Kedźbu, nowačcy!

pjatk, 16. awgusta 2019 spisane wot:

Budyšin. Přijězd nowačkow do Budyskeho Serbskeho internata budźe njedźelu, 18. awgusta, wot 18 do 21 hodź.

Kołowokoło Łužicy

Hodźij. Póndźelu we 18 hodź. přednošuje dr. Gabriele Lang w Hodźijskim towarstwowym domje na temu „Kołowokoło Hornjeje Łužicy“.

Zwučuja za musical

štwórtk, 15. awgusta 2019 spisane wot:

Worklecy. Wšitcy sobuskutkowacy šulskeho musicala „Quo vadis – dokal dźeš?“ Worklečanskeje wyšeje šule „Michał Hórnik“ jutře, pjatk, 16. awgusta, wot 9.30 hodź. zaso zhromadnje zwu­čuja. Zamołwići proša wo połnoličbne wobdźělenje a wo dypkownosć.

Boršć so započnje

Kamjenc. Ze zhromadnym koncertom Kamjenskeho a Kolínskeho dujerskeho orchestra započnje so jutře w 19.30 hodź. na Kamjenskim torhošću lětuša Boršć. Po tym zahraje wot 22 hodź. kapa­ła Triple Trouble. Wulki wjeršk budźe pón­dźelu, 19. awgusta, w 13 hodź. wućah ně­hdźe tysac šulerkow a šulerjow w běłej drasće a z mnohimi kwětkami a chorhojemi z města na swje­dźe­nišćo. Dale změja přichodne dny wše­lake wubědźowanja, turněry, srjedu woblubowany wohnjostroj a wjele hudźby w swjedźenskich stanach. Wopytowarjo móža zastupny lisćik­ za cyły tydźeń za sy­dom eurow kupić abo dnjowe zastupne lisćiki wot jutřišeho hač do srjedy po 2,50 eurach resp. za přichodny štwórtk za dwaj euraj.

Pokazuja politiske plakaty

srjeda, 14. awgusta 2019 spisane wot:

Budyšin. Hišće hač do pjatka, 16. awgusta, je pod hesłom „Kedźbu, wuměłstwo“ w Zelenym róžku na Budyskej Serbskej hasy 8 wustajeńca z politiskimi plaka­tami Heidelbergskeho wuměłca Klausa Staecka widźeć. Staeck, wot lěta 2006 do 2015 prezident Berlinskeje akademije wuměłstwa, wozjewja wotsrjedź 1970­tych lět politiske satiriske plakatowe wuměłstwo. K zakónčenju přehladki budźe wuměłc zajutřišim, pjatk, wot 19 hodź. na městnje a swoje twórby signuje. Te chcedźa za dobry zaměr přesadźować.

Kedźbu, brigadnicy!

Budyšin. Spěwarki a spěwarjo chóra 1. serbskeje kulturneje brigady njech njeskom­dźa proby jutře, 15. awgusta, a pjatk, 16. awgusta, wot 9.30 hodź. w Budyskim SLA. Proby su wažne za dalše nastudo­wanje swětneho oratorija „Hrodźišćo“, kotryž změje 28. a 29. septembra w Chrósćicach prapremjeru.

Kedźbu, brigadnicy!

wutora, 13. awgusta 2019 spisane wot:
Budyšin. Spěwarki a spěwarjo chóra 1. serbskeje kulturneje brigady njech njeskom­dźa proby štwórtk, 15., a pjatk, 16. awgusta, wot 9.30 hodź. w Budyskim SLA. Proby su wažne za dalše nastudo­wanje swětneho oratorija „Hrodźišćo“, kotryž změje 28. a 29. septembra w Chrósćicach prapremjeru.

Spominaja na wopory

póndźela, 12. awgusta 2019 spisane wot:

Slepo. Z nutrnosću spomina Slepjanska ewangelska wosada jutře, ­wutoru, we 18.30 hodź. na wopory, kotrež su při nutřkoněmskej hranicy žiwjenje přisadźili. Přichodne tydźenje wotměja so w Slepom dalše zarjadowanja, wěnowace so 30. róčnicy měrliweje rewolucije.

Čitataj twórby Strittmattera

Ćisk. Na wječor žorta a rozmyslowanja z twórbami Erwina Strittmattera a jeho mandźelskeje Evy přeproša Kulturne towar­stwo Ćisk srjedu, 14. awgusta, w 19 hodź. na Ćišćanski statok. Z twórbow wobeju spisowaćelow čitataj Uwe Jordan a Majka Kowarjec.

Projekt w muzeju

Pokaza wobrazy a skulptury

pjatk, 09. awgusta 2019 spisane wot:
Budyšin. „Powědkowy raj“ rěka wustajeńca, kotruž wotewru přichodnu srjedu, 14. awgusta, we 18 hodź. w Budyskej Serbskej kulturnej informaciji. Monika Šubertowa pokaza tam swoje wobrazy a skulptury. Wšitcy zajimcy su wutrobnje přeprošeni. Hudźbnik Bernd Pittkunings wotewrjenje přehladki wobrubi.

Na spěwny wječor

štwórtk, 08. awgusta 2019 spisane wot:
Pančicy-Kukow. Dekanatne dušepastyrstwo za młodźinu přeproša młodostnych a wšitkich dalšich zajimcow na spěwny wječor, kotryž wotměje so jutře, pjatk, w 19 hodź. na Kukowskim hrodźišću. Wopytowarjo móža so tam z nowym młodźinskim spěwnikom „Na puć z nami“ ze­znajomić a při lěhwowym wohenju spěwać, hudźić a Boha chwalić. Organi­zatorojo wjesela so na bohaty wopyt.

Serbske blido w stolicy

srjeda, 07. awgusta 2019 spisane wot:

Berlin. Přichodne Serbske blido w Ber­linje budźe jutře, štwórtk, w 16 hodź. w hosćencu EINSTEIN KAFFEE na Friedrichowej 206. Hosćenc je direktnje pódla bywšeho namjezneho přechoda Check­point Charlie. Štóž ma lóšt a chwile, na měsačnych zetkanjach hajenja maćer­šći­ny w cuzbje so wobdźěleć, je wutrobnje witany. Wjelelětni wobdźělnicy berlinskeho Serbskeho blida su stajnje wćipni na nowych ludźi a jich nowe dobre ideje.

Wustaja twórby Nageloweje

Drježdźany. Wustajeńcu z rysowankami Maje Nageloweje wotewru jutře, štwórtk, w 19.30 hodź. w twarjenju sakskeje krajneje lěkarskeje komory w Drježdźanach, Schützenhöhe 16. Přehladka wosta­nje potom­ hač do 20. žnjenca přistupna. Za­jim­cy su wutrobnje witani. Twarjenje je bjez zadźěwkow přistupne.

Porěča wo zahrodkarjach

póndźela, 05. awgusta 2019 spisane wot:

Budyšin. Pod hesłom „Małozahrodkarjow sylnić – mnohotnosć družin a wobswětoškit spěchować“ wotměje so jutře, 6. awgusta, w 16.30 hodź. diskusijne koło w towarstwowym domje zahrodnišća „Rańše słónco“ na Schreberowym puću 11 (přijězd přez hasu Při Špitałskich łukach). Na zarjadowanje ze sakskim ministrom za wobswět a ratarstwo Thomasom Schmidtom (CDU) přeprošataj kandidat CDU za wólby Sakskeho krajneho sejma Marko Šiman a zastupowacy předsyda teritorialneho zwjazka přećelow zahro­dow Budyskeho wokrjesa Reinhard Kliemann.

Zeleni so zetkaja

Kamjenc. Přichodne stajne blido Zelenych budźe jutře, wutoru, w 19 hodź. w Kamjenskim hosćencu „La Piazza“ na Zwingerowej. Z hosćom budźe kandidat Zelenych za wólby Sakskeho krajneho sejma Gerd Kirchhübel.

Žuričan wustaja

pjatk, 02. awgusta 2019 spisane wot:

Łaz. Wot dźensnišeho je we Łazowskim Domje Zejlerja a Smolerja widźeć wustajeńca rězbarja Alojsa Šołty. Pod hesłom „Fantazije w drjewje“ pokazuje Žuričan wuběr swojich skulpturow. Přistupna je přehladka póndźelu a štwórtk stajnje wot 10 do 12 hodź. a wot 13 do 17 hodź. We wobłuku wotewrjenja wustajeńcy poswjeća dźensa wot Alojsa Šołty rěz­barjenu ławku před Domom Zejlerja a Smo­lerja. Na njej je serbski napis „Hołbik­ dwě běłej nóžce ma“.

Za blackbird so přizjewić

Hózk. Za lětuše wubědźowanje black­birdrun 8. septembra w Hózku je so dotal 230 wobdźělnikow přizjewiło. Kaž tamniši młodźinski klub jako wuhotowar zdźěla, móža so dalši zajimcy hišće hač do 7. septembra přizjewić, a to internetnje pod http://hoske.net. Na wobdźělnikow čaka šěsć kilometrow dołhi parcours přez błóto a wodu podłu Čorneho Halštrowa z dwanaće znatymi a nowymi zadźěwkami. Čaru maja wobdźělnicy dwójce zmištrować. Blackbird chcedźa mjeztym štwórty raz přewjesć.

Maja dwě přičinje swjećić

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND