To a tamne (08.03.23)

srjeda, 08. měrca 2023 spisane wot:

Dobyćerka myta Golden Globe Ruth Wilson w Londonje bórze w njewšědnej dźiwadłowej produkciji wustupi. Cyłkownje 24 hodźin chce britiska dźiwadźel­nica w Londonje w dźiwadle Young Vic přeco samsnu, mało mjeńšin trajacu ­scenu předstajić, ale z měnjatymi partnerami. Sto wšelakich muži ma jedyn po druhim z njej scenu wo dźělenju hrać. Žadyn z mužow njeje do předstajenja zhromadnje z Wilson zwučował.

Po wšěm zdaću wjelki su w Běłej Wodźe psycu torhali a zežrali. Fachowcy sak­skeho krajneho zarjada za wobswět, ratarstwo a geologiju wuńdźechu zawčerawšim z wysokej prawdźepodobnosću z toho, zo su wjelki psycu nadpadnyli. Minjeny pjatk bě Collie-psyca při wuchodźowanju ze swojim wobsedźerjom za sornu běžała a so w lěsu zhubiła. Jako so njenawróći, je wobsedźer za njej pytał a ju mortwu w lěsu namakał.

To a tamne (07.03.23)

wutora, 07. měrca 2023 spisane wot:

82lětna je swojeho syna po wobchadnym njezbožu w Lüneburgu zakitowała a so z chošćom do nadběhowarja dała. 54lětny bě po njezbožu minjeny pjatk, do kotrehož bě jeho dźowka zapřijata, na městno njezboža přišoł a so do 57lětneho wobdźěleneho dał, zdźěli zawčera­wšim rěčnik policije. 57lětny je potom do hrjadki padnył a so w mjezwoču zranił. Jeho 82 lět stara mać hrabny sej ­chošćo a 54lětneho nadběhowaše.

Wjacore mjeńše města w Schleswigsko-Holsteinskej chcedźa z pomocu pazorakow ličbu hawronow wobmjezować. Komuny maja wulke kolonije rapakow, kiž haru zawinuja a howna zawostajeja. Wot spočatka februara přijědźe plahowar pazorakow Herbert Boger trójce wob tydźeń ze swojimi zwěrjatami do Kellinghusena. Hawrony słušeja k wosebje škitanym družinam w Němskej a njesmědźa so honić.

To a tamne (06.03.23)

póndźela, 06. měrca 2023 spisane wot:

Poprawom bě w Hamburgu připowědźene, zo maja so zawčerawšim drasty markow darmotnje zajimcam rozdźělić. Powěsć je so po socialnych medijach ­rozšěriła a wjele młodostnych je wězo přišło. Kaž so na městnje wukopa, bě powěsć wopačna. Dokelž běchu přitomni přesłapjeni, započinachu randalěrować. Młodostni přichwatanych zastojnikow samo nadběhowachu. Kaž policija informuje, dotal jasne njeje, štó je wopačnu powěsć w interneće rozšěrił.

W składźišću za twarožk su so w Šwicarskej něhdźe 11 000 twarožkowych pokrutow zničili. Přičina njezboža minjeny štwórtk južnozapadnje Berna je njeznata. Něhdźe połojca twarožka słušeše towaršnosći Migros. Přiwšěm budźe w kupnicach Migros přichodnje dosć šwicarskeho twarožka Gruýere k dispoziciji, rěčnik towaršnosće kupcow změruje.

To a tamne (03.03.23)

pjatk, 03. měrca 2023 spisane wot:
Transgender žona, kotraž bě před swojim přiměrjenjom splaha dwě žonje wumocowała, bu k wosom lětam jastwa zasudźena. 31lětna, kotraž bě w lěće 2016 a w lěće 2019 stajnje jednu žonu wumocowała, wšitke wumjetowanja raznje wotpokaza a twjerdźeše, zo běštej žonje ze seksom přezjednej. Přiměrjenje splaha so hakle po njeskutkach zwoprawdźi. Pad bě w Šotiskej wulku kritiku wuwa­bił, dokelž běchu zasudźenu najebać wumocowanja za čas přepytowanskeje jatby najprjedy w žónskim jastwje zaměstnili. W tutym času njebě přiměrjenje splaha hišće wotzamknjene. Po oficialnym pruwowanju bu wona do jastwa za muži ­přepołožena. Nastupajo wobchadźenje z transgender žonu nastachu w Šotiskej diskusije, dokelž bě prawdźepodobnje tež šotiske knježerstwo njewěste, kak měli ze zasudźenej wobchadźeć.

To a tamne (02.03.23)

štwórtk, 02. měrca 2023 spisane wot:

Přewšo zajimawy astronomiski zjaw je hišće hač do dźensa wječora na njebju widźeć: „Napřemoběh jaskraweju hwězdow našeho słónčneho systema Jupitera a Venus. Minjene dny běštej so hwězdźe wšědnje zbližiłoj. Dźensa ma Venus Ju­pitera „přesćahnyć“. Změna pozicije zwisuje ze zemskej perspektiwu na słónčny system. We woprawdźitosći stej wobě hwězdźe daloko wot so zdalenej.

Lód ze sušenymi insektami poskićuja wot najnowšeho w lodarni w badensko-württembergskim Rottachu nad Neckarom. Wumyslił je so njewšědnu kreaciju 33lětny předewzaćel Thomas Micolino. W swojim wobchodźe při hłownym torhošću historiskeho stareho města zbudźa wón tak wjele kedźbnosće. Přiwšěm dóstanješ tam tež cyle normalny lód.

