To a tamne (21.12.22)

srjeda, 21. decembera 2022 spisane wot:
Prezident USA Joe Biden swojej mandźelskej Jill kóžde lěto baseń dari, kotruž je sam spisał. „Wón je mi raz knihu z prózdnymi łopjenami kupił a ju nětko kusk po kusku pjelni“, Jill Biden nětko hordźe powědaše. Ale baseń sama njedosaha, žortowaše Joe Biden. Dóstanje wot mandźelskeho dalšu překwapjenku. Prezident USA je w interviewje swoju wulku lubosć za mandźelsku wobkrućił. „Wona je zdobom moja najlěpša přećelka“, 80lětny wuzběhny.

To a tamne (20.12.22)

wutora, 20. decembera 2022 spisane wot:

Jězbna hodźina w Nižozemskej skónči so z přesćěhanjom a wulkej wěcnej škodu. Wina na tym pak njebě jězbna šulerka. 29lětny jězbny wučer chcyše so kontroli policije wuwinyć a je z awtom, w kotrymž šulerka sedźeše, ćeknył. Při tym zrazy do wjacorych awtow, při čimž so šulerka snadnje zrani. Policija na to tuka, zo bě muž alkohol abo drogi brał. Nětko su jemu zastojnicy jězbnu dowolnosć sćazali, tak zo jako jězbny wučer wjace dźěłać njemóže.

Póštowy zarjad Mikławša w posaarskim St. Nikolaus je hižo na 27 000 listow ­dźěći ze wšeho swěta wotmołwił. Ličba je trochu wyša hač bě to loni w samsnym času. Mjez listami bě wjele wot ukrainskich dźěći. Wjetšina dźěći sej lětsa přeje měr a běłe hody. Dalše přeća su strowota za swójbu, přećelow a wšitkich ludźi. Hišće hač do 24. decembra je wosebity póštowy zarjad wotewrjeny.

To a tamne (19.12.22)

póndźela, 19. decembera 2022 spisane wot:
Krajne sudnistwo w Mönchengladbachu dyrbi so dźensa z njewšědnym padom ­zaběrać. Tak skorži 60lětny muž, dokelž je so po wšěm zdaću pola swojich papagajow natyknył, kotrež prawdźepodobnje pod rědkej chorosću ćerpjachu. Cyłkownje 14 ptačkow bě kupił a žada sej wot předawarja wotškódnjenje we wobjimje 20 000 eurow. Za kóždeho papagaja je wón 300 eurow zapłaćił a tež tele pjenjezy měł jemu předawar wróćo płaćić. Sudnistwo dźensa rozsudźi, hač steji chorosć w zwisku z ptačkami. 60lětny twjerdźi, zo su infekcije dla jeho płuca a jěrchenjej zaprajili. Nimo toho dyrbjachu jemu na woběmaj nohomaj wjacore palcy amputěrować.

To a tamne (16.12.22)

pjatk, 16. decembera 2022 spisane wot:
Po blamaži belgiskeho mustwa na swětowym mišterstwje kopańcy w Katarje pytaja nětko za nowym trenarjom. Nětko je tamniši koparski zwjazk nawěšk wozjewił. Tak pytaja hłownohamtskeho narodneho trenarja, „kotryž wě, kak dobudźemy“, zwjazk mjez druhim na swojej internetnej stronje pisa. Hač do 10. januara 2023 móža so zajimcy požadać. Po tym chcedźa kandidatow dokładnje přepruwować. Belgiske mustwo bě na mišterstwach w skupinje F jeničce třeće městno docpěło.

To a tamne (15.12.22)

štwórtk, 15. decembera 2022 spisane wot:

Cyłkownje 45 žiwych kačkow su njeznaći w nocy na wčerawšu srjedu we Wusterhausenje pokradnyli. Tuchwilu jasne njeje, kak su paduši ptački popadnyli a wotwjezli, policija wčera zdźěli. Kački běchu na wobhrodźenej łuce. Poprawom běchu jako hodowna pječeń předwidźane. Po trochowanju nasta wěcna škoda cyłkownje 2 700 eurow.

