Kryja třěchi z lóštom a lubosću

štwórtk, 23. apryla 2020 spisane wot:

Radworčan Bosćij Šołta zhladuje na 30lětne wobstaće swojeho předewzaća a so na zwjetša rjane časy dopomina

Hnydom po přewróće bě Bosćij Šołta mjez prěnimi serbskimi rjemjeslnikami, kotřiž su swójsku firmu załožili. 1. apryla wobsteješe jeho Radworske třěchikryjerski zawod 30 lět. Swjedźeń chcedźa w lěću nachwatać. Sobudźě­łaćerjo pak překwapichu swojeho šefa hižo raz z wosebje wuhotowanej tortu.

Za čas NDR chcyše so Bosćij Šołta rady zesamostatnić, štož pak jemu tehdy njedowolichu. W septembru 1989 zahaji wón mišterske wukubłanje, krótko po tym pak započa so na politiskej runinje warić. Trochu pozdźišo němske knježerstwo wozjewi, zo chcedźa załoženje předewzaćow podpěrać. Jónkrótna šansa to za rodźeneho Hórčana, kiž próstwu wo zesamostatnjenje zapoda. Hižo we februaru dósta pozitiwnu wotmołwu, a tak je w Njeswačanskim zawodźe, w kotrymž bě powołanje třěchikryjerja nawuknył a wot toho časa dźěłał, wupowědźił. Měrc 1990 wužiwaše Šołta za přihoty, a 1. apryla je oficialnje startował. „To bě runje njedźela, a tak dźěłach wězo hakle wot 2. apryla“, wón z posměwkom praji.

Zawody podpěrać

srjeda, 22. apryla 2020 spisane wot:

Drježdźany (SN). Wot koronakrizy po­trjechene wukubłanske zawody budźe sakske knježerstwo pjenježnje podpěrać. Wotpowědnu spěchowansku směrnicu hospodarskeho ministerstwa je kabinet swobodneho stata wčera wobzamknył. Tak chcedźa zawody podpěrać, kiž nimaja wjac hač 250 sobudźěłaćerjow a kotrež koronakrizy dla skrótšene dźěłaja. Jónkrótnje wupłaća jim přiražki za wučomnikow na šěsć tydźenjow. Po tym móža woni mjenujcy pjenjezy za krótkodźěło dóstać. Spěchowanske próstwy móža ­zawody wot 27. apryla rjemjeslniskim, Industrijnym a wikowanskim komoram kaž tež sakskemu krajnemu zarjadej za wobswět, ratarstwo a geologiju zapodać. Wottam je potom krajnej direkciji dale sposrědkuja.

„Chcemy našich wučomnikow před pušćenjom škitać kaž tež wukubłanske zawody podpěrać a předewzaća wolóžić, kotrež maja ćeže, acubijam mzdu płaćić“, podšmórny wčera sakski hospodarski minister Martin Dulig (SPD). Fachowe mocy su we firmach dale trěbne. Wšako chcedźa w Sakskej po přewinjenju koronakrizy w hospodarstwje zaso z połnej paru startować, hospodarski minister Dulig doda.

Nowe postajenja swinjaceje mrětwy dla

srjeda, 22. apryla 2020 spisane wot:

Zhorjelc (SN/BŠe). Riziko, zo so afriska swinjaca mrětwa tež po Němskej wupřestrěje, je tuchwilu jara wulke, čehoždla je wažne to hižo jara zahe spóznać. Tak je sakske knježerstwo minjeny tydźeń płaćiwe postajenja w Zhorjelskim a Budyskim wokrjesu změniło. Hajnicy maja kóžde nětko zatřělene abo mortwe dźiwje swinjo na wotpowědnym zarjedźe přizjewić. W Zhorjelskim wokrjesu chcedźa wšitkich potrjechenych, kotřiž maja dowolnosć, na hońtwu chodźić, wo dokładnym postupowanju přichodnje dokładnje informować, kaž zamołwići wčera zdźělichu.

Předwidźane tež je, strowe zatřělene swinje woznamjenić, městnosć dokumentować a krej na weterinarnym zarjedźe přepytować dać. Wottam sćelu probu kreje sakskej přepytowanskej instituciji. Šwartku a črjewa maja hajnicy institutej za wotstronjenje zahinjeneho skotu přewostajić. Organizatoriske detaile potrjechenym prawje bórze sposrědkuja.

Hladajo na koronapandemiju je strach před swinjacej mrětwu skerje do pozadka zjawnosće stupił. Tola to je so nětko zaso změniło, jako su jeno dźesać kilometrow před němskej mjezu na mrětwu zahinjene dźiwje swinjo namakali. Strach je tuž tež na wuchodźe Němskeje zaso čujomny.

Darmotny WLAN

wutora, 21. apryla 2020 spisane wot:

Zhorjelc (SN/BŠe). Po cyłej Europje wupisany nadawk, zaměstnić tak mjenowane WLAN-hotspoty na turistiskich stejnišćach, je Zhorjelski wokrjes wuspěšnje zakónčił.

