Wodowa wěža pod hamor

wutora, 22. meje 2018 spisane wot:

Wojerecy. Za wodowu wěžu při Wojerowskim dwórnišću pytaja noweho wobsedźerja. 4. junija chcedźa ju na awkciji w Drježdźanach přesadźować. Minimalna płaćizna, kotruž je Sakska ležownostna awkcija AG postajiła, wučinja 15 000 eurow. Wodowa wěža pochadźa z lěta 1907 a je kulturny pomnik. Přesadźo­warjo wuraznje na to skedźbnjeja, zo je trjeba wěžu wobšěrnje ponowić. To bě hižo widźeć, jako bě wona w lěće 2011 posledni raz składnostnje wuměłstwoweje akcije zjawnje přistupna.

Rozmołwjeja so wo wuchodźe

Budyšin. We wobłuku tuchwilneje fotowustajeńcy wo žiwjenju w NDR wot­mě­je so w Budyskim wopomnišću za­jutři­šim, štwórtk, w 19 hodź. podijowa rozmołwa. Přitomnaj budźetaj fotograf Ha­rald­ ­Hauswald, kiž je w 1980tych lětach žiwjenje we wuchodnym Berlinje foto­grafował, a Stefan Wolle. Wón je teksty­ k wustajenym fotam spisał.

Wuhotuja drastowy bal

pjatk, 18. meje 2018 spisane wot:

Ćisk. Swój sedmy drastowy bal přewjedźe Ćišćanska rejwanska skupina sobotu, 26. meje, w tamnišim hosćencu „Zeleny wěnc“. Přeprošene su mjez druhim wjacore drastowe a rejwanske skupiny z Hornjeje a Delnjeje Łužicy. Kóždažkuli narodna drasta, wšojedne z kotreho regiona, je wulce witana, njeje pak wuměnjenje za wobdźělenje. K rejam hraja Łužiscy dujerscy muzikanća z Wjelceje. Wot 18 hodź. maja wopytowarjo přistup na žurlu, bal započnje so w 19 hodź. z tra­dicionalnej polonezu. Zastup płaći pjeć eurow. Blida rezerwować dać móža sej zajimcy pola Gabriele Linakoweje pod ­telefonowym čisłom 03571/ 913 358.

Za měrliwy swět

Kamjenc. Zetkanje za měr a prawa ludow wotměje so wutoru, 22. meje, w Kamjencu. Na zarjadowanje we 18 hodź. na Šulskim naměsće přeproša zapósłanča Sakskeho krajneho sejma Marion Junge (Lěwica). Tema budźetej přiběraca wojerska wonkowna politika a njezamołwite wobchadźenje zwjazkoweho knježerstwa z prawom ludow. Organizatorka woby­dlerjow Kamjenca namołwja, so aktiwnje za měrliwy swět zasadźeć a so na zarjadowanju wobdźělić.

Zahaja kupansku sezonu

Pytaja hrajerjow za film

srjeda, 16. meje 2018 spisane wot:

Budyšin. Zo bychu Budyski wokrjes jako moderny region z tradiciju zwičnili, dźěła krajnoradny zarjad hromadźe z předewzaćom DD-V Media na imageowym filmje. Za projekt pytaja hišće hrajerjow wšěch starobnych skupin. Zwjetša jedna so wo róle bjez teksta. Wšitke róle měli přirodnje, swójbnje a awtentisce skutkować. Jednotliwe sceny nastanu wot kónca meje hač do spočatka julija na rozdźělnych městnach wokrjesa. Transport a zastaranje budźetej zaručenej. Hrajerjam płaća mały honorar. Někotre róle maja serbske temy zwobraznić. Tak pytaja žonu, kotraž zamóže jutrowne jejka debić, holcu, kotraž běžnje serbsce rěči, a muža, kiž ma křižerja předstajić, wón drje nje­trjeba jěchać, měł pak z konjemi wobchadźeć móc. Zajimcy za róle njech přizjewja so z wobrazom e-mailnje pod adresu .

Přidatna móžnosć

Radźićeljo so zetkaja

pjatk, 11. meje 2018 spisane wot:

Njebjelčicy. Wuwzaćnje wutoru, a to 15. meje, wotměje so přichodne posedźenje Njebjelčanskeje gmejnskeje rady, tónraz w Miłočanskim socialnym bydlenskim domje blisko tamnišeje žaby. Započatk budźe w 19.30 hodź. Na programje steji mjez druhim předstajenje planowanja wutwara hłowneje dróhi přez Miłoćicy. Dale chcedźa wólbny proces za Serbski sejm rozłožić.

Do srjedźowěka a baroka

Wojerecy. Historiski spektakl za cyłu swójbu lubi časowa jězba do srjedźowěka a baroka, na kotruž móža so zajimcy jutře a njedźelu na Wojerowskim hrodźe a w susodnym zwěrjencu podać. Při wjacorych stejnišćach předstaja historiske rjemjesła. Na łuce zwěrjenca demonstruja ryćerske boje, nimo toho zaklinči srjedźowěkowska live-hudźba. Na hrodźe wotwjedu wopytowarjow do wšědneho dnja baroka a pokazaja wotpowědne reje. Wopyt płaći za dorosćenych wosom, za dźěći pjeć a za swójby 14 eurow.

Blockbuster k dnjej maćerje

Porěči wo měšćanskim prawje

póndźela, 07. meje 2018 spisane wot:

Budyšin. Heiner Lück, profesor za prawniske wědomosće uniwersity Halle­Wittenberg a čłon Sakskeje akademije wě­do­mosćow, přednošuje jutře, wutoru, w 19 hodź. w Budyskej měšćanskej bibliotece wo symbolach měšćanskeho prawa a wo sudnistwje w měsće. W swojim přednošku zaběra so wón ze zapři­jećom sudnistwa a wobswětla na jara žiwe a zabawne wašnje wuske zwiski mjez sudnistwom a městom. Zastup je darmotny. Zajimcy su wutrobnje witani.

Spominaja na wuswobodźenje

Wojerecy. Při wopomnišću we Wojerowskim nowym měsće wotměje so jutře, wutoru, w 13 hodź. zhromadne zarjadowanje města a Zwjazka antifašistow składnostnje dnja wuswobodźenja wot fašizma. Tam chcedźa na wopory wójny a antifašistiskeho spjećowanja spominać. „Zasadźujemy so za swět bjez wójny, rasizma, antisemitizma a neofašizma“, rěka w namołwje wyšeho měšćanosty Stefana Skory (CDU). Wobydlerjo njech so w bohatej ličbje na wopominanju wobdźěla.

Předstaja pisany program

štwórtk, 03. meje 2018 spisane wot:

Budyšin. Dźěćacy chór a instrumenta­lisća Budyskeho Serbskeho gymnazija přeprošuja wutrobnje na nalětni program sobotu, 5. meje, w 16 hodź. do awle gymnazija. Na wopytowarjow čaka pisany program tradicionelnych a načasnych spěwow, mjez druhim sep spěwow z pjera Jana Bulanka a instrumentalne při­noški, na přikład na serbskich husličkach. Cyłkowny nawod programa změje Bernadet Hencyna.

Na dźeń wotewrjenych duri

Budyšin. Z dnjom wotewrjenych duri kubłan­skich a kulturnych zarjadnišćow zahaji Budyski wokrjes sobotu, 5. meje, swoje zarjadowanja k dźesaćlětnemu wobstaću wokrjesa w jeho dźensnišej formje. Wot 10 do 13 hodź. přeprošuja Kamjenski powołanski šulski centrum, Budyski powołanski šulski centrum za hospodarstwo a techniku, medijopedagogiski centrum a Budyska wokrjesna hudźbna šula na wopyt. W tym času móž­a sej zajimcy moderne wukubłanske wuměnjenja wobhladać. W Budyšinje budźe tohorunja móžno, z třěšneho sportnišća na město pohladać.

Na knižnu premjeru

srjeda, 02. meje 2018 spisane wot:

Budyšin. W Ludowym nakładnistwje Domowina wušła kniha „Row w serbskej holi“ změje jutře, štwórtk, w 19.30 hodź. premjeru w Budyskej Smolerjec kniharni. Trudla Malinkowa je wudała znate powědančko Marje Kubašec serbsce, němsce a pólsce. Stawiznarka wěnuje so w knize tohorunja stawizniskim pozadkam powědančka.

Projektowy chór zwučuje

Worklecy. Projektowy chór serbskich dźěći wobrubi Božu mšu lětušeho putnikowanja starych a chorych ludźi, kotraž budźe sobotu, 12. meje, w 14 hodź. w Róžeńće. Proba za to budźe sobotu, 5. meje, wot 9 hodź. do 14 hodź. we Worklečanskim Don Boskowym domje. Zajimo­wane dźěći su wutrobnje přeprošene sobu spěwać. Wšitcy, kotřiž rady na instrumenće hraja, njech jón tež na probu sobu přinjesu.

Boža mša wobornikow

Róžant. Dźakna Boža mša wohnjowych wobornikow z gmejnow zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe budźe na swjedźenju swjateho Floriana pjatk, 4. meje, w 19 hodź. w hnadownej cyrkwi w Róžeńće. Kemše swjeći Drježdźansko-Mišnjanski biskop Heinrich Timmer­evers. Wšitcy wobornicy kaž tež hosćo su na nju přeprošeni.

Zetkaja so w stolicy

póndźela, 30. apryla 2018 spisane wot:

Berlin. Přichodne Serbske blido w Berlinje budźe štwórtk, 3. meje, w 16 hodź. w hosćencu EINSTEIN KAFFEE na Friedrichowej 206. Štóž ma lóšt a chwile, so na měsačnych zetkanjach wobdźěleć, zo by maćeršćinu w cuzbje hajił, je stajnje lubje witany. Za Serbskim blidom w Berlinje maja zajimcy dobru składnosć, swoje rěčne kmanosće nałožować a skrućeć.

Do gratownje pohladnyć

Budyšin. Kaž kóžde lěto přeprošuje Budyska wohnjowa wobora tež jutře, 1. meje, na dźeń wotewrjenych duri do swojeje gratownje w Strowotnej studni. Wot 10 hodź. móža sej zajimcy tam techniku wobhladać a na 25 metrow wysoku treningowu wěžu zalězć. W 10.30 hodź. demonstruja hašenje wohenja w kuchni, w 11 hodź. prezentuje so młodźinska wobora. K wobjedu poskićuja hrochowu poliwku z pólneje kuchnje.

Na knižnu premjeru

Budyšin. W Ludowym nakładnistwje Domowina wušła kniha „Row w serbskej holi“ změje štwórtk, 3. meje, w 19.30 hodź. premjeru w Budyskej Smolerjec kniharni. Trudla Malinkowa je wudała znate powědančko Marje Kubašec serbsce, němsce a pólsce. Stawiznarka wěnuje so w knize tohorunja stawizniskim pozadkam powědančka.

Zahaja sezonu

pjatk, 27. apryla 2018 spisane wot:

Pančicy-Kukow. We wobswětowej a wučbnej zahrodźe klóštra Marijineje hwězdy w Pančicach-Kukowje zahaja njedźelu, 29. apryla, lětušu sezonu. Wot 13 hodź. budźe zahroda přistupna, runočasnje přewjedu tam zahrodowe a nalětnje wiki. W 14.30 hodź. započnje so pisany program z livehudźbu. Tež lětsa sadźa zaso štom lěta, tónraz je to jědźna kastanija. Štom sadźitaj priorka administratorka klóštra sotra Gabriela Hesse a direktor krajneho wusyłanskeho domu MDR Sandro Viroli. Samsny dźeń wotewru tři wustajeńcy z fotografijemi a keramiskimi wudźěłkami.

Podźěłaja při pomniku

Pančicy-Kukow. Krótko do jutrow wupadnjenu dźěłowu akciju při pomniku Jakuba Barta-Ćišinskeho w Lipju chce Domowinska skupiny Pančicy-Kukow nětko nachwatać. Pomocnicy zetkaja so sobotu, 28. apryla, w 9 hodź. při pomniku. Njech sej kóždy grat sobu přinjese.

Předstaja pisany program

Podźěłaja při pomniku

štwórtk, 26. apryla 2018 spisane wot:

Pančicy-Kukow. Krótko do jutrow wupadnjenu dźěłowu akciju při pomniku Jakuba Barta-Ćišinskeho w Lipju chce Domowinska skupiny Pančicy-Kukow nětko nachwatać. Pomocnicy zetkaja so sobotu, 28. apryla, w 9 hodź. při pomniku. Njech sej kóždy grat sobu přinjese.

Kak dźěćom prawje pomhać

Kamjenc. Kurs prěnjeje pomocy při nuzowych padach w dźěćacej starobje poskićuje Kamjenska chorownja swj. Jana sobotu, 28. apryla, wot 8 do 16 hodź. Płaćizna wučinja 35 eurow. Wobdźělnicy dóstanu wopismo a brošurku wo prěnjej pomocy. Zajimcy móža so hišće pod telefonowym čisłom 03591/ 526 814 přizjewić.

Předawaja lisćiki

Budyšin. Předpředań zastupnych lisćikow za Łužiske hudźbne lěćo 2018 započnje so wutoru, 1. meje. Tikety za zarjadowanja wot 20. julija hač do 5. awgusta dóstanu zajimcy mjez druhim w Budyskim ekumeniskim tachantskim wobchodźe.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND