Widźał, słyšał, napisał (04.05.20)

póndźela, 04. meje 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Awtor dźensa Toni Ryćer

Prawdźepodobnje njebudu wšitke fakty mojeje dźensnišeje kolumny hižo aktualne, dokelž spisach ju něšto dnjow do tohole wudaća. Swět so runje jara spěšnje měnja. Nimale wšědnje słyšimy wo nowych wuwićach a rozsudach w zwisku z koronapandemiju. To płaći tež za sportowy swět a wosebje motorsport. Minjene lěta běch w tym času hižo połnje w sezonje. Nětko je wšitko hinak. Ale porno wotprajenym wulkozarjadowanjam we wobłuku motorsporta je často rěč wo tym, zo terminy na druhu połojcu lěta přestorčeja, na přikład formulu 1 abo MotoGP. Ale z kotrych přičin tak zdźeržliwje postupuja? Hłownu rólu hraja tež tu pjenjezy. Tajke globalne zarjadowanja su jara­ wobšěrnje organizowane a z komplikowanymi zrěčenjemi zwjazane. Jedna so wo hoberske mnóstwa pjenjez, přewažnje wot sponsorow, wo wabjenje a wusyłanske popłatki telewizijnych stacijow. A štóž nětko jednotliwe zarjadowanja abo cyłe serije wotpraji, dyrbi za straty zwjetša ruko­wać.

Wšitcy čakaja na politiske rozsudy, dokelž so w tym padźe wo wyšu móc jedna, kotruž nichtó wobwliwować njemóže. Konkretnje to rěka, zo po dotalnych rozsudach stata hač do kónca awgusta w Němskej žane motorsportowe zarjadowanja njebudu. Z teje přičiny su tež europske mišterstwa w awtocrosu we Wuhančicach-Koblicy a MotoGP na Sakskim kole wotprajene. Hłownje potrjecheni su, kaž tež w hospodarstwje wobkedźbujemy, wosebje mjeńše firmy a mustwa. Hrozy strach, sponsorow zhubić a tak dale wobstać njemóc.

Wulke firmy kaž Mercedes a Ferrari wojuja tuchwilu wo zdźerženje gigantiskich etatow we formuli 1, kotrež wučinjeja wob lěto wjace hač 300 milionow eurow. Swětowy zwjazk FIA chce tele wudawki w zmysle mjeńšich wobdźělnikow kaž Williams­ abo McLarren na 130 milionow eurow wobmjezować. Je to absurdna situacija. Na jednej stronje tuchwilu žane awta njeprodukuja, přistajeni su doma abo w krótkodźěle. Na tamnej stronje wudawaja sta milionow eurow za sport, kotryž tuchwilu, ale snano tež w přichodźe nichtó njetrjeba.

Podobne je połoženje tuchwi­lu w znatej awtomobilowej seriji DTM. Mercedes je swój angažement hižo w lěće 2018 skónčił, a aktualnje je so tež Audi rozžohnował. Dwěluju na tym, hač scyła hišće jedyn běh DTM dožiwimy. Bych samo prajił, zo lětsa docyła žadyn motorsport wjace njewidźimy, tež nic před prózdnymi tribunami. Liču tuž z tym, zo njebudu tež jako narodny abo mjezynarodny funkcionar po puću. Snano je to dobra přiležnosć, wo dalšim wosobinskim přichodźe rozmyslować. Motorsport njeje zmysł žiwjenja.

Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND