To a tamne (21.10.21)

štwórtk, 21. oktobera 2021 spisane wot:

Policistam swoje hrajki pokazać chcył je štyrilětny hólc w Nowoseelandskej a je za to nuzowe čisło 111 wolił. Słužbu wukonjacy zastojnik bě hnuty a so k hólčkej domoj nastaji. Po tym zo bě sej hrajki wobhladał a pachołkej policajske awto z módrej swěcu předstajił, pak wón pjerachej a jeho staršimaj w „pedagogiskej rozmołwje“ rozłoži, zo je nuzowe čisło 111 jeno za nuzowe pady myslene.

Na wšě 159 000 eurow wunjesł je 505 kilogramow ćežki, jědnaće měsacow stary byk při přesadźowanju skotu w hornjobayerskim Weilheimje. Je to druha najwyša suma, kotruž su hdy w Němskej a Awstriskej za byka płaćili. Kupiło je jeho sewjerošwabske nasymjenjenske towarstwo w nadźiji, zo so inwesticija ze symjenjom byka Senatora zaso wupłaći. Toho geny lubja po dotalnym přepytowanju „strowe a płódne potomnistwo“.

To a tamne (20.10.21)

srjeda, 20. oktobera 2021 spisane wot:

W hoberskim kuchinskim horncu na kwas přijěł je młody porik w Indiskej. Dny trajace zliwki běchu dróhi zapławili. Tuž so porik rozsudźi, w horncu do ně­hdźe poł kilometra zdaleneho templa jěć. Swójbni a přećeljo jimaj pomhachu a stajichu wideja a wobrazy wo tym do interneta. Poprawom chcyštaj sej čołmik wobstarać, štož pak so njeporadźi. W tohorunja zapławjenej hali templa jeju duchowny wěrowaše. Tajke hoberske horncy wužiwać wšak njeje w Indiskej njewšědne. Při zapławjenju lěta 2018 běchu mnohich na te wašnje wuchowali.

Swojeho handyja dla z woknom padnyła je młoda žona w Essenje. Wona steješe minjenu nóc při woknje na prěnim poschodźe domu, jako so jej telefon z ruki wusuny. Jako chcyše za nim hrabnyć, zhubi runowahu a padny z bydlenja. ­Na zbožo je so jeno snadnje zraniła.

To a tamne (19.10.21)

wutora, 19. oktobera 2021 spisane wot:

Wobdźiwajomna sprawnosć je 19lět­nemu w zapadoafriskej Liberiji wulku česć jako narodny rjek kraja wunjesła. Emmanuel Tuloe, kiž so jako taksijowy šofer na motorskim přez wšědny dźeń drěje, bě plastowu titu z 50 000 dolarami (43 100 eurow) namakał a wobsedźerce wróćił. Předewzaćelka bě pjenjezy zhubiła a w rozhłosu myto přilubiła. Nětko je prezident George Weah młodostneho wosobinsce z najwyšim mytom kraja wuznamjenił – su to kubłanski stipendij, dwě motorskej a pjenježna premija.

Wosrjedź dróhi spać lehnył je so 21lětny pola hessenskeho Waberna na dompuću z kermuše. Šofer awta jeho nje­dźelu rano při kurjawojtym wjedrje runje hišće w prawym času wuhlada a informowaše policiju. Wšako muž wobě jězdni blokowaše. Zastojnicy dospołnje pjaneho wubudźichu a domoj dowjezechu.

To a tamne (18.10.21)

póndźela, 18. oktobera 2021 spisane wot:

Wjace hač šěsć centnarjow, dokładnje 307 kilogramow, waži kirbs, z kotrymž je plahowar Andreas Kiefel tradicionalne wubědźowanje wo najćeši kirbs w mecklenburgsko-předpomorskim Alt Schwerinje dobył. Ze swojim „kirbsowym gigantom 2021“ ležeše 42lětny fachowc na polu IT wčera 30 kilogramow před druhim najćešim kirbsom. Wjace hač 2 000 hosći bě do ratarskeho muzeja pod hołym njebjom přichwatało.

Z nowymaj wjewjerčkowymaj mostomaj chcedźa w Trieru tomu zadźěwać, zo stawaja so tele hrymzaki zas a zaso z woporom nadróžneho wobchada. Něhdźe wosom centimetrow tołstej powjazaj mjez štomami nad jězdnju wabitej zwěrjata z picu. Po informacijach organizatorow su so wjewjerčki mjeztym na mosty zwučili a tež picu rady wužiwaja.

To a tamne (15.10.21)

pjatk, 15. oktobera 2021 spisane wot:

Dokelž nochcyše bjezdomny dlěje pod hołym njebjom spać, wón nětko mor­darstwo přizna, kotrež bě před nimale 38 lětami skućił. W decembru 1983 bě wón 50lětneho z marmorowym popjelnikom na hrózbne wašnje zabił, jenož dokelž bě so přispomnjenja muža dla chětro rozhněwał. Londonske sudnistwo je mjeztym 59lětneho skućićela nětko na 15,5 lět do jastwa tyknyć dało.

Mjezwočo a ruce „staruški“ w kófrowym rumje awta wuhladałoj staj žona a jeje bratr wčera dopołdnja na parkowanišću kupnicy w Bielefeldźe. Tuž hnydom policiju informowaštaj. Nimo diwersnych wudźěłkow wšak nańdźechu zastojnicy w awće jeničce wulkeho palčika za zahrodku.

To a tamne (14.10.21)

štwórtk, 14. oktobera 2021 spisane wot:

Tež měšćenjo móhli so tak kaž w znatych bajkach bratrow Grimm čuć a nětko hdys a hdys wjelka wuhladać. Němski hońtwjerski zwjazk znajmjeńša z toho wuchadźa. Wiceprezident zwjazka Helmut Dammann-Tamke, kiž wjelka z dźiwim swinjećom přirunuje, měni, zo stej wobě podobnje inteligentnej. A dźiwje swinje dźě mjeztym tež hižo wodnjo w městach wuhladaš, dokelž wědźa, zo so ludźi bojeć njetrjebaja.

Kotra kóčka je mortwu myšku před chěžne durje połožiła? Prašenje dyrbješe nětko policija w Stockstadće nad Mohanom pola Aschaffenburga rozrisać. Myška ležeše předwčerawšim před domom wjaceswójbneje chěže. Dokelž maja wjacori wobydlerjo domu kóčku, dóńdźe mjez ­nimi k rozkorje. Tak móžachu jich jeno přiwołani zastojnicy změrować.

To a tamne (13.10.21)

srjeda, 13. oktobera 2021 spisane wot:
Hač drje su so lamy a alpaki do starownje w Rudolstadće zadobyli?, drje so někotryžkuli prašeše, kiž bě minjeny štwórtk blisko tamnišeje starownje. Město łoža spytachu hladarjo šěsć tajkich skoćatow do lifta dóstać. Jich cil bě štwórta etaža domu, hdźež su přede­wšěm dementni a na łožo sputani zaměstnjeni. Lamy drje so spjećowachu z liftom sobu jěć. ­Alpaki pak móžachu so tak wo wotměnu ­postarać, štož je so jim tež ­widźomnje lubiło. A tak nóžkowachu Hector, Hardes, Pepe a Oskar po chódbach a wćipnje do jstwow hladachu. ­Lamy a alpaki wšak mjeztym často za pućowanja a najwšelakoriše terapije zasadźeja, štož je po hladarjach skotu jeno z wjelelětnym treningom móžno.

To a tamne (12.10.21)

wutora, 12. oktobera 2021 spisane wot:

Dokelž nochcyše 50lětny muž předołho na chorobne awto za swojeho wuja čakać, wudawaše so wón wčera jako mordar a praji policiji při telefonje, zo je wuja zakłół. Wjacore policajske awta, nuzowy lěkar a wuchowanske awto jědźechu tuž do Steinheima nad rěku Murr. Tam wšak nańdźechu jenož muža, kotrehož chribjet boleše. 50lětny ma nětko z chłostanskim jednanjom ličić.

Hudźbnicy wosom orchestrow z wjacorych zwjazkowych krajow pokazachu njedźelu wulku solidaritu ze swojimi kolegami w bayerskim Bad Kissingenje a wuhotowachu flashmob-koncert. Ně­hdźe 50 hudźbnikow je so na zarjadowanju wobdźěliło. Hižo dlěje wojuja přistajeni kuroweho orchestra w Bad Kissingenje wo tarifowe zrěčenje a lěpše dźěłowe wuměnjenja, město pak dotal k rozmołwam zwólniwe njeje.

To a tamne (11.10.21)

póndźela, 11. oktobera 2021 spisane wot:

Tež kompjuter móže so z popstarom stać. To dopokazachu wědomostnicy, kiž su program z informacijemi Beethovenskeje hudźby pjelnili, a tón je 10. sinfoniju skomponował. Ludwig van Beethoven dźě bě swój čas dźewjeć sinfonijow stworił. Wuslědk eksperimenta bě kónc tydźenja na Bonnskim Telekom-forumje słyšeć. Kompoziciju móža sej zajimcy tež na cejdejce z mjenom „Ludwig van Beethoven X – The Al Project“ naposkać.

„Horcy“ hudźbny widejo w katedrali města Toledo – tu porik jara erotisce rejuje – zbudźa w katolskej cyrkwi Španiskeje wulku kritiku. Mjeztym je samo rěč wo „wójnje“. Arcybiskop z Toleda Francisco Cerro Chaves prosy wo zamołwjenje. Dekan katedrale Juan Miguel Ferrer Grenesche pak ma twórbu za wuraz čłowjeskeje lubosće. Po wozjewjenju wideja je sej 3,7 milionow ludźi w běhu 48 hodźin twórbu wobhladało a pozitiwnje hódnoćiło.

To a tamne (08.10.21)

pjatk, 08. oktobera 2021 spisane wot:

Dokelž je so na swojej facebookowej stronje naduwał, zo bě z koronawirusom inficěrowaneho pohonjał twory w kupnicy wotlizać, dyrbi Texačan 15 měsacow do jastwa a ma nimo toho 1 000 dolarow pokuty płaćić. Sudnistwo pochłosta 40lětneho wopačnych informacijow w zwisku z biologiskimi brónjemi dla. Kaž policija pisa, chcyše 40lětny z akciju tomu zadźěwać, zo so ludźo na zjawnych městnach schadźuja, dokelž je wirus strašny. Kaž so wukopa, njeběchu wuprajenja muža na Facebooku wěrne.

Astrologojo steja před wulkim hódančkom. Wčera wječor běchu ludźo w Badensko-Württembergskej a Porynsko-Pfalcskej w interneće wo wulkej wohniwej, spěšnje pohibowacej so kuli na njebju rozprawjeli. Hač so wo kosmiski objekt jedna, chcedźa nětko přepytować.

nawěšk