×

Powěsć

Failed loading XML...

Wjace ćahow do Drježdźan

štwórtk, 14. oktobera 2021 spisane wot:

Drježdźany/Kamjenc (SN/at). Z płaćiwosću noweho jězbneho plana wot 12. decembra zastopnjuja železniski zwisk Drježdźany–Kamjenc jako liniju měšćanskeje železnicy S 8. Wo tym wobchadny zwjazk Hornje Łobjo (VVO) dźensa informuje. Wosebje dojězdźowarjam pomha, zo jězdźa ćahi potom do wobeju směrow wot póndźele do pjatka rano w času wot 4.30 do 8.30 hodź. a popołdnju mjez 14 a 18.30 hodź. w połhodźinskim takće, město dotal kóždu hodźinu. Stopnjo­wany takt ćahow, wobšěrnje moderni­zowana infrastruktura z bjezbarjernymi nastupišćemi, ze zwiskom k lokalnym busowym linijam a ze šěsć parkowanišćemi wuskutkuja, zo wotpowěduje čara Drježdźany–Kamjenc nětko standardej měšćanskeje železnicy.

Zapisane je lěpše železniske přiwjazanje Lessingoweho města na krajnu stolicu w nowym zrěčenju za dieselowu syć VVO, kotrež stej VVO a DB Regio dźensa w Kamjencu podpisałoj. Tale syć rozrosće wo nimale 0,3 miliony na wobjim dweju milionow ćahowych kilometrow. Přidatne srědki tež za čaru do Kamjenca přewostaji sakske ministerstwo za wobchad.

Wobšudnicy z e-mailemi łakaja

štwórtk, 14. oktobera 2021 spisane wot:

Ludowa banka: Porsty preč wot wopačneho digitalneho serwisa

Budyšin (mwe/SN). „Změnimy našu polisu“, „Změna wužiwanskich wuměnjenjow“ abo „Wažne wozjewjenje“ – to su jenož někotre nadpisma mejlkow, kotrež pječa Ludowa banka tele dny wužiwarjam swojich posłužbow sćele. Su pak to dospołnje njeseriozne mejlki, kotrež njeměli adresaća božedla z wotpowědnym klikom na přikazane městno wočinić. Wobšudnicy z tak mjenowanymi phishingowymi e-mailkami łakaja, zo bychu ludźom pjenjezy z kapsy ćahali.

Při tym so wopačny digitalny serwis Ludoweje banki dosć rjenje a serioznje čita. „Noweje EU-reformy dla dyrbimy wužiwarjow našich posłužbow wo nowe přizwolenje prosyć“, w tajkej mejlce mjez druhim rěka. A z „Přijomny dźeń a najlěpše postrowy – waš serwis Ludoweje banki“ so informacija kónči. Wšitko pak wěrno njeje, a kóždy, kiž na to skoči, sebi samomu škodźi.

Njepředstajomne

srjeda, 13. oktobera 2021 spisane wot:
Spěšny internet je žiwjenska žiłka. Jeho wuznam předewšěm za wjesne kónčiny su sej zamołwići w Budyskim wokrjesu najskerje w prawym wokomiku wuwědomili. Wokrjes je zamołwitosć přewzał, dokelž běše zasadne rozrisanje trěbne, wotstronić internetnu pusćinu w mnohich ­komunach. Optimizm zamołwitych bě wobdźiwajomny, wšako so naraz tež spěchowanske móžnosće ze stron Zwjazka a Sakskeje wotewrěchu. Jako ćeše so wopokaza staršich mějićelow ležownosćow za to zdobyć, zo bychu sej w swójskim domskim přizamk zatwarić dali. Prawosć šěrokopasmoweho wutwara njeje naposledk koronapandemija potwjerdźiła, hdyž wotmě so šulska wučba online, abo hdyž bě homeoffice w swójskich štyrjoch sćěnach preferowane dźěłowe wašnje. Tehdyši rozsud pak bě runje tak na předewzaća wusměrjeny. Bjez wukoniteho internetneho přizamka bychu wone hewak wobmjezowane byli, štož je dźensa prosće njepředstajomne. Axel Arlt

Orientacija budźe wot awtodróhi

srjeda, 13. oktobera 2021 spisane wot:

Tornow (AK/SN). Wotpočnišćo za wo­dosportowcow při Lejnjanskim jězoru, twarjenje z wonkownymi připrawami, poněčim rosće. To je Daniel Just, jednaćel zaměroweho zwjazka Łužiska jězorina Sakskeje, na njedawnej zwjazkowej zhromadźiznje w Tornowje wuzběhnył. Jedna so tu wo najwažnišu inwesticiju zaměroweho zwjazka.

W multifunkciskim twarjenju je horni poschod dotwarjeny a přichodnemu wotnajerjej, wodoškitnej policiji, pře­podaty. Wona wudźeržuje zhromadnu stražu za bliske jězory na braniborskim a sakskim teritoriju. „To je dobry přikład čiłeho zhromadneho dźěła“, Daniel Just w swojej rozprawje podšmórny. „12. awgusta staj wobaj nutřkownaj ministraj dom swjatočnje přepodałoj.“

Z nowym předsydstwom

wutora, 12. oktobera 2021 spisane wot:

Nowoslicy (SN/at). Nowe předsydstwo nawjeduje skutkowanje Towarstwa k wuwiću hornjołužiskeje hole a hatow. Wu­zwolili su je za dobu hač do oktobra 2023 na wčerawšej sobustawskej zhromadźi­znje w Nowoslicach, kaž cyłk zdźěli.

Zastojnstwo předsydy přewozmje Nje­swa­čanski wjesnjanosta Gerd Schuster (CDU) a naslěduje tak wjelelětneho muža na čole towarstwa Marka Kowarja. Wón kaž tež zapisowar Wolfgang Zettwitz njejstaj znowa kandidowałoj a tak swojej funkciji młódšimaj přepodałoj.

Naslědnica Zettwitza jako zapisowarka je Katharina Jurkowa, kotraž zdobom Domo­winu w předsydstwje zastupuje. Rakečanskeho wjesnjanostu Swena Nowotneho (CDU) su za pokładnika wuzwolili. Torsten Roch, nawoda biosferoweho zarjada, skutkuje jako rěčnik předsydstwa za dźěłowu skupinu turizm. Jednaćel MKH Kulow Tobias Kockert a Markus Gießler, referent Budyskeho wyšeho měšćanosty, gremijej dale přisłušataj. Wot sobustawskeje zhromadźizny nowowu­zwolenaj čłonaj předsydstwa staj wjesnjanosta Ralbic-Róžanta Hubertus Ryćer a Kulowski měšćanosta Markus Posch (wobaj CDU).

Dohlad do Tesla-twornje dóstali

wutora, 12. oktobera 2021 spisane wot:
Twarc elektroawtow Tesla je minjenu sobotu w braniborskej gmejnje Grünheide za něhdźe 9 000 wobydlerjow z blišeje wokoliny swjedźeń wuhotował. Zdobom da koncern dohlad do swojeje prěnjeje europskeje twornje. Šef předewzaća Elon Musk hosći tež němsce postrowi a wotmołwješe na prašenja. W Grünheidźe maja kónc lěta prěnje elektroawta typa Tesla, model Y, nastać. Najwjac dźělow za nje, kaž karoserija, sydła a baterijowe bańki, chcedźa tam w swójskej produkciji zhotowić. Něhdźe 12 000 nowych dźěłowych městnow kaž tež 20 wukubłanskich a dźesać dualnych studijnych směrow chcedźa tam wutworić. Dokelž hišće tójšto sobudźěłaćerjow pytaja, Musk ludźi namołwi so wo dźěłowe městno w Tesla-fabrice prócować. Foto: Lubina Popjelina

Wyša mzda jako fairne připóznaće

póndźela, 11. oktobera 2021 spisane wot:

Budyšin (SN). Wuhotowarjam krajinow w Budyskim wokrjesu po tarifje jasnje wjace pjenjez přisteji. W septembrje su jich mzdy wo 3,4 procenty přiběrali. Přichodne lěto slěduje dalši plus wo 3,3 procenty. To zdźěli dźěłarnistwo Twarstwo-agrar-wobswět (IG BAU), kotrež přistajenych zdobom namołwja swój mzdowy ­lisćik pruwować. „Ze septemberskim wotličenjom měli přidatne pjenjezy na konće być. Štóž je dóstał njeje, měł so na dźěłarnistwo wobroćić“, praji Peter Schubert, předsyda IG BAU we wuchodnej Sakskej. Po informacijach dźěłoweje agentury je we wokrjesu něhdźe 540 ludźi we wobłuku wuhotowanja zahrodow, krajin a sportnišćow přistajenych.

Wot klětušeho płaća prěni raz samsne mzdy na wuchodźe a zapadźe Němskeje. „Dlěje hač 30 lět po politiskim přewróće njeje w branši hižo žanoho rozdźěla. To je dawno načasu“, dźěłarnik wuzběhny. Nimo toho so wyša mzda pozitiwnje na atraktiwitu zelenych powołanjow wuskutkuje. Zdobom k tomu přinošuje, njedostatkej fachowcow znapřećiwić.

Serbske předewzaće w Stuttgarće

štwórtk, 07. oktobera 2021 spisane wot:
Hospodarstwo w Němskej so pomału normalizuje. To wobkrući našemu wječornikej šef předewzaća Matješk Powertools M-PT Michał Matješk. Po tym zo běchu wot lońšeho hač donětka mnohe předewzaćelske wiki koronoweje pandemije dla wupadnyli, předstaja so Sernjanski zawod ze swojimi wulkogratami za industrijnu potrjebu tuchwilu na Mjezynarodnych fachowych wikach za produkcisku a montažnu awtomatizaciju Motek w Stuttgarće. Hač do jutřišeho prezentujetaj nimo šefa zawoda sobudźěłaćerjo Daniel Szczepanski, Bernhard Hoffmann (1. a 3. wotprawa) a Peter Mirtschink (njeje na foće) w hali 3 nimo poławtomatiskich montažnych dźěłowych městnow tež industrijnu šrubowansku a pruwowansku techniku. Foto: Michał Matješk

Technika ma sport modernizować

štwórtk, 07. oktobera 2021 spisane wot:

Drježdźanska rjemjeslniska komora so w Běłej Wodźe angažuje a podpěruje nowy wobłuk

Sportowu technologiju jako nowy wobłuk­ łužiskeho rjemjesła chcyše Drježdźanska rjemjeslniska komora poprawom 4. oktobra w Běłej Wodźe oficialnje zahajić. Koronapandemije dla pak bu termin přesunjeny. Projekt je naprawa strukturneje změny a ma dźěłowe městna tworić. Nowy wobłuk bu hižo do toho raz předstajeny.

W prěnim wokomiku skutkuje scenerija trochu spodźiwna: Młody muž, kiž ma šmóratko na kóncu dołheho kija připinjene, balansuje je něhdźe meter wysoko nad rjapom konja. Pomałku pohibuje wón komunikaciski nastroj, kiž wšak ma hišće wjele wjac funkcijow. ­„Na te wašnje móžu rjap konja po milimetrach dokładnje skenować“, wuswětla Jonny Fischer, kaž młody muž rěka. Cyle dokładnje wužiwa wón za to program Face­ ID – aplikaciju, kotraž poprawom spóznawanju mjezwočow słuži. To rozłožuje Fischer zajimcam, kotřiž su na předstajenje do Krušowa (Groß Krauscha) w Zhorjelskim wokrjesu přijěli.

Wojerecy (AK/SN). Město Wojerecy chce swoje puće, chódniki a kolesowarske šćežki dale saněrować. Tež wulke pućniki w centrumje města budu ponowjene, zdźěli nětko nawodnica fachoweje sku­piny za hłubokotwar a wodźiznowy management Sabine Masser. „Hižo lěta pućniki w nutřkownym měsće na planje steja. Snano nalěto, dóstanjemy-li wotpowědne spěchowanje, móžemy naprawu zwoprawdźić“, wona rozłoži. Cyłkownje jedna so wo 20 taflow, za čož ma město nad Čornym Halštrowom 75 000 eurow k dispoziciji. Tež fundamenty budu w tym zwisku ponowjene. Wosebje tafle podłu zwjazkoweje dróhi B 96 a Dr. Wilhelma Külzoweje hasy su potrjechene.

nawěšk

nowostki LND