To a tamne (26.01.23)

štwórtk, 26. januara 2023 spisane wot:

Hołb bě wčera sčasami wobchad na Mannheimskim hłownym dwórnišću haćił. Ptačk bě do milinowoda lećał a krótkospjeće zawinił, zdźěli rěčnik zwjazkoweje policije. Wysokeje wuskutkowaneje horcoty dla je wód na zemju padnył. Na zbožo njeje so nichtó z přitomnych wosobow zranił. Hołb pak bě při njezbožu zahinył. Za čas reparatury bě sčasami kompletne dwórnišćo zašlahane. Po něhdźe hodźinje móžachu ćahi zaso po kolijach jězdźić.

Ludźo móža lěpje hač wočakowane gesty komunikacije šimpansow interpretować. Wo tym rozprawještej šotiskej slědźerce w fachowym wudaću nowiny „PLOS biology“. Tak móžachu pospytne wosoby wjace hač połojcu pokazanych wopicowych gestow korektnje zrozumić. To je dopokaz za to, zo maja wopicy a čłowjekojo podobny gestowy wokabular.

To a tamne (25.01.23)

srjeda, 25. januara 2023 spisane wot:

Tři wulke ptaki su zarjady a wuchowarjow zwěrjatow w regionje Strasburg (Předpomorska-Greifswald) minjeny kónc tydźenja zaběrali. Tak su w regionje minjeny kónc tydźenja nanduwy ćeknyli. Jednoho ptaka je wobsedźer sam popadnył. Dalšeho su ludźo njedźelu na zwjazkowej dróze B 104 wuhladali. Wuchowarjo zwěrjatow a policija móžachu ptaka potom póćmje z lampami slepić, jemu přikryw přez hłowu ćisnyć a popadnyć. Třeći nandu je hišće něhdźe po puću.

Wački, skopčki a šwjerče budu po słowach Badensko-Württembergskeho ministerskeho prezidenta Winfrieda Kretsch­manna (Zeleni) přichodnje wažnu rólu hladajo na zastaranje towaršnosće ze žiwidłami hrać. Jako prěnju kročel móhł sej wón insekty jako picu za zwěrjata předstajić.

To a tamne (24.01.23)

wutora, 24. januara 2023 spisane wot:
W přihotach za přichodne wólby Berlinskeho parlamenta, kotrež maja so 12. februara wospjetować, je znowa k njedostatkam dóšło. We wobwodźe Treptow-Köpenick su 49 podłožkow za listowe wólby dwójce rozpósłali, zdźěli nětko rěčnica wobwoda na naprašowanje. Přičina za to bě zmylk w programje. Wo­bydlerjo su zarjad na zmylk skedźbnili. Wotpowědne wólbne lisćiki maja so ­jako njepłaćiwe woznamjenić. Nowe wólbne lisćiki su potrjechenym wolerjam hižo wotpósłali.

To a tamne (23.01.23)

póndźela, 23. januara 2023 spisane wot:
Prawdźepodobnje wjelk je so w Berlinje-Spandauwje wokoło honił. Znajmjeńša potwjerdźichu tole wjacori ludźo a informowachu wčera rano policiju. Tež zastojnicy su zwěrjo wuhladali a fota kaž tež ­wideja natočili. Fachowc Berlinskeho wobswětoweho zarjadnistwa je sej material bliže wobhladał. Prěnjotnje je z toho wuchadźał, zo jednaše so najskerje wo młodźato z wjelčeje črjódy Debričanskeje hole. Mjeztym je fachowc dalše wobrazy posudźował a spóznał, zo jedna so wo psyka, kiž je wjelkej podobny. Wobsedźerka zwěrja je so hižo pola policije přizjewiła.

To a tamne (20.01.23)

pjatk, 20. januara 2023 spisane wot:

Po wozjewjenju wideja k morjenju zranjeneho jelenja w haće na zahrodźe w Błótach su zarjady nětko reagowali. Weterinarny zarjad wokrjesa Wódra-Sprjewja je próstwu zapodał, zdźěli zawčerawšim rěčnik zarjada. Tak ma so pruwować, hač postupowanje předpisam wotpowěduje. Tež wokrjes Dubja-Błóta pad pruwuje. Wjacore medije wo padźe rozprawjachu. Mějićel hońtwjerskeho rewěra bě hajnika zazwonił, dokelž bu młody jeleń natřěleny. Zwěrjo je do hata padnyło a njemóžeše so wuswobodźić. Třělbu njemóžeše hajnik wćipnych ludźi a wob­twarjenja dla wužiwać. Tuž je ćežko zranjeneho jelenja z nožom wumóžił.

To a tamne (19.01.23)

štwórtk, 19. januara 2023 spisane wot:

Z grawoćiwymi spěwami je so zwada mjez susodami w delnjobayerskim wo­krjesu Freyung-Grafenau přiwótřiła. 59lětna žona bě do toho na zahrodźe za čas wotpočinka drjewo dźěłała, čehoždla čuješe so 77 lět stary susod myleny, policija wčera rozprawješe. Muž reagowaše a zaswěći rapowu hudźbu ze seksistiskimi a wothódnoćacymi tekstami.

Hudźbu je wón direktnje do směra swojeje susodki wothrał. Nětko dyrbi 77lětny z chłostanskim jednanjom skřiwdźenja dla ličić.

To a tamne (18.01.23)

srjeda, 18. januara 2023 spisane wot:

Swojeje zhubjeneje móšnje dla bu 21lětny­ wot namakarja tuteje wudrě­wany. Wudrěwar žadaše sej přez telefon 200 ­eurow, zo by młodemu mužej ­móšeń z wažnymi dokumentami zaso wróćił, kaž zwjazkowa policija wčera zdźěli. Młody muž pak policiju zašal­towa, kotraž so při přepodaću přidruži a muža lepi. Muž dyrbi so wudrěwanja a překřiwjenja ­(Unterschlagung) dla zamołwić.

Zo budźe Adidas w přichodźe na dźě­łowe prawa dźiwać a zo přewza bywša tekstilna sobudźěłaćerka z Kambodźa ko-jednaćelstwo zawoda, běchu fingě­rowane wozjewjenja protestneje akcije New-Yorkskeje guerillaskupiny The Yes Men póndźelu na Berlinskej fashion week. ­Tući wumjetuja Adidas, zo njejsu sobudźěłaćerjo kaž na přikład w Kam­bodźe wčasu koronapandemiji połnu mzdu dóstali. Adidas wumjetowanja wotpokaza.

To a tamne (17.01.23)

wutora, 17. januara 2023 spisane wot:

48lětny Londonski policist je so před tamnišim sudnistwom winy w dohromady 48 padach wumocowanja kaž tež druhich njeskutkow wuznał. Po zdźělence britiskeje powěsćernje PA je wón hižo před 20 lětami žonu zawlekł a wjacekróć wumocował. Hakle nazymu lěta 2021, po tym zo bu wobskorženy, jeho Londonska policija ze słužby pušći.

Hubjenych wjedrowych prognozow a mało sněha dla dyrbjachu organizatorojo za kónc januara planowane alpinske wubědźowanja w Garmisch-Partenkirchenje wotprajić. Předań zastupnych lisćikow běše derje zaběžała. „Wupad je za nas sportowy a hospodarski dezaster,“ praji Martina Betz, nawodnica organizaciskeho teama, powěsćowej agenturje dpa.

To a tamne (16.01.23)

póndźela, 16. januara 2023 spisane wot:

Po ćežkim njezbožu lětadła w Nepalu z wjacorymi dźesatkami mortwymi wuchowanske jednotki dale pytaja. Wot cyłkownje 72 pasažěrow su dotal 66 ćěłow w rozpadankach namakali a k identifikaciji do chorownje dowjezli. Mašina nepaleziskeje Yeti Airlines znjezboži njedźelu rano na něhdźe połhodźinskim lěće mjez stolicu Kathmandu a druhim najwjetšim městom Pokhara wosrjedź přizemjenja. Přičiny njezboža njejsu tuchwilu znate dokelž Blackboksu hišće namakali njejsu, praji koordinator wuchowanskich jednotkow.

Po třoch lětdźesatkach přesćěhanja poradźi so póndźelu specialnym jednotkam italskeje policije skónčnje Mattea Messina Denara, šefa sicilskeje Cosy Nostry, zajeć. Wón přebywaše w priwatnej klinice w Palermje, hdźež chcyše so lěkować dać.

To a tamne (13.01.23)

pjatk, 13. januara 2023 spisane wot:

Dla hada we wobjedźe dyrbjachu minjenu póndźelu 20 dźěći we wuchodoindiskej šuli do chorownje. Mortwy reptil su w sudobju ze čóčkami namakali, kotrež buchu dźěćom z rajsom serwěrowane, zdźělichu zarjady w distrikće Birbhum w zwjazkowym staće Westbengalen. Jedne z dźěći so hišće lěkuje, jeho staw pak njeje žiwjenjastrašny. Wo kotry had so jedna, njejsu wozjewili.

Wulke dźěle kozy w kófrje pućowaceho je cłownistwo na Mnichowskim lětanišću namakało. Mjaso – 16 kilo z nopami, nutrinami a nohami – bě jako dar zapakowane a njechłódźene, kaž cłownistwo dźensa rano dźěli. Tute pak njebě prawidłow zwěrjaceje mrětwy dla dowožowanja kmane a so tuž sćaza a na kóšty 36lětneho wobsedźerja, kotryž bě z Kameruna po puću, zniči. Podawk sta so hižo spočatk lěta, bu pak hakle nětko znaty.

Serbska debata

nowostki LND