Awtor dźensa

André Strelow

Zhromadźizna sudnikow wotmě so kónc januara w Němskich Pazlicach, kotřiž hwizdaja hry we wokrjesnej wyšej lize Zapadołužiskeho koparskeho zwjazka abo chcedźa to přichodny čas wyše činić. Tež wobkedźbowarjo refereejow běchu přitomni. Ronny Martick a Marc Oliver Löw pokazaštaj jim nimale tři hodźiny trajace specielne na sudnikow wusměrjene zwučowanja.

Widźał, słyšał, napisał (29.01.18)

póndźela, 29. januara 2018 spisane wot:
Awtor dźensa Jurij Nuk

Kónc lěta je cyle wěsće nimale kóždy sportowc wo wukonach w swojej družinje přemyslował. Kóždy chce wšak wědźeć, hač su so nałožene mocy a wudawki zadanili. Tajka bilanca wuspěchow aktiwnych běharjow po srjedźnych a dołhich čarach w minjenej sezonje 2017 we wobłuku doskónčneho zaměstnjenja, wuhódnoćenja a mytowanja hłowneju rjadneju lisćinow našeju Łužicow, Wopačanskeho cupa běharjow a Łužiskeje běhanskeje serije kaž tež Drježdźanskeje wobwodneje serije, je zrealizowana. Poslednje lońše hódnoćenske wubědźowanje za Wopačanski cup kaž tež za Drježdźansku seriju běše 17. Biskopičanski Butrowohórski­ běh w septembru, a za Łužisku seriju běše to 39. Oberlichtenauski silwesterski běh.

Awtor dźensa Tomaš Faska

Jutře za měsac je tak dalo­ko. W južnokorejskim Pyeonchangu zahaja so 23. olympiske hry w zymskich disciplinach. Kóžde štyri lěta zetkawaja so sportowcy z cyłeho swěta, zo bychu mocy měrili. A nimale kóždy, kiž je tónle podawk jako wobdźělnik dožiwił, drje wobhladuje to jako wjeršk swojeho ćěłozwučowanskeho wuwića.

Južna Koreja tele zymske hry prěni raz wuhotuje. Lětnju olympiadu wšak je hižo 1988 organizować směła.

Nětko potajkim Zymske olympiske hry w Južnej Koreji. Dwójce bě wony region ze 44 000 wobydlerjemi hižo kandidował a zwrěšćił, a to w lětomaj 2010 a 2014. Kónčina, kotrejež mjeno móžeš do serbšćiny přełožić z „Měr a wuspěch“, dyrbješe so kanadiskemu Vancouverej resp. ruskemu Sočijej kłonić. Nětko pak přesadźichu so poža­darjo z prowincy w horinach Taebaek chětro jasnje přećiwo francoskemu Annecy a „našemu“ Mnichowej.

Widźał, słyšał, napisał (27.12.17)

srjeda, 27. decembera 2017 spisane wot:
Awtorka dźensa Halena Jancyna

W zymje volleyball hrać? Haj, to je w kóždej sportowni móžno. A što je z beachvolleyballom? Ně, je dźě přezyma, a často mjerznje! Mam pak něšto noweho za was: snowvolleyball. Mysliće-li runje na krótke cholowy, pěsk a wysoke temperatury, móžeće to hnydom zabyć. Tu su volleyballisća ćopłu sportowu drastu woblečeni a hraja w sněze. Nimo toho maja koparske črije wobute.

Snowvolleyball je wosebita warianta volleyballa, při kotrejž je hrajnišćo w sněze. Regularije wotpowěduja tym beachvolleyballa. Snowvolleyballowa hra pak wotměwa so na wysokosći něhdźe 2 000 metrow. Snowvolleyball njeje žana wunamakanka z Němskeje. Wuwili běchu tule sportowu družinu w lěće 2009 w awstriskim Wagrainu. Po wjacorych turněrach w Alpach připózna awstriski volleyballowy zwjazk 7. nowembra 2011 snowvolleyball jako oficialnu sportowu družinu. Před lětomaj bě tak daloko, zo je ju Europske volleyballowe zjednoćenstwo (CEV) oficialnje do programa přiwzało. Wotnětka buchu turněry pod hesłom Snow Volleyball European Tour přewjedźene.

Widźał, słyšał, napisał (27.11.17)

póndźela, 27. nowembera 2017 spisane wot:
Awtor dźensa Ludwig Zahrodnik

Mnozy z nas tróšku staršich za sport so horjacych dopominaja so rady na podawk, kotryž sta so 4. julija 1954 we Wankdorfstadionje šwicarskeho Berna. Měnju kónčnu hru wo swětowe mišterstwa w kopańcy mjez faworitom z Madźarskeje a outsiderom z Němskeje. Mjena kaž Turek, Liebrich, Morlock, O. a F. Walter abo Rahn, kiž je rozsudne wrota třělił, su so nam hłuboko do pomjatka zaryli.

Jedyn, kiž njeje tak w fokusu medijow a zjawnosće stał, je pak rozsudnje k triumfej němskeho mustwa přinošował, bě Hans Schäfer. Wón je w oktobrje w Kölnje 90. narodniny swjećił a 19 dnjow pozdźišo zemrěł. Tuž je nětko 1931 rodźeny Horst Eckel jenički hišće žiwy z legendarneho mustwa Seppa Herbergera.

Hans Schäfer je wot lěta 1948 do 1965 jako nadběhowar za 1. FC Köln hrał a 243 wrotow docpěł. Zdobom steješe 39 razow w němskej wubrance a třěli za nju dwaceći wrotow. Trójce – 1954, 1958 a 1962 – je so na swětowych mišterstwach wobdźěłił. 1963 wuzwolichu jeho za koparja lěta Němskeje.

Widźał, słyšał, napisał (20.11.17)

póndźela, 20. nowembera 2017 spisane wot:
Awtor dźensa Michał Nuk

Hišće 81 dnjow hač do Pyeongchanga. Swětowy zymski sport hotuje so 13. raz na swój wjeršk. Kónc tydźenja je so w tójšto disciplinach olympiska sezona zahajiła; a hižo na ličbje wobdźělnikow so wotbłyšćuje, kak wažna wona je. A to za etablěrowane kraje fa­woritow, kotrež liča z wjele medaljemi, runje­ tak kaž za eksotow. W sankowanju w Inns­brucku-Iglsu na přikład chcyše so jenož pola žonow wjace hač 40 starterkow za hłowne wubědźowanje swětoweho cupa kwalifikować – w njeolympiskej sezonje je to snadź połojca. Někotre su z krajow, hdźež žana lodowa čara nje­eksistuje abo hdźež ani sněha njeznaja. W bobowym sporće móhła so samo w februaru stawi­zna „Cool Runnigs“ wospjetować. Žónske mustwo z Nigerije je so sobotu ze swojim pjatym dokónčenym běhom na čarje w Calgaryju za Olympiske zymske hry kwalifikowało – na samsnym městnje, hdźež bě před nimale 30 lětami jamaiske mustwo cyły swět zahoriło.

Widźał, słyšał, napisał (14.11.17)

wutora, 14. nowembera 2017 spisane wot:

Awtor dźensa

André Strelow

W zašłej kolumnje pisach wo prěnich nazhonjenjach zasadźenja widejowych sudnikow w zwjazkowej koparskej lize. Problemy dale wobsteja, runje hladajo na fakt, w kotrym wokomiku widejowy sudnik docyła zakroči. Třěšny zwjazk DFB je nětko jasne prawi­dła wozjewił. Hač so situacija polěpši, to pokazaja nam přichodne tydźenje a měsacy. W tym nastupanju je znaty koparski sudnik Manuel Gräfe dalše diskrepancy w zwisku z posudźowanjom sudniskich wukonow narěčał, kritizujo, zo wukony zdźěla njeobjektiwnje nastawaja. Posudźowanja so zdźěla skoriguja, tak, kaž su trěbne. Nimo toho zhotowištaj zamołwići za sudnikow Herbert Fandel a Helmut Krug lisćinu ze sudnikami, „rjadowanu bóle po stykach a nosu“. Tele wuprajenje Gräfy je dalši znaty sudnik Felix Brüch podšmórnył. To bě wězo sylny tobak a na boku DFB wulki wukřik.

Widźał, słyšał, napisał (17.10.17)

wutora, 17. oktobera 2017 spisane wot:

Awtor dźensa

Stefan Šmit

Hišće přeco słyšu tu a tam rozmołwy wo sportowym wjeršku w kopańcy njedawno w Chrósćicach. W třećim kole wo pokal sakskeho koparskeho zwjazka nastupi profijowe mustwo z třećeje najwyšeje ligi w małej serbskej wsy. Wjace hač 700 přiwisnikow přichwata wonu njedźelu do Chróšćanskeho stadiona, byrnjež wjedro runjewon najrjeńše njebyło. A tež hdyž je serbske mustwo na kóncu 0:5 podležało a bjez šansy na dobyće z pokalneho wubědźowanja zlećało, je hra přećiwo profijam tež hišće dwě njedźeli po tym přičina tójšto zajimawych rozmołwow. Z jedneje tajkeje sym prašenje wusłyšał, čehodla njebě kamery w stadionje, kotraž je hru nahrawała a čehodla so žane wobrazy wo hrě w telewiziji njepokazaja. Wotmołwa je cyle jednora. Jeli chce něchtó wurězki hry w telewiziji pokazać, dyrbja so prawa kóždeje jednotliweje hry wot koparskeho zwjazka kupić. Dokelž pak jednaše so wo hru třećeho koła wubědźowanja, kotrejež wuslědk bě měnje abo bóle wotwidźomny, njeje so žana redakcija za to rozsudźiła, prawa kupić.

Widźał, słyšał, napisał (11.09.17)

póndźela, 11. septembera 2017 spisane wot:

Awtor dźensa

Clemens Šmit

„Hej, pohladaj raz, kak su Ralbičenjo a Radworčenjo hrali?“, prašeše so njedawno Chróšćan kopar swojeho kolegi-sobuhrajerja po hrě w kabinje. A handy njezdźěli jemu jenož wuslědki, ale hnydom tež mjena třělcow wrotow a zaměstnjenje w tabulce. Kak daloko technologiske wuwiće dźensniši čas hižo naše dźěło wolóža, widźimy tež na polu kopańcy. Kompjutery wupluwaja wuslědki, statistiki, tabulki w běhu sekundow. Zo pak mjeztym tež hižo samostatnje sportowe rozprawy zhotowjeja, mi dotal znate njebě!

Poprawom nochcych swojimaj wočomaj wěrić, jako slědowace čorne na běłym w artiklu Frankfurtskeje wulkeje nowiny čitach: „Kaž je na polu akcijowych rozprawow a bursowych prognozow hižo uzus, informuje dźeń a wjace digitalnych a čišćanych wudaćow swojich čitarjow tež na polu sporta z pomocu algoritmiskeho žurnalizma.“ Algo … što? Přełožene rěka to, zo njepisa redaktor sportowu rozprawu, ale čini to kompjuter z pomocu tekstoweho korpusa a jednotliwje zasadźenych datow.

Widźał, słyšał, napisał (28.08.17)

póndźela, 28. awgusta 2017 spisane wot:

Awtor dźensa

Křesćan Korjeńk

„Money, money, money ...“ njespěwaše jeno znata šwedska skupina ABBA. Takle rěka tež w filmowym musicalu „Cabaret“.

Čehodla runje z „pjenjezami“ swój přinošk zahajam? Wěcywustojni znajerjo kopańcy­ drje hižo dawno wědźa, na čo so­ měrju! Wězo dźe wo miliony, kotrež koparske kluby za hrajerjow płaća. Ně­kotryžkuli cyle wěsće z hłowu wije, hdyž so wo tajkich sumach słyši. Je da kopar woprawdźe miliony hódny abo wjerći so spirala do bjezdna? Dawno hižo zwě­sćamy, zo płaća so runje w kopańcy njesměrnje wysoke sumy: Hač su to pjenjezy za docpěće dalšeho pokalneho koła abo za wusyłanje w telewiziji. Wo płaćiznje zastupnych­ lisćikow nochcu ani rěčeć. Nochcu tež naličić, kak dołho dyrbi „normalny“ čłowjek dźěłać, zo by lětnje telko zasłužił kaž někotři hrajerjo wšědnje! Sport honi za rekordami, dale a bóle pak za pjenježnymi.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

fueorg misain karten sorbisch

 • 312. róžowopóndźelny ćah w Kulowje
 • 312. róžowopóndźelny ćah w Kulowje
 • 312. róžowopóndźelny ćah w Kulowje
 • 312. róžowopóndźelny ćah w Kulowje
 • 312. róžowopóndźelny ćah w Kulowje
 • 312. róžowopóndźelny ćah w Kulowje
 • 312. róžowopóndźelny ćah w Kulowje
 • 312. róžowopóndźelny ćah w Kulowje
 • 312. róžowopóndźelny ćah w Kulowje
 • 312. róžowopóndźelny ćah w Kulowje
 • 312. róžowopóndźelny ćah w Kulowje
 • 312. róžowopóndźelny ćah w Kulowje
 • 312. róžowopóndźelny ćah w Kulowje
 • 312. róžowopóndźelny ćah w Kulowje
 • 312. róžowopóndźelny ćah w Kulowje
 • 312. róžowopóndźelny ćah w Kulowje
 • 312. róžowopóndźelny ćah w Kulowje
 • 312. róžowopóndźelny ćah w Kulowje
 • 312. róžowopóndźelny ćah w Kulowje
 • 312. róžowopóndźelny ćah w Kulowje
 • 312. róžowopóndźelny ćah w Kulowje
 • 312. róžowopóndźelny ćah w Kulowje
 • 312. róžowopóndźelny ćah w Kulowje

nowostki LND