To a tamne (15.04.20)

srjeda, 15. apryla 2020 spisane wot:

Alkohol njepomha přećiwo koronawirusej! Tole zdźěla swětowa strowotniska organizacija WHO, wobroćejo so zdobom přećiwo daloko rozšěrjenemu předsudkej, zo wysokoprocentowski alkohol wirus niči: „To wón nječini“, zdźěla regionalny běrow WHO w Kopenhagenje. ­Nawopak alkohol strowoće ludźi zeškodźi a tak riziko zwyši, na wirus schorjeć. Alkohol žada sej kóžde lěto po wšěm swěće tři miliony smjertnych woporow.

Mzdu sej sama skrótšiła je ministerska prezidentka Neuseelandskeje Jacinda Ardern koronakrizy dla. Wona wzdawa so přichodne šěsć měsacow 20 procentow swojich dochodow. To samsne płaći za čłonow knježerstwa a dalšich wysokich zastojnikow, wona na nowinarskej konferency we Wellingtonje zdźěli. Rjadowanje njepłaći za strowotniski personal a policistow, kiž přećiwo wirusej wojuja.

To a tamne (14.04.20)

wutora, 14. apryla 2020 spisane wot:

Koronawirus nuzuje tež fararjow k njewšědnym naprawam. Katolski farar w Michiganje je z małkej pistolu, pjel­njenej z wodu, jutrowne korbiki wo­sadnych žohno­wał. Wěriwi přijědźechu sobotu ze swojimi awtami k cyrkwi w Detroiće, hdźež jich duchowny ze škitom za hubu a nós a rukajcami přija. Z wěsteho wotstawka žohnowaše wón z pomocu pistole korbiki w awtach. Na Facebooku chwaleše sej žona akciju a měnješe, zo lubuje, kak tradicije časam přiměrjeja.

Dokelž njeje muž zawrjenych hotelow koronakrizy dla hižo žane přenoco­­wan­ske móžnosće w Erfurće našoł, je so do kó­froweho ruma swojeho awta lehnył. Mylnje pak je so zapadak kruće zawrěł. Štyri hodźiny bě 18lětny młodostny w kófrowym rumje popadnjeny, doniž jeho pasantka njewusłyša a policiju njezawoła.

To a tamne (09.04.20)

štwórtk, 09. apryla 2020 spisane wot:

Kuriozna namakanka w Lkw-ju: Bayerska policija je w nakładnym awće na awtodróze A 3 pola Erlangena mjez tysacami rólow nuznikoweje papjery tři pokradnjene e-scootery namakała. Wupožčene jězdźidła běchu wot 27. měrca zhubjene. Z pomocu sćelaka GPS, kiž je w kóždym roleru zatwarjeny, móžachu zastojnicy poziciju nastrojow zwěsćić. Šofer twjerdźeše, zo bě scootery za wotpadki měł. Policisća jemu wězo njewěrjachu.

Roboter w kupnicy w schleswigsko-holsteinskim Ahrensburgu kupcow wotnětka wo prawidłach zadźerženja w zwisku z koronapandemiju informuje. Na wěstotne mocy njeběchu ludźo dotal nichtó słuchał, nětko su fascinowani, kaž wobsedźer wobchoda zdźěli. 1,20 metrow mały „Pepper“ z wulkimaj wočomaj kupcam při kasy a tejkach přećelnje wěstotny wotstawk wujasnja.

To a tamne (08.04.20)

srjeda, 08. apryla 2020 spisane wot:

Bože słužby z awta poskića britiski farar, dokelž su cyrkwje koronawirusa dla za­wrjene. Tak jězdźi wón wšědnje po Londonje a zastawa stajnje na hinašim městnje, rjekny Pat Allerton britiskej powěsćerni PA. Při tym dźiwa na wěstotny wotstawk a wužiwa wótřerěčak za mo­dlitwy a kěrluše. 41lětny so nadźija, zo móže jako mobilny duchowny naladu ludźi w časach korony trochu polěpšić.

Dobra powěsć k jutram z Braniborskeje: Kokoše kraja su loni telko jejow nanjesli kaž hišće ženje. Na wšě 932,5 milionow jejow je Berlinsko-braniborski statistiski zarjad zličił. To běchu 32,4 miliony wjace hač lěto do toho. Najwjace jejow pochadźa z plahowanja w zawrjenych kurjencach (751 milionow), 114 mio. z ekologiskeho ratarjenja a zbytk z plahowanja pod hołym njebjom. Přerěznje je kóžda kokoš loni 303 jeja nanjesła.

To a tamne (07.04.20)

wutora, 07. apryla 2020 spisane wot:

Disciplina a posłušnosć ludźi w koronakrizy, kotruž mnozy w socialnych medijach prezentuja, hrajerku a moderatorku Palinu Rojinski wotstorkujetej. „Tele sebjeoptiměrowanje w socialnych medijach mi na čuwy dźe“, rjekny 34lětna nowinarjam. „Sebjeizolacija skići mi hinaše móžnosće. Móžu cyle wědomje lěnju pasć, za čož hewak chwile nimam. Sym zaso warić započała, a to mi jara tyje.“

Konsumowe zadźerženje drje budźe so po kóncu koronakrizy hišće dołho wuskutkować, wo tym je wjace hač štwórćina ludźi přeswědčena. By-li kriza za tři měsacy nimo była, by 28 procentow naprašowanych tež potom hišće mjenje wudało. Runje telko ludźi wočakuje, zo so jich nakupowanske zadźerženje hakle něhdźe po jednym lěće zaso normalizuje. Třećina měni, zo budźe po něšto měsacach wšitko zaso kaž do krizy.

To a tamne (06.04.20)

póndźela, 06. apryla 2020 spisane wot:
Z palencom chcyštaj so mužej z Hamburga tomu wuwinyć, zo jeju z Mecklenburgsko-Předpomorskeje wupokazaja, hdźež njesmědźeštaj po wukazach korony dla poprawom scyła być. Policistam bě awto z Hamburgskim čisłom sobotu we Wismarskim zahrodkownišću napadnyło. Argument, zo chcetaj w zahrodce dźěłać, zastojnikam postajenjow dla njedosahaše. Namołwu policistow, wotjěć, mužej njesćěhowaštaj, dokelž běštaj hižo alkohol piłoj, kaž rjeknyštaj. Test alkohola to tež wobkrući. Jako zastojnicy po wěstym času čakanja znowa přińdźechu, bě so jedyn z mužow – tamny njeměješe žanu jězbnu dowolnosć – dospołnje wopił a dźeržeše blešu palenca w ruce. Na sudniski wukaz jeho zajachu a přez nóc do cele na policajskej straži tyknychu, zo by so wostrózbił. Wčera rano staj so wobaj skónčnje pod dohladom policije na dompuć nastajiłoj.

To a tamne (03.04.20)

pjatk, 03. apryla 2020 spisane wot:

„Bayerska skrótši lětnje prózdniny“. Tale WhatsApp-powěsć, zwjazana z manipulowanej titulnej stronu tydźenika Der Spiegel, je 1. apryla tójšto njeměra zbudźiła. Tři tydźenje wjace šule, zo bychu koronapandemije dla wupadnjenu wučbu nachwatali, to bě mnohim hororowa informacija. Zestajał bě ju nan w Mnichowje, kiž chcyše swoje tři dźěći nastróžić. Te pak trjebachu jenož někotre sekundy, zo bychu aprylski žorćik spóznali.

Klawnojo w chorownjach, kotřiž běchu małych pacientow na dźěćacych stacijach a w hladarnjach dotal zwjeseleli, pokazuja swoje pryzle a žorty wotnětka w interneće. „Chcemy pacientow pohonjeć, zo njejsu same a zo jich při wustrowjenju podpěrujemy“, zdźěla towarstwo klinikowych klawnow w Berlinje. Woni su za dźěło z dźěćimi wosebje wukubłani a skutkuja wot lěta 2003 w medicinskich zarjadnišćach.

To a tamne (02.04.20)

štwórtk, 02. apryla 2020 spisane wot:

Ze 112 lětami je Brita Bob Weighton nětko oficialnje najstarši muž swěta. Poměrnje čiły starc bydli w starowni w jendźelskim Altonje a ma tři dźěći, dźesać wnučkow a 25 prawnučkow, kaž Guinnessowa kniha rekordow rozprawja. Dotal najstarši muž, Japanjan Chitetsu Watanabe, bě w februaru krótko do swojich 113. narodnin zemrěł. Najstarši čłowjek na zemi je žona – 117lětna Kane Tanaka z Japanskeje.

Widejowu techniku w starownjach w času koronakrizy přiběrajcy zasadźeja, zo bychu zwisk wobydlerjow k přiwu­znym a přećelam zmóžnili. Widejo wudospołnja telefon, kotryž wšak seniorojo tak a tak w swojich stwach maja, rěčnica Němskeho čerwjeneho křiža zdźěli. Widejowu techniku w někotrych hladarnjach hižo maja, dokelž běchu jim přiwuzni starych tajku přewostajili.

To a tamne (01.04.20)

srjeda, 01. apryla 2020 spisane wot:

Palencarnje a piwarnje Wulkeje Britaniskeje produkuja nětko koronakrizy dla ručny desinfekciski srědk za policistow, kaž Scotland Yard w Londonje zdźěla. Zastojnicy, kotřiž wukonjeja słužbu na dróhach, w jastwach abo na městnach njeskutkow, su wot wirusa wosebje wohroženi. Srědki w składach pak so strašnje nachileja. Pytajo za nowymi dodawarjemi bě so centralny policajski zarjad tuž na alkoholowu industriju wobroćił. Jedna z piwarnjow je samo 6 000 litrow desinfekciskeho srědka dariła.

Swoju mjeztym druhu wulku pandemiju dožiwja Španičanka Lulú Vázquez, kotraž swjećeše minjeny kónc tydźenja 110. narodniny. Wona bě hišće dźěćo, jako 1918 španiska gripa wudyri, kotraž je sej po trochowanju fachowcow po cyłym swěće 25 do 50 milionow smjertnych woporow žadała.

To a tamne (31.03.20)

wutora, 31. měrca 2020 spisane wot:

Zběrku wjace hač 40 000 komikowych zešiwkow poskića New-Yorkski awkciski dom Sotheby’s na předań. Wot britiskeho hudźbnika Iana Levinea zestajena zběrka wopřijima kóždy jednotliwy zešiwk nakładnistwa DC Comics, kotrež běchu wot lěta 1934 do 2014 wušli. Temy komikowych zešiwkow su Superman, Batman a Wonder Woman. Hódnota hoberskeje zběrki njeje znata.

Za pokład złota njeje so tež po štyrjoch lětach hišće žadyn wobsedźer přizjewił. Złotaki bě dźěłaćer w juniju 2016 na kěrchowje w delnjosakskim Dink­lage na­makał a wotedał. Pjenjezy běchu tehdy 481 500 eurow hódne, dźensa hižo 24 procentow wjace. Namakar žada sej premiju, město pak so spjećuje ju płaćić. Nětko ma sudnistwo rozsudźić.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND