To a tamne (11.09.20)

pjatk, 11. septembera 2020 spisane wot:

Po nimale tydźenju na morju su pomocnicy dweju rybarjow před pobrjohom Awstralskeje wuchowali. Čołm, kiž njemóžeše skóncowaneho motora dla hižo jěć, wuhladachu po dny trajacym pytanju južnje města Adelaide. Do toho běchu nadźiju, jeju hišće žiweju namakać, nimale hižo spušćili. Najbóle wohroželi běchu rybarjow hoberske žołmy, kaž rozprawještaj. Swójbni witachu jeju z blešku piwa.

Mało jasnosće je sudniski wusud smjerdźateho kozoła dla wunjesł. Sudnistwo w Bayreuthu bě wukazało, zo njesmě smjerd skoćeća susodow „bytostnje“ mylić. Što to konkretnje rěka, njemóžeše tež rěčnik sudnistwa rjec. Susodka bě plahowarja skotu wobskoržiła, zo kozoł jeho stadła pječa surowje smjerdźi. Sudnik ­bě so wosobinsce k stadłu kozow podał, grawoćiwy smjerd, kotruž susodku hněwa, njemóžeše pak zwěsćić.

To a tamne (10.09.20)

štwórtk, 10. septembera 2020 spisane wot:

Dospołnje wopiłoj stej so dwě starušce w spěšniku ICE z Berlina, zo skónčnje na chódbje ležeštej. Sanitetarjo a policisća wzachu jeju w Hannoveru z ćaha. Test wunjese pola 72lětneje Mnichowčanki štyri promile, jeje 75lětna přewodnica z Gütersloha měješe přeco hišće tři. Dokelž nochcyštej na žadyn pad do chorownje, dyrbještej do dweju celow policaj­skeje straže. Po šěsć hodźinach spara je so jimaj zaso widźomnje lěpje šło. Přičina žlokańcy njeje přiwšěm znata.

Ćelo z kupanskeho basenka wuswobodźili su wohnjowi wobornicy w městačku Tann njedaloko hessenskeho Fulda. Skoćo bě zakryće poola za krutu podłohu měło a so přełamało. Wobydlerjo domu słyšachu njezwučene zwuki a alarmowachu wohnjowych wobornikow. Tući wulki dźěl wody wuklumpachu a ćelo wućahnychu, kotrež bě z pastwy ćeknyło.

To a tamne (09.09.20)

srjeda, 09. septembera 2020 spisane wot:

Pruwowanje policajskich psow přepadnył je rottweiler Balou w Bremerhavenje. Balou so jako słužbny pos „scyła njehodźi“, dokelž je prosće přeluby a tajki „prawy swójbny“, kaž rěčnik policije praji. Su tuž za nowym wobsedźerjom pytali a jeho mjeztym namakali. Balou bě loni runje wosom tydźenjow stary k policiji přišoł. Mjeztym je wurosćeny a sylny, ale dospołnje njestrašny.

Ručna toboła sobujěduceje na motorskim je so wosrjedź jězby zapaliła. Ani 15lětna ani lěto starši šofer pak njejstaj to pytnyłoj. Prawdźepo­dobnje bě so horceho wupuchadła dótknyła. Młodostnaj jědźeštaj dale, doniž jeju šoferojo na płomjenja njeskedźbnichu. Hakle na to ­wodźer motorskeho na pobóčnej čarje awtodróhi A 6 pola Weinsberga zasta. Wobsadka chorobneho awta płomjenja podusy. Nichtó so na zbožo njezrani.

To a tamne (08.09.20)

wutora, 08. septembera 2020 spisane wot:

Z ćežkej techniku kóčku wuswobodźili su wohnjowi wobornicy w Kladnje pola Prahi. Wona bě tam do jeno 30 centimetrow šěrokeje škałby mjez dwěmaj domomaj padnyła, hdźež nadobo kruće tčeše. Podarmo wobornicy spytachu ju z powjazom wućahnyć. Skónčnje so rozsudźichu dźěru do sćěny wudypać. Po tři hodźiny trajacej akciji móžachu kóčku zbožownej wobsedźerce přepodać. Wěcna škoda, kotruž su nacinili, njeje znata.

Nowy swětowy rekord w lodowej kabinje nastajił je ekstremny sportowc Josef Köberl w měsće Melk. Awstričan je minjenu sobotu jenož kupanske cholowy woblečeny w lodźanym kašćiku dwě hodźinje, 30 mjeńšin a 57 sekundow wutrał. 42lětny je tak swój dotalny rekord wo wjace hač 20 mjeńšin polěpšił. Köberl trenuje hižo wjele lět jako „lodowy płuwar“ a tež priwatnje wo ćopłotu njerodźi. Tak ma tepjenje zwjetša hasnjene.

To a tamne (07.09.20)

póndźela, 07. septembera 2020 spisane wot:

Młody boran je w schleswigsko-holsteinskim Heidegrabenje po wikowej hali běhał a tam wopytowarjow kofejownje nastróžił. Połdra lěta stare skoćo bě přez awtomatiske durje do hale přišło a je so něhdźe dźesać mjeńšin po wikach rozhladowało. Do toho bě z bliskeje pastwy ćeknyło a po wsy běhało. Nawoda hale wozjewi wobraz njewšědneho wopytowarja na Facebooku, na čož so wobsedźer borana přizjewi a sej po njeho přijědźe.

Wopačny policist w starej uniformje je ludźom w schleswigsko-holsteinskim měsće Heide napadnył. Wobšudnik bě staru zelenu město nowu módru słužbnu drastu woblečeny. Takle předrasćeny wón spyta kompjuter swójby w jeje by­dlenju sćazać, na kotrymž běchu pječa ilegalne daty. Wobydlerjo jemu njewěrjachu a informowachu prawu policiju. Na to skućićel ćekny. Nětko za nim pytaja.

To a tamne (04.09.20)

pjatk, 04. septembera 2020 spisane wot:

Bicarne chłostanje čaka na ludźi w indoneskej stolicy Jakarta, hdyž so spjećuja škitny nahubnik wužiwać. Tak smědźa wolić, hač powšitkowužitne dźěło wukonjeja, hač pokutu zapłaća abo so jednu mjeńšinu do kašća lehnu, zo móhli hižo raz wuspytać, kotre konsekwency móže jich zadźerženje měć. „Mysli na to, što so stanje, jeli covid-19 dóstanješ“, praji zastojnik mužej, kiž w kašću leži. Tele widejo bě wčera na Youtube widźeć. Kaž po­trjecheny rjekny, njemóžeše wón pokutu 14 eurow zapłaćić.

Aktiwisća su w centrumje města Tel Aviv z pomocu „zeleneho“ truta pakćiki z drogami wotćisnyli. Z akciju so woni za to angažuja, zo měli w Israelu marihuanu legalizować. Tójšto pasantow je sej tajki pakćik sobu wzało. W kraju Srjedźneho wuchoda nimale wšědnje plantaže z drogami wotkrywaja.

To a tamne (03.09.20)

štwórtk, 03. septembera 2020 spisane wot:

Z cyrkwje w sewjerosakskej wsy Kossa njeklinča jeno zwony, ale nětko tež alpski róžk. 18lětny Janus Deutrich měješe ideju, cyrkej jako probowy rum wužiwać. Wšako ma tam městno a wuběrnu akustiku. Wón dźě tam tak a tak wšědnje je, zo by tam zwony zwonił. Nětko ma ­samo dwójnu přičinu za to. Tamnišeho fararja iniciatiwa jara zwjesela. Kossaski ewangelski Boži dom dźě jenož hišće mało wužiwaja. Jónu wob měsac w nim kemše swjeća, hewak tež hišće kwasy, křćeńcy a pohrjeby.

Dromedary na wokrjesnej dróze blisko hessenskeho města Ober-Ramstadt su pytansku akciju policije wuwabili, dokelž njemóžeše wobsedźerku zwěrjatow ­nańć. Kaž so skónčnje wukopa, bě 54lětna w lěsu z dromedarami so wuchodźujo padnyła a so ćežko zraniła.

To a tamne (02.09.20)

srjeda, 02. septembera 2020 spisane wot:

Po wšěm zdaću skutkowny škit před paduchami skići kumštna kurjawa. Tajku naprawu su w Düsseldorfskej bance instalowali, a wšitko je derje fungowało. Alarma dla je so tam po wšěch rumnosćach husta mła wupřestrěła. Bohužel pak jednaše so wo wopačny alarm, tak zo běchu přistajeni chětro překwapjeni. Wohnjowa wobora dyrbješe samo wjacorych sobudźěłaćerjow z banki wjesć, dokelž běchu bjez kóždeježkuli orientacije. Čehodla bě alarm wudyrił, njeje jasne. Najebać to je wěste, zo instalowana kurjawa skutkuje.

Zo móža jehnjata jara drohotne być, pokazuje přikład ze Šotiskeje. Minjeny tydźeń přewjedźechu w Lanarku awkciju, hdźež docpě młodźo z mjenom Double Diamond (dwójny diamant) sumu nimale 412 000 eurow a je tak do Guinessoweje knihi rekordow zašło. Kaž šotiscy burja měnja, njejsu hišće ženje rjeńšu wowcu widźeli.

To a tamne (01.09.20)

wutora, 01. septembera 2020 spisane wot:

Jedna-li so wo woprawdźiteho krokodila, ma wón w Němskej relatiwnje dobre šansy přežiwić, zdźěli wčera slědźer Oliver Wings z Martina Lutheroweje uniwersity Halle-Wittenberg. Prašała bě so za tym powěsćernja dpa. W rěce Unstrut pytaja za krokodilom, kotrehož běchu tam wuhladali. Wings wšak skedźbnja na riziko, kotrež měli sej ludźo wuwědomić. Wšako jedna so wo strašne zwěrjo. Wone drje pomałe a spłóšiwe skutkuje, ale móže spěšnje kaž błysk metry daloko z wody skočić.

Chětro hłódny drje bě paduch minjeny pjatk we Würzburgu. Tak njemóžeše 41lětny dočakać a je ćelace medaljonki hnydom syre w kupnicy zjědł. Jako policija přijědźe, njeje wón spontany přikusk zapłaćić móhł, dokelž njeměješe žane pjenjezy při sebi, za to pak konop.

To a tamne (31.08.20)

póndźela, 31. awgusta 2020 spisane wot:

Dwě módrej awće samsneje marki na jednym parkowanišću stej 80lětnu šoferku w badensko-württembergskim Oberroće tak zamyliłoj, zo je samo wopačne jězdźidło wužiwała. Poprawny 20lětny wobsedźer bě nimo toho klučik tčacy wostajił, tak zo dyrbješe žona jenož hišće do awta zalězć a wot­jěć. Młodostny je tuž policiju zawołał, dokelž bě jemu jězdźi­dło po wšěm zdaću něchtó pokradnył. Hakle syn 80lětneje pytny, zo mataj w garaži wopačne awto stejo.

Młody baćon je chowancow pěstowarnje w bayerskim Neu-Ulmje tak derje wobstražował, zo njemóžachu ani starši swoje dźěći tam wotewzać. Hakle hajnik zamó z pomocu přitomnych ptaka popadnyć, kotrehož dowjeze do bliskeho biotopa, kaž w policajskej rozprawje rěka. Kaž so wukopa, bu baćon z ruku wotćehnjeny a je tuž na ludźi zwučeny był.

słowo lěta 2020

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND