kóždy hósć móže tam swoje naležnosće a nastorki zdźělić. Rumnosć za posedźenja nańdu zajimcy pod http://posejzenje.serbskisejm.de, rumnosć z přełožkom pod http://pselozk.serbskisejm.de.

Nominuja kandidata

Wojerecy. Za wólby zwjazkoweho sejma we wólbnym wokrjesu 156 Budyšin I nominuje CDU swojeho kandidata pjatk, 12. měrca, we 18 hodź. we Wojerowskej Łužiskej hali. Na to su wšitcy wólbo­kmani čłonojo CDU přeprošeni. Wuměnjenje je, zo su 18. žiwjenske lěto zakónčili a zo w mjenowanym wólbnym wo­krjesu bydla. Hižo w 17 hodź. wotměje so na samsnym městnje wo­krjesny stronski zjězd křesćanskich demokratow.

nawěšk

nowostki LND