To a tamne (25.11.21)

štwórtk, 25. nowembera 2021 spisane wot:

Najebać zawrjene adwentne wiki w Lipsku koronapandemije dla móža sej ludźo tež lětsa zaso woblubowane dźěćace šalki z motiwom pěskowčika kupić. Předawać chcedźa je, dołhož su na składźe, wot 1. decembra přez internetny portal abo w předawanišću na Lipšćanskim Hłownym torhošću. Nimo toho poskića tež normalne zelene winowe šalki. Lipšćanske hodowne wiki dyrbja runje tak kaž hižo loni korony dla wupadnyć.

Gitara Bruca Springsteena abo keyboard Eltona Johna: Za beneficnu akciju w Los Angelesu je tójšto sławnych hudźbnikow swoje instrumenty dariło. Přesadźować budu je 11. decembra, kaž awkciski dom zdźěli. Wunošk awkcije přewostaja organizaciji, kotraž hudźbne šule na juhu USA podpěruje, zo móhli tež chude dźěći na instrumentach hrać nawuknyć.

To a tamne (24.11.21)

srjeda, 24. nowembera 2021 spisane wot:

Ekstremnaj krosnowarjej staj wčera po fa­sadźe wysokodomu w Frankfurće nad Mohanom horje lězłoj. Jako „spiderman“ znaty Alain Robert a Leo Urban, wobaj Francozaj, staj tam hač na třěchu 153metrowskeho „skypera“ w dwórnišćowej štwórći krosnowałoj. Njewuži­wa­štaj žane pomocne srědki. Na třěše pak čakaše policija a jeju nachwilnje zaja.

Wopačny „pater Don Romano“ dyrbi 30 měsacow do jastwa. To je sudnistwo w južnofrancoskim Saint-Raphaëlu wukazało. Pozdatny duchowny bě dobroćiwemu wěriwemu 2 500 eurow wulišćił, kotrež běchu pječa za dźěćacy dom w Afri­ce postajene. Na mnicha předrasćeny wobšudnik je mjeztym dlěje hač dwaceći lět „aktiwny“ a sedźeše wospjet w ja­stwje. Najebać to je wěriwych a cyłe wosady jako pozdatny dušepastyr zas a zaso za nós wodźił.

To a tamne (23.11.21)

wutora, 23. nowembera 2021 spisane wot:

Priwatne awto z taksijom zaměnił je wopity muž w Bielefeldźe. To jemu samo puki wunjese, dokelž mějachu jeho za paducha. 22lětny bě so do awta sydnył, kotrež z běžatym motorom při dróze steješe. Wóz běchu wjacori mužojo wotstajili, zo bychu towarša domoj dowjezli. Jako woni cuzeho w awće wuhladachu, dachu so do njeho, dokelž sej myslachu, zo chce awto pokradnyć. Hakle policija zamó ­njedorozumjenje wujasnić.

Ze swojoraznej narěču je britiski premierminister Boris Johnson zaso raz zadźiwanje zbudźił. W narěči hospodarskim fachowcam přirunowaše so wón z Mójzesom, citowaše Lenina a napo­dobnješe zwuki awta. Nimo toho dyr­bješe mjeńšiny dołho w swojich podłožkach listować, dokelž bě „nitku zhubił“. Připosłucharjo rěčachu wo „katastrofalnej“ a „bicarnej“ narěči.

To a tamne (22.11.21)

póndźela, 22. nowembera 2021 spisane wot:

Rěčaca klanka je na terenje firmy za wotstronjenje wotpadkow w nižozemskim Almere wulkozasadźenje policije zawiniła. Sobudźěłaćer bě tam zazwonił, po tym zo bě hłós dźěsća słyšał, kotrež za nim wołaše. Policisća zawod wobstupichu a wšitko přepytachu. Skónčnje namakachu mjez wotpadkami klanku, namołwjacu, zo maš za njej pytać.

Ludźi w frizerskim salonje pře koronu šćěpić dać je prezidentka zwjazka fizerow Němskeje Manuela Härtelt-Dören namjetowała. Frizerojo docpěwaja wšitke socialne woršty, štož měło so wužić. Härtelt-Dören na to skedźbni, zo wšědnje 250 000 ludźi do frizerskich salonow přichadźa. „Při třihanju włosow móhli jich sobudźěłaćerjo wo lěpšinach šćěpjenja přeswědčić, tež hdyž to trochu kuriozne klinči.“ Šćěpjenje přewzać móhli potom mobilne šćěpjenske skupiny.

To a tamne (19.11.21)

pjatk, 19. nowembera 2021 spisane wot:

Policija je jědnaćelětneho šofera awta zadźeržała. Wupožčiwši sej awto swojeju staršeju wuleća sej pachoł z přećelom. Na jara wuskej dróze wón dalše jězdźidło ze swěcowymi znamješkami nabok ­stłóči a je naposledk přesćahny. Toho wodźer so chětro dźiwaše a zawoła policiju. Tak wšak młodeho šofera hnydom zadźerža. Konsekwency pak wulět za njeho žane njezměje, dokelž njeje hišće chło­stajomny.

Je so wón 1919 abo 1973 narodźił? Z tajkim prašenjom zaběra so nětko krajne socialne sudnistwo Delnja Sakska-Bremen w Celle. Muž z wokrjesa Stade bě so njedawno wo rentu požadał, dokelž je po swójskim wuprajenju hižo 102 lěće stary. Sudnistwu předpołoži wón samospisane wobkrućenje, zo je so 1919 w Hannoveru narodźił. W datach rentoweje zawěsćernje pak steji, zo bě to 1973 w Stade.

To a tamne (18.11.21)

štwórtk, 18. nowembera 2021 spisane wot:

Dotal najwjetši w Alasce namakany čwak złota budźe 8. decembra w texaskim Dallasu přesadźowany. Dom Heritage Auctions liči z tym, zo wunjese tak mjenowany „Alaska Centennial Gold Nugget“ něhdźe milion dolarow. Wulki pokład bě złotokopar Barry Clay 1998 blisko města Ruby namakał. Nugget je trochu wjetši hač softball a waži nimale dźesać kilogramow.

Na nakromnej čarje awtodróhi pola francoskeho Toulona je 25lětna žona dźěćo porodźiła. Jeje partner běše jězbu do chorownje na awtodróze přetorhnył, dokelž měješe samodruha přewulke hrona. Muž zawoła nuzowu pomoc a sćěhowaše na to pokiwy telefonista w centrali. Z jeho pomocu bě porod wuspěšny. Jako chorobne awto na městnosć dojědźe, běše štyri kilogramy ćežka dźowka młodeho porika hižo na swěće.

To a tamne (16.11.21)

wutora, 16. nowembera 2021 spisane wot:

Dokelž je šćury čwělował, dyrbi 31lětny do jastwa. To rozsudźi krajne sudnistwo w Hornjej Pfalcy. Loni bě złóstnik na sadistiske wašnje tele zwěrjata krjudował a morił kaž tež wideja swojich njeskutkow wozjewił. Žiwu wulku myš pražeše wón w pónoji, štyri zamordowa w mikrožołmje, dalšu pokida z bencinom a ju zapali. Muž dyrbi nětko na tři lěta do kłódy.

Agresiwny oposum je w nowoseelandskim Dunedinje žonu nadběhował. Kóždy raz, hdyž chcyše wona dom wopušćić, ju młody měchawc trapješe. Tak zawoła wona skónčnje policiju, zo je zastajenča oposuma. Jako zastojnicy tam dojědźechu, skoči měchawc tež na jednoho z nich. Nichtó pak so njezrani. Naposledk popadnychu dźiwjeho oposuma a wusadźichu jeho w zanjesenej kónčinje.

To a tamne (15.11.21)

póndźela, 15. nowembera 2021 spisane wot:

Z awtom staršeju je sej 13lětny w pfalcskim Lingenfeldźe wulećał. Zhromadnje z přećelemi chcyše hólc minjeny pjatk wječor na narodninski swjedźeń jěć. Žona jeho wobkedźbowaše a zawoła policiju. Dokelž je šofer awta hišće přemłody, jemu žane chłostanje njehrozy. Policija pak ­jeho a staršeju na rozmołwu přeprosy.

Chwalaca mašina w šwicarskim Mettauertalu stara so wo dobre začuća. W městačku blisko mjezy k Němskej su telefonowu celu přetwarili, zo by wšěm, kiž sej to zasłužeja, digitalnje na ramjo klepała. Mašina předhrawa wideja, kotrež zasłužbnym ludźom chwalbu a připóznaće zwuraznjeja. Štóž swoju mejlowu adresu zawostaji, dóstanje nimo toho do­bropis, na přikład za lokalnu pjekarnju.

To a tamne (12.11.21)

pjatk, 12. nowembera 2021 spisane wot:

Debjenki z wobsydstwa ruskeje carskeje swójby su w šwicarskim Genfje přesadźowali. Ze safirami a diamantami wobsadźenu brošu a nawušnicy bě britiski diplomat za čas Oktoberskeje rewolucije 1917 z Ruskeje pašował. Debjenki je sej nětko anonymny kupc, kiž bě na awkciji telefonisce wobdźěleny, za 765 000 eurow zawěsćił. Drohoćinka słušeše něhdy ćeće carja Mikławša II., wulkowójwodce Mariji Pawlownej.

Po njewšědnym wuměranju ptakow w tropiskej hali „Gondwanaland“ Lipšćanskeho zwěrjenca je wona najprjedy jónu zaso wotewrjena. W běhu krótkeho časa běchu tam dwanaće štrusowych pocpulow a dwaj pawowej bažantaj za­hinyli. Tak su halu na tři dny zawrěli. Mjeztym pak je wujasnjene, zo njejsu ptaki ani na ptaču gripu ani na t. mj. Newcastle-chorosć zahinyli.

To a tamne (11.11.21)

štwórtk, 11. nowembera 2021 spisane wot:

Z tempom 306 kilometrow na hodźinu bu njedaloko belgiskeho Lütticha šofer awta błysknjeny. To bě wón chětro spěšnje ze swojim wozom po puću. W Belgiskej směš poprawom jeno 120 kilometrow na hodźinu jěć. Dokelž pak su tamniše błyskače na maksimalne tempo 300 km/h wusměrjene, bě wodźer awta samo za tajki přespěšny a njetrjeba tuž žanu pokutu płaćić.

Wjacore lětdźesatki stare ćěło je policajski pos při zwučowanju we wokolinje wulkana Etna na Sicilskej namakał. W małej prózdnjeńcy wjedźeše pos zastojnikow k ćěłu. Po prěnich přepytowanjach policija z toho wuchadźa, zo bě muž tam w lětach 1970 do 1990 zemrěł. Při sebi měješe tež někotre lira-pjenježki. To bě italska měna do zawjedźenja eura.

nawěšk

nowostki LND