Awtorka dźensa Halena Jancyna

Lěćo so poněčim rozžohnuje, a prěnje wolejbulowe dypkowe hry běchu hižo w halach. Kaž sće z SN zhonili, je we Łužicy na polu sporta při wysokim saku nowe zjednoćenstwo nastało. W sezonje 2018/2019 hraja wolejbulistki ST Marijineje hwězdy a Viktorije Worklecy hromadźe we wobwodnej lize. Přičina je jednora: mało hrajerkow na woběmaj stronomaj. Marijine hwězdźički su hižo dlěje wo tym rozmyslowali, so z druhim cyłkom zjednoćić. Wšako njeje tučasnje tak lochko dorost namakać. Swójski je so na přikład studija a wukubłanja dla rozpušćił, někotre hrajerki su w maćernym dowolu, ale tež zranjenja dyrbju tu jako přičinu mjenować.

Mustwo muži-wolejbulistow Sportoweho towarstwa Marijina hwězda je na zbožo hižo dlěši čas stabilne. Tež w nowej sezonje budźe wone we wokrjesnej klasy stafla-wuchod zaso wo dobre městno w tabulce sobu hrać. Škoda, zo nimamy hižo žónske mustwo we wokrjesnej klasy. Te je so na dobro prěnjeho mustwa žonow rozpušćić dyrbjało.

Awtor dźensa

Clemens Šmit

We wudaću SN tydźenja pisa kolumnist wo tym, kak by sej nimale wot ultrafana na měcu dóstał, dokelž je pěsnje FC Energije Choćebuza w Lipsku spěwał. To čitajo dyrbjach na Kamjenicu myslić. Wobaj přikładaj tworitej pokazku na to, kak prezentne njetoleranca, hida a namóc w dźensnišim času w našim kraju su. Tež sport při tym wěstu rólu hraje. Poprawom wšak chcych skerje wo tym rozprawjeć, kak hłuboko sahaja wliwy politiki do sporta. Tónraz pak je samo nawopačny fenomen wobkedźbujomny.

Kak daloko sahace móža sćěhi być, hdyž so pozdatne sportowe towarstwa znjewužiwaja, pokazuja sceny z Kamjenicy. Jenož hodźiny po smjertnym nadpadźe namołwješe zakazana prawicarska ultraskupinka tamnišeho koparskeho kluba internetnje k tomu, „pokazać, komu město słuša“. Štož slědowaše, běchu zdźěla randale, prawicarske rjejeńcy a nadpady na wukrajnikow. Policija zliči w běhu njedźele něhdźe 800 ludźi. Mobilizacija ultrafanow tworješe we wěstym nastupajo zazběh kołoběha protestow a demonstracijow, kotrež hač do dźensnišeho traja.

Awtor dźensa

Jurij Bjeńš

Widźał, słyšał, napisał (27.08.18)

póndźela, 27. awgusta 2018 spisane wot:
Awtor dźensa Křesćan Korjeńk

„Dynamo Drježdźany je trenarja Neuhausa pušćił!“ Tale powěsć roznjese so zašły štwórtk we wšěch medijach Sakskeje a za jeje mjezami. Kónc zhromadneho dźěła to mjez wuspěšnym nazwučowarjom a nětko hižo nic tak wuspěšnym mustwom. Znajerjo kopańcy wěšćachu hižo po fatalnym wupadźe z prěnjeho pokalneho koła wěste konsekwency – najpozdźišo po dwěmaj domjacymaj hromaj přećiwo Heidenheimej a Hamburgej. Nowy system trenarskeje dwójki Neuhaus/Neméth njebě k wočakowanej stabiliće w škiće wjedł, zo bychu přećiwniskim wrotam sylnišo zadźěwać móhli. Hač drje su přepozdźe započeli system nazwučować, a hač njejsu hrajerjo kmani system tak zwoprawdźić, kaž je sej to trenar předstajił? Tute prašenje je nětko hoła teorija, a sym wćipny, kak nětko najprjedy raz z Fiélom pola Dynama dale póńdźe.

Awtor dźensa

Ludwig Zahrodnik

Sportowe wulkopodawki kaž swětowe mišterstwa w kopańcy, Tour de France abo europske mišterstwa w lochkoatletice w Berlinje a w šěsć dalšich sportowych družinach w Glasgowje su nimo. Medije – předewšěm telewizija – su nas wobšěrnje a nadrobnje wo wšěm informowali. Chcu na podawk spominać, kotryž sta so před połsta lětami a zbudźi tehdy kedźbnosć po wšěm swěće.

Awtor dźensa

Michał Nuk

Tomu, kiž je w zašłymaj tydźenjomaj sportowe wusyłanja sćěhował, je snadź wěsty anglicizm napadnył. Nastajnosći rěčachu wo European championships, byrnjež słowo europske mišterstwa ničo nowe njebyło. Přičina je, kaž husto, komercializacija sporta. A to je bjez dźiwa hladajo na to, zo maja skoro wšitke sportowe družiny porno kopań­cy wo wusyłanske mjeńšiny w telewiziji wojować.

A runje marketingowaj ekspertaj z wobłuka kopańcy, Šwicar Marc Jörg a Jendźelčan Paul Bristow, kotrajž běštaj něhdy na wuwiću UEFA champions league sobu dźěłałoj, staj sej hłowu łamałoj, kak móhłoj druhe sportowe dru­žiny lěpje do zjawnosće přinjesć a zwičnjeć. Ideja pochadźeše ze zymskeho sporta, hdźež móža přihladowarjo hižo wjele lět přez telewizijne konferency wšitke wu­bědźowanja sćěhować. Jenož zo njejednaše so tónkróć wo biatletow, spěšno­smykarjow abo bobowych pilotow, ale wo płuwarjow, kolesowarjow abo ćěło­zwučowarjow.

Awtor dźensa

Tadej Cyž

Awtor dźensa Jurij Nuk

Beata Čórlichec z Kölna nad Rynom, pochadźaca z Němcow, přihotuje so lětsa štwórty raz na hoberske sportowe wužadanje Ironman na kupje Hawaii. Triatlon superlatiwow budźe mjeztym štyrcety. Wšako je so tam 1978 prěni króć přewjedł. Na wurisanju njemóže so kóždy cyle jednorje tak wob­dźě­lić. Wone je cyle jasnje wobmjezo­wane na ličbu městnow po profijach a ama­terach muži a žonow, a kóždy dyrbi so kwalifikować. Beata Čórlichec je amaterka, kotraž połnje w specialnym medicinskim powołanju dźěła. Wona wužiwa swój wólny kaž tež dowolowy čas za trening a wobdźělenje na tutej ćežkej sportowej družinje triatlona.

Po wěstej krótšej přestawce a regeneraciji lońšeho wuspěšneho wobdźělenja na Hawaiiju započachu so jeje přihoty za lětušu sezonu loni w nowembru – a to w płuwanju, kolesowanju a běhanju, při čimž běše ćežišćo płuwanje. W januarje přewjedowaše wona wosebje sněhakowanje po dołhich čarach jako wotpowědny alternatiwny trening.

Awtor dźensa

Jan Hrjehor

„Cyłe lěto sym w Barcelonje dźěłała, wjele pjenjez zasłužiła a jenož partyje swjećiła. Prawje sportować pak tam móžno njebě. Chcych so hibać, něšto za swoje ćěło činić“, powěda mi Hana z Irskeje na mojej prěnjej turje z fatbikom (hórske kolesa z tołstymi wobru­čemi) w awstriskich Alpach.

Mjeztym bydli Irka hižo pjeć lět w Awstriskej, a to na wjesčičce, kotraž ma pječa­ jenož dwaj domaj. W Barcelonje porno tomu bydli něhdźe 1,7 milionow ludźi. Hana je potajkim swoje žiwjenje kom­plet­nje změniła, dokelž pobrachowaše jej sport. Při wučasu wot wrótneho žiwjenja w kosmopolitiskim hłownym měsće španiskeho regiona Kataloniskeje zezna Hana sportowca, kiž dźěła w Kitzbühelu. Mjez druhim je wón spěšnosněhakowar a bě někotre razy jako tak mjenowany předchadnik (Vorläufer) při najćešim wot­jězdźe swěta zasadźeny.

Awtor dźensa

Toni Ryćer

Čłowjek njemóže so wo wšo starać. Předewšěm z časowych přičin dyrbimy wšědnje rozsudźeć, z čim chcemy so zmysłapołnje zaběrać. Tež hdyž nětko wjetšina čitarjow twjerdźi, zo sebi tola cyły čas po swojej woli zarja­dować njemóža, dokelž dyrbja mjez druhim na dźěło, je po mojim měnjenju kóždy­ sam za to zamołwity, što hdy čini.

nawěšk

nowostki LND