To a tamne (01.02.19)

pjatk, 01. februara 2019 spisane wot:

Z pisomnym zamołwjenjom su želnosćiwi paduši žonje w Kölnje awto wróćili, kotrež běchu jej minjeny tydźeń pokradnyli. Za to ćisnychu jej klučik awta a papjerku z informaciju před durje, hdźe awto steji. Na cedlce steješe „sory“. Njeznaći běchu so minjeny tydźeń do domu žony zadobyli a tysac eurow pokradnyli. Nětko tu awto znajmjeńša zaso je. Pjenjezy wostanu zhubjene. Tež slědy paduchow policija dotal žanych nima.

Ćěkajo před policiju je so muž w Pforzheimje we wopłokowanskej mašinje schował. 26lětny bě k wjacelětnej jatbje zasudźeny, njebě pak so w jastwje přizjewił. Policisća za nim w bydlenju jeho přećelki pytachu. Dokelž žona prěješe, zo je muž při njej, wobstarachu sej zastojnicy wukaz přepytowanja. Na to muža w ma­šinje namakachu a do jastwa dowjezechu.

To a tamne (31.01.19)

štwórtk, 31. januara 2019 spisane wot:
Z domjacymi nadawkami w matematice přežadany hólc je w USA nuzowe čisło 911 wolił a sej wot přećelneje telefonistki pomhać dał. „Mějach w matematice stajnje dobre znamki“, rjekny policistka Antonia­ Bundy w Lafayette w zwjazkowym staće Indiana. Hólc chcyše tři štwórćiny a jednu štwórćinu aděrować.

To a tamne (30.01.19)

srjeda, 30. januara 2019 spisane wot:

„Mobilny włóžny biotop“ su policisća w Dortmundźe zadźerželi. Při wobchadnej kontroli bě zastojnikam awto napadnyło, kotrež měješe wjele mocha na kromje woknow, při durjach a dalšich dźělach karoserije. Tež prědnja škleńca bě torhnjena. Po tym zo bě sej wěcywustojny „mochowy mobil“ bliže wobhladał a tójšto techniskich njedostatkow zwěsćił, policisća awto nablaku sćazachu.

Mjena psow su mjenam dźěći dźeń a podobniše. To je register domjaceho skotu Tasso zwěsćił, pytajo za najwoblubowanišim psyčim mjenom 2018. Najwoblubowaniše běchu loni mjena kaž Lilly, Luna a Lucy. Tež Bruna a Maxa na lisćinje dźesać wodźacych mjenow namakaš. Pozadk toho drje je tón, zo maja ludźo domjace zwěrjata mjeztym za runohódnych čłonow swójby a zo mjena tomu wotpowědnje wuzwoleja.

To a tamne (29.01.19)

wutora, 29. januara 2019 spisane wot:

Dlěje hač měsac po hodźoch su wohnjowu woboru w Kasselu k palacemu hodownemu štomej wołali. Tón bě w bydlenju „podobnje rozbuchnjenju“ nadobo w płomjenjach stał. Wobydlerjej so runje tak na terasu wuchowaštaj. Starši porik bě hišće prawe swěčki na štomje wužiwał. Z pomocu susodow su woheń z bowami wody zhašeli, prjedy hač wobornicy přijědźechu. Bydlenska stwa pak njeje hižo­ wužiwajomna.

Chrobły paduch je w Francoskej playstation na wahu za zeleninu połožił a za nju 9,29 město 340 eurow zapłaćił. 19lětny bě do toho etiket wuměnił a kasu za samopłaćenje wužiwał. Trik samo fungowaše. Jako paduch to w dalšej kupnicy hišće raz pospyta, jeho lepichu. Sudnistwo zasudźi jeho na pruwowanski čas.

To a tamne (28.01.19)

póndźela, 28. januara 2019 spisane wot:

Krótka jězba z awtom změje za 18lětneho w delnjej Frankskej chutne sćěhi: Wón bě sej w Bad Neustadće nad Solawu cuzy wóz hrabnył, zo by – kaž sam rjekny – spěšnišo domoj a na nuziku był. Awto 34lětneje steješe ze zapinjenym motorom při puću. Žona informowaše policiju, po tym zo bě awto preč. Młodźenc krótko na to z nim zaso wróćo přijědźe a powědaše policiji, zo dyrbješe nuznje na pjaty róžk. Přiwšěm dyrbi so nětko zamołwić, dokelž bě awto wzał a połdra kilometra hač domoj bjez jězbneje dowolnosće jěł.

Z klěšćemi dyrbješe zwjazkowa policija muža z ćahoweho wotdźěla wuswobodźić. 48lětny bě na jězbje z Züricha do Hamburga wotdźěl za šěsć ludźi z kolesowym zamkom wotnutřka zamknył, dokelž so paduchow boješe, a lehny so spać. W Hamburgu pak zamk hižo njefungowaše. Tak dyrbjachu zastojnicy pomhać.

To a tamne (25.01.19)

pjatk, 25. januara 2019 spisane wot:

Spaleny lěs pola Treuenbrietzena w Braniborskej je hudźbnej skupinje runje prawa kulisa za nowy hudźbny widejo. Band Subway je tam tele dny widejo za nowy spěw „Imperator Rex Graecorum“ nahrawała. Loni w awgusće bě so 400 hektarow lěsa wotpaliło, 550 ludźi dyrbješe swoje domy nachwilnje wopušćić. „Trjebachmy za song kulisu z atmosferu kónca swěta“, měnješe gitarist skupiny. W spěwje zaběraja so hudźbnicy z wobswětom a globalnym woćoplenjom zemje.

Podnurjene awto z Teltowskeho kanala w Berlinje je wohnjowa wobora wućahnyła. Jězdźidło bě srjedu do kanala padnyło. Do toho bě so z nim 29lětna šoferka w měšćanskim dźělu Neukölln zabłudźiła. Dokelž bě jej špatnje, wona z awta wulěze. Na to wóz sam dale jědźeše a skónčnje do kanala. Po dołhim pytanju su jón wobornicy a policija skónčnje našli.

To a tamne (24.01.19)

štwórtk, 24. januara 2019 spisane wot:

Zalubowanemu koleze chce Berlinska policija pomhać a pyta přez internetny portal Instagram za njeznatej žonu, do kotrejež bě so policist zahladał. „Sy jemu posměwk dariła. Nětko wón za tobu pyta“, kolegojo pisaja. Młoda žona bě so zastojnika za pućom prašała a so z po­směwkom podźakowała. „Tak sy jeho dospołnje wobkuzłała.“

Pistolu a ručne granaty namakali su twarscy dźěłaćerjo při ponowjenju wjaceswójbneho domu w srjedźosakskim Mittweida. Namakanka ležeše pod špundowanjom. Brónje – pistola „P 38“ a pjeć ručnych granatow typa 39 w formje jeja – słušachu něhdy k wuhotowanju Wehrmachty a drje tam hižo dlěši čas ležachu. Policija je dom a susodne twarjenje ewakuowała­ a wołaše fachowcow, zo bychu­ municiju znješkódnili.

To a tamne (23.01.19)

srjeda, 23. januara 2019 spisane wot:

Do duri kopał a je tak wočinił je po­zdatny sobudźěłaćer klučoweje posłužby w bayerskim Schweinfurće. 68lětny woby­dler bě so z bydlenja wuzamknył a z čisłom, w interneće namakanym, posłužbu zazwonił. Dokelž so na to spjećowaše zličbowanku 150 eurow zapłaćić, rabiatny posłužbnik dom wopušći. Samo přiwołana policija bě zadźiwana: Z pře­drohimi zličbowankami dyrbi so často zaběrać. Zo pak něchtó durje na tajke wašnje wočini, bě za nju nowe.

Zamjerznjeny wodowód na šulskich nuznikach je šulerjam w Essenje swobodny dźeń wunjesł. Kruty zmjerzk bě wodowodej nuznikow, kotrež su tuchwilu w kontejnerach zaměstnjene, zamjerznyć dał. Tak su šulerjow rano prosće zaso domoj pósłali. Firma je sanitarnu připrawu mjeztym sporjedźała, a šulska wučba je zaso móžna.

To a tamne (22.01.19)

wutora, 22. januara 2019 spisane wot:

160 000 eurow na wołtar połožił je nje­znaty darićel w delnjobayerskej cyrkwi za pomocne projekty w Africe. Sobudźěłaćerka cyrkwje bě pjenjezy w gmejnje Saal nad Dunajom namakała. Regensburgske biskopstwo je mjeztym wobkrućiło, zo chcedźa pjenjezy za wšelake projekty nałožować. Po informacijach nowin bě žona pjenjezy hižo loni swjatki našła a je duchownemu přepodała. Hakle minjeny kónc tydźenja pak běchu medije wo njewšědnym podawku rozprawjeli.

Najlěpše wuhlady na wusměšowarske myto „złota malena“ mataj prezident USA Donald Trump a jeho mandźelska Melania. Wobaj buštaj w kategoriji „najšpatniši hrajer/najšpatniša hrajerka“ w filmje „Fahrenheit 11/9“ wo prezidentskich wólbach 2016 nominowanaj. Režiser Michael Moore zaběra so w filmje z postupjenjom Donalda Trumpa a z wu­skutkami jeho dobyća.­

To a tamne (21.01.19)

póndźela, 21. januara 2019 spisane wot:

Z tradicionalnym kupanjom w lódzymnej wodźe je sej w nocy na sobotu w Ruskej wjace hač dwaj milionaj prawosławnych wěriwych symbolisce swoje hrěchi wotmyło. Jeničce w Moskwje zličichu při temperaturje wokoło nule 270 000 wobdźělnikow ceremonije. Po wšěm kraju běchu jich 2,4 miliony. W stolicy mějachu 60 kupanišćow. Z městnami dyrbjachu lód rozbić. Wot duchownych žohnowana woda ma ludźi wučisćić a nakazać. Nałožk je dale a woblubowaniši.

Přećelneho paducha je wobydler jednoswójbneho domu w sewjerorynsko-westfalskim Beckumje zeznał. Skućićel bě so namócnje z woknom do domu zadobył. W rumnosćach pak jeho wobydler lepi. Na to so paduch pola njeho zamołwi a so přez chěžine durje zminy. Njeznaty je po informacijach wobydlerja ně­hdźe 20 lět stary a šwižneje postawy.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND