To a tamne (13.03.23)

póndźela, 13. měrca 2023 spisane wot:

We wjacorych kinach w Němskej a druhich krajach je minjene dny k wukročenjam dóšło. W běhu předstajenja filma „Creed III“ młodostni w kinje stawachu, po sedłach krosnowachu, z popcornom mjetachu a napoje rozkidachu. Na syći TikTok su wideja tajkich mylenskich akcijow wulku kedźbnosć wuwabili. Policija w Essenje je pokazki na wubědźowanje namakała. Při tym čuja so akterojo k tomu pohnući, sej ze swojimi akcijemi přetorhnjenje ki­nowych předstajenjow wunuzować a tak kedźbnosć pola TikTok dóstać.

Na swójskim kwasnym dnju měješe ­njewjesta w Oberfrankenje njedawno hubjenu naladu. Najprjedy je 32lětna z frizerskeho wobchoda ćeknyła, bjeztoho zo je cyłkownu sumu za swoju njewjesćinsku frizuru zapłaćiła. Po tym je wona do awta frizerki zajěła. Hač da so žona na wonym dnju přiwšěm hišće zwěrować, njemóžeše rěčnik policije rjec.

To a tamne (10.03.23)

pjatk, 10. měrca 2023 spisane wot:
Narodne powětrowe a swětnišćowe zarjadnistwo NASA je njedawno asteroid „2023 DW“ w swětnišću wotkryło. Ćěleso měri so na zemju a je na zbožo hišće daloko zdalene. Z přerězkom nimale 50 metrow móže asteroid wulke škody na zemi načinić a samo wjetše město zničić. Kaž fachowcy NASA wuličichu, „2023 DW“ dokładnje na dnju Walentina w lěće 2046 zemju trjechi. Prawdźepodobnosć toho pak leži pola 1 do 560. Prawdźepo­dobnosć w loće dobyć leži tuchwilu pola 1 do 140 milionow. W lěće 2013 je dalši asteroid z přerězkom 20 metrow Rusku trjechił. Tehdy so wjele ludźi zranichu a wokna chěžow rozbichu.

To a tamne (09.03.23)

štwórtk, 09. měrca 2023 spisane wot:

W Čěskej slědźi policija intensiwnje za pokradnjenym konjom, kotryž słuša čečenskemu knježićelej Ramsanej Kadyrowej. Njeznaći skućićeljo su konja najskerje w nocy wot minjeneho pjatka na sobotu z hródźe w Krabčicach pokradnyli. 16 lět stary kóń za galopowy sport ma na čole njeprawidłowny běły blak w formje hwězdy. Hódnota zwěrjeća wučinja znajmjeńša 17 000 eurow. Rěčnica financneho ministerstwa w Praze zjawnoprawniskemu rozhłosej wčera wobkrući, zo słuša kóń woprawdźe Kadyrowej. Tola mjeztym njemóže wón wo zwěrjeću rozsu­- dźić, dokelž słuša k zamóženskim hódnotam, kotrež je EU sankcijow přećiwo njemu dla zamjerznyła. Kadyrow a jeho přiwisnicy wojuja za Rusku w Ukrainje.

Znaty hudźbnik Wincent Weiss je ze 30 lětami swoju emocionalnu stronu wotkrył. „Mjeztym započnu při serijach abo w kinje płakać. To je rjane znamjo za to, so emocionalnje do něčeho dać“, wón rjekny. Do toho njeje emocije rady dopušćił. „Nětko rady płakam a čuju so při tym zbožowny. Płakać, je tola rjenje.“

To a tamne (08.03.23)

srjeda, 08. měrca 2023 spisane wot:

Dobyćerka myta Golden Globe Ruth Wilson w Londonje bórze w njewšědnej dźiwadłowej produkciji wustupi. Cyłkownje 24 hodźin chce britiska dźiwadźel­nica w Londonje w dźiwadle Young Vic přeco samsnu, mało mjeńšin trajacu ­scenu předstajić, ale z měnjatymi partnerami. Sto wšelakich muži ma jedyn po druhim z njej scenu wo dźělenju hrać. Žadyn z mužow njeje do předstajenja zhromadnje z Wilson zwučował.

Po wšěm zdaću wjelki su w Běłej Wodźe psycu torhali a zežrali. Fachowcy sak­skeho krajneho zarjada za wobswět, ratarstwo a geologiju wuńdźechu zawčerawšim z wysokej prawdźepodobnosću z toho, zo su wjelki psycu nadpadnyli. Minjeny pjatk bě Collie-psyca při wuchodźowanju ze swojim wobsedźerjom za sornu běžała a so w lěsu zhubiła. Jako so njenawróći, je wobsedźer za njej pytał a ju mortwu w lěsu namakał.

To a tamne (07.03.23)

wutora, 07. měrca 2023 spisane wot:

82lětna je swojeho syna po wobchadnym njezbožu w Lüneburgu zakitowała a so z chošćom do nadběhowarja dała. 54lětny bě po njezbožu minjeny pjatk, do kotrehož bě jeho dźowka zapřijata, na městno njezboža přišoł a so do 57lětneho wobdźěleneho dał, zdźěli zawčera­wšim rěčnik policije. 57lětny je potom do hrjadki padnył a so w mjezwoču zranił. Jeho 82 lět stara mać hrabny sej ­chošćo a 54lětneho nadběhowaše.

Wjacore mjeńše města w Schleswigsko-Holsteinskej chcedźa z pomocu pazorakow ličbu hawronow wobmjezować. Komuny maja wulke kolonije rapakow, kiž haru zawinuja a howna zawostajeja. Wot spočatka februara přijědźe plahowar pazorakow Herbert Boger trójce wob tydźeń ze swojimi zwěrjatami do Kellinghusena. Hawrony słušeja k wosebje škitanym družinam w Němskej a njesmědźa so honić.

To a tamne (06.03.23)

póndźela, 06. měrca 2023 spisane wot:

Poprawom bě w Hamburgu připowědźene, zo maja so zawčerawšim drasty markow darmotnje zajimcam rozdźělić. Powěsć je so po socialnych medijach ­rozšěriła a wjele młodostnych je wězo přišło. Kaž so na městnje wukopa, bě powěsć wopačna. Dokelž běchu přitomni přesłapjeni, započinachu randalěrować. Młodostni přichwatanych zastojnikow samo nadběhowachu. Kaž policija informuje, dotal jasne njeje, štó je wopačnu powěsć w interneće rozšěrił.

W składźišću za twarožk su so w Šwicarskej něhdźe 11 000 twarožkowych pokrutow zničili. Přičina njezboža minjeny štwórtk južnozapadnje Berna je njeznata. Něhdźe połojca twarožka słušeše towaršnosći Migros. Přiwšěm budźe w kupnicach Migros přichodnje dosć šwicarskeho twarožka Gruýere k dispoziciji, rěčnik towaršnosće kupcow změruje.

To a tamne (03.03.23)

pjatk, 03. měrca 2023 spisane wot:
Transgender žona, kotraž bě před swojim přiměrjenjom splaha dwě žonje wumocowała, bu k wosom lětam jastwa zasudźena. 31lětna, kotraž bě w lěće 2016 a w lěće 2019 stajnje jednu žonu wumocowała, wšitke wumjetowanja raznje wotpokaza a twjerdźeše, zo běštej žonje ze seksom přezjednej. Přiměrjenje splaha so hakle po njeskutkach zwoprawdźi. Pad bě w Šotiskej wulku kritiku wuwa­bił, dokelž běchu zasudźenu najebać wumocowanja za čas přepytowanskeje jatby najprjedy w žónskim jastwje zaměstnili. W tutym času njebě přiměrjenje splaha hišće wotzamknjene. Po oficialnym pruwowanju bu wona do jastwa za muži ­přepołožena. Nastupajo wobchadźenje z transgender žonu nastachu w Šotiskej diskusije, dokelž bě prawdźepodobnje tež šotiske knježerstwo njewěste, kak měli ze zasudźenej wobchadźeć.

To a tamne (02.03.23)

štwórtk, 02. měrca 2023 spisane wot:

Přewšo zajimawy astronomiski zjaw je hišće hač do dźensa wječora na njebju widźeć: „Napřemoběh jaskraweju hwězdow našeho słónčneho systema Jupitera a Venus. Minjene dny běštej so hwězdźe wšědnje zbližiłoj. Dźensa ma Venus Ju­pitera „přesćahnyć“. Změna pozicije zwisuje ze zemskej perspektiwu na słónčny system. We woprawdźitosći stej wobě hwězdźe daloko wot so zdalenej.

Lód ze sušenymi insektami poskićuja wot najnowšeho w lodarni w badensko-württembergskim Rottachu nad Neckarom. Wumyslił je so njewšědnu kreaciju 33lětny předewzaćel Thomas Micolino. W swojim wobchodźe při hłownym torhošću historiskeho stareho města zbudźa wón tak wjele kedźbnosće. Přiwšěm dóstanješ tam tež cyle normalny lód.

To a tamne (01.03.23)

srjeda, 01. měrca 2023 spisane wot:

Pasant w Podstupimje je zawčerawšim spytał, dweju rubježnikow zadźeržeć. Do toho běštej we wobchodźe juwele pokradnyłoj. Rubježnikaj chcyštaj poprawom spěšnje twochnyć, tola pasant so ­jimaj do puća stupi. Jednoho rubježnika je wón kruće dźeržał, tola skónčnje móžeše so wuwinyć. W šmjatańcy z pasantom pak je rubježnik nimo juwelow tež hamor, titku a jedyn čriji zawostajił. Kriminalna policija pad nětko přepytuje.

Na dowolowej kupje Mallorca bědźachu so minjene dny ze sněhom, kiž je zymska nižina z mjenom „Juliette“ wobradźiła. Nětko pak warnuja meteorologojo před powodźenjemi a sylnym wichorom. Dowolnicy a domoródni měli tuž w domach wostać.

To a tamne (28.02.23)

wutora, 28. februara 2023 spisane wot:

Dlěje hač 30 lět bě muž ze Schwerina bjez jězbneje dowolnosće awto jězdźił. Dokelž bě wón přehnawał, jako je druhe jězdźidło přesćahnył, je so tole skónčnje wukopało. Kaž policajska rěčnica minjeny štwórtk zdźěli, jedna so wo 57lětneho muža, kiž bě 6. februara blisko hrodu ze swojim awtom po puću. Jako jeho druhi šofer přesćahny, dóńdźe k zražce, na kotrejž ma 57lětny snadnu sobuwinu. Při přepytowanju njezboža wón hišće po­twjerdźi, zo nima jězbnu dowolnosć sobu. Pozdźišo policija zwěsći, zo dyrbješe muž papjery hižo w lěće 1992 wotedać.

Lětuša zyma w Němskej bě po słowach meteorologow znowa jasnje přećopła. To je dwanata ćopła zyma zasobu.

nowostki LND