To a tamne (13.09.18)

štwórtk, 13. septembera 2018 spisane wot:

Chětro drohe hriby nazběrałoj staj mužej w lěsu njedaloko badensko-württembergskeho Waldshuta. Zběrarjej w starobje 67 a 69 lět zapakowaštaj cyłkownje 19 kilogramow hribow do kófroweho ruma swojeho awta, štož swědk wobkedźbowaše. Tón informowaše policiju, kotraž hribarjow powuči, zo staj zwjazkowy přirodoškitny zakoń raniłoj. Po nim směš jenož jedyn kilogram hribow wšědnje w lěsu zběrać. Mužej dyrbitaj nětko 1 700 eurow pokuty płaćić, 17 kg hribow pak pomocnym organizacijam přewostajić.

Dobre tři měsacy po wuchowanju dźěsća su zmužitemu migrantej z Malija francoske staćanstwo spožčili. Mamoudou Gassama bě kónc meje po fasadźe twarjenja w Parisu hač na pjaty poschod zalězł, zo by na balkonje wisaceho hólca wuchował. 22lětny Gassama bě w tym času bjez papjerow w Francoskej.

To a tamne (12.09.18)

srjeda, 12. septembera 2018 spisane wot:

Ze schowanej kameru wobšudźić spytał je młody muž při teoretiskim jězbnym pruwowanju. 21lětny bě we westerwaldskim Hachenburgu prašenja z kameru – měješe ju w pasu schowanu, kumpanej pósłał, kiž prawe wotmołwy wróćo sćeleše. Byrnjež technika chětro rafinowana była, to pruwowarjej napadny. Po tym njemóžeše 21lětny na žane prašenja wjace prawje wotmołwić a wězo přepadny.

Drogi w hódnoće 33 000 eurow je rjedźerka w papjerniku nakupowanskeho centruma w hessenskim Neu-Isenburgu našła. Tři kilogramy kokaina, cannabisa, hašiša a amfetaminow běchu we wjacorych titach zapakowane. Swědomita žona je tity při rjedźenju wuhladała a policiju informowała. Kak bě wopojny jěd do wotpadkow přišoł, njeje dotal jasne. Zo so wobsedźer drogow hišće přizjewi, do toho policija skerje njewěri.

To a tamne (11.09.18)

wutora, 11. septembera 2018 spisane wot:

Po nadpadźe na wobchod žiwidłow w Badensko-Württembergskej je muž do kukuricnišća ćeknył – bjez wuspěcha. 32lětny bě přistajeneho při kasy kupnicy w Schallstadće z nožom wohrozył a měješe jeho wěsty čas samo za zastajenca. Rubježnik hrabny sej z kasy wjacore tysacy eurow. Na to nuzowaše 19lětneho přistajeneho sobu hač k durjam a ćekny. Jako nawoda filiale nadpadnika přesćěhaše, tón jemu tohorunja hrožeše a twochny skónčnje do kukuricnišća. Policija pak polo wobstupi a rubježnika bórze na to zaja.

Mału kóčku z roły kanalizacije wuchowała je wohnjowa wobora w badensko-württembergskim Forsće. Hakle něšto tydźenjow stara micka bě na třěchu bydlenskeho domu zalězła a tam do dešćikoweje roły padnyła. Pomocnicy trjebachu tři hodźiny, zo bychu ju njezranjenu wumóžili.

To a tamne (10.09.18)

póndźela, 10. septembera 2018 spisane wot:

Něhdźe 200 wowcow je minjeny pjatk cyłu hodźinu wažnu awtodróhu A 7 w Delnjej Sakskej do wobeju směrow haćiło. Skoćata běchu so mjez wotbóčkomaj Northeim a Echte na jězdnju dóstali, a zawinowachu tam wobchadny chaos. Wobchad bě nachwilnje dospołnje lemjeny. Spočatnje běchu wjacore starše jehnjata na A 7 běželi, byrnjež tomu pastyrjej a wjacore psy zadźěwać spytali. Skónčnje bě cyłe stadło na awtodróze. Hakle po hodźinje běchu wowcy zaso na swojim městnje, na pastwje.

Zetkanje čerwjenowłosatych ze wšeje Europy zakónči so wčera w Hamburgu z wulkim skupinskim fotom. Něhdźe 200 ludźi bě so tam zhromadźiło. Zarjadowar „Redhead days“ chce w prěnim rjedźe předsudki wotstronić, kotrež ludźo přeco hišće maja, a pokazać, kak njewažne wonkowne kajkosće su.

To a tamne (07.09.18)

pjatk, 07. septembera 2018 spisane wot:

Zo by sej słódkosće kupił, je jědnaćelětny z awtom maćerje w delnjosakskim Schöningenje ke kupnicy žiwidłow jěł. Po dźesać kilometrach bjezporočneje jězby zadźeržachu jeho policisća, kotrychž bě druhi šofer awta alarmował. Hólčec bjez problemow a cyle wěsće na kromje dróhi zasta. Zastojnicy su małeho wulětnikarja dospołnje překwapjenej maćeri přepodali. Swoje jězbne kmanosće bě sej pachoł na traktoru přiswojił.

Pod konopejom staršeju namakali su pomocnicy pjećlětneho hólca, za kotrymž běchu cyłu hodźinu pytali. Samo policiju su hižo alarmowali, dokelž njemó­žachu hólčka namakać. Na to wohnjowi wobornicy, stafla wuchowanskich psow a policija z wótřerěčakami w bydlenskej štwórći za nim pytachu. Skónčnje hólca pod konopejom wuhladachu, hdźež drje bě so wšón čas chował.

To a tamne (06.09.18)

štwórtk, 06. septembera 2018 spisane wot:

Swoje před hodźinomaj kupjene awto je 18lětny započatkar w Šwabskej při jězbje dospołnje zešrotował. Do toho bě wón asistencne systemy sportoweho ­woza wotšaltował, štož bě najwjetši zmylk. Wšako młody muž sylny bolid bjez pomocneje techniki njewobknježeše. Jako tón z wotmachom pospěši, zajědźe z jězdnje, prasny do płota a wosta na industrijnej płoninje stejo. 20 000 eurow drohe awto hodźi so jenož hišće do stareho železa. 18lětny a sobujěducej wosobje mějachu koče zbožo a so njezranichu.

Skurilne to zasadźenje za běłoruskich namjeznych policistow: Dokelž bě so ně­hdźe 180 howjadow na Ukrainje z pastwy wudobyło a přez statnu mjezu do susodneje Běłoruskeje twochnyło, su jich pastyrja nachwilnje zajeli. Tón bě za howjadami pytajo statnu hranicu překročił. Pastyr nawróći so najprjedy raz bjez howjadow. Te pušćichu po zrjadowanju wšitkich formalitow hakle něšto pozdźišo.

To a tamne (05.09.18)

srjeda, 05. septembera 2018 spisane wot:

Kruwa na třěše garaže je w badensko-württembergskim Maichingenje wjacore hodźiny policiju zaběrała. Samo helikopter bě zasadźeny, zo móhli sej zastojnicy přehlad wo połoženju tworić. Howjado bě přez nasyp na zadnjej stronje garaže na třěchu zalězło a runje tak zaso dele, po tym zo běchu jemu wopojny srědk dali. Wohnjowi wobornicy dowjezechu je wróćo do ratarskeho zawoda, z kotrehož bě w rańšich hodźinach twochnyło.

Trójniki Sakskeje smědźa so na wose­bity dźeń wjeselić: Ministerski prezident ­Michael Kretschmer (CDU) přeprosy jich za 23. september do Lipšćanskeho zwěrjenca. Na 10. zetkanju tajkeho razu chcedźa 14 nowych tajkich ­trójkow do kruha kmótřiskich swójbow přiwzać. Wot lěta 1995 wukonja sakski premier čestne kmótřistwo trójnikow. Swójby dóstanu jónkrótnje 3 000 eurow.

To a tamne (04.09.18)

wutora, 04. septembera 2018 spisane wot:

Do zwonkazemskeho žiwjenja wěri Berlinski knježacy měšćanosta Michael Müller. „Zo je druhdźe hinašeho žiwjenja, kaž přeco wone tež wupada, a zo njejsmy jeničcy w uniwersumje, wo tym sym přeswědčeny“, rjekny 53lětny politikar SPD dźěćacym reporteram Berlinskeje nowiny B.Z. Přiwšěm wón njewěri, zo chcył něchtó zemju nadpadnyć. Sam by jako astronawt rady do swětnišća lećał. Jako dźěćo bě wón často w planetariju.

Jako chłóšćej hubje do šule zadobyłoj stej so holcy w badensko-württembergskim Dietingenje, byrnjež prózdniny byli. Holcy běštej tam wočinjene durje wuhladałoj. Přez nje dóstaštej so do běrowa domownika a spakosćištej jemu słódkosće. Z namakanym klučom dźěštej dale do wučerskeje stwy, hdźež pak jej wučerka lepi. Zawołana policija je holcy w starobje 13 a 15 lět domoj dowjezła.

To a tamne (03.09.18)

póndźela, 03. septembera 2018 spisane wot:

Konja ze swimmigpoola wuchowali su pomocnicy w sewjerorynsko-westfalskim Meerbuschu. Kón bě z bliskeje pastwy ćeknył a běžeše přez bazenk, kotryž bě jeno z lamelemi wodźěty. Kóń so přełama a padny do wody. Jeho wuchować pak bě wobćežne, dokelž bě ležownosć za jězdźidła wohnjoweje wobory přemała. Tak přijědźe susod z małym bagrom. Z pomocu pasow móžachu konja po hodźinomaj skónčnje wućahnyć, po tym zo bě jeho skótny lěkar z lěkami změrował.

Bamžej moped přepodali su čłonojo ­Vespa-cluba w Italskej. K historiskemu rolerej słušeja tež běły nahłownik, wopon Vatikana a swójska čisłowa taflička „BF362918“. „B“ rěka Bergoglio, swójbne mjeno bamža, „F“ rěka Franciskus a „36“ je jeho narodne lěto. Na kóncu steji datum přepodaća. 81lětny bamž je připowědźił, zo chce jězdźidło přesadźować.

To a tamne (31.08.18)

pjatk, 31. awgusta 2018 spisane wot:

Na nastupišću dwórnišća dźěćo porodźiła je žona w Pólskej. Porod na centralnym Waršawskim dwórnišću „Śródmieście“ njetraješe ani pjatnaće mjeńšin. Žona­ móžeše runje hišće z ćaha wulězć. Nan dźěsća, policija a personal dwórnišća při ekspresnym porodźe pomhachu. Mać a strowe dźěćko dowjezechu do chorownje. Pólska železnica gratulowaše, při­powědźejo darny paket. Wězo so nadźija, zo budźe dźěćo lubowar železnicy.

Njewšědnu připrawu k zawodźenju čisłoweje taflički awta je policija w bayerskim Bindlachu wuhladała a wotstroniła. Šofer móžeše z dalokoposłužowakom taf­lič­ku z małej elektriskej žaluziju zakryć. Zastojnikam bě přezpólny wóz bjez prědnjeje čisłoweje taflički na awtodróze A 9 napadnył. 54lětny šofer přizna, zo chcyše „njelube wobrazy“ policije wobeńć. Ta wšak připrawu nablaku wotšrubowa.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND