To a tamne (15.12.22)

štwórtk, 15. decembera 2022 spisane wot:

Cyłkownje 45 žiwych kačkow su njeznaći w nocy na wčerawšu srjedu we Wusterhausenje pokradnyli. Tuchwilu jasne njeje, kak su paduši ptački popadnyli a wotwjezli, policija wčera zdźěli. Kački běchu na wobhrodźenej łuce. Poprawom běchu jako hodowna pječeń předwidźane. Po trochowanju nasta wěcna škoda cyłkownje 2 700 eurow.

W francoskim kwartěrje koparskeho swětoweho mišterstwa w Katarje zabawjeja so hrajerjo z hru Uno. Při tym je turbulentnje a wótře. Šansy na titul ­„unokrala“ mataj Ousmane Dembélé a Youssouf Fofana. Powšitkowne rozhorjenje za blidom za to wužiwataj, zo njewobkedźbowane kartki susodneho hrajerja pokradnjetaj a pod stólc sunjetaj.

To a tamne (14.12.22)

srjeda, 14. decembera 2022 spisane wot:
Žona je zawčerawšim swoje awto, w kotrymž sedźeše jeje 85 lět stara mać, w centrumje durinskeho města Mühlhausen wotstajiła. Jako chcyše so k jězdźidłu nawróćić, njeje wona je hižo namakała. Tuž přizjewi so pola policije a prošeše wo podpěru při pytanju, policija wčera zdźěli. Hodźinu pozdźišo je jězdźidło sama zaso našła. Na zbožo njebě mać awto wopušćiła a cyły čas na dźowku čakała.

To a tamne (13.12.22)

wutora, 13. decembera 2022 spisane wot:

Žona w Koblenzu je psyčka njeluboznje „wotbyła“ a přez tejku deneroweho předawanišća ćisnyła. Do toho bě 27lětna rejowała. Zastojnicy dowjezechu njezranjeneho psyčka do zwěrjatownje. Z pomocu marki wuslědźichu wobsedźerja, kiž je žiwjenski partner 27lětneje. Poli­cisća ju w bydlenju přećela nańdźechu a zwěsćichu, zo bě wona konop kuriła. W bydlenju partnera su zastojnicy samo hišće dalše drogi namakali.

Dohodownu překwapjenku dožiwichu namórnicy minjeny pjatk w Hamburgu. Tam su so jim 50 hodownych štomow darili, kotrež maja na łódźach hodownu atmosferu wuprudźeć. Akciju Nordmannowy informaciski centrum Němskeje hižo wot lěta 1997 přewjedźe.

To a tamne (12.12.22)

póndźela, 12. decembera 2022 spisane wot:

Črije we wulkosći 57 přepoda šewc z Němskeje w Dubaju minjenu sobotu. Management Dubajskeho hoteloweho rjećaza bě so pola njeho před poł lětom přizjewił a wo pomoc prosył. Sobudźě­łaćerjej hotela, kotryž je 2,38 metrow wulki, falowaše por črijow za dźěło. Šewc, kotryž je poprawom žno dawno na wuměnku, wuhotuje čestnohamtsce ludźom po cyłym swěće črije w nadwul­kosći.

Njewšědnu jězbu z dźesać nakupowanskimi wozami je šofer we Werneuchenje (wokrjes Barnim) přewjedł. 18lětny bě w nocy na njedźelu z jězdźidłom dozady jěł. Při awće měješe z pomocu powjazoweho nawijaka (Seilwinde) nakupowanske wozy přičinjene, kaž zdźěli policija. Pozadk tury je hišće njejasny, rjekny ­policajski rěčnik. Wobydler bě policiji njewšědnu jězbu přizjewił.

To a tamne (09.12.22)

pjatk, 09. decembera 2022 spisane wot:
Hodowne wobswětlenje na sławnym Empire State Building w New Yorku ma so lětsa w rytmusu hudźby Backstreet Boys zabłyšćować. Wot 19. hač do 25. decembra maja swěcy na čole wysokodomu kóždy wječor w rytmusu spěwow noweho hodowneho albuma skupiny błyskotać. Hudźbu k tomu móža sej ludźo pak w radiju pak w interneće naposkać. Wjeršk domu w New Yorku swěći so nimale kóždy wječor w druhich barbach. Při tym jewja so na přikład barby sportowych mustwow.

To a tamne (08.12.22)

štwórtk, 08. decembera 2022 spisane wot:
Njeznaći su na burskim statoku w Olfenje w Münsterlandźe 60 dozow bykoweje spermy pokradnyli. Ratar je padustwo „potencielneho žiwjenja“ zawčerawšim rano pytnył, policija zdźěli. Nětko za­stojnicy přepytuja, hač so sperma snano na wikach poskićuje. Za čitarja klinči to snano za žortnej stawiznu, za bura pak padustwo bjezdwěla stratu woznamjenja. Płaćizny za dozu bykoweje spermy su mjez 30 a 100 eurami.

To a tamne (07.12.22)

srjeda, 07. decembera 2022 spisane wot:

Dokelž běchu swoje rubjenstwo w interneće prezentowali, poradźi so wčera policiji w Pritzwalku, paduchow lepić. Objekt požadosće běše 50 kilogramow ćežka, z pěskom pjelnjena plastika rumpodicha. Fota plastiki w přirodnej wulkosći nadeńdźechu sobudźěłaćerjo města a policije w socialnych syćach a móžachu tak identitu skućićelow zwěsćić.

Takle kancler Olaf Scholz zawěsće zymu njemrěje: Lěwica w Choćebuzu je jemu 70 metrow dołhi šawl napletła! Pisany šawl symbolizuje angažement Lěwicy přećiwo socialnej zymje w towaršnosći, kotruž amplowa koalicija po jeje měnjenju zawinuje. Zapósłanc zwjazkoweho sejma Christian Görke chce šawl w Berlinje kanclerej Scholzej přepodać. Wobstatk akcije su tež dopisnicy ze zdźělenkami wo stupacych finančnych poćežowanjach Choćebužanow.

To a tamne (06.12.22)

wutora, 06. decembera 2022 spisane wot:
Španiski kopar Alvaro Morata mustwa Atlético Madrid njehromadźi jenož tri­koty profijow, ale tež črije swojich přećiwnikow. Najebać to, zo su jemu za čas jako hrajer pola znateho mustwa FC Chelsea črije z domu pokradnyli, wob­sedźi wón přeco hišće wjace hač 1 000 porow. Mjez nimi su tež eksemplary ­znatych koparjow Davida Beckhama ­a Cristiana Ronalda.

To a tamne (05.12.22)

póndźela, 05. decembera 2022 spisane wot:

W Lipsku su so wčera prěnje hodowne wiki za psy wotewrěli. Při Cottaskim puću na zapadźe města móža dwu- a štyrinohače woměrje podłu 25 budkow wikowarjow dundać, zdźěli organizatorka Monika Eckstein-Scheffler. W poskitku maja tam samoplećene nowe našijne paski a za toho abo tamneho zbožowneho psa tež probu picy. Horce wino pak tam njepředawaja.

Klětu ma so wosebje błyšćić – znaj­mjeńša hdyž dźe po firmje w USA. „Viva Magenta“ bu jako definowaca barba ­přichodneho lěta wuzwolena, zdźěli předewzaće Pantone. Wona „wotbłyšćuje elan a móc“, rěka we wopodstatnjenju. „To je barba, kotraž ma swoje korjenje w přirodźe a nowy signal sylnosće zwuraznja.“ Magenta je „sylna a bjez stracha“ a zdobom wjesołosć a optimizm pod­pěruje.

To a tamne (02.12.22)

pjatk, 02. decembera 2022 spisane wot:

Pacient Ewangelskeje kliniki w Berlinje bu na wopačnej stronje operowany. „Wobžarujemy, zo je w našim domje k zaměnjenju dóšło“, zdźěli wčera rěčnica domu. Tak dyrbješe so muž kónc nowembra zranjenja na lěwej noze dla operować. Tola lěkarjo su strowu prawu nohu „lěkowali“. Poprawom je wěstotnych naprawow, zo by so tajkim zmylkam zadźěwało. Tola tón króć je so wšitko nimo kuliło. Pacient dósta nětko financielne wotškódnjenje.

Kolesowarja z warnowanskim lacom je šofer na zwjazkowej awtodróze A4 pola Kamjenicy w nocy na štwórtk wuhladał a policiju zawołał. Zastojnicy su kolesowarja skónčnje zadźerželi. Kaž so wukopa měješe panu z awtom. Šmóratko, z kotrymž móhł wo pomoc prosyć, žane njeměješe, ale na zbožo koleso. Nětko ma wón wězo z chłostanskim pjenjezom ličić.

nowostki LND