Widźał, słyšał, napisał (27.11.23)

Montag, 27. November 2023 geschrieben von:

Awtorka dźensa

Tereza Wićazowa

„Poćić so kaž bar w pjecy“, poćiš so jara, hdyž intensiwnje sportuješ. Serbska rěč ma mnoho rjanych rěčnych wobrotow a frazeologizmow. Tute wužiwaja so husto we wšědnym dnju. Zajimawe je přepytować, zo mamy tež někotre rěčne wobroty, kotrež z wobłuka sporta pochadźeja resp. ze sportom zwisuja. Rěčespytnicy mi njech prošu wodaja a mi nadźijomnje „žołtu kartu [nje]pokazaja“, jeli njejsym při někotrych swobodnych přełožkach němskorěčnych resp. mjeztym wobchadnorěčnych wobrotow do „čorneho trjechiła“. Dowolće mi małki eksperiment, wšako so tute „hodźa kaž pjasć na wóčko“. Dwójny zmysł podšmórnje pospyt: pak njepřitrjechi abo je njepřiměrjeny, snano „hinak trjech[ju] hač sy[m] so měrił[a]“ pak „tamna strona medalje“ so wuběrnje hodźi a wotpowěduje zmysłej. Tuž chcemy dale „při bulu wostać“ a sej dalše wobroty z wšelakorych sportowych družinow wobhladać.

Awtor dźensa

Jan Hrjehor

We Wosadniku na stronje šěsćadwaceći steji kardinalny počink zmužitosć. A tutón njepo­kazachu Sokoljo Sokoła Budyšin a wolejbulisća sportoweho towarstwa Marijina hwězda tydźenja w Słónkecach jenož na halowym parkeće, jako přewjedźechu serbski wolejbulowy derby we wokrjesnej klasy Budyšin wuchod w cuzej sportowej hali, kotraž lědma serbskeho słowa słyši, ale tež na swójskej sportowej drasće. Klóšterscy wolejbulisća a tež Sokoljo z města su mjenujcy dwaj z jeno mało serbskich sportowych cyłkow, kiž noša na swojich trikotach bjezwuwzaćnje serbskorěčny napis Sokoł Budyšin a ST Marijina hwězda. Tež wjacore serbske kubłanišća kaž na přikład Serbska šula Ralbicy, Serbski gymnazij Budyšin abo Serbska šula Worklecy so jasnje na jednorěčnosć dźerža, hdyž dźe wo to, přećiwnikam, přihladowarjam a hosćom při šulerskich wubědźowanjach „Młodźina trenuje za olympiju“, při wysokoskoku z hudźbu abo wurisanju „Sportej zdar!“ pokazać, kotremu cyłkej přisłušeja. Němski přełožk prosće trěbny njeje, a to je tež prawje a derje tak.

Widźał, słyšał, napisał (13.11.23)

Montag, 13. November 2023 geschrieben von:

Awtor dźensa

Křesćan Korjeńk

Widźał, słyšał, napisał (06.11.23)

Montag, 06. November 2023 geschrieben von:

Awtor dźensa

Tadej Cyž

Awtor dźensa Jurij Bjeńš

Z něhdźe 30 dalšimi koparskimi trenarjemi Zapadołužiskeho koparskeho zwjazka wobdźělich so minjenej měsacaj na tak mjenowanym Basis-Coach-kursu w Kamjencu. Kaž mjeno hižo praji, je to prěnja trenarska licenca, kotruž móžeš sej jako nazwučowar w kopańcy zasłužić. Sćěhuja hišće licency C, B a A kaž tež tak mjenowana pro-licenca. Na dohromady třoch dnjach w Kamjencu nam dwaj referentaj Sakskeho koparskeho zwjazka wšelake zwučowanja za wšě starobne klasy předstajištaj a tež tutu abo tamnu zajimawu epizodu z dotalneje karjery wubledźištaj. Móžu kóždemu trenarjej jenož doporučić, so tež na tajkim kursu wobdźělić. Kóžda starobna klasa je hladajo na wobchad z dźěćimi a młodostnymi, treningowy wobsah, taktiku, atd. ekstremnje rozdźělna. Tuž bě kurs, nimo třoch wobstejacych prezentnych dnjow, tež z tójšto nadawkami doma při kompjuteru pjelnjeny, chětro wobohaćacy.

Widźał, słyšał, napisał (23.10.23)

Montag, 23. Oktober 2023 geschrieben von:

Awtorka dźensa

Halena Jancyna

Widźał, słyšał, napisał (16.10.23)

Montag, 16. Oktober 2023 geschrieben von:
Awtor dźensa Michał Nuk

Tónle kónc tydźenja bě kačka prědku tučna. Takle budźe to Lucy Charles-Barclay widźeć, kiž je swětowe mišterstwo při Ironman Hawaii dobyła. (Prěni króć, zo startowachu žony lětsa same na tradicionalnym triatlonowym městnje w Kailua-Kona – komerc drje po času kóždu rjanu tradiciju wotstroni). Britowka je dopokazała, zo čas tak mjenowanych „über-bikerow“ hišće nimo njeje. W minjenych lětdźesatkach bě kolesowanje domena němskich Hawaii-dobyćerjow kaž Normana Stadlera abo Sebastiana Kienle. Běchu sej něhdy hoberske předskoki na 180 km dołhej kolesowej čarje wuwojowali, kotrež móžachu na marathonje přećiwo sylnym běharjam kontrolować. To pak zdaše so nimo być. Profesionali­zowanje a polěpšenje materiala přinjese wjetšu wurunanosć w kolesowanju, tak zo běchu dobyćerjo poslednich lět přeco dobri běharjo abo allrounderojo.

Widźał, słyšał, napisał (09.10.23)

Montag, 09. Oktober 2023 geschrieben von:

Awtor dźensa

André Strelow

W prěnim tydźenju nazymskich prózdnin přebywaše naša swójba w Amsterdamje. Nimo polderow – to su rěki –, wětrnikow a twarožkarnjow, wobhladachmy sej tež muzejej Vincenta van Gogha a Anne Frank. Kaž pola domoródnych bě naš pohibowanski srědk koleso. Wužichmy přichilnosć hodźiny a wupožčichmy sej e-kolesa. W susodnym kraju płaća pak hinaše prawidła přizwolenja. Tak jědźeše moje koleso jasnje spěšnišo hač 25 km/h. Pola 40 km/h bu spodźiwne, spěšnišo nochcych jěć, wšako domoródni kolesowarske šćežki derje wužiwaja. Wone su husto jenak šěroke kaž dróhi za awta wu­twarjene.

Jako něhdyši kopar wobhladach sej wězo stadion koparskeho kluba Ajax Amsterdam a tamniši dorostowy centrum. Kowarnja Ajaxtalentow, mjenowana „De Toekomst“, štož přełožene „přichod“ rěka, leži direktnje při sta­dionje. Přistup bě bjez problemow móžny­.

Awtor dźensa Clemens Šmit

Po nadpadźe Ruskeje na Ukrainu běchu so wšě móžne ruske teamy, atleća a atletki z wulkich sportowych wubědźowanjow wuzamknyli. Mjeztym pak na přikład w tenisu zaso ruscy sportowcy za swój kraj startuja. Před něšto dnjemi je tež paralympiski komitej IPC rozsudźił, zo smědźa so sportowcy a sportowče z Ruskeje klětu na paralympiskich hrach w Parisu wobdźělić, ale pod neutralnym statusom. ­Za prezidenta Němskeho sportoweho zwjazka zbrašenych je to njepředstajomny scenarij. Sćelakej Deutschlandfunk bě wón zdźělił, zo je jara přesłapjeny a zo je to za mjezynarodne paralympiske hibanje chětro „čorny dźeń“. Pola olympiskeho komiteja IOC je wuwiće podobne, reakcije pak nawopačne. Prezident IOC Thomas Bach, jako jedyn, kiž nima žane skruple tež za awtokratami a dema­gogami łazyć, zasadźuje so mjenujcy za to, zo móhli klětu w Parisu zaso wšě top-atletki a top-atleća startować, tež z Ruskeje a Běłoruskeje. Runje tak chce UEFA ruske a běłoruske mustwa na polu ­mjezynarodnych dorostowych turněrow w přichodźe zaso ­dowolić.

Awtor dźensa Beno Šołta

Dźensa kopamy zaso do bula a pohladamy što so w pozadku wšitko hiba. Julian Nagelsmann je nětko nowy zwjazkowy trenar. Předołho pytanje trało njeje. Kaž je Nagelsmann na Flicka pola Bayerskich w Mnichowje sćěhował, sćěhuje nětko Flickej pola narodneho mustwa muži. Za to je nětko najskerje najmłódši, kiž je hdy na němskej ławce sedźał – jako nazwučowar. Za njeho rěči, zo njemóže najskerje přewjele wopaki činić, wuslědki minjenych hrow a turněrow su wšak hižo jara špatne. To móže so jenož polěpšić. Ja sym wćipny a napjaty. To maš prawje lóšt sej přichodnu hru němskich koparjow wobhladać. USA rěka přichodny přećiwnik, to budźe 14. oktobra.

Neuheiten LND