Widźał, słyšał, napisał (08.06.15)

póndźela, 08. junija 2015 spisane wot:

Awtor dźensa

Jurij Bjeńš

W zašłych tydźenjach a měsacach sym na sportowym polu tójšto widźał a słyšał – wosebje w kopańcy. Njejsym pak tón, kiž so stajnje wótře z wudmami přećiwo sudnikej wupraja, hdyž je tón raz wopak rozsudźił. Přiwšěm bych druhdy rozbuchnyć móhł, hladajo na zdźěla njemóžne rozsudy w našich niskich klasach.

Widźał, słyšał, napisał (01.06.15)

póndźela, 01. junija 2015 spisane wot:

Awtor dźensa

Křesćan Korjeńk

„Je kónc, je kónc, je ze wšěm­ kónc ...“ Ně, ně, nochcu tu žanu paniku šěrić. Definitiwnje pak je so po sobotnej pokalnej hrě skónčił čas trenarstwa Jürgena Kloppa pola žołto-čornych z Dortmunda. Emocionalne to wokomiki po wothwizdanju poslednjeje kopar­skeje partije pod jeho zamołwitosću. Ćim bóle hišće, dokelž so nichtó rady z poražku njeroz­žohnuje. Na kóncu běše mustwo z Wolfsburga rezolutniše a je swoje šansy efektiwnje wužiwało. Klopp je šoł – dokal pak póńdźe, wě dotal snano je­ničce wón. Hač drje w tajkich situa­cijach jenič­ce pjenjezy rozsudźa? Bórze smy mudriši, ale spekulacije so wšědnje w medijach šěrja. Mnozy Jürgena Kloppa lubowachu, snano runje telko jeho nje­lubowaše. Wón je wjele zdokonjał, ale to su­ mjeztym wšitko stawizny.

Minjeny pjatk smy w Ralbicach tež pohladali kusk do šulskich stawiznow. 40lětne wobstaće tamnišeje serbskeje šule je tež ze sportom wusko zwjazane. To wědźachu wšelacy hosćo hódnoćić, jako dari­chu kubłanišću sportowe bule.

Awtor dźensa Ludwig Zahrodnik

Kóžde lěto swjeća so někajke róčnicy. Móže to być prěnje pisomne naspomnjenje, kaž na přikład lětsa w Jaseńcy, hdźež na 650 lětne wobstaće wsy spominamy. Móža pak to tež być róčnica załoženja někajkeje wosady, wohnjoweje wobory abo někajkeho sportoweho towarstwa.

Tak běchu před 115 lětami někotři entuziasća w Mnichowje załožili FC Bayern Mnichow. Tón wuwiwaše so spěšnje na wodźacy sportowy klub wulkoměsta, pozdźišo cyłeje Bayerskeje, a słuša dźensa do najwuspěšnišich swěta. Na wsach je so organizowana kopańca wjele pozdźišo přesadźiła, tež na serbskich. Kónc 20tych/spočatk 30tych lět su so wjesne mustwa z Radworja, Chrósćic, Ralbic abo Worklec mjez sobu wubědźowali. W někotrych druhich europskich krajach – předewšěm we Wulkej Britaniskej – započachu hižo srjedź 19. lětstotka za bulom honić. Rěči so tuž wo tym, zo steješe kolebka kopańcy tam, zo je Jendźelska jeje „maćerny kraj“. Tež modernu kopańcu nastupajo to při­trjechi.

Widźał, słyšał, napisał (18.05.15)

póndźela, 18. meje 2015 spisane wot:
Awtor dźensa Mikławš Krawc

Jan Wornar je wo tym pisał,­ tež Jurij Koch w swojej knize „Zabych ći něšto rjec“: Kak smy jako šulerjo Serbskeho gymnazija w čěskich Warnoćicach swětowe mišterstwa 1949 w lodohokeju dožiwili. W nócnych koš­lach sedźachmy wječor před radijom a słuchachmy na reportaže ze Šwedskeje. Wjeselo bě wosebje wulke, jako doby Čěskosłowakska kónčnu hru přećiwo Kanadźe z 3:2. To bě scyła prěni wuspěch Čechow a Słowakow nad mustwom ze Sewjerneje Ameriki. Składnostnje lětušich mišterstwow w Praze a Ostravje dyrbjach časćišo na wone dny myslić. Čěska (hač do 1992 přeco zhromadnje ze Słowakami) doby dotal dwanaće króć titul, ale nětko doma bě bjez šansy. Hižo w předkole chowancy trenarja Růžički njepřeswědčichu. Sobotu přećiwo Kanadźe rěkaše 0:2, wčera w hrě wo třeće městno přećiwo USA bě poražka z 0:3 hišće jasniša. Wot dotal jědnaće mišterstwow doma hakle druhi raz ani podestowe městno njewuskoči. Jaromír Jágr pokaza ze swojimi 43 lětami dosć dobry wukon a bu jako najdrohotniši akter cyłeho turněra wu­znamjenjeny.

Widźał, słyšał, napisał (11.05.15)

póndźela, 11. meje 2015 spisane wot:

Awtor dźensa

Achim Kowar

Lubi čitarjo, dowolće mi, dźensa hišće raz spomnić na wólbnu zhromadźiznu Serbskeho Sokoła z.t. srjedu w Kozarcach. Tam sym so po wjace hač 20 lětach skutkowanja jako městostarosta a starosta z předsydstwa rozžohnował. Sym to činił rady a nje­ra­dy. Rady, dokelž mamy a mějachmy dobrych ludźi w nowym a starym předsyd­stwje a dokelž je so radźiło dobre wo­młodźenje. Měnju, zo lubi dobra měšeńca staršich hižo nazhonitych a nowych z dobrymi idejemi dalši rozmach w dźěle. Nowemu starosće a jeho mustwu přeju wutrajnosć a wuspěch, strowotu a wosebje wuspěšne prócowanje wo sylne nałožowanje serbskeje rěče na wšěch­ našich zarjadowanjach a wubědźowanjach. Luby Milanje, njech so ći z twojimi ludźimi kóžde předewzaće derje radźi!

Widźał, słyšał, napisał (04.05.15)

póndźela, 04. meje 2015 spisane wot:

Awtor dźensa

André Strelow

Widźał, słyšał, napisał (27.04.15)

póndźela, 27. apryla 2015 spisane wot:

Awtor dźensa

Tadej Cyž

W 1. zwjazkowej koparskej lize je so trenarski karusel w minjenym času mócnje wjerćał. Sezona so nachila a wosebje w zestupnym boju je hišće wulka napjatosć. Pola Hannovera 96 je Michael Frontzeck nowy muž na trenarskej ławce. Wón přewza nadawk Tayfuna Korkuta a dyrbi nětko zestupej zadźěwać. Po poražce přećiwo Hoffenheimej pak wostanu jeho chowancy dale w pincy tabulki. Nětko dyrbja do Wolfsburga. Dalši wažny dypk je, zo hrajerjo tučasnu situaciju njeznaja. Hač so změna trenarja tak krótko do kónca hrajneje doby hišće wudani, sej njemyslu. Hannover je bjezdwěla zestupny kandidat.

Widźał, słyšał, napisał (20.04.15)

póndźela, 20. apryla 2015 spisane wot:

Awtor dźensa

Jan Macka

Minjeny tydźeń stej nas wosebje dwaj podawkaj zaběrałoj – wuspěšny kopar­ski trenar Jürgen Klopp wopušći w lěću Borussiju Dortmund a Bayerojo su w Portugalskej zmylki worali.

Tón abo tamny zwěsća, to je tola wšitko normalne w dźensnišim sportowym swěće. Ja pak widźu to kritisce za cyłe wuwi­će, hdźež liči jenož hišće wuspěch, dobyće, prěnje městno.

Widźał, słyšał, napisał (13.04.15)

póndźela, 13. apryla 2015 spisane wot:

Awtor dźensa

Jurij Nuk

Z pohladnjenčkom do stawiznow lochkoatletiki chcu dźensa pokazać, što móže sportowy wukon woznamjenjeć a kotre dramatiske wokomiki móža z toho wurosć: Nazymu 1968 wotměchu so w Mexiku-měsće olympiske hry. Ze sensacionelnej dalokosću 8,90 metrow w prěnim pospyće wubědźowanja w da­lokoskoku zawěsći sej 22lětny Američan Bob Beamon hnydom złotu medalju a polěpši wuznamnje dotalny swětowy rekord. Haj, wšudźe rěčeše a pisaše so wo „skoku do 21. lětstotka“.

Widźał, słyšał, napisał (07.04.15)

wutora, 07. apryla 2015 spisane wot:

Awtor dźensa

Stefan Šmit

Hižo někotre razy so mje ludźo za tym prašachu, kak je poprawom móžno, zo hodźinu po wothwizdanju koparskeje hry – na přikład Budissy Budyšin w regionalnej lize – hižo pjeć- abo samo wosommjeńšinsku rozprawu wo samsnej partiji w telewiziji widźiš.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

  • Serbska lajska dźiwadłowa skupina Šunow-Konjecy je swoju nowu komediju "Ludźo njedźiwaće so" 9. nowembra prapremjernje w Šunowskej Fabrikskej hospodźe předstajiła. tule namakaće někotre impresije z inscenacije. 

Tohorunja tón kónc tydźenja su w Ketl

nowostki LND