Schowane parlički bóle do srjedźišća

wutora, 14. januara 2020 spisane wot:

Budyšin (SN/at). Budyski wokrjes je jedyn z najlěpje wuwiwacych so wokrjesow w Sakskej. To pak politikarjo a zjawnosć dosć njepřipóznawaja, měni Bu­dyski běrow Zwjazkoweho zjednoćenstwa srjedźostawskeho hospodarstwa (BVMW) za hospodarski region Drjež­dźany w swojim aktualnym newsletteru. Ličba 1 187 tudyšich industrijnych pře­dewzaćow je samo wjetša hač w Drježdźanach (1 104) abo w Zhorjelskim wo­krjesu (869). BWMV rěči wo „schowanych parličkach“, kotrež wuwiće pohonjeja, byrnjež ze spěchowanjom kaž w padźe Tesla w Braniborskej ličić njemóhli.

BVMW ma za trěbne, wone „schowane parlički“ bóle do zjawneje kedźbnosće stajić. Jim měli wjace swobodnych rumow a pilotowych projektow zmóžnić, dźe-li wo hišće atraktiwniši hospodarski region Łobjo-Nysa.

W lěće 2020 chce Budyski běrow BVMW ze swojimi sobustawskimi předewzaćemi regionalne hospodarske kołoběhi z hišće zaměrnišo diferencowa­nymi syćemi dale wuwić. Tomu budźe so tež 20. srjedźostawski dźeń 17. junija na Butrowej­ horje wěnować.

Lědma hišće nowe wětrniki

wutora, 14. januara 2020 spisane wot:

Bilanca minjeneho lěta nastupajo wobnowjomnu energiju njespokoja

Berlin (dpa/SN). Ličba nowych wětrnikow w Němskej je loni na najniši staw minjenych 20 lět woteběrała. Po dotalnych ličbach su jenož 276 nowych wětrnikow za produkciju miliny twarili. Připrawy maja cyłkownu wukonitosć 940 megawattow. Přirunujo z lětom do toho je so ličba nowych wětrnikow wo wjace hač 60 procentow pomjeńšiła. Hladajo na přerězk minjenych pjeć lět je to samo minus 77 procentow. To wuchadźa z wuhódnoćenja fachoweje agentury za wětrnikowu energiju, kotrež powěsćerni dpa předleži.

Srědki EU snadź tež za Łužicu

póndźela, 13. januara 2020 spisane wot:

Brüssel (dpa/SN). We wobłuku struk­turneje změny po kóncu wudobywanja brunicy kiwaja snadź Łužicy kaž tež Po­ryn­skej pjenjezy EU. Šefina jeje komisije Ursula von der Leyen je kónc tydźenja „fonds za sprawnu změnu“ po powěsćerni dpa předležacym naćisku připowě­dźiła. Jutře chcedźa fonds, kotryž ma wšitkim čłonskim statam Europskeje unije přistupny być, w Brüsselu předstajić. Wotpohla­dany wobjim 7,5 miliardow eurow­ pjenjez z etata EU na dobu sydom lět maja Zeleni w Europskim parlamenće za přemało.

Fonds za sprawnu změnu ma prěni projekt wosebiteho programa za škit klimy­ „Green Deal“ być. Z nim chcedźa tym regionam pomhać, kotrež maja so najćešo nastupajo přechod na „klimyneutralne“ hospodarstwo hač do lěta 2050. Komisija EU rěči w tym zwisku wo 108 europskich regionach a 237 000 dźěławych we wuhlowej branši, wo 10 000 ludźi we wudobywanju hliny a 6 000 we wu­dobywanju šćěpjeloweho wolija. Za nich maja nowe dźěłowe městna nastać,­ zo bychu hospodarskemu spadej cyłych regionow zadźěwali.

Zaso něšto wjace wučomnikow

pjatk, 10. januara 2020 spisane wot:

Budyšin (SN/BŠe). Ličba wučomnikow, kotřiž su loni wukubłanje w rjemjesl­niskich zawodach Budyskeho wokrjesa zahajili, je wo 52 rozrostła. Cyłkownje je jich­ 96 žonow a 373 muži. „Ličba je wuslědk prócowanja rjemjeslnikow, młodostnych za tónle wobłuk zahorić“, wuswětla hłowny jednaćel Drježdźanskeje rjemjeslniskeje komory Andreas Brzezinski. Přiwšěm je dale wjele wukubłanskich městnow njewobsadźenych.

