Awtor dźensa

Ludwig Zahrodnik

Sportowe wulkopodawki kaž swětowe mišterstwa w kopańcy, Tour de France abo europske mišterstwa w lochkoatletice w Berlinje a w šěsć dalšich sportowych družinach w Glasgowje su nimo. Medije – předewšěm telewizija – su nas wobšěrnje a nadrobnje wo wšěm informowali. Chcu na podawk spominać, kotryž sta so před połsta lětami a zbudźi tehdy kedźbnosć po wšěm swěće.

Awtor dźensa

Michał Nuk

Tomu, kiž je w zašłymaj tydźenjomaj sportowe wusyłanja sćěhował, je snadź wěsty anglicizm napadnył. Nastajnosći rěčachu wo European championships, byrnjež słowo europske mišterstwa ničo nowe njebyło. Přičina je, kaž husto, komercializacija sporta. A to je bjez dźiwa hladajo na to, zo maja skoro wšitke sportowe družiny porno kopań­cy wo wusyłanske mjeńšiny w telewiziji wojować.

A runje marketingowaj ekspertaj z wobłuka kopańcy, Šwicar Marc Jörg a Jendźelčan Paul Bristow, kotrajž běštaj něhdy na wuwiću UEFA champions league sobu dźěłałoj, staj sej hłowu łamałoj, kak móhłoj druhe sportowe dru­žiny lěpje do zjawnosće přinjesć a zwičnjeć. Ideja pochadźeše ze zymskeho sporta, hdźež móža přihladowarjo hižo wjele lět přez telewizijne konferency wšitke wu­bědźowanja sćěhować. Jenož zo njejednaše so tónkróć wo biatletow, spěšno­smykarjow abo bobowych pilotow, ale wo płuwarjow, kolesowarjow abo ćěło­zwučowarjow.

Awtor dźensa

Tadej Cyž

Awtor dźensa Jurij Nuk

Beata Čórlichec z Kölna nad Rynom, pochadźaca z Němcow, přihotuje so lětsa štwórty raz na hoberske sportowe wužadanje Ironman na kupje Hawaii. Triatlon superlatiwow budźe mjeztym štyrcety. Wšako je so tam 1978 prěni króć přewjedł. Na wurisanju njemóže so kóždy cyle jednorje tak wob­dźě­lić. Wone je cyle jasnje wobmjezo­wane na ličbu městnow po profijach a ama­terach muži a žonow, a kóždy dyrbi so kwalifikować. Beata Čórlichec je amaterka, kotraž połnje w specialnym medicinskim powołanju dźěła. Wona wužiwa swój wólny kaž tež dowolowy čas za trening a wobdźělenje na tutej ćežkej sportowej družinje triatlona.

Po wěstej krótšej přestawce a regeneraciji lońšeho wuspěšneho wobdźělenja na Hawaiiju započachu so jeje přihoty za lětušu sezonu loni w nowembru – a to w płuwanju, kolesowanju a běhanju, při čimž běše ćežišćo płuwanje. W januarje přewjedowaše wona wosebje sněhakowanje po dołhich čarach jako wotpowědny alternatiwny trening.

Awtor dźensa

Jan Hrjehor

„Cyłe lěto sym w Barcelonje dźěłała, wjele pjenjez zasłužiła a jenož partyje swjećiła. Prawje sportować pak tam móžno njebě. Chcych so hibać, něšto za swoje ćěło činić“, powěda mi Hana z Irskeje na mojej prěnjej turje z fatbikom (hórske kolesa z tołstymi wobru­čemi) w awstriskich Alpach.

Mjeztym bydli Irka hižo pjeć lět w Awstriskej, a to na wjesčičce, kotraž ma pječa­ jenož dwaj domaj. W Barcelonje porno tomu bydli něhdźe 1,7 milionow ludźi. Hana je potajkim swoje žiwjenje kom­plet­nje změniła, dokelž pobrachowaše jej sport. Při wučasu wot wrótneho žiwjenja w kosmopolitiskim hłownym měsće španiskeho regiona Kataloniskeje zezna Hana sportowca, kiž dźěła w Kitzbühelu. Mjez druhim je wón spěšnosněhakowar a bě někotre razy jako tak mjenowany předchadnik (Vorläufer) při najćešim wot­jězdźe swěta zasadźeny.

Awtor dźensa

Toni Ryćer

Čłowjek njemóže so wo wšo starać. Předewšěm z časowych přičin dyrbimy wšědnje rozsudźeć, z čim chcemy so zmysłapołnje zaběrać. Tež hdyž nětko wjetšina čitarjow twjerdźi, zo sebi tola cyły čas po swojej woli zarja­dować njemóža, dokelž dyrbja mjez druhim na dźěło, je po mojim měnjenju kóždy­ sam za to zamołwity, što hdy čini.

Awtor dźensa

Tomaš Faska

Barjera skruplow bywa dźeń a niša. Hroženje z namocu abo samo nałožowana namóc, a to hač k najsurowišim złóstnistwam, wšědnje přiběra. To pokazuje so we wšědnym žiwjenju a specielnje tež w sporće. Njeměnju tu ani njefairnosć na hrajnišću, kaž dožiwjamy to lětsa na swětowych mi­šterstwach po mojim začuću trochu bóle dyžli hewak. Měnju předewšěm złóstniske zadźer­ženje tak mjenowanych „přiwisnikow“ napřećo sportowcam.

Cyle nowy drje zjaw njeje. Dopomńmy so na 2. julij lěta 1994. Dokładnje dźensa před 24 lětami bu narodny kopar Kolumbiskeje Andres Escobar před baru wot „fana­ kopańcy“ morjeny, dokelž bě něšto dnjow do toho w hrě přećiwo USA samowrota třělił. Jeho mustwo je tohodla tež 1:2 přěhrało a dyrbješe so z wubě­dźowanjom rozžohnować. Byrnjež tehdy 120 000 ludźi jeho ćěło k rowu přewodźało, byrnjež woprawdźići přiwisnicy kolumbiskeje wubranki k jeje hram hišće dźensa wobrazki Escobara při sebi měli a byrnjež za njeho lěta 2002 w měsće Medellínje pomnik stajili, njebě to kónc namocy přećiwo sportowcam, ale skerje zazběh.

Awtor dźensa

Jan Hrjehor

Awtorka dźensa

Halena Jancyna

Volleyball Nations League je nowosć na polu wolejbula w lěće 2018. W nowym formaće hraje 16 mustwow dohromady šěsć tydźenjow dołho wo titul. Předkoło traje 35 dnjow, finalne sydom. Najprjedy hraje kóždy přećiwo kóž­demu, w šestym a zdobom poslednim tydźenju postaji šěsć najlěpšich mustwow dobyćerja.

Pola žonow hraja lětsa narodne mustwa z Němskeje, Brazilskeje, Chiny, Italskeje, Japanskeje, Nižozemskeje, Ruskeje, Serbiskeje, Južneje Koreje, Thailandskeje, Turkowskeje a USA. To su tak mjenowane coreteamy, kotrež tworja jadro. Nimo nich wobsteji polo wobdźělnikow hišće z challengerteamow, kotrež mjenowane wubranki wužaduja. To su Argentinska, Belgiska, Dominikanska republika a Pólska. Pola muži je zestawa trochu hinaša: Argen­tinska, Brazilska, China, Francoska, Iran, Italska, Japanska, Pólska, Ruska, Serbi­ska a USA su coreteamy, Awstralska, Bołharska, Kanada a Južna Koreja challengerteamy. Tučasnje je tak, zo hrajetej w Stuttgarće a Ludwigsburgu žónske a mu­­ske narod­ne wolejbulowe mustwo w nations league.

Awtor dźensa

Clemens Šmit

„Tutón cyły multikulti-humbuk mje chětro rozhněwa! Hdyž, potom ma to tak kaž tehdy rěkać – nic hinak!“ Jako testowachu chowancy narodneho koparskeho trenarja Joachima Löwa minjeny pjatk přećiwo Sawdi-Arabskej, wudyrichu w socialnych syćach paralelnje ze zahwizdanjom zaso horce diskutuje. Přičina njebě ani skerje słaby wukon němskich koparjow ani prašenje, štó sej ko­treho (statneho) prezidenta bóle česći. Ně, po cyłym interneće hadrowachu so ludźo znowa cyle druheje přičiny dla. Samo w kruhu znatych sym hižo podobne di­skusije dožiwił.

Čehodla pak so někotři tu tak jara wadźa a rozestajeja? Rěč je wo aktualnym přimjenje němskeho koparskeho mustwa jako „die Mannschaft“. Při tym njejsu přimjena za narodne wubranki poprawom ničo wosebiteho. Brazilčenjo maja swoju „seleção“, po słowje wubranku. Jendźel­čenjo juskaja za „three lions“, potajkim za tři lawy. Dale stej tež tak mjenowanej „squadra azzurra“ za Italčanow a „furia roja“ za Španičanow swětoznatej. A što nětk z němskim přimjenom njetrjechi?

Anzeige