To a tamne (01.03.23)

srjeda, 01. měrca 2023 spisane wot:

Pasant w Podstupimje je zawčerawšim spytał, dweju rubježnikow zadźeržeć. Do toho běštej we wobchodźe juwele pokradnyłoj. Rubježnikaj chcyštaj poprawom spěšnje twochnyć, tola pasant so ­jimaj do puća stupi. Jednoho rubježnika je wón kruće dźeržał, tola skónčnje móžeše so wuwinyć. W šmjatańcy z pasantom pak je rubježnik nimo juwelow tež hamor, titku a jedyn čriji zawostajił. Kriminalna policija pad nětko přepytuje.

Na dowolowej kupje Mallorca bědźachu so minjene dny ze sněhom, kiž je zymska nižina z mjenom „Juliette“ wobradźiła. Nětko pak warnuja meteorologojo před powodźenjemi a sylnym wichorom. Dowolnicy a domoródni měli tuž w domach wostać.

To a tamne (28.02.23)

wutora, 28. februara 2023 spisane wot:

Dlěje hač 30 lět bě muž ze Schwerina bjez jězbneje dowolnosće awto jězdźił. Dokelž bě wón přehnawał, jako je druhe jězdźidło přesćahnył, je so tole skónčnje wukopało. Kaž policajska rěčnica minjeny štwórtk zdźěli, jedna so wo 57lětneho muža, kiž bě 6. februara blisko hrodu ze swojim awtom po puću. Jako jeho druhi šofer přesćahny, dóńdźe k zražce, na kotrejž ma 57lětny snadnu sobuwinu. Při přepytowanju njezboža wón hišće po­twjerdźi, zo nima jězbnu dowolnosć sobu. Pozdźišo policija zwěsći, zo dyrbješe muž papjery hižo w lěće 1992 wotedać.

Lětuša zyma w Němskej bě po słowach meteorologow znowa jasnje přećopła. To je dwanata ćopła zyma zasobu.

To a tamne (27.02.23)

póndźela, 27. februara 2023 spisane wot:

Na tropiskim sewjeru Awstralskeje je hoberski krokodil muža při rěce nadběhował a na to jeho psa morił. Ataka bě minjenu srjedu w Bloomfieldźe w zwjazkowym staće Queensland, hdyž je 37lětny při rampje za čołmy ze swojej psycu „Magic Molly“ šoł, kaž powěsćernja AAP rozprawješe. Rangerojo su 4,2 metraj dołhi reptil štwórtk wječor 200 metrow wot městna nadpada namakali a zatřělili, dokelž běše „inakceptabelne riziko“.

Dźiwadźelnica Heike Makatsch podawa nětko tež yoga-hodźiny w Berlin-Charlottenburgu. Tydźensce jónu wona wuwučuje wotměnjejo so z dalšej wučerku, kaž yoga-studij minjeny pjatk na Instagramje piše. Po tym je Makatsch tam w lěće 2021 zakładne wukubłanje absolwowała. Tuchwilu wona swoju wědu w natwarnym wukubłanju pohłubša. Z yoga je kluč do wjace hač jenož ćělneje strowoty namakała, dźiwadźelnica měni.

To a tamne (24.02.23)

pjatk, 24. februara 2023 spisane wot:

Swoje dźěćo je mać na socialnym zarjedźe w Berlin-Neuköllnje porodźiła. Dokelž hižo dwě dźěsći ma a jej hrozy bydlenje zhubić, dóstanje nětko wosebitu pomoc wot zarjada. Žona bě wutoru w prawidłownej rěčnej hodźinje wo strowotniskich problemach skoržiła. Krótko na to su hrona započeli. Hdyž nuzowy lěkar přichwata, je hłójčka hižo widźeć była. Kaž sćelak RBB rozprawješe, traješe porod 15 minutow. Mać a ćěšenk do chorownje dowjezechu, jimaj so derje dźe.

Zmylk druheho šofera při přesćěhowanju je so zahubnje za muža w Schwerinje wuskutkował. Tón bě wjace hač 30 lět bjez jězbneje dowolnosće jězdźił. 57lětny bě 6. februara blisko hrodu z awtom po puću. Hdyž druhi šofer jeho přesćěhaše, sta so njezbožo z pječa snadnej sobuwinu Schwerinjana. Při zwěsćenju nje­zboža rjekny zastojnikam, zo papjery sobu nima. Policija na to zwěsći, zo bu jemu 1992 jězbna dowolnosć na přeco sćazana.

To a tamne (23.02.23)

štwórtk, 23. februara 2023 spisane wot:

Młodostny z Bangladeša je so po njewotpohladanej jězbje we łódźnym kontejneru zaso do domizny nawróćił. 16­lětny njeje so při chowance z přećelemi w januarje z kontejnera na łódźi w Chittagongskim přistawje wuswobodźić móhł, rjekny sobudźěłaćer wonkowneho ministerstwa w Dhaka powěsćerni dpa. Po wjacorych dnjach na morju su hólčeca w Malajziji zesłabjeneho w swojim kontejneru našli. Wottam su jeho do kliniki dowjezli, hdźež bu hladany.

Po spektakularnym zadobyću do drohotneje butiki w nutřkownym měsće Hamburga su 48lětneho na Essenskim hłownym dwórnišću zajeli. Muž je njeskutka nuznje podhladny, zdźěli wčera policija w Hamburgu. Po přepytowanjach je z kradnjenym awtom loni 18. oktobra rano do wukładneho wokna nobel-wobchoda jěł a na to drohe toboły spakosćił.

nawěšk

nowostki LND