Rozsudźili su so zamołwići skónčnje za awstriske předewzaće free-key. Cyłkownje 38 za turistow wažnych zjawnych městnosćow budźe z darmotnym přistupom k internetnej syći wuhotowanych. Wjeselić smě so tuž 19 wobdźělenych komunow we wokrjesu. Wotpowědnu próstwu wo spěchowanske srědki je wokrjes Zhorjelc sakskemu knježerstwu hižo zapodał. Na zakładźe směrnicy „digitalna ofensiwa Sakska“ stat naprawy 80procentowsce podpěruje. 20procentowski podźěl maja komuny same zwjesć.

Muka krupnika přewšo požadana

pjatk, 17. apryla 2020 spisane wot:
Wothłós za swój dwórski wobchod Heike Löhnert w Cokowje pola Hodźija přewšo zwjesela. Wosebje samomlěta muka ze žita swójskeho ratarskeho zawoda je nade wšu měru požadana. Löhnertecy plahuja předewšěm stare družiny žita kaž stej to šampanska rožka a krupnik. Kupcy kupuja rady běłu krupnikowu muku, kotraž so za pječenje doma hodźi. Zo nětko wjace ludźi do dwórskeho wobchoda załoži, ma po měnjenju Heike Löhnert snano tež z tym činić, zo maja wjace chwile, dokelž sej regionalnje produkowane wudźěłki waža a zo chcedźa radšo tudyšich małoproducentow podpěrać hač po wšěm swěće agěrowace koncerny. Foto: Carmen Schumann

Za „skromny“ nadychanski nastroj

štwórtk, 16. apryla 2020 spisane wot:

Drježdźany (dpa/SN). Wjacore sakske slědźe­nišća přewostaja tuchwilu swoje kapacity za zhotowjenje škitnych srědkow přećiwo koronawirusej. Tak produkuja wšelake zarjadnišća kaž institutaj za powětrowu a zymowu techniku kaž tež za technologiju drjewa w Drježdźanach, Cetex, Sakski institut za tekstilne slědźenje, a institut za inowatiwne technologije w Kamjenicy twarske dźěle za wobličo škitace maski w procedurje 3D-ćišća. Wo tym je Sakske zjednoćenstwo za industrijne slědźenje nětko informowało. Dalše zarjadnišća přihotuja swoje 3D-ćišćaki, zo bychu tele dny produkciju zahajeli. Kaž z informacije wuchadźa, rozdźěluja maski we wotpowědnych regionach bjezpłatnje chorownjam a starownjam.

Fleksibelna přez lětstotkaj

štwórtk, 16. apryla 2020 spisane wot:

Sedłarnja Schmautz w Budyšinje zhladuje tele dny na 222lětne wobstaće

Zo móže rjemjeslniski zawod 222 lět na wikach wobstać, to je jara rědko. Sedłarnja Schmautz w Budyšinje je tajke předewzaće, kotrež je tež w Serbach lubowarjam koni a křižerjam dobra adresa. 20. apryla Michael Stehr a jeho sobudźěłaćerjo tónle jubilej woswjeća. Sedłarski mišter Michael Stehr sćělesni sedmu generaciju dynastije rjemjeslnikow, kotruž bě jeho prjedownik Andreas Schmautz w lěće 1798 załožił.

W času koronapandemije pyta kóždy zawod za pućemi, ličbu kontaktow mjez sobudźěłaćerjemi dale pomjeńšić. Jeno strowi přistajeni dźě móža tele dny a tydźenje produkciju zaručić.

Kamjenc (UM/SN). Mjeztym zo wjele zawodow, wosebje dodawaćeljo awtomobilneje branše, swoju produkciju pomjeńša abo scyła hižo njedźěła, je to w Kamjenskej tworni accumotive hinak. Tamnišej baterijowej fabrice stej wažny wobstatk globalneje syće Mercedes-Benz-Cars, kotraž na třoch kontinentach produkuje. Operatiwne dźěło je strategisce jara wažne a nima tuž tež we Łužicy mjelčeć.

Sakska spěchuje bliskowobchad

wutora, 14. apryla 2020 spisane wot:

Drježdźany (SN/CoR). Za wobnowjenje, modernizowanje a wutworjenje sakskeje infrastruktury za zjawny bliskowobchad steja komunam a wobchodnym pře­dewzaćelam lětsa dohromady 139 mi­lionow eurow k dispoziciji, kaž sakske minister­stwo za hospodarstwo, dźěło a wobchad zdźěli. Tak je móžno, wšitke při­zjewjene předewzaća dale wjesć re­spektiwnje znowa zahajić.

„Tež w tych ćežkich časach chcemy z wysokim spěchowanjom bliskowobchada pokročować. Chcemy ze srědkami atraktiwne poskitki mobility w měsće a na wsy wobchować. Runje tak wažne su dźěłopolitiske efekty naprawow za twarsku branšu wosrjedź koronakrizy“, rje­kny statny minister za hospodarstwo Martin Dulig (SPD).

Najwjetše předewzaće je, krok po kroku Kamjeničanski model zwoprawdźić. Dale chcedźa integrowany managementowy system za wobchad w srjedźnej Sakskej spěchować. W regionje VVO/ZVON chcedźa informaciske systemy za wu­žiwarjow bliskowobchada instalować a w Zhorjelcu mobilne a stacionarne awto­maty za jězbne tikety wobstarać.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND