To a tamne (17.09.19)

wutora, 17. septembera 2019 spisane wot:

Časowy skok do zašłosće je sej sobudźěłaćer železnicy na Lipšćanskim hłownym dwórnišću dowolił: Wón změni taflu z časami wotjězdow a informowaše pućowacych, zo njejědźe přichodny ćah do Kamjenicy, ale do Karl-Marx-Stadta. Wón chcyše na to dopominać, zo nošeše město nimale 40 lět mjeno Karla Marxa. Wotpowědujo tomu bě regionalna železnica, kotraž čaru wobhospodarja, staru parnu lokomotiwu před ćah powěsnyła.

Zwada wo pokład Wikingow w Šotiskej zaběra nětko tamniše sudnistwo. Cyrkej je namakarja pokłada Dereka McLennana wobskoržiła. Muž bě před pjeć lětami z pomocu metaloweho detektora pokład na polu našoł, kotryž cyrkwi słuša. Za wjace hač dwaj milionaj eurow muž pokład pozdźišo Šotiskemu narodnemu muzejej předa. Cyrkej njedósta ničo. Pokład wopřija wjace hač sto eksponatow, kotrež běchu Wikingojo swój čas rubili.

To a tamne (16.09.19)

póndźela, 16. septembera 2019 spisane wot:

Toaletu z ryzy złota su z britiskeho Blenheimoweho palasta pokradnyli. W pyšnym hrodźe njedaloko Oxforda je so bywši britiski premierminister Winston Churchill narodźił. Policija je 66lětneho muža zajała. Toaleta w hódnoće 1,1 miliony eurow je pak dale zhubjena. Drohotny hajzl je italski wuměłc Maurizio Cattelan zhotowił. Nuznik bě we wobłuku wuměłskeje přehladki wustajeny.

Cyłu tonu morchejow je nakładne awto na awtodróze A 2 zhubiło. Zelenina rozdźěli so na 200 metrow njedaloko Porta Wetfalica w Sewjerorynsko-Westfalskej. Policija dyrbješe dwě čarje do směra na Hannover wjacore hodźiny zawrěć, zo móhli morcheje zrumować. Čehodla je awto tworu zhubiło, hišće njewědźa.

To a tamne (13.09.19)

pjatk, 13. septembera 2019 spisane wot:

Do rěki zajěł je małotransporter w předpomorskim Löcknitzu pola Greifswalda. Kaž policija zdźěli, bě na snadnej skłoninje parkowany transporter naraz preč, jako so žona po wobstaranjach nawróći. Awto bě w tym času do rěki Randow jěło. Niłkeho stawa wody dla njeje so na zbožo dospołnje podnuriło, tak zo móže­štej je wohnjowa wobora a traktor wućahnyć. Šoferka wšak twjerdźi, zo bě ručne spinadło přićahnyła a chód zapołožiła.

Bjez čriji a bjez fungowacych borzdźi­dłow je šofer nakładneho awta na awtodróze A 20 po puću był, jako jeho policisća zadźeržachu. 44lětny transportowaše 21 tonow zorna w měchach. Při kontroli so wukopa, zo bě Lkw hižo w meji při TüVje přepadnył a njeby scyła wjace jěć směł. Tak dyrbješe jón muž stejo wostajić a měchi na druhe awto překładować. Na šofera čaka nětko bolostna pokuta.

To a tamne (12.09.19)

štwórtk, 12. septembera 2019 spisane wot:

Powětrowe balony zakazać chcedźa Zeleni w Delnjej Sakskej. „K njebju pušćene balony přizemjeja w přirodźe, hdźež je ptački a dalše zwěrjata žeru a na to zahinu“, měni krajna předsydka Anne Kura medijam. Wona skedźbnja na to, zo je město Gütersloh z płunom pjelnjene balony hižo zakazało. Wobswětowe minis­terstwo zakaz wotpokazuje. „Po powětře lětace balony su ludźo hižo přeco ze sonami a nadźiju zwjazowali. Zakaz balonow swět njewumóži“, ministerstwo zdźěla.

Šěsć razow 37 poschodow na kolesu horje skakał je pólski ekstremny sportowc Krystian Herba. Ze specialnym kolesom je 38lětny wčera w Berlinje zdobom swójski rekord w Guinnessowej knize přewinył. Dobrej dwě hodźinje Polak w hotelu Park Inn na Alexanderowym naměsće na swojim trialbikeu schody horje ska­kaše, bjeztoho zo by jónu z kolesa zlězł.

To a tamne (11.09.19)

srjeda, 11. septembera 2019 spisane wot:

Tykancy w hódnoće 81 000 eurow kradnył je bywši sobudźěłaćer wosobneje New-Yorkskeje pjekarnje. 32lětny dźěłaše jako šofer a měješe přistup do składu. Wot nowembra 2018 do februara 2019 je wón na te wašnje wjace hač tysac tykancow spakosćił a dale předawał. Pjekarnja „Lady M.“, kotraž bě lěta 2002 prěni wobchod w New Yorku wotewrěła, je sej ze swojimi worštowanymi tykancami wjele připóznaća zdobyła. Eks-sobudźěłaćer ma škodu nětko zarunać.

Kralowsku pyton je muž w sewjerorynsko-westfalskim Bönenje we wotpadkowym sudobju namakał. Po tym zo bě njewšědnu namakanku fotografował, informowaše policiju. Njejědojty had, kiž swoje wopory zadusy, je poprawom w tropiskich kónčinach zapadneje a centralneje Afriki doma. Fachowc za reptilije je hada najprjedy raz k sebi wzał.

To a tamne (10.09.19)

wutora, 10. septembera 2019 spisane wot:

Sobujěduceho na parkowanišću zabyła je pućowanska skupina na dompuću do Pólskeje 70 kilometrow južnje Podstupima při awtodróze A 9. Kaž policija zdźěla, njemóžeše 31lětny bus telefonisce wjace docpěć a na so skedźbnić, dokelž bě ba­terija mobilneho telefona wučerpana. Pomocliwy pěšk wołaše tuž policiju, kotraž muža z parkowanišća Hagen West do Michendorfa dowjeze. Tam namaka wón krajana, kiž jeho ze swojim wo­sobowym awtom do směra na Pólsku sobu­ wza.

Chětro zahe wo hodownu dekoraciju starali su so paduši w Plauenje. Woni zadobychu so do zamknjeneje pincy wjaceswójbneho domu. Namócnje wotewrěchu jednu z pinčnych boksow a wzachu tři kartony sobu. W nich bě bjez wuwzaća swjedźenska dekoracija za hodowny čas. Cyłkowna hódnota: 200 eurow.

To a tamne (09.09.19)

póndźela, 09. septembera 2019 spisane wot:

Mašina za zhotowjenje popcorna je we Wuchodnej Friziskej zasadźenje wohnjoweje wobory zawiniła. Nastroj běchu na dnju wotewrjenych duri wužiwali. Awtomatiski sensor za kur direktnje nad nim pak wołaše wohnjowu woboru. Kameradow wotškódnichu z jědźu, napojemi a popcornom. Nimo toho jim wobswědčichu, zo běchu atrakcija swjedźenja.

Skradźu na měsačk sobu wzaty list misije Apollo 15 su w Hamburgu za 11 000 eurow přesadźowali. Anonymny kupc bě z Azije. Astronawća David Scott, James Irwin a Alfred Worden běchu 1971 bjez dowolnosće zamołwitych dźesatki listow skradźu sobu do swětnišća wzali a sej to zapłaćić dali. Němsko-ameriski překupc bě akciju swój čas organizował a listy po misiji předewzaću listowych znamkow w Badensko-Württembergskej dale předawał. Mjenowani astronawća pak njesmědźachu wjace do swětnišća lećeć.

To a tamne (06.09.19)

pjatk, 06. septembera 2019 spisane wot:

Honač Maurice w Francoskej smě dale spěwać. Skóržbu přećiwo jeho wobsedźerce je krajne sudnistwo w Rocheforće wčera wotpokazało. Nimo toho ma jej skóržbnik 1 000 eurow wotškódnjenja płaćić. Porik, kotryž ma na kupje Île d’Oléron dowolowy domčk, bě so spěwaceho honača dla njesměrnje hóršił, dokelž bě to po zdaću přewótře. Wobsedźerka pak měni, zo maja dowolnicy zwuki wjesnych kónčin znjesć.

Je to Bože znamjo?, praša so muž, kotremuž je 250 kilogramow ćežki dźěl zornowcoweje biblije nohu złamał. Skulptura, wustajena tuchwilu we Wasserburgu nad Bodamskim jězorom, hodźi so na štyrjoch městnach wočinić. 43lětny zajimc to činješe, biblija padny jemu na nohu a złama jemu podkoleno.

To a tamne (05.09.19)

štwórtk, 05. septembera 2019 spisane wot:

Bayerski komunalny politikar AfD ma sej w interneće chětro wusměšowace komentary lubić dać, dokelž je wuslědki populistiskeje strony krajneju sejmow Sakskeje a Braniborskeje aděrował. René Jentzsch z frankskeho Höchstadta bě twjerdźił, zo je AfD w Sakskej a Braniborskej z 51 procentami hłosow najlěpje wotrěznyła. Kaž Jentzsch mjeztym zdźěli, bě sej jeno žort dowolił. Reakcije ludźi pak běchu wšo druhe hač žortne.

Z wopačnym urinom spyta wodźer awta policiju wobšudźić. Ta bě jeho přespěšneho jědźenja dla w Lünenje pola Dortmunda lepiła a chcyše šofera na drogi testować. 23lětny pak wobsta na tesće urina. Za to měješe titku z „čistym urinom“ spřihotowanu, kotryž je do nopaška pjelnił, njemóžeše pak policiju za nós wodźić.

To a tamne (04.09.19)

srjeda, 04. septembera 2019 spisane wot:

Gumijowa atrapa hłowy krokodila drje přińdźe bórze do měšćanskeho muzeja badensko-württembergskeho Kirchheima unter Teck. Atrapa symbolizuje dny trajacy wopačny alarm srjedź junija. Te­hdy je město wjacore jězory we wokolinje zawrěło, po tym zo běchu ludźo twjerdźili, zo su krokodile we wodźe. Tež jako so jedyn tajki jako atrapa wukopa, ludźo dale wo nich rěčachu. Gumijowy krokodil je tuž jako „dźěl měšćanskich stawiznow“ wažny za muzej města.

Noweho sobuwobydlerja na swojim dźěłowym městnje ma wot najnowšeho britiski premierminister Boris Johnson. Na Downing Street čisło 10 w Londonje bydli wotnětka młody Jack-Russell-terrier. Johnson bě 15 tydźenjow stareho psa ze swojej přećelku Carrie Symonds ze zwěrjatownje přiwzał. Pos ma wšak so nětko z kocorom Larryjom jako dawnym wobydlerjom Downing Street 10 aranžować.

nawěšk

nowostki LND