To a tamne (13.10.21)

srjeda, 13. oktobera 2021 spisane wot:
Hač drje su so lamy a alpaki do starownje w Rudolstadće zadobyli?, drje so někotryžkuli prašeše, kiž bě minjeny štwórtk blisko tamnišeje starownje. Město łoža spytachu hladarjo šěsć tajkich skoćatow do lifta dóstać. Jich cil bě štwórta etaža domu, hdźež su přede­wšěm dementni a na łožo sputani zaměstnjeni. Lamy drje so spjećowachu z liftom sobu jěć. ­Alpaki pak móžachu so tak wo wotměnu ­postarać, štož je so jim tež ­widźomnje lubiło. A tak nóžkowachu Hector, Hardes, Pepe a Oskar po chódbach a wćipnje do jstwow hladachu. ­Lamy a alpaki wšak mjeztym často za pućowanja a najwšelakoriše terapije zasadźeja, štož je po hladarjach skotu jeno z wjelelětnym treningom móžno.

To a tamne (12.10.21)

wutora, 12. oktobera 2021 spisane wot:

Dokelž nochcyše 50lětny muž předołho na chorobne awto za swojeho wuja čakać, wudawaše so wón wčera jako mordar a praji policiji při telefonje, zo je wuja zakłół. Wjacore policajske awta, nuzowy lěkar a wuchowanske awto jědźechu tuž do Steinheima nad rěku Murr. Tam wšak nańdźechu jenož muža, kotrehož chribjet boleše. 50lětny ma nětko z chłostanskim jednanjom ličić.

Hudźbnicy wosom orchestrow z wjacorych zwjazkowych krajow pokazachu njedźelu wulku solidaritu ze swojimi kolegami w bayerskim Bad Kissingenje a wuhotowachu flashmob-koncert. Ně­hdźe 50 hudźbnikow je so na zarjadowanju wobdźěliło. Hižo dlěje wojuja přistajeni kuroweho orchestra w Bad Kissingenje wo tarifowe zrěčenje a lěpše dźěłowe wuměnjenja, město pak dotal k rozmołwam zwólniwe njeje.

To a tamne (11.10.21)

póndźela, 11. oktobera 2021 spisane wot:

Tež kompjuter móže so z popstarom stać. To dopokazachu wědomostnicy, kiž su program z informacijemi Beethovenskeje hudźby pjelnili, a tón je 10. sinfoniju skomponował. Ludwig van Beethoven dźě bě swój čas dźewjeć sinfonijow stworił. Wuslědk eksperimenta bě kónc tydźenja na Bonnskim Telekom-forumje słyšeć. Kompoziciju móža sej zajimcy tež na cejdejce z mjenom „Ludwig van Beethoven X – The Al Project“ naposkać.

„Horcy“ hudźbny widejo w katedrali města Toledo – tu porik jara erotisce rejuje – zbudźa w katolskej cyrkwi Španiskeje wulku kritiku. Mjeztym je samo rěč wo „wójnje“. Arcybiskop z Toleda Francisco Cerro Chaves prosy wo zamołwjenje. Dekan katedrale Juan Miguel Ferrer Grenesche pak ma twórbu za wuraz čłowjeskeje lubosće. Po wozjewjenju wideja je sej 3,7 milionow ludźi w běhu 48 hodźin twórbu wobhladało a pozitiwnje hódnoćiło.

To a tamne (08.10.21)

pjatk, 08. oktobera 2021 spisane wot:

Dokelž je so na swojej facebookowej stronje naduwał, zo bě z koronawirusom inficěrowaneho pohonjał twory w kupnicy wotlizać, dyrbi Texačan 15 měsacow do jastwa a ma nimo toho 1 000 dolarow pokuty płaćić. Sudnistwo pochłosta 40lětneho wopačnych informacijow w zwisku z biologiskimi brónjemi dla. Kaž policija pisa, chcyše 40lětny z akciju tomu zadźěwać, zo so ludźo na zjawnych městnach schadźuja, dokelž je wirus strašny. Kaž so wukopa, njeběchu wuprajenja muža na Facebooku wěrne.

Astrologojo steja před wulkim hódančkom. Wčera wječor běchu ludźo w Badensko-Württembergskej a Porynsko-Pfalcskej w interneće wo wulkej wohniwej, spěšnje pohibowacej so kuli na njebju rozprawjeli. Hač so wo kosmiski objekt jedna, chcedźa nětko přepytować.

To a tamne (07.10.21)

štwórtk, 07. oktobera 2021 spisane wot:

Agresiwny šofer nakładneho awta by na awtodróze A7 pola Fuldy bjezmała dwě njezboži zawinił. Najprjedy je spytał dalše jězdźidło z jězdnje stłóčić. Na to zasta prěki přez wšě čary, wulěze z Lkw-ja a pokaza tamnym šoferam nahi zadk. Dale jěducy by nimale dalše awto z dróhi stłóčił, te pak móžeše so jemu hišće runje tak wuwinyć a na parkowanišćo wot­jěć. Policija 39lětneho skónčnje zadźerža, a tón ma so nětko wjacorych přeńdźenjow dla zamołwić.

Leopard na zahrodźe je policiju w Münsterlandźe zaběrał. Znajmjeńša přizjewi to wosoba, kotraž bě nuzowe čisło woliła. Jako zastojnicy na zahrodu w Stadtlohnje přińdźechu, tež woprawdźe za tym wupadaše. Kaž so wukopa, pak jednaše so wo rubježnu kóčku z mjenom serwal. ­Fachowc zwěrjo skónčnje popadny.

To a tamne (06.10.21)

srjeda, 06. oktobera 2021 spisane wot:

Dokelž njebě 13lětny do šule přišoł, je jeho kubłanišćo póndźelu rano w delnjofrankskim Oberstreuju policiju informowało. Zastojnicy podachu so tuž k swójbje, hdźež jim nan powědaše, zo njebě syna z łoža dóstał. Kaž so wukopa, bě so tón hač do nocy widejowym hram wěnował a njebě wězo hišće wuspany. Policija tuž chutne słowčko z hólčecom porěča, a nan jeho na to do šule dowjeze.

Zo maja we Wulkej Britaniskej wulke ćeže z personalom w logistiskim wobłuku, bě minjene tydźenje wobkedźbować. We wjele wobłukach je jara mało fachowcow, předewšěm w předźěłanju mjasa mnozy rěznicy pobrachuja. Tak maja burja swoju lubu nuzu swoje swinje zarězać dać. Ći prěni su tuž hižo započeli sami swój skót rězać. Rězarnje njemóža njedostatka fachowych dźěłowych mocow dla buram skót k rězu wotewzać.

To a tamne (05.10.21)

wutora, 05. oktobera 2021 spisane wot:

Pytanje za nóclěhom skónči so za muža we Würzburgu w celi policajskej straže. 49lětny bě na policajskej inspekciji prosył, jemu při pytanju za hotelowej stwu pomhać. Při kontroli personalijow so wukopa, zo předležitej wukazaj zajeća snadnych přeńdźenjow dla. Dokelž njemóžeše muž 3 000 eurow pokuty zapłaćić, tyknychu jeho do cele. Mjeztym je wón we Würzburgskim jastwje, hdźež ma přichodne 150 dnjow stwu sam za so.

Wjace hač 10 000 eurow pokuty dyrbješe turist z USA w bayerskim Garmisch-Partenkirchenje zapłaćić, zo by so jastwu wuwinył. Policisća běchu při kontroli šo­fe­ra wosoboweho awta zwěsćili, zo je tón wopity. Zastojnicy zwěsćichu, zo předleži hižo z lěta 2019 wukaz zajeća přećiwo njemu, jako bě tež pjany z awtom jěł. 76lětny dyrbješe nětko 10 400 eurow wotzběhnyć a chłostanku zapłaćić.

To a tamne (04.10.21)

póndźela, 04. oktobera 2021 spisane wot:

6 000 kwadratnych metrow wulku chorhoj Němskeje su parašutisća w sewjerorynsko-westfalskim Paderbornje w powětře rozpřestrěli a tak po informacijach zamołwitych swětowy rekordny pospyt wuspěšnje wobstali. Chorhoj bě w cyłej wulkosći widźeć, z čimž je so eksperiment radźił, a nětko móža jón do Guinnessoweje knihi rekordow zapisać. Parašutisća běchu z 3 500 metrow wotskočili a na lětanišću přizemili. Wětřik pak je chorhoj do bliskeho lěsa wotnjesł.

Na wulět po awtodróze A 9 pola durinskeho Eisenberga poda so wčera rano jack-russell-terrier. Psyca Bella bě při rańšej wuchodźowance swojemu wobsedźerjej twochnyła a wjacorych šoferow nastróžiła. Jedyn z nich na to na nuzowej čarje zasta, wza psa a přepoda jeho přiwołanym policistam. Woni móžachu ­Bellu njezranjenu wobsedźerjej wróćić.

To a tamne (01.10.21)

pjatk, 01. oktobera 2021 spisane wot:

Ze zwažliwej akciju je muž w zwjazkowym staće USA Floridźe z wotpadkowym sudobjom krokodila popadnył. Něhdźe mjeńšinu trajacy widejowy clip wo po­dawku w městačku Mount Dora, 35 kilometrow sewjerozapadnje Orlanda, su wot wutory na twitteru mjeztym dźesać milionow króć nakliknyli. W nim je widźeć, kak so 26lětny z wočinjenym sudobjom na zemi aligatorej bliži a jeho skónčnje popadnje. Po tym běži muž přez dróhu a krokodila zaso pušći.

Z pomocu bananow su ze zwěrjenca ćeknjenu wopičku w porynsko-pfalcskim Rockenhausenje do paslow wabili. Makak „Udo“ bě před měsacomaj twochnył. Minjene dny bě wón stajnje zaso sad z balkona spakosćił. Tuž jemu direktor tam bananowe pasle nastaji, do kotrychž sej Udo zalěze. Kónc julija bě wón stpicu swojeje klětki wotzhibnył a so zminył.

To a tamne (30.09.21)

štwórtk, 30. septembera 2021 spisane wot:

Do swobody pušćić chcychu w běhu dnja tři sorny, kotrež hižo tři dny na twarnišću noweho jastwa za młodostnych w Hamburgu-Billwerder žiworja. Zwěrjata běchu so prawdźepodobnje na ležownosć jastwa dóstali, jako dźěłaćerjo twarski płót nastajichu. Sorny su z nadosć picu a wodu zastarane. Hajnik chcyše dźensa płót wočinić.

Dospołnje putany wot napohlada hrodu Hohenschwangau je šofer sportoweho awta po schodźe pěškow dele jěł. Při tym wobškodźi 39lětny wjacore schodźenki. Škoda wučinja 3 000 eurow. Po powučenju policije móžeše šofer dale jěć. Hród Hohenschwangau steji w susod­stwje hrodu Neuschwanstein w Bayerskej, kiž přiwabja kóžde lěto syły turistow.

Paducha rolera přelesćił je muž w bayerskim Fürthće. Njeznaty bě tydźenja wotstajeny roler pokradnył. Nan wobkradnjeneje holcy něšto dnjow pozdźišo ­zwěsći, zo poskićuja 180 eurow drohe dźěćace jězdźidło w interneće. Muž sej z poskićowarjom rolera termin dojedna a informowaše policiju. Kaž dojednane, přińdźe pozdatny paduch z rolerom k dojednanemu městnu, hdźež jeho policija wočakowaše. 14lětneho zajachu.

nawěšk

nowostki LND