To a tamne (11.04.23)

wutora, 11. apryla 2023 spisane wot:

Mjeztym hižo třeći raz je so 78lětna žona w USA do banki zadobyła. Kaž nowina The Kansas City Star nětko rozprawja, je ju policija po tym zajała. Minjenu srjedu bě wona maskěrowana do banki zastu­piła, za pjenjezami žadała a so pola při­stajeneje zamołwiła, dokelž je ju tak ­nastróžiła. Jako ju zastojnicy na parkowanišću lepichu, zwěsćichu, zo bě staruška trochu wjele alkohola piła. Po rozprawje nowiny bě 78lětna hižo raz w lětomaj 1977 a 2020 spytała banku wurubić. ­Hakle loni nazymu je na pruwowanje wusadźene chłostanje kónčiło.

Z přetwarjenym kófrom ze złotom w hódnoće 24 000 eurow je muž spytał do Indiskeje zapućować. Tak je wón dźěle kófra kaž na přikład šruby ze złota wuhotował, informowaše wčera indiska powěsćernja ANI. Cłownicy pak su wobšudnistwo pytnyli.

To a tamne (06.04.23)

štwórtk, 06. apryla 2023 spisane wot:

Dokelž njeměješe 11lětna holca prawdźepodobnje wjace lóšt, ze swójbnym psom so wuchodźować, je wona psa prosće bjez wědźenja staršeju cuzemu na dróze předała. Nan holcy přizjewi pad policiji. Minjenu póndźelu bě holca w Landshuće z Yorkshire-terrierom po puću a narěča cuzeho, hač chce psa za něšto stow eurow kupić. Nimo rjaneho fenka pak ma 11lětna wulke mjerzanje ze staršimaj, kotrajž nětko za njeznatym kupcom pytataj. Policija jimaj pomhać njemóže.

Pilot w Južnej Africe dožiwi na lěće 3 300 metrow wysoko njeluboznu překwapjenku. Dokelž bě pytnył, zo so ­jeho naraz něšto „zymneho“ dótkny, ­wuhlada pod swojim sydłom jědojtu ­kobru. Pilot so tuž rozsudźi spěšnje ­na přichodnym lětanišću přizemić. ­Wón a štyrjo pasažěrojo mjeńšeje ma­šiny móžachu so wuchować. Njelu­bozny hósć, kobra, wšak bě so mjeztym zmi­nył.

To a tamne (05.04.23)

srjeda, 05. apryla 2023 spisane wot:

Dokelž chcyše muž w Praze přitulnu ­atmosferu w swojej bydlenskej stwě měć, je na swojim telewizoru widejo kaminoweho wohenja nastajił. Kedźbliwy susod pak zawoła wohenja w stwě dla wohnjowu woboru, kotraž je hnydom reagowała a jězdźidło na přizjewjene městno pósłała. Kaž wobornik w stolicy Čěskeje wčera zdźěli, wšak bě to njetrjebawši alarm. Při­wšěm chwala sej tajkich kedźbliwych susodow, wšako móhło tomu tež hinak być.

Betty Buckland w šotiskim Edingburgh je sej nětko són spjelniła. Zhromadnje z nazhonitym pilotom je 93lětna hišće raz sama z lětadłom lećała. Z 240 kilometrami na hodźinu a 600 metrow wysoko zemje lećeć bě jej wulkotne dožiwjenje. Buckland njeje prěni raz za wodźidłom lětadła sedźała. W lěćnych prózdninach přebywaše často pola přiwuznych w USA, hdźež měješe z kuzenkom móžnosć lećeć.

To a tamne (04.04.23)

wutora, 04. apryla 2023 spisane wot:

Policija měješe 77lětneho muža dla trochu dlěšu honjeńcu. W Braniborskej bě wón njezbožo zawinił a z městna njeskutka přez Saksko-Anhaltsku do Sakskeje ćeknył. Na zwjazkowej awtodróze A 9 blisko Lipska su zastojnicy jeho skónčnje zadźerželi, policija dźensa zdźěli. Tola 77lětny nochcyše so podwolić a hrozyše z rozbuchlinu, kotryž měješe w dwěmaj kófromaj w awće. Kaž so wukopa, tomu tak njebě. Muža dowjezechu skónčnje do psychiatriskeje chorownje.

Kuntwory su najwjac ludźom w lěću njepřećel. Tola Doreen Werner z Leibnizoweho centruma w Müncheberg so tele dny jara wjeseli. Kuntwory maja lětsa dobre wuměnjenja so wuwiwać. Tak lubuja włóžnotu a ćopłotu. Dešća drje mějachmy w nalěću dosć a tuž móža jejka we łužach abo włóžnej zemi wotkładować. Nětko su hišće ćopliše temperatury trěbne.

To a tamne (03.04.23)

póndźela, 03. apryla 2023 spisane wot:

W Japanskej móža sej ludźo najwšelakoriše produkty w awtomatach kupić. Nimo kofeja, poliwkow abo čaja poskićuja w awtomatach nětko tež mjaso wjel­rybow. Na sewjeru kraja steji nětko dalši nastroj z njewšědnymi wudźěłkami. Tak předawaja na dwórnišću města Akita mjaso mjedwjedźow, zdźěli dźensa dźenik Mainichi Shimbun.

Kóčka je při padustwje do bydlenskeho woza blisko Brandenburga nad Habolu panisce reagowała a mějićelow wubudźiła. Dotal njeznata ličba skućićelow zadoby so zawčerawšim rano do jězdźidła. Swójba na parkowanišću runje spaše. Njeznaći pokradnychu pjenjezy a kameru. Kóčka dósta paniku a wubudźi swójbu, kotraž policiju zazwoni.

To a tamne (31.03.23)

pjatk, 31. měrca 2023 spisane wot:

Najebać to, zo njeměješe žona w Čěskej kwalifikaciju za powołanje, je wosom lět jako nawodnica zakładneje šule dźěłała. Při požadanju bě wona wopačne certifikaty předpołožiła, zdźěli wčera rěčnica policije. Starši šulerjow kubłanišća w Libcice na Vltavou mějachu podhlad, zo žona kmanosće za nawjedowacu funkciju nima a so na zarjady wobroćichu. Po přepruwowanju bě jasne, zo njeje žona nihdy na Karlowej uniwersiće w Praze studowała. Nětko hroža jej wosom lět jastwa, dokelž je wona wopisma sfalšowała.

Po oficialnym ličenju je w Słowakskej něhdźe 1 200 mjedwjedźow zadomjenych. Stajnje zaso ludźo w přirodźe mjedwjedźa zetkaja, štož móže fatalny wukónc měć. Hakle wčera policija zdźěli, zo je 180 kilogramow ćežke zwěrjo lěsneho dźěłaćerja w gmejnje Nedožery-Brezany nadpadnyło.

To a tamne (30.03.23)

štwórtk, 30. měrca 2023 spisane wot:

Jedyn milion puntow – abo tola jenož dźesać – dobyła je žona při loteriji we Wulkej Britaniskej a skorži tohodla před sudnistwom. Žona bě sej pjećpuntowski lisćik za loteriju při awtomaće kupiła. Nastroj pokaza žonje dobyće miliona puntow a wokomiki pozdźišo jenož hišće dźesać. Mějićel nastroja rěči wo techniskim zmylku, žona pak žada sej sumu, kiž bě jej awtomat spočatnje pokazał.

Přećiwo zwobraznjenju nahich čłowjekow we wuměłskich twórbach wjetšina ludźi w Němskej ničo nima. 78 procentow nima za problematiske, dźěćom twórby wuznamnych wuměłcow kaž Michelangela, Rubensa abo Rembrandta pokazać. Tole je woprašowanje wunjesło. Pozadk je dóńt wučerki w Floridźe, kotruž běchu pušćili, po tym zo bě we wučbje dźěćom foto sławneje postawy Michelangela „David“ pokazała. Na to běchu so starši hóršili.

To a tamne (29.03.23)

srjeda, 29. měrca 2023 spisane wot:

Za čas swojeho pruwowanja za jězbnu dowolnosć je 18lětna w Šwabskej po nje­zbožu wodźerja nakładneho awta přesćěhowała, kotryž bě z městna njeskutka ćeknył. Kaž policija wčera zdźěli je 39lětny awto jězbneje šule wobškodźił, jako při dróhotwarskich dźěłach naraz wróćo jědźeše. Jězbny wučer a wodźer nakładneho awta stej so na to wadźiłoj, na čož posledni mjenowany z městna njezboža wotjědźe. Na to jězbna šulerka nakładne awto přesćěhowaše, mjeztym zo jeje wučer policiju zawoła. Hač je 18lětna jězbne pruwowanje wobstała, njeje so wozjewiło.

Helikoptery zwjazkoweje policije su za čas wopyta israelskeho ministerskeho prezidenta Benjamina Netanjahuwa w Berlinje kurioznje skutkowacu čaru na njebju lećeli. Sćelak RBB wozjewi nětko screenshot wobraza, na kotrymž za tym wupada, zo je něchtó na njebju koleso rysował. Policija zdźěli, zo njebě to wotpohlad pilotow.

To a tamne (28.03.23)

wutora, 28. měrca 2023 spisane wot:

Plahowarjo howjadow w Europje naje­bać wysoke kóšty a niše mlokowe pła­ćizny wulce do plahowanja zwěrjatow ­inwestuja. Na awkciji plahowanskeho zwjazka howjadow Ludwigslust-Parchim minjeny kónc tydźenja w Karowje, wu­činješe přerězna płaćizna 10 427 eurow na ćelo. Rekordnu płaćiznu na awkciji docpě z 89 000 eurami młoda kruwa ­Rosy z Dedelowa (Uckermark).

Šofer motorskeho je w Čěskej na ćěkańcy před policiju po startowej a přizemjenskej čarje lětanišća jěł. Kaž rěčnik policije ­minjeny pjatk zdźěli, chcychu zastojnicy 43lětneho w měsće Cheb kontrolować. Wón pak dale jědźeše, čerwjene ample njewobkedźbowaše a k lětanišću smaleše. Naposledk je mašina w błóće tčacy wostała. Policija šofera nachwilnje zaja.

To a tamne (27.03.23)

póndźela, 27. měrca 2023 spisane wot:

Ze zubnej šćětku a metalowym gratom staj so mužej z jastwa w Newport News, měsće we Virginiji, zwjazkowym kraju USA, wudobyłoj. Tak skurilne kaž wułam 37- a 43lětneju, běše jeju zajeće něšto hodźin po tym. Wonaj staj sej w hosćencu susodneje wsy pampuchi słodźeć dałoj. Ludźo su jeju spóznali, wšako běše policija fota wudobywarjow wozjewiła. Zo je so jimaj z tajkimaj gratomaj wućek radźił, je na „słabosći konstrukcije“ twara zaležało, je policija na naprašowanje zdźěliła.

Šesta strona je w sakskim sejmje zastupjena: Zapósłanc Ivo Teichmann, kiž je loni frakciju AfD wopušćił, je do ministrony „Zwjazk Němska“ zastupił. Na čole strony steji něhdyši krajny předsyda Swobodnych wolerjow Sakskeje Steffen ­Große. Tež w europskim parlamenće ma strona dźakowano něhdyšemu AfDnikej Larsej Patrickej Bergej mandat.

nowostki LND