To a tamne (12.10.20)

póndźela, 12. oktobera 2020 spisane wot:

Z 51 lětami zapozdźenja je klóšter w Bayerskej pohladnicu z Roma skónčnje dóstał. Hižo 20. apryla 1969 bě wěsta Hildegard postrow z Roma wotpósłała. Njekorektneje adresy dla pak njeje karta swój cil dotal docpěła. Hakle před dnjemi je póstownica póstowu kartu w klóš­trje Münsterschwarzach pola Würzburga wote­dała, a ta je tam nětko wulka tema.

Njeznata žona je roznošowarja nowin minjeny štwórtk w badensko-württembergskim Bermatingenje chětro rozhněwała. Najprjedy jeho zadźeržeše, hač móhł ju sobu wzać, štož wón wotpokaza. Krótko po tym wostaji póstownik klučik w awće tčacy, zo by nowinu do listoweho kašćika tyknył, njeznata z awtom prosće wotjědźe. Pjatnaće kilometrow dale je padušnica samo hišće njezbožo zawiniła a pěši ćeknyła. Pozadk kuriozneho padu dotal hišće wujasnjeny njeje.

To a tamne (09.10.20)

pjatk, 09. oktobera 2020 spisane wot:

Wone stejachu wosrjedź nocy před radnicu, kinom a na puću. Rěč je wo 15 kruwach. Policija a wohnjowa wobora dyrbještej je w nocy na štwórtk w Alsdorfje pola Aachena popadnyć. Z pomocu powjazow móžachu skoćata skónčnje hromadźe ćěrić. Dalšu kruwu nańdźe policija ze swojim patruljowym wozom. Zawołany bur je swój skót po dwěmaj hodźinomaj z připowěšakom wotwjezł.

Tajki twaroh na sćěnje, mysla sej zawěsće mnozy, kotřiž tele dny wuměłca Benjamina Houlihana we Wolfsburgu wobkedźbuja. Z twarohom a žiwidłowej barbu wón ze swojim jazykom 30 kwadratnych metrow wulke płatno „pomoluje“. Twórbu chcedźa wot kónca oktobra we wuměłstwowym muzeju pod hesłom „In aller Munde“ pokazać. Wjac hač 150 wuměłcow budźe tam zastupjenych. Hač pak wšitcy mjenowane hesło tak chutnje bjeru kaž Houlihan?

To a tamne (08.10.20)

štwórtk, 08. oktobera 2020 spisane wot:

Połnje wobsadźeny šulski bus dyrbješe połdra hodźiny čakać, doniž njeje parkowace awto skónčnje wotjěło. Stało je so to minjeny pjatk w Neustadće pola Coburga. Tam je so 63lětny muž njesměrnje rozhněwał, dokelž so w zajězdźe na ležownosć zas a zaso jězdźidła zawróćeja. Tež bus tam zaparkowa. Hakle policija a busowy přede­wzaćel zamóštaj 63lětneho změrować. Poměry wobsydstwa zajězda chcedźa nětko přepytować a znowa posudźować. Muž pak ma z chłostanjom ličić, dokelž je z gwałtom bus zadźeržał. Dźěći dyrbjachu z dalšim busom do šule dowjezć.

W Berlinskim kabineće Madame Tussauds su prezidenta USA Donalda Trumpa nětko pod karantenu stajili. Tak su wokoło wustajeneje figury banćik připrawili. Tež škitny nahubnik Trump ma.

To a tamne (07.10.20)

srjeda, 07. oktobera 2020 spisane wot:

Dokelž njemóžeše žona swoju ruku hižo z gullyjoweho wěka w Siegburgu wućahnyć, zawołachu starosćiwi přećeljo wuchowansku słužbu. Młodej žonje bě mjenujcy kluč do gullyja padnył, a tón chcyše wona wućahnyć. Ruka pak tčacy wosta. Z pomocu wosebiteho maza su wuchowarjo žonu w běhu jenož někotrych mjeńšin wuswobodźili.

Romski kołk, debjenki ze srjedźowěka, hrajki z wiktorianskeho časa: Štóž w Londonje podłu rěki Thames za něčim pyta, móže jónkrótne kruchi nańć. Tuž přeprošuje organizacija Thames Explorer Trust na pućowanje, zo bychu za pokładami pytali. Kaž archeologowka Vanessa Bunton rozkładźe, bě rěka za čas Ro­mjanow najwjetša deponija wotpadkow. W zwisku z přiliwom a wotliwom wody w rěce so tam tuž zas a zaso njewšědne relikty na přibrjóh dóstawaja.

To a tamne (06.10.20)

wutora, 06. oktobera 2020 spisane wot:

Wšo, štož so błyšći, njeje hnydom złoto. To nazhoni nětko tež paduch, po tym zo je so do filiale banki w Bad Herrenalbje zadobył. We witrinje wuhlada wón błyšćatu dulu złota. Na to rozbi masiwnu škleńcu witriny, z čimž je škodu wjacorych tysac eurow zawinił. Kaž so wukopa, pak njejednaše so wo złoto, ale bě to jenož chětro derje wuhotowana atrapa.

Ze swěrnym přećelom so rozžohnować, hač je to kóń abo dalše domjace skoćo, je nětko w Schwäbisch-Hallskim zwěrjećim krematoriju móžno. Po słowach mějićelki pochowanskeho předewzaća Sandry Lutz móža konje swojich wobsedźerjow zdźěla hač do 40 lět přewodźeć. Tak su sej dostojne rozžohnowanje zasłužili. Ludźo poskića ludźom tež wosebite popjelnicy, samo w formje sedła. Dokelž za zwěrjata winowatosć pochowanja njewobsteji, smědźa sej ludźo jich popjeł zdźeržeć abo jón na lubowanym městnje roztrusyć.

To a tamne (05.10.20)

póndźela, 05. oktobera 2020 spisane wot:

Irske sudnistwo ma sandwichi přede­wzaća Subway za słódkosć, dokelž wobsahuje wužiwany chlěb wjele wjace cokora hač předpisane. Tak njesłuša wudźěłk k zakładnym cyrobiznam a njeje hižo wot wobrotoweho dawka wuzamknjeny. Subway drje dale twjerdźi, zo přewjele dawka w Irskej płaći, rozsud sudnistwa pak je jasny. Swoje recepty ameriski žiwidłowy koncern tak jednorje změnić njemóže, wšako ma stejnišća we wjac hač 100 krajach po cyłym swěće.

Holly, Chunk abo Jumbo Jet, štó z cyłkownje 14 ćežkich požadarjow wubědźowanje jako najrjeńši mjedwjedź dobudźe. Holly z narodneho parka w Alasce bě sej loni titul kralowny zawěsćiła. Lětuša konkurenca pak je chětro wulka. K za­zběhej t. mj. „Fat-bear“-tydźenja je hižo 140 000 fanow mjedwjedźow swój hłós wotedało. Dobyćerja jutře postaja.

To a tamne (02.10.20)

pjatk, 02. oktobera 2020 spisane wot:

Z nalutowankami maćerje, 2 000 eurow, je dwanaćelětny pachoł ze sewjerorynsko-westfalskeho wokrjesa Minden-Lübbecke z ćahom prěki a podłu po Němskej jězdźił, a to hač do Lipska. W lisće wón maćeri přeradźi, zo chce tam někoho wopytać. Policija móžeše mobilny telefon hólca w spěšniku ICE lokalizować. Zastojnicy w Lipsku hižo čakachu a přepodachu jeho maćeri, kotraž bě tohorunja přijěła. „Zhromadnje a jara zbožownaj“ so wobaj wječor pozdźe na dompuć nastajištaj.

Na njewšědne nócne zasadźenje su ­policiju w delnjosakskim Celle wołali. 60lětna prošeše jich w 3 hodź. wo pomoc, dokelž bě so z nawušnicu w zawku konopeja zapopadnyła. Hodźiny trajace pospyty wuswobodźenja po wšěm zdaću ničo njepomhachu. Zastojnicy móžachu skónčnje pomhać a su zawk wot žony „fachowsce“ dźělili.

To a tamne (01.10.20)

štwórtk, 01. oktobera 2020 spisane wot:

Rubjenu kokoš přisadźiła je liška w Röbelu w mecklenburgskej jězorinje. Wona bě so runje z kokošaceje farmy nawróćiła a měješe po zdaću problemy, z ćežkej kokošu w klamje dróhu přeprěčić, jako awto do njeje razy. Liška je kokoš ležo wostajiła a so zminy. Šofer awta wosta njezranjeny.

Swoju zhubjenu kreditnu kartku wonkowny minister Heiko Maas mjeztym zaso ma. Sobudźěłaćer kupnicy w Berlinje-Zehlendorfje so njemało dźiwaše, jako kartu politikarja SPD mjez regalemi ležacu wuhlada. Zo móžeše ju 54lětny bórze zaso w rukomaj dźeržeć, je zasłužba Berlinskeje policije. Wonkowne ministerstwo je so mjeztym Berlinskemu policajskemu prezidentej za spěšnu reakciju dźakowało. Maas bě kreditnu kartku hižo kónc julija zhubił, prjedy hač dyrbješe na koronu schorjeneho sobudźěłaćerja dla do karanteny.

To a tamne (30.09.20)

srjeda, 30. septembera 2020 spisane wot:

Z wočinjenym woknom do pincy padnył je pjany kolesowar w delnjosakskim Celle. Wobydlerjo domu běchu wšo druhe hač zwjeseleni nad njeprošenym wopytom. Jako so kolesowar z nimi tež hišće nasadźowaše, wołachu woni policiju. Zastojnicy naměrichu pola njeho 1,9 promilow alkohola, na čož dyrbješe sobu na wotedaće kreje. Přećiwo njemu přepytuja nětko wopiłstwa we wobchadźe dla.

Z motorizowanym wotpadkowym sudobjom je Brita Andy Jennings njedaloko jendźelskeho města York nowy swětowy rekord nastajił. Z naměrjenej spěšnosću 43 milow (nimale 70 km/h) je 28lětny inženjer dotalny rekord 30 milow jasnje přetrjechił. Smalace wotpadkowe sudobjo je z motorom a sydłom za šofera wuhotowane. Jennings wěnowaše swoju akciju w lěću zemrětemu přećelej, kiž bě tež stajnje zaso kuriozne ideje wuwiwał.

To a tamne (29.09.20)

wutora, 29. septembera 2020 spisane wot:

60 metrow wysoko na powjazu su akrobaća Nürnbergski koparski stadion přeprěčili. 230 metrow dołhi powjaz mjez sćežorami swětłomjetakow běchu z pomocy truta přiwjazali. Wopytowarjo njesmědźachu do stadiona, jeničce přistajeni móžachu spektakl wobdźiwać. Sportowcy dyrbjachu sami po sćežoru horje lězć a potom na powjazu runowahu dźeržeć. Podobne zwažliwe projekty we wysokosći běchu hižo w Španiskej, Norwegskej a w Sakskej Šwicy přewjedli.

Tři ćeknjene lamy su po dróhach sewjerorynsko-westfalskeho Iserlohna běhali a zasadźenje policije zawinowali. Šofer awta ju informowaše. Kaž so wukopa, běchu­ zwěrjata z bliskeho hóstneho cirkusa twochnyli. Z pomocu jeho sobu­dźěłaćerjow móžachu je zaso popadnyć. Za to trjebachu poł hodźiny, dokelž so lamam swoboda po wšěm zdaću lubješe.

nawěšk

nowostki LND