Podobnje kaž w Budyskim wokrjesu wupada wuwiće tež w komornych wo­krjesach Zhorjelc, Mišno, Sakska Šwica-Wuchodne Rudne horiny a Drježdźany. Mjez młodostnymi w Budyskim wokrjesu je powołanje mechatronikarja jězdźidłow najwoblubowaniše. Cyłkownje 53 žonow a muži w tym wobłuku wu­knje. Slěduja powołanje blidarja, hdźež mějachu loni 36 podpisanych wuku­błanskich zrěčenjow. Tež elektronikarjo so nad 35 nowymi wučomnikami wjesela, mechatronikarjo připrawow sanitarneho, tepjenskeho a klimotechniskeho wobłuka nad 29. W Budyskim wokrjesu tuchwilu ně­hdźe 1 200 młodostnych w rjemjeslniskich zawodach wukubłuja.

Rodźeny Sicilčan Antonino Milazzo ma hižo dobry lětdźesatk swój wobchod w Budyšinje a předawa tam předewšěm italske chłóšćenki. Wot lońšeho awgusta čini to w nowych wobchodniskich rumnosćach na Drjewowych wikach. Swoje bioprodukty dóstawa wot znatych ze Sicilskeje, kotrež dadźa je dołho bjez přidawanja chemije zrawić. Mjez druhim ma Milazzo w Haslowje mały skład. Jara strowa wosebitosć w jeho poskitku je jědźna citrona, kotruž porjedźeja tradicionalnje ze selu a oliwowym wolijom­. Štóž tajki nima, móže sej jón pola Antonina hnydom sobu kupić. Foto: SN/Hanka Šěnec

Znate předewzaća w Berlinje pódla

štwórtk, 09. januara 2020 spisane wot:

„Kulinarisku a turistisku mnohotu Sakske­je móžeš na 2 400 kwadratnych metrach dožiwić.“ To rjekny Wolfgang Günther (Zeleni), nowy statny minister za energiju, škit klimy, wobswět a ratarstwo wčera w Zwickauwje, hdźež su sakskich wustajerjow na lětušim Zelenym tydźenju w Berlinje předstajili.

Budyšin (SN/at). Swobodny stat budźe na najwjetšich agrarnych a zežiwjenskich wikach swěta wot 17. do 26. januara tak wobšěrnje zastupjeny, zo trjebaja za to cyłu halu 21b. Tu wočakuja hosći 20. januara tež na tradicionalny krajny dźeń. Minister Wolfgang Günther je přeswědčeny, zo móžetej sakske ratarstwo a ze­žiwjenske hospodarstwo z wobstajneho trenda k regionalnosći na kóždy pad lěpš­inu měć. Kraj prezentuje na Zelenym tydźenju 38 předewzaćow a zwjazkow. Mjez dźewjeć nowačkami-wustajerjemi pak njebudźe žadyn z Hornjeje Łužicy.

Pytaja zaso kreatiwne hłójčki

štwórtk, 09. januara 2020 spisane wot:

Drježdźany (SN/BŠe). Sakske ministerstwo za hospodarstwo, dźěło a wobchad chce lětsa mjeztym 20. raz wobchod­niske a załožerske koncepty wuznamjenić. Cyłkownje 30 000 eurow ma za to k dispoziciji. Pjenjezy maja k poradźenju swójskich idejow přinošować. Hač do 20. měrca smědźa zajimcy swoje poža­danje na inowaciskej platformje swobodneho stata futureSax zapodać.

„Na spočatku steji stajnje ideja. Z inowatiwnymi myslemi chcemy wuspěšne stawizny Sakskeje dale tworić. Wšojedne, hač su ideje hižo zwoprawdźene abo hakle na spočatku wuwića“, wuswětla sakski hospodarski minister Martin Dulig (SPD).

Znajmjeńša minjene šěsć lět njebě mjez dobyćerjemi ani jedne předewzaće z Hornjeje Łužicy. Jeničce 2017 bě Běłowodźanski zawod Mister-flint-inowacije mjez dźesać nominowanymi za załožerske myto. Zo je tež we Łužicy dosć kreatiwnych hłójčkow z dobrej wobchodniskej ideju, pokazuje přikład sakskeho statneho myta za inowaciju, kotrež je hakle loni Malešanske předewzaće za techniku woknow Innoperform tzwr dobyło.

Budyšin (SN/BŠe). W Hornjej Łužicy je wjele hosćencow, barow a kofejownjow, hdźež porjedźeja wobydlerjam a hosćom słódne jědźe a napoje. Mjeztym šesty raz móžachu ludźo wo tym wothłosować, w kotrym lokalu jim najlěpje słodźi. Zo móhli so hosćency na wubědźowanju wobdźělić, dyrbjachu so na internetnej platformje registrować. Składnosć wu­žiwało pak je jenož 18 z nich. Wjac hač 6 500 płaćiwych hłosow zwěsći agentura za projektowe wuwiće ze Spitzkunners­dorfa, kotraž bě wubědźowanje přewje­dła. Dwanaće najwoblubowa­ni­šich hosćencow su zamołwići minjeny kónc tydźenja wozjewili. Něhdźe połojca z nich je z regiona wokoło Žitawy a Lubija. Ně­ko­tre su tež z Budyskeho wokrjesa, kaž Łazowski hosćenc Herzogs, Rachlowska chěžkarska korčma, Budyski Nähcafé Lotte a Łutowska „Sakska stwička“.

Strukturna změna zmóžnja šansy

srjeda, 08. januara 2020 spisane wot:

Město Wojerecy chce strukturnu změnu­ zaměrnje zwoprawdźić, zo by so dosć pozitiwnje wuskutkowała. Do procesa zawjazuja mjez druhim tež domoródne předewzaća a komuny.

Wojerecy (AK/SN). Město Wojerecy chce w procesu strukturneje změny z domoródnymi předewzaćemi a wokolnymi komu­nami wusko hromadźe dźěłać, kaž wyši měšćanosta Stefan Skora (CDU) wuzběhnje. „Chcemy nadregionalnje skutkować, za čož pak trjebamy part­nerow z předewzaćow a komunow w regionje“, rozkładźe Stefan Skora na njedawnym posedźenju Wojerowskeje měšćanskeje rady.

Hižo loni w juniju bě dźěłowa skupina komunalnych zawodow strategisku papjeru k strukturnej změnje zhotowiła. Ćežišća dokumenta su klimje přichilena energija, bydlenja a turizm. W awgusće so frakcije schadźowachu, zo bychu ko­ordinaciju rozjimali. W oktobrje slě­do­wa­še namołwa, projekty za zakoń wo sylnjenju strukturow pomjenować. „W decembrje wotměchmy dźěłarničku z předewzaćemi“, Stefan Skora rozłoži.

Reprezentatiwne, abo?

srjeda, 08. januara 2020 spisane wot:
Hižo šesty raz pyta Spitzkunnersdorfska agentura za projektowe wuwiće najwoblubowaniši hosćenc w Hornjej Łužicy. Zajimcy maja so za wurisanje přizjewić. Hakle potom směš swój hłós jednotliwym lokalam dać. Na wubědźowanju wo najwoblubowaniši hosćenc minjeneho lěta, kotrež je so nětko 2. januara zakónčiło, bě so jenož 18 wobdźěliło. Wobhladaš-li sej region, pak je jich zawěrno wo wjele wjace. Jeničce w Budyšinje su njeličomne, ale jenož dwě – wobě kofejowni – stej so za wubědźowanje registrować dałoj. Dwanaće hosćencow lisćiny, kotrež su najwjac hłosow ludźi nažnjeli, smě nětko cyłe lěto titul „najwoblubowaniši hosćenc Hornjeje Łužicy“ wužiwać a ze wšelakich wabjenskich akcijow čerpać. Na přikład warja w aprylu na wikach Konventa. Přiwšěm prašam so za reprezentatiwnosću wubědźowanja. Rozdźělne koncepty hosćencow dźě njedadźa so tak jednorje přirunać, abo? Bianka Šeferowa

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND