To a tamne (22.02.21)

póndźela, 22. februara 2021 spisane wot:

Prěni termin włosytřihanja po lock­downje je frizer w bayerskim Bareuthu za 422 eurow přesadźował. 43lětny rjemjeslnik a čłon pomocneje organizacije, kotraž ma pjenjezy dóstać, bě termin 1. měrca na internetnej platformje eBay kupił, kaž frizer Andreas Nuissl zdźěli. Přidatnje k pjenjezam přewostajichu přećeljo frizera 1 310 eurow. Wón so nadźija, zo po wotewrjenju salona hišće dalše ­pjenježne dary dóńdu. Zběrku chce 15. měrca dźěćacemu projektej Round Table přepodać.

Pruhow słónca dla je lupa w bydlenju w Neussu papjeru zapaliła. Lupa steješe mjez pisakami w nopašku na pisanskim blidźe w prawym kuće za hłuboko stejace słónco. A tak so stapl papjery zapali. Awtomatiski sensor wobydlerku na zbožo warnowaše. Wobornicy su płomjenja zhašeli a zakurjene bydlenje přewětrili.

To a tamne (19.02.21)

pjatk, 19. februara 2021 spisane wot:

Wjace hač 300 kradnjenych kwasnych šatow je policija w kontejneru w Düsseldorfskim přistawje namakała. Wjacore měsacy po padustwje w Düsseldorfskim wobchodźe za kwasnu modu su štyrjoch podhladnych zajeli. Pozadk je padustwo we wobchodźe w nutřkownym měsće w juniju 2020. Paduši spakosćichu sta drohich kwasnych šatow a pobychu tež we wobchodźe za drohu kosmetiku. Škoda wučinješe wjace hač milion eurow. Kosmetiku su tohorunja namakali.

30 gramow marihuany w spódnich cholowach 20lětneho je policija w Kamjenicy namakała. Muž sedźeše jako sobujěducy w awće, kotrež chcychu zastojnicy pobrachowaceje čisłoweje taflički kontrolować. Šofer kaž tež sobujěducy běštaj zastojnikam drogowych deliktow dla znataj. Při dokładnišej kontroli su drogi namakali, w bydlenju šofera hišće wjace.

To a tamne (18.02.21)

štwórtk, 18. februara 2021 spisane wot:

Wjace hač 3 500 ludźi je so na wčerawšim internetnym posedźenju měšćanskeje rady w britiskim městačku Handforth njedaloko Manchestera wobdźěliło, dokelž chcychu hišće raz tajke chaotiske posedźenje kaž w decembru widźeć. Widejo woneho zeńdźenja ze zdźěla raznymi rozestajenjemi bě w socialnych medijach tójšto kedźbnosće zbudźił. Dokelž chcychu so nowi hosćo wčera tež na debatach měšćanskeje rady wobdźělić, su jim radźićeljo mikrofony wotpinyli.

Z wurěču „nimamy doma žadyn telewizor“ je wobdźělnik ilegalneho swjedźenja w Jendźelskej spytał so chłostanju wuwinyć, jako policija party z něhdźe 40 wosobami rozpušći. Njeje pječa wědźał, zo płaći we Wulkej Britaniskej lock­down z daloko sahacymi wobmjezowanjemi kontaktow a swobodneho pohibowanja. Hosćom hroža nětk bolostne pjenježne pokuty.

To a tamne (17.02.21)

srjeda, 17. februara 2021 spisane wot:

Bosy je policist w Zhorjelcu kołpjej pomhał, kotryž w lodźe tčeše. Wobydlerjo běchu policiju wołali, dokelž bě ptak w jězoru zamjerznył a njemóžeše sej hižo sam pomhać. Zastojnik, kiž so w swobodnym času sam w zamjerznjenych hatach kupa, wuzu sej črije a nohajcy, dźěše na hat, roztepta lód wokoło strachoćiweho kołpja a jeho wuswobodźi. Spočatnje trochu chabłacy tón skónčnje wotleća.

Woda kofejoweje mašiny je woheń w jednym z hosćencow badensko-württembergskeho Plochingena zhašała. Kaž w policajskej rozprawje steji, je so plastowe sudobjo za wotpadki zapaliło, po tym zo bě něchtó zbytki z popjelnika do njeho ćisnył. Płomjenja zeškrěchu hadźicu, kotraž kofejowu mašinu z wodu zastaruje. Na to so woda wuliny a płomjenja podusy. Škoda wosta z 500 eurami poměrnje snadna.

To a tamne (16.02.21)

wutora, 16. februara 2021 spisane wot:

Za wodźidłom kwada lepili su policisća dźewjećlětneho hólca w Bitburgu ze sydomlětnym sobujěducym. Štyrikolesate jězdźidło wužiwać pak směš jeno z jězbnej dowolnosću. Nan młodeho šofera twjerdźeše, zo hólc kwad dosć derje wobknježi. Přećiwo nanej zahajichu chłostanske jednanje, dokelž bě ćerpjeł, zo jeho syn bjez jězbneje dowolnosće jězdźi. Policistam bě kwad napadnył, dokelž jědźeštej hólcaj bjez nahłownika. TÜV jězdźidła bě nimo toho pjeć lět wotběžany.

Ćeknjene swinje su wčera wječor na awtodróze A 14 w Saksko-Anhaltskej wobchad lemili a zasadźenje policije zawinili. Po informacijach policije bě so transporter skotu njedaloko wotbóčki Peißen zwróćił. Někotre swinje běhachu na to po jězdni. Rumowanje traješe hač do ranja w pjećich a awtodróha do směra na Drježdźany bě dospołnje zawrjena.

To a tamne (15.02.21)

póndźela, 15. februara 2021 spisane wot:

Zaso jako roznošowar nowin dźěłać móže­ 80lětny George Baley we Wulkej Britaniskej, a to dźakowano elektriskemu kolesu. Nětko móže z 25 km/h po puću być a njetrjeba so ćělnje tak napinać. Po swojich 80ćinach chcyše Baley rańše roznošowanje po dobrych štyrjoch kilometrach poprawom skónčić. Hižo jako jědnaćelětny bě sej wón tak něšto přizasłužił. Po powołanskim žiwjenju na bursy bě roznošowanje jako rentnar přewzał.

W Choćebuskim awtokinje su čłonojo wólbneho wokrjes Choćebuz-Sprjewja-Nysa Maju Wallstein minjeny pjatk wječor za načolnu kandidatku SPD k wólbam zwjazkoweho sejma lětsa w septembru wuzwolili. Koronapandemije dla dyrbjachu sej za wólby tónkróć kmane městno pytać. Čłonojo wuprajichu so jedno­hłós­nje za 34lětnu. Dotalny zapósłanc SPD Ulrich­ Freese njebě hižo kandidował.

To a tamne (12.02.21)

pjatk, 12. februara 2021 spisane wot:

Čisty paduch: W Sewjerorynsko-Westfalskej je so muž do bydlenja zadobył, zo by dušował. Jako wobydlerka ze swojej dwulětnej dźowku domoj přińdźe, słyšeše wona zwuki z kupjele a steješe před zamknjenymi durjemi. Z pjenjezom móžeše wona durje wotamknyć a wuhlada muža w trochowanej starobje mjez 30 a 40 lětami z trěnjom w ruce. Wón žonje rozłoži, zo chcyše jenož dušować. Žona z bydlenja ćekny a zawoła policiju. Prjedy hač zastojnicy přijědźechu, bě muž preč.

Swinje móža kompjuterowe hry hrać. Tole su wědomostnicy uniwersity Purdure w zwjazkowym staće Indiana w USA zwěsćili. Woni su swinje na to trenowali, z klamu joystick tak posłužować, zo so cursor na wobrazowce na wěste městno pohibuje. Jako myto dawaše chłóšćenku. Fachowcam je to dopokaz, zo su swinje inteligentniše hač dotal myslene.

To a tamne (11.02.21)

štwórtk, 11. februara 2021 spisane wot:

W swójskich rjadach přepytować dyrbi britiski zarjad za škit datow, po tym zo je sobudźěłaćer institucije za wjace hač 6 000 puntow šokolodu nakupował. Transakcija je směrnicy zarjada raniła, rěčnik zdźěli. Po tym je něchtó pola pře­dawarja luksusoweje šokolody z kreditnej kartu zarjada do hód 6 248,40 puntow (něhdźe 7 100 eurow) za słódkosće wudał. Nětko pytaja za skućićelom, zo móhli sej pjenjezy wot njeho wróćo žadać.

Tysacy lět stary skelet su w Bayerskej namakali. Hobbyjowy stawiznar bě čłowjeski kosćowc namakał a policiju informował. Zastojnicy přijědźechu z wokrjesnym archeologu a bórze zwěsćichu, zo njejedna so wo pad za kriminalnu policiju. Po prěnich dopóznaćach je namakanka mjez 4 200 a 4 800 lět stara. Kosćowc ležeše njedaloko Romskeho pohrjebnišća, kiž běchu kónc 70tych lět wotkryli.

To a tamne (10.02.21)

srjeda, 10. februara 2021 spisane wot:

Stopy w sněze su paducha w Hamburgu přeradźili. Zastojnicy wuhladachu stopy w předawarni žiwidłow a móžachu jim w čerstwym sněze zwonka twarjena sćěhować. Te wjedźechu policistow skónčnje k 500 metrow zdalenemu wjaceswójbnemu domej. Tam namakachu 22lětneho w swojim bydlenju zhromadnje z runje tak starymaj mužomaj. Na blidźe stejachu štyri bleše Wodki z kupnicy, kotrež zastojnicy jako dopokaz sćazachu.

Masowu karambolažu zawinował je mały koala w Awstralskej. Zwěrjo bě spytało, njedaloko města Adelaide awtodróhu přeprěčić. Při nuzowym borzdźenju je na to pjeć wosobowych awtow do so zrazyło. Rańši powołanski wobchad bě nachwilnje zlemjeny. Nichtó so njezrani. Žonje so poradźi, zwěrjo popadnyć. Koala pak njebě z městnom na zadnjej ławce awta spokojom a sydny so za wodźidło.

To a tamne (09.02.21)

wutora, 09. februara 2021 spisane wot:

Stopy w sněze su muža přeradźili, kiž je šofera taksija wo swoje pjenjezy wobšudźił. Muž bě šofera taksija prosył, skrótka při tankowni pozastać, zo móhł sej cigarety kupić. Město toho pak so wón zminy. Přiwołani policisća pak nje­trjebachu dołho pytać. Slědy w sněze wjedźechu zastojnikow direktnje k durjam domu, w kotrymž podhladny by­dleše. 20lětnemu napisachu skóržbu.

Ze sněhowym suwakom w ruce je so 55lětna žona w Durinskej do sobuwobydlerki dała. Kaž policija zdźěli, so 62lětna při tym snadnje zrani, nawoči so rozłamachu. Prawdźepodobnje njejstej so dojednać móhłoj, štó z njeju ma kelko sněha suwać. Policija přepytuje snad­neho ranjenja ćěła dla. Nadrobnosće zwady w Sömmerda njeběchu spočatnje znate. Pječa njejstej so žonje wosobinsce znałoj.

nawěšk

nowostki LND