To a tamne (16.06.20)

wutora, 16. junija 2020 spisane wot:

Pjenjez w płucach pacienta namakali su lěkarjo we westfalskim Hammje. Muž bě centowy pjenježk w januaru při darće mylnje spóžěrał. Fachowcy za płuca su jemu cuzy předmjet wuspěšnje wuoperowali, po tym zo bě so z kašelom a zahorjenymi płucami lěkarjej předstajił. Muž bě sej při hrě ze centom w hubje hrajkał, jako jemu towarš na ramjo klepny a wón pjenjez na to do so srěbny.

Z gumijowym čołmom Ryn přeprěčił je muž w Bonnje. Pěšk bě wohnjowu woboru informował, zo jědźe po rěce čołm w formje flaminga. W nim leži muska wosoba, kotraž na wołanje njereaguje. Centrala pósła 45 wobornikow a helikopter. „Po intensiwnym pytanju“ su muža skónčnje na tamnym brjohu Ryna čiłeho našli. Wobornicy wšak dyrbjachu jeho powučić, zo je rěku z tajkim „jězdźidłom“ přeprěčić přewšo strašne.

To a tamne (15.06.20)

póndźela, 15. junija 2020 spisane wot:

Wuswědčenja na jewišću awtokina dóstali su absolwenća Mjezynarodneje šule Hannover. W kinje pod hołym njebjom na kromje města přepodachu kónčne wuswědčenja něhdźe 50 šulerkam a šulerjam, kotřiž stejachu tam w swojich čerwjenych płašćach z wotpowědnym wotstawkom, na dostojnej, byrnjež jara njewšědnej ceremoniji graduacije. Hosćo sedźachu w 120 awtach před jewišćom a zahoriće trubjachu. Na Hannoverskej šuli wuwučuja 600 chowancow ze 60 krajow wot pěstowarnje hač do 12. lětnika.

Za wobsedźerjom nimale štyrjoch kilogramow złota w hódnoće 170 000 eurow w Šwicarskej přeco hišće pytaja. Tón ma pjeć lět chwile so přizjewić. Paket złota běchu w oktobru 2019 we wagonje šwicarskeje statneje železnicy namakali. Najebać intensiwne pytanje njeje so dotal poradźiło wobsedźerja zwěsćić.

To a tamne (12.06.20)

pjatk, 12. junija 2020 spisane wot:

Z psom wopytać smědźa ludźo zwěrjenc w Kamjenicy we wobłuku pospyta, kotryž ma wot přichodneje póndźele hač do kónca lěta trać. Při tym chcedźa zwěsćić, kak wobydlerjo coowa na psy rea­guja a hač je to za psy a wobsedźerjow spomóžne. W někotrych coowach su psy dowolene, štož pak zdźěla tež k stresej wjedźe: Mnohim zwěrjatam njejsu psy ničo druhe hač rubježne zwěrjo, a tuž wotpowědnje reaguja.

Tołstu móšeń ze stami eurow a wu­pokazami su policisća w delnjosakskej gmejnje Wietze w swojim listowym kašćiku našli. Wot njeznateho namakarja wotpołožena drohoćinka słušeše 45lětnemu wikowarjej lodowych tworow, kiž bě móšeń na jězbje z čołmikom zhubił. Zastojnicy muža informowachu, a tón dari na to sto eurow pomocnej organi­zaciji a policistam wězo lód.

To a tamne (11.06.20)

štwórtk, 11. junija 2020 spisane wot:

Swojorazne zynčenje je wot najnowšeho wokoło swětoznateho mosta Golden Gate Bridge w San Franciscu słyšeć. „Wina“ na zwukach 83 lět stareje woclaneje konstrukcije je nowe wobłoženje, kotrež tam runje zatwarjeja. Reakcije wobydlerjow sahaja wot „grawoćiwe“ hač k „spěwej jandźelow“. Nowe wobłoženje je dźěl projekta, zo móhli metalowe saki pře­ćiwo sebjemordarjam připrawić.

Lubosć k čerwjenym sportowym awtam typa Ferrari je 45lětnemu mužej w Duisburgu mjerzanje z policiju wu­njesła. Wón ma pokutu płaćić, dokelž je swój­ trjebany Toyota na nimale originalny „fake-Ferrari“ přetwarił. Policajskej patruli bě awto w Duisburgu napadnyło. Na a w Toyoće bě na wjacorych městnach značka Ferrari připrawjena, kiž wšak je kruće škitana. Muž dyrbi awto zaso na originalny staw změnić.

To a tamne (10.06.20)

srjeda, 10. junija 2020 spisane wot:

Mops Edda, mjeztym Wilma, sudnistwo dale zaběra. Zastojnik města Ahlena bě psa zadołženej swójbje sćazał a jeho w interneće jako pozdatnje stroweho poskićił. Nowa wobsedźerka pak bě cyle hinašeho měnjenja, dokelž dyrbješe Wilmu wjacore razy na wočomaj operować dać. Nětko ma Münsterske sudnistwo pad na blidźe a je posudźowarja wo pomoc prosyło. Zwadna sudniska naležnosć wučinja mjeztym něhdźe 20 000 eurow.

Wulkeje podobnosće z turkowskim starom Enginom Altanom Düzyatanom dla je město Ordu bustu ­ wojaka z 13. lětstotka zaso wotstroniło. Poprawom dyrbješe skulptura nana załožerja Osmaniskeho mócnarstwa zwobraznjeć. Je pak skerje postawa dźiwadźelnika, kiž jeho w telewizijnej seriji předstaja. Měšćanske zarjadnistwo je so na tym ­postorčiło a bustu wotstronić dało.

To a tamne (09.06.20)

wutora, 09. junija 2020 spisane wot:

Poćehnjenje łoža je paducha we Wormsu přeradźiło. 40lětny bě so minjenu nóc do bydlenja zadobył. Jako wobydlerka to pytny, wona swojeho žiwjenskeho partnera zazwoni. Tón poda so hnydom na puć k domej a zetka muža, kiž w poćehnjenju poslešća něšto transportowaše. Dokelž bě jemu cycha znata, wón paducha narěča. Tón swoju rubiznu nablaku pušći a ćekny. Muž pak jeho dosahny a policistam přepoda.

Pilotny projekt ze 6 000 němskimi turistami chcedźa na Mallorce a druhich balearskich kupach přewjesć. Tak chcedźa pruwować, hač su nastupajo wěstotne naprawy koronawirusa dla na hoberski nawal turistow přihotowani, z kotrymž liča po wotewrjenju mjezow 1. julija. Němsku su wuzwolili, dokelž je tam poměrnje mało infekcijow z wirusom. Do karanteny turisća njetrjebaja.

To a tamne (08.06.20)

póndźela, 08. junija 2020 spisane wot:

Swójby sedmispancow wobkedźbować móža lubowarjo zwěrjatow nětko na internetnej stronje přirodoškitneho zwjazka Nabu. Jeho čłonojo běchu kamery do kukawow w nocy aktiwnych hrymzakow zatwarili. Po dołhim zymskim sparje su wone zaso chětro aktiwne. Dokelž su rezerwy tuka wotbyli, dyrbja najprjedy raz wjele žrać. Dorost wočakuja sedmispancy spočatk awgusta. Wot septembra hač do meje su wone w zymskim sparje.

Hakle z pomocu wohnjoweje wobory je so mužej w sewjerorynsko-westfalskim Bad Salzuflenje poradźiło, swój mandźelski pjeršćeń wotpołožić. Muž bě sej pjeršćenjak złamał, na čož porst zaćekny a cirkulaciju kreje haćeše. Wšitke po­spyty, pjeršćeń wotbyć, pak zwrěšćichu. Tež złotnikar njemóžeše pomhać. Hakle wohnjowym wobornikam so poradźi, pjeršćeń wotfrezować a porst zdobom chłódźić. Akcija traješe 45 mjeńšin.

To a tamne (05.06.20)

pjatk, 05. junija 2020 spisane wot:

Hnydom štyri ćelata na swět přinjesła je kruwa w Badensko-Württembergskej, štož je přewšo rědko. Mějićelce ratarskeho statoka bě swjatki sobotu njeměrna kruwa napadnyła. Krótko po tym wuhlada wona dwójnikaj w hródźi a je zastara. Na to kruwa hišće raz ćeleše a třeće a štwórte młodźo porodźi, bjez pomocy ratarki a skótneho lěkarja.

Sněženki z kamuškom na awta molujo je sydomlětna holca w Hohensteinje-Ernstthalu hobersku škodu zawostajiła. Pječa je wona lak 37 awtow rozdrapała, a to w běhu jeničkeho tydźenja. Při tym nasta škoda 30 000 eurow. Policija bě holčku po wobšěrnych přepytowanjach jako skućićelku zwěsćiła. Sydomlětna přizna, zo je sněženki molowała. Wona wšak twjerdźi, zo njebě jej wědome, kajku wulku škodu načini. Haj, hdyž žno žane sněženki z mróčelow njepadaja ...?!

To a tamne (04.06.20)

štwórtk, 04. junija 2020 spisane wot:

Měrneje nocy na policajskej straži dla je so połstalětny muž w Bremerhavenje na jeje teren zadobył. Chětro natutkany zalěze tam přez železny płót. Sobudźěłaćerka straže pak jeho na awtomatiskej kamerje wuhlada. Wulce zadźiwanym policistam muž rozłoži, zo chce skónčnje zaso raz woměrje spać, bjez mylenjow druhich. Zastojnicy pak dyrbjachu jemu přeće wotpokazać, dokelž njebě žaneje přičiny zajeća. Dyrbješe tuž zaso woteńć.

Ryzy lóšt na pućowanje je wosomlětneho pachoła z městačka Flöha pohnuł so z ćahom do Kamjenicy nastajić. Na tamnišim dwórnišću hólčec zastojnikam zwjazkoweje policije napadny, dokelž bě sam po puću. Tym wón rjekny, zo chce so na wulět podać, bjeztoho zo staršej wo tym wěstaj. Něhdźe 15 mjeńšin trajaca wróćojězba bě za njeho ćim zajimawša: W policajskim awće dowjezechu hólca domoj k staršimaj.

To a tamne (03.06.20)

srjeda, 03. junija 2020 spisane wot:

Nic na konju, ale z awtom je muž po ko­njacym wubědźowanišću w Gelsenkirchenje smalił. 22lětny jědźeše po wuprajenju swědkow njedźelu wječor pozdźe z wulkej spěšnosću a bjez swěcy po pěskojtej čarje. Swědcy awto zadźeržachu a tomu zadźěwachu, zo móžeštaj so muž a sobujěduca zminyć, prjedy hač policija dojědźe. Zastojnicy wupisachu jimaj skóržbu. Če­hodla běchu wrota wočinjene, njeje znate.

Wulki zajim kruwow zbudźił je wčera błyskač policajskeje kontrole spěšnosće na kromje Bielefelda. Foto policije pokazuje na wšě dźesać howjadow, kotrež steja wusko pódla so a hladaja wćipne přez płót na mobilnu radarowu připrawu policije. Błyskało je wutoru woprawdźe dosć: 37 z cyłkownje 438 kontrolowanych awtow bě přespěšnje po puću. Najspěšniši bě šofer ze 107 kilometrami na hodźinu na dróze, hdźež je 60 km/h dowolene.

słowo lěta 2020

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND