Za rozmołwu so přizjewić

štwórtk, 12. januara 2023 spisane wot:
Kamjenc. Přichodna wobydlerska rozmołwa z krajnym radu Udom Wićazom (CDU) poskića so 26. januara w 17 hodź. w Kamjenskej radnicy. Mysleny je termin mjez druhim za wobydlerjow z gmejnow zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe, kiž móža tam swoje prašenja wotbyć. Zajimcy měli so za to přizjewić, a to pod www.lkbz.de/anmeldung. Ličba městnow je wobmjezowana. Po premjerje we Wjelećinje je to druhi tajki poskitk krajneho rady za rozmołwu z ludźimi.

Traktory so zetkaja

pjatk, 06. januara 2023 spisane wot:

Hora. Lubowarjo starych traktorow ­njech njeskomdźa jutře, sobotu, zetkanje wlečakow na Horje w Bóščanskej gmejnje. Wot 10 hodź. wobsedźerjo ze swojimi mašinami přijědu. Cyły dźeń móža sej zajimcy historisku techniku wobhladać. Wo ćělne derjeměće budźe wězo postarane.

Přednošuje wo holi

Kamjenc. Wo wuwiću přirody Kinsporskeje hole přednošuje Dirk Synatzschke wutoru, 10. januara, w 19 hodź. w elementariju Kamjenskeho Muzeja zapadneje Łužicy. Při tym póńdźe wo to, kak je so bywše wojerske zwučowanišćo pod škitom přirody změniło.

Přewjedu dny rozpominanja

štwórtk, 05. januara 2023 spisane wot:
Smochćicy. Pod hesłom „Swědomje a radikalne­ rozsudy“ přeprošuje Smochčanske kubłanišćo swjateho Bena na dny rozpominanja filma, kotrež wotměja so wot pjatka do njedźele, 20. do 22. ja­nuara. Referentaj budźetaj Michaela Hrjehorjowa z Budyskeho Rěčneho ­centruma WITAJ a oratorian farar ­Thomas Bohne z Lipska, čłon Katolskeje filmoweje komisije Němskeje biskop­skeje konferency. Přizjewjenja za dny rozpominanja přijimuja hač do 6. ja­nuara.

Přednošk wo putnikowanju

srjeda, 04. januara 2023 spisane wot:

Chrósćicy. Putnikowanje do Krupki steji w srjedźišću dalšeho wječora kulturneje zymy w Chróšćanskej putniskej hospodźe, a to sobotu, 7. januara, w 19.45 hodź. Kóždolětnje w awgusće nastaji so skupina serbskich młodostnych z Chrósćic na tři dny trajacy puć pěši. Njehladajo na mozle dyrbi to měć fascinowacu přićahliwosć, dokelž mjeztym su dalše generacije młodostnych tutu tradiciju přewzali, a „starše semestry“ jako ekstra skupina dorosćenych paralelnje do Krupki a wróćo běža. Wo putnikowanju do Krupki ­powědaja a pokazaja wobrazy Marcel Hoza, Diana Wowčerjowa a Bosco Hojer. Zajimcy su wutrobnje witani.

„Maschine“ signuje nowu CDju

Budyšin. Spěwar 2016 rozpušćeneje kapały Puhdys Dieter „Maschine“ Birr budźe jutře, štwórtk, wot 12 hodź. z hosćom w Budyskim předawanišću za techniske nastroje Medimax w Centeru na Žitnych wikach. Tam su wšitcy přeprošeni sej jeho nowu CD „Große Herzen“ signować dać a so ze spěwarjom rozmołwjeć.

Zakónča wustajeńcu

wutora, 03. januara 2023 spisane wot:

Budyšin. Wosebita wustajeńca „Wuměłstwo za zběranje a darowanje“ w Galeriji Budissin je hišće hač do pjatka, 6. januara, přistupna. Přehladka Budyskeho wuměłstwoweho towarstwa prezentuje na přikład fotografije, skulptury, mólby ­a asemblaže mjez druhim Iris Bran­kačkoweje, Isy Bryccyneje, Andreasa Henniga, Eberharda Petersa a Ingi A. ­Seidel. Galerija je wot wutory do soboty wot 14 do 18 hodź. wotewrjena.

ZSW pokročuje z rjadom

Budyšin. We wobłuku swojeho literarneho rjadu „tracTare“ wěnuje so Zwjazk serbskich wuměłcow pjatk, 6. januara, we 18 hodź. tekstam młodych awtorow z najnowšeho zešiwka „Paternoster 9“. Zešiwk je loni w LND wušoł. Prof. ­Dietrich Šołta poda z recensiju zawod do bjesadneho koła wo twórbach w Bu­dyskej Röhrscheidtowej bašće. Wšitcy ­zajimcy kaž tež awtorki a awtorojo su wutrobnje přeprošeni.

Proša wo podpěru

Lisćiki za hudźbny swjedźeń

pjatk, 30. decembera 2022 spisane wot:

Smochćicy. Za Smochčanski hudźbny swjedźeń 2023 móža sej zajimcy hižo nětko zastupne lisćiki w předpředani wobstarać. Znaty koncert pod hołym njebjom zaklinči 30. junija a 1. julija a je jedyn z hudźbnych wjerškow we Łužicy. Po tym zo wěnowaše so hudźbny swjedźeń 2022 našim čěskim susodam, powjedźe wón 2023 do susodneho pólskeho kraja. Zastupne lisćiki poskićuja při kasy Serbskeho ludoweho ansambla a internetnje pod .

Wustajeńca Božich narodkow

Hirschfelde. W putniskej hospodźe w Hirschfeldźe su hišće hač do štwórtka, 2. februara, Bože narodki wustajene. Mjez nimi je tež tajki, kotrehož postawy hodźa so zdźěla pohibować. Snadneje wulkosće domu dla su přizjewjenja trěbne. Połhodźinske wodźenja započinaja so stajnje sobotu w 14.30 hodź. a njedźelu w 14 kaž tež w 15 hodź. Tež wosebite wodźenja za skupiny ze sydom do ­dwanaće wosobow su móžne a měli so z fararjom Michaelom Dittrichom dojednać, a to z mejlku na dittrich.mi@ t-online.de abo pod tel. čo. 0162 9179949. Zastup je darmotny.

Trójne narodniny

srjeda, 28. decembera 2022 spisane wot:

Chrósćicy. Pod hesłom „Serbske bands a fans“ chcedźa skupiny JANKAHANKA, SerBeat a Logarhytmus sobotu, 30. decembra zhromadnje ze swojimi přiwisnikami stajnje dźesate narodniny swjećić, a to w Chróšćanskej wjacezaměrowej hali „Jednota“. Po koncertach, kotrež startuja w 19 hodź., postarataj so Los Héroes a Ida Bux wo elektroniske zynki. Prezentatoraj zarjadowanja staj towarstwo Pawk a hudźbnik Syman Hejduška. Zastup ­płaći w předpředani 15 eurow (hlej mjez druhim ).

Wiki najdlěše byli

Budyšin. Z 28 dnjemi běchu lětuše Wjacławske wiki w Budyšinje najdlěše nowšeho časa. Zličili su něhdźe 150 000 wopytowarjow, zdźěli měšćanske zarjadnistwo. Dotalny rekord bě 2017, jako přichadźeše 175 000 wopytowarjow.

Hač do jutřišeho wothłosować

Do zymneje wody skočić

wutora, 27. decembera 2022 spisane wot:
Běły Chołmc. Wojerowske płuwanske towarstwo a towarstwo KnappenMan přeprošujetej na kónclětne kupanje w Třižonjanskim jězoru. Zajimcy zetkaja so zajutřišim, štwórtk, w 13.30 hodź. na Běłochołmčanskim pobrjohu. Zarjadowanje wotměje so 13. raz. Minjenej lěće dyr­bješe wone korony dla wupadnyć. Kóždy, kiž so do wody zwaži, dóstanje wopismo a horcy napoj. Tež wšitcy dalši wopy­towarjo su při Třižonjanskim jězoru witani.

Klětu zaso sportowe kursy

pjatk, 23. decembera 2022 spisane wot:
Smjerdźaca. Serbske šulske towarstwo poskići w Smjerdźečanskim kubłanskim srjedźišću LIPA wot spočatka noweho lěta zaso dalše sportowe kursy. Nowostka je, zo budźe wot februara pjatk dopoł­dnja tež yoga móžne. Zajimcy so njech prošu přizjewja. Přehlad wšitkich poskitkow kaž tež dalše informacije namakaće na internetnej stronje SŠT www.sorbischer-schulverein.de abo direktnje na www.lipa-ev.de.

Dróha do města wotewrjena

srjeda, 21. decembera 2022 spisane wot:

Budyšin. . Po Lubijskej dróze w Budyšinje móža awta wot dźensnišeho zaso do města nutř jězdźić. Na křižowanišću Lubijska/Pawlijowa twarske dźěła zymy dla přetorhnu. Klětu ma so dale twarić. Po wšěm zdaću budźe tež potom dale móžno, po Lubijskej do města jězdźić, měšćanske zarjadnistwo zdźěli.

„Mała wjera“ w poskitku

Budyšin. Dypkownje k hodam poskićuje Budyska Serbska kulturna informacija DVD „Mała wjera“. Serbsce synchroni­zowana bajka je za wosom eurow na ­předań.

Štomy wurězować nawuknyć

Wojerecy. Na Wojerowskej dźěćacej ­a młodźinskej farmje chcedźa zajimcam 14. januara rozłožić, kak so sadowcy ­prawje wurězuja. Wot 10 do 12 hodź. ­zahrodniska mišterka Janine Gräulich wobdźělnikam kursa wšitko trěbne rozkładźe a pokaza. Po teoretiskich pokiwach móža so wobdźělnicy na sadow­cowej łuce farmy w praktiskim dźěle ­pospytać. Wobdźělenje płaći dźesać ­eurow. Přizjewjenja přijimuja pod telefonowym čisłom 03571 979164.

nowostki LND