To a tamne (10.01.22)

póndźela, 10. januara 2022 spisane wot:

Při tankowni w swojim awće wusnył je sej­ muž w badensko-württembergskim Heidenheimje. Sobudźěłaćerjej bě wóz 21lětneho napadnył, dokelž tam dlěši čas steješe. Wón wuhlada muža spjaceho na zadnjej ławce awta. Na widejowym nahrawanju bě widźeć, kak muž po tankowanju zady do awta zalěze. Zastojnicy zwěsćichu při jězdźidle čerstwe slědy njezboža. Hač steješe muž pod wliwom alkohola abo drogow, njeje znate.

Ze swojim awtom runjewon wotlećał je 58lětny šofer we Warnemündźe nad Baltiskim morjom. Prawdźepodobnje měješe wón strowotniske problemy. Muž bě wčera z wulkej spěšnosću w křiwicy z dróhi zjěł. Při tym prasny do stejaka kolesow. Awto wotzběhny, přeleća murju mórskeje promenady a je skónčnje w pěskowym nasypje tčacy wostało. Muža dowjezechu do chorownje.

To a tamne (07.01.22)

pjatk, 07. januara 2022 spisane wot:

Pře wšu měru sprócny bě paduch w Hannoveru. 25lětny je sej za čas njeskutka w cuzym łožu wusnył. Nimo toho bě chětro natutkany a steješe pod wliwom drogow. Wobydlerjo njeběchu w tym času doma. Susod pak bě zadobywarja widźał a policiju alarmował. Přiwołani sanitetarjo muža wubudźichu, njemóžachu pak žane strowotniske škody zwěsćić.

Wobchodowy detektiw móžeše tomu zadźěwać, zo je Berlinjan wjetše mnóstwo šokolody we wobchodźe w Neustreelitzu spakosćił. Wón wobkedźbowaše, kak muž 70 taflow šokolody do nachribjetnika ­styka a so zminy, bjez toho zo by płaćił. Detektiw jeho zadźerža. Rozhladujo so wuhladachu přiwołani policisća dweju čakaceju muži w awće, w kotrymž ležachu sta taflow šokolody w hódnoće 1 100 eurow. Zwotkel je mějachu, njemóžachu paduši policiji wězo rjec.

To a tamne (06.01.22)

štwórtk, 06. januara 2022 spisane wot:

Zhubjeneho hólca namakał je kedźbliwy pěšk w durinskej Gerje. Mužej bě sydomlětny napadnył, dokelž po dróze tam sem běhaše a wočiwidnje někoho pytaše. Přiwołani policisća zwěsćichu, zo bě žona swojeho syna hižo jako zhubjeneho přizjewiła. Pachoł bě maćeri w nakupowanskim centrumje twochnył.

Na wšě 28 hodźin za wodźidłom sedźał je šofer Lkw-ja, kaž so při kontroli w Braniborskej wukopa. Zastojnicy zwjazkoweho zarjada za transport tworow běchu spočatnje přepruwowali, hač ma za transport wulkich rołow scyła wurjadnu dowolnosć. Jako zwěsćichu, zo bě šofer krótko do kontrole elektronisku dokumentacisku kartu wuměnił, wołachu policiju. Zastojnicy namakachu wjacore dokumentaciske karty a dwě wšelakej jězbnej dowolnosći. 38lětnemu šoferej z Pólskeje su dalejězbu nablaku zakazali.

To a tamne (05.01.22)

srjeda, 05. januara 2022 spisane wot:

Na prěnim přesadźowanju noweho lěta na rybjacych wikach w japanskej stolicy Tokiju su tunjaka (Thunfisch) za 128 000 eurow předali. To drje je hižo kopica pje­njez­, ale wjele mjenje hač w časach do korony. W lěće 2019 bě tajka ryba rekordnu płaćiznu 2,7 milionow eurow wu­njesła. Tónkróć bě wona 210 kilogramow ćežka. Kupiło je ju wikowanske přede­wzaće. W Japanskej, hdźež ludźo telko tunjaka kaž w žanym druhim kraju jědźa, je jeho wobstatk mjeztym jara wohroženy.

Za postawu Jězusdźěćatka pyta policija a prosy ludźi wo pomoc. Njeznaći běchu drjewjanu figuru ze žłobika na hodownych wikach na Berlinskich Žandarmowych wikach pokradnyli. Postawa z lipoweho drjewa je něhdźe 50 centimetrow wulka a waži tři kilogramy. Zhotowił bě ju wuměłc w bayerskim Oberammergauwje. Wo jeje hódnoće ničo znate njeje.

To a tamne (04.01.22)

wutora, 04. januara 2022 spisane wot:

Wopak parkowane awto z traktorom preč storčił je muž w bayerskim Garmisch-Partenkirchenje. Wosobowy wóz so při tym wospjet přećisny a je dospołnje skóncowany. Hněwny wobydler bě jón přez blisku dróhu na parkowanišćo storčił. Dalši wobydler na třěše ležace awto wuhlada a wołaše policiju, tukajo na wobchadne njezbožo. Policija zawi­nowarja spěšnje namaka a přizjewi jeho wěcneho wobškodźenja dla.

Wjewjerčku z nuzy wuswobodźili su wohnjowi wobornicy w Drježdźanach. Wona bě nowe lěto z woknom do bydlenja zalězła a za wulkim kamorom tčacy wostała. Wobydlerjo njezamóchu ju wuhnać. Po tym zo běchu kameradojo kamor wurumowali a dźěru do zadnjeje sćěny wurězali, móžachu zatłusnjenu wjewjerčku skónčnje wuswobodźić. A nje­zranjene zwěrjo móžeše na swobodu.

To a tamne (03.01.22)

póndźela, 03. januara 2022 spisane wot:

Dwanaćelětny hólc w Halle je silwesterski wječor swojeho wopiteho nana z awtom domoj dowjezł. Muž bě po informacijach policije wokoło 20 hodź. doma zazwonił a wo to prosył, zo jeho něchtó wotewza, dokelž bě alkohol pił. To je dwanaćelětny po słowje wzał a sydny so za wodźidło nanoweho awta. Swědk, kiž bě w nim wobeju wuhladał, zawoła policiju, kotraž jeju doma na zbožo stroweju zetka.

Z prózdnym tankom a chětro natutkanaj staj mužej njedaloko Regensburga spytałoj awto z awtodróhi ćišćeć. Zastojnicy zwěsćichu pola kóždeho z njeju 2,5 promilow alkohola w kreji. Jako wonaj twjerdźeštaj, zo je tón tamny jěł, dyrbještaj ­wobaj krej wotedać. Pjanaj mužej reagowaštaj panisce, jako wuhladaštaj sykawu, dokelž měještaj ju za šćěpjenje přećiwo koronawirusej. Jězbnu dowolnosć ani tón jedyn ani tón tamny njeměješe.

To a tamne (30.12.21)

štwórtk, 30. decembera 2021 spisane wot:

Kašće jako kamory předawa šefowka Mnichowskeho pochowanskeho instituta Lydia Gastroph. Dokelž nochcyše so jeje sotra w „tajkim grawoćiwym kašću“ pochować dać, wuhotuje Gastroph zhromadnje z wuměłcami a wuměłčemi moderne kašće, kotrež móža zajimcy jako kamory, křinje abo wazy wužiwać. Kelko tajki wosebity kamor płaći, pak z rozprawy njewuchadźa, za to pak, zo bu sotra Lydije Gastroh w kamorje pochowana.

Ličba njezbožow na jeničkim silwestrje za čas koronapandemije bě wo 40 procentow niša hač hewak. To wujewja wobličenja chorobnych kasow. Tak registrowaše Barmer loni mjez 29. decembrom a 2. januarom po cyłej Němskej něhdźe 3 800 njezbožow, kotrež dyrbjachu w chorownjach lěkarsce zastarać. Lěto do toho bě jich hišće 6 200. Najčasćišo zwěsćichu njezboža alkohola dla.

To a tamne (29.12.21)

srjeda, 29. decembera 2021 spisane wot:

Kokošow na zwjazkowej awtodróze A 2 pola Lauenaua a Bad Nenndorfa w delnjej Sakskej dla dyrbješe policija wčera w nocy wobě čarje nachwilnje zawrěć. Zwěrjata su do toho ze znjezboženeho nakładneho awta twochnyli a nóžkowachu po dalnicy. Kak je k njezbožu nakładneho awta dóšło njeje jasne.

Hora Matterhorn w Šwicarskej jenož po wšěm zdaću prostnje do njebja saha. Kaž wědomostnicy nětko wuslědźichu so wjeršk kóždej dwě sekundźe pohibuje. To pak je jenož něšto mało nano- do mikrometrow, štož njeje za normalne wóčko spó­znajomne. Přičina pohibow su seismiske žołmy zemje. Fenomen drje je hižo z mostow a wysokodomow znaty, fachowcy pak chcychu wuslědźić, hač tež wysoke hory machotaja.

To a tamne (28.12.21)

wutora, 28. decembera 2021 spisane wot:

Porik w karantenje wobroći so patoržicu wulkeje nuzy dla na swěrneho pomocnika – policiju. Zežiwidłowe rezerwy chilachu so mjenujcy ke kóncej a nichtó ze znatych njemóžeše jimaj pomhać. Tuž zawoła porik z badensko-württembergskeho Maulburga policiju. Zastojnicy tuž přeća mandźelskeju přiwzachu, wšitko wobstarachu a jimaj dowjezechu.

Dźěłowy poskitk je drje chětro rjany, ale móhł tež ze samotu zwjazany być. Gmejna na sewjerozapadźe Jendźelskeje pyta za pub na 20 hektarow wulkej kupje Piel Island wobhospodarjerja. Nimo stareje ruiny hroda a někotrych chěžow rybarjow je tam tež pub z mjenom Ship Inn. Kaž wjacore medije rozprawjeja je gmejnska rada wupisanje za baru dobyła a pyta nětko korčmarja. Dotalni wotnajerjo su so nadawka wzdali, dokelž dyrbješe pub w běhu pandemije swoje durje zawrěć.

To a tamne (27.12.21)

póndźela, 27. decembera 2021 spisane wot:

Sylne nócne zmjerzki wužili su ludźo wčera w Nižozemskej, zo bychu swój narodny sport pěstowali a ze smykačemi po zamjerznjenych kanalach a polach jězdźili. Lód bě hač do sydom centimetrow tołsty, tak zo bě wjeselo jenož wot wobmjezowanjow koronawirusa dla haćene: Na zjawnych lodowych čarach bě ličba wobdźělnikow wobmjezowana, zastaranske budki wostachu zawrjene. Přichodne dny wočakuja tam zaso ćopliše wjedro.

Stary tresor w haće namakałoj staj nan a jeho šěsć lět stary syn. Patoržicu wječor běštaj wobaj z nastrojom w porynsko-pfalcskim Bad Bergzabernje po puću, jako tresor wuslědźištaj. Železny kamor bě wurumowany. Policija na to tuka, zo su paduši tresor z bydlenja pokradnyli a wurubili. Detektor, kiž swojoraznu namakanku hakle zmóžni, bě nan swojemu synej k hodom darił.

nawěšk

nowostki LND