Awtor dźensa

Michał Nuk

Kak rjane bě zymske wjedro před dobrym tydźenjom, jako so hišće na běžkach po lojpach w Jizerskich, Rudnych abo samo Łužiskich horach wucychnowachmy. Telko sněha běchmy w zašłych lětach zrědka měli. Załomske lojpy běchu, dołhož bě zyma dosć, wuběrnje preparowane, runje tak kaž skakanišćo a pista. Tak hodźeše so lětsa zaso raz tradicionalny Alfreda Lebeltowy­ cup we wšelakich zymskich sportowych družinach z něhdźe 150 sportowcami z našeho regiona přewjesć. Z wubědźowanjom SC Załom naje­bać klimowu změnu dale zymski wukonowy sport pola nas spěchuje, tak zo snadź tón abo tamna Łužičan/ka raz mjezynarodnje na so skedźbni.

Awtor dźensa

André Strelow

Tež na kopanišćach skónčnje zaso za bulom honja. Druha połserija je so započała, a nětko tež w zwjazkowej koparskej lize zaso napjatosć knježi. Rekordny němski mišter z Mnichowa steji pak jenož na druhim městnje tabu­l­ki, a to ze zastatkom pjeć dypkow k načolnikej Dortmundej. Lochkosć, kotruž Bayerojo w minjenych lětach wuprudźachu, jim dotal faluje. Přiwšěm hišće ničo­ rozsu­dźe­ne njeje. Wosobinsce so nadźijam, zo napjatosć hač k poslednjemu hrajnemu dnjej traje. Rjenje by było, bychu-li so načol­nym cyłkam BVB, FCB a Borussiji z Mönchengladbacha hišće dalše zastupnistwa přibližili. To by atraktiwitu na dalši wyši stopjeń přinjesło. Zajimawe tohorunja budźe, kak Mnichowčenjo z champions league, ze zwjazkowej ligu kaž tež z pokalnym kołom DFB trójne poće­žowanje znjesu.

Awtor dźensa

Tadej Cyž

Tež w regionalnej lize sewje­rowuchod so zymska přestawka nachila. Za hornjołužiske mustwa FC Hornja Łužica Neugersdorf, Budissa Budyšin a Biskopičanske KT liči w zestupnym boju kóždy dypk. Tak je so w cyłkach tež personelnje tójšto změniło. Najwjetše změny w kadrje měješe cyłk FC Hornja Łužica Neugersdorf. Po tym zo wjacori hrajerjo mustwo wopušćichu, prezentowaše sportowe wjednistwo krótko do kónca transferoweho woknješka hišće pjeć nowopřichadow. Hač pak móža a budu nowi koparjo mustwo woprawdźe zesylnić, budźe so pokazać. Po wjetšim nowowu­směrjenju w lětnej přestawce dyrbi trenar Karsten Hutwelker nětko mustwo zaso k prawej jednotce formować.

Awtor dźensa

Beno Šołta

Budźe formula E naslědnik formule 1? Z tymle prašenjom započa so njedawny interview z Nicom Rosbergom, kiž je něhdyši swětowy mišter formule 1. Poprawom mje woboje wulce njezaběra. Formulu 1 sym jako młodostny rady hladał, mjeztym sym lóšt na njej zhubił, dokelž je mi tróšku přewostudła. Po interviewje z Rosbergom pak pohladach raz do formule E.

Awtor dźensa

Stefan Šmit

Kajke běše to zaso dožiwjenje, jako so tydźenja swětowa elita w spěšno­sněhakowanju wosrjedź Drježdźan wubědźowaše. Mjeztym druhi raz staj sportowaj redaktoraj René Kindermann a Torsten Püschel, wobaj z Drježdźan, tutón wulkotny event na nohi stajiłoj. Dohromady wubědźowachu so sobotu a njedźelu na nowej a porno lońšemu přeměnjenej a podlěšenej čarje sportowcy z 20 krajow. Škoda jeničce bě, zo je po zdaću hač na saksku stolicu tón kónc tydźenja wosebje w bliskej Sakskej Šwicy wjele sněha­ ležało. Tak ćehnješe so znowa wubědźowanska čara kaž běła smuha po krajinje při Łobju. A tola, wobrazy, kotrež su mjezynarodne telewizijne sćelaki wusyłali, běchu znowa přewšo spektakularne. Dohromady 3,3 miliony ludźi su jeničce sobotu sydom mjeńšin trajace zjeće dnja w ZDF sćěhowali. K tomu su chinski narodny sćelak kaž tež NBC a Eurosport wubědźowanja před swěto­znatej barokowej kulisu Drježdźanskeho stareho města přenjesli.

Awtor dźensa

Toni Ryćer

W našim dźensnišim hektiskim žiwjenju wažu sebi měr a ćišinu w delanskej domiznje. Štó dźě dyrbjał so do Šunowa zabłudźić? Nimo derje hladanych statokow nimaš tu žadyn wobchod, ani šulu, pěstowarnju abo lěkarja. A internet dračuje so ze směšnymi 800 bitami. Jenički wšědny přemysłowy serwis poskića Langec frizerka. Powěda so, zo dóstanješ tam w čakarni tež šalku kofeja. Chceš-li pak k frizerej, trjebaš włosy za třihanje, a te ja nimam. Narunać pak njeda so měr w našej wsy, tež hdyž wobkedź­buju rosćacy wobchad wosebje kónc tydźenja na dróhach. Bohužel su to zwjetša awta hladanskich słužbow.

Awtor dźensa

Tomaš Faska

Byrnjež tež lětsa prěni awtor tuteje tradicionalneje kolumny w našim serbskim dźeniku njebył – po tym zo je so nowačka Tereza Wićazowa zašłu srjedu tu trochu bliže předstajiła –, chcu Wam, waženi čitarjo a přećeljo sporta, ze swojimi prěnimi słowami wosobinsce hišće wupřeć strowe a wuspěšne lěto 2019. A pokuknu dźensa zdobom za Was a z Wami zhromadnje, prěnju póndźelu noweho lěta, na protyku lětušich sportowych wjerškow. Na čo směmy so wjeselić?

Awtorka dźensa

Tereza Wićazowa

Tereza Wićazowa z Budyšina pisa dźensa prěni­ raz za rubriku Widźa­ł(a), słyšał(a) – na­pi­sał(a) a je tak w stawiznach sportoweje kolumny nimo Ralbičanki Haleny Jan­cyneje druha žona. Rodźena Kukowčanka Tereza Wićazowa dźěła w Budyskim šulskim a zetkawanskim centrumje na Serbskim gymnaziju jako sportowa wučerka. Nimo toho je wolejbulistka Hrajneho zjednoćenstwa Pančicy-Worklecy we wobwodnej lize. Nětko w lěće 2019 je wona jedna z dweju WSN-nowačkow.

Wulki sportowski dźak wupraja sportowa redakcija Serbskich Nowin na tutym městnje Budyšanej Jurjej Nukej, kiž je swój WSN-pisak po wjac hač 100 přinoškach złožił.

Dźesać lět sym w Chrósćicach najprjedy w holčim, pozdźišo w žónskim koparskim mustwje za bulom honiła. Lěpje prajene, sym bule popadnyła abo wotwobarała, zo bych přećiwniskim wrotam zadźěwała. Moje dźěło běše našu klětku čistu dźeržeć. Dokładnu bilancu žanu nimam­, ale myslu sej, zo sym swoje dźěło derje dosć wukonjała.

Awtor dźensa

Jan Hrjehor

Bratraj-lodohokejistaj hrajetaj w narodnym mustwje za Němsku, třećemu synej małeho ratarja ze Slepjanskeje kónčiny, kiž ma doma stadło wowcow, rasowe nukle a někotre wosebite kokoše, pak so skok k najlěpšim dorostowym lodohokejistam Němskeje hišće poradźił njeje. A potom je tam tež hišće sportowy wučer, kiž dyrbi chětro krutemu nanej wo zadźerženju swojeho syna rozprawjeć ...

Awtorka dźensa

Halena Jancyna

słowo lěta 2022

nawěšk

nowostki LND