To a tamne (18.05.22)

srjeda, 18. meje 2022 spisane wot:

Radikalna to naprawa za škit ptačkow: Wobsedźerjo kóčkow we Walldorfje w Porynsko-Neckarskim wokrjesu smědźa swoje lubuški wotnětka cyłe lěto jenož hišće w bydlenju dźeržeć. Zo by wot wotemrěća wohroženeho chocholika (Haubenlerche) škitał, je krajnoradny zarjad wotpowědne postajenje wukazał. Po tym njesmědźa domjace kóčki hač do kónca awgusta a přichodne tři lěta wot apryla hač do awgusta wjace před durje. Towarstwo za škit zwěrjatow chce přećiwo wukazej wokrjesa skoržić.

Z nowej barbu je w Mietingenje pola ­Ulma připowěšak na samsnym městnje wotstajeny stał, hdźež běchu jón nje­znaći před měsacom pokradnyli. Kaž policija zdźěla, su pobóčne sćěny nětko módre lakěrowane a wóska čerwjena. Při­wšěm pobrachuje, štož bě na wozu nakładowane: wjacore tony pěska.

To a tamne (17.05.22)

wutora, 17. meje 2022 spisane wot:

Přemučny za wuspěšne rubježnistwo: W Nürnbergu je so muž do domu zadobył – a je sej tam wusnył. Jako so wobydlerjo w měšćanskim dźělu Thon wječor nawróćichu, jim njeporjad, kur cigarety a spodźiwne zwuki w druhej rumnosći napadnychu. Přiwołani policisća jednoswójbny dom přepytachu a mjeztym wusnjeneho zadobywarja nańdźechu. Wočiwidnje wopity 38lětny paduch bě hižo wšelake wěcy do tošow zapakował.

Třoch rubježnikow ze swojeho wobchoda kwětkow wućěriła je zmužita předawarka w Eisenhüttenstadće. Mužojo běchu njedźelu dopołdnja do wobchoda přišli, žonu z na pistolu podobnym nastrojom wohrozyli a sej pjenjezy žadali. Jedyn hrabny za nožom, kotryž na předawanskim blidźe ležeše. Žona pak bě spěšniša. Z nožom w ruce na rubježnikow rjeješe, kotřiž so hnydom zminychu.

To a tamne (16.05.22)

póndźela, 16. meje 2022 spisane wot:

Hač do zymy je hišće dołha noha, ale přiwšěm hižo wjele dźěći na swj. Mikławša mysli a jemu listy pisa. Wjac hač 2 000 dopisow je hižo póštowej staciji w posaarskim St. Nikolaus dóšło. Wjele dźěći pisaja, zo so wysokich płaćiznow dla chětro starosća a jich přeća so hižo spjelnić njemóža. Dalši dopisowarjo přeja swj. Mikławšej ­rjane lěćo. Kaž je z wašnjom, dóstanje kóžde dźěćo wotmołwu na kotruž pak dyrbja hišće dołho čakać. Najzašo budźe to na swjateho Mikławša w decembrje.

Na štyrjoch najwjetšich grjekskich wysokich šulach ma so přichodnje uniwersitna policija wo wěstotu starać. Dotal njeje policija akademiskeje swobody a swójskeho zarjadnistwa dla přistup na ležownosće dóstała. Na městnosćach knježi kriminalita a namóc. Minjeny tydźeń je grjekske sudnistwo reagowało a załoženje jednotkow přikazało.

To a tamne (13.05.22)

pjatk, 13. meje 2022 spisane wot:

Koparskeje hry dla kwasy wotprajili su w Frankfurće nad Mohanom. Přičina je kónčna hra w Europa-League mjez mustwomaj Eintracht Frankfurt a Glasgow Rangers přichodnu srjedu. W padźe dobyća Frankfurtskich liča wot připołdnja přichodneho štwórtka z wulkim nawalom wyskacych fanow před radnicu města. Z tysacami fanow před kwasnej žurlu „njemóžemy dostojnu atmosferu zaručić, kotruž wšitcy na kwasu wočakuja“, město zdźěla. Finale je w španiskim Sevilla.

Swójbu kołpjow z awtodróhi A71 přewodźała je policija w Durinskej. Wjacori šoferojo awtow běchu staršeju z pjeć młodźatami njedaloko Erfurta wuhladali a policiju informowali. Wobsadka policajskeho awta městno zawěsći, zo njebychu kołpje wohrožene byli. Zhromadnje z přiwołanymi wohnjowymi wobornikami swójbu ze strašneje kónčiny wjedźechu.

To a tamne (12.05.22)

štwórtk, 12. meje 2022 spisane wot:

Sornu z kanala wuchowała je wohnjowa wobora w Augsburgu. Kedźbliwi pěšcy běchu zwěrjo na paralelnje wjeducej dróze něhdźe dwaj kilometraj na kolesu přewodźeli a wobornikow běžnje wo tym informowali, hdźe runje su, powołanska wohnjowa wobora zdźěla. Na kromje lěsneje kupjele, do kotrejež so kanal wuliwa, móžeše wohnjowy wobornik zranjenu sornu skónčnje z wody wućahnyć a skótnemu lěkarjej přepodać.

Z Kölna hač do Hamburga běžał je ćeknjeny psyk, doniž jeho skónčnje njepopadnychu. Wobydlerka w Hamburgu-Hausbruchu bě policiju informowała, po tym zo bě w socialnych medijach wo zhubjenym zwěrjeću zhoniła. Zastojnicy psa popadnychu, kiž skutkowaše na nich „derje kormjeny a čiły“ a přepodachu jeho zwěrjatowni, kotraž wobsedźerja wuslědźi. Psyk bě so 15. februara zminył.

To a tamne (11.05.22)

srjeda, 11. meje 2022 spisane wot:

Wotpinjeneje miliny dla byštej so sotře w Indiskej bjezmała na wopačneho muža wudałoj. Žonje běštej na zhromadnej hosćinje samsnu njewjesćinsku drastu woblečenej. Jako nadobo milina wupadny, přewjedźeštej žonje wšelake kwasne wobrjady z wopačnym mužom. Hakle, jako so swěcy zaso zaswěćichu, swójby misnjenje widźachu. Duchowni na to kwasne wobrjady wospjetowachu – tónkróć w prawej zestawje.

Dospołnje nahi a k tomu hišće pjany šofer wosoboweho awta je w Dobrjoługu-Góstkowje (Doberlug-Kirchhain) na juhu Braniborskeje zasadźenje policije zawinował. Policistam wón napadny, dokelž jědźeše přespěšnje po seklojtej čarje a na signale zastojnikow njereagowaše. Hakle z pomocu hozdźikoweje deski móžachu jeho zadźeržeć. Drasty namakachu w kófrowej rumnosć. Test wunjese 1,62 promilow.

To a tamne (10.05.22)

wutora, 10. meje 2022 spisane wot:

Traktorowy zapřah ze 108 žiwymi swinjemi je so na dróze pola Ralingena w Porynsko-Pfalcy zwróćił. Při tym bu napřećo jěduce wosobowe awto we wokrjesu Trier-Saarburg sylnje wobškodźene, šofer so snadnje zrani. 48lětny traktorist wosta njezranjeny. Swinje běhachu na puću a na skłoninje. Wohnjowi wobornicy móžachu je popadnyć. Jedne ze zwěrjatow dyrbjachu z narkotikumom morić. Prawdźepodobnje bě šofer traktora na nahłej a křiwicatej čarje přespěšnje po puću był.

Wulku škodu zawostajiła je 64lětna w vogtlandskim Rodewischu při pospyće, swoje awto natankować. Z dotal nje­zna­teje přičiny zrazy wona do tankowanskeho stołpa a jón powali. Na to zajědźe wona z wotmachom do kasoweje budki. Při tym so nichtó njezrani. Z wobškodźeneho tankoweho stołpa njeje po informacijach policije žadyn bencin wuběžał.

To a tamne (09.05.22)

póndźela, 09. meje 2022 spisane wot:

Paducha w swojim bydlenju lepiła je 51lětna žona w Regensburgu. Muž bě sej tam derje zarjadował. Bjezdomny bě so namócnje do bydlenja zadobył, policija zdźěli. Na to posłužowaše so wón na žiwidłach a wosta přez nóc tam. Jako so wobydlerka přichodny dźeń rano nawróći, wona 35lětneho wuhlada. Paduch so njespjećowaše, jako jeho policija zaja. Muž přińdźe do přepytowanskeje jatby.

Klawsurne podłožki ze šulskeho trezora „wuswobodźiła“ je wohnjowa wobora w sewjerorynsko-westfalskim Bocholće. Wjednistwo gymnazija Euroregio bě wobornikow wo njewšědnu pomoc prosyło, dokelž bě zamk trezora defektny, tak zo njehodźachu so durje safa wjace wote­wrěć, w kotrymž klawsurne dokumenty ležachu. Wobornicy trezor wotewrěchu. Šulerjo móžachu klawsuru z hodźinskim zapozdźenjom tola hišće pisać.

To a tamne (06.05.22)

pjatk, 06. meje 2022 spisane wot:

Skawtow w Šwicarskej chcedźa nětko na wosebite wašnje počesćić. Šwicarska póšta chce listowu znamku wudać, kotraž budźe na spěwy a přećelstwa dopominać a budźe za lěhwowym wohenjom wonjeć, póšta wčera zdźěli. Znamka ma ­wosebitu hornju worštu, rybuja-li ludźo z porstom po njej, so wóń wupřestrěwa. Marka ma 1,06 eurow płaćić a w comicowym stilu wuhotowane być.

Dokelž njebě prěni oficěr swoje pilotowe wukubłanje hišće zakónčił, dyrbješe so pasažěrske lětadło, kotrež bě po puću wot Londona do New Yorka, nad Irskej zaso zawróćić. Lětarske předewzaće Virgin Atlantic rěčeše wčera wo wopačnym słužbnym planje. Airbus bě póndźelu ­hižo štyrceći mjeńšin po puću, jako sej zamołwići w cockpiće wuwědomichu, zo njeje prěni oficěr hišće swój posledni treningowy lět wotměł.

To a tamne (05.05.22)

štwórtk, 05. meje 2022 spisane wot:

Wulkeho pawka w plastowej boksy je žona w Mühlheimje wčera blisko stacije měšćanskeje železnicy našła a policiju zawołała. Skónčnje je boksu zastojnikam přepodała. Na straži so fachowcy bliže z pawkom zaběrachu. Kaž policija zdźěli, jednaše so wo mortweho ptakopawka, kiž njeje za ludźi strašny.

Přibrjóh při Srjedźozemskim morju ze sněhběłej skału je nětko na předań. ­Ležownosć Scala dei Turchi na italskej kupje Sicilska słuša wuměnkarjej Ferdinandej Sciabarràej a je zjawnosći přistupna, štož je wulki problem. Tysacy turistow přibrjóh kóžde lěto wopytuja a swoje slědy zawostajeja. Nětko je wotpohladane přibrjóh přesadźować a po přećach Sciabarrà njeměł ju nichtó druhi hač Elon Musk kupić, ­wšako wobsedźi wón dosć a nadosć ­pjenjez, zo móhł ležownosć škitać a najlěpje wužiwać.

nawěšk

nowostki LND