Awtor dźensa

Beno Šołta

Awtor dźensa

Toni Ryćer

Awtor dźensa

Tomaš Faska

Titulne wubědźowanje w Formuli 1 je nětko tola zaso poměrnje napjate. Při prěnim wubědźowanju w South Beach přesadźi so kónc tydźenja Max Verstappen w swojim „Čerwjenym byku“ přećiwo najzasaklišemu riwalej Lewisej Hamiltonej. Z tym njeje Nižozemjan jenož prěnje wulke myto Miamija dobył, ale tež wotstawk na tuchwilneho načolnika, Charlesa Leclerca, znajmjeńša skrótšić móhł. Leclerc ma nětko 104 dypkow na swojim konće, Verstappen 85 a přińdźe nawjedowacemu dale a bliže. A tež rekordny swětowy mišter Lewis Hamilton a Mercedes pokazaštej porno dotalnym wubědźowanjam lěpšu „perfomance“, kaž so w motorowym sporće praji. (Štož móhło so do serbšćiny jako předstajenje abo prezentacija přełožić.)

Awtor dźensa Pětr Šołta

Minjeny štwórtk běše wosebity dźeń za čěski lodohokej: Oceláři Třinec su lodohokejowi ­mištrojo sezony 21/22. W šestej hrě finalneho koła přesadźi so čerwjeno-běłe mustwo přećiwo Sparće z Prahi a doby seriju ze 4:2. To je wězo wuspěch. Za naspomnjeny wosebity dźeń wšak by to kusk mało było. To wurjadne na wonym 28. aprylu běše, zo je so to mustwu třeći króć zasobu poradźiło. Mišterski hattrick potajkim. A to je w lodohokeju bjezmała něšto wosebite. Třinec wšak měješe cyłu sezonu chětro stabilne wuslědki a ma wurjadne mustwo, tak zo słušachu hokejisća z industrijoweho město na kóždy pad k fawo­ritam. Hrajerjo z bliskeho Libereca po­dachu so hižo po štwórćfinalu do lěćneje přestawki. Woni podležachu pozdźišemu finalistej z Prahi. Sezona Liberečanow wšak běše porno tej trójneho mištra kaž jězba po seklojtej čarje: njewobstajne horje a dele, z někotrymi wulkimi dźěrami do hłubin tabulki. To wšak běše tež za fanow nowa situacija, wšako běše w minjenych lětach nimale „normalne“, zo so Liberec za kónčne koło kwalifikuje. Tuž damy so w přichodnej sezonje překwapić ...

Awtor dźensa Měrko Korjeńk

Wučerska wolejbulowa liga Budyskeho wokrjesa ma nowe serbske mustwo. Koleginy a kolegojo serbskeju wyšeju šulow Worklecy a Ralbicy startowachu do dypkowych hrow a su tučasnje na 3. městnje w tabulce. Wjeselu so wosobinsce, zo je kombinowany cyłk z młodej hrajerku Nadine Čižankec hač k rutinjejej Pětrej Bejmakej tutón turněr rady přiwzał. Přeju mustwowemu nawodźe Šćěpanej Wjence a dalšim zahoritym wolejbulistam wuspěšnu sezonu, kotraž so na lětušim dnju dźěsća, 1. junija ze serbskim duelom přećiwo wučerjam Serbskeho gymnazija Budyšin (SGB) skónči. Dotal najwuspěšniši cyłk běchu wučerjo Serbskeho wučerskeho wustawa Budyšin z cyłkownje 14. wokrjesnymi titlemi a to wot 1976 do 1991. A wot 1992 do 2020 skónčichu pedagogojo SGB wubědźowanje dwanaće razow na prěnim městnje.

Awtor dźensa Michał Nuk

Što činja sportowcy najradšo nimo sameho sportowanja? Wo swojim hobbyju z druhimi jenak myslacymi bachtać – wo najnowšich treningowych metodach filozofować, mjezsobu sej plany za wubědźowanja činić, disku­tować wo profijowej scenje. A najradšo wězo so wuměnjeć wo najnowšim, najlěpšim, najinowatiwnišim sportowym graće. W sportowych družinach z intensiwnym zasadźenjom materiala, kaž při kolesowanju, je tuta tema skoro njewučerpajomna. Tola kaž we wšitkich branšach ćerpja tež kolesowarjo pod ćežemi dowožowanja kolesow a dźělow. A to w času, hdyž je naprašowanje za kolesami tak wulke, kaž snadź hišće ženje. Wuskutki toho tak daloko sahaja, zo su njeznaći w januarje z nakładneho awta na němskej awtodróze kolesowanske dźěle pokradnyli, kiž bychu za montažu wjacorych tysacow kolesow dosahali.

Awtor dźensa Jan Hrjehor

„Česćeny knježe Hrjehorjo, w běhu šulskeho programa – Nachwa­tanje po koronje – ... z lubymi postrowami z Haar pola Mnichowa, Jessica Contento.“ Contento? To je tola swójbne mjeno něhdyšeho profijoweho koparja němskeho rekordneho mištra FC Bayern Mnichow. Po krótkej rešerši wě­dźach spočatk šulskeho lěta 2021/2022, zo je mejlku do Slepoho mandźelska Diega­ Armnady Valentina Contenta napisała a tež wotpósłała. Saperlot! To bě a je tola raz zajimawe. Diego Contento je cyły prěni wotrězk swojeje karjery wot 1995 do 2014 w Mnichowje za FC Bayern hrał a po mjezystacijomaj Girondins Bordeaux a Fortuna Düsseldorf pola SV Sandhausen w druhej zwjazkowej lize za bulom honił. Wot lońšeho pak je kopar z italskimi a němskimi korjenjemi bjez mustwa. Snano je firma Jessici Contento hłowna přičina, zo Diega wčera při dobyću 2:1 (1:0) SV Sandhausen doma přećiwo Dynamo Drježdźanam na hrajnišću widźeli njejsmy.

Awtorka dźensa Halena Jancyna

W kopańcy častohdy słyšiš a čitaš, zo ma te abo tamne mustwo nowe­ho trenarja. Přičiny měny su wšelakore, hač je to wuběžace zrěčenje abo konflikt z předsydstwom abo jednaćelstwom. Twjerdźu pak, zo je hłowna přičina pušćenja trenarja husto, zo mustwo planowany cil hubjenych wukonow dla njedocpěje.

Kónc tydźenja wobhladach sej hru Drježdźanskich mjetelčkow w telewiziji a wukon DSC njebě dobry. Z jenož wosom hrajerkami běchu mjetelčki do Stuttgarta jěli a to na poslednju hru předkoła. Mustwo bě wjacorych koronainfekcijow dla de­ciměrowane. A tak nastupi Drježdźanski cyłk pod tutymi wobstejnosćemi na zhubjenej poziciji přećiwo mustwu prě­njeje aliancy MTV Stuttgart. Poražka bě wočiwidna a přihladowar hry je móhł widźeć, zo tuta zestawa hišće husto zhromadnje na hrajnišću stała njebě. Chowanče trenarja Alexandera Waibla pak móžachu přiwšěm po 0:3 poražce (17:25, 19:25, 19:25) z pozběhnjenej hłowu domoj jěć.

Awtor dźensa Clemens Šmit

Jesse Marsch a RB Lipsk: To běše raz. Jenož pjeć měsacow je rodźeny Američan Marsch Lipšćanow trenował. A hačrunjež dyrbjał wón swět wokoło cyłeho sportoweho kompleksa firmy­ RedBull jako něhdyši trenar w Salzburgu a New Yorku cyle derje znać, je wón poměrnje zahe w Lipsku zwrěšćił. Sam sym Marscha w Lipsku někotre razy na kopańcy widźał. Ně, nic w stadionje pola RB. Ale w tak mjenowanej „Soccerworld“. Je to gigantiska něhdyša wikowanska hala­, do kotrejež su dźewjeć mjeńšich ko­parskich polow z kumštnym trawnikom zatwarili. Kóžde polo skutkuje kaž tajka małka koparska klětka. Cyle tunje to drje njeje, hdyž sej tam z přećelemi dóńdźeš, za to pak móžeš so jako měšćan tež w zymje idealnje w suchim wucychnować. A ru­nje tam sym loni kónc lěta Marscha widźał. Je sej tam runje tak kaž ja ze swojimi brjuchatymi přećelemi kopańcu zahrał. Jako „gajgl“ takrjec. Narěčeć a wo interview za Serbske Nowiny jeho poprawom chcył njejsym: „Njech sej tam ze swojimi kumplemi zahraje“, sej prajach.

Awtor dźensa Jurij Bjeńš

Funino! To je słowo, kotrež budźemy w přichodźe husćišo słyšeć, znajmjeńša na polu kopańcy juniorow. Jendźelsko-španiski substantiw ryzy přełožene woznamjenja, zo ma dźěćo wjeselo­ ( „fun“ = wjeselo, „nino“ = dźěćo), hladajo na kopańcu pak je to wosebity modus, kotryž je mjez trenarjemi a hra­jerjemi dale a woblubowaniši. Němski ­koparski zwjazk (DFB) je nětko samo postajił, zo ma funino wot sezony 2024/ 2025 po cyłej Němskej pola bam­binijow kaž tež F- a E-młodostnych primarny hrajny modus postajeć. To rěka, zo njebudu młodźi koparjo hižo po zwučenym wašnju z jednym wrotarjom a šěsć hrajerjemi swójske wrota zakitować a tamne nadběhować. Pola funino-kopańcy je hrajne polo wo wjele mjeńše, wrotar žadyn wjac njeje a mustwo wobsteji z jeno třoch koparjow a jednoho za wuměnu. Zakitować maja so dwoje małe wrota, za to móžeš wězo přećiwniske nadběhować. Tež modus ze štyrjomi, pjeć, šěsć abo maksi­malnje sydom hrajerjemi je móžny. Mustwo, kotrež je w běhu hry wrota docpěło, dyrbi hnydom noweho hrajerja zaměnić. To je skrótka rozjasnjeny modus funino-warianty.

nawěšk

nowostki LND