To a tamne (07.04.21)

srjeda, 07. apryla 2021 spisane wot:

Nowy swětowy rekord nahromadźenych pinguinow nastajić chcetaj mandźelskaj Birgit Berends (48) a Stefan Kirchhoff (53) w Cuxhavenje – a potom z hromadźenjom přestać. Mjeztym mataj hižo štyri zapiski w Guinnessowej knize rekordow. Posledni pochadźa z lěta 2011 ze 11 000 pinguinami. Mjeztym trochujetaj wobstatk na 26 000 drjewjanych, metalowych abo pórclinowych eksemplarow. Na wšě 4 000 z nich pokazujetaj w swójskim muzeju w Cuxhavenje.

W poslednim rynku cyrkwje w Karls­ruhe je žona jutry njedźelu dźěćo porodźiła. Zwóńk Bonifaciusoweje cyrkwje bě młody porik při zastanišću tramwajki na druhim boku dróhi wobkedźbował. Pola žony běchu so hrona hižo započeli. W cyrkwi so mały hólc po 25 mjeńšinach narodźi. Wuchowanska słužba dowjeze z Afriki pochadźacu mać do chorownje.

To a tamne (06.04.21)

wutora, 06. apryla 2021 spisane wot:

Dokelž su wosebite zwučowanišća wohnjowych wobornikow koronapandemije dla zawrjene, su sej čłonojo z šwabskeho Wemdinga swójsku připrawu do stareje bróžnje twarili. Nimale 100 wobornikow tam prawidłownje trenuje. Ideju za to měješe sobustaw Thomas Hönle. Blisko jeho staršiskeho domu stejace twarjenje bě hižo dlěši čas njewužiwane. Tak je so nawodnistwo wobory wo dowolnosć za přetwar postarało. Kaž čłonojo zdźěla, je jim jónu aspekt zwučowanja wažny. Na tamnym boku pak je čara jara zabawna.

Młody Mnichowski elefant, kiž je po komikarju Otto Waalkesu pomjenowany, lubuje wustupy. Po tym zo bě coologiska zahroda měsacy dołho zawrjena, smědźachu tam nětko wopytowarjow witać. Za pjeć měsacow stareho elefanta bě to nowostka. Spěšnje pak je Otto spóznał, zo ludźo show lubuja, štož jim rady poskića.

To a tamne (01.04.21)

štwórtk, 01. apryla 2021 spisane wot:

Tři Torgauske mjedwjedźe maja nowy domicil blisko hrodu Hartenfels. Wčera smědźachu Bea, Benno a Jette dospołnje ponowjeny areal přeslědźić. Objekt běchu za čas jich zymskeho spara přetwarili. Nětko maja wone wjace móžnosćow, so wróćo sćahnyć a so zabawjeć. K tomu słušeja štomy a pjenki za šudrowanje. Přetwar je 70 000 eurow płaćił. Tradicija, mjedwjedźe dźeržeć, saha w Torgauwje hač do 15. lětstotka.

Swjedźenski šat z ryzy škleńčnych nićow wustajeja w Němskim muzeju Mnichow. Rědki eksponat bě španiska princesna Eulalia 1893 na swětowej wustajeńcy w Chicagu woblečena. Mi­njene lěta su jón fachowcy ponowili. Šat wužiwać bě zawěsće wšo druhe hač přijomne: Kóždy pohib žadaše sej njesměrnu kedźbnosć, a sydnyć so scyła móžno njebě, hewak bychu so niće złamali.

To a tamne (31.03.21)

srjeda, 31. měrca 2021 spisane wot:

Ze swojim žadanjom za jeničkim centom je Düsseldorfska agentura za dźěło zadźiwanje zbudźiła. Móličku sumu žada sej agentura wot Düsseldorfskeje maćerje, kotraž je dźělnje přistajena. Wona měješe agenturje 150,01 euro wróćić a bě to po 15 eurach wotpłaćiła. Zbytny cent chcyše agentura tež hišće měć, najebać kóšty za papjeru, porto a dźěło. „Tu je něšto křiwje běžało“, rěčnik zarjada přizna.

Swětłowy rjećaz z pismikami „SOS“ je starosćiweho wobydlerja w Bremerhavenje pohnuł policiju zawołać. Rjećaz na susodnym balkonje so wotpowědnje mjezynarodnemu škričkowemu signalej stajnje zaso zabłyskowaše, „trójce skrótka, trójce dlěje, trójce skrótka“, zastojnikaj na to zwěsćištaj. Wina na tym wšak běchu słabe baterije, kaž so spěšnje wukopa. Najebać to je policija mužej dźakowna: Snano by woprawdźe něchtó w nuzy był.

To a tamne (30.03.21)

wutora, 30. měrca 2021 spisane wot:

Po puću na pruwowanje za jězbnu dowolnosć je so 22lětna z Uetersena pola Hamburga na awtodróhu A 23 zaběžała. Policisća ju po pokiwach wjacorych šoferow zadźeržachu. Wona jim rjekny, zo je po puću na pruwowanje a zo je so na nawigaciski system swojeho mobilneho telefona spušćiła, kiž bě ju prawdźepodobnje na awtodróhu wjedł. Policisća młodu žonu skónčnje na pruwowanje dowjezechu. Hač je je wobstała, njeje znate.

Wjace hač 600 000 eurow wuzbytkował je dotal njeznaty skućićel z předawanjom awtow, kotrež scyła njewobsedźeše. Dotal je so 19 škodowanych z wjacorych europskich krajow a USA přizjewiło. Ludźo běchu pjenjezy na konta muža pola Ingolstadtskich bankow přepokazali. Wón bě jězdźidła internetnje poskićał a zajimcam falšowane dokumenty słał. Awta njejsu kupcy nihdy dóstali.

To a tamne (29.03.21)

póndźela, 29. měrca 2021 spisane wot:

Mylnje z přepytowanskeho jastwa pušćili su w Londonje pozdatneho seksualneho skućićela. Policija nětko intensiwnje za 24lětnym pyta, rěčnik zdźěli. Prawdźepodobnje běchu jeho zaměnili. Muža běchu w aprylu 2020 splažneho nadpada, zbudźenja zjawneho hněwa a wobsydstwa drogow dla zajeli. Wot toho časa sedźeše wón w přepytowanskej jatbje. Zamołwitym je wěc „njesměrnje fatalna“.

Při přestajenju 2 000 časnikow britiskeho parlamenta na lětni čas su časnikarjo domu prominentnu pomoc dóstali: Předsyda Delnjeje komory Lindsay Hoyle je jim wosobinsce pod pažu přimnył a časniki z ruku na nowy čas nastajił. Wšako nochce, zo so zapósłancy na wopak nastajene časniki powołuja, hdyž přepozdźe na posedźenja přińdu. Třo domowi časnikarjo trjebaja normalnje 24 hodźin, časniki po cyłym domje přestajić.

To a tamne (26.03.21)

pjatk, 26. měrca 2021 spisane wot:

Falšowany pokal champions league su cłownicy w pakeće z Chiny našli. Pokal skazał bě 30lětny Mnichowčan. Wón bě sudobjo w chinskim internetnym portalu namakał a za 400 eurow skazał. Při tym njebě jemu wědome, zo je zakazane falšowanki do Němskeje dowožować. Prawa na originalnym pokalu w hódnoće 50 000 eurow ma koparski zwjazk UEFA. Cłownicy su wopačny pokal sćazali.

Tři z hnězda padnjene wjewjerčki su w Augsburgu wohnjowych wobornikow zaběrali. Jako spytachu je pomocnicy do hnězda wróćo wabić, sej młodźatka radšo z nimi hrajkachu. Wone so njebojachu, wšako čłowjekow jeno z wysokosće znajachu – a zajimawych wobornikow scyła nic. Dokelž pak bychu na zemi wot psow a kóčkow wohrožene byli, je wobornicy po rěblu na hałzu štoma sadźichu. Wottam so wjewjerčki do hnězda zminychu.

To a tamne (25.03.21)

štwórtk, 25. měrca 2021 spisane wot:

Nimale 60 km/h spěšnišo hač dowolene je wodźer wosoboweho awta w Berlinje-Wilmersdorfje po puću był, jako jeho błyskač policije lepi. Awto smaleše ze 87 km/h po dróze, na kotrejž je jeno 30 km/h dowolenych. Nětko hroža šoferej 280 eurow pokuty, dwaj dypkaj w Flensburgu a dwaj měsacaj zakaza jězdźenja.

Pod wliwom drogow a bjez jězbneje dowolnosće je muž w Plauenje ze swojim awtom do wjacorych parkowacych jězdźidłow zrazył. Po tym zo bě tež jeho wóz zražkow dla wobškodźeny, jón 36lětny wotstaji a so zminy. Policija pak jeho krótko po tym dosahny. Test na drogi bě pozitiwny. Při přepruwowanju awta namakachu zastojnicy dalše wopojne srědki. Nětko dyrbi so muž wjacorych přeńdźenjow dla zamołwić, mjez druhim jězdźenja bjez jězbneje dowolnosće dla.

To a tamne (24.03.21)

srjeda, 24. měrca 2021 spisane wot:

Pobrachowaceho podpisma dla dyrbja na Augsburgskim krajnym sudnistwje wobšěrny proces přećiwo wikowarjej drogow znowa přewjesć. To je Zwjazkowe sudnistwo rozsudźiło. Krajne sudnistwo bě wobskorženeho loni w juliju po ty­dźenje trajacym jednanju k wosom lětam jastwa zasudźiło. Bjezposrědnje po procesu bu hłowna sudnica do Mnichowa přesadźena, a na wućišćanym wusudźe pobrachowaše jeje podpismo. Bjez tajkeho pak wusud njepłaći.

Zwady mjez bratrom a sotru dla dyrbješe mać w Lindauwje nad Bodamskim jězorom policiju wołać. Razne rozestajenje wudyri, po tym zo bě mać internet w bydlenju wotpinyła. 15lětny 18lětnu sotru masiwnje za włosy ćahaše. Policija jeho nachwilnje sobu wza, zo njeby swoju sotru dale nadběhował. Přećiwo njemu nětko ranjenja ćěła dla přepytuja.

To a tamne (23.03.21)

wutora, 23. měrca 2021 spisane wot:

Mrowje doma plahować dale a bóle přiběra. To wuchadźa ze šwicarskeje studije, kotraž bu nětko w fachowym časopisu wozjewjena. Hladajo na wikowanje su zwěrjeće družiny požadane, kotrež móža so w jim cuzych kónčinach lochce wupřestrěwać. Wědomostnicy trend wikowanja z mrowjemi hižo dlěje wobkedźbuja, ale so boja, zo so tak mnohotnosć družin poněčim zhubi.

Dweju wosebiteju hosći móžachu nětko w italskim Venedigu witać. Delfinaj stej po kanalu Grande a mjez druhim nimo znateho Markusoweho naměsta płuwałoj, a wonej so po wšěm zdaću derje čuještej. Delfiny we Venedigu njejsu scyła tak rědke, ale na wjele wobjězdźenych wódnych pućach wone skerje překwapja. Koronawirusa dla pak su kanale tuchwilu jara prózdne, štož nimo delfinow tež dalše ryby do nich wabi.

nawěšk

nowostki LND