Dosć dźěła za pišćeletwarcow

pjatk, 10. měrca 2023 spisane wot:

Budyska pišćeletwarska firma Eule wobsteji hižo 151 lět. Pola Eulec ­wobkedźbuja tradicije, ale tež nowe ­wuwića a ideje z moderneho hudźbneho swěta.

Budyšin (CS/SN). Za mějićelku Anne-Christin Eule je poprawom njepředstajomne, nowotwar firmy na „zelenej łuce“ planować. Dźěłarnja na Wjelećanskej dróze, kotraž skića wosebity flair, so aktualnym wobstejnosćam přiměri. „Nochcemy kwantitatiwnje rosć, ale kwalitatiwnje“, rjekny předewzaćelka wčera na lětnej nowinskej konferency.

Za to je wězo personal trěbny, kotryž so ze zapalom za powołanje hori. „Dobrych pišćeletwarcow móžemy přeco trjebać“, rjekny Anne-Christin Eule. Wokomiknje ma Eulec firma 35 sobudźěłaćerjow, wot tutych třoch wukubłancow. Tom Bauer je jedyn z nich, kotryž wuprudźa wosebje wulku nadźiju. W nazymje přidruži so firmje dalši wukubłanc. Tež žony su pola pišćeletwarskeje firmy hižo wukubłali. Tola za tute njeje přeco lochko, sej montažu zarjadować. Wšako so pola Eulec twarjene pišćele tež wot jich sobudźěłaćerjow na městnje natwarja ­respektiwnje reparuja, hdyž je trěbne.

Wyše płaćizny VVO wot 1. apryla

srjeda, 08. měrca 2023 spisane wot:

Drježdźany (SN/at). Wot 1. apryla maja pasažěrojo we wobchadnym zwjazku Hornje Łobjo (VVO) za jězdźenki přerěznje jědnaće procentow wjace płaćić. Wo tym je předewzaće wčera informowało a na to skedźbniło, zo bě zwjazkowa zhromadźizna přiměrjenje płaćiznow hižo loni w decembrje schwaliła. Nowe tarifowe wotzamknjenja za sobudźěłacych kaž tež zwyšene wudawki za energiju a material mjenuje předewzaće za přičinje. Nimo toho je to krok, zo bychu wobstejace poskitk bliskowobchada zachowali.

Za staru płaćiznu kupjene jězdźenki w přechodnej fazy wot apryla hišće hač do 30. junija připóznaja.

Jězdźenka za cyły dźeń we Wojerecach kaž hižo dotal tež wot 1. apryla 3,50 eurow płaći. Jězba w tarifowej conje 1 so wo 30 centow na 2,80 eurow podróši, w Drježdźanach na 3 eura. Nowy tarif zawjedźe VVO w krajnej stolicy. Z tiketom za wosom eurow, potuńšene 6,70 eurow, móžeće tam cyły dźeń w zjawnym bliskowobchadźe po puću być.

Pola VVO z toho wuchadźeja, zo změja pasažěrojo wolóženja z tiketa po Němskej, kotryž ma so 1. meju zawjesć.

Drježdźany/Lubij (dpa/SN/MiP). Kawsa „krejlačneho“ Lubijskeho wjelka nima kónca. W lěće 2022 běše wony wjelk wjele měsacow po Lubijskich polach a honach po puću a je so dohromady sydom króć do Chrapowskeho hajnišća za dźiwinu zadobył. Dwě dwanatce dańkow (Dammwild) běše kónčna suma woporow tutych nadpadow. W januarje 2023 přizwoli Zhorjelski krajny rada Stephan Meyer (CDU) wottřělenje wjelka. Zamołwite sakske fachowe instancy wobkrućichu, zo wuměnjenja za to předleža a zo je hranica přicpějomneho docpěta – wšako běše plahowar dźiwiny wšitke trěbne wěstotne naprawy postajił: 1,8 metrow wysoki płót a 50 centimetrow šěroki podrywanski škit. Tola nichtó njebě zwólniwy wjelka zatřělić. K tomu zwólniwi hońtwjerjo a hajnicy běchu w zańdźenosći hustohdy njepřijomne rozestajenja ze zwěrinoškitarjemi dožiwili a so samo w sudniskich jednanjach z nimi roze­stajeć dyrbjeli. „To je jara emocionalna tema“, tehdy tež Stephan Meyer napřećo sćelakej MDR přizna.

Nimale 20 lět je Gerd Sieling zawod zlěpšowanje w Čornej Pumpje nawjedował a sobu nowše stawizny předewzaća spisał

Z 65lětnym Gerdom Sielingom je wčera hórnik předewzaće Łužiske energije a milinarnje (LEAG) wopušćił, kotrehož 50lětne powołanske žiwjenje swojeho runjeća pyta. 25 lět je w milinarni dźěłał, tamnu štwórć lětstotka w briketowni. Swoju přičinu ma njewšědny powołanski puć w politiskim přewróće 1989/1990, kaž tež we wuwiću po tym. Wot ludoweho zawoda płunokombinata hač k LEAG je wón wšitke prawniske naslědnicy – ESPAG, Laubag a Vattenfall – dožiwił.

Stary zawodny wuheń spowalili

srjeda, 01. měrca 2023 spisane wot:
Husto stare wysoke zawodne wuhenje wjace trěbne njejsu. Tak bywše znamjenja industrializacije so dale pozhubjeja. Njedawno je tónle dóńt wuheń na industrijnišću we Wjazońcy poćerpjeł. Foto: Steffen Unger

Fachowcow zdobyć a zawěsćić

wutora, 28. februara 2023 spisane wot:

Schwerin (dpa/SN). Demografiska změna jewi so we wuchodnej Němskej jasnje zašo a sylnišo hač w tamnych dźělach zwjazkoweje republiki. To bě po konferency fachowcow wčera w Schwerinje zhonić. Zwjazkowy dźěłowy minister Hubertus Heil (SPD) mjenowaše wuchod „zažnokćějak za wuwiće, před kotrymž w cyłej Němskej stejimy“.

Sakski knježerstwowy šef Michael Kretschmer (CDU) rěčeše wo změnje časa. Spočatk 2000tych lět steješe bój přećiwo masowej bjezdźěłnosći w srjedźišću, nětko stej to dobywanje a zawěsćenje fachowcow. Dźe wo to, hač so poradźi, to w minjenych 32 lětach nadźěłane wobchować abo nic, rozłoži předsyda konferency wuchodnych ministerskich prezidentow. Heil ma njedostatk fachowcow „za najwjetše wohroženje derjeměća w Němskej“. Rjadowane připućowanje je njewobeńdźomny aspekt, ma-li so po­trjebje sobudźěłaćerjow w přichodźe wotpowědować. W ludnosći zrozumjenje tworić, zo ludźo k nam přińdu a zo nowu kulturu witanja trjebamy, za to wabješe Andrea Nahles, šefowka zwjazkoweje agentury za dźěło.

Wučomnikow wuwjazali

póndźela, 27. februara 2023 spisane wot:

Budyšin (CS/SN). Swoje wuswědčenje jako rjemjeslniski je 66 wučomnikow ze zawodow Budyskeho wokrjesneho rjemjeslnistwa po połštwórtalětnym wukubłanju minjeny pjatk na žurli Serbskeho ludoweho ansambla přijimowało.

E-awto w časach energijoweje krizy

pjatk, 24. februara 2023 spisane wot:

Wot wójny zawinowana energijowa kriza je energijowe wiki mócnje „přetřasła“ a nimo toho cyłkownu inflaciju zawinowała. Temu „e-awta“ tuchwilu w medijach lědma nadeńdźeš.

Hornjołužiska iniciatiwa firmow je dźensa w Krakecach ze zapósłancom Sakskeho krajneho sejma Markom Šimanom (CDU, srjedźa) zwjazkowe knježerstwo namołwjała, lońše přilubjenje wutwara awtodróhi A 4 dodźeržeć. Předewzaćeljo – mjez nimi tež Serbja – zasadźuja so za elektrifikaciju železnicy a wutwar A 4, zo móhli swoje wudźěłki transportować. Nimo toho su wotwisni wot dojězdźowarjow. Iniciatiwa praji, zo kanclerski zarjad dotal přilubjenje wotprajił njeje. Foto: Werner Lindner

Napinace, wužadace, wupjelnjace

štwórtk, 23. februara 2023 spisane wot:

Spočatk lěta je Lydia Zopina zhromadnje z koleginu Christin Krampf apotece we Wojerecach a Budyšinje přewzała. Zo budźe raz mějićelka, sej w Kamjenej bydlaca kónc swojeho studija farmacije 2010 njeje mysliła. Tutón bě w Jenje absolwowała a dopomina so hišće derje na tehdyši čas. „Myslach sej spočatnje, zo njebudu w Jenje nikoho znać“, tak 35lětna mać dweju dźěsći. Tola po prěnich tydźenjach zhoni, zo je tola někotrych Serbow do Jeny zanjesło. Zhromadnje załožichu samo serbske blido a so prawidłownje z „Erfurtskimi“ Serbami zetkachu. Za praktiske lěto, kotrež je w ramiku studija farmacije předwidźane, wróći so Zopina do Łužicy. Poł lěta dźěłaše potom w apotece Zhorjelskeje chorownje. Dźěło tam so jej spodobaše, byrnjež byli nadawki hinaše hač w zjawnych apotekach. „Medikamenty su jara indiwiduelne a na pacientow chorownje přiměrjene.“ W praktiskim lěće winowatostne je pak tež dźěło w zjawnej apotece.

nawěšk

nowostki LND