Coowy su „wěste“

póndźela, 01. měrca 2021 spisane wot:

Wojerecy. W zwjazku organizowane coologiske zahrody a zwěrjency su so z listom na zwjazkowu kanclerku Angelu Merkel (CDU) a ministerskich prezidentow krajow wobroćili, kaž Wojerowski zwěrjenc informuje. W lisće proša wo to, zo smědźa wot měrca zaso wotewrěć a swójbam za čas lockdowna wulětny cil być. Nastupajo přiběracy ćišć na staršich a jich dźěći maja coowy tajki poskitk za wurunanje. Při tym skedźbnjeja na hygienowe koncepty a přeja sej postupne wotewrjenje wonkownych a pozdźišo dalšich wobłukow.

Wuspěšne skutkowanje

Budyšin. W Budyšinje stacioněrowany helikopter „Christoph 62“ za wuchowanja z powětra (DRF) bě loni 1 527 króć za­sa­dźeny, z toho 1 011 nuzowje a 516 króć za transport kritisce schorjenych abo zranjenych mjez klinikami. Lěto do toho bu 1 396 króć zasadźeny. Wot decembra maja w sprjewinym měsće dalši wuchowanski helikopter. „Christoph 114“ pomha při nuzowych zasadźenjach, zo by „Christoph 62“ móhł wjace na koronu schorjenych pacientow transportować. W Sakskej zasadźene tři helikoptery w słužbje DRF běchu loni cyłkownje 2 720 razow wołali.

Na planowanju so wobdźělić

pjatk, 26. februara 2021 spisane wot:

Budyšin. Wobydlerjo su namołwjeni wu­pra­jić so k naćiskej hospodarskeho plana 2021/2022 Budyskeho wokrjesa. Za to maja hač do 3. měrca chwile. Dokument je zajimcam na internetnej stronje www.landkreis-bautzen.de přistupny. Kaž hižo w zašłymaj lětomaj, je w etaće wo­krjesa lětsa njecyłe a klětu něšto wjace hač 500 milionow eurow zaplanowanych. Tež w minjenymaj lětomaj su z tajkej sumu pjenjez hospodarili.

Kino hižo pjatk

štwórtk, 25. februara 2021 spisane wot:
Budyšin. Kinowy wječor za wšitke serbske swójby je hižo jutře, pjatk, w 17 hodź. Na internetnej stronje www.schadzowanka.de pokazaja film „Gilles“, kotryž hodźi so za přihladowarjow wot ­wosom lět. Pask powěda stawiznu wo sonach a wužadanjach dwanaćelětneho koparja.

Kino za cyłu swójbu

srjeda, 24. februara 2021 spisane wot:

Budyšin. Swójbna schadźowanka Rěčneho centruma WITAJ lětsa njebudźe. Město njeje su wšitke serbske swójby na kinowy wječor přeprošene. Sobotu, 27. februara, w 17 hodź. pokazaja na stronje www.schadzowanka.de swójbny film „Gilles“, kotryž hodźi so za dźěći wot wosom lět. Wot lěta 2010 pask w serbskej rěči předleži. Wón powěda stawiznu wo sonach a wužadanjach wobdarjeneho dwanaćelětneho koparja Gillesa. Hłowneho rjeka rěči Jan Brězan.

Jutrowne wubědźowanje

Budyšin. Hišće hač do 19. měrca móža so dorosćeni zajimcy na 68. wubědźowanju wo najrjeńše jutrowne jejko wobdźělić. Kolekcije maja tři jejka, w jednej ze znatych serbskich technikow debjene, wopřijeć a z póštu zapodate być.

Pjenjezy potrěbnym swójbam

pjatk, 19. februara 2021 spisane wot:

Budyšin. Budyski jobcenter přewostaja potrěbnym swójbam wotnětka přidatne pjenjezy za digitalne nastroje za distancnu šulsku wučbu. Potrjecheni, kotřiž su spěchowani po socialnym zakoniku 2, móža za to próstwu na 350 eurow stajić. Wuměnjenja su: Dźěćo chodźi na powšitkownu abo powołansku šulu, wone njeje starše hač 25 lět, wobdźěla so pandemije dla na distancnej wučbje a nima trěbne nastroje. Šula ma potrjebu wobkrućić.

Pěstowarnja zdźěla zawrjena

Budyšin. W Budyskim dźěćacym dnjowym přebywanišću „Benjamin Blümchen“ su schorjenje na koronu zwěsćili. Kubłarjo a dźěći potrjecheneje skupiny njemóža tuž karanteny dla do pěstowarnje. Žłobik njeje potrjecheny.

Industrijne stawizny wotkryć

srjeda, 17. februara 2021 spisane wot:
Budyšin. Serbski institut a Sakska krajna a uniwersitna biblioteka wuhotujetej jutře a zajutřišim 24hodźinske wubědźowanje „Sakska at Work – Digitalna industrijna kultura“. Wobdźělnicy maja historiske rukopisy na wašnje transkribować, zo su mašiny kmane je čitać. Krótkodobne přizjewjenje je na stronje slubdd.de/sachsenatwork móžne.

Biblioteka zmóžnja kino

póndźela, 15. februara 2021 spisane wot:

Budyšin. Hdyž su kina začinjene, móža lubowarjo filmow alternatiwu wužiwać, mjenujcy nowy poskitk Budyskeje měšćanskeje biblioteki. Přez portal „Filmfriend“ poskića wona wjace hač 2 500 hrajnych a dokumentarnych filmow, serijow­ a krótkofilmow. Na internetnej stronje biblioteki móža so zajimcy ze swojim wužiwanskim čisłom a tajnym hesłom přizjewić.

Pomhaja wikowarjam

Wojerecy. Z wot dźensnišeho w Swobodnym staće Sakskej móžnym nakupowanskim systemom „Click & collect“ měli tež wobydlerjo Wojerec swojich domoródnych wikowarjow podpěrać a pola nich nakupować. K tomu namołwja tamniše měšćanske zarjadnistwo, kotrež chce wikowarjam w měsće tohorunja pomhać. Tohodla wozjewja na internetnej stronje města přehlad wo wobchodach, kotrež „Click & collect“ poskićeja, a trěbne daty, zo móžeš pola nich twory skazać. Lisćina njeje dospołna. Wona złožuje so na přidźěło přemysłownikow a so wobstajnje aktualizuje. Pod www.hoyerswerda.de zajimcy lisćinu nadeńdu.

Wo aktualnych prašenjach

pjatk, 12. februara 2021 spisane wot:

Budyšin. Wo aktualnej situaciji, wo kritikach na šćěpjenskej akciji a wo móžnych wupućach diskutuje póndźelu, 15. februara, wot 18 hodź. zapósłanča Zwjazkoweho sejma Caren Lay (Lěwica) online ze sakskim krajnym předsydu strony ­Stefanom Hartmannom, nowinskim rěčnikom sakskeho DRK dr. Kaijom Kra­nichom a z Budyskim měšćanskim radźićelom Lěwicy Steffenom Grundmannom. Zarjadowanje wusyłaja na faceboo­kowej stronje zapósłanče pod adresu www.facebook.com/caren.lay. Prašenja a pokiwy móža zajimcy přez komen­tarnu funkciju mjenowanym wosobam posrědkować.

Kofej w blidarni

Budyšin. Serbski ludowy ansambl přeprosy zajutřišim, 14. februara, w 16 hodź. na digitalny kofej w blidarni ansambla. Alena Farkašowa a Rüdiger Žur, spěwarjej chóra Serbskeho ludoweho ansambla, prezentujetaj hižo wot 80tych lět ptačokwasne programy na jewišću. Lětsa staj wonaj archiwy překramosćiłoj a mataj tu abo tamnu stawiznu k powědanju, kiž staj samaj dožiwiłoj. Wobhladać móža sej zajimcy tónle poskitk na youtube-kanalu Serbskeho ludoweho ansambla.

Nominuja kandidata

Nowe puće w kniharni

štwórtk, 11. februara 2021 spisane wot:

Budyšin. Smolerjec kniharnja w Domje Ludoweho nakładnistwa Domowina na Budyskej Sukelnskej drje je koronoweje pandemije dla dale zawrjena. Wot póndźele, 15. februara, pak poskića tam service „Click & collect“. Skazanki zajimcow přijimuja pod telefonowym čisłom 03591/577 288, e-mailnje pod abo w online-wobchodźe pod www.domowina-verlag.de. Wotewzać hodźa so skazane twory ze zličbowanku wot póndźele do pjatka wot 9 do 16.30 hodź w Smolerjec kniharni. Kupcy měli klinkačk při zachodźe do kniharnje wužiwać.

Šulerjow přizjewić

Ralbicy. Podobnje kaž na druhich wyšich šulach maja tež na Ralbičanskej starši šulerjow lětsa dwě móžnosći, swoje dźěći do přichodneho 5. lětnika přizjewić. Z póštu je to hač do 17. februara móžno. Wosobinsce móža starši swoje dźěći hišće hač do 16. februara přizjewić, a to jutře, pjatk, wot 10 do 13 hodź., póndźelu wot 8 do 14 hodź. a wutoru wot 10 do 17 hodź. We woběmaj padomaj trěbne su přizjewjenski formular, kubłanske doporučenje, ­porodne wopismo, połlětna informacija a dopokaz šćěpjenja pře wosypicy.

Mosty skóncowane

Nowačkow přizjewić

srjeda, 10. februara 2021 spisane wot:
Budyšin. Nowačkow na Serbskim gymnaziju Budyšin za šulske lěto 2021/2022 do 5., 6., 7. a 10. lětnika přizjewić je wot 11. hač do 26. februara w sćěhowacych časach móžno: wot póndźele do štwórtka stajnje wot 8 do 15.30 hodź., pjatk wot 8 do 12 hodź. a wutoru, 23. februara, wot 8 do 18 hodź. abo z póštu. Trěbne za zapisanje su wupjelnjeny přizjewjenski formular, kubłanske poručenje zakładneje šule, wopismo narodźenja a połlětne wuswědčenje. Dokładniše informacije nańdu starši na internetnych stronach gymna­zija pod www.sorbisches-gymnasium.de.

nawěšk