Rowno (SN/BŠe). Brunicowy koncern Łužiska energija a milinarnje (LEAG) je prěni raz hrozył, lěs blisko Wochožanskeje wuhloweje jamy wuswojić. Tuchwilu Cho­ćebuska wobswětowa skupina Zeleneje ­ligi ležownosć wotnaja. Wobswětoškitne zjednoćenstwo pak njeda so zatrašić ­a chce ze swojimi aktiwitami we wohroženym lěsu pokročować. Swoju zwólniwosć, dale za přestrjeń wojować, su hakle wčera zaso wobkrućili a protestnu akciju přewjedli. Tak přihotowachu za nju dźesać metrow dołhi baner z napisom „Njepředajomny“. Renej Šuster z Choćebuskeje Zeleneje ligi potwjerdźi, zo nima LEAG hižo dosć argumentow za hórnistwowu potrjebu ležownosće. „Tuchwilu dźě ani jasne njeje, hač móže koncern rekultiwěrowanje zapłaćić“, Šuster wčera wuzběhny. „Chcemy swój lěs zachować, zo njeby brunicowa jama hač do Rownoho abo Mułkec sahała.“ Tež pohórnistwowy jězor njeby potom hižo tak wulki był a přichodne hrožace kóšty bychu so pomjeńšili.“

Widźa wulki potencial we Łužicy

póndźela, 12. apryla 2021 spisane wot:

AquaTech Łužica chce Łužicu na pioněrski region nastupajo nowe surowizny z wody wuwiwać.

Njebjelčicy/Drježdźany (SN). Nimale 50 zajimcow je so minjeny štwórtk na prěnim sympoziju inowaciskeho zwjazka AquaTech Łužica wobdźěliło, informuje zwjazk. Zastupnicy ze wšelakich wobłukow, kaž slědźenja, hospodarstwa a politiki, „diskutowachu nadrobnje wo zwoprawdźomnych, hospodarsce wužiwajomnych a inowatiwnych wobłukach zhromadneho skutkowanja za strukturnu změnu we Łužicy“, wuswětla poradźowar Njebjelčan­skeje Greentec Consult tzwr Andreas Kretsch­mer w nowinskej zdźělence.

Dotal krizu derje zmištrowali

pjatk, 09. apryla 2021 spisane wot:

Zaměrowy zwjazk Łužiska jězorina Braniborska je njedawno sakskemu zaměrowemu zwjazkej wo swojich aktiwitach rozprawjał. Mjeztym hotuja so tam na lě­tušu sezonu, při čimž maja so hišće mnohe twarske naprawy zakónčić.

Wojerecy (AK/SN). Zaměrowy zwjazk Łuži­ska jězorina Braniborska rozestaja so intensiwnje z wuměnjenjemi a sćěhami pandemije. „Dotal krizu derje zmištrujemy, čehoždla smy optimistiscy. Nadźijamy so nětko na start lětušeje sezony w meji“, wujasni nawoda zaměroweho zwjazka Detlev Wurzler na njedawnym posedźenju we Wojerecach, hdźež bě so susodny sakski zwjazk zešoł. Loni su w braniborskim dźělu jězoriny 7,1 procent mjenje hosći witali hač lěto do toho. Ličba přenocowanjow pak je so jenož snadnje wo 0,54 procenty znižiła. Hladajo na ličbu hosći campingownišćow su mějićeljo loni jasnje wjace ludźi zwěsćili. Mjenje hosći pak je so za dowol w bydlenjach abo hotelach rozsudźiło.

Změna na čole dźěłarnistwa

štwórtk, 08. apryla 2021 spisane wot:

Garbe jako prěni społnomócnjeny na wuchodźe Sakskeje namjetowany

Budyšin (SN/BŠe). Po šěsć lětach skutkowanja jako prěni społnomócnjeny dźěłarnistwa IG Metall na wuchodźe Sak­skeje Jan Otto swoje zastojnistwo złožił. Hižo wot lońšeho septembra nawjeduje wón stejnišćo w Berlinje. Po dotalnym planowanju ma zhromadźizna delegowanych kónc meje wo naslědnistwje rozsu­­dźić. Na posedźenju nawodnistwa wuchodosakskeho stejnišća bu nětko Uwe Garbe namjetowany. Wón ma hižo tójšto nazhonjenjow. Tak je mjez druhim w zawodnej radźe skutkował. Wot lěta 2013 dźěłaše w regionje jako dźěłarnistwowy sekretar a je so mjez druhim wo to prócował, zawodne rady w twornjach załožić. Zdobom pak je so Garbe tež hižo na tarifowych jednanjach wobdźělił. „Na wu­chodźe Sakskeje mamy hišće tójšto předwidźane“, wón wuzběhny. „Pře­de­wšěm sadźamy na wobstajnu produkciju abo decentralne energijowe zastaranje. IG Metall je na přichod wusměrjene a chce­ swoju rolu zamołwiće wukonjeć. Wobchodne stejnišćo dźěłarnistwa je w regionje jara derje nastajene.

Koncern dale zaměrnje přetwarja

srjeda, 07. apryla 2021 spisane wot:

Choćebuz (SN/JaW). Łužiska energija a mi­linarnje (LEAG) swoje wusměrjenje na digitalnje nastajeneho zastaraćela miliny pokročuje. Koncern to tež ze změnu w předsydstwje potwjerdźa. Kaž LEAG w no­winskej zdźělence informuje, je předsydstwowa rada LEAG kónc minjeneho měsaca „přiměrjenju wobłukow z přichodnje štyrjomi čłonami předsydstwoweje rady přihłosowała a noweju čłonow do rady powołała“. Tak přihotuja generacisku změnu w předsydstwje, kotraž ma w přichodnymaj lětomaj zwoprawdźena być.

Chcedźa pomhać

srjeda, 07. apryla 2021 spisane wot:

Budyšin (SN/BŠe). Wjac hač połojca wšěch dowolowych jězbow ludźo dźensniši dźeń w interneće knihuja a trend dale­ a bóle přiběra. Tež koronapande­mija je połoženje hišće přiwótřiła, wšako je wjele posłužbowych běrowow wob­mjezo­wanjow dla zawrjenych. Marketingowa towaršnosć Hornja Łužica-Delnja Šleska (MGO) je sej nětko předewzała, mějićelow dowolowych domow a bydlenjow w kónčinje podpěrać. Konkretnje dźe wo to, přenajerjam pomhać, tak zo so jich přenocowanske móžnosće přichodnje jara­ derje wućeža. Zhromadnje z turi­sti­skimi zjednoćenstwami Zapadna Łužica, Hornjołužiske horiny, Hornjo­łužiska hola a haty, městom Budyšinom a Nysowym krajom chce MGO infor­maciske zarja­dowanja přewjesć. W zhromadnym dźěle z onlineowym knihowanskim ser­wi­som změja zajimcy přichodnu póndźelu a wutoru składnosć, so dale kubłać. Za wotpowědny poskitk měli so wobdźělnicy do toho z mejlku přizjewić.

Wukubłanske poskitki tež digitalne

wutora, 06. apryla 2021 spisane wot:

W powołanskim poradźowanju za šulskich wotchadnikow zwěsća Budyska dźěłowa agentura tuchwilu mjenje přewostajenych wukubłanskich městnow. Woteběrała je nimo toho ličba zajimcow za tajke poradźowanje.

Dokelž jutře, ćichi pjatk, zwony mjelča, budu w katolskich wosadach zaso dźěći z klepotawkami po puću. Wotrowski blidarski mišter Marian Wjenk je lětsa něhdźe połsta tajkich zhotowił. Nětko ma dosć klepotawkow na składźe, zo móhli sej je swójby ­pola njeho wobstarać. Foto: Feliks Haza

Witatej zaso kupcow we wobchodźe

pjatk, 26. měrca 2021 spisane wot:
W Biskopičanskim wobchodźe Adler Orange wot najnowšeho zaso předawaja, na wobrazu předawarce Emily Kähler (naprawo) a Steffi Krell. Wonej wjeselitej so na kupcow, kotřiž sej nětko z terminom abo systemom Click&Meet najnowše modowe trendy specielnje za nalětnju a lětnju sezonu wobstaruja. Tež dary k jutram a dobropisy we wobchodźe předawaja. Foto: Steffen Unger

W zmysle ludźi měli derje rozsudźić

štwórtk, 25. měrca 2021 spisane wot:

Wobchadny zaměrowy zwjazk Hornja Łužica-Delnja Šleska dźěła dale zaměrnje na poskitkach za swojich sobujěducych. Nimo dweju noweju jězdźidłow dźěše na wčerawšim posedźenju tež wo nowy kubłanski tiket.

Budyšin (SN/BŠe). Wobchadny zaměrowy zwjazk Hornja Łužica-Delnja Šleska (ZVON) je na swojim posedźenju wčera w Budyšinje wo skazankach busowych linijow w Budyskim wokrjesu za nowy jězbny plan rozsudźił. „Wobjim tež w přichodnym planje samsny wostanje“, wuswětli jednaćel ZVON Hans-Jürgen Pfeiffer. Kóžde lěto dyrbja radźićeljo konceptej přihłosować, a tak móža jězbny plan za lěto 2021/2022 nětko zestajeć. „Runje železniskim předewzaćam je to wažne, dokelž maja wotpowědnu potrjebu na trasach zawěsćić“, jednaćel postupowanje rozkładźe. Trěbne financne srědki ma ZVON k dispoziciji.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

  • Pnačičanski procesion - Die Panschwitzer Prozession.
  • Kulowscy křižerjo - Die Witticheunauer Kreuzreiter.
  • Njebjelčanscy křižerjo – Die Nebelschützer Verkündigungsprozession.
  • Chróšćanski křižerski procesion - Die Crostwitzer Osterreiter.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha
  • Ralbičanscy křižerjo - Die Ralbitzer Osterprozession.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha

nowostki LND