To a tamne (15.12.20)

wutora, 15. decembera 2020 spisane wot:

Dyrdomdejskeje jězby z jetskijom na britisku kupu Isle of Man dla dyrbi muž wjacore tydźenje do jastwa. 28lětneho su zajeli, dokelž njeje koronaprawidła zańč měł. Muž jědźeše kónc tydźenja ze Šotiskeje ze swojim motorizowanym nastrojom na kupu, zo by tam swoju přećelku wopytał. Za něhdźe 40 kilometrow dołhu čaru přez morjo trjebaše wón dobre štyri hodźiny. Jeho próstwa, legalnje ze Šotiskeje přijěć směć, bu do toho wotpokazana.

Pjany 14lětny je w Słowakskej z awtom jěł a znjezbožił. Při wotbočenju na křižowanišću we wuchodosłowakskim měsće Dobšiná zrazy wón do domu a wobškodźi fasadu, a to z 1,5 promilemi alkohola w kreji. Hólcej hrozy nětko sudniske jednanje jězdźenja bjez jězbneje dowolnosće a wodźenja awta pod wliwom alkohola dla. Kak je k awtowemu klučikej přišoł, nochcyše wón policiji přeradźić.

To a tamne (14.12.20)

póndźela, 14. decembera 2020 spisane wot:

Najebać zakaz jězdźenja je žona w bayerskim Memmingenje z awtom k policajskej straži přijěła. Tam chcyše sej swoju jězbnu dowolnosć wotewzać, kotruž dyrbješe 48lětna do toho na měsac wotedać, policija zdźěla. Dokelž pak zakaz samsny dźeń hišće płaćeše, ju nětko jězdźenja bjez płaćiweje jězbneje dowolnosće dla wobskorža.

Nahłownik Sebastiana Vettela su za 225 000 eurow přesadźowali. Bywši swětowy mišter formule 1 chce wunošk awkcije projektam na dobro dźěći w Africe přewostajić. 33lětny bě nahłownik naposledk w nowembru wužiwał, jako wobsadźi w Turkowskej třeće městno. Spočatk decembra zahaji wón awkciju na swojej internetnej stronje. Na nahłowniku so ludźo wšelakich barbow kože kaž tež tučelowa chorhoj zwobraznjene.

To a tamne (11.12.20)

pjatk, 11. decembera 2020 spisane wot:

Měnjo, zo ma dźiwje swinjo před sobu, je hajnik mylnje na małeho islandskeho konja třělił a jeho ćežko zranił. 34lětny bě w lěsu njedaloko badensko-württembergskeho Ravensburga črjódu dźiwich swini widźał. Ze specialnej kameru wuhlada wón něšto pozdźišo swinje na kromje lěsa a z něhdźe 80 metrow na nje třěleše. Jako so zranjenemu zwěrjeću bližeše, dyrbješe spóznać, zo bě na konje třělał. Ponyja su w zwěrjećej klinice operowali, přećiwo hajnikej nětko přepytuja.

Po namakanju wjacorych mysterioznych monolitow su tele dny tež njeda­loko hrodu Neuschwanstein w bayerskim Allgäuju spodźiwnu stelu našli. Štó je ně­hdźe dwaj metraj wysoki metalowy stołp na polo stajił, dotal njewědźa. Žona bě jón na wuchodźowanju wuhladała. Zamołwići za turizm so boja, zo so wćipni nětko we wulkej ličbje nawala.

To a tamne (10.12.20)

štwórtk, 10. decembera 2020 spisane wot:

Z dźećelowymi łopješkami spyta ja­pan­ski šofer taksija swojich pasažěrow zawjeselić. Pyta tuž štyriłopješkaty dźećel, kaž 69lětny Kenji Tsutsui nowinam praji. Při tym sam w róžojtym połoženju njeje. Wot spočatka koronakrizy je jeho wobrot drastisce woteběrał. Ludźo, kotřiž z nim hišće sobu jězdźa, su zwjetša poraženi a rěča jenož wo koronje. Dźećelowe łopješka pyta Tsutsui na kromje parkowanišća, hdźež jeho taksi trójce wob dźeń desinficěruja.

Z wulkim hamorom je hněwny wodźer awta w Saarbrückenje spytał błyskačowy připowěšak rozbić. Jako swědcy muža wčera wječor narěčachu, tón zhromadnje ze žonu z awtom ćekny, kotrež nje­daloko wottam steješe. Błyskač je po informacijach policije wonkownje wob­škodźeny, ale dale dźěłakmany. Hač je nastroj roznjem­drjeneho šofera „při dźěle“ fotografował, njemóže policija rjec.

To a tamne (09.12.20)

srjeda, 09. decembera 2020 spisane wot:

Namakawši wjacore mysteriozne stołpy po cyłym swěće su nětko tež w hessenskej gmejnje Sulzbach tajki kamjentny stołp namakali, a to na kromje pola. Štó bě ­tam wjace hač tři metry wulki monolit nastajił a z kotreje přičiny, nichtó njewě. Wuchodźowarjo su stelu wuhla­dali. Ratar, kiž pola wobdźěłuje, twjerdźi, zo nima ze stołpom ničo činić. Monolity běchu tež hižo w USA, Nižozemskej a Španiskej našli.

Z chětro njewšědnym pasažěrom dyrbješe so zwjazkowa policija w Kölnje zaběrać. Do tamnišeje měšćanskeje železnicy je so kraba zabłudźiła. Kak bě so dźesać centimetrow wulki rak do ćaha dóstał, wosta zastojnikam wulke hódančko. Policija přepoda jeho wohnjowym wobornikam, kotřiž tež zwěrjata wuchowuja. Wo kotru družinu krabow so jednaše, to njejsu zdźělili.

To a tamne (08.12.20)

wutora, 08. decembera 2020 spisane wot:

Najebać wulki wothłós na swój dóńt a najebać wulkomyslne pomocne poskitki wobkradnjeny 89lětny muž w sewjerorynsko-westfalskim Wittenje pjenježne dary wotpokazuje. Policija bě paducha, kiž bě seniorej tysac eurow ze zaka wućahnył, w zjawnym lisće naswarjeła („hańbuj so, mały njekničomny paducho“). Na to přizjewichu so pola policije sta ludźi, kotrychž je dóńt muža hnuł. Rentnar pak wo pjenjezy njerodźi.

W škitnym wobleku kwas swjećił je młody porik w Indiskej. Po puću na wěrowanje njewjesta zhoni, zo bě so z koronawirusom natyknyła. Dokelž so kwasna hosćina spjećowaše kwas wotprajić, nastaji strowotniski zarjad mały baldachin, pod kotrymž móžeštaj nawoženja a njewjesta tradicionalnu ceremoniju zmandźelenja přewjesć. Hnydom po tym pak dyrbješe njewjesta do koronacentruma.

To a tamne (07.12.20)

póndźela, 07. decembera 2020 spisane wot:

Ze suwadłom měškow w swójbnym drive-inje je swj. Mikławš w Allgäuju dary rozdźělał. 38 swójbow bě so za wčerawšu akciju při gratowni wohnjoweje wobory w Rettenbergu w Hornim Allgäuju přizjewiło a zamołwitym dary do toho přiwjezło. Wšitko wotmě so bjez kontakta: Kóžde awto měješe 15 mjeńšin chwile, sej po měšk darow při suwadle dojěć. Loni bě Mikławš na nawjes přijěł. Tónkróć dyrbjachu so korony dla z nuzowej wariantu spokojić abo akciju wupadnyć dać.

Pječwa dla biłoj staj so mužej w kupnicy žiwidłow w badensko-württembergskim Rheinfeldenje. 56lětny bě 22lětneho ­napominał, zo njesmě pječwo z rukomaj z regala brać. Tón jeho na to křiwdźeše. Połoženje so tak přiwótři, zo so wobaj na kóncu plistowaštaj a do so biještaj. Policija přepytuje nětko přećiwo woběmaj ranjenja ćěła dla.

To a tamne (04.12.20)

pjatk, 04. decembera 2020 spisane wot:

Z awtom nana a ze 120 km/h staj 13lětnaj hólcaj w Garbsenje pola Hannovera před policiju ćěkałoj. Hólcaj běštaj wobsadce policajskeho awta napadnyłoj, dokelž skutkowaštaj „jara młodaj“. Jako chcychu zastojnicy jeju kontrolować, stupi „šofer“ na płun. Ze 120 km/h smaleše awto tež po dróhach, hdźež bě jeno 30 km/h dowolenych. Z pomocu dalšeho policajskeho jězdźidła móžachu ćěkaceju skónčnje zadźeržeć a zajeć. Wukopa so, zo słuša awto nanej młodeho šofera.

Listy do přichoda pósłać móža wobydlerjo Freiburga. Wyši měšćanosta Martin Horn jich namołwja swoje dožiwjenja w časach koronapandemije napisać, zo bychu ludźo za sto lět wo tym zhonili. Wočinić maja so listy hakle w lěće 2120, hdyž swjeći Freiburg tysactu róčnicu wobstaća. Listy z adresu wotpósłarja přijimuja w radnicy hač do 15. julija 2021.

To a tamne (03.12.20)

štwórtk, 03. decembera 2020 spisane wot:

Pjeć króć w běhu dweju hodźin su taksi před šulu w sewjerorynsko-westfalskim Bergisch-Gladbachu błyskali, jako přespěšnje w pasmje jědźeše, hdźež je jeno 30 km/h dowolenych. Mobilny błyskač bě w policajskim awće zatwarjeny. Čehodla bě šofer stajnje zaso přespěšny, je policiji hódančko. Wšako dyrbi wón nětko z pokutu cyłkownje něhdźe sto eurow ličić.

Na internetneho rumpodicha přihotuja ludźi lětsa w delnjosakskim Göttingenje. Tamniša po­srědkowarnja rumpodichow na dźěłowej agenturje je mysličku zrodźiła, po tym zo su wosobinske wopyty koronapandemije dla wotprajili. Loni bě wosom rumpodichow něhdźe sto domjacnosćow wopytało. Tónraz chcedźa wosebity běrow z wotpowědnym wuhotowanjom zarjadować, hdźež móža ludźo zazwonić. Hač maja z dźěćimi kruće abo lubje rěčeć, to starši rozsudźa.

To a tamne (02.12.20)

srjeda, 02. decembera 2020 spisane wot:

Sportowe črije z kože a pórclina móhli při přesadźowanju w New Yorku cyły milion dolarow wunjesć. Toho su sej zamołwići awkciskeho domu Sotheby‘s wěsći. Swoje poskitki za jónkrótny eksponat, kotryž běštej producent sportowych wudźěłkow Adidas a Mišnjanska pórclinowa manufaktura zhromadnje wuwiłoj, móža zajimcy hač do 16. decembra zapodać.

Wjacore kilogramy tykanca a wjace hač sto zapakowanych płodowych poprjancow su paduši z jedneje ze Stuttgartskich pěstowarnjow pokradnyli. Dotal nima policija žane pokiwy na to, zo běchu za dalšimi hódnotnymi wěcami pytali. Njeznaći běchu so minjeny kónc tydźenja z woknom do rumnosćow pěstowarnje zadobyli. Kak je so jim poradźiło wokno wočinić, njeje hišće znate. Što pakostnicy z telko tykancom chcedźa, policija a kubłarjo tohorunja njewědźa.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND