To a tamne (18.04.19)

štwórtk, 18. apryla 2019 spisane wot:

Loni bě měšćanski zarjad w Nürnbergu dał wosebity nuznik za psow instalować. Přestrjeń je z pěska a něhdźe dźesać kwadratnych metrow wulka, štož płaćeše 2 000 eurow. Snadneho wužiwanja dla pak budźe hajzl nětko po jeno jednym lěće zaso wottwarjeny. Město toho zasyłaja płoninu z trawu. Kaž zarjad zdźěli, njejsu čujomne polěpšenje zwěsćili. Eksperiment, po cyłej Němskej jenički tajki, je potajkim zwrěšćił.

Wosebitu oazu maja sydom dźiwich wjewjerčkow w Berlinje. Terasa na třěše doma skića najlěpše wuměnjenja. Wo to postarał je so Frank Wilde, kotryž při­hotuje jim worješki a snack z wšelakich družinow zeleniny. Na swojej Facebook-stronje wozjewja wón wšědnje nowe dožiwjenja wjewjerčkow. Kóžda z nich wšak ma wosebity charakter. Mjeztym su zwěrjata hižo znate a dosć prominentne.

To a tamne (17.04.19)

srjeda, 17. apryla 2019 spisane wot:

Na sydle sobujěduceho sedźo je 14lětna awto maćerje, kotraž bě do womory padnyła, z awtodróhi wodźiła. 41lětna mać bě so po informacijach policije njewočakowano zwjezła. Krótko do wotjězdki na A3 njedaloko Würzburga bě holca z ně­hdźe 100 km/h wodźidło přewzała. Jězba skónči so w přirowje parkowanišća. Wot holcy alarmowani pomocnicy dowjezechu mać do chorownje. Policija chwaleše „wušiknu a zmužitu“ akciju a wupraji 14lětnej „wulke připóznaće“.

Cyłkownje 13 kradnjenych palmow je Drježdźanska policija w pincy bydlenskeho zhromadźenstwa namakała. Rostliny běchu w nocy na njedźelu z terena twarskich wikow pokradnyli. Štož paduši njewědźachu: Jedna z drohich palmow bě ze sćelakom GPS wuhotowana. Twarske wiki běchu tak na dotalne padustwa reagowali. Zastojnicy su signal sćěhowali a wšitke­ palmy našli. Přećiwo třom po­družnikam nětko přepytuja.

To a tamne (16.04.19)

wutora, 16. apryla 2019 spisane wot:

Mosty a dróhi zaraćili su wobswětowi aktiwisća wčera w Berlinje, Londonje a druhich­ městach, z čimž žadachu sej lěpšu politiku za škit klimy. W Berlinje sydnychu so na sprjewiny móst mjez Friedrichshainom a Kreuzbergom. Po njewuspěšnych jednanjach policisća jich wotnjesechu. W Londonje ležachu demonstranća w pisanych kostimach a z plakatami w ruce na pućach a mostach.

Młode swójby do Braniborskeje nawabić chce tamniše krajne knježerstwo z njewšědnym bydlenskim projektom: Swójby móža měsac dołho w njezwučenych objektach na probu bydlić, na ponowjenym hrodźe, wutwarjenym starym dwórnišću abo w młynje. Hač do 1. meje móža so zajimcy hišće přizjewić. Wuzwolenym skića nimo bydlenja tež wosebity program z wulětami po kraju. Braniborske swójby njesmědźa so bohužel za dowolowy poskitk požadać.

To a tamne (15.04.19)

póndźela, 15. apryla 2019 spisane wot:

Zahrodkoweho palčika, kotryž je bywši zwjazkowy kancler Helmut Schmidt (1918–2015) wosobinsce pomolował, su w Hamburgu za 3 000 eurow přesadźowali. Politikar SPD bě figuru swój čas za beneficnu akciju porjeńšił. Dochody z awkcije chcedźa za přetwar dźěsćownje wužiwać. Palčik ma na hłowje čerwjenu čapku z chorhojčku Němskeje. W prawej ruce dźerži wulki hórniski hamor, lěwu ruku ma do zaka tyknjenu.

Jastwo na předań je w durinskim měsće Gera. Hódnota bywšeje justicneje institucije je na internetnej stronje ležownostneho zarjada z 298 000 eurami za 7 500 kwadratnych metrow podata. Zajimcy dyrbja koncept wužiwanja objekta předpołožić. Jastwo su lěta 2017 zawrěli, po tym zo bě ličba jatych spochi woteběrała. Nimo toho twaritej Sakska a Durinska zhromadne jastwo w Zwickauwje.

To a tamne (12.04.19)

pjatk, 12. apryla 2019 spisane wot:

Hórnicy a Romjenjo maja přichodnje na amplach pěškow w poruhrskim Bergkamenje widźeć być. To je tamniša měšćanska rada wčera wobzamknyła. Nastajić chcedźa pjeć amplow z motiwom hórnika a jednu z Romjanom z nahłownikom, tarču a hlebiju. Hórnistwo je w stawiznach města wažnu rólu hrało, we wopodstatnjenju rěka. Nimo toho bě w regionje hoberske lěhwo romskich wojakow.

Nimale 500 spěwarjow pytaja hišće za wulki chórowy musical wo Martinje Lutheru Kingu, wojowarju wo čłowjeske prawa w USA. Kruch „Són změni swět“ z 800 spěwarjemi, bigband a solistami ma klětu w Ludwigsburgu swoju pre­mjeru dožiwić. Potom chcedźa musical tež w druhich městach předstajić, a to w kooperaciji z městnymi cyrkwinskimi zwjazkami. „Kóždy móže sobu činić, hač cyłe chóry abo jednotliwcy.“

To a tamne (11.04.19)

štwórtk, 11. apryla 2019 spisane wot:

Platformu za přizemjenje helikopterow předać chce statny twarski zarjad Norwegskeje. Wona je na twarjenju w knježerstwowej štwórći w stolicy Oslu připrawjena. Dokelž chcedźa dom spotorhać, ma so platforma předać. Zarjadej je wažne, zo kupc stare twarske dźěle a materialije znowa wužiwa. Přidatnje poskića cyhele, woclowe nošaki, schody a wobłoženja.

Sudniski wusud w zwadźe kruwjacych zwónčkow w hornjobayerskim Holzkirchenje dla rěka: Mnichowske wyše krajne sudnistwo wotpokaza skóržbu wobydlerja, kotrehož su zwónčki kruwow na bliskej pastwje mylili. Wón bě zhromadnje z mandźelskej přez wjacore instancy skoržił. Samo politikarjo na to skedźbnjeja, zo dźe w tym padźe tež wo susodstwo domoródnych a přisydlenych. „Ći, kotřiž chcedźa tu priwilegowani bydlić, měli žiwjenske wašnja ludźi akceptować.“

To a tamne (10.04.19)

srjeda, 10. apryla 2019 spisane wot:

800 ludźi ze 40 krajow pokazuje na wikach wunamakarjow w šwicarskim Genfje swoje najnowše kreacije. Po informacijach zarjadowarjow je tam wjace hač tysac wunamakanjow z wobłukow wobswět, medicina, wěstota, wobchad a wšědna kultura widźeć. Mjez nimi su airbag za staršich ludźi, zo njebychu so při padnjenju zranili, app, kotraž měri stres młodostnych, a duša, reagowaca na akustiske přikazy. Na tajkich wikach dochadźa k zrěčenjam po milionach eurow.

Wowcu jako „trawusyčak za sedźenje“ poskića muž w Nowoseelandskej a je tak w interneće čiły wothłós zbudźił. Na přesadźowanskej platformje TradeMe po­kazuje wón wowcu z dźěćacym sedłom na chribjeće pod hesłom „lědma trjebana, w dobrym stawje“ a žada sej za nju znajmjeńša 7 200 eurow. Dotal wšak njeje nichtó zwólniwy telko pjenjez wudać.

To a tamne (09.04.19)

wutora, 09. apryla 2019 spisane wot:

Do škleńčanych duri rěznistwa zrazył je muž ze swojim awtom w Freitalu. Po dotalnych dopóznaćach sedźeše starši muž za wodźidłom, jako z wozom do zachoda wobchoda prasny. Škleńčana fronta so dospołnje rozbi. Šofer so při njezbožu snadnje zrani. Policija přepytuje, kak je k njezbožu přišło. K starobje muža žane informacije njepředleža.

Do cirkusoweho stana nachwilnje přećahnyli su studenća Techniskeje uniwersity w Braunschweigu. Něhdźe 700 studentow tam wot wčerawšeho wuknje, dokelž hłownu žurlu uniwersity tuchwilu ponowjeja. Čerwjeno-běły stan na terenje wysokeje šule ma dwaj semestraj dołho jako prowizoriske kubłanišćo słužić. „Chcemy wam dźensa magiju konstrukciskeje techniki w stanje zbližić“, rjekny prof. Thomas Vietor. Stan je z internetom a tepjenjom wuhotowany.

To a tamne (08.04.19)

póndźela, 08. apryla 2019 spisane wot:

Zwada mjez dźěćimi na hrajkanišću před hosćencom w badensko-württembergskim Lottstettenje je w bijeńcy mjez dorosćenymi z wjacorymi zranjenymi wuwjercholiła. Po tym zo běchu so starši do zwady dźěći měšeli, so nalada mjez nimi přiwótři. W hosćencu so dale wurěčowachu a so skónčnje bijachu. Šesćo so zranichu, třo dyrbjachu samo do chorownje. W hosćencu bičcy tójšto rozbichu. Policija je z wjacorymi zastojnikami zapřimnyła.

Kurioznu wurěč měješe smaler w Awstriskej, jako jeho policisća přespěšneho jězdźenja dla zadźeržachu. Zastojnikam 27lětny rozłoži, zo chcyše awto sušić, po tym zo bě je runje wumył. Wón bě na dróze ze 118 km/h po puću, na kotrejž je 60 km/h dowolenych. „Awto bě woprawdźe mokre“, zastojnicy wobkrućichu. Přiwšěm dyrbi šofer pokutu płaćić a jězbnu dowolnosć na dwaj tydźenjej wotedać.

To a tamne (05.04.19)

pjatk, 05. apryla 2019 spisane wot:

Joggingowe cholowy zakazali su na realnej šuli w sewjerorynsko-westfalskim Bad Oeynhausenje. Wjacori šulerjo běchu zas a zaso w šěrych šlapotatych cholowach na wučbu přišli. Mjeztym je so šulska konferenca za zakaz wuprajiła, a přirady staršich, wučerjow kaž tež šulerjow su tomu přihłosowali. Wučerjo smědźa šulerjow trójce napominać, štwórty raz sćelu jich domoj so předrasćić.

Spisowaćel Theodor Fontane jako amplowe znamješko je wot dźesnišeho w ródnym měsće Neuruppinje widźeć. Składnostnje 200. narodnin sławneho syna města su sej zamołwići zajimawostku wumyslili. Ample maja wobchad pěškow na Fontanowym naměsće rjadować. Widźeć je silueta Fontany jónu pěši z kobłukom a kiješkom a jónu stejo z kłobukom w ruce. Wuwzaćne rjadowanje płaći hač do kónca lěta.

nawěšk

nowostki LND