To a tamne (31.01.23)

wutora, 31. januara 2023 spisane wot:

Při Mnichowskim lětanišću z wačoka pućowaceho wuswobodźeny běły aligator bydli mjeztym w Sewjerorynsko-Westfalskim zwěrjencu. Kaž stacija za reptilije w Mnichowje wčera zdźěli, je zwěrjo srjedź januara do noweho domicila w Rheinbergu přećahnyło. Mała Ophelia je so tam derje zažiwiła. Cłownicy su běłeho aligatora w septembru při přepytowanju kófrow we wačoku pasažěra nama­kali. Zwěrjo bě dospołnje do folije zawite.

Wopušćene wosoby móža k dnjej Walentina škabry po swojim něhdyšim žiwjenskim partneru pomjenować. K tomu je zwěrjenc w Texasu namołwjał. Škabry z mjenom chcedźa potom na zwěrjata picować. Ludźo po cyłym swěće móža so na akciji wobdźělić.

To a tamne (30.01.23)

póndźela, 30. januara 2023 spisane wot:
Hladajo na pokradnjene juwele ze Zeleneho wjelba w Drježdźanach chce Sakska zarunanje škody we wobjimje nimale 89 milionow eurow. Zastupjerka Krajneho zarjada za dawki a financy mjenowaše minjeny pjatk na procesu w Drježdźanskim krajnym sudnistwje dokładnu sumu 88 863 750 eurow. Debjenki su zdźěla wobškodźene a maja so reparować a někotre z juwelow samo pobrachuja. Tež wobškodźene witriny a škody na twa­rjenju muzeja su w mjenowanej sumje sobu zakótwjene. Nastupajo zarunanje złožuje so Krajny zarjad na hódnoty, ­kotrež su w zawěsćenju podate. Jelizo to sudnistwu njedosaha móhł so wěcy­wustojny z tematiku zaběrać. Tak namjetuje zarjad fachowca ze znateho awkciskeho domu Christies.

To a tamne (27.01.23)

pjatk, 27. januara 2023 spisane wot:
Wulki balon z wobličom by­w­šeho prezidenta USA Donalda Trumpa bu w Londonskim muzeju zaso naduty. Tam pruwowachu, hač je balon hišće w porjadku, zdźěli wčera Museum of London. Naddimensionalny balon ma so mjenujcy z druhimi artefaktami protestnych hibanjow na wustajeńcy pokazać. Balon zwobraznja Trumpa w pjelchach.

To a tamne (26.01.23)

štwórtk, 26. januara 2023 spisane wot:

Hołb bě wčera sčasami wobchad na Mannheimskim hłownym dwórnišću haćił. Ptačk bě do milinowoda lećał a krótkospjeće zawinił, zdźěli rěčnik zwjazkoweje policije. Wysokeje wuskutkowaneje horcoty dla je wód na zemju padnył. Na zbožo njeje so nichtó z přitomnych wosobow zranił. Hołb pak bě při njezbožu zahinył. Za čas reparatury bě sčasami kompletne dwórnišćo zašlahane. Po něhdźe hodźinje móžachu ćahi zaso po kolijach jězdźić.

Ludźo móža lěpje hač wočakowane gesty komunikacije šimpansow interpretować. Wo tym rozprawještej šotiskej slědźerce w fachowym wudaću nowiny „PLOS biology“. Tak móžachu pospytne wosoby wjace hač połojcu pokazanych wopicowych gestow korektnje zrozumić. To je dopokaz za to, zo maja wopicy a čłowjekojo podobny gestowy wokabular.

To a tamne (25.01.23)

srjeda, 25. januara 2023 spisane wot:

Tři wulke ptaki su zarjady a wuchowarjow zwěrjatow w regionje Strasburg (Předpomorska-Greifswald) minjeny kónc tydźenja zaběrali. Tak su w regionje minjeny kónc tydźenja nanduwy ćeknyli. Jednoho ptaka je wobsedźer sam popadnył. Dalšeho su ludźo njedźelu na zwjazkowej dróze B 104 wuhladali. Wuchowarjo zwěrjatow a policija móžachu ptaka potom póćmje z lampami slepić, jemu přikryw přez hłowu ćisnyć a popadnyć. Třeći nandu je hišće něhdźe po puću.

Wački, skopčki a šwjerče budu po słowach Badensko-Württembergskeho ministerskeho prezidenta Winfrieda Kretsch­manna (Zeleni) přichodnje wažnu rólu hladajo na zastaranje towaršnosće ze žiwidłami hrać. Jako prěnju kročel móhł sej wón insekty jako picu za zwěrjata předstajić.

