Hołdowanje wuhla

pjatk, 19. oktobera 2018 spisane wot:
We Wochožanskim parku błudźenkow su wčera pućowansku wustajeńcu „MineLife“ wotewrili. Zestawa ekspozicije słuša k spěchowanskemu projektej, hdźež dźe wo partnerstwo a zhromadne dźěło hórnistwowych zarjadow w Němskej a Pólskej. Wosebje chcedźa wopytowarjam parka stawizny a wuwiće hórnistwa w na­mjez­nym regionje spřistupnić. Tež bro­šuru k temje wopytowarskich šćežkow a podkopkow chcedźa wudać. Prašam so, je to hołdowanje wudo­by­wa­nja brunicy? A to runje w času, hdyž nam politika skónčnje praji, što je to swětej do škody načiniło a što nas z teje při­činy nastupajo změny klimy wočakuje. Čehodla njepokaza wustajeńca hrěšniwosć, hdźež su serbske wjeski wotbagrowali a našu identitu skóncowali. Wěm, zo chcedźa turistow do něhdyšich jamow wabić a pućowanja po nich­ zwičnić. Na Serbow su pozdaću zabyli, wšako so naše słowa we wustajeńcy lědma jewja. Měrćin Weclich

Pod titlom „MineLife“ su wčera we Wo­cho­žanskim parku błudźenkow pućowansku wustajeńcu wo stawiznach, wuwiću a perspektiwje hórnistwa w namjeznym regionje wotewrili.

Wochozy (AK/SN). „Sym połna nadźije, zo sposrědkujemy z pućowanskej ekspoziciju inspiraciju k rozmyslowanju. Njech je to zakład dalšeho zhromadneho skutkowanja“, dr. Miranda Ptak, wiceprezidentka Wrócławskeho hórniskeho za­rjada na wotewrjenskim zarjadowanju podšmórny. Wochožanski park błudźenkow je hač do 15. nowembra prěnja stacija wustajeńcy. Přehladka nasta jako zhromadny projekt Sakskeho wyšeho hórnistwoweho zarjada, wobwodneho hórnistwoweho zarjada Wrócław, wyšeho hórni­stwoweho zarjada Katowice a maršaloweho zarjada delnjošleskeho wójwodstwa. Financowanje bě so přez spěchowanski program „Ziel 3. Interreg Pólska-Sakska“ zmóžniło. Hač do kónca lěta 2020 projekt traje.

Pólne dźěło je prochojta naležnosć

štwórtk, 18. oktobera 2018 spisane wot:
Na zahonje mjez Wjerbnom a Rubynom w Delnjej Łužicy je tónle wobraz nastał. Ale hač tam abo w srjedźnej a Hornjej Łužicy, wšudźe su nazymske pólne dźěła tuchwilu z tójšto prochom zwjazane. Łužiscy ratarjo čakaja žedźiwje na dešć, dyrbja pak so z trajacej suchotu wotnamakać. Najebać to wukonjeja wšě dźěła, kotrež su nazymu trěbne. To wobkrući Holger Schulz, za plahowanje rostlin zamołwity w Kulowskej towaršnosći MKH. Najbóle wohrožuje pobrachowacy dešć wusywany rěpik. Tón trjeba mokrotu, zo by schadźał, hewak symješka zeschnyja. Foto: Michael Helbig

Dźe wo naš přichod we Łužicy

srjeda, 17. oktobera 2018 spisane wot:

Što demonstranća wot strukturneje komisije Zwjazka wočakuja

Werner Koitschka chce skónčnje jasnosć. „Kóždy dźeń bjez njeje je zhubjeny dźeń“, rje­k­ny Miłoražan na demonstraciji minjeny štwórtk w Běłej Wodźe, jako witachu tam zwjazkowu komisiju za rozrost, struk­tur­nu změnu a dźěło. Z dalšimi Miłoraža­nami žada sej wón spěšne přesydlenje swojeje wsy. „Minjeny čas smy tójšto kompromisow na so brali, dwě dźělnej přesydleni sym hižo dožiwił. Nětko dyr­bi­my jednać.“ Proch, hara, střasenja a pobrachowaca dnowna woda hižo dlěje hač pjeć lětdźesatkow Miłoražanow poće­žuja. Wuhlowa jama Wochozy je dźě jenož něhdźe kilometraj wot wsy zdalena. Miłoraz – tam bě Koitschka 1960 z wotwodźenjom a 1968 z wotkryćom jamy započał – ma brunicowa jama po planach koncerna Łužiska energija a milinarnje (LEAG) prawdźepodobnje w lěće 2032 docpěć a wotbagrować. Tak dołho so mnozy wobydlerjo wsy na dočasny kónc nadźijeć a tež čakać nochcedźa. Přehłuboke, přebolostne a přewobćežne su dušine rany wuhloweje jamy dla.

Nimale cyłe žiwjenje z brunicu zwjazani

Lěpšina sakskej firmje

srjeda, 17. oktobera 2018 spisane wot:
Wo bolostnym spadźe eksportowych wunoškow wuchodoněmskich firmow po­wšitkownje a wosebje sakskich z Ruskeje přeco zaso słyšimy. To je sćěh sankcijow Europskeje unije na přirjadowanje połkupy Krim Ruskej. Tudyšim předewzaćam wurosće z toho ćežke brěmjo. Te pak njewoznamjenja, zo so wone hospodarskich stykow z ruskimi partnerami wzdadźa. Cyle nawopak, kaž přikład z Čorneje Pumpy pokaza. Towaršnosć ASG Grodk je styki z ruskej firmu w Kurskim oblasće nawjazała, kotraž chce, zo swoju nowu tech­nologiju recyclowanja starych wobručow tež w Němskej nałožuja. Jutře wočakuja ruskich zastupjerjow w Čornej Pumpje. Za tudyšu stronu je směr jasny: Chcedźa zhromadny projekt nastorčić, štož Łužicu z Kurskim oblastom hospodarsce wušo zwjaza. Iniciatiwa je wjelelubjaca, dokelž su hibićiwi Grodkowčenjo nimo toho sak­ske­ předewzaće zdobyli, kotrež chce po nowej technologiji dźěłać. Axel Arlt

Z Rusami wo kooperaciji rěčeć

srjeda, 17. oktobera 2018 spisane wot:

Čorna Pumpa (SN/at). Ruski wopyt přijmje jutře, štwórtk, hospodarska spěchowanska towaršnosć ASG Grodk w Čornej Pumpje. W oblasće Kursk skutkowace předewzaće UltraMol 000 je nowu technologiju za recycling starych wobručow wuwiło a pyta nětko za móžnosćemi, ju na němskich wikach nałožować. Zastupjerjo ruskeje firmy chcedźa łužiskim zajim­cam technologiju zbližić.

Wuslědk recyclinga je jara drobny gumi­jowy granulat najwšelakorišeje zor­nito­sće, a tón hodźi so na přikład w zhotowjenju wobručow dale předźěłać. Pola ASG Grodk hižo wědźa, zo zepěra so mlěće­ granulata na termiske procesy. To je­ nowe porno dotal znatej kryogenej technologiji a ma lěpšinu, zo nastawacy gumijowy granulat swoje prěnjotne kajkosće kaž elastiskosć wobchowa.

Maja pjeć nowych wučomnikow

wutora, 16. oktobera 2018 spisane wot:
Wojerowske předewzaće Figaro eksistuje mjeztym 61 lět. Zawodej bě stajnje wažne dynamiski a kwalifikowany dorost zawěsćić, štož wšak přeco tak lochko njebě. Słaba nahladnosć frizerskeho powołanja je so mjeztym bohudźak zaso polěpšiła, měni jednaćelka Figaro Elke Beyer, kotraž móžeše njedawno pjeć nowych wučomnikow witać. Natalie Rösler z Łutow, Vanessa Emmerich z Kamjeneje pola Rakec, Robert­ Marusch z Delnjeho Wujězda, Laura Schenk z Wojerec a Aziz Habilullah z Af­gha­ni­stana chcedźa w přichodnych lětach rjemjeslnistwo frizera nawuknyć. Prěni raz w stawiznach předewzaća maja tam wučomnika, kiž je ćěkanc. Foto: Silke Richter

Wulki poskitk do kermuše

póndźela, 15. oktobera 2018 spisane wot:

Syły ludźi žnjowy dźakny swjedźeń w Koćinje wopytało

Koćina (aha/SN). Rjane nazymske wjedro a mjeztym jara woblubowany žnjowy dźakny swjedźeń, kotryž je Koćinski zawod Krabatowy mlokowy swět na ini­cia­tiwu jednaćela Tobiasa Kockerta dźewjety raz do Kulowskeje kermuše wuhotował, je sobotu zaso syły ludźi přiwabił. Wulkej płoninje běštej zaparkowanej z awtami tež ze zdalenišich kónčin Sakskeje a Braniborskeje. Perfektna organizacija z mnohimi pomocnikami zaruči, zo njeje k žanym ćežam dóšło. Wopytowarjow witachu tohorunja ze serbskim napisom pod žnjowej krónu.

Telko skórnikow wot 1946 njebě

póndźela, 15. oktobera 2018 spisane wot:
Pirna/Budyšin (SN). Wo najwjetšim trapjenju skórnika dla wot doby zapisowanja 1946 w sakskich lěsach rěči zawod Sachsenforst. Kaž powěsćernja dpa piše, je aktualnje něhdźe 340 000 kubiknych metrow šmrěkoweho drjewa po­trjeche­nych. To je nětko hižo wjace hač w rekordnym lěće 1947 z 300 000 kubiknymi metrami, a tež wjace hač suma masoweju rozmnoženjow w lětomaj 2003 a 2008, podšmórny Lutz-Florian Otto, referatnik za wuwiće a škit lěsa pola Sachsenforsta w Pirnje. „Kónc njeje wotwidźomny.“ Fachowc skerje z tym liči, zo móhło so po­trjechene mnóstwo hač do nalěta po­dwojić. Wšako njeje skórnik dotal hišće wšudźe dospołnje spóznaty. Njepřihódnu konstelaciju wjacorych faktorow ma Otto za přičinu jeho masoweho rozmnoženja. Škody wichora zańdźenej nazymu a nalěto tworjachu za zymu 2017 pře­trate bruki dobre wuměnjenja. Po tym je wot apryla trajaca suchota spjećowansku móc štomow jara zesłabjała. Wysokich temperaturow dla móžeše so skórnik přez tři generacije a lehnidła potomnikow rozmnožić. Škodowane drjewo dyrbi tuž z lěsa won.

Nuknica (SN/BŠe). Zo ma Łužica wulke ćeže z wjelkami, to wědźa tež za mjezami Němskeje. Tele dny přebywaja tu zastupjerjo ze Zwjazka wowčerjow a ratarskeje komory Delnjeje Awstriskeje, zo bychu so wo połoženju we Łužicy wobhonili. „Chcemy z potrjechenymi na jednej runinje rěčeć“, rjekny Daniel Heindl z delnjoawstriskeje ratarskeje komory. Wčera běchu woni na pastwje w Nuknicy, hdźež je jim wowčer Gerat Šmit zhromadnje z Koslowčanku Gabrielu Lebzynej ćeže z rubježnym zwěrjećom rozłožił. Mjez druhim předstajištaj peticiju, kotruž běchu lětsa w januaru sakskemu knježerstwu přepodali. „Njeńdźe nam jenož wo škit wowcow, kotrež k našej kulturnej krajinje słušeja, ale tež wo wěstotu wobydlerjow. Woni dźě chcedźa so dale bjez wobmyslenjow a stracha po krajinje pohibować móc“, Gabriela Lebzyna wu­zběhny.

nawěšk

  • Tež lětsa je Domowina na swjedźenskim zarjadowanju wjacorym čestnohamtsce skutkowacym Serbam Myta Domowiny, Čestne znamješko Domowny a tohorunja čestne čłonstwo třěšneho zwjazka spožčiła.  Mjez wuznamjenjenymi běchu zastupjerjo wjacorych generacijow.

nowostki LND