Po krizy z efektiwnišej strukturu

srjeda, 01. julija 2020 spisane wot:

Z efektiwnišimi strukturami chcedźa turistikarjo w Hornjej Łužicy po ćežkim času korony dla na wuběrne wuwiće spočatk lěta nawjazać. Za to rozpušća Turistiski zwjazk Hornja Łužica-Delnja Šleska a přenjesu jeho nadawki regionalnej marketingowej towaršnosći.

Budyšin (SN/at). Dwójna struktura efektiwnemu dźěłu lědma polěkuje. A zo je přewšo wunošne za jedyn cil mocy wjazać, to su w Rudnych horinach z jeničkim turistiskim zwjazkom dopokazali. Budyski krajny rada Michael Harig (CDU), zdobom předsyda Turistiskeho zwjazka Hornja Łužica-Delnja Šleska (TVO) a dohladowanskeje rady Marketingoweje towaršnosće Hornja Łužica-Delnja Šleska (MGO), mjenowaše tónle přikład na njedawnej nowinarskej rozmołwje MGO takrjec mosćik k temje, kotraž tudyšim zamołwitym za turizm hižo dlěši čas pod nochćemi pali. Wot lěta 2016 běchu so z njej zaběrali.

Plany Tesle zjawnje wupołoža

srjeda, 01. julija 2020 spisane wot:

Podstupim (dpa/SN). Změnjene twarske podłožki za planowanu twornju awto­twarca Tesla z USA w juhobraniborskej Grünheidźe we wokrjesu Wódra-Sprjewja chcedźa wot jutřišeho zjawnje wupołožić. To je braniborske wobswětowe ministerstwo wčera zdźěliło. Dohlad do podłožkow změja ludźo na krajnym zarjedźe za wobswět we wotnožce Frankfurt nad Wódru, w radnicy gmejny Grünheide, w radnicy w Erkneru a na hamće Spreenhagen. Wobmjezowanjow koronapandemije dla pak dyrbja so zajimcy do toho telefonisce přizjewić. Tak chcedźa zaručić, zo njeje přewjele ludźi w samsnym času na samsnym městnje.

Je to hižo druhe wobdźělenje woby­dlerjow w procesu přizwolenja po zwjazkowym emisiskim zakonju. Změny planow za twar tak mjenowaneje gigafabriki chcedźa w hamtskim łopjenu wozjewić. Hač do 3. septembra 2020 maja wobydlerjo składnosć, swoje wobmyslenja zapodać. Tesla bě w zwisku z procesom při­zwolenja twarske plany na ­dobro přirody we wjacorych dypkach změniła. Wšitke podłožki planowanje nastupajo su tež internetnje přistupne.

Drježdźany (dpa/SN). Bombardier trjeba wěsty přistaw, rjekny sakski knježerstwowy šef Michael Kretschmer (CDU). Přistaw rěka Alstom; planowana fuzija z francoskim producentom ćahow pak hišće schwalena njeje. Tohodla chce twarc kolijowych wozydłow Bombardier Transportation z rukowanjom Zwjazka a krajow nadawki a dodawarjow zawěsćić. To je předsyda němskeho jednaćelstwa Bombardiera Michael Fohrer wčera po rozmołwje ze sakskim premierom a hospodarskim ministrom Martinom Duligom (SPD) wozjewił. Wo detailach no­chcyše rěčeć. Kaž Kretschmer rjekny, ma Bombardier z rukowanjom přichodne měsacy podpěru dóstać. Sakska so angažuje, zo by dźěło na stejnišćomaj w Budyšinje a Zhorjelcu zaručiła.

Wěstota njewěsta?

wutora, 30. junija 2020 spisane wot:
Hižo něšto dnjow njemějachmy w Budyskim wokrjesu žanych nowonatyknjenych z koronawirusom. Sakske knježerstwo wozjewi wčera popołdnju jeničce hišće štyri nowe pady, dwaj w Lipsku a dwaj w Šwikawskim wokrjesu. Wirus so po wšěm zdaću poněčim z regiona minje. To pokazuje tež wobraz, kotryž widźiš tele dny, hdyž so po Budyšinje rozhladuješ. Na hasach a naměstach je zaso wjac ludźi po puću. Wězo rjane słónčne wjedro won wabi. Strach, so něhdźe natyknyć, pak při­wšěm dale knježi. Wosebje čujemy to we wobchodach, hdźež mamy krute postajenja hygieny dodźeržeć. Mjeztym mam zaćišć, zo wěsta njewěstota knježi. To je chětro spodźiwne połoženje, abo? Dyrbimy sej stajnje zaso wuwědomjeć, zo móže njekedźbliwosć wšitko spěšnje zaso změnić, kaž w padźe Gütersloh. Ćežko wuwojowanu tuchwilnu swobodu njeměli zanjechać a dyrbjeli postajenjam dale wotpowědować. Bianka Šeferowa

Region před zajimawym tydźenjom

póndźela, 29. junija 2020 spisane wot:

Berlin/Drježdźany (SN/BŠe). Tydźeń, kotryž so z dźensnišim dnjom zahaji, budźe hladajo na přichod łužiskeho brunico­weho rewěra jara zajimawy. Hišće do lěć­neje přestawki dźě chcedźa zwjazkowy sejm a zwjazkowa rada zakoń wo zakónčenju wudobywanja brunicy schwalić. Njezadźiwa, zo w Sakskej jara kritisce na wobzamknjenja zhladuja, wšako chcedźa spušćomnu strukturnu změnu. Sakski wobswětowy a energijowy minister ­Wolfram Günther (Zeleni) žada sej na přikład dalše polěpšenja. „Wobmyslić měli postajenja k financowanju sćěhow, kotrež je wudobywanje brunicy wuskutkowało“, wón wuswětli a mjenuje na přikład problem dnowneje wody. „Sakska sedźi tu na financnej časowej bombje“, wón wuzběhny a pokaza na dojednanja mjez zwjazkowym knježerstwom a brunicowymi předewzaćemi, kotryž buchu minjene tydźenje wobzamknjene.

Maja jasnje mjenje dochodow

pjatk, 26. junija 2020 spisane wot:

Zaměrowy zwjazk chce přiwšěm hač do kónca lěta čorne ličby pisać

Łaz (AK/SN). Turistiski wobłuk při Zło­komorowskim jězoru měješe minjene tydźenje koronapandemije dla jasnje mjenje dochodow. To wuswětli minjenu wutoru předsyda zaměroweho zwjazka Łužiska jězorina Braniborska Detlev Wurz­ler we Łazu. „Wjac hač 80 procentow přenocowanjow smy hač k jutram zhubili. Hač do kónca meje so tele wuwiće njezměni“, wón rozkładźe. W struchłych ličbach so połoženje dokładnje wotbły­šćuje. Cyłkownje bě to 57 pro­cen­tow mjenje hosći. „Přiwšěm smy hladajo na kónc sezony hišće optimistiske. Tak móžemy hač do kónca lěta přiwšěm hišće čornu nulu docpěć, najebać to zo mějachmy 800 000 eurow mjenje wobrota“, Wurzler rjekny.

Wotpočnišćo nad jězorom ma prioritu

štwórtk, 25. junija 2020 spisane wot:

Zaměrowy zwjazk sakska łužiska jězori­na inwestuje lětsa 1,13 milionow eurow do wšelakich projektow, za čož sam 192 000 eurow nałoži. Jedne ćežišćo je twar wotpočnišća za wódnych pućo­warjow nad Lejnjanskim jězorom z twarjenjemi a wonkownymi připrawami.

Łaz (AK/SN). Projekt je wobstatk lětušeho etata. Tón kaž tež hospodarski plan zaměroweho zwjazka 2020–2023 su radźićeljo předwčerawšim na posedźenju zwjazkoweje zhromadźizny we Łazu jednohłósnje schwalili.

Wupisanje za wotpočnišćo za wódnych pućowarjow su spočatk junija za­hajili, hač do wutory mějachu poskitki předležeć. Zaměrowy zwjazk je štyri losy wupisał. „Zaměr je lětsa kónc awgusta twarić započeć“, rozjasni jednaćel Daniel Just. Nastać maja multifunkcionalne twarjenje, wonkowne připrawy za camping a caravaning kaž tež sanitarne připrawy. Na hornim poschodźe chcedźa zhromadnu wodowu stražu branibor­­skeje a sakskej wodoškitneje policije zaměst­nić. Za zarjadnišćo su rumnosće z cyłkownej płoninu 180 kwadratnych metrow předwidźane.

Dobyćerjo jasni

štwórtk, 25. junija 2020 spisane wot:

Běła Woda (SN/JaW). Hospodarska iniciatiwa Łužica (WiL) je lětsa třom kooperaciskim projektam z Łužicy wědomostne transferne myta w cyłkownej hódnoće 10 000 eurow spožčiła.

Kaž jednaćel WiL Michael Schulz zdźěli, dóstanje prěnje myto 5 000 eurow projekt GMB tzwr, IURS z.t. a Braniborskeje Techniskeje uniwersity Choćebuz-Zły Ko­mo­row (BTU) za wuwiće procedury neutralizować kisału wodu z brunicowych jamow, kotraž je wo wjele skutkowniša hač dotalne metody, kaž tež k naslědnemu rekultiwěrowanju jamow. Druhe myto 3 000 eurow spožča Kreisel tzwr a BTU za wuwiće měrjenja wottrjebanja sypani­znow (Schüttgüter), z kotrymž móža wudobywanske a logistiske procesy w hórnistwje polěpšić. Třeće myto 2 000 eurow dóstanje projekt Großenhainskeje mašinotwarskeje tzwr a BTU za wuwiće hladanskeho lifta, kotryž je z 18 kilogramami lochce zasadźomny, wudźerži pak poćeženja do 130 kg, štož je wosebje wobłukej ambulantneho hladanja wolóženje.

„Wuznamjenjene projekty na zakładźe swojeje inowaciskeje sylnosće ze zapo­datych přinoškow wusahuja“, hódnoćeše předsyda jury Jürgen Fuchs dobyćerske přinoški.

Lubin (SN/JaW). Něhdźe tydźeń pozdźišo hač hewak su lětsa w Błótach započeli kórki žnjeć. To zdźěli našemu wječornikej jednaćelka Błótowskeho towarstwa Melanie Kossatz. „Tónraz su žně najznaćišich kórkow swěta koronakrizy wosebite wužadanje. Přiwšěm su je ratarjo na něhdźe 500 hektarach plahowali, štož wotpowěduje niwowej minjeneho lěta.“

Plahowarjo kórkow liča lětsa z wunoškom cyłkownje něhdźe 30 000 tonow, byrnjež połoženje hižo njewšědne było. Ćeže mějachu z lodowymi mužemi, kotrež postarachu so wosrjedź meje hišće raz wo te abo tamne škody. Wšako naměrichu 12. meje minus šěsć stopnjow celsija. „Zdźěla su samo rostliny znowa sadźeć dyrbjeli. Hinak hač loni pak wosta wjedro hač dosrjedź junija dosć miłe, štož róst kórkow spomali. Lokalne zliwki přinošowachu k rozdźělnemu wuwiću sadźenkow, ale tež škódniki kaž pomjedź so na wunošk wuskutkuja“, Melanie Kossatz wuswětla.

Bórze jenož hišće z jednej jězdźenku

wutora, 23. junija 2020 spisane wot:

Štóž z ćahom Trilex z Budyšina do Drjež­dźan jězdźi, wužiwa tak mjenowanu jězdźenku za koči skok. Za bus, tramwajku a dalše bliskowobchadne ćahi w krajnej stolicy pak trjebaš hišće dalši tiket. To ma so wot 1. awgusta změnić, kaž bě wčera na zwjazkowej zhromadźiznje wobchadneho zwjazka ZVON w Budyšinje zhonić.

Budyšin (SN/at). Ze Sakskim tiketom Němskeje železnicy móžeš nimale wšitke poskitki regionalneho wobchada wužiwać. Lěpšina to, kotruž jězdźenka za koči skok (Katzensprungticket) předewzaća Krajneje železnicy z Budyšina/Wjelećina přez Biskopicy do Drježdźan a nawopak dotal nima. Zo rozšěrja tule jězdźenku na dobro wobydlerjow Budyskeho wo­krjesa, je nowinska rěčnica ZVON Sandra Trebesius našemu wječornikej dźensa wobkrućiła.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND