Awtor dźensa Toni Ryćer

Prawdźepodobnje njebudu wšitke fakty mojeje dźensnišeje kolumny hižo aktualne, dokelž spisach ju něšto dnjow do tohole wudaća. Swět so runje jara spěšnje měnja. Nimale wšědnje słyšimy wo nowych wuwićach a rozsudach w zwisku z koronapandemiju. To płaći tež za sportowy swět a wosebje motorsport. Minjene lěta běch w tym času hižo połnje w sezonje. Nětko je wšitko hinak. Ale porno wotprajenym wulkozarjadowanjam we wobłuku motorsporta je často rěč wo tym, zo terminy na druhu połojcu lěta přestorčeja, na přikład formulu 1 abo MotoGP. Ale z kotrych přičin tak zdźeržliwje postupuja? Hłownu rólu hraja tež tu pjenjezy. Tajke globalne zarjadowanja su jara­ wobšěrnje organizowane a z komplikowanymi zrěčenjemi zwjazane. Jedna so wo hoberske mnóstwa pjenjez, přewažnje wot sponsorow, wo wabjenje a wusyłanske popłatki telewizijnych stacijow. A štóž nětko jednotliwe zarjadowanja abo cyłe serije wotpraji, dyrbi za straty zwjetša ruko­wać.

Awtor dźensa Tomaš Faska

Přeco zaso raz je rěč wo tak­ mjenowanych „žónskich kwotach“. Mjenowane rjadowanje ma zaručić, zo w gre­mijach, zarjadnišćach, stronach a podobnych kruhach tež wěsty podźěl žonow wobkedźbuja. Mjeztym zo so na zjawnych zarjadach a w orga­niza­cijach přewažnje po njej maja, wo „žónskej kwoće“ w priwatnym hospodarstwje přeco hišće kontrowersnje diskutuja, a to ma swoje přičiny.

Rozumne na kóždy pad je, zo na polu sporta lědma štó chutnje na to mysli sej žadać, zo ma so při zestawje mustwow tež na dosć žonow dźiwać. To wězo tež njeńdźe, wšako přewjeduja so we wjetšinje sportowych družin separatne wu­bědźowanja za žony a muži. W běhu minje­nych lět pak je wjele disciplinow k tomu přišło, za kotrež běchu něhdy jenož­ mužojo woprawnjeni so wubědźować, kiž pak su mjeztym hižo něšto lět tež za žony samozrozumliwe. W někotrych padach drje njeby sej to čłowjek před něšto lětdźesatkami scyła před­stajić móhł. Myslu tu jenož na kopańcu, na pjasćowanje abo na sněhakowarske skakanje.

Awtorka dźensa Tereza Wićazowa

Hdyž swoje sportowe rozprawy za wolejbul pisam­, hladam tež hdys a hdys rady za tym, kak su mustwa dotal hrali abo hdźe běchu respektiwnje su mustwa w tabuli zaměstnjene. Zajimawe je potom wosebje, hdyž po tabuli a na dypki hladajo słaby přećiwnik přećiwo sylnemu dobudźe. Myslu na přikład na wolejbulistki Schönbachskeho VV, kiž su w zašłej hrajnej dobje we wo­krjesnej klasy hrali a nětko we wob­wod­nej klasy. Přirunajo z wolejbulistkami dru­­heho zastupnistwa hrajneho zjed­no­ćenstwa Pančicy-Worklecy maja holcy a žony z Pančic a Worklec hrajne nazhonjenja we wobwodnej lize. Potajkim dwě lize rozdźěla. Po statistice a teoriji bychu Pančanki-Worklečanki faworit za hru ­byli. Tola wukónc hry běše jasne dobyće z 3:0 za pozdatnje słabše mustwo. Tajke zjawy dožiwiš tež w profesionelnym sporće, kaž na přikład na polu kopańcy w zwjazkowej lize. Wosebje w pokalnych hrach. Tam stejitej sej hdys a hdys mu­stwje z wšelakorych ligow napřećo. Konkretny přikład: W pokalnym štwórćfinalu Němskeho koparskeho zwjazka DFB spočatk měrca steještej sej 1.

Awtor dźensa Jan Hrjehor

Sportowa kolumna bjez tuchwilu najčasćišo wužiwaneho słowa. To so mi dźensa jenož radźi, dokelž sym přinošk hižo před měsacomaj srjedź wulkeho róžka napisał a hinašeje temy dla znowa zapołožił.

Ně, nikoho w zjawnosći njepřeradźu. Haj, wšitkim město přerady poskićam, zo Wam­ Waše němske sportowe pokiwy, němske sportflajery abo někajke němske Instagrami a Facebookposty, kotrež maja sportowy pozadk, přełožu. Sym so do hodowneho sportowanja, w času mjez ho­da­mi a nowym lětom kaž tež po tym chětro na Waše němske wabjenja za spor­towe zarjadowanja za Serbow a Němcow mjerzał. „Njebě chwile za serbski přełožk“, abo docyła žana wotmołwa – to běštej zwjetša reakciji na moju kritiku. To tola być njemóže, zo serbscy sportowcy na swoje turněry jenož w němskej rěči přeprošuja! Jenički wupuć, kotryž widźu, je, zo pomham přełožować. Pósćelće mi swoje­ němske přeprošenja, wabjenja abo flajery, a njebudźe dołho trać, a hižo změje­će wotmołwu.

Awtorka dźensa Halena Jancyna

Korona! Tele słowo tele dny a tydźenje wo wjele bóle prezentniše hač wšo druhe. Tučasnje je naš wšědny dźeń hinaši, snano tež komplikowaniši. Kóždy z nas ma swoje ćeže z koronu a z njej­ zwisowacymi wobmjezowanjemi. Sportowe zarjadowanja su wotprajene. Nichtó njezamóže rjec, hdy so zaso normalita započnje, hdy budźe na zjawnych kopanišćach zaso za bulom honjene, hdy zaso při wysokim saku wojowane, hdy so wu­bědźowanja wotměja a hdy změja fitnesowe centery zaso wočinjene.

W tajkej wosebitej situaciji je ćim wažniše, zo sy wurunany, a zo maš hłowu swobodnu. Ale kak to docpěć? Ja mam so lochko, ja jogguju. Běham sama po Łazkowskim lěsu a po delanskich pólnych pući­kach. Žadyn zakaz mje wot toho njewotdźerži. Nawopak, čerstwy powětr mi, mojemu ćěłu a mojej duši tyje. Běhanje sylni imunostny system, zahnawa depresiwne mysle a će zwjesela. W socialnych medijach wuhladaš dale a wjac ludźi, kotřiž móžnosć běhanja wužiwaja a so energije a motiwacije za wšědny dźeń nasrěbaja. Tak je Instagram połny wobrazow běharjow a wšelakorych hashtagow.

Awtor dźensa Clemens Šmit

Spodźiwna to situacija. Tež sportowy swět je koro­nawirus w běhu jeno­ třoch tydźenjow zlemił. A snano jón tale kriza tež fundamentalnje změni. Telko je jasne: Sćěhi budu na kóž­dy pad daloko sahace a su dotal hišće njepředwidźomne.

Najwjetši přěhračcy krizy pak njebudu, podobnje kaž druhdźe w hospodar­stwje tež, najbohatše a najsolwentniše towar­stwa. A snano tež nic runje naše wjesne sportowe towarstwa. Budu pak to wšitke te, kotrež maja za swoje sta­diony a hrajnišća podruž płaćić; ći, kiž móžachu dotal we wyšich ligach z mało budgetom wobstać; ći, kotřiž su wotwisni, zo kóždy tydźeń znowa ludźo na jich hry chodźa a kasy pjelnja.

Awtor dźensa Jurij Bjeńš

Coronawirus runje naš wšědny dźeń postaja. Hač w nowinach, telewizoru abo w syći, wšudźe jenož wo strašnym wirusu rozprawjeja. Ale što dyrbja žurnalisća tučasnje tež hewak tematizować? Wšitko je znajmjeńša hač do jutrow wotprajene, a móžemy drje z tym ličić, zo hač do lěća žane zjawne zarjadowanja, wosebje sportowe z přihladowarjemi, njebudu. Cyle wěsće budźemy bórze na njewěsty čas tež doma wostać dyrbjeć. Wosebje pohib wonka na čerstwym powětře pak čłowjekej tyje a je njesměrnje wažny za jeho strowotu. Tohodla móžu kóždemu jenož poručić – wot pěstowarskeho dźěsća hač k wuměnkarjej – njeje-li hinak móžno, so w swójskich štyrjoch sćěnach kóždy dźeń pohibować a při tym dosć čerstweho powětra do domu dać. Wosebje widejoplatforma Youtube skići telko móžnosćow za ćěłozwučowanje tež w bydlenskej stwě. A tute poskitki by nětko woprawdźe kóždy wužić dyrbjał. Wšako je jich w syći dźeń a wjac. Jara kreatiwny přikład tajkeho Youtube-wideja ma Njebjelčanska pěstowarnja.

Awtor dźensa Křesćan Korjeńk

„Tež ja mějach zbožo“, rěka­ kniha z ruki Bena Budarja, w kotrejž piše wo tola zbožownym wukóncu Druheje swěto­weje wójny za serbskich, młodych wojakow. Snano pak so nětko pra­šeće, što ma kniha z dźensnišej spor­towej kolumnu činić.

Awtor dźensa Michał Nuk

Ćišina a wulka prózdnota! Wšojedne, kotre zymskosportowe wubědźowanja sy sej minjeny kónc tydźenja wobhladał, hač w biatlonje w Novym Měsće na Moravě, abo w ska­kanju, běhanju a nordiskej kombinaciji w Oslu – wšudźe běchu stadiony prózdne. Tak dopominaše atmosfera sportowcow skerje na intensiwnu treningowu jednotku hač na wubědźowanje na swětowym niwowje. Wobě městnosći stej poprawom znatej za swoju wulkotnu kulisu. Do morawskeho biatlonoweho stadiona putnikuja wot časa Gabriele Koukaloveje kóžde lěto hač do stotysac přihladowarjow. A w Oslu skići so dobyćerjam w jich sportowych družinach wosebita składnosć, zo smědźa norwegskeho krala zeznać.

Awtor dźensa André Strelow

Na sportowym dnjowym porjedźe steji tu­časnje jenož­ jedna wulka tema, a to wótra šćuwańca pře­ćiwo Dietmarej Hoppej z Hoffenheima. Štož je so sobotu w Hoffenheimje stało, je nowum. Mała horstka tak mjenowanych fanow­ by nimale docpěła, zo su hru dočasnje skónčili. Dobry a rozhladniwy sudnik Dingert, hrajerjo wobeju mustwow a wšitcy zamołwići pak wědźachu prawu wotmołwu. Poslednje štwórć hodźiny partije koparjo dohrachu, bjeztoho zo bychu nadběhowali. Sylne to znamjo na traw­niku a dobry to protest přećiwo tajkim hłupakam. W dalšej hrě mjez Borussiju Dortmund a SC Freiburgom pokazachu do­mjacy wospjet skandalozny plakat. A wčera bě wukónc nimale samsny kaž w Hoffenheimje, tónkróć mjez Union Berlinom a Wolfsburgom. Sudnik dyrbješe tež tu hru dwójce přetorhnyć. Prašenje je, kak póńdźe docyła dale abo kak wupada přichod­ny schodźenk namocy. Němski ko­parski zwjazk (DFB) je wužadany a dyrbi skónčnje rigoroznje zapřimnyć. Wčera běch w Drježdźanach jako pobóčny sudnik za­sa­dźeny. Tam dožiwich premjeru, bohužel tohorunja negatiwnu.

nowostki LND