Widźał, słyšał, napisał (02.01.23)

Montag, 02. Januar 2023 geschrieben von:
Awtor dźensa Křesćan Korjeńk

,,Strowe nowe lěto a njech­ so wam wšike waše přeća a předewzaća spjel­nja“, to přeju wam, lubi čitarjo našeje póndźelnišeje sportoweje kolumny, w mjenje sobustawow Sportoweje jednotki Widźał-Słyšał-Napisał lěta 2023. A slubju wam, zo budźemy so stajnje prócować wěrjepodobne přinoški napisać, tež hdyž so pola někotrych hdys a hdys poslednje słowo druhdy ,,wuměni“. Potajkim žane fake news!

Wěrne nažel je, zo zemrě před něšto dnjemi drje najznaćiši swětowy kopar Pelè. W poslednich dnjach mnozy wo nim rozprawjachu a na njeho spominachu. Sym raz za tym pytał, čehodla rěkaše Pelè runje Pelè? Cyle jasne drje so to dopokazać njemóže, ale w swojej awtobiografiji pisa sam, zo bě wobdźiwar ,,Bilè“, wrotarja mustwa Vasco Sao Lorenco. Měješe pak ćeže při wurjekowanju mjena a tak nasta z ,,Pilè“ skónčnje ,,Pelè“. Připódla prajene, znaju serbskeho koparja z přimjenom ,,Pile“. Zwažu sebi prajić, zo z njeho žadyn Pelè njebudźe.

Awtor dźensa Toni RyćerKóžde lěto znowa, ale lětsa zaso trochu hinak. W času delanskeje kermuše hižo někotre lěta pak doma njejsym abo čas za kofej a tykanc nimam. W tutych dnjach je kóždolětnje grandprix we wuchodoaziskim Macauwje, něhdyšej portugalskej koloniji a wot lěta 1999 Chinje přirjadowanej enklawje. Són kóždeho jězdźerja je, so jónu na wubědźowanju we wuskich hasach tutoho eksotiskeho města wobdźělić, pak w awće abo na motorskim. Wosebitosć tutoho wulkeho myta je, zo wubědźuje so we woběmaj kategorijomaj, štož je jónkrótne na swěće. Dožiwich tam wulke wuspěchi, ale tež njesměrne tragedije. Při spektakularnym njezbožu němskeje jězdźerki Sophije Flörsch w kategoriji formula 3 w lěće 2018 mějachu tež němscy stražnicy, kiž běchu runje na městnje njezboža zasadźeni, wulke zbožo. Wěcywustojnje zastarachu młodu jězdźerku njeposrědnje po njezbožu, tak zo wona žane wulke strowotne sćěhi nima a so nětko zaso we wšelakich serijach wubědźuje. Zetkach tam tež jara młodeho Mika, syna motorsportoweje hwězdy Michaela Schumachera.

Widźał, słyšał, napisał (14.11.22)

Montag, 14. November 2022 geschrieben von:

Awtor dźensa

Pětr Šołta

Awtor dźensa

Měrko Korjeńk

Awtorka dźensa Halena JancynaBěše to pjatk, 7. oktobra 2022, – 26 825 fanow w nimale wupředatym Rudolfa Harbigowym stadionje w Drježdźanach – a jedna z nich běch ja. Ženje njebych sej mysliła, zo z telko ludźimi swoju prěnju koparsku hru w stadionje dožiwju. Znaju stadion, ale jenož wot adwentnych koncertow. Njewědźach pak prawje, što mje wočakuje a kak by atmosfera w stadionje na mnje skutkowała. Běch rozpjeršena. Koparska hra němskeje žónskeje wubranki přećiwo žonam z Francoskeje bě za mnje poradźena premjera. Duel běše dožiwjenje, kotrež tak spěšnje njezabudu. Wulkotna hra žónskeje wubranki a bombastiska nalada w stadionje. Samo swjećena dwójna třělča a kapitanka Alexandra Popp mjenowaše atmosferu „jednorje błudnosć“. Lena Oberdorf so při wothraću narodneje hymny přez cyłe mjezwočo směješe. Měsacaj po přěhratym finalu EM přećiwo Jendźelskej we Wembley-stadionje wuži team zwjazkoweje trenarki Martiny Voss-Tecklenburg čas po hrě za čestne koło a podźakowa so tak fanam. Přez stadion šwikny jedna la ola-žołma po druhej.
Awtor dźensa Clemens Šmit

Za něhdźe pjeć tydźenjow je tak daloko. Skónčnje! Potom zahaja so w pusćinowym staće Katar swětowe mišterstwa w kopańcy.

Zo so wo tutym sportowym wulko­podawku nic hakle nětko njediskutuje, absolutnje witam. Ćim mjenje mam ­zrozumjenje, hdyž něhdyši prezident Bayerow z Mnichowa za tute mišterstwa „politiku čini“, a to z dwělomnymi metodami.

Tak bě to před tydźenjomaj w tele­wizijnym wusyłanju „Doppelpass“. Uli Hoeneß bě so móhłrjec sam wot doma do wusyłanja přišaltował, twjerdźo při telefonje, zo so situacija ludźi w Katarje zhladujo na čłowječe prawa samo polěpši. Zo je situacija skerje nawopačna, wo tym su wjacore medije hižo roz­prawjeli. A jako wo wonym telefonaće přichodny dźeń čitach, sej jenož prajich: „Hoeneßo, ty sprawna duša!“

Awtor dźensa Jurij Bjeńš

Pjatk wječor pobychmy po dołhim času zaso raz w Běłej Wodźe, zo bychmy sej Łužiske lodohokejowe liški wobhladali. Lodohokejowa sezona je wšak so před třomi tydźenjemi zaso zahajiła a tuž tłóčachmy druhemu zwjazkowemu ligistej z Łužicy w lodowym stadionje palcy, zo domjacu hru přećiwo Bad Nauheimej dobudźe. Tola hosćo z Hessenskeje běchu na kóncu zbožowniše mustwo a duel z 1:0 za sebje rozsudźichu. Byrnjež jenož jedne wrota padnyli, běše duel na lodźe chětro horcy, emocionalny a hač do poslednjeje sekundy napjaty. Tójšto sylnych čekow při bandźe, mnoho šansow na woběmaj stronomaj a tři mjeńše rozestajenja mjez hrajerjemi běchu přičina, zo so tež w fanowym bloku Łužiskich liš­kow chětro warješe. Tón wšak je tak a tak jedyn z najwótřišich cyłeje ligi. A to bě pjatk wječor zaso raz pytnyć. Tež 10 hóstnych fanow, kiž stejachu pódla nas, přeco zaso swoje šmóratko ze zaka wućahnychu a łužiski fanowy blok filmowachu. Móžu kóždemu doporučić, sej tež raz do Běłeje Wody dojěć a tónle sportowy event live dožiwić. Domjace hry su tam stajnje pjatk abo njedźelu wječor.

Awtor dźensa Michał Nuk

Quo vadis, łužiski triatlonje? Znajerjam sceny je zawěsće napadnyło, zo na wšelakich blakach runje klaca. So wě, wčera wotmě so prěni raz Ironman 70.3 Drježdźany. Ale tajku premjeru sej organizatorojo zawěsće přeli njeběchu. Prěnjotnje wšitko derje wupadaše, polo bě z 2 700 startowymi městnami wuknihowane za wubědźowanje srjedź julija. Tola potom stajichu so hamty na prěki a so na kolesowej čarje postorkowachu. Po wjacorych pospytach změnow dyrbješe so wubědźowanje najprjedy wotprajić. Po chwilce drje so poradźi z 18. septembrom nowy termin namakać, ale mjeztym běchu mnozy sportowcy swoju sezonu přeplanowali. Tak dźeše wčera jenož hišće něhdźe tysac wobdźělnikow do wubědźowanja, kotrež smědźeše Budyšan Maik Petzold jako wosebity hósć startować. A jako njeby to dosahało, činješe zymne, pancate wjedro sportowcam sylnje klubu, samo płuwanska čara dyrbjachu wo skoro połojcu skrótšić. Wuslědki běchu tuž jenož druhorjadne. W socialnych medijach wuprajichu so mnozy, zo ma Drježdźanski ironman najebać wšě ćežew wulki potencial.

Widźał, słyšał, napisał (12.09.22)

Montag, 12. September 2022 geschrieben von:

Awtor dźensa

Andre Strelow

Widźał, słyšał, napisał (05.09.22)

Montag, 05. September 2022 geschrieben von:

Awtor dźensa

Tadej Cyž

Anzeige