Widźał, słyšał, napisał (11.09.17)

Montag, 11. September 2017 geschrieben von:

Awtor dźensa

Clemens Šmit

„Hej, pohladaj raz, kak su Ralbičenjo a Radworčenjo hrali?“, prašeše so njedawno Chróšćan kopar swojeho kolegi-sobuhrajerja po hrě w kabinje. A handy njezdźěli jemu jenož wuslědki, ale hnydom tež mjena třělcow wrotow a zaměstnjenje w tabulce. Kak daloko technologiske wuwiće dźensniši čas hižo naše dźěło wolóža, widźimy tež na polu kopańcy. Kompjutery wupluwaja wuslědki, statistiki, tabulki w běhu sekundow. Zo pak mjeztym tež hižo samostatnje sportowe rozprawy zhotowjeja, mi dotal znate njebě!

Poprawom nochcych swojimaj wočomaj wěrić, jako slědowace čorne na běłym w artiklu Frankfurtskeje wulkeje nowiny čitach: „Kaž je na polu akcijowych rozprawow a bursowych prognozow hižo uzus, informuje dźeń a wjace digitalnych a čišćanych wudaćow swojich čitarjow tež na polu sporta z pomocu algoritmiskeho žurnalizma.“ Algo … što? Přełožene rěka to, zo njepisa redaktor sportowu rozprawu, ale čini to kompjuter z pomocu tekstoweho korpusa a jednotliwje zasadźenych datow.

Widźał, słyšał, napisał (28.08.17)

Montag, 28. August 2017 geschrieben von:

Awtor dźensa

Křesćan Korjeńk

„Money, money, money ...“ njespěwaše jeno znata šwedska skupina ABBA. Takle rěka tež w filmowym musicalu „Cabaret“.

Čehodla runje z „pjenjezami“ swój přinošk zahajam? Wěcywustojni znajerjo kopańcy­ drje hižo dawno wědźa, na čo so­ měrju! Wězo dźe wo miliony, kotrež koparske kluby za hrajerjow płaća. Ně­kotryžkuli cyle wěsće z hłowu wije, hdyž so wo tajkich sumach słyši. Je da kopar woprawdźe miliony hódny abo wjerći so spirala do bjezdna? Dawno hižo zwě­sćamy, zo płaća so runje w kopańcy njesměrnje wysoke sumy: Hač su to pjenjezy za docpěće dalšeho pokalneho koła abo za wusyłanje w telewiziji. Wo płaćiznje zastupnych­ lisćikow nochcu ani rěčeć. Nochcu tež naličić, kak dołho dyrbi „normalny“ čłowjek dźěłać, zo by lětnje telko zasłužił kaž někotři hrajerjo wšědnje! Sport honi za rekordami, dale a bóle pak za pjenježnymi.

Widźał, słyšał, napisał (21.08.17)

Montag, 21. August 2017 geschrieben von:
Awtor dźensa Ludwig Zahrodnik

Lubi čitarjo sportoweje kolumny, spominam dźensa na wulkotneho koparja, kiž je jara młody žiwjenje přisadźił.

21. awgusta 1937 narodźi so w Jendźelskej Duncan Edwards. Wot lěta 1952 hraješe wón w młodźinskim mustwje sławneho kluba Manchester United. Wot 1955 do 1957 bě 18 razow za jendźelske narodne mustwo zasadźeny. Wusahowacaj hrajerjej koparskeho kluba Manchester United, kotryž tehdy Matt Busby trenowaše, běštaj Duncan Edwards a Bobby Charlton. Z nimaj chcyše Jendźelska 1958 w Šwedskej wo swětowe mišterstwo wojować.

Widźał, słyšał, napisał (15.08.17)

Dienstag, 15. August 2017 geschrieben von:

Awtor dźensa

Stefan Šmit

Skónčnje! Přichodny kónc tydźenja započnje so tež w prěnjej zwjazkowej koparskej lize nowa hrajna doba. Dokelž su so mje ludźo w minjenych tydźenjach přeco zaso prašeli, na kotrych telewizijnych sćelakach móža docyła hišće kopańcu hladać, bjez toho zo trjebaja přidatny aparat resp. dyrbja něšto za to płaćić, chcu dźensa składnosć wužić tule raz prawniske rjadowanja rozkłasć.

Widźał, słyšał, napisał (14.08.17)

Montag, 14. August 2017 geschrieben von:

Awtor dźensa

Toni Ryćer

Wot jutřišeho dnja budźe wobswět zaso wo něšto čisćiši a moje swědomje tróšku wolóžene. Před někotrymi dnjemi dóstach mjenujcy póštu, zo mam swoje awto do fachoweje dźěłarnje k nahrawanju noweje kompjuteroweje software přiwjezć. Cyła procedura ma jenož někak poł hodźiny trać, a mój nětko hišće nječisty lubušk změje po „operaciji“ takrjec zelenu wutrobu. Wězo za to žanoho fenka zapłaćić njetrjebam. Nawopak, dóstanu w čakanskim křesle šalku słódneho kofeja a móžu připódla w prospektach najnowše awtowe modele wobdźiwać. Kak a hač to do­cyła wšitko tak spěšnje a jednorje funguje z tym čistym wotpłunom, njemóžu sej přiwšěm tak prawje předstajić. A čehodla poprawom njejsu jón hižo při produkciji awta wobkedźbowali? Njemóžu a nochcu to posudźować, nimam prosće trěbnu technisku wědu. Budu pak dokładnje hladać, kak so změny na wukon a přetrjebu wuskutkuja.

Widźał, słyšał, napisał (07.08.17)

Montag, 07. August 2017 geschrieben von:
Awtor dźensa André Strelow

Skónčnje je tež pola nas tak daloko. W Němskej kopańcy swjećeše kónc tydźenja widejowy sudnik swoju premjeru. Žadanje, tajkeho sudnika skónčnje zasadźić, bu w zašłych lětach stajnje wótřiše. Sportowe towarstwa a zamołwići koparksich cyłkow pytachu přičinu swójskeje poražki prawidłownje mjez sudnikami. W supercupje, hdźež hrajachu lońši mišter FC Bayern Mnichow a pokalny dobyćer Borussia Dortmund přećiwo sebi, techniku hižo zasadźichu. Diskusije pak wostanu. Přihladowarjam rozsudy mjenujcy transparentne njejsu. Njepokazaja wšak w telewiziji, kak widejowy sudnik swoje dźěło wukonja a po kotrych kriterijach wón doskónčny rozsud twori. Hač je Joshua Kimmich w nimohrě stał abo nic, njehodźeše so zašłu sobotu hižo doskónčnje dopokazać. Wćipny sym tež, kak so technika přez dlěši čas wuwije. Před dwěmaj tydźenjomaj wobhladach sej w Lipsku swětowe mišterstwa w tesakowanju. Tam hižo wjacore lěta widejoweho sudnika zasadźuja. Při dwělomnych dypkach móže sej jednotliwc zasadźenje widejoweho sudnika wuprosyć.

Awtor dźensa Křesćan Korjeńk

„Nětk, hdyž mamy, štož smy chcyli“, drje je w sporće bjezwuwzaćnje wuprajenje dobyćerjow. Haj, nad wuspěchom so radować směć, jón tež hišće ze swojimi přećelemi abo přiwisnikami swjećić drje je to najrjeńše!

Widźał, słyšał, napisał (08.05.17)

Montag, 08. Mai 2017 geschrieben von:

Awtor dźensa

Michał Nuk

Budyska Młynkec łuka je w prěnim rjedźe znata jako domicil koparjow Budissy Budyšin. Tuchwilu wšak so z mało wuspěchom přećiwo zestupej ze štwórteje najwyšej koparskej lize wobara, tuž drje so tak spěšnje njestanje, zo tu raz němska koparska elita na wopyty přijědźe. Trochu hinak je to w druhej sportowej družinje, w kotrejž ma Budyšin tohorunja dołhu tradiciju. Lochokoatleća dweju towarstwow tu na tartanowym kole nimale wšědnje zwučuja, tež wubědźowanja za dorost tam prawidłownje přewjeduja. W zašłych pjeć lětach móžeše Wuchodosakske lochkoatletiske towarstwo (OSLV) Budyšin dwójce k sakskim mišterstwam w crossowym běhanju přeprosyć, hdźež tón abo tamny atlet wukony pokaza, kotrež móža so tež na narodnym niwowje widźeć dać.

Widźał, słyšał, napisał (24.04.17)

Montag, 24. April 2017 geschrieben von:

Awtor dźensa

André Strelow

Widźał, słyšał, napisał (18.04.17)

Dienstag, 18. April 2017 geschrieben von:
Awtor dźensa Jan Macka

Lube sportowče a lubi sportowcy, jutrowne haleluja zaklinča zaso radostnje a krasnje w našich křižerskich procesionach. W nich běše tež wulka syła aktiwnych sportowcow, kiž poselstwo­ zrowastanjeneho Jězu Chrysta na dostojne wašnje wozjewjachu. Wosebje hordy běch, hdyž wuhladach mojeho syna Uwe ze slěbornym a wnučka Paula ze zelenym wěnčkom.

Anzeige