To a tamne (23.09.22)

pjatk, 23. septembera 2022 spisane wot:

Pozdatne znjezboženje lětadła su wčera wjacori wobydlerjo w delnjosakskim Nettlingenje njedaloko Hildesheima wobkedźbowali a policiju informowali. Małe lětadło bě napadnje nisko lećało, so na bok chilało a so za štomami zhubiło. Wjacore wohnjowe wobory z něhdźe 50 čłonami, chorobne awto, tři policajske awta a dwaj helikopteraj so na to na městno njezboža podachu. Njezbožo pak wukopa so jako zwučowanje nuzoweho pada, policija zdźěli. Po nim wróći so pilot zaso na swoje domjace lětanišćo.

Nakładne awto z motorowej piłu na třěše je patrulja awtodróhoweje policije na awtodróze A113 pola Schönefelda južnje Berlina zadźeržała. Kaž policija zdźěla, bě piłu „drje něchtó zabył“. K tomu wozjewi wona fota w interneće, na kotrychž bě wona jasnje widźeć. Po tym, zo bě šofer nastroj zrumował, smědźeše dale jěć.

To a tamne (22.09.22)

štwórtk, 22. septembera 2022 spisane wot:

Při wobchadnych kontrolach na spočatku noweho šulskeho lěta w Sakskej je policija wjace hač 3 300 přeńdźenjow zwěsćiła. Najčasćišo su šoferojo wobmjezowanje spěšnosće ranili, nutřkowne mi­nisterstwo zdźěli. Na to su 2 170 šoferow z pokutu warnowali a 360 chłostankow wukazali. Kontrole trajachu tři tydźenje hač do 16. septembra.

Plantažu konopje na ležownosći klóštra su grjekscy policisća na kupje Kreta zapadnje přistawneho města Herakliona namakali, z wjace hač 1 100 rostlinami. Skućićeljo, za kotrymiž hišće pytaja, běchu płót přerězali a wulce profesionalnje puć za ćeknjenje a zastaranje twarili. Samo hat su zapołožili, zo móhli rostliny krjepić. Na kupje namakaja stajnje zaso plantaže konopje. Znjewužiwanje klóštra pak ludźi wosebje rozhorja. Skućićeljo běchu so jako putnicy wudawali.

To a tamne (21.09.22)

srjeda, 21. septembera 2022 spisane wot:

K pruwowanskemu časej na lěto a pjeć měsacow je sudnistwo w badensko-württembergskim Donaueschingenje twarskeho předewzaćela zasudźiło, dokelž bě wón před lětom z bagrom fasadu noweho domu wobškodźił. Sudnistwo 48lětnemu přiliči, zo je swoju winu při­znał a so pola wobydlerjow domu zamołwił. Muž bě z wotpohladom wjacore balkony wottorhnył a při tym fasadu wobškodźił. Přičina bě zwada z twarskim knjezom nje­zapłaćenych zličbowankow dla.

Bjez prawniskich konsekwencow wostanje nócny wulět dweju muži w Braunschweigu – z tramwajku. Wobaj běštaj so do depota wobchadneho předewzaća zadobyłoj, z tramwajku jěłoj, so filmowałoj a ludźi sobu wzałoj. Statne rěčnistwo na to pokaza, zo njebě depot zawrjeny ani tramwajka zamknjena. Tež jězba njeje chłostajomna, wšako bě w nocy lědma wobchada.

To a tamne (20.09.22)

wutora, 20. septembera 2022 spisane wot:

Za swojim ćeknjenym psom pyta ameriski model Paris Hilton. „Činju wšitko, štož móžu, zo bych jeho wróćo dóstała“, piše Hilton w interneće. Mjeztym je wona zwěrjaceho detektiwa, psyčeho trenarja a zwěrjaceho psychologu zasadźiła. Nětko chcedźa tež trutu wužiwać. Mały chihuahua „Diamond Baby“ bě před tydźenjom z bydlenja twochnył, jako durje wočinjene stejachu. Hilton swojich fanow prosy, při pytanju w Los Angelesu a wokolinje pomhać.

Při hriby pytanju w Drježdźanskej holi je so pjećlětny zabłudźił a tak swojeju staršeju zhubił. 33lětny widźeše po infor­macijach policije žałosćaceho hólca při busowym zastanišću w měšćanskim dźělu Hellerberge a wołaše policiju. Zastojnicy na to za staršimaj pytachu. Krótko po tym so wonaj telefonisce pola ­policije přizjewištaj a syna wotewzaštaj.

To a tamne (19.09.22)

póndźela, 19. septembera 2022 spisane wot:

Nachribjetnik z drogami je 22lětny na Braunschweigskim dwórnišću zabył – a sej jón pola policije zaso wotewzać chcył. Muž bě wčera rano pola policije zazwonił a so prašał, hač je něchtó wačok wotedał. Zastojnicy tole wobkrućichu a najprjedy raz do nachribjetnika pohladachu. Tam namakachu marihuanu a amphetaminy. Jako 22lětny na stražu přińdźe, njedósta drogi, ale skóržbu ranjenja zakonja wo wopojnych srědkach dla.

Hnydom dwójce w dołhim rynku čakacych před kašćom zemrěteje britiskeje kralowny Elizabeth II. so nastupił je ­Londonjan Sam Mason. Tole rjekny wón nowinarjam. Prěni króć čakaše wón dwanaće hodźin. Po krótkej přestawce, w kotrejž dowjeze awto do porjedźernje, so Mason rozsudźi so hišće raz nastupić. „To je wulki stawizniski podawk a chcych dźěl toho być“, wón rjekny.

To a tamne (16.09.22)

pjatk, 16. septembera 2022 spisane wot:

Z kurioznym wustupom w tuchwilnym wólbnym boju w jednym z Neapelskich hosćencow je italski wonkowny minister Luigi Di Maio kedźbnosć zbudźił. 36lětny da so wot pinčnikow wuzběhnyć a „lećeše“ z rozpřestrětymaj rukomaj k hudźbje znateho filma „Dirty Dancing“ po hosćencu „da Nennella“, kiž je za tajke swojoraznosće znaty. Opozicija akciju wusměšuje. Po prognozach smě so opoziciski prawicarski zwjazk wólbneho dobyća nadźijeć.

Na wšě 1 500 litrow barby chcedźa nałožić, zo bychu sławny symbol Los Angelesa ponowili, hoberski napis „HOLLYWOOD“ w horach nad filmowej metropolu. Za ponowjenje objekta w přihotach k stolětnemu jubilejej su wjacore tydźenje zaplanowali. Nadměru wulke pismiki běchu 1923 prěni króć nastajili a 1949 ponowili. Symbol je wosebje mjez turistami woblubowana kulisa za selfije.

To a tamne (15.09.22)

štwórtk, 15. septembera 2022 spisane wot:

Po 142 lětach chcedźa w Šwicarskej kónc lěta ćišćanu telefonowu knihu doskónčnje wotstronić. Wot 2023 wozjewja priwatne telefoniske čisła jenož hišće internetnje, zdźěla zhotowjer knihow Localsearch w Zürichu. Dale a mjenje ludźi swoje priwatne čisła wozjewja, předewzaće informuje. Nimo toho ma dźeń a wjace ludźi jenož hišće mobilny telefon.

Za paduchami gullyjowych wěkow pyta policija w južnej Předpomorskej. Njeznaći běchu minjene dny wjace hač 20 tajkich železnych wěkow pokradnyli, policija w Pasewalku zdźěli. Potrjechene běchu wjacore dróhi w Penkunje, Krackowje a Bismarku njedaloko pólskeje mjezy. Policija namołwja šoferow k wosebitej kedźbnosći, dokelž móža pobrachowacych wěkow dla strašne dźěry nastać.

To a tamne (14.09.22)

srjeda, 14. septembera 2022 spisane wot:

Suweněr z Pólskeje w formje ručneje granaty je k zasadźenju fachowcow za rozbuchliny na lětanišću kupy Usedom zawinował. Kaž policajski rěčnik zawčerawšim wozjewi, je běchu pad dla minjenu sobotu na lětanišću w Heringsdorfje druhe lětadła zapozdźene. Pozdatnu granatu bě personal we wačoku 78lětneje dowolnicy z Luxemburga namakał.

Dwě tonje drjewjanych peletow stej po njezbožu ze štyrjomi nakładnymi awtami w sakskim wokrjesu Vogtland awtodróhu A72 blokowałoj. Nakładne awto bě wčera připołdnju do třoch na pódlanskej čarje stejacych nakładnych awtow zajěło. Jedyn z nich měješe měchi drjewjanych peletow na připowěšaku, kotrež su so njezboža dla roztorhali. Pelety so na dwěmaj čaromaj awtodróhi rozsypachu, čehoždla běštej dospołnje blokowanej. Policija trochuje škodu na něhdźe 140 000 eurow.

To a tamne (13.09.22)

wutora, 13. septembera 2022 spisane wot:
Kralowski pčołar je pčołki na ležownosći Buckingham-palasta wo smjerći kralowny Elizabeth II a wo nowym kralu Charlesa III informował. Tak je wón čorne sekle wokoło kołća wjazał a jim zrudnu powěsć tež ertnje sposrědkował, zdźěli pčołar John Chapple. Zakład jeho postupowanja je přiwěrk, po kotrymž pčołki produkciju mjedu zastaja, jelizo njejsu wo změnje na trónje informowane.

To a tamne (12.09.22)

póndźela, 12. septembera 2022 spisane wot:

W spominanju na posledni wustup britiskeje Queen na polu komedije je ně­chtó w Šotiskej město kwětkow marmeladowy sandwich před palast w Edinburghu połožił. Do plastoweje tity ­zapakowany chlěb ležeše hromadźe z plyšowym mjedwjedźom před wrotami kralowskeho hrodu. Queen bě so za widejowy klip k swojemu 70lětnemu trónowemu jubilejej lětsa ze znatym barom Paddingtonom na čaj zetkała. K tomu sydachu marmeladowe pomazki.

Dokelž jeho žona njeje přestała rěčeć, je muž w Nußdorfje w bayerskim Chiemgauwje policiju zawołał. Mjeztym zo po informacijach policije „słyšomnje zatrašeny“ muž ze zastojnikami při telefonje rěčeše, ćekny wón z domu na zahrodu. Po słowach policije bě žona po ludowym swjedźenju „wočiwidnje sylnje alkoholizowana“.

nawěšk

nowostki LND