To a tamne (19.04.24)

pjatk, 19. apryla 2024 spisane wot:

Spodźiwne zwuki w hawbje nad kuchinskimi kachlemi su swójbu w poruhrskim Hünxe pohnuli, z nuzowym čisłom 110 wohnjowu woboru wołać. Wobydlerjo na to tukachu, zo je so zwěrjo do hawby zabłudźiło. Dobrowólni wohnjowi wobornicy na to dwě wjewjerčce wuswobodźichu. Zwěrjeći běštej so přez klapu wonkowneje murje do kuchnje předrěłoj. Jednu wjewjerčku přepodachu skótnemu lěkarjej, tamna so hnydom zminy.

Z nowej družinu lodu su Italčenjo składnostnje tuchwilneho předsydstwa sku­piny G7 swojemu dobremu mjenu jako najkreatiwniši narod słódkeho lodu wotpowědowali: Składnostnje zetkanja wonkownych ministrow skupiny najwjetšich industrijnych krajow swěta na kupje ­Capri w Neapelskim zaliwje su nowu družinu „Gelato G7“ předstajili: Wšelake słody w barbach wšěch krajow.

To a tamne (18.04.24)

štwórtk, 18. apryla 2024 spisane wot:

Njewšědny přirodny biologiski spektakl wočakuja prawje bórze w USA: Inwaziju miliardow cikadow. Larwy překasancow wotpočuja hišće w zemi a so wudrapaja, je-li so zemja na 18 stopnjow woćopliła. Lětsa budźe wosebje zlě, dokelž su hnydom dwě hoberskej populaciji na rjedźe. Cikady su njestrašne, šěrja pak njesměrnu haru. Čehodla so cikady hakle po wjele lětach jewja, hišće njewědźa.

Mortweho muža do banki přiwjezła je žona w Brazilskej, zo by kredit dóstała. Muž sedźeše w kolesatym stole, medije rozprawjeja. Na wideju je widźeć, kak žona z mužom rěči a spyta, jeho k podpisanju zrěčenja pohnuć. Sobudźěłaćerjam banki wona rozłoži, zo so mužej strowotnisce derje njeńdźe. Tući wołachu na to lěkarja, kotryž smjerć muža zwěsći. Policija žonu zaja. Ta twjerdźi, zo bě muž ­hišće žiwy, jako z nim do banki přińdźe.

To a tamne (17.04.24)

srjeda, 17. apryla 2024 spisane wot:

Blešu wina za šmóratko! Z tutej akciju chce hosćencar w sewjernej italskej Veronje swojich hosći pohnuć, so znajmjeńša wěsty čas mobilneho telefona wzdać. „Njeje žaneje přičiny, stajnje po pjeć sekundach na telefon wudźěrać. Někotrym je to mjeztym kaž droga. Njech sej w tym času radšo dobru kapku wina popřeja.“ Za blešu wina dyrbja hosćo handy při zachodźe do kamora zamknyć dać. Pječa 90 procentow hosći poskitk wužiwa.

Wjace hac 1 100 přizjewjenjow za dohladowarja swětłownje dóšło je na kupje Wangerooge w Sewjernym morju. Zamołwići běchu městno w februaru wupisali. Swětłownju wužiwaja jako wuhladnu ­wěžu za turistow. Zamołwity ma zastupne lisćiki a suweněry předawać a so wo porjad starać. Najwjetši problem gmejnskeho zarjada nětko je, ze wšěmi požadarjemi personalne rozmołwy wjesć.

To a tamne (16.04.24)

wutora, 16. apryla 2024 spisane wot:

Njewšědneho hrajerja – z kožuchom a štyrjomi nohami – pytaja w dźiwadle w badensko-württembergskim Ulmje. Za operu „Lessons in Love and Violence“ ma pos na jewišću stać, dwójce 15 mjeńšin w kóždym předstajenju. Činić ničo njetrjeba. Jeho nadawk je, měrnje pódla spěwarki stać. Dźesać předstajenjow w juniju a juliju tuchwilu planuja. Při prěnim castingu su třo wobsedźerjo swojeho psa předstajili, intendantej, sopranistce a zastupjerjej weterinarneho zarjada, kiž ma wustupej psa přizwolić. Kriterije zarjada su krute: Psyk ma dorosćeny, strowy a sebjewědomy być. Dźiwadłowy stres za jewišćom njeměł jeho mylić.

To a tamne (15.04.24)

póndźela, 15. apryla 2024 spisane wot:

Wopita šoferka bjez jězbneje dowolnosće je so při wobchadnym njezbožu w vogtlandskim wokrjesu ćežko zraniła. 41lětna bě w Reichenbachu z 1,7 promilemi alkohola w kreji po puću. W křiwicy zhubi wona kontrolu a prasny do laterny a wobchadnych taflow. Skónčnje wosta wona mjez štomami tčacy. Zastojnicy zwěsćichu, zo šoferka hižo dlěši časa žanu jězbnu dowolnosć wjace nima.

Z wosebje wjele błyskačemi chce policija šoferow tutón tydźeń na problem smalenja skedźbnić. Tak mjenowany Speedweek přewjedu tež w druhich europskich krajach. W Němskeje wobdźěli pak so jenož pjeć zwjazkowych krajow na marathonje błyskačow. Sakska je wotprajiła a Braniborska chce so jenož na wjeršku akcije, přichodny pjatk, wobdźělić. Kritikarjo pokazuja na nadměrnje wulku prócu a na poměrnje snadny wužitk akcije.

To a tamne (12.04.24)

pjatk, 12. apryla 2024 spisane wot:

Najstarše zwěrjo Berlinskeje coologiskeje zahrody ma narodniny. Gorilowa dama Fatou swjeći jutře swoje 67ćiny. Hižo dźensa chcychu ju z „wulkej zelenej“ překwapjenku zwjeselić, nawodnistwo zwěrjenca zdźěla. Hladajo na starobu woby­dlerjo na to dźiwaja, zo njedóstanje Fatou přewjele słódkich płodow. Prawdźepo­dobnje je Fatou najstarši gorila na swěće. Hoberske zwěrjata docpěwaja w přirodźe starobu 35 lět, w zwěrjencach 50 lět.

18 kilogramow złota namakali su policisća při kontroli awta na awtodróze w Bayerskej. Sobujěduceju nachwilnje zajachu, wumjetujo jimaj „płokanje pjenjez“. Złoto bě do dulow late, njeměješe pak hamtsku ličbu podźěla złota zadypanu. Po aktualnych kursach złota na wikach bě złoto znajmjeńša 400 000 eurow wunjesło. Ciwilnym zastojnikam bě awto napadnyło, na čož je přeslědźichu.

To a tamne (11.04.24)

štwórtk, 11. apryla 2024 spisane wot:

Wulke rozhorjenje zbudźa reklamowy widejo za běrnjacy chip tuchwilu w Italskej. W filmje podawa duchowny rjadniskej sotře město woblatka tajki chip. 30 sekundow trajacy spot skónči so z wuprajenjom „Wšědnje něšto bójskeho“. K tomu zaklinči typiske knaknjenje při rozkusnjenju chipa w hubje. Kontrolny organ wabjenskeje industrije poruči, wabjenski film cofnyć, dokelž wón nabožne začuća milionow Italčanow rani.

60 dnjow kruće we łožu ležeć ma skupina dobrowólnych w nadawku Němskeho centruma za lětarstwo a swětnišćo w Kölnje. Po tutym puću chcedźa wuslědźić, kak čłowjeske ćěło na dołho trajacu bjezćežitosć w swětnišću reaguje a što móhli přećiwo negatiwnym sćěham činić. Astronawća skorža, zo bědźa so we swětnišću z hłowywjerćenjom a špatnej koordinaciju w rumnosćach.

To a tamne (10.04.24)

srjeda, 10. apryla 2024 spisane wot:

Swětowe mišterstwo slědźacych psow su wčera w mecklenburgsko-předpomorskim Linstowje zahajili. Cyłkownje 48 psow z 22 krajow so na wubědźowanju wobdźěli. Spřihotowali su wjacore stopy na wulkich zahonach, kotrež maja psy slědować. Při tym njesmědźa so wot wopačnych slědow zamylić dać. Wjacore ratarske zawody su swoje pola z něhdźe tysac hektarami za to přewostajili.

Na wšě 570 litrow diesela pokradnyli su njeznaći na twarnišću w vogtlandskim Auerbachu. Paduši běchu prawdźepo­dobnje w nocy na wutoru wěko bagro­weho tanka wotłamali a diesel wotklumpali. Kradnjene ćěriwo płaći tysac eurow. Policija pyta za swědkami.

To a tamne (09.04.24)

wutora, 09. apryla 2024 spisane wot:

Swójske wuměłske ambicije spjelnił je sej sobudźěłaćer Mnichowskeje wuměłskeje zběrki Pinakothek a je tam skradźu jednu ze swojich mólbow powěsnył. Nětko skorža přećiwo njemu wobškodźenja wěcow dla. 51lětny bě při powěsnjenju wobraza dźěry do sćěny točił. Muž bě ­sobudźěłaćer techniskeho wobłuka muzeja. Nowy wobraz na sćěnje bě dohla­dowarjam hnydom napadnył. Kajki wuměłski stil moler zastupuje, njeje znate.

Dźesać km/h spěšniši po puću hač dowolene bě hołbik w Hagenje. Tole je policija sewjerorynsko-westfalskeho města ze swojim błyskačom dokumentowała. Dowolene běchu w kontrolowanej kónčinje 30 km/h. Ptačk pak lećeše dźesać kilometrow spěšnišo, na čož nastroj poli­cije „błyskny“. Po chłostanskim katalogu by hołb 30 eurow pokuty płaćić dyrbjał. Policija pak chce kulantna być.

To a tamne (08.04.24)

póndźela, 08. apryla 2024 spisane wot:

Z receptom za nuklacy ragout warnuja na plakatach při busowych zastanišćach wokoło francoskeho Montpelliera před škodami, kotraž dźiwje nukle tam načinjeja. Jich ličba je minjeny čas widźomnje rozrostła, dokelž je lědma hišće třěleja. Wosebje ratarjo skorža, zo nukle sadźenki truskalcow žeru. Tole tež zahrodki a sportnišća njejsu wěste. Ludźo měli so na to dopominać, kak derje nuklacy ragout słodźi, měšćanosta měni.

70 kilogramow cannabisa w bydlenju měšćanostki sćazała je policije při wulkozasadźenju přećiwo dealerjam drogow w francoskim městačku Avallon. Tež wot měšćanostki wobhospodarjenu apoteku su w tym zwisku přeslědźili. Policija je při tajkich akcijach minjene poł lěta wjace hač 7 000 wikowarjow drogow zajała. Nimo to sćazachu 3,6 tonow drogow, sta bróni a 11,3 miliony eurow.

nowostki LND