To a tamne (20.05.21)

štwórtk, 20. meje 2021 spisane wot:

Spjacemu pasažěrej ze Španiskeje je paduch na Düsseldorfskim lětanišću mobilny telefon a črije pokradnył, kotrež bě sej za swój spink na ławce zuł. Policija pak skućićela spěšnje zwěsći. Wšako běchu kamery wšitko nahrawali. 43lětny Španičan bě so pola policije přizjewił. Po 20 mjeńšinach 38lětneho pakostnika hišće na lě­tanišću lepichu. Rubiznu měješe wón při sebi. Přewšo zbožowny móžeše Španičan z jězbu skónčnje pokročować.

W Berlinje pokradnjene a w Běłohrodźe předate wubědźowanske koleso su cłownicy na Stuttgartskim lětanišću našli. Zastojnicy běchu porik po přizemjenju kontrolowali a sej koleso bliže wobhladali. Jako ramikowe čisło přepruwowachu, so wukopa, zo bu 3 000 eurow drohe koleso před třomi lětami pokradnjene. Pućowacaj měnještaj, zo staj koleso w interneće kupiłoj. Te je nětko zaso w Berlinje.

To a tamne (19.05.21)

srjeda, 19. meje 2021 spisane wot:

Zbytki podnurjeneje wsy su tuchwilu w italskim Južnym Tirolu widźeć. Twarskich dźěłow dla je woda spjateho jězora wotpušćena. Znaty je jězor cyrkwineje wěže dla, kotraž tež z napjelnjeneho jězora saha. Wjes běchu 1950 zapławili, zo móhł spjaty jězor za wodomilinarnju nastać. Wjace hač 160 domow běchu tehdy wotbagrowali abo rozbuchnyli. Jeničce cyrkwinu wěžu ze 14. lětstotka dyrbjachu pomnikoškita dla stejo wostajić.

Płót zwěrjenca wobškodźiło je nakładne awto z měšakom, połnym betona jako so w bayerskim Dürrwangenje powróći. Zranił so na zbožo nichtó njeje. Lkw z betonom bě so z njeznateje přičiny do přirowa sunyło a so powróćiło. Elefantka Carla bě prěnja na městnje njezboža a je powróćene awto wobčuchała. Wona pak zajim spěšnje zaso zhubi, dokelž na nju wobjed ­čakaše.

To a tamne (18.05.21)

wutora, 18. meje 2021 spisane wot:

Legendarne spěchanje po schodach New-Yorkskeho Empire State Buildinga, kotrež dyrbjachu loni koronapandemije dla wotprajić, chcedźa zaso přewjesć. Mjeztym 43. wubědźowanje planuja lětsa 26. oktobra. Pandemije dla je ličba wobdźělnikow na 125 wobmjezowana, a tak chcedźa jich wulosować. W lěće 2019 bě Polak Piotr Łobodziński 1 576 schodźenkow wysokodomu w dźesać minutach a pjeć sekundach zmištrował.

Njedorozumjenje wopačneje pizzy dla je w delnjobayerskim Grafenauwje k namócnym rozestajenjam wjedło. We wjaceswójbnym domje běchu wobydlerjo wšelakich domjacnosćow pola wšelakich posłužbow pizzu skazali. Po tym zo bě 26lětny posoł pizzu wopačnemu adresatej wotedał, so wobydlerjo z nim wadźachu a storkachu do njeho. Nimo toho su awto dodawarja pizzy wobškodźili.

To a tamne (17.05.21)

póndźela, 17. meje 2021 spisane wot:

Udo Lindenberg přija k dźensnišim 75. narodninam tež zbožopřeća Berlinskeho knježaceho wyšeho měšćanosty Michaela Müllera (SPD). Lindenberg je so na najwšelakoriše wašnje „za přewinjenje murje a za dojednanje mjez wuchodom a zapadom zasadźał“, Müller piše. Po znowazjednoćenju „angažowaše so za přewinjenje murje we hłowach, přećiwo hidźe na cuzych, za tolerancu, respekt a pisanu towaršnosć“.

Kopanje do dakla je muža w porynsko-pfalcowskim Ludwigshafenje do jastwa přinjesło. Jako přiwołani policisća personalije 52lětneho přepruwowachu, so wukopa, zo za nim z wukazom zajeća pytaja. Muž wšak wo tym ani ničo njewědźeše. Zastojnicy dowjezechu jeho do jastwa. Hač je so mały dakl 63lětneje wobsedźerki přez kopanje skućićela zranił, njeje ­policija zhoniła.

To a tamne (14.05.21)

pjatk, 14. meje 2021 spisane wot:

Na sćežor milinowoda zalězł je mjedwjedź w měsće w južnym zwjazkowym staće USA Arizona, zo by tam wotpo­čował. Policija dyrbješe wokolne dróhi w Douglasu njedaloko mjezy k Mexiku a awtodróhu zawrěć, zo móhli mjedwjedźa wućěrić. Při tym hrožeše strach, zo poćerpi zwěrjo zranjenja miliny dla. Skónčnje mjedwjedź po sćežoru zaso dele zalěze. Policija ludźi namołwješe, městno spěšnje wopušćić, wšako je a wostanje mjedwjedź dźiwje a rubježne zwěrjo.

Wurosćeny łós (Elch) je so po wobchodźe za barby w Šwedskej rozhladował. Widejowa kamera dokumentowaše, kak zwěrjo naraz w róžku wobchoda w juhošwedskim Kalmaru steješe. Dospołnje njejasne je, kak so wulke skoćo do wobchoda dósta. Łosa dyrbjachu zatřělić, dokelž njewidźachu móžnosć, kak móhł wobchod zaso wopušćić.

To a tamne (12.05.21)

srjeda, 12. meje 2021 spisane wot:

Sydom metrow wysoki drjewjany křiž a k tomu słušacy betonowy fundament dyrbi žona ze swojeje zahrody wotstronić. To je Düsseldorfske hamtske sudnistwo nětko rozsudźiło. Žona, kotraž bě křiž stajić dała, ma drje prawo zahrodu wužiwać, křiž pak njesłuša swojeje wulkosće a wobswětlenja dla „k normalnemu wuhotowanju zahrody“. Žona bydli w dwuswójbnym domje. Susodka bě křiža dla, kiž je tež w nocy wobswětleny a ju w sparje myli, skóržbu zapodała.

Tragiski kónc poćerpjeła je twochnjena kruwa w Zwickauwje. Wona bě so do rěki Modły (Mulde) dóstała, hdźež je dospołnje panisce reagowała. Do toho bě ze stadła ćeknyła, kotrež runje na pastwu ćěrjachu. Dokelž njeje so zaso popadnyć dała, wuradźowaše bur z weterinarnym zarjadom a so skónčnje rozsudźi kruwu zatřělić dać.

To a tamne (11.05.21)

wutora, 11. meje 2021 spisane wot:

Nócny wopyt pawka w stwě 15lětneje je paniku a zasadźenje policije zawinił. Susodźa słyšachu w nocy na póndźelu wołanje wo pomoc z bydlenja wjaceswójbneho domu w sewjerorynsko-westfalskim Willichu a wołachu policiju. Zastojnicy pak kłapachu podarmo wo durje. Młodostna wołaše dale wo pomoc a policistow namołwješe, „skónčnje do bydlenja přińć“. Tak woni durje přerazychu a nańdźechu 15lětnu w „totalnej panice“, na zemi pak njestrašneho pawka.

Po měsće skakacy kenguru je policiji w delnjosakskim Lauenbrücku wulke ­hódančko. Spočatnje nochcychu žonje prawje wěrić, kotraž bě kenguruwa pječa po swojej ležownosći skakać widźała. Mjeztym pak je jeho fotografowała a z widejom wo nim zadźiwanje zastojnikow zbudźiła. Nětko hódaja, zwotkel móhł kenguru pochadźeć, a pytaja swědkow.

To a tamne (10.05.21)

póndźela, 10. meje 2021 spisane wot:

Zezerzawjena waflowa forma je na sewjerowuchodźe Braniborskeje zasadźenje fachowcow za wotstronjenje municije zbudźiła. 47lětny z wokoliny Berlina bě fachowcow alarmował. Muž bě na swojej njewobtwarjenej ležownosći w Mansfeldźe pola Putlitza 20 centimetrow hłu­bo­ko w zemi železny předmjet namakał, kiž wupadaše kaž kulojta mina. Specialisća zwěsćichu, zo jedna so jenož wo waflowu formu. Zadźerženje muža přiwšěm chwalachu, wšako móhła to tež mina być.

K wuswobodźenju kóčki wołali su wohnjowu woboru w Šwicarskej. Kocor Louis sedźeše šěsć metrow wysoko na haroškitnym wupaženju. Wobornicy w kantonje Nidwalden dyrbjachu dźěl sćěny wottwarić, zo móhli zatłusnjeneho ko­cora z pomocu wjerćiteho rěbla wuswobodźić. Z pomocu chipa móžachu wobsedźerku Louisa spěšnje zwěsćić.

To a tamne (07.05.21)

pjatk, 07. meje 2021 spisane wot:

Wulki šmjat na terasy zawostajiła je ­jałojca w Hamburgskim měšćanskim dźělu Billstedt. Do toho bě wona z dalšim howjadom z kilometer zdaleneje pastwy twochnyła. Te móžeše wobsedźer po­padnyć, tamne poda so do sydlišća Mümmelmannsberg. Wustróžana wobydlerka njemóžeše tomu zadźěwać, zo jałojca jeje terasu zapusći a kwětki roztepta. Skónčnje dowjezechu skoćo wróćo na pastwu.

Móšeń z 15 000 eurami je 69lětny na ławce w parku w bayerskim Straubingu namakał. Direktnje po tym wón namakanku na policajskej straži woteda. 60lětny wobsedźer bě pjenjezy na ławce zabył. Po tym zo bě to pytnył, so wón wróći. Móšeń pak bě hižo preč. Jako jemu pjenjezy na policajske straži wróćichu, bě wón chětro wolóženy. Hač je 69lětny někajke namakanske myto dóstał, njeje znate.

To a tamne (06.05.21)

štwórtk, 06. meje 2021 spisane wot:

Na wšě dźewjeć dźěći porodźiła je žona z afriskeho Malija w marokkoskej klinice. Lěkarjo běchu ze sydom ćěšenkami ličili, su pak pjeć holčkow a štyrjoch hólčkow z maćerneho žiwota wurězali. Maćeri so derje dźe. Dźěći drje dyrbja hišće tři měsacy w chorowni wostać, dokelž njeje dotal jasne, hač wšitke přežiwja. Samodruhu žonu běchu kónc měrca do města ­Casablanca přiwjezli. Při porodźe bě 35 lěkarjow přitomnych.

Dwě wjewjerčce su wohnjowi wobornicy w Drježdźanach z dźesać metrow hłubokeho šachta wuchowali. Zwěrjatce běštej do šachta padnyłoj a njemóžeštej so samej wuswobodźić, kaž sobudźěłaćer energijoweho zastaraćela zdźěli. Wón bě wjewjerčce wuhladał a wobornikow wo pomoc wołał. Woni su zwěrjatce skónčnje z přikrywami popadnyli a na swobodu pušćili.

nawěšk

nowostki LND