Změna trěbna

póndźela, 20. januara 2020 spisane wot:

Drježdźany (dpa/SN). Sakski minister za ra­tarstwo Wolfram Günther (Zeleni) chce hromadźe z burami docpěć, zo skót naslědnišo plahuja. Najebać to, zo je so hižo něšto hibało, ma Günther za trěbne jednać, kaž wón powěsćerni dpa w Drježdźanach rjekny. Problemy hodźa so jeno zhromadnje z branšu rozrisać. „Smy so w koaliciskim zrěčenju na to dorozu­mi­li zdźěłać strategiju za plahowanje wu­žitneho skotu, při čimž chcemy wšitkich akterow zapřijeć – nimo ratarjow tež přetrjebarjow, wikowanje a zwěrinoškitne zwjazki. A planujemy program za wosebje dobre dźerženje skotu.“

Mjenje městnow trěbnych

póndźela, 20. januara 2020 spisane wot:

Drježdźany (dpa/SN). Sakske zawody zwě­­sćeja woteběrace naprašowanje za wukubłanskimi městnami. Změnu sakskich wukubłanskich wikow wot wikow poskitkow k wikam naprašowanja wjetšina předewzaćow w swobodnym staće dźeń a bóle začuwa, rěkaše wčera z ho­spo­darskeho ministerstwa w Drježdźanach. Naje­bać stabilny poskitk porno předlětu bě naprašowanje snadniše. Zwjazkowa agentura za dźěło wozjewi ličbu 21 146 požadarjow (-5,3 procenty) a 21 562 wukubłanskich městnow. Ličba njewobsadźenych městnow je wo 13,1 procent wote­běrała. Ličba tych młodych ludźi, kotřiž žane wukubłanje nastupili njejsu, pak je na 17,2 procentaj rozrostła.

Sakski hospodarski minister Martin Dulig (SPD) kładźe na runohódnosć powołanskeho a akademiskeho wukubłanja wulku wažnosć. „Potajkim najprjedy wukubłanje, potom karjeru“, minister młodym ludźom poruča. Pozadk je přehladka „Karriere Start“, kotraž so přichodny pjatk w krajnej stolicy zahaji a hač do njedźele traje. Za staršich ludźi je dalekubłanje puć, zo bychu nowe powołanske wužadanje zmištrowali.

Hač do 750 traktorow je dźensa rano z wjacorych směrow do Drježdźan přijěło. Ratarjo protestowachu před statnej kencliju přećiwo­ nowemu zakonjej nastupajo hnojenje, wo kotrymž chce Zwjazkowa rada w aprylu rozsudźić. Traktorow dla bě rańši powołanski­ wobchad chětro haćeny. Mjez wobdźělnikami běchu tež łužiscy burja. Tež w druhich městach dóńdźe k tajkim demonstracijam,­ mjez druhim w Berlinje składnostnje wotewrjenja Zeleneho tydźenja. Foto: Christian Essler

Sakska w Berlinje ze swójskej halu

štwórtk, 16. januara 2020 spisane wot:

Zwickau/Berlin (dpa/SN). Swobodny stat Sakska prezentuje so na Mjezynarodnym zelenym tydźenju wot jutřišeho hač do 26. januara w Berlinje prěni króć do­społnje w swójskej hali. Na 2 400 kwadratnych metrach chce 38 předewzaćow a zwjazkow zajim wopytowarjow ratarskeje přehladki za swobodny stat budźić.

„Njezlemjeny trend regionality je na dobro nas wšěch: plahowarjow, přetrjebarjow, ale tež turistow“, rjekny nowy sakski ratarski mi­nister Wolfram Gün­ther (Zeleni). Zwickauwska kónčina wustupuje w Berlinje tónraz jako partnerski region. Złožujo so na krajnu wustajeńcu w awtomobilowym měsće chce tam za lěto industrijneje kultury­ wabić. Po informacijach ministerstwa dźěła w ži­widłowej branši Sakskeje 21 000 ludźi w cyłkownje 374 zawodach. Loni su tam po dotalnych trochowanjach něhdźe 6,3 miliardy eurow nadźěłali.

W cyłkownje 26 halach prezentuje so lětsa 1 500 němskich a mjezynarodnych wustajerjow z typiskimi produktami žiwidłoweho­ a ratarskeho wobłuka. Partnerski kraj je Chorwatska. Loni běchu 400 000 wopytowarjow zličili.

Hižo wćipni być

štwórtk, 16. januara 2020 spisane wot:
W ludźe drěma tójšto dobrych idejow. Tajke za lěpše zhromadne žiwjenje pod aspektom bližaceje so strukturneje změny po kóncu wudobywanja brunicy wužiwać, tomu słuži wubědźowanje Sakskeho fondsa „Čiń sobu!“. Zo je serbska komponenta znowa kruty wobstatk, zawěsće z tymi mnohimi idejemi zwisuje, kotrež su najwšelakoriši jednotliwcy a towarstwa loni zapodali. Tróšku přiměrjene kategorije mytowanja zaručeja lěpše zastopnjowanje pjenježneho wobjima projektow na dobro našeje maćeršćiny. Hdyž so 1. februara nowa faza zapodawanja zahaji, sym hižo wćipny na dalše serbske ideje. A snadź změje ta abo tamna loni njemytowana mysl we wukmanjenej formje znowa šansu. Lětuše wubědźowanje „Čiń sobu!“ złožuje so na loni wuspěšnej kategoriji „ReWir“ a „MINT“. Hač pak budźetej nowej „Komuny“ a „Załožerjo eksistency“ woprawdźite wobohaćenje, to hakle wěmy, hdyž su projekty znate. Axel Arlt

Wuchować ludźi a přirodu

štwórtk, 16. januara 2020 spisane wot:

Wuchowanska centrala wuchodneje Sakskeje ze sydłom we Wojerecach měješe hody swoje 1 000 000. zasadźenje. Nadawki něhdźe 70 sobudźěłaćerjow su wšitke dny lěta 24 hodźin pospochi jara mnohostronske.

Wojerecy (AK/SN). Regionalna wuchowanska straža wuchodneje Sakskeje, kotruž běchu w septembrje 2013 we Wojerecach wotewrěli, zhladuje mjeztym na milion zasadźenjow, podšmórnje nawoda straže Stefan Schumann. Jako jedna z pjeć regionalnych centralow po cyłej Sakskej je so derje etablěrowała. „Wjac hač 70 sobudźěłaćerjow zawěsća kóždy dźeń lěta bjez přestaća wobstajne słužby. To žada sej wězo wulku zasadźensku zwólniwosć a solidnu fachowu wědu wšitkich wobdźělenych“, nawoda rozkładuje.

Wojerowska wuchowanska centrala je zamołwita za přestrjeń Budyskeho a Zhorjelskeho­ wokrjesa. Cyłkownje bydli we wokrjesomaj něhdźe 600 000 ludźi. „Lědma jedne ze zjawnych zarjadnišćow ma za wobydlerjow wuchodneje Sakskeje tajki nimoměry wulki wuznam. Wot słužby centrale dźě wot­wisujetej častodosć strowota a žiwjenje ludźi“, Stefan Schumann wuzběhnje.

Serbska rěč znowa zaměr spěchowanja

štwórtk, 16. januara 2020 spisane wot:

Zo přewjedu lětsa znowa idejowe wubědźowanja Sakskeho fonds „Čiń sobu!“, je zwjeselace. Što pak konkretnje za wupisanjom tči, su nětko w Drježdźanach předstajili.

Budyšin/Drježdźany (SN/at). Dobru powěsć hnydom na spočatku: Z wosebitej kategoriju „Łužica – žiwa dwurěčnosć“ chce idejowe wubědźowanje Sakskeho fondsa „Čiń sobu!“ we „łužiskim rewěrje“ wospjet iniciatiwy na dobro serbskeje rěče podpěrać. W přiměrjenych schodźenkach mytowanja kiwa za wosebite projekty hač do 1 000 eurow, za małe hač do 5 000 eurow. Srjedźne projekty wuznamjenja tam z hač do 10 000, wulkoprojekty z maksimalnje 15 000 eurami.

„Serbska kategorija“ je jedna z třoch, kotrež po lońšej premjerje idejoweho wubědźowanja nětko dale wjedu. Z nazběranych nazhonjenjow płaći to tróšku přiměrjene runje tak za wobłukaj „ReWir“, w kotrymž dźe wo spěchowanje mjezsobnosće a zhromadneho žiwjenja ludźi, a „Zukunft MINT“, hdźež podpěra dźěći a młodostnych w srjedźišću steji.

Mortkowska Jakubec twjerdźizna mjez hosćimi z kraja a wukraja jara derje přiwzata

Twjerdźizna w Mortkowje bu před wosom­ lětami oficialnje wotewrjena, na čož bě tehdy 13 000 wopytowarjow přišło.­ Farar wosady Wujězd/Sprjewja Matthias Gnüchtel bě so tehdy za mjeno „Jakubec twjerdźizna“ wuprajił. Wot toho časa so atrakcija łužiskeje jězoriny wobstajnje dale wuwiwa. Wo rezi­meju lěta 2019 je so Andreas Kirschke z mějićelom twjerdźizny dr. Andréjom Jakubetzom rozmołwjał, kiž w Mortkowje a Rakecach jako zubny lěkar dźěła.

Kajki je rezimej lěta 2019?

Dr. Jakubetz: To bě chětro intensiwne lěto. Twjerdźiznu dźě dale rozšěrjamy a kóžde lěto jedne do dwě zarjadowani wjace k tomu přińdźetej. To wotbłyšćuje wobsah a kwalitu. Jutrowničku sezonu z prěnimi wodźenjemi zahajimy. Jutrowne wuchodźowanje z wopytom našeje kofejownje je mjez hosćimi jara wob­lubowane. Při wodźenjach wotměnjam so jako jednaćel objekta z managerku twjerdźi­zny Martinu Küpferling. Hač do nazymy slěduja dalše zarjadowanja.

Kajke to konkretnje su?

Požadanske podłožki sobu přinjesć

srjeda, 15. januara 2020 spisane wot:

Na nawiju přichoda 2020 póńdźe 1. februara w Budyskej powołanskej akademiji wo powołanske wukubłanje a studij, ale tež wo praktikumowe městna a móžnosće prózdninskeho dźěła.

Budyšin (CS/SN). Nawi přichoda zarja­duja w Budyskej powołanskej akademiji mjeztym sedmy raz, a to 1. februara. Informaciski dźeń nastupajo orientaciju za powołanje abo studij je drje předewšěm na šulerjow a młodych dorosćenych wu­směrjeny. Móže pak runje tak tym trochu staršim ludźom zajimawy być, kotřiž chcedźa powołansce něšto nowe započeć. Ze 101 wustajerjom­ zwěsćeja zarjadowarjo lětsa rekordny wuslědk. Wobdźělene su nimo hosćićela, statneje studijneje akademije, powołanskošulske centrumy Budyšin, Kamjenc a Radeberg.

Swoje stejnišća natwarja­ tež dźěłodawarjo a wukubłanske zawody z wobłukow industrija, rjemjesło, posłužby runje tak kaž ze socialnistwa a strowotnistwa. Runje z poslednjeje branše je přirost widźom­ny, měni prof. Barbara Wuttke, direktorka Bu­dyskeje studijneje akademije. Njezrozumjenje pak zbudźa fakt, zo žani zastupjerjo gastronomije a hotelerije wjace pódla njejsu.

Lědma hišće nowe wětrniki

wutora, 14. januara 2020 spisane wot:

Bilanca minjeneho lěta nastupajo wobnowjomnu energiju njespokoja

Berlin (dpa/SN). Ličba nowych wětrnikow w Němskej je loni na najniši staw minjenych 20 lět woteběrała. Po dotalnych ličbach su jenož 276 nowych wětrnikow za produkciju miliny twarili. Připrawy maja cyłkownu wukonitosć 940 megawattow. Přirunujo z lětom do toho je so ličba nowych wětrnikow wo wjace hač 60 procentow pomjeńšiła. Hladajo na přerězk minjenych pjeć lět je to samo minus 77 procentow. To wuchadźa z wuhódnoćenja fachoweje agentury za wětrnikowu energiju, kotrež powěsćerni dpa předleži.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND