Bórze jenož hišće z jednej jězdźenku

wutora, 23. junija 2020 spisane wot:

Štóž z ćahom Trilex z Budyšina do Drjež­dźan jězdźi, wužiwa tak mjenowanu jězdźenku za koči skok. Za bus, tramwajku a dalše bliskowobchadne ćahi w krajnej stolicy pak trjebaš hišće dalši tiket. To ma so wot 1. awgusta změnić, kaž bě wčera na zwjazkowej zhromadźiznje wobchadneho zwjazka ZVON w Budyšinje zhonić.

Budyšin (SN/at). Ze Sakskim tiketom Němskeje železnicy móžeš nimale wšitke poskitki regionalneho wobchada wužiwać. Lěpšina to, kotruž jězdźenka za koči skok (Katzensprungticket) předewzaća Krajneje železnicy z Budyšina/Wjelećina přez Biskopicy do Drježdźan a nawopak dotal nima. Zo rozšěrja tule jězdźenku na dobro wobydlerjow Budyskeho wo­krjesa, je nowinska rěčnica ZVON Sandra Trebesius našemu wječornikej dźensa wobkrućiła.

Hordźi na wukony za čas hórnistwa

pjatk, 19. junija 2020 spisane wot:

Łazowski Dewitzowy kamjeń nowe stejnišćo dóstał, při čimž su mnozy pomhali

Cyłkownje 12,8 tonow zornowcowy błudźenk waži, pochadźacy z bywšeje Łazowskeje brunicoweje jamy. Bron­zowa tafla wabi k tomu, sej informacije dokładnje přečitać. „Za něšto lět njebudu so nas hórnikow hižo za tym prašeć, kelko pódy smy pohibowali a kelko brunicy wudobywali. Budu nas po tym hódnoćić, što smy zawostajili.“ Tak rěka w citaće Wolfganga Dewitza, kiž je wot lěta 1960 do 1986 brunicowu jamu nawjedował. Hač do dźensnišeho wužaduja jeho słowa hórnikow a tych, kotřiž krajinu po hórnistwje saněruja.

Standard 5G wotnětka tež w Hornjej Łužicy

štwórtk, 18. junija 2020 spisane wot:

Koncern Němska telekom je iniciatiwu za wutwar noweho mobilnoškričko­weho standarda 5G zahajił. Budyski wokrjes słuša k prěnim regionam, w kotrychž je předewzaće anteny wotpowědnje modifikowało.

Bonn (SN). Tuchwilu „móže 16 milionow ludźi po cyłej Němskej nowu syć wužiwać. Dohromady zastarujemy wotnětka ludźi w 1 000 městach­ a gmejnach ze standardom 5G. Srjedź julija chcemy jón połojcy wobydlerstwa poskićeć“, w zdźělence koncerna rěka. Potom ma něhdźe 40 000 antenow signale w nowej kwaliće posrědkować.

Mjez regionami, kotrež nowu syć wužiwaja, je tež wokrjes Budyšin. Tak su tele dny sćežory za mobilne škričkowanje (Mobilfunkmasten) na přikład w Budy­šinje, Biskopicach, Kumwałdźe, Budestecach, Wojerecach, Kamjencu, Rake­cach a Załomju nowemu standardej přiměrili. „Wokrjes je wot wšeho spočatka pódla, štož wuskutkuje digitalnu stejnišćowu lěpšinu“, koncern podšmórnje.

Doslědny rozsud

štwórtk, 18. junija 2020 spisane wot:
Za přichod ze swojeho potenciala čerpać, to region skruća. Tak hodźi so narok za wulki projekt w Hornjej Łužicy wopisać, kotremuž za zelenu swěcu po wšěm zdaću „jenož“ dwě wobzamknjeni němskeho parlamenta pobrachujetej. Zo stej so Braniborska a Sakska na politiskej runinje dojednałoj, pola Niskeje mjezynarodny testowy centrum za železnisku techniku twarić, to cyłkownemu industrijnemu stejnišću Łužica wjetšu wahu spožči. Wězo, z Budyšinom, Zhorjelcom a Niskej su w bjezpo­srědnjej bliskosći tři tradicionalne železniske twornje. Přiličiš-li k tomu twarca wjerćitych krosnow Trans Tec we Wětošowje, za čas NDR bě to dodawar wagonownjow w Budyšinje a Zhorjelcu, je rozsud za Łužicu porno dalšemu pruwowanemu stejnišću Mühlberg doslědny. Přeju sej wjace rozsudow sakskeho a braniborskeho knježerstwa, wuchadźacych ze zakładneho ­dopóznaća, zo stej Hornja a Delnja Łužica jedyn industrijny region. Axel Arlt

Torsten Reinhold z roznošowanskeho centruma DHL na Lubijskej w Budyšinje ma dale ruce połnej dźěła. W Němskej ludźo přeco hišće kaž do koronakrizy najradšo w interneće skazaja. Normalnje ma póst wšědnje něhdźe 5,2 milionaj paketow zmi­štro­wać. Wot měrca bě dźeń a wjace, do jutrow kaž do hód:­ Dźewjeć milionow pakćikow měješe DHL wob dźeń rozwožować, ale bjeztoho zo móhli so na to přihotować. Mjeztym je so połoženje nimale nor­malizowało, a štyri z pjeć pakći­kow adresaća hižo­ přichodny dźeń dóstanu. Štóž pak něšto we wukraju skaza, móhł dołho čakać, wšako transportne mašiny hišće prawidłownje njelětaja. Foto: Carmen Schumann

Kriza jich njezadźeržała

póndźela, 15. junija 2020 spisane wot:

IG metal wuchodneje Sakskeje: Přichod we Łužicy zhromadnje tworić

Budyšin (SN/at). IG metal wuchodneje Sakskeje je tuchwilu jedyn z najlěpšich regionalnych zwjazkow najwjetšeho jednotliweho dźěłarnistwa pod třěchu Němskeho dźěłarniskeho zwjazka DGB. To njezwuraznja so jenož w lětsa dotal zdobytych 520 nowych čłonach, ale zdobom w tym, zo je jednaćelnja za čas krutych wobmjezowanjow koronapandemije dla přez socialne medije swoje wuske zwiski k čłonstwu a zawodnym radam samo hišće skrućiła. „Kriza je nas překwapiła, njeje pak nas zadźeržała“, zwěsći 1. społnomócnjeny IG metal wuchodneje Sakskeje Jan Otto. Nimo w Hornjej Łužicy wotměwaceho so procesa industrijneje transformacije bě koronakriza dźěłarnikam hoberske wužadanje.

Za přichod regiona

póndźela, 15. junija 2020 spisane wot:
Wo regionje jako cyłku rozmyslować je jadro, po kotrymž dźěłarnistwo IG metal wuchodneje Sakskeje dźěła. Wěm so dopomnić, kak je wone w horcej fazy diskusije wo přichodźe stejnišća Siemensa w Zhorjelcu, na kompetency swojich sobustawow na městnje so złožujo, namjety za nowy profil twornje předpołožiło. Specifisku fachowu wědu a znajomosće w regionje za přichod regiona wužiwać, to dźěłarnicy pod wopřijećom „integrowana industrijna politika“ rozumja a podpěraja ju. Za Hornju Łužicu jako energijowy region je tajka politika směrodajna, dokelž njezepěra so jenož na jednu industrijnu hałzu. Snadź je nimo boja wo zawodne sobupostajowanje a wo tarifowe wjazanje předewzaćow tele cyłotne postupowanje tež kluč za to: Dźeń a wjace dźěławych ma IG metal wuchodneje Sakskeje za swoju zastupjerku zajimow. Tak móža přez wobłuki swojich wšelakich zawodow wušo zhromadnje za jedyn postronk ćahnyć, za přichod regiona. Axel Arlt

Testowy centrum planowany

pjatk, 12. junija 2020 spisane wot:

W Niskej ma testowy centrum za žele­znicy nastać. To stej Sakska a Braniborska rozsudźiłoj. Sakska ma rozsud za industrijnopolitiski wuwołak po kóncu zmilinjenja brunicy. Dotal pak njeje testo­wy centrum wjac hač jenož ideja.

Niska (dpa/SN/JaW). Po kóncu zmilinjenja brunicy we Łužicy ma tam nowy testo­wy centrum za spěšnoćahi nastać. Sakska a Braniborska stej so hižo na Nisku jako stejnišćo dojednałoj, rozprawja powěsćernja dpa. „Z testowej čaru we Łužicy móhli prěni industrijnopo­li­tiski wuwo­łak sadźić. Niska je za tajke předewzaće we Łužicy optimalne stej­nišćo“, zwura­zni srjedu sakski hospo­darski minister Martin Dulig (SPD). Planowane je w Niskej 20kilometrowski kolijo­wy owal natwarić. Nałožić chcedźa za to 270 milionow eurow. Nastać ma ně­hdźe 700 nowych dźěłowych městnow.

Zapósłanc Sakskeho krajneho sejma Marko Šiman (CDU) wita plany, testowy centrum wutworić. „Wšitke rozmyslo­wanja a namjety, kotrež k wuwiću ho­spodarstwa w Hornjej Łužicy přinošuja, mam za spomóžne“, rjekny Šiman na naprašowanje našemu wječornikej.

Plany raznje wotpokazuja

štwórtk, 11. junija 2020 spisane wot:

Twarc wagonow Bombardier chce masiw­nje lutować. Nimo toho chce po zdaću tež do tarifowych zrěčenjow zasahować. Něhdźe tysac dźěłowych městnow je w Němskej wohro­žene.

Budyšin/Zhorjelc (dpa/SN/JaW). Hornjołužiska zapósłanča zwjazkoweho sejma Caren Lay (Lěwica) žada sej zapřimnjenje knježerstwa Němskeje nastupajo najnowše plany krótšenjow koncerna Bombardier. Tón wotpohladuje, zo so sobudźěłaćerjo hodowneho a dowoloweho pje­njeza kaž tež staršiskich přiražkow wzdadźa a bjez narunanja dlěje dźěłaja. Tak chce wjac hač sto milionow eurow zalutować. Kaž powěsćernja dpa informuje, je tež tysac dźěłowych městnow wohrožene. „Wagonotwarc je industrija přichoda a wažny, zo wobchadnu změnu zmištrujemy. By njezamołwite było stejnišća w Němskej njezachować“, zdźěli Lay wčera našemu wječornikej. Zdobom sej wona žada, „zo zwjazkowy hospodarski minister Peter Altmaier (CDU) zapřimnje. Štóž Lufthansu wuchowa, dyrbi tež za wagonotwar zamołwitosć přewzać.“

Wjesela so na hosći z Němskeje

štwórtk, 11. junija 2020 spisane wot:
W němsko-čěskim pomjeznym rumje so wosebje wjesela, zo je mjeza zaso wo­tewrjena. Tradicionelnje přichadźa mjenujcy najwjac Němcow do susodneho kraja, zo bychu tam na přikład tankowali, k frizerej šli abo w hosćencu derje pojědli. Wosebje­ tam su zawrjeneje mjezy dla jara ćerpjeli a su dźakowni, zo smědźa ludźo zaso bjez běrokratiskich poćeženjow do Čěskeje. Květa Ivanov wita hosći tuž hižo do swojeho hotela w Cinovecu. Češa wšak hišće bjez wažneje přičiny do Němskeje njesmědźa, ale po wšěm zdaću hakle wot 15. junija zaso. Foto: Egbert Kamprath

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND