To a tamne (02.11.20)

póndźela, 02. nowembera 2020 spisane wot:

Wobsedźerjo zwěrjatow w Awstralskej su zwólniwi, tójšto pjenjez wudać, zo bychu swojich lubuškow zaso widźeli: Wjacore swójby su 100 000 awstralskich dolarow (60 000 eurow) hromadźili, zo bychu lětadło do Kanady pósłali. Tam běchu woni před lětom swoje kóčki a psy wostajili jako do Awstralskeje wupućowachu. Koronakrizy dla njemóžachu zwěrjata bjezpo­srědnje sobu wzać, dokelž ma Awstralska w tym zwisku jara krute zakonje.

Třoch młodostnych z wulkeho sušaka drastow wuswobodźiła je wohnjowa wobora w jendźelskim měsće Epping. Sobudźěłaćerjo płokarnje běchu pomocnikow wołali. Dwaj młodostnaj běštaj do mašiny zalězłoj, třeći bě z nohu w durjach tčacy wostał. Wobornicy dyrbjachu durje z ćežkej techniku wotstronić. Po tym młodostnych lěkarsce zastarachu. Što woni w sušaku chcychu, njeje znate.

To a tamne (30.10.20)

pjatk, 30. oktobera 2020 spisane wot:

W spanskim wobleku nakupować hić je nawoda jedneje z Duisburgskich kupnicow zakazał. Wón bě so nad žonu mjerzał, kotraž dopołdnja w spanskim wo­bleku zhromadnje ze swojej dźowku, kiž bě runja tak zdrasćena, nakupowaše. Po tym zo bě žonje přećelnje prosył, wobchod wopušćić, powěsny při durjach taf­lu ze zakazom. Nakupy tajkeho razu su „z hygieniskich přičin njeakceptabelne“.

Na awtodróhu zabłudźił je so młody psyk njedaloko sewjerorynsko-westfalskeho Herforda. Do toho bě kolesowar do štyri měsacy stareho Jack Russella zajěł­. Wustróžany pos ćekny na A 2 a běhaše bjez orientacije tam a sem a wo­hrožowaše wobchad. Šoferojo awtow informowachu policiju. Připadnje přitomna škitarka zwěrjatow přewostaji zastoj­nikam sak a transportnu kistu. Mjeztym je „Paul“ zaso pola swojeho wobsedźerja.

To a tamne (29.10.20)

štwórtk, 29. oktobera 2020 spisane wot:

Na wšě 6,7 kilogramow ćežke a 57 centimetrow wulke dźěćo je so Choćebuskej Carla-Thiemowej chorowni narodźiło, štož je tam dotalny rekord. Šeflěkar žónskeje kliniki rjekny nowinarjam, zo njeje tajke něšto w swojich 25 słužbnych lětach na porodowej staciji hišće dožiwił. Lěkarjo běchu ćěšenka w 37. tydźenju samo­druhosće wurězali. Po krótkim zastaranju na intensiwnej staciji je hólc mjeztym pola swojeje maćerje.

Lubosć k tunjakej (Thunfisch) w tyzach je muža w Awstriskej pohnuła, we wobchodach kradnyć. Policija namaka wjace hač sto tyzow tunjaka w awće muža, po tym­ zo bě detektiwka jeho lepiła. Zastojnikam muž rozłoži, zo tunjaka přewšo lubuje zo měješe strach, zo njemóže konserwy koronakrizy dla wjace kupić. Po zwěsćenju policije bě 50lětny w dźewjeć wobchodach takle „nakupował“.

To a tamne (28.10.20)

srjeda, 28. oktobera 2020 spisane wot:

„Wjace hač 5,5 promilow“ alkohola zwěsćiła je policija w kreji 42lětneho šofera wosoboweho awta w mecklenburgskim Negasće. Muž bě so ze swojim wozom milinoweho sćežora šmórnył a bě na to ćeknył. Zastojnicy jeho dosahnychu a nochcychu wěrić, štož alkomat pokazowaše. Dalši test wunjese samsny wuslědk – nastroj wšak wjace pokazać njemóže. Jězbnu dowolnosć muž njeměješe.

Ze 40 metrow wysokosće z helikoptera do morja skočił je Brita, zo by swětowy rekord nastajił. Jako bjez parašuta z ně­hdźe 120 km/h na wodu zrazy, padny krótki čas womory, tak zo dyrbjachu jeho nurjacy wuchować. Pomocnicy rěčachu wo chětro njelepej akciji. Přitomny zastupnik Guinnessoweje knihi rekordow přeješe skakarjej spěšne polěpšenje, nochcyše pak rjec, hač pospyt jako swětowy rekord do knihi zapisaja.

To a tamne (27.10.20)

wutora, 27. oktobera 2020 spisane wot:

Dźewjeć kruwow z juchoweje jamy wucho­wali su wohnjowi wobornicy na ra­tarskim statoku w sewjeroněmskim wokrjesu Pinneberg. Zwěrjata běchu njedźe­lu popołdnju do jamy padnyli, jako­ so špundowanje hródźe přełama. Z pomocu krana móžachu zwěrjata skónčnje wuswobodźić.

Sušene běrny z časa Druheje swětoweje wójny je 24lětny z Bielefelda na łubi stareje bróžnje namakał a hnydom wuspytał. Blachowe tyzy z běrnami pochadźachu z Awstralskeje a słužachu prawdźepodobnje k zastaranju aliěrowanych wojakow. Słodźeli běrny wjace njejsu, muž rozprawješe. Młody předewzaćel chcyše bróžnju přetwarić a bě sej twar z rjemjeslnikom wobhladał. Při tym napadnychu jimaj drjewjane kisty z napisom „Dried Potato“ (sušene běrny). Zjěsć wón namakane žiwidła na žadyn pad nochce.

To a tamne (26.10.20)

póndźela, 26. oktobera 2020 spisane wot:

Priwatna sawna w radnicy ma za japanskeho měšćanostu njelubozne sćěhi. Kaž japanski dźenik Yomiuri Shimbun rozprawja, bě sej měšćanosta města Ikeda w prefekturje Osaka sawnu a fitnesowy nastroj w předrumnosći swojeho běrowa w radnicy nastajić dał. Po pokiwje swójbnych bě drje wón sawnu po měsacu zaso wotstronić dał, w mjezyčasu pak běchu medije hižo wo tym rozprawjeli. Měšćanosta je so mjeztym zamołwił.

Na chětro njewšědne wašnje su policisća w porynsko-pfalcskim Bad Kreuz­nachu drogi muža sćazali. Muž bě blachowu tyzu z marihuanu a tabletami do rěki ćisnył, jako chcychu jeho zastojnicy kontrolować. Policisća wupožčichu sej čołm wobydlerja a padlowachu za tyzu, doniž njemóžachu ju z wody wućahnyć. Policiji derje znateho muža su mjeztym wobsydstwa drogow dla wobskoržili.

To a tamne (23.10.20)

pjatk, 23. oktobera 2020 spisane wot:

Ćeknjena kruwa žiwori hižo poł lěta njedaloko wojerskeho zwučowanišća w hornjopfalcskim Nabburgu a je so tam wočiwidnje zažiwiła. Dotal njeje so poradźiło, ju popadnyć. Kruwa bě sućelna z hródźe ćeknyła, jako dyrbješe na dejenje čakać. Mjeztym je ćeliła a muske ćelo porodźiła. Wobaj chowatej so w lěsach a přińdźetaj k žranju na bliske łuki. Přiwšěm chcedźa jeju popadnyć, zo njebyštej na bliskej dróze wobchad wohrozyłoj.

Wosobinske fotowe albumy awstriskeje kejžorki Elisabeth (1837–1898) pokazuja wot 24. januara 2021 w Kölnje. Kejžorka „Sissi“ wobsedźeše 18 albumow z ně­hdźe 2 000 fotografijemi, kotrež bě wosobinsce wuzwoliła, aranžowała a zalěpiła. Wosebje zajimawe su tři „albumy rjanolinkow“. W nich su portrety a fota wuspěšnych dźiwadźelnicow, kotrež bjerješe sej Sissi za swój styling za přikład.

To a tamne (22.10.20)

štwórtk, 22. oktobera 2020 spisane wot:

Zhubjenu mólbu w bydlenju susodki namakała je wopytowarka New Yorkskeho Metropolitan Museum. Žona bě sej tam wustajeńcu ameriskeho wuměłca Jacoba Lawrenca (1917–2000) wobhladała a zwěsćiła, zo so mólba susodki perfektnje k tematice hodźi. Wona móžeše susodku přerěčeć, so z muzejom skontaktować. Fachowcy jej wobkrućichu, zo je wobraz, kotryž 60 lět w bydlenju žony wisaše, dźěl serije Lawrenca a jara drohotny.

Swoju mandźelsku na awtodróhowym parkowanišću zabył je Norwegčan nje­daloko Göttingena. Žona bě so z toalety wróćiła a dyrbješe zwěsćić, zo je muž ze synom hižo wotjěł. Swójba bě ze Španiskeje po puću domoj. Připadnje přitomny cłownik so wo žonu staraše a informo­waše policiju. Zastojnicy awto 50 kilometrow dale zadźeržachu. Muž a syn twjerdźeštaj, zo žona na zadnjej ławce awta spi.

To a tamne (21.10.20)

srjeda, 21. oktobera 2020 spisane wot:

Kanadiske městačko Asbestos (asbest) chce so po woli wobydlerjow na Val-des-Sources (Dolina žórłow) přemjenować. Něšto wjace hač połojca wobydlerjow města w prowincy Quebec je so při woprašowanju za nowe mjeno rozsudźiła. Měšćanska rada bě přemjenowanje nastorčiła, dokelž stare mjeno inwestorow wottrašuje a městu skerje škodźi. Město 170 kilometrow wuchodnje stolicy Montreala běchu po surowiznje pomjenowali, kotruž tam lětdźesatki wudobywachu.

Swój posledni wustup před přihladowarjemi změje Němski telewizijny balet 31. oktobra. Wulku rozžohnowansku show sćelak MDR wusyła. Ćěleso běchu 1962 w NDR załožili. Wuměłcy wustupowachu prawidłownje we wusyłanju „Kotoł pisaneho“. Kónc lěta balet, 58 lět po jeho załoženju, rozpušća. Zamołwići běchu tole w februaru wobzamknyli.

To a tamne (20.10.20)

wutora, 20. oktobera 2020 spisane wot:

Kak wodosłon cyły kirbs žerje, móža ­zajimcy pola Berlinskeje coologiskeje ­zahrody wobkedźbować. Składnostnje 25. narodnin wodosłona běchu zwěrjo a jeho sobuwobydlerjow z kirbsom překwapili a tole na facebooku dokumentowali. Ede bě so 17. oktobra 1995 w Praskim zwěrjencu narodźił. Ze swojimi mjeztym 25 lětami je wón „měrny a wurunany“, zwěrjenc kónc tydźenja pisaše.

Tysacy tonow kokošaceho hnoja su njeznaći w Japanskej ilegalnje zaryli. Kaž medije rozprawjeja, su na polu w sewjerowuchodnej prowincy Miyagi dźesać dźěrow z přeměrom dźesać metrow wotkryli. Po prěnich dopóznaćach je so tam w běhu dźesać lět něhdźe 2 000 tonow hnoja nahromadźiło. Tuchwilu so wobsedźerja bliskeje kokošaceje farmy prašeja. Hnój ma so po zakonju jako industrijne smjeće wobhladować a wotstronić.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND