To a tamne (12.02.19)

wutora, 12. februara 2019 spisane wot:

Lubosćinska hodźinka w cuzym awće je so za młody porik ze stresom skónčiła. Wobaj běštaj so krótko do toho w diskotece zeznałoj. Pytajo za samotnym městnom wuhladaštaj wječor parkowacy Pkw wosrjedź Mnichowa, kotryž njebě zamknjeny. Wjeselo pak bě nimo, jako pytnyštaj, zo njehodźachu so durje wotnutřka wjace wotewrěć. W nuzy alarmowaštaj wonaj policiju, kotraž jeju wuswobodźi. Znate wšak njeje, kotre sćěhi to za 27lětneho a 26lětnu změje. Awto dyrbjachu wot­wlec, dokelž njehodźachu so durje po „wuswobodźenskej“ akciji wjace zamknyć.

Hrajkacy pos je w bydlenskim domje na juhu Israela woheń zawinił. Na wideju stražowanskeje kamery je widźeć, kak sej tón na werandźe ležo ze zapalakom hrajka. Naraz pak płomjenja wudyrja a so spěšnje rozpřestrěwaja. Pos na woheń wudźěra a šćowka. Wohnjowa wobora drje móžeše płomjenja podusyć, škoda w bydlenju je přiwšěm chětro wulka.

To a tamne (11.02.19)

póndźela, 11. februara 2019 spisane wot:

Po spektakularnej jězbje po past­wach, mostach­ a samo awtodróze je wusłužene lětadło Boeing 747 w Nižozemskej swój posledni cil docpěło: zahrodu hotela njedaloko Amsterdamskeho lětanišća Schiphol. Mašinu chcedźa nětko na atrakciju za hosći přewarić. Transport je hotel miliony eurow płaćił a tójšto wušparanjow načinił: Tak dyrbjachu burow za wužiwanje łukow wotškódnić, trjebachu njesměrnje wjele zarjadniskich dowolnosćow a dyrbja nimo toho dosć drohi transport zapłaćić.

Tři měsacy bě wona swobodna – nětko su ćeknjenu kruwu „büxi“ zaso popad­nyli. Bywši policist, kiž zdobom hońtwjeri, je skoćo njedaloko bayerskeho Landshuta z kłokom pohłušił. Škitarjo zwěrjatow je na to wotewzachu a zastarachu. Kruwa bě so prawidłownje wječor při picnym składźe ratarskeho zawoda posłužowała. Tam je policist z třělbu na nju łakał. Büxi bě w oktobru ćeknyła.

To a tamne (08.02.19)

pjatk, 08. februara 2019 spisane wot:

Z njewšědnym dźěćacym widejom pyta katolska wosada w hessenskim Petersbergu za nowym duchownym. Zastupnicy wosady su zhromadnje z ministrantami widejo nawjerćeli, kotryž je na internetnej platformje youtube přistupny. Zajimcy su sej jón mjeztym 6 200 króć wobhladali. W nim hólcy a holcy skorža, zo hižo měsacy na noweho duchowneho čakaja, po tym zo bě dotalny wosadu wopušćił. Nowy duchowny měł cool a wjesoły być. Město dołhich prědowanjow přeja sej młodostni wjace kěrlušow.

Napity do wukładneho wokna modoweho wobchoda zajěł je muž w Bremenje a je sej po tym w awće wusnył. Jako policija dojědźe, motor hišće běžeše. 23lětny so spjećowaše, z awta wulězć a chcyše radšo dale spać. Najebać to jeho zastojnicy zhromadnje z awta wućahnychu, naměrjejo pola njeho 1,3 promile alkohola.

To a tamne (07.02.19)

štwórtk, 07. februara 2019 spisane wot:

Mjaso wjewjerčkow poskićuja wot najnowšeho w hosćencu w Londonskej korčmowej štwórći Borough Market. Hosćenc „Native“ spřihotuje hosćom nimo lokalnych jědźow tež lasanju z ragoutom wjewjerčkoweho mjasa. Na taler přińdźe pak jenož mjaso šěrych wjewjerčkow. Zwěrjata běchu kónc 19. lětstotka z Ameriki přiwjezli. Mjeztym wohrožuja wone populaciju čerwjenych wjewjerčkow na britiskej kupje. Ludźom su wone kwakla.

Preč ćisnjena seks-klanka je na awtodróhowym parkowanišću w Posaarskej zasadźenje policije zawinowała. Naha klanka ze zawjerćanymaj rukomaj a nohomaj wupadaše w ćmě woprawdźe kaž čłowjeske ćěło, policija zdźěli. Wotpowědnje wustróžana reagowaše žona a zawoła policiju. Prjedy hač zastojnicy přijědźechu, móžeše žona zhromadnje ze šoferom nakładneho awta „kriminalny pad“ rozrisać.

To a tamne (06.02.19)

srjeda, 06. februara 2019 spisane wot:

Po nimale třoch tydźenjach bjez miliny ma wjaceswójbny dom w Osnabrücku zaso elektriku. Wot wčerawšeho maja podružnicy zaso milinu, rjekny sobudźěłaćerka domoweho zarjadnistwa na naprašowanje medijow. „Swěca funguje a lift tež.“ Na tepjenje dyrbja ludźo hišće čakać, dokelž jedna so wo nócnomilinowe kachle. Milina bě 16. januara po zapławjenju pincy wupadnyła. Hakle minjeny tydźeń móžachu připrawu sporjedźeć. 40 podružnikow bě potrjechenych, mjez nimi tež stari a hladanja potrěbni.

Z módrej swěcu na třěše je muž w Bayerskej kóšty za parkowanje lutować chcył. Swědk bě wobkedźbował, kak 65lětny před hotelom swěcu na třěše připrawi, zo by wóz kaž policajske awto wupadało. Přiwołana policija lampu sćaza. Muž dyrbi so jebanja dla zamołwić, snano tež přicpěwanja zastojnstwa dla.

To a tamne (05.02.19)

wutora, 05. februara 2019 spisane wot:

Wo městno na parkowanišću kupnicy biłoj staj so Němc a Nižozemjan w delnjosakskim Bunde. Samo žonje wobeju so wobdźělištej, policija zdźěli. Započało bě so wšitko z werbalnym rozestajenjom mjez 54lětnym Nižozemjanom a 48lětnym Němcom. Jedyn z wobeju bě so hižo na městno stupił, kotrež sej tež druhi žadaše. Skónčnje z pjasćemi do so biještaj, runje tak kaž žonje. Po informacijach policije wosta při snadnych zranjenjach.

Z akciju „ćopły pulower“ chce zakładna šula w Düsseldorfje wuspytać, kak móhli energiju lutować. Pjatk su starši namołwjeni, dźěći w ćopłej drasće do šule pósłać. Tole bě spočatnje iritacije zbudźiło, dokelž so mnozy starosćachu, zo so dźěći nazymnja. Redukować chcedźa tepjenje jenož wo tři stopnje. Nimo toho maja dźěći­ pjatk, posledni dźeń do prózdnin, tak a tak jenož tři hodźiny wučby.

To a tamne (04.02.19)

póndźela, 04. februara 2019 spisane wot:

Mórske elefanty so w sewjerokaliforniskim narodnym parku Point Reyes přiběrajcy na pola turistow woblubowanym přibrjohu zadomjeja. Přičina: Přibrjóh je blokowaneho etata USA dla zawrjeny, dokelž njemóža tam přistajenych hižo płaćić, zarjadnistwo parka zdźěli. Mórskim elefantam, kotrež so skerje do wotležanych kónčin wróćo sćahnu, su prózdne přibrjohi witane, zo móhli tam swoje młodźata porodźić.

W Kölnskej katedrali maja po wjele lětstotkach nětko tež žony na to dźiwać, zo so wopytowarjo prawje zadźerža. „Wěrimy, zo móža žony dotal muske zastojnstwo derje wudospołnić“, zdźěli probst Gerd Bachner. Dohladowarjo w čerwjenych robach a z čornymi čapkami maja wšědnje 30 000 wopytowarjam infor­macije dawać a na to dźiwać, zo so ludźo w katedrali dostojnje zadźerža.

To a tamne (01.02.19)

pjatk, 01. februara 2019 spisane wot:

Z pisomnym zamołwjenjom su želnosćiwi paduši žonje w Kölnje awto wróćili, kotrež běchu jej minjeny tydźeń pokradnyli. Za to ćisnychu jej klučik awta a papjerku z informaciju před durje, hdźe awto steji. Na cedlce steješe „sory“. Njeznaći běchu so minjeny tydźeń do domu žony zadobyli a tysac eurow pokradnyli. Nětko tu awto znajmjeńša zaso je. Pjenjezy wostanu zhubjene. Tež slědy paduchow policija dotal žanych nima.

Ćěkajo před policiju je so muž w Pforzheimje we wopłokowanskej mašinje schował. 26lětny bě k wjacelětnej jatbje zasudźeny, njebě pak so w jastwje přizjewił. Policisća za nim w bydlenju jeho přećelki pytachu. Dokelž žona prěješe, zo je muž při njej, wobstarachu sej zastojnicy wukaz přepytowanja. Na to muža w ma­šinje namakachu a do jastwa dowjezechu.

To a tamne (31.01.19)

štwórtk, 31. januara 2019 spisane wot:
Z domjacymi nadawkami w matematice přežadany hólc je w USA nuzowe čisło 911 wolił a sej wot přećelneje telefonistki pomhać dał. „Mějach w matematice stajnje dobre znamki“, rjekny policistka Antonia­ Bundy w Lafayette w zwjazkowym staće Indiana. Hólc chcyše tři štwórćiny a jednu štwórćinu aděrować.

To a tamne (30.01.19)

srjeda, 30. januara 2019 spisane wot:

„Mobilny włóžny biotop“ su policisća w Dortmundźe zadźerželi. Při wobchadnej kontroli bě zastojnikam awto napadnyło, kotrež měješe wjele mocha na kromje woknow, při durjach a dalšich dźělach karoserije. Tež prědnja škleńca bě torhnjena. Po tym zo bě sej wěcywustojny „mochowy mobil“ bliže wobhladał a tójšto techniskich njedostatkow zwěsćił, policisća awto nablaku sćazachu.

Mjena psow su mjenam dźěći dźeń a podobniše. To je register domjaceho skotu Tasso zwěsćił, pytajo za najwoblubowanišim psyčim mjenom 2018. Najwoblubowaniše běchu loni mjena kaž Lilly, Luna a Lucy. Tež Bruna a Maxa na lisćinje dźesać wodźacych mjenow namakaš. Pozadk toho drje je tón, zo maja ludźo domjace zwěrjata mjeztym za runohódnych čłonow swójby a zo mjena tomu wotpowědnje wuzwoleja.

nawěšk

nowostki LND