To a tamne (19.07.19)

pjatk, 19. julija 2019 spisane wot:

Tiger je sej w Indiskej monsunoweho powodźenja dla do domu wućeknył. Tam lehny so do łoža, zwěrjoškitna organizacija Wildlife Trust of India z wotpowědnym fotom w interneće informuje. Narodny park Kaziranga, hdźež je tiger žiwy, je zliwkow dla tuchwilu nimale wšědnje přepławjeny. Zwěrjata dyrbja potom płuwać, zo bychu wyše ležane kónčiny docpěli. Při tym so tójšto z nich zatepi. Jako tiger do domu přińdźe, njebě nichtó doma. Nětko chcedźa jeho w druhim parku zaměstnić.

Předrasćeny jako senator z antikskeho Roma je muž do swětosławneje Romskeje studnje Trevi skočił. Za to su jemu pokutu 550 eurow napołožili. W interneće je widźeć, kak muž před wulkej skupinu turistow w studni tam a sem chodźi a narěč napodobnja. Pozdźišo policist do studnje zalěze a muža wotwjedźe.

To a tamne (18.07.19)

štwórtk, 18. julija 2019 spisane wot:

Najnahlišu dróhu swěta maja we Walesu: Ze 37,45 procentami nahłosće je dróha Ffordd Pen Llech w małoměstačku Harlech nowy swětowy rekord nastajiła, kaž Guinnessowa kniha rekordow zdźěla. Dotal bě nowoseelandske město Dunedin z 35 procentami tutón rekord měło. Za nowy rekord přizjewili su so wobydlerjo sami, po tym zo bě so wosobowe awto z přićahnjenymi borzdźidłami po dróze dele sunyło. Zanjesene městačko nadźija so nětko na wjace turistow.

Do pasli zalězła je sej rjedźerka w Kerpenje pola Kölna. Wobydlerjej bydlenja hižo dlěje na to tukaštaj, zo je rjedźerka padušnica. Tuž połožištaj jej bankowku, kotruž sej 52lětna přistajena bjez wahanja do zaka tykny. Přiwołana policija rjedźerku přepytowaše. Nimo bankowki namaka tež wšelake debjenki z druheho bydlenja domu. Padušnicu zajachu.

To a tamne (17.07.19)

srjeda, 17. julija 2019 spisane wot:

Blido na třěše awta transportował a jenož z ruku dźeržał je 66lětny šofer w porynsko-pfalcowskim Wörrstadće. Zastojnikam bě Smart na wjele wužiwanej zwjazkowej dróze napadnył, dokelž saha­štej duri kamora z koferoweho ruma. Na třěše ležeše blido. Te pak njebě přiwjazane, ale ležeše na přikrywje. Šofer je z lěwej ruku přez wokno dźeržeše. Tón njebě sej ani winy wědomy. „Kak hewak by to činić dyrbjał?“, so wón prašeše. Wón dyrbješe blido dele wzać a pokutu płaćić.

Pjećlětny hólc je so w delnjosakskim Celle pola policije požadał. Zhromadnje ze staršimaj přińdźe na stražu, zo by swoje powołowanske přeće wosobinsce přednjesł. Zastojnicy jemu rewěr pokazachu a rozłožichu, zo ma hišće trochu chwile. Přiwšěm sej jeho mjeno hižo raz napisachu. Ze wšelakimi maličkosćemi wobdarjeny hólc stražu zaso wopušći.

To a tamne (16.07.19)

wutora, 16. julija 2019 spisane wot:

Ličenje kołpjow su wčera na Themsy we Wulkej Britaniskej zahajili. Na wjacorych wotrězkach ptački registruja a zdodom hladaja, kak so jim dźe. Pjeć dnjow trajacy spektakl w Londonje zahaja a njedaloko Oxforda skónča. „Swan Upping“ je britiska tradicija, kotraž pochadźa z 12. lětstotka. Tehdy běchu słužownicy kralowskeho palasta za kołpjemi pytali, dokelž běchu ptački kruty wobstatk kralow­skeho jědźneho plana.

Škrěkanje dweju papagajow je w Hessenskej zasadźenje policije zawiniło. Pasantka bě w Heppenheimje žałostne wołanje wo pomoc słyšała a na to policiju wołała, měnjo, zo tam někoho zadaja. Zastojnicy móžachu pad spěšnje wu­jasnić. W přitomnosći policistow wšak běštej papagajej skludnej. Jedyn sydny so policistce samo na ramjo, hdźež so hwěžki na uniformje błyšćachu.

To a tamne (15.07.19)

póndźela, 15. julija 2019 spisane wot:

Wjace hač tysac kilometrow z awtom po puću byli su štyrjo młodostni w starobje mjez dźesać a 14 lětami w Awstralskej. Policija móžeše skupinu ćeknjenych skónčnje w zwjazkowym staće New South Wales dosahnyć. Dźěći běchu w domjacym Rockhamptonje z awtom jednoho z nanow wotjěli a samo rozžohnowanski list zawostajili. Na dyrdomdejsku jězbu wzachu pjenjezy a material za wudźenje sobu. Motiw młodostnych za wulět njeje hišće doskónčnje znaty.

Awto na awtodróze ćišćeć dyrbjał je šofer na A 4 mjez Hornim Wujězdom a wotpočnišćom Hornja Łužica, po tym zo bě jemu sobotu dopołdnja bencin wušoł. Sta šoferow dyrbješe so na jednočarowej dróze awtodróhoweho twarnišća za 43lětnym „nastupić“. Při tym nasta dźesać kilometrow dołhe haćenje, kotrež so hakle po dobrej hodźinje zaso rozpušći.

To a tamne (12.07.19)

pjatk, 12. julija 2019 spisane wot:

Swój bydlenski mobil mylnje zapalił je 76lětny w durinskim Kammerforsće. Do toho bě z płunowym palakom njerodź wotpalił. Płomjenja pak přeskočichu na třěchu, pod kotrejž campingowy mobil steješe. Muž drje hišće spyta z awtom pod třěchu wujěć, njemóžeše pak je wjace wuchować. Bydlenski mobil a třěcha stej dospołnje zničenej. Wěcna škoda wučinja šwarne 50 000 eurow.

Štóž na horu Zugspitze pućuje a chce w Knorr-hěće přenocować, dyrbi při zachodźe swój spanski měch najprjedy raz do mikrožołmaka tyknyć. 30 sekundow při 600 wattach ma njewitanym hosćom – šćónam – žiwjensku swěcu hasnyć. Njelube překasancy-drapy běchu minjene lěta stajnje zaso problemy w alpskich přebywanišćach načinjeli. Nětko su mě­jićeljo hětow skutkownu naprawu našli, a pućowarjo su ju přiwzali.

To a tamne (11.07.19)

štwórtk, 11. julija 2019 spisane wot:

W škitnych woblekach přećiwo atomowym, chemiskim a biologiskim škódnym maćiznam su wohnjowi wobornicy w Ratingenje pola Düsseldorfa twory za grilowanski­ wječor nakupowali. Bě to spontany dźěl prawidłow­neho zwučowanja specialneje jednotki, kotraž dyrbi nawuknyć­ z wobmjezowanej komunikaciju, ze špatnym widźenjom a hibanjom wobchadźeć. Grilować wšak smědźachu bjez škitnych woblekow.

Wjace hač 500 myšow w jednym bydlenju nańdźechu sobudźěłaćerjo weterinarneho zarjada w Essenje. Mějićel bě myše dźeržał, bjeztoho zo by je po splahu dźělił. Tak běchu so „bjez kontrole“ rozmnožili. Přiwšěm je so jim w bydlenju wočiwidnje derje šło, hewak nje­bychu so tak rozmnožili. Weterinarny zarjad­ ma nětko problem, telko myšow w zwěrjatownjach zaměstnić.

To a tamne (10.07.19)

srjeda, 10. julija 2019 spisane wot:

Chorobne awto pokradnył je 40lětny muž w Remscheidźe. Zo by spěšnišo domoj přišoł, wza sej wón awto, kotrež před chorownju čakaše. Samsny wóz bě jeho hodźiny do toho do chorownje přiwjezł. Kölnscy policisća wšak móžachu muža na awtodróze A3 njedaloko Königsforsta zajeć. Wón bě pjany, nimo toho njemě­ješe žanu jězbnu dowolnosć.

Wopačni policisća su starušku w Poruhrskej wo złoto a debjenki w hódnoće jednoho miliona eurow wobšudźili. Njeznaći běchu so při telefonje jako policisća wudawali, kotřiž su runje rumunsku cwólbu paduchow zajeli. Paduši mějachu pječa adresu 79lětneje w Dortmundźe při sebi. Radźachu jej drohotne wěcy policiji přepodać a namołwichu ju, złoto a debjenki w płatowych měškach na kěrchowje wotpołožić. Wot skućićelow za­trašena žona je to štyri razy činiła.

To a tamne (09.07.19)

wutora, 09. julija 2019 spisane wot:

Pozdatne falšowane pjenjezy su w delnjofrankskim Lohru nad Mohanom zasadźenje policije zawinili. Wikowar klawěrow bě ju wołał, dokelž měješe 15 bankowkow po 200 eurach za wopačne, kotrež bě jemu kupc klawěra přepodał. Zastojnicy po dokładnym pruwowanju zwěsćichu, zo běchu pjenjezy płaćiwe, ale mjeztym 17 lět stare. Su tuž hinak wu­padali hač dźensniše bankowki.

Paduchow 40 000 prózdnych sadowych kistow su w Meckenheimje pola Bonna zajeli. Mužojo běchu je přez tydźenje stajnje zaso ze składa předawarnje kradny­li. Hłowna přičina: Kóžda kista wunjese štyri eura zastawka. Jedyn ze sobu­dźě­łaćerjow je na nócnej patruli minjeny kónc tydźenja skućićelow wuhladał a policiju informował. Ta móžeše třoch paduchow njedaloko kupnicy zajeć.

To a tamne (08.07.19)

póndźela, 08. julija 2019 spisane wot:

Swójskeho syna wobskoržiłoj staj staršej w Neuruppinje, dokelž bě jeju awto skradźu a bjez jězbneje dowolnosće wužiwał. Do toho běštaj chłostanku přespěšneho jězdźenja dla dóstałoj, na kotrejž bě 28lětny syn jako šofer spóznajomny. Dźeń po tym policisća jeho kontrolowachu a zwěsćichu přeco hišće 2,26 promilow alkohola w kreji. Młody muž wšak zastojnikam klučiki awta dobrowólnje přepoda.

W zawodźe za grilowanske wuhlo a přisłušk w Essenje je w nocy na njedźelu woheń wudyrił. Hašenske dźěła trajachu cyły dźeń, a płomjenja so jara spěšnje rozpřestrěchu. Hłowne twarjenje, hdźež bě material składowany, je so mjeztym sypnyło. Wulkeje horcoty dla njemóžachu so wobornicy hišće k centrumej wohenja předrěć a liča z hoberskej wěcnej škodu. Na zbožo so nichtó njezrani.

nawěšk

 • Jara awtentiske běchu poskićenja ansambla Zabava z Ruskeje.
 • Na zahajenju festiwala štwórtk w Budyskim NSLDź počesćichu přitomni Juraja Kubánku (3. wotprawa) z trójnej serbskej sławu.
 • Hosćo z Peruwa zbudźichu ze swojimi přewšo pisanymi kostimami tójšto zajima.
 • Pólski cyłk z Bolesławieca na štwórtkownym swjedźenskim ćahu k zahajenju festiwala "Łužica 2019" po Budyšinje
 • Algeričenjo na jewišću NSLDź
 • Rejwarjo z Boliwiskeje
 • XIII. mjezynarodny folklorny festiwal "Łužica 2019" je zahajeny. Tule namakaće impresije z prěnich wustupow wobdźělenych skupin. Tule předstajichu skupiny štwórtk dopołdnja w Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle hižo raz dźěćom swoje poskićenja, na wobra
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudowor su zdobom hosćićeljo festiwala.
 • Rejwarki a rejwarjo z pólskeho Bolesławieca
 • Zajim zbudźi tež skupina ze Sewjerneje Makedonskeje
 • Dalši hosćićeljo łužiskeho mjezynarodneho festiwala: Serbska rejwanska skupina Smjerdźaca z hudźbnikami folklorneje skupiny Sprjewjan
 • Překwapjenka běchu mnohim wuměłcy z Peruwa.
 • Prěni raz spožčichu lětsa zarjadowarjo mjezynarodneho folklorneho festiwala wosebite myto a diplom za wurjadny wuměłski wukon. Jón dósta słowakski ansambl Bobańovci za swoju přirodnosć, awtentiskosć a originalitu.
 • Rejwarjo algeriskeho cyłka Couleurs d‘ Algerie
 • Boliwiscy rejwarjo a rejwarki w kostimach na jewišću
 • Boliwičenjo "in action"
 • Sobotu wječor běchu po Chrósćicach mnozy nadróžni muzikanća po puću.
 • Pólski młodźinski orchester z Leśnicy zahaji sobotny wječor na farskim dworje.
 • Tójšto ludźi zhromadźi so na programy na jewišću při gmejnskim zarjedźe ...
 • ... a wobhlada sej poskićenja skupin.
 • Na Koklic statoku předstajichu so tež čłonojo skupiny Wotała. Wšitcy z nich su bywši rejwarjo Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny.
 • Smjerdźečanscy rewjarjo na jewišću pola Koklic
 • Pohlad z jewišća na dwór Wjeselic statoka
 • Na Zahrodnikec-Grutekc statoku pokaza mjez druhim tež Slepjanski folklorny ansambl dźěle swojeho programa.
 • Tež Slepjanscy wuměłcy hižo zahe na dorost mysla.
 • Wšitcy sobuskutkowacy słowakskeho ansambla Bobańovci zamóža znajmjeńša jedyn instrument piskać, spěwać a rejwać.
 • Na Kralec statoku knježeše čiła atmosfera.
 • Schow před krótkim dešćom pytachu sej tež hosćo na Kilankec statoku pod wulkimi předešćnikami.
 • Pólscy hosćo z pokazku ze swojeho programa na Kilankec statoku
 • Wo tym, zo bě sej na lětuši festiwal sobotu a njedźelu do Chrósćic wjac hosći dojěło hač hewak, swědčachu kopate połne parkowanišća.
 • Kultura zwjazuje, kaž tule Smjerdźečanskej rejwarce a algeriskeho rejwarja.
 • Sčasami nimale přepjelnjeny bě Koklic statok.
 • Wudworscy při poslednich přihotach na sobotny wustup na farskim dworje.
 • Wudworscy na farskim dworje
 • Jewišćo při gmejnje bě stajnje derje wopytane.
 • Rjanolinki-rejwarki Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny
 • Serbska reja je jewišću při gmejnje tójšto pasantow do rejki prosyła.
 • Lóze hólcy wječor na jewišću Zahrodnikec-Grutkec statoka
 • Kabaretna skupina Lózy hólcy pokazachu přitomnym we wobłuku programa "Chróšćan special" na Zahrodnikec-Grutkec statoku, zo njejsu w běhu lět ničo zabyli
 • Na Wjeselic statoku zahudźi skupina NIMO ...
 • ... band wokoło Brězanec bratrow Józefa a Jana.
 • Tež němska skupina Slapstickers pokaza, što zamóže.

nowostki LND