To a tamne (24.01.23)

wutora, 24. januara 2023 spisane wot:
W přihotach za přichodne wólby Berlinskeho parlamenta, kotrež maja so 12. februara wospjetować, je znowa k njedostatkam dóšło. We wobwodźe Treptow-Köpenick su 49 podłožkow za listowe wólby dwójce rozpósłali, zdźěli nětko rěčnica wobwoda na naprašowanje. Přičina za to bě zmylk w programje. Wo­bydlerjo su zarjad na zmylk skedźbnili. Wotpowědne wólbne lisćiki maja so ­jako njepłaćiwe woznamjenić. Nowe wólbne lisćiki su potrjechenym wolerjam hižo wotpósłali.

To a tamne (23.01.23)

póndźela, 23. januara 2023 spisane wot:
Prawdźepodobnje wjelk je so w Berlinje-Spandauwje wokoło honił. Znajmjeńša potwjerdźichu tole wjacori ludźo a informowachu wčera rano policiju. Tež zastojnicy su zwěrjo wuhladali a fota kaž tež ­wideja natočili. Fachowc Berlinskeho wobswětoweho zarjadnistwa je sej material bliže wobhladał. Prěnjotnje je z toho wuchadźał, zo jednaše so najskerje wo młodźato z wjelčeje črjódy Debričanskeje hole. Mjeztym je fachowc dalše wobrazy posudźował a spóznał, zo jedna so wo psyka, kiž je wjelkej podobny. Wobsedźerka zwěrja je so hižo pola policije přizjewiła.

To a tamne (20.01.23)

pjatk, 20. januara 2023 spisane wot:

Po wozjewjenju wideja k morjenju zranjeneho jelenja w haće na zahrodźe w Błótach su zarjady nětko reagowali. Weterinarny zarjad wokrjesa Wódra-Sprjewja je próstwu zapodał, zdźěli zawčerawšim rěčnik zarjada. Tak ma so pruwować, hač postupowanje předpisam wotpowěduje. Tež wokrjes Dubja-Błóta pad pruwuje. Wjacore medije wo padźe rozprawjachu. Mějićel hońtwjerskeho rewěra bě hajnika zazwonił, dokelž bu młody jeleń natřěleny. Zwěrjo je do hata padnyło a njemóžeše so wuswobodźić. Třělbu njemóžeše hajnik wćipnych ludźi a wob­twarjenja dla wužiwać. Tuž je ćežko zranjeneho jelenja z nožom wumóžił.

To a tamne (19.01.23)

štwórtk, 19. januara 2023 spisane wot:

Z grawoćiwymi spěwami je so zwada mjez susodami w delnjobayerskim wo­krjesu Freyung-Grafenau přiwótřiła. 59lětna žona bě do toho na zahrodźe za čas wotpočinka drjewo dźěłała, čehoždla čuješe so 77 lět stary susod myleny, policija wčera rozprawješe. Muž reagowaše a zaswěći rapowu hudźbu ze seksistiskimi a wothódnoćacymi tekstami.

Hudźbu je wón direktnje do směra swojeje susodki wothrał. Nětko dyrbi 77lětny z chłostanskim jednanjom skřiwdźenja dla ličić.

To a tamne (18.01.23)

srjeda, 18. januara 2023 spisane wot:

Swojeje zhubjeneje móšnje dla bu 21lětny­ wot namakarja tuteje wudrě­wany. Wudrěwar žadaše sej přez telefon 200 ­eurow, zo by młodemu mužej ­móšeń z wažnymi dokumentami zaso wróćił, kaž zwjazkowa policija wčera zdźěli. Młody muž pak policiju zašal­towa, kotraž so při přepodaću přidruži a muža lepi. Muž dyrbi so wudrěwanja a překřiwjenja ­(Unterschlagung) dla zamołwić.

Zo budźe Adidas w přichodźe na dźě­łowe prawa dźiwać a zo přewza bywša tekstilna sobudźěłaćerka z Kambodźa ko-jednaćelstwo zawoda, běchu fingě­rowane wozjewjenja protestneje akcije New-Yorkskeje guerillaskupiny The Yes Men póndźelu na Berlinskej fashion week. ­Tući wumjetuja Adidas, zo njejsu sobudźěłaćerjo kaž na přikład w Kam­bodźe wčasu koronapandemiji połnu mzdu dóstali. Adidas wumjetowanja wotpokaza.

HSSL23

nowostki LND