W francoskim kwartěrje koparskeho swětoweho mišterstwa w Katarje zabawjeja so hrajerjo z hru Uno. Při tym je turbulentnje a wótře. Šansy na titul ­„unokrala“ mataj Ousmane Dembélé a Youssouf Fofana. Powšitkowne rozhorjenje za blidom za to wužiwataj, zo njewobkedźbowane kartki susodneho hrajerja pokradnjetaj a pod stólc sunjetaj.

To a tamne (14.12.22)

srjeda, 14. decembera 2022 spisane wot:
Žona je zawčerawšim swoje awto, w kotrymž sedźeše jeje 85 lět stara mać, w centrumje durinskeho města Mühlhausen wotstajiła. Jako chcyše so k jězdźidłu nawróćić, njeje wona je hižo namakała. Tuž přizjewi so pola policije a prošeše wo podpěru při pytanju, policija wčera zdźěli. Hodźinu pozdźišo je jězdźidło sama zaso našła. Na zbožo njebě mać awto wopušćiła a cyły čas na dźowku čakała.

To a tamne (13.12.22)

wutora, 13. decembera 2022 spisane wot:

Žona w Koblenzu je psyčka njeluboznje „wotbyła“ a přez tejku deneroweho předawanišća ćisnyła. Do toho bě 27lětna rejowała. Zastojnicy dowjezechu njezranjeneho psyčka do zwěrjatownje. Z pomocu marki wuslědźichu wobsedźerja, kiž je žiwjenski partner 27lětneje. Poli­cisća ju w bydlenju přećela nańdźechu a zwěsćichu, zo bě wona konop kuriła. W bydlenju partnera su zastojnicy samo hišće dalše drogi namakali.

Dohodownu překwapjenku dožiwichu namórnicy minjeny pjatk w Hamburgu. Tam su so jim 50 hodownych štomow darili, kotrež maja na łódźach hodownu atmosferu wuprudźeć. Akciju Nordmannowy informaciski centrum Němskeje hižo wot lěta 1997 přewjedźe.

To a tamne (12.12.22)

póndźela, 12. decembera 2022 spisane wot:

Črije we wulkosći 57 přepoda šewc z Němskeje w Dubaju minjenu sobotu. Management Dubajskeho hoteloweho rjećaza bě so pola njeho před poł lětom přizjewił a wo pomoc prosył. Sobudźě­łaćerjej hotela, kotryž je 2,38 metrow wulki, falowaše por črijow za dźěło. Šewc, kotryž je poprawom žno dawno na wuměnku, wuhotuje čestnohamtsce ludźom po cyłym swěće črije w nadwul­kosći.

Njewšědnu jězbu z dźesać nakupowanskimi wozami je šofer we Werneuchenje (wokrjes Barnim) přewjedł. 18lětny bě w nocy na njedźelu z jězdźidłom dozady jěł. Při awće měješe z pomocu powjazoweho nawijaka (Seilwinde) nakupowanske wozy přičinjene, kaž zdźěli policija. Pozadk tury je hišće njejasny, rjekny ­policajski rěčnik. Wobydler bě policiji njewšědnu jězbu přizjewił.

To a tamne (09.12.22)

pjatk, 09. decembera 2022 spisane wot:
Hodowne wobswětlenje na sławnym Empire State Building w New Yorku ma so lětsa w rytmusu hudźby Backstreet Boys zabłyšćować. Wot 19. hač do 25. decembra maja swěcy na čole wysokodomu kóždy wječor w rytmusu spěwow noweho hodowneho albuma skupiny błyskotać. Hudźbu k tomu móža sej ludźo pak w radiju pak w interneće naposkać. Wjeršk domu w New Yorku swěći so nimale kóždy wječor w druhich barbach. Při tym jewja so na přikład barby sportowych mustwow.

To a tamne (08.12.22)

štwórtk, 08. decembera 2022 spisane wot:
Njeznaći su na burskim statoku w Olfenje w Münsterlandźe 60 dozow bykoweje spermy pokradnyli. Ratar je padustwo „potencielneho žiwjenja“ zawčerawšim rano pytnył, policija zdźěli. Nětko za­stojnicy přepytuja, hač so sperma snano na wikach poskićuje. Za čitarja klinči to snano za žortnej stawiznu, za bura pak padustwo bjezdwěla stratu woznamjenja. Płaćizny za dozu bykoweje spermy su mjez 30 a 100 eurami.

Serbska debata

nowostki LND