Zakónča kinowu sezonu

wutora, 18. awgusta 2020 spisane wot:

Budyšin. Posledni raz w tymle lěću wotměje so jutře, srjedu, na terenje něhdyšeho woclotwarskeho zawoda při Sprjewinym kolenju w Budyšinje kinowy wječor Wot 21 hodź. pokazaja tam film „Das perfekte Geheimnis“. Zastupny lisćik w předpředani za 7,70 eurow dóstanu zajimcy online pod www.tixforgigs.com. Alternatiwnje hodźa so lisćiki tež w Budyskim Kamjentnym domje kupić, tam pak njehodźi so z kartu płaćić. Zbywace lisćiki maja při wječornej kasy za wosom eurow. Wopytowarjo měli hygieniske předpisy wobkedźbować.

Předstaja wobrazowy zwjazk

Tež z listom wolić móžno

póndźela, 17. awgusta 2020 spisane wot:

Wojerecy. Za wólby Wojerowskeho wyšeho měšćanosty 6. septembra je w tamnišej nowej radnicy wot dźensnišeho běrow za listowe wólby wočinjeny. Štóž chce riziku infekcije we wólbnym lokalu zadźěwać, móže so na te wašnje na wólbach wobdźělić. Wolerjo pak dyrbja škitne naprawy dodźeržeć. Mjez druhim trjebaja škitny nahubnik a swójski pisak ­za wupjelnjenje hłosowanskeho lisćika.

Serbske blido so zetka

Drježdźany. Trochu wodychnjenja a wokřewjenja wot přehorceho a přesucheho lěća lubi přichodna serbska bjesada w sakskej stolicy. Wona wotměje so srjedu, 19. awgusta, w 19 hodź. w hosćencu „The Red Rooster“, Rähnitzgasse 10.

Za dźěłarničku so přizjewić

pjatk, 14. awgusta 2020 spisane wot:

Hórnikecy. Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu přewjedźe wot 18. do 20. septembra molersku dźěłarničku pod hesłom „Duch industrializacije“ w Hórnikečanskej Energijowej fabrice. Wuměłski nawod změje Maja Nagelowa. Myslena je dźěłarnička za nazhonitych wuměłcow runje tak kaž za započatkarjow. Wobdźělenje płaći za młodostnych 15 eurow, za dorosćenych 40 eurow a za čłonow towarstwa 20 eurow. Dalše informacije podawa a přizjewjenja přijimuje projektowa managerka Domowiny Rejzka Krügerowa hač do 20. awgusta pod telefonowym čisłom 03591/ 550 291.

Póńdźe wo rěčne rumy

Kino při Klóšterskej wodźe

štwórtk, 13. awgusta 2020 spisane wot:
Sernjany. Kaž druhe kluby a towarstwa je tež Sernjanski wjesny klub za lětsa wjacore terminy připowědźił, kotrež dyr­bjachu koronpandemije dla wupadnyć. Nětko pak chcedźa na lońšu wuspěšnu kinowu premjeru nawjazać a přeprošeja wšitkich zajimcow sobotu, 15. awgusta, wječor na swjedźensku łuku při Klóšterskej wodźe. Tam pokazaja po ćmičkanju wokoło 21 hodź. film „Der Junge muss an die frische Luft“. Při špatnym wjedrje kinowy wječor krótkodobnje na 22. awgust přepołoža.

Wiki lětsa wupadnu

srjeda, 12. awgusta 2020 spisane wot:

Łaz. 16. Łazowske nazymske wiki w septembru wupadnu, kaž předsydstwo tamnišeho domizniskeho a kulturneho towarstwa informuje. Wiki a dźěćacy swjedźeń běštej 19. a 20. septembra planowanej. „Stajnje spytamy wiki tak organizo- wać, zo su wone kóždemu wopytowarjej rjane dožiwjenje. To pak aktualnych wobmjezowanjow dla lětsa móžno njeje“, pisa předsydstwo towarstwa.

Wotnožku přetwarja

Budyšin. Hdźež hewak ludźi wo pjenježnych posłužbach poradźuja, knježi wot přichodneje póndźele twarska hara. Wotnožku Budyskeje wokrjesneje lutowarnje w Strowotnej studni přichodne tydźenje přetwarja. „Mobilar a technika stej zestarjenej, a dyrbimy jej wuměnić“, zdźěli nawoda předsydstwa lutowarnje Dirk Albers. Kónc oktobra maja twarske dźěła wotzamknjene być. Nimo wjacorych dalšich firmow je tež předewzaće Rječka & Čornak z Kamjeneje wobdźělene.

Serbske blido so zetka

wutora, 11. awgusta 2020 spisane wot:

Drježdźany. Trochu wodychnjenja a wokřewjenja wot drača přehorceho a přesucheho lěća lubi přichodna serbska bjesada w sakskej stolicy. Wona wotměje so srjedu, 19. awgusta, w 19 hodź. w hosćencu „The Red Rooster“, Rähnitzgasse 10. Organizator Benedikt Dyrlich naležnje prosy, jemu hač do 17. awgusta signalizować, hač so zajimcy na bjesadźe wobdźěla. Móžno je to telefonisce, z SMS abo přez Whatsapp pod čisłom 0177-4576695.

Kino pod hołym njebjom

Budyšin. Tragikomediju „The Farewell“ pokazaja jutře, srjedu, pod hołym njebjom na terenje bywšeho Budyskeho woclotwarskeho zawoda na Sprjewinej hasy 10. W pasku dźe wo poćahi w swójbje a kak wone při wšěch rozdźělach ludźi skrućeja. Film započnje so w 21 hodź. Zastup płaći 7,50 eurow.

Rukowaćelnja we wustajeńcy

Pytaja čestnohamtskich

póndźela, 10. awgusta 2020 spisane wot:

Budyšin. We wobłuku Zhorjelskeje policajskeje direkcije pytaja tuchwilu zaso čestnohamtskich zajimcow, kiž chcyli so we wobłuku sakskeje wěstotneje straže angažować. Woni dóstanu wotpowědne wukubłanje a wuhotowanje a podpěraja dźěło policije w komunach, hdźež maja tež swoje bydlenje a hdźež maja wotpowědne zwiski k wobydlerjam. Za swoje skutkowanje dóstanu woni pjenježne zarunanje. Dalše informacije, na přikład kotre wuměnjenja dyrbja zajimcy spjelnić, nadeńdu zajimcy internetnje pod www.polizei.sachsen.de. Požadanja přijimuje Zhorjelska policajska direkcija hač do 20. awgusta.

Zańdźeny přichod

Zwěrjenc raz hinak dožiwić

pjatk, 07. awgusta 2020 spisane wot:

Wojerecy. Wjacore prózdninske poskitki ma Wojerowski zwěrjenc přichodne dny za šulerjow a jich swójbnych přihoto­wany. Tak móža zajimcy 12. awgusta ze­znać, kak zwěrjenc poprawom funguje. Štó čini­ što a kelko ludźi w zwěrjencu popra­wom dźěła? Na tejle prašeni a dalše Silke Kühn wobšěrnje wotmołwja. Program budźe na mjenowanym dnju w 9 a w 14 hodź. a traje stajnje dwě ho­dźi­nje. Wobdźělenje płaći 39 eurow na swójbu. Dalši prózdninski poskitk wě­nuje so zaběrje zwěrjatow. 19. awgusta móža swójby hromadźe ze Silku Kühn picu do kašćikow schować a sej wšelake hry wumyslić, z kotrymiž su zwěrjata wě­sty čas zaběrane. Program započnje so w 14 hodź. a płaći na swójbu 39 eurow.

Wustajeńcu sej wobhladać

Nowy zakładny kurs serbšćiny

srjeda, 05. awgusta 2020 spisane wot:

Pančicy-Kukow. W nowym šulskim lěće poskići Rěčny centrum WITAJ znowa zakładny kurs serbšćiny za staršich serb­šćinu wuknjacych dźěći a dalšich zajimowanych dorosćenych. Kurs wotměje so wot 9. septembra hač do 20. januara, stajnje srjedu wot 19 do 20.30 hodź. w Pan­čičansko-Kukowskej wikariji. Přizjewjenja přijimuje RCW e-mailnje pod abo pod telefonowym čisłom 03591/ 550 400.

Dać so poradźować

Budyšin. Wutoru, 11. awgusta, přeprosy wokrjesny radźićel Lěwicy, prawiznik Hajko Kozel, na darmotne socialne po­radźowanje do Budyšina. Zhromadnje z prawiznikom Gregorom Janikom, kiž je w socialnym prawje wosebje wobhonjeny, móže wón pomoc skićić při rozrisanju problemow, kotrež so husto w socialnych prašenjach jewja. Poradźowanje budźe wot 14 do 16 hodź. we woby­dlerskim běrowje, Šulerska 10. Zajimcy njech sej pod telefonowym čisłom 0 35 91 / 530 838 termin dorěča.

Za přednošk so přizjewić

póndźela, 03. awgusta 2020 spisane wot:
Stróža. Zachować genetiske resursy najwšelakorišich družin sadu w Němskej je te­ma přednoška srjedu, 5. awgusta, w 19 hodź. w Stróžanskim Domje tysac hatow. Přednošować budźe dr. Monika Höfer z Drježdźanskeho Juliusa Kühnoweho ins­tituta. Wona porěči wo němskej genowej bance za sad, kotrejež nadawk je zadźěwać, zo so družiny sadu zhubja. Zajimcy měli škitny nahubnik sobu měć, a njech so pod telefonowym čisłom 03 59 32 / 36 50 přizjewja.

